close

Вход

Log in using OpenID

2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ - muğla il millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MUĞLA VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji GeliĢtirme Bölümü
2015 YILI
Ġġ TAKVĠMĠ
OCAK-2015
1
Yayıma Hazırlayan
Strateji GeliĢtirme Bölümü
AyĢegül KIVRAK
ġube Müdürü
2
2015 YILI TAKVĠMĠ
3
MAARĠF MÜFETTĠġLERĠ BAġKANLIĞI BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Maarif MüfettiĢliği
BaĢkanlığı Bölümü
Okul ve kurumlarda rehberlik ve denetim yapılması
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde rehberlik ve
denetim yapılması.
Okul/kurum ve personeline yönelik rehberlik ve denetim ile inceleme ve
soruşturma çalışmaları sonucu tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini
içeren rapor hazırlanması.
Denetimi yapılan okul/kurum tarafından düzenlenen, gelişim planlarında yer
alan hususların, yapılan planlama doğrultusunda, ilgili birimlerce
gerçekleştirme durumlarının izlenmesi.
Yılsonu faaliyet raporları doğrultusunda Maarif Müfettişleri Başkanlığının
İzleme Raporunun hazırlanması.
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Haziran
30 Eylül
TEMEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Bu Benim Eserim proje çalışmasına katılacak proje başvurularının kabul
edilmesi
Temel Eğitim Bölümü
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri–Bu Benim Eserim
Proje Yarışması ile ilgili iş ve işlemler
2015 Mali Yılı Bütçesi ile Temel Eğitim Hizmetlerinin yürütülmesi için tahsis
edilen ödeneklerin serbesti oranlarına göre merkez ve taşra bazında
dağıtımının yapılması.
Eğitim Öğretim Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Eğitim Öğretim Materyallerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Öğrenci Başarılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yurt Dışından alınan belgelerin denklik işlemleri
Ulusal ve uluslararası kardeş okul uygulamalarına ait iş ve işlemlerin
yürütülmesi
Okul Gezileri (İl içi, İller arası ve Uluslar arası)
Eser İnceleme Komisyonu İşlemleri (İzin - Onay)
Yatılı bölge ortaokulları ile ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve STK’ların Bakanlık
merkez teşkilatı düzeyinde yapılan iş birliği sözleşmeleri ve protokolleri
çerçevesindeki çalışmaların düzenlemesi ve takip edilmesi
4
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
08 Aralık
2014
09 Ocak
2015
08 Aralık
2014
04 Haziran
2015
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
TEMEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Temel Eğitim Bölümü
Okul Sütü Programı kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci
döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul
öğrencilerine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde, haftada 3 gün
süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılması ve. Okul
Sütü Modülünün uygulanmasına yönelik olarak eğitimler yapılması.
İlköğretim Kurumları(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu
ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerden ihtiyaç duyulanların
öğretim programlarının güncellenmesi.
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemin ilişkin iş ve işlemlerin devam etmesi
Burslu öğrencilerle ilgili okulların e-burs sistemi üzerinden yapamadıkları burs
iptali, mezun ve bursa alma gibi iş ve işlemlerin yapılması
Bu Benim Eserim Öğrenci projelerinin il çalışma gruplarınca ön
değerlendirilmesi
Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere Mart ayında il/ilçe
millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre
seçilen en çok beş okul müdüründen ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının
oluşturulması
İl Milli Eğitim danışma Komisyonu Toplantısı (Eğitim öğretim Yılı başı ve
Öğretim Yılı Sonunda yapılır)
Bu Benim Eserim projelerinden bölge sergisine kabul edilenlerin iş ve
işlemlerinin takibi
Genelge doğrultusunda burs hizmetleri ile ilgili yapılması gereken iş ve
işlemlerin yürütülmesi,
Bu Benim Eserim Projesinin Ankara’da Final Sergisi ile ödül törenine
katılacak öğretmen ve öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkokul 1’inci ve 5’inci
sınıflara aday kayıtların yapılması ve anasınıfı için kayıtların başlaması
3’er Aylık burs ücretinin dağıtımı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri
Yabancı Öğrenciler (Suriyeli Öğrenciler) ile ilgili iş ve işlemler (YOBİS
Modülü)
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili iş ve
işlemler
MEB.Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları
İşlemler
5
Çocuk Kulüpleri ile ilgili İş ve
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
05 Ocak
21 Aralık
16 Şubat
20 Mart
01 Mart
31 Mart
Eylül
Haziran
15 Nisan
6 Mayıs
18 Mayıs
5 Haziran
2 Haziran
4 Haziran
15 Haziran
02 Ocak
31 Aralık
Mayıs 2015
02 Ocak
31 Aralık
Eylül/2015
Haziran/20
15
Eylül/2015
Haziran/20
15
ORTAÖĞRETĠM BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Pansiyon ve Burs Hizmetlerinin İzlenip Değerlendirilmesi
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Yurtdışında eğitim alan ortaöğretim çağındaki öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
02 Ocak
31 Ocak
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı
değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim Bölgeleri ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu yapmak. İl zümreleri ile
ilgili iş ve işlemleri yapmak.
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak,
Denklik ve Apostil Onay ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Ortaöğretimle ilgili kararlaştırılan politika ve stratejilerin uygulanması
İl düzeyinde veya bakanlık ilgili birimlerinin açtığı yarışmalar(Okulöncesi,
İlkokul ve Ortaokul düzeyi diğer yarışmalar,Dini içerikli ve Din Büyükleri
konulu
yarışmalar,Ortaöğretim
düzeyi
diğer
yarışmalar,Sportif
Yarışmalar,Mesleki, Ticaret, Turizm Konulu Yarışmalar,Diğer bütün
Yarışmalar) ile ilgili iş ve işlemler,
Fen, Sosyal Bilimler, Spor, Görsel Sanatlar ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin
iş ve işlemleri yürütmek,
Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
DynEd İngilizce Dil Sistemine ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi
2014-2015 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili
2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. döneminin başlaması
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması
2015-2016 eğitim-öğretim yılında Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin 9'uncu ve hazırlık sınıflarına yeni alınacak öğrenci
kontenjanlarının belirlenmesi
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül
üzerinde yapılması
2015 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül
üzerinde yapılması
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül
üzerinde yapılması
6
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
26 Ocak
06 Şubat
09 Şubat
14 Eylül
2015
26 Mayıs
29 Mayıs
03 Haziran
26 Haziran
03 Haziran
30 Temmuz
03 Ağustos
31 Ağustos
01 Ekim
16 Kasım
03 Ağustos
31 Ağustos
DĠN ÖĞRETĠMĠ BÖLÜMÜ
Din Öğretimi Bölümü
Sorumlu
Birim
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Yapılacak ÇalıĢmalar
İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarından
alınan diploma ve belgelerle ilgili denklik işlemlerini yürütmek
Anadolu imam hatip ortaokulları, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören
burslu öğrencilere ait 2015/1 ödeneklerin e-burs ve e-bütçe modülü üzerinden
dağıtılması
Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri arasında “Hafızlık ve Ezanı Güzel
Okuma, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmalarının
gerçekleştirilmesi
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Hafta
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart
İmam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören
burslu öğrencilere ait 2015/2 ödeneklerinin e-bütçe modülü üzerinden
dağıtılması
Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile okullarımızda etkinliklerin gerçekleştirilmesi
01 Nisan
31 Nisan
İmam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören
burslu öğrencilere ait 2015/3 üç aylık ödeneklerin e-bütçe modülü üzerinden
dağıtılması
Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali
09 Şubat
12 Haziran
12 Mart
20 Nisan
26 Nisan
01 Temmuz
31 Temmuz
Nisan 2015
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik proje ve faaliyetlerin yapılması
Mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin çalışmaların yapılması
Eğitsel ve mesleki rehberlik kapsamında öğrencilere, velilere ve
öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması
Toplumsal düzeydeki felaket ve afet durumları ile okullardaki risklere
yönelik koruyucu önleyici tedbirler alınması,risklere maruz kalanlara etkili
müdahale hizmetlerinin sağlanması için yürütülen psikososyal
çalışmaların program ve materyallerinin gözden geçirilerek yenilenmesi
Eğitsel ve mesleki rehberlik kapsamında öğrencilere, velilere ve
öğretmenlere yönelik broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yatılı okul başvuruları için gerekli
işlemlerin başlatılması ve başvuruların alınması ve yerleştirme işlemlerinin
yapılması
7
BaĢlama
BitiĢ Tarihi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
30 Eylül
02 Ocak
31 Aralık
02 0cak
31 Aralık
Bakanlığın iş
takvimi
doğrultusunda
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM BÖLÜMÜ
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) kapsamında illerde;
dezavantajlı gruplara mesleki yeterlilik kazandıracak kursların açılması ile
ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Sağlıklı Yaşlı Gündüz Bakımevi Oluşturma ve Bakım Elemanı Yetiştirme
Projesi kapsamında istihdama yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek ve
yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı
Hizmetleri” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak”
iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması
"Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları" ile "Okul
Kantinlerindeki Gıda Satışı" konularında duyurusu yapılan hususlara yönelik
iş ve işlemlerin yapılması
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beslenme
Dostu Okullar Programı" iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin
yapılması
Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan "Ulusal Eylem Programı"
kapsamındaki el hijyeni konusunda duyurusu yapılan iş ve işlemlerin
yapılması
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet
Derneği arasında imzalanan "Okullarda Diyabet Eğitim Programı” iş birliği
protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması
Protokol kapsamında yürütülen "Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi
Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması
Protokol kapsamında yürütülen "Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Bilincinin
Geliştirilmesi Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması
Protokol kapsamında yürütülen “Ergenlik Dönemi Değişim (ERDEP) Projesi”
nin iş ve işlemlerinin yapılması
Pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına 2015-2016 eğitim öğretim
yılında alınacak parasız yatılı (sınavlı-sınavsız), paralı yatılı, yatılı bölge
ortaokullarından mezun olan öğrencilere ait kontenjanların belirlenmesi
2015-2016 eğitim-öğretim yılında meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının
ilgili programlarına “2015 Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Uygulaması
Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda alınacak öğrenci
kontenjanlarının belirlenmesi
Mesleki ve teknik ortaöğretimde parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş
başvurularının e-burs modülü üzerinden elektronik ortamda alınması
Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş
işlemlerinin e-burs modülü üzerinden yapılması
8
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
16 Mart
28 Ağustos
03 Haziran
31 Temmuz
08 Haziran
31 Temmuz
03 Ağustos
31 Ağustos
ĠNġAAT VE EMLAK BÖLÜMÜ
ĠnĢaat ve Emlak Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
2015 Yılı Temel Eğitim 1. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve
izlenmesi
2015 Yılı Temel Eğitim 2. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve
izlenmesi
2015 Yılı Temel Eğitim 3. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve
izlenmesi
2015 Yılı Temel Eğitim 4. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve
izlenmesi
Eğitim yapılarının yapımında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, bunlarla
ilgili inşaat mahal listelerinin ve detaylarının hazırlanması ve geliştirilmesi
Valilik tarafından veya halk katkısı ile yaptırılacak eğitim yapıları için
uygulanması teklif edilen özel projelerinin incelenmesi, iyileştirilmesi için
görüş ve öneriler bildirilmesi
Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kılavuzunun ihtiyaçlara göre revize
edilmesi
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç
duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, arazi,
arsa ve binaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında satın almak
02 Ocak
15 Mart
01 Nisan
30 Nisan
01 Temmuz
31 Temmuz
01 Eylül
30 Eyül
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Müdürlüğümüze tahsisli müdürlüğümüz mülkiyetindeki ihtiyaç kalmayan
taşınmazların tahsislerini kaldırarak gerçek bedeli üzerinden devri
karşılığında özelleştirmelerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya Maliye
Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yaptırmak ve bu amaçla
yapılacak iş ve işlemleri yürütmek
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç
duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, hazine
mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların bedeli Müdürlük bütçesinin ilgili
tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye
gelirlerinden karşılanmak üzere, kiralama iş ve işlemlerinin yapılması
Müdürlüğümüzce yapılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerini Bakanlık
tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde
kendisine veya Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre
ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırmak
Müdürlüğün kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin yenilenme
işlerini tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve
alanların işletilmesi karşılığında sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel
kişiliğine yaptırmak
Eğitim yapıları projelerinin ihtiyaç programlarının hazırlanması, ilgili eğitim
dairelerinin ve uygulayıcıların görüşleri alınarak kesinleştirilmesi, proje
programına dönüştürülmesi, mevcut proje programlarının ihtiyaca göre revize
edilmesi
Proje düzenlenmesi esaslarının geliştirilmesi, eğitim yapıları projelerinin
yapılması, yaptırılması, hazırlatılan tip projelerin avan proje, kesin proje ve
uygulama projelerinin kontrol edilmesi, incelenmesi, geliştirilmesi ve
fonksiyon yönüyle onaylanması
Okulların deprem güçlendirilmesi
02 Ocak
31 Aralık
2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programlarının incelenmesi ve onaylanması
02 Ocak
31 Mart
9
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
ĠNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
Ġnsan Kaynakları Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme
Sınavının (Makamca uygun görülmesi halinde) iş ve işlemlerinin yürütülmesi
02 Ocak
31 Aralık
Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç Merkez ve
Taşra teşkilatına personel ataması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
02 Ocak
31 Aralık
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç Taşra teşkilatına Engelli personel istihdamı ile
ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç taşra teşkilatına Korunmaya Muhtaç
Çocukların Ataması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Taşra teşkilatına Şehit ve Gazi Yakınlarının Ataması ile ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesi
657 sayılı DMK’ nın 4/ C Maddesine göre Taşra teşkilatına personel ataması ile ilgili
iş ve işlemlerin yürütülmesi
Taşra teşkilatına 4046 Özelleştirme Ataması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
2015 yılı Kadro Değişimi ile sağlanan kadroların vize işlemi için ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Bakanlığın iş
takvimine
göre
02 Mayıs
31 Aralık
Taşra teşkilatı yöneticilerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirmesi ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi
01 Mayıs
30 Haziran
Taşra teşkilatı yöneticilerinin isteğe bağlı yer değiştirmesi ile ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesi
01 Temmuz
31 Temmuz
Özür Durumuna bağlı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı personelinin yer değiştirmesi ile
ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
01 Temmuz
31 Ağustos
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına İlk Atama yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesi
01 Ağustos
30 Eylül
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükmü çerçevesinde Bakanlığımızın uygun gördüğü
zamanda norm güncellemesinin yapılması
Bakanlığın
Uygun
Gördüğü
Tarihlerde
01 Ocak
15 Şubat
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı ile
ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personelin Mal Bildirim Beyannamelerinin özlük
dosyasında muhafaza edilmesi
Emekliye ayrılacak personelin emekliye ayrılma işlemlerinin gerçekleşmesi
01 Haziran
31 Temmuz
Adaylık Kaldırma Onaylarının alınması
01 Ocak
31 Aralık
01 Ocak
31 Aralık
01 Ocak
25 Şubat
01 Ocak
15 Şubat
1 Mart
15 Mayıs
01 Hazıran
31 Temmuz
01 Ocak
31 Aralık
01 Ocak
31 Aralık
Bitiş -31
Ocak
Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri
İlimizde görevli olanlardan, sicil notu 90 ve yukarı olanlar ile ceza almayan personelin
taranarak, hak edenlerin kademe terfi işlemlerinin gerçekleşmesi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personelin Mal Bildirim Beyannamelerinin özlük
dosyasında muhafaza edilmesi
Yetkili Sendika Belirleme Çalışmalarının yapılması
Emekliye ayrılacak personelin emekliye ayrılma işlemlerinin gerçekleşmesi
Adaylık Kaldırma Onaylarının alınması
Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri
Ödül alan personel bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi
10
HAYAT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Mesleki Eğitim Merkezlerinde aday çırak ve çırak öğrencilerin yarıyıl tatili
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2. Dönemin başlaması
Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinin yarıyıl tatili
Mesleki Eğitim Merkezi kış dönemi kalfalık-ustalık sınavları
Hayat Boyu Öğrenme Bölümü
Mesleki Eğitim Merkezleri 1. Dönem sonu ve 2. Dönem başı ve Kış Dönemi
kalfalık ve ustalık sınavları öncesi öğretmenler kurulu toplantısı
Kış Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının yapılması
Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. dönem yeni kayıt ve
kayıt yenileme işlemlerinin yapılması
Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. dönem sınavı
Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı III. Dönem yeni kayıt ve
kayıt yenileme işlemleri
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
25 Ocak
22 Şubat
23 Şubat
26 Ocak
8 Şubat
30 Ocak
06 Şubat
09 Şubat
09 Şubat
08 Mart
13 Şubat
22 Mart
20 Nisan
20 Mayıs
Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin 2. Dönem Sonu ve Yaz Dönemi
kalfalık ve ustalık sınavları öncesi öğretmenler kurulu toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaz dönemi kalfalık-ustalık sınavları
15 Haziran
Mesleki Eğitim Merkezlerinde yıl sonu zümre öğretmenler kurul toplantısının
yapılması
08-12
Haziran
15 Haziran
05 Temmuz
Açık öğretim ortaokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı III. dönem sınavı
28 Haziran
Mesleki eğitim Merkezi öğretmenlerinin tatile girmesi
06 Temmuz
Açık öğretim ortaokulu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı I. Dönem yeni kayıt ve
kayıt yenileme işlemleri
27 Temmuz
4 Eylül
Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavları öncesi Öğretmenler Kurulu toplantısı
31 Ağustos
Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavlarının yapılması
31 Ağustos
27 Eylül
Aday çırak ve çırakların teorik eğitime başlaması
28 Eylül
Aday çırak ve çırakların teorik eğitime bitmesi
12 Haziran
Mesleki eğitim Merkezlerinde 2014-2015 öğretim yılı sonu, 2015-2016
öğretim yılı başı Öğretmenler Kurulu toplantısı
Açık öğretim ortaokulu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı I.dönem sınavı
21-25 Eylül
11
11 Ekim
BĠLGĠ ĠġLEM VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
FATİH Projesi kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli iş ve
işlemlerin yapılması
Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin
gerçekleştirilmesi için temin edilen DynEd yazılımına MEB bünyesindeki
öğretmen ve öğrenci bilgilerinin oluşturulması ve kullanıcı giriş bilgilerinin
DynEd sistemine aktarılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Örgün ve yaygın eğitimde okuyan resmi özel tüm öğrencilerin iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek
Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün veri tabanlarının yönetilmesi, işletilmesi
ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem Sonu Sınavı 2014-2015/AÖL-I
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Mesleki Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem Sonu Sınavı 2014-2015/MAÖL-I
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-1
03-04 Ocak
10 Ocak
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-2
21 Mart
Açık Öğretim Ortaokulu 1.Dönem Sınavı 2015/AÖO-2
22 Mart
Ortak Sınavlar-2 (2014-2015)
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar) 2015/PYBS
29 Nisan
30 Nisan
16 Mayıs
17 Mayıs
30 Mayıs
31 Mayıs
30 Mayıs
31 Mayıs
13 Haziran
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-3
27 Haziran
Açık Öğretim Ortaokulu 1. Dönem Sınavı 2015/AÖO-3
28 Haziran
Açık Öğretim Lisesi- 3.Dönem Sonu Sınavı 2015/AÖL-3
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-4
08 Ağustos
09 Ağustos
08 Ağustos
09 Ağustos
22 Ağustos
Açık Öğretim Lisesi Ek Sınavı 2015/AÖL-Ek Sınavı
12 Eylül
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-5
10 Ekim
Açık Öğretim Ortaokulu 1.Dönem Sınavı 2015-2016/AÖO-1
11 Ekim
Ortak Sınavlar-1 (2015-2016)
25 Kasım
26 Kasım
12 Aralık
Ortak Sınavlar-2 (2014-2015) Mazeret Sınavı
Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sonu Sınavı 2015/AÖL-2
Mesleki Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem Sonu Sınavı 2015/MAÖL-2
Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem Sonu Sınavı 2015/MAÖL-3
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı 2015/MTSAS-6
Ortak Sınavlar-1 (2015-2016) Mazeret Sınavı
12
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
03-04 Ocak
12 Aralık
13 Aralık
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BÖLÜMÜ
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının
tamamlanması
2015 Eylem Planı ile Performans Programlarının birimlere gönderilmesi
30 Ocak
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2015-2019 Stratejik Plan taslaklarının kontrolü
Kurumun
Stratejik
Planı
doğrultusunda
kurumsal
hedeflerin
gerçekleştirilmesine yönelik araştırmaların ve projelerin yapılması
“Muğla Eğitiminde BİLGE Hareketi” kapsamındaki proje ve faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi
13 Şubat
01 Mart
01 Mayıs
31 Mayıs
1Hazian
2 Haziran
30 Ocak
31 Aralık
2 Ocak
31 Aralık
14 Eylül
31 Aralık
2 Ocak
31 Aralık
2 Ocak
31 Aralık
Eğitim öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer,
sempozyum, panel vb. etkinliklerin düzenlenmesi
2 Ocak
31 Aralık
AR-GE Bülteninin hazırlanması
2 Ocak
1 Temmuz
Ulusal ve Uluslar arası düzeyde eğitim alanındaki gelişmelerin takip edilmesi,
üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği yapılması
2 Ocak
31 Aralık
Yerel, ulusal, uluslar arası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına
duyurulması ve tanıtılması
2 Ocak
31 Aralık
İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili veri toplanması
ve raporlanması
2 Ocak
31 Aralık
MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince
takvime uygun olarak toplam kalite yönetim çalışmalarının eğitim
kurumlarında yürütülmesi esnasında danışmanlık yapılması
Hizmet alanların memnuniyetlerini artırmak ve hizmet anlayışına yönelik
düzenlemeler yapmak için memnuniyet anketlerinin yapılması
Bakanlığın
takvimine
uyulacak
02 Ocak
31 Aralık
AB projeleri kapsamında eğitim kurumlarımızdaki yönetici, öğretmen ve
öğrencilerin yurt dışı çıkış izinleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması
2 Ocak
31 Aralık
İlimiz okul/kurumlarında yapılacak araştırma anket çalışmaları ile ilgili gerekli
izinlerin verilmesi için yazışmaların yapılması
2 Ocak
31 Aralık
Eğitimde İyi Örnekler Konferansının yapılması
6. Bilim Şenliğinin yapılması
Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak bütün birimlerin
çalışmalarının takip edilmesi
Okul ve Kurumların Stratejik Plan çalışmaları için danışmanlık yapılması
2016 Yılı İş Takviminin Hazırlanması
Strateji GeliĢtirme Bölümü
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
13
01 Mart
DESTEK HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ
Destek Hizmetler Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Yeni açılacak okul, pansiyon ve yeni binasına taşınacak okullara ait bilgi
formlarının Bakanlığa gönderilmesi
Bakanlığın tasarrufları doğrultusunda 2015-2016 kütüphane (z-kütüphane)
kurulması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
2015 yılında yapılacak lojman tahsisleri için modül üzerinden talep
toplanması, değerlendirilmesi ve 2015 yılı listelerine göre yeni tahsislerin
yapılması
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın hizmetlerinde
kullanılan taşıtların işletme, bakım, onarım, sigorta, vergi ve harç gideri
ödeneklerini planlamak, göndermek ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13.
Maddesi gereği ekonomik ömrünü dolduran taşıtların düşüm işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yatırım programına alınan büyük ve
küçük onarım ödeneklerinin talep edilmesi
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kullanılan makine ve teçhizatların
onarımları için keşif özetlerinin değerlendirilerek ödeneklerin gönderilmesi
Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların, 657 sayılı Kanunun 4/C
maddesine göre Bakanlığımız taşra teşkilâtında geçici personel olarak
istihdam edilen personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
gideri ödeneklerinin planlanarak gönderilmesi, diğer iş ve işlemlerinin
yapılması
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tahsise
dönüştürülen taşınırların planlamasının yapılarak ilgili okul ve kurumlara
gönderilmesi
Oturma süreleri sona erenlerin tahliyeleri için gerekli yazışmaların yapılması,
2015 yılı listesine göre yeni tahsislerin yapılması
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
Döner Sermaye İşletmesi Bulunan Okul/Kurumların İstatistik Listelerinin
Hazırlanması
02 Ocak
31 Aralık
Taşımalı İlköğretim Taşıma ve Yemek İhalelerinin Tamamlanması
18 Mayıs
10 Ağustos
2015-2016 eğitim-öğretim yılında okullarda okutulacak ders kitaplarının
dağıtım noktalarından öğrencilere verilmek üzere okullara dağıtımının
yapılması
Taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim uygulaması kapsamındaki öğrencilere
taşıma ve yemek hizmetinin verilmesi
21 Ağustos
11 Eylül
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında okutulacak ders kitaplarının Milli Eğitim
Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanına işlemek
19 Ocak
28 Şubat
Taşımalı İlköğretim Planlamasının Yapılması
06 Şubat
18 Mayıs
01 Mart
31 Aralık
Kurum Arşivinden Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Arşiv Malzemesinin
devir işlemlerinin yapılması, imha işlemlerinin yapılması “Uygunluk Görüşü
Alınması”
Taşımalı ortaöğretim Planlamasının Yapılması
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
16 Eylül
13 Haziran
İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin maaş ve geçici görev yollukları, sürekli
görev yolluğu ve seyyar görev tazminatlarının ödenmesi
01 Ağustos
30 Eylül
20 Eylül
31 Ekim
02 Ocak
31 Aralık
6360 sayılı kanuna göre Belediyelerden Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
atanan işçilerin maaş ve ikramiyelerinin ödenmesi
02 Ocak
31 Aralık
Taşımalı ortaöğretim Taşıma ve Yemek İhalelerinin Tamamlanması
14
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Özel Öğretim
Kurumları
Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Direksiyon uygulama sınavlarının yapılması
02 Ocak
31 Aralık
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Geçici 5’inci maddesi
gereğince “Dönüşüm Programı”na başvuracak özel dershaneler ile öğrenci
etüt eğitim merkezlerinin başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
02 Ocak
31 Ağustos
HUKUK BÖLÜMÜ
Hukuk
Bölümü
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra
işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek,
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak
Birimlerce yürütülen çalışmalara hukuki destek sağlamak, toplantı ve
komisyonlara katılmak
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
SĠVĠL SAVUNMA
Sivil Savunma
Sorumlu
Birim
Yapılacak ÇalıĢmalar
BaĢlama
BitiĢ
Tarihi
Okul/kurumların yangın önlemleri denetimlerinin yapılarak sonuçlarının
Valiliğe sunulması
02 Ocak
31 Aralık
Merkez ilçede bulunan okulların sivil savunma ve okul tahliye planlarının
yapılması
02 Ocak
31 Aralık
Deprem Haftası nedeniyle; Personel ve öğrencilere kurum ve okullarımızda
can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan/alınacak tedbirler ile
deprem ve yangın eğitimi konularında eğitim verilmesi kurum, okul ve
dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık
alanlarda hiçbir izdi- hama yol açmadan toplanmalarının, tatbikat yapılarak
gösterilmesi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda acil durum eğitimlerinin
düzenlenmesi
Okullarda topyekun sivil savunma hizmetleri denetimlerinin yapılması
01 Mart
07 Mart
İkaz alarm ve deprem tatbikatlarının yapılması
15
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
28 Şubat
1-7 Mart
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
OCAK
 Verem Haftası
 Enerji Tasarrufu Haftası
 Gazeteciler Günü
 Dünya Cüzzam Günü
 Cüzzam Haftası
 Dünya Gümrük Günü
ġUBAT
 Millî Eğitim Vakfı KuruluĢ Günü
 Vergi Haftası
 Sivil Savunma Günü
MART
 Deprem Haftası
 GiriĢimcilik Haftası
 YeĢilay Haftası
 Dünya Kadınlar Günü
 Bilim ve Teknoloji Haftası
 Ġstiklâl MarĢı’nın Kabulü ve Mehmet Akif
ERSOY’u Anma Günü
 Tıp Bayramı
 Tüketiciyi Koruma Haftası
 Öğretmen Okullarının KuruluĢ Yıl Dönümü
 Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
 Çanakkale Zaferi
 ġehitler Günü
 YaĢlılar Haftası
 Uluslararası Irk Ayrımı Ġle Mücadele Günü
 Orman Haftası
 Dünya Su Günü
 Dünya Meteoroloji Günü
 Dünya Tiyatrolar Günü
 Kütüphaneler Haftası
07-13 Ocak
Ocak Ayının 2. Haftası
10 Ocak
25 Ocak
25-31 Ocak
26 Ocak
19 Şubat
Şubat Ayının Son Haftası
28 Şubat
01-07 Mart
Mart Ayının İlk Haftası
Mart Ayının İlk Haftası
08 Mart
08-14 Mart
12 Mart
14 Mart
15-21 Mart
16 Mart
16–22 Mart
18 Mart
18 Mart
18-24 Mart
21 Mart
21-26 Mart
22 Mart
23 Mart
27 Mart
30 Mart
NĠSAN










Kanserle SavaĢ Haftası
Nato Günü
Avukatlar Günü
Dünya Sağlık Günü
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası
Sağlık Haftası
Polis TeĢkilâtı’nın KuruluĢ Günü
ġehitler Haftası
Turizm Haftası
Kutlu Doğum Haftası
01-07 Nisan
04 Nisan
05 Nisan
07 Nisan
07-13 Nisan
08-14 Nisan
10 Nisan
14 Nisan
15-22 Nisan
20-26 Nisan
16
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
NĠSAN




Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası
Ebeler Haftası
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Ġstatistik Günü
20-26 Nisan
21-28 Nisan
23 Nisan
25 Nisan
MAYIS





















KardeĢlik Haftası
BiliĢim Haftası
Trafik ve Ġlk Yardım Haftası
Vakıflar Haftası
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
ĠĢ Güvenliği Haftası
Avrupa Günü
Hıdrellez
DanıĢtay ve Ġdari Yargı Haftası
Engelliler Haftası
Anneler Günü
Aile Haftası
HemĢireler Haftası
Dünya Eczacılık Günü
Hava ġehitlerini Anma Günü
Uluslar Arası Aile Günü
Müzeler Haftası
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası
Etik Günü
Ġstanbul’un Fethi
28 Nisan-04 Mayıs
Mayıs Ayının İlk Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası
01-07 Mayıs
04-10 Mayıs
05 Mayıs
06 Mayıs
10 Mayıs
10-16 Mayıs
10 Mayıs
11-17 Mayıs
12-18 Mayıs
14 Mayıs
15 Mayıs
15 Mayıs
18-24 Mayıs
19 Mayıs
19-25 Mayıs
25 Mayıs
29 Mayıs
HAZĠRAN




Dünya Çevre Günü
Çevre Koruma Haftası
Babalar Günü
Uluslararası UyuĢturucu Kullanımı ve
Kaçakçılığı Ġle Mücadele Günü
05 Haziran
Haziran Ayının 2. Haftası
21 Haziran
26 Haziran
TEMMUZ




Kabotaj ve Deniz Bayramı
Dünya Nüfus Günü
Ramazan Bayramı
Gazeteciler ve Basın Bayramı
01 Temmuz
10 Temmuz
17-19 Temmuz
24 Temmuz
AĞUSTOS
 Zafer Haftası
 Zafer Bayramı
26-30 Ağustos
30 Ağustos
17
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
EYLÜL
 Ġlköğretim Haftası
 Yangından Korunma Haftası (Ġtfaiyecilik
Haftası)
 Türk Dil Bayramı
 Dünya Turizm Günü
 Demiryolları Haftası
Eylül Ayının 3. Haftası
25 Eylül-01 Ekim
26 Eylül
27 Eylül
Eylül Ayının Son Haftası
EKĠM















Camiiler Haftası
Hayvanları Koruma Günü
Dünya Mimarlık Günü
Uluslararası Öğretmenler Günü
Dünya Çocuk Günü
Ahilik Kültür Haftası
Ankara’nın BaĢkent OluĢu
Dünya Konut Günü
Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma
Haftası)
Standartlar Haftası
Dünya Gıda Günü
BirleĢmiĢ Milletler Günü
Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası
Dünya Tasarruf Günü
Ekim Ayının 1. Haftası
04 Ekim
04 Ekim
05 Ekim
05 Ekim
08-12 Ekim
13 Ekim
13 Ekim
14 Ekim
Ekim Ayının 3. Haftası
16 Ekim
24 Ekim
29 Ekim
29 Ekim-04 Kasım
31 Ekim
KASIM














Kızılay Haftası
Türk Harf Devrimi Haftası
Lösemili Çocuklar Haftası
Organ BağıĢı ve Nakli Haftası
Dünya ġehircilik Günü
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü
Atatürk Haftası
Afet Eğitimi Hazırlık Günü
UNESCO’nun KuruluĢ Günü
Çocuk Hakları Günü
Dünya Felsefe Günü
Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
29 Ekim-04 Kasım
01-07 Kasım
02-08 Kasım
03-09 Kasım
06 Kasım
09-15 Kasım
10 Kasım
10-16 Kasım
12 Kasım
16 Kasım
20 Kasım
20 Kasım
22-27 Kasım
24 Kasım
ARALIK
 Dünya AIDS Günü
 Mevlana Haftası
 Dünya Özürlüler Günü
01 Aralık
02-09 Aralık
03 Aralık
18
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
ARALIK








Vakıf Haftası
Dünya Madenciler Günü
Kadın Hakları Günü
Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
Dünya Ġnsan Hakları Günü
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
Dünya Kooperatifçilik Günü
Atatürk’ün Ankara’ya GeliĢi
03-09 Aralık
04 Aralık
05 Aralık
07-13 Aralık
10 Aralık
12-18 Aralık
21 Aralık
27 Aralık
19
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
Din Öğretimi
Bölümü
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Ortaöğretim
Bölümü
Temel Eğitim
Bölümü
SORUMLU
BĠRĠM
PROJELER
Okul Sütü Programı
Bu Benim Eserim
İlköğretim Okullarında Devam Oranlarının Arttırılması
Yemekte Denge
Beslenme Eğitimi Programı
Şimdi Düşünme Zamanı
Sokakta İlk Adımlar
Can Dostlar Hareketi Projesi
Çık Dışarı Oynayalım
Bilim Fuarları Projesi
Ortaöğretime Uyum Programı
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) (MEB-MTEGMHBÖGM, ÇSGB -İŞKUR,TOBB-TOBB-ETU)
Türkiye'de Meslekî ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2
(METEK 2)
Üniversite, Lise, Meslekî ve Teknik Liseler Arası Robot Yarışması
Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi
İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Artırılması ve Meslekî İngilizce
Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi (İMGEP)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu
Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi (JICA-TİKA)
Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi
Türkiye ile Japonya arasında Mesleki Beceriler Transfer Köprüsü Projesi
Sağlıklı Yaşlı Gündüz Bakımevi Oluşturma ve Bakım Elemanı Yetiştirme
Projesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe Hazırlanması ve Yetiştirilmesi Projesi
Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana ve Baba Rolleri Projesi
Uluslararası Değişim Projeleri ABD ve Ürdün ülkeleriyle yapılan öğrenci
değişim projeleri
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı arasında yapılan protokol
çerçevesinde Uluslar arası Anadolu İmam Hatip Lisesi projeleri
20
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
Ġnsan
Kaynaklar
ı Bölümü
Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri Bölümü
Özel Öğretim
Kurumları
Bölümü
Hayat Boyu
Öğrenme
Bölümü
SORUMLU
BĠRĠM
PROJELER
Okullar Hayat Olsun Projesi
Bağımlılıkla Mücadele Projesi
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi
Önce Kadın-Girişimciliğe Destek Projesi
Toplumsal Kapasiteyi Geliştirme Projesi
e-Öğrenme Projesi
Sürücü Eğitimi ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Projesi
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Projesi
Scientix Projesi
e-Twinnig (e-Eşleştirme) Projesi
FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme
e- okul
Veli Bilgilendirme Sistemi
e-kayıt
Doküman Yönetim Sistemi
e- okul
Veli Bilgilendirme Sistemi
e-kayıt
Doküman Yönetim Sistemi
e-Sınav Projesi
Uzaktan Eğitim Sistemi
Ben De Varım Projesi
Yurtta Genç Var Projesi
Okul Tabanlı Afet Eğitimi Çalışmaları
Strateji GeliĢtirme Bölümü
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi: Gang Up!
Muğla Eğitiminde BİLGE Hareketi Projesi
Eğitim Yönetimi
Okuyorum, Yazıyorum Anlıyorum
Örnek Eğitim Uygulamaları
Dede Nine Torun Buluşması
Mutlu Birey Huzurlu Toplum
Biz Bir Aileyiz
Okullarda Kalite Uygulamaları
Kültürümle Kucaklaşıyorum
Olimpiyatlara Hazırlanıyorum
Kardeş Okul Kardeş Kurum
Meslek Tanıtımı
12. Spor Ligleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ziller Susuyor, Saatler Konuşuyor Projesi
Bilim Şenliği
Eğitimde İyi Örnekler
Hibe Projeleri
AB Projeleri
21
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
638 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа