close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
Olgun DURMUŞOĞLU
S atınalm a D air e B aşkanı
SUNUM PLANI
 Organizasyon Yapısı ve Daire Başkanlığımızın Görevleri,
 Tıbbi Cihaz Alımları ve Sağlanan Avantajlar,
 Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları,
 Yapılması Planlanan ve Mevcut Çerçeve/Münferit İhaleler,
 2014 Yılı İhale Durumu
GÖREVLERİMİZ
 Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımızca, Birlik ve Sağlık Tesislerine ait konsolide edilen tıbbi cihaz,
malzeme ve demirbaşların satın alma süreci ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek,
 Teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların muayene ve kabul işlemlerini yapmak, sözleşme
sonrası sürecini izlemek ve ilgili işlemlerini yürütmek,
 Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile
bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde
yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 Kurum Merkez Teşkilatı adına taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile bakım ve
onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,
 Kurum Taşra Teşkilatı adına temin edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların tahakkuk ve ödeme emri
belgelerini düzenlemek,
 Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ORGANİZASYON YAPISI
TKHK KURUM BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Merkezi Tıbbi Cihaz ve
Malzeme Alım Birimi
Kurum Satınalma Birimi
Tahakkuk/Taşınır İşlemleri
Yönetim Birimi
İdari Birim
 Temin edilmesine karar verilen tıbbi cihaz veya demirbaşın
faydalı ömrü boyunca gerekli olacak işletme ve sürdürme
maliyetleri sözleşmelere konulacak hükümler ile ilk başta
kısıtlanmaya çalışılarak mamulün yaşam döneminin tümü
satın alınmaya çalışılmaktadır.
 Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve
sonrası ile ilgili çok alışık olmadığınız ve işletme maliyetinizi
düşürecek hükümler ile alınmış olduğu unutulmamalıdır.
 Cihaz ile ilgili sorun yaşayan idarelerimiz konuyu yükleniciye,
belgeleyeceği bir şekilde (iadeli taahhütlü) bildirerek, ihale
dokümanındaki hükümlere uymasını istemeli ve firmanın
olumsuz cevabında; durumu, alımı yapan idareye
belgeleriyle beraber bildirmelidir.
 Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve
sonrası hükümlerinin uygulanabilmesi tahsis edilen idarenin
bunları takibine bağlıdır. Garanti sürelerimiz normalden uzun
tutulmaktadır. Cihaz ile ilgili servis, müdahale ve arıza belge
ve kayıtların bu uzun sürelerde muhafazası önem
kazanmaktadır.
 Aşağıda bu minval üzeri hazırlanmış anjiyografi cihazı için
örnek bir metin oluşturulmuştur.
 Listelenen hususların bir kısmı Müsteşarlık Makamının
13.07.2012 tarihli, 2012/30 sayılı İhalelerde Mesleki ve
Teknik Yeterlilik Kriterlerinin Düzenlenmesi konulu
Genelgede bulunmaktadır.
•
Sistemin tamamı (tüp, dedektör ve çevre elemanları dahil, sarf malzemeler hariç) en
az 5 yıl tam garantili olacak ve bu garanti yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı
firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen
sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, kalibrasyon, yedek
parça, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın
bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.
•
•
•
Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi
bitiminden sonraki en az 5 yıl için, yıllık olarak ihale bedelinin (ihale günü
T.C.Merkez Bankası döviz alış bedeli üzerinden) en fazla % 5’ine kadar sistemin
kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım,
onarım, yazılım güncelleme, ulaşım, işçilik, kalibrasyon, yan ekipmanların bakım
onarımları (klima vs.) ve parça dahil (Tüp hariç) sözleşme yapılabilecektir.
Kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır.
Sistem en az % 95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır.
Bu süreye ulaşılamaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım
zamanına iki kat süre eklenecektir.
İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlara ait tüm yedek parça fiyat listesini istedikleri
para birimi üzerinden hazırlayarak teklif dosyalarında idareye sunmak zorundadır.
Bu listede cihazların garanti süresince ve garanti sonrası 5 yılık sürede cihazın
tahsis edildiği idareler tarafından talep edilmesi durumunda belirtilen yedek parça
fiyatlarının geçilmeyeceği açıklanacak/ beyan edilecektir. Tek tek veya paket
halinde yedek parça fiyat toplamı cihazın birim fiyatının % 200 unu geçemez. Tüp
fiyatı ise teklif edilen ihale bedelinin % 10'unu geçemez.
•
•
•
•
•
İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir para
biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek % 200 luk oran kontrolü yapılacaktır. % 200 luk
tutarın altında kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra
cihazın çalışması için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/
bedelsiz olarak karşılanmak zorundadır.
Üzerinde ihale kalan istekli bu yedek parça fiyat listesinin bir suretini cihazların teslim
edildiği tüm idarelere sunmak ve garanti süresi sonrası 5 yıllık süre içerisinde
hastanelerin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar
üst sınır olmak kaydıyla hastanelerin talepleri karşılanacaktır. Yüklenici firma
tarafından İstisna veya kapsam dışı adı altında ilave ücret talep edilerek satış teklif
edilemez. (Yedek parça fiyat listesi ana cihaz olan anjiografi cihazı için verilecektir.)
Garanti süresinden sonra cihaza takılan X-ışın tüpü de dahil tüm yedek parçalar en az
2 yıl garantili olmalıdır.
Cihazla birlikte alınan yazılımlar sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade)
yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti
süresi ve idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca
da, cihaz ile birlikte verilen yazılımların son sürümleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
Cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik bakımlar da dâhil olmak
üzere) firma mühendisi tarafından en az üç nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek
laboratuvar sorumlusuna bir nüshası teslim edilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın
arızalarını, yapılan müdahaleleri, periyodik bakım ve onarımlarını, cihazın mevcut
durumunu içeren yıllık rapor, cihazın kurulumunu takip eden her yıl yüklenici firma
tarafından Hastane idaresine onaylattıktan sonra Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
üst yazı ile teslim edilecektir.
•
•
•
•
•
Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğunda mesai saatleri dahilinde en geç 48 saat
içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en geç
72 saat sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerektiğinde
müdahaleden sonra en geç 15 iş günü içerisinde cihaz çalışır teslim edilecektir. İthal izni
gerektiren yedek parça değişimi durumunda belgelenmesi kaydıyla geçen süre bu süreye
eklenecektir. Bu süre 20 iş gününü geçmeyecektir, geçtiği takdirde Kurum’un yasalardan
doğan hakları saklı kalacaktır. Arızalı geçen süre garantiden sayılmayacaktır.
Tasarım ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazaları ve her türlü
maddi hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenici, satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalarını, bileşen parça
listelerini, bakım/onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip
dokümanlarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak
üzere ……… Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince oluşturulan muayene kabul
komisyonuna sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir. (İngilizce ve/veya
Türkçe).
Yüklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için profesyonel
düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde
bulundurmalıdır. Bulundurduğuna dair sözleşme imzalama aşamasında idareye sunmalıdır.
Yukarıda sayılan garanti hükümleri, yedek parça temini ve servis, bakım ve onarım hizmeti
ile ilgili sözleşme imzalama aşamasında, yüklenici firma ile üretici ve ithalatçı firmanın (her
ikisinin de) taahhütname vermesi zorunludur. Bu taahhütnamede kullanılacak olan yedek
parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir. (istenilen taahhütname
yeterlilik kriteri hükmünde değildir.)
2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
Yenidoğan İşitme Tarama Cihazı
T.H.G.M.
240
7.857,00
2
Anjiyografi Cihazı
T.H.G.M.
6
843.600,00
3
Anjiyografi Cihazı
T.H.G.M.
18
886.500,00
4
Biplan Anjiyo Cihazı
T.H.G.M. (Ankara Yüksek İhtisas
EAH)
7
1.194.000,00
5
Acil Müdahale Sedyesi
T.H.G.M.
600
1.129,00
6
Hasta Servis Karyolası
T.H.G.M.
2400
1.123,00
7
Yoğun Bakım Karyolası
T.H.G.M.
600
1.210,00
8
Video Endoskopi Sistemi
T.H.G.M.
30
118.800,00
9
Endoskop Yıkama Cihazı
T.H.G.M.
30
5.896,60
10
Ultrasonografi Cihazı
T.H.G.M.
120
27.430,00
11
Tomografi Cihazı
T.H.G.M.
24
557.800,00
12
EKO Cihazı
12
58.730,00
13
Ameliyat Masası
60
14.499,00
14
Ameliyat Tavan Lambası
60
13.999,00
15
Ameliyat Masası
60
8.900,00
T.H.G.M.
(Kocaeli İSM)
T.H.G.M.
(Sakarya EAH)
T.H.G.M.
(Sakarya EAH)
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
16
Ameliyat Tavan Lambası
17
Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü)
18
Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz)
19
Küvöz
20
Küvöz
21
Fototerapi
22
Fototerapi
23
Rop Merkezlerine Cihaz
24
Diyaliz Cihazı
25
Dijital Panaromik Röntgen
26
Dental Tomografi
27
Ameliyat Masası
Alımı Gerçekleştiren
Kurum
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH )
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara İSM)
T.H.G.M. (Ankara Atatürk
EAH)
T.H.G.M.
(Tepebaşı ADSH)
T.H.G.M.
(Tepebaşı ADSH)
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
60
7.200,00
146
14.494,00
146
11.449,00
24
32.090,00
239
7.213,00
30
4.950,00
30
5.975,00
12
85.262,35
420
14.740,00
13
57.900,00
6
178.850,00
48
6.325,29
2011 Yılında; Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca 75.114.075,12 TL (KDV Hariç)
Merkezi Alım Yapılmıştır.
2012 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
Tomografi Cihazı
TKHK
8
597.900,00
2
Tomografi Cihazı
TKHK
8
587.000,00
3
Hasta Servis Karyolası
TKHK
2880
1.325,00
4
Acil Müdahale Sedyesi
TKHK
674
1.280,00
5
Hasta Servis Karyolası
TKHK
1267
1.385,00
6
Yoğun Bakım Karyolası
TKHK
499
1.480,00
7
Ameliyathane Transfer Sedyesi
TKHK
462
1.260,00
8
C Kollu Dijital Röntgen Cihazı
TKHK
24
74.490,00
2012 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren
Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
TKHK
50
105.500,00
9
C Kollu Dijital Röntgen Cihazı
10
İntraaortik Balon Pompası
TKHK (Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas EAH)
16
64.450,00
11
Kalp Akciğer Pompası
TKHK (Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas EAH)
12
147.890,00
12
Diş Üniti
TKHK
360
8.250,00
13
Hasta Servis Karyolası
TKHK
1872
1.330,00
14
Yoğun Bakım Karyolası
TKHK
553
1.430,00
15
Dopler USG
TKHK
120
82.400,00
16
Hemodiyaliz
TKHK
276
14.560,00
17
C kol 12 "
TKHK
15
137.400,00
2012 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire
Başkanlığınca; 49.320.105,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.
2013 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren
Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
C Kol Digital Röntgen cihazı
TKHK
100
98.260,00
2
Üst Düzey Renkli Dopler USG
TKHK
130
56.400,00
3
Tomografi Cihazı
TKHK
60
409.000,00
4
Hemodiyaliz Cihazı
TKHK
1440
14.380,00
5
Gamma Kamera
TKHK
(Kocaeli İSM)
7
628.650,00
6
Gamma Kamera
TKHK
14
625.000,00
7
Tomografi Cihazı
TKHK
24
409.000,00
2013 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca;
85.371.750,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.
2011-2012 ve 2013 Yıllarında
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca;
209.805.930,12 TL (KDV Hariç)
Merkezi Alım Gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT ÇERÇEVE İHALELER
S.N.
MALZEME ADI
ÇERÇEVE İHALE
MİKTARI (ADET)
KALAN MİKTAR
(ADET)
2.000
1.286
1
DİŞ ÜNİTİ
2
VİDEOENDOSKOP SİSTEMİ (300 WAT XENON HD) ÖZELLİKLİ ÜST DÜZEY
250
250
3
VİDEOENDOSKOP SİSTEMİ (300 WAT XENON) ÜST DÜZEY
250
250
4
VİDEOENDESKOP SİSTEMİ (STANDART VİDEO) ALT DÜZEY
250
250
5
ENDOSKOP YIKAMA MAKİNESİ (FULL OTOMATİK)
450
450
6
4 MOTORLU SERVİS KARYOLASI
50.000
46.000
7
YOĞUN BAKIM KARYOLASI
50.000
48.700
8
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI (TİP 1, ÜST DÜZEY)
600
600
9
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI (TİP 2, ÜST DÜZEY)
400
400
2.500
784
11 ANESTEZİ CİHAZI (ORTA DÜZEY)
500
450
12 ANESTEZİ CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY ELEKTRONİK MİKSERLİ)
500
183
13 ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY ELEKTRONİK VENTİLATÖRLÜ)
500
450
500
500
15 VENTİLATÖR CİHAZI (TÜRBİN TEKNOLOJİLİ)
1000
847
16 VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA DÜZEY STANDART MEKANİK)
1000
500
17 VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY MEKANİK)
1000
1000
10 HEMODİYALİZ CİHAZI
14
ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY ELEKTRONİK / OPTİK MEKANİK VAPORİZATÖRLÜ ELEKTRONİK VENTİLATÖRLÜ)
2014 YILI PLANLANAN ÇERÇEVE İHALELER
S.N.
MALZEME ADI
1
SPECT / BT HİBRİT GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
2
İNTRAAORTİK BALON POMPASI
3
KALP AKCİĞER POMPASI
4
RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI
5
YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI
6
DOPPLER USG CİHAZI
7
PORTABLE USG CİHAZI
8
DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI (U KOLLU)
DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI (TAVANDAN TEK DEDEKTÖRLÜ)
2014 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN
MÜNFERİT İHALELER
S.N.
MALZEME ADI
ADET
1
RENKLİ DOPPLER USG (ORTA DÜZEY)
250
2
RENKLİ DOPPLER USG (ÜST DÜZEY)
142
3
VİDEO ENDOSKOPİ CİHAZI (TİP 1, HD, + SKOP)
70
4
VİDEO ENDOSKOPİ CİHAZI (TİP 2)
130
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN
ADI
C KOLLU SEYYAR DİJİTAL
RÖNTGEN CİHAZI (ORTA DÜZEY)
ADET
76
İKN NO
2011/161650.14
FİRMA ADI ARI MEDİKAL
MARKA
İBİS
MODEL
NEEO 9S
MENŞEİ
BİRİM
FİYAT
TOPLAM
FİYAT
İTALYA
87.600,00 TL
6.657.600,00 TL
25.04.2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son Teslim tarihi 31.10.2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
CİHAZI
66
İKN NO
2011/161650.15
FİRMA ADI
TOSHİBA
MARKA
TOSHİBA
MODEL
ALEXİON ADVENCE
MENŞEİ
JAPONYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
443.000,00
CİHAZIN ADI
29.238.000,00
22/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 31/10/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI
HASTA SERVİS KARYOLASI
ADET
4000
İKN NO
2012/153066.2
FİRMA ADI
MUKA
MARKA
MUKA
MODEL
HC-1100
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
2.255,00
9.020.000,00
Sözleşme aşamasında (Haziran ayının son haftası)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ADET
1300
İKN NO
2012/153066.2
FİRMA ADI
IŞIK KARDEŞLER
MARKA
IŞIK KARDEŞLER
MODEL
IK-202
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
2.675,00
3.477.500,00
Sözleşme Aşamasında (Haziran ayının son haftası)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA
KAMERA (Tip 1)
13
İKN NO
2012/152946.2
FİRMA ADI
POZİTRON
MARKA
MEDİSO
MODEL
ANYSCAN-S
MENŞEİ
MACARİSTAN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
711.900,00
CİHAZIN ADI
9.254.700,00
22/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 31/10/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA
KAMERA (Tip 3)
4
İKN NO
2012/152946.2
FİRMA ADI
POZİTRON
MARKA
MEDİSO
MODEL
ANYSCAN-S
MENŞEİ
MACARİSTAN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
711.900,00
CİHAZIN ADI
2.847.600,00
22/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 31/10/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI
DİŞ ÜNİTİ
ADET
714
İKN NO
2012/102448.1
FİRMA ADI
KOMPOZİT
MARKA
AJAX
MODEL
AJAX
MENŞEİ
ÇİN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
6.487,00
4.631.718,00
17/06/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 14/11/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
TÜRBİN TEKNOLOJİLİ
VENTİLATÖR CİHAZI
153
İKN NO
2013/39423.1
FİRMA ADI
ERTUNÇ ÖZCAN
MARKA
CARE FUSİON
MODEL
VELA
MENŞEİ
ABD
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
17.244,00
CİHAZIN ADI
2.638.332,00
15/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 31/10/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ORTA DÜZEY STANDART
MEKANİK VENTİLATÖR
500
İKN NO
2013/39423.2
FİRMA ADI
MAQUET
MARKA
MAQUET
MODEL
SERVO-S
MENŞEİ
İSVEÇ
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
25.275,00
CİHAZIN ADI
12.637.500,00
17/06/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 31/10/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ORTA ÜST DÜZEY ELEKTRONİK
MİKSERLİ ANESTEZİ CİHAZI
317
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
PRIMUS DELTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
46.870,00
CİHAZIN ADI
14.857.790,00
Sözleşme Aşamasında (Haziran ayının son haftası)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ORTA DÜZEY ANESTEZİ CİHAZI
ADET
50
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
FABIUS PLUS VİSTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
39.975,00
1.998.750,00
Sözleşme Aşamasında (Haziran ayının son haftası)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÜST DÜZEY ELEKTRONİK
VENTİLATÖRLÜ ANESTEZİ CİHAZI
50
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
PERSEUS DELTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
CİHAZIN ADI
BİRİM FİYAT 65.497,00
TOPLAM
3.274.850,00
FİYAT
Sözleşme Aşamasında (Haziran ayının son haftası)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
YETİŞKİN DİŞ FIRÇASI
ADET
2.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
BANAT
MARKA
BANAT
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,44
TOPLAM FİYAT
880.000,00
25/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/11/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
YETİŞKİN DİŞ MACUNU
ADET
2.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,53
TOPLAM FİYAT
1.060.000,00
25/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/11/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ FIRCASI
ADET
3.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
BANAT
MARKA
BANAT
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,44
TOPLAM FİYAT
1.320.000,00
25/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/08/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ MACUNU
ADET
3.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,59
TOPLAM FİYAT
1.770.000,00
25/04/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/08/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ MACUNU
ADET
2.650.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,57
TOPLAM FİYAT
1.510.500,00
16/06/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/08/2014
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ FIRÇASI
ADET
2.650.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
DİFAŞ
MARKA
DİFAŞ
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,43
TOPLAM FİYAT
1.139.500,00
16/06/2014 tarihinde sözleşme imzalandı. Son teslim tarihi 15/08/2014
2014 YILI SÖZLEŞMELERİ TAMAMLANMIŞ OLAN CİHAZ ve MALZEMELERİN
MALİYET TABLOSU
Cihaz/Malzeme İsmi
S.N
Cihaz/Malzeme Adedi
Birim Fiyat (TL)
Toplam Tutar(KDV Hariç)
1
Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 3)
4
711.900,00
2.847.600,00
2
Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 1)
13
711.900,00
9.254.700,00
3
Türbin Teknolojili Ventilatör Cihazı
153
17.244,00
2.638.332,00
4
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
66
443.000,00
29.238.000,00
5
C Kollu Röntgen Cihazı (Orta Düzey)
76
87.600,00
6.657.600,00
6
Orta Düzey Standart Mekanik Ventilatör Cihazı
500
25.275,00
12.637.500,00
7
Diş Üniti
714
6.487,00
4.631.718,00
8
Çocuk Diş Fırçası
2.650.000
0,43
1.139.500,00
9
Çocuk Diş Macunu
2.650.000
0,57
1.510.500,00
10
Yetişkin Diş Macunu
2.000.000
0,53
1.060.000,00
11
Çocuk Diş Macunu
3.000.000
0,59
1.770.000,00
12
Yetişkin Diş Fırçası
2.000.000
0,44
880.000,00
13
Çocuk Diş Fırçası
3.000.000
0,44
1.320.000,00
75.585.450,00 TL
2014 YILI SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN CİHAZ ve MALZEMELERİN
MALİYET TABLOSU
S.N
Cihaz/Malzeme İsmi
Cihaz Adedi
Birim Fiyat (TL)
Toplam Tutar (KDV Hariç)
1
4 Motorlu Hasta Servis Karyolası
4.000
2.255,00
9.020.000,00
2
4 Motorlu Cerrahi Servis/Yoğun Bakım Karyolası
1.300
2.675,00
3.477.500,00
3
Orta Düzey Anestezi Cihazı
50
39.975,00
1.998.750,00
4
Orta Üst Düzey Elektronik Mikserli Anestezi Cihazı
317
46.870,00
14.857.790,00
5
Üst Düzey Elektronik Ventilatörlü Anestezi Cihazı
50
65.497,00
3.274.850,00
32.628.890,00 TL
2014 Yılı Haziran ayı itibariyle; Satınalma Daire Başkanlığınca;
108.214.340,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.
HATIRLATMALAR -1
1-Genel Sekreterliklerimizce Kurumumuza gönderilen talep yazılarının zaman
kaybına mahal verilmeksizin ilgili Daire Başkanlığına ulaşabilmesi ve gereğinin hızlı
bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz
etmektedir.
(a)- Tıbbi cihaz planlaması, tahsisat listeleri ve değişiklikleri, tıbbi hizmet
alımlarının değerlendirilmesi; Kurumumuz Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığınca yürütülmektedir.
(b)- Genel Sekreterliklerimize Genel Bütçe kaynağından taahhüt edilen tüm
ödeneklerin iş ve işlemleri; Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşleri Daire
Başkanlığınca yapılmaktadır.
(c)- Taahhüt edilen ödeneğin yetersizliği durumunda; yeni talebin Tıbbi Cihaz ve
Yatırım Planlama Daire Başkanlığına yapılması ve uygun görüşün alınması
gerekmektedir.
HATIRLATMALAR -2
2-Sağlık tesislerimize gönderilen tıbbi cihazların teslim, montaj, garanti, bakım ve onarım vb.
ile ilgili önemli hususlarının anlaşılması ve takibinin yapılması için ilgili ihalelerin
dokümanlarının ekap sisteminden temin edilmesi ve görevlilerin uyarılması gerekmektedir.
3-Tıbbi cihaz alımlarında gelecek yıllara yaygın yüklenmeler için 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünden süresi üç yılı geçmemek üzere izin alınması için görüşmeler
yapılmaktadır.
4-Sağlık tesislerimize tahsisatı yapılan kurulum gerektirmeyen tıbbi cihazların (C Kollu Dijital
Röntgen, hemodiyaliz, hasta yatak ve karyolası, USG vb.) muayene ve kabul işlemleri Daire
Başkanlığımızca, kurulum gerektiren cihazların (BT, MR, Gamma Kamera vb.) muayene ve
kabul işlemleri ise sağlık tesislerimizce yapılmaktadır. Sağlık tesislerimizce muayene ve kabul
işlemleri yapılması sırasında yüklenici firmadan, mezkur ihalenin ihale dokümanı ile akdedilen
sözleşmenin hükümleri dışında herhangi bir ilave talepte bulunulmaması; işin süresinde
tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına
çıkılmadan, gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü bildirimlerin, yürürlükteki
mevzuata uygun olarak (iadeli taahhütlü, elden teslim vb.) usulüne uygun yapılması gerektiği
unutulmamalıdır.
Telefon: 0 312 705 2009 Fax : 0 312 705 1978
e-mail : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 770 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content