close

Enter

Log in using OpenID

Ergenekon Ana Davası 111. Ek Delil Klasörü

embedDownload
T.C.
iSTANBUL
CUMHURiYET BA$SAVCILIdI
(CMK'nun 250MaddesiyleYetkili Bdliim)
SORUSTURMANO : 200711536
Dizi
llI.NOLUKLASoR
...t...t2008
PUSULASI
/
HABIP UMIT SAYIN
1. I -5 sayfalananslndaMesutPARLAK ile baElayan
doktiman
2. 6-7 sayfalan arasmdaqeiitli Sivil Toplum Kuruluglanmn ve Kigilerin bir arada
gitsterildigi gablonlar
3. 8. sayfadaRIE antetli doktiman
4. 9-14sayfalararasrnda
gefitli elektronikpostalarm
diikiimii
5. 15-18 sayfalanarasrndaSuikastYiintemledve Kara Bilim baqhkL Umit SAYIN
rdportajl
6. 19-20 sayfalan arasrndaistanbul UniversitesineSaldrnlar ve Btilent TANOR olgusu
baql*L yazr
7. 21-24sayfalanatasndaNedenKitap... ibaresiylebaglayan
dokiiman
8. 25-26sayfalararasmda
getitli elektronikpostalanndtikiimti
9. 27-31 sayfalanatasmdaRaufDENKTA$ ile yaprlanrdpoftaj metni
10.32. sayfadaSevgiliilhanARSELbathkhdokiiman
11.33-44 sayfalanarasmdaMiizakereqerqeveBelgesive DiiqiindiirdiikledM.$encr
ERUYGUR bagl*h doktiman
12.45-49sayfalanarasrnda
Gizlidir ibareliKrbrrslailgili Bir Sivil ToplumProjesininOn
Bilgi Qahpmasr
baglkl dok man
13.50-52sayfalartaraslndaGenelKurmayBatkanhgmabatltkll dokiiman
14.53-54 sayfalar arasrndaAziz Doktor Umit SAYIN ba$11k11
dokiiman
15.55-56sayfalartarasmda
Aziz Doktorbaglkl dokiiman
16.57. sayfadaSevgiliilhanARSELba$hkl dokiiman
17.58-62 sayfalanarasmdalstanbulUniversitesi'nde
Bilimsel ve l)emokratikYiikselig
bashkl dokiiman
18.63-64 sayfalanarasrndaAziz Doktor ba5lkh doktiman
19.65.sayfada
SevgiliMehmetSONMEZYarbayrmbaghkhdokiiman
20.66.sayfada
YtiksekOlretim KuruluUyeleribafhkhdokiiman
2 t . 67-69 sayfalanaraslndaAtatiirkgii Dii$iinceDemegiBalhkL dokilman
70-74 sayfalanarasrndaDiinyayr YdnetenGizli Giigler Protokol Listesi baghkh
dokiiman
23. 75-80sayfalarrarasrnda
Dog.Dr.UmitSAYIN ibaresiile baglayan
dokiiman
24.81-90 sayfala arasrndaTi.irkiye CumhuriyetiGenel Kurmay Ba$kanhgrGenel
Kurmay istihbaratDaire Bagkanllrna baqlkh dokiirnan
25. 91-93sa''falanarasmda
YaseminFidanSAYIN... ile baflayane-postailetileri
26. 94-96sayfalarrarasrnda
Kuwa-i Milliye'ci AydmlarHaxeketibaghkhdokiiman
27. 97-98 sayfala arasrndael yazrsrile yazllmrf dokiiman
28,99-100sayfalana/asDdaTESEVve TOBB ile ilgili qablonlar
29. 101-106sayfalanarasmdaAdli Trp Kurumu ibaresiylebaqlayrpAyla SAc Adli
Bilimler UzmamKimyageribaresiylesonbula:rdokiiman
30. 107-124sayfalaxl
amsrnda
el yazst ile yazrlmrqdoktimanlar
3 1 .125-129sayfalanarasrnda
ge;itli Fhrslaraait niifusciizdanve basrnkartlarrile Habip
Umit SAYIN'a ait MasonKimlik Kartl
32. 130-139sayfalanarasrnda
el yazrsrile yazrlmrgdokiimanlar
33. 140-150sayfala amsmdaciZLiDiR ibareli anlamadrlrher yerde konuguluyor
ibaresiile baglayandokiiman
34. 151-159sayfalanarasmda
MesutPARLAK Gergekleri
baghkhdokiiman
qOK
35. 160-195sayfalanarasmdabaz annda
GiZLi ibaresibulnnanOcak 2005'ten
beri...ibaresiylebaqlayan
dokiiman
36.196-223 sayfalaxrarasmda2005 tarihli Habip 0mit SAYIN hakhlndaSavcrlk
Mijzekkereled,MahkemeKararlan, EmniyetYazrgmalanve incelemerapotlarr
37.224.sayfada2005
tarihli istanbulUniversitesi
kununigi yazr$masl
38.225-226sayfalanarasrnda
TanerOZCAN ve HabipUmit SAYTNisjmli Eahrslara
ait
Niifus Kayrt 6mekleri
39. 227.sayfadaHabipUmit SAYIN'a ait 2005tarihliAdli Sicil Belgesi
,10.228.sayfadaHabipUmit SAYIN'a ait cenel Adli MuayeneRaporu
11. 229.sayfadaHabipUmit SAYIN'm nnfus ciizdanfotokopisi
42.230-231 sayfalanarasmdaHabip Umit SAYIN'n 2005 tadhli Emniyettealman
$iipheli ifade TuranaEl
43.232-239sayfalanarasmdaOgrenciKiiltiir MerkeziYttneticisi...
ibaresiylebaqlayan
dokiiman
41.240-241sayfala.n
arasinda
TanerOZCAN ve MesutPARLAK'a ait 2005tarihli Adli
Sicil Belgesi
45.242-246 sayfalan arasrnda 2005 tarihli Istanbul Cumhuriyet Ba$savclhgl
miiz€kkercleri
46.24'7-250sayfalanarasmda2005 tarihli Emniyetigerisindekiyazgmalarve Teslim
Tesellilm Tutanaklan
47,251-252sayfala arasmda
GenelAdli MuayeneRaporu
48. 253.sayfadaOcak2005'tenberi.. .ibaresiylebaqlayan
dokiiman
49.254-256 sayfalat amsmda2005tarihli BilgisayarIncelemeve Zapt EtmeTutanaEr
50. 257-263sayfalanarasmda
Mehil BOYDAK ibaresiile ballayalre-postailetisi
51.264-274sayfalanarasmdaMesutPARLAK'rn istanbulUniversitesini
itgali Artrk bir
rcjim prcbleminediinii$iiyorba;Lkh dokiiman
52. 275.sayfada
MesutPARLAK imzahistanbulCumhuriyetSavcrllgma
hitabenyazrlmrf
yazr
53. 276.sayfada2005tadhli AramaKaran
54.2'7'1-278sayfalan arasrnda2005 tadhli istanbul CumhuriyetBatsavclligl Basrn
Bitosunun Mali $ubeMiidiAliigiine yazdrg miizekkere
55.279. sayfada2005 tarihli IstanbulCumhuriyetBa$savcrhgr
Basn BiirosununMali
Miidiirliigiine
yazdlgr
miizekkere
$ube
56. 280.sayfadaDizi Pusulasr
57. 281-282sayfalararasrnda2005 tarihli Mali gubeMndiirltigiiniin istanbul Cumhuriyet
Batsavclllgma
gdndermi$
olduEuSoru$tulma
EvrakrKonuluyazr
58.283. sayfadacizl,i ibareli 2005 tarihli istanbul UniversitesiRektiirliigi Hukuk
Miiqavirlilinin PersonelDaire Ba$kanhgrnayazrsl
59.284.sayfadaTensipZaptr
60. 285.sayfadaSayrnDoqentDoktorUmit SAYIN batlkll yazl
61.286-289sayfalanarasrnda
Habip iinit SAYINIn Cerrahpa$aAdli Trp Enstitiisii
Kurumundaki odasrndaele gegirilenAyhk isimli Derginin Mart ve Mayls ayl
sayrlanmnkapaklan
62.290-352
saylalanarasrnda
Habip Umit SAYIN'|n CerrahpalaAdli Trp Enstitiisii
Kurumundaki odasrndaele gegirilenUzeyir cARiH'in oldiiriilmesiolay ile ilgili
olarak yiiriitiilen Sorugttumaevraklan ve Ekspefiiz Raporlan
63-15l-16l sayfalarr
arasrnda
Habip L mit SAYIN'rnCerrahpataAdli Trp Enstitiisi.i
Kurumundaki odasrndaele geqirilenBarrs FRDOeA\ ibaresiile baqlayrp,
Istihbarat$efi ibaresiile sonbulanel yazrsrile yazrlmr$dokiiman
61.362-365sayfalanarasrnda
Habip ilmit SAYIN\n CerrahpagaAdli Trp Enstitiisii
Kurumundaki odastndaelegegirilenistanbulUniversitesi
kurumigi yazqmalan
65. 366.sayfadaHabip Umit SAYIN'rn CerrahpagaAdli Trp Enstitiisii Kurumundaki
odasrndaele gegirilenKrzarkadal:parax zarnanibaresiile ba$layanel yazrsrile
yazllmrgdoktiman
Zabrt Katibi
o
Kvo,Vo"lot = Ft)
Vrror&--,1*'' " k'o&un
ul-,no
I /l\
iS .vl,\ov.lt'l (Z*uo-*
W.-
-, k.f*
O
jL{
LAefl'ar't'
|}
-Trvwe
Ya'dv)
:, /!r-o'\tc#
e'
Za.*,t*,t '' P'tr
( + ro,-.,.-)
l\'rD'LIY
*
lIJt)*'a, - &10'ot1
U
( Kod,^ '.- Par.- x PE\'a)
r
rL
(
onoel
lvl
J
"- KJ*
,
\
,
( Y o A ' "- - Y ' "
2 - I
/
Olt
't"
'
Y; h'"'r' -
|\ )a-,.'
|
il.,\
q
f.r
K du l ; L
N
, ---.-1\>
(trtFl,)l')
=
rvA..,\'LNoy',.-'V*,
r"-...i
->,
$.
--<)
c-.1
t
V^G" ;,ll$w"I
3
I
,, I
KaL"L"La
'l a t w it' a ,\
r'L
\c,
l
E
a\^VtS'5
\
/
(3/€r
5
€.
,\-i\
"tr
,h*
@ -!i;
lSTANBUL UNlVERSNT.ESI
Adli Tlp gnsiitiisii Miidirliifil
'r'i:
-:..i:,1/ I
say :B.30.2.i5T.0.A5.00'00/
ra'ih:i]8 ii','.
ffi
i'i;r.rr
KOnUI
ile
Ogletrmtiyeve Yarduncrlan
jdari Personelin
Dikkahle
ek'
ilgj:27.I I .2007tarihii200?/I 5 l9 saytlr) arnruza
idari biirolara
yar&mc anim "dli,t]"
EnstrttifiltizLaboratuarlan,iigreum iiye ve
brnamran ramarm
giig kayna$ hattr geltirilrnig ve alml zarnanda^
;;,ttt;
bulunan
odalarimzda
baflanruqtr'
a:;;;;u" t" r-rmrtltitt itrr"t"tor sisiemine
kasasrvemonitor&qmdayazrcl'
i".lttiil gnit"t*"ct QPS)pnzlerinebilgisayar
gerelini saygrlanrnla
hususwrda
eleldrik sobasrvb. cihazlannkesrnliklotakr-knamasr
rica ederim.
Enstifii Mndilrii
T,C.
istanbul
Universitesi
Adli Trp Enstitiisii
FenBilimleriAnabilimDah
Sayr : 2007-138
Konu:YeterlilikSrnavTarihi
Tarihi 27 Ata|k 2007
s"y,n....
ftc.' 0c...d r-'tr*-...\ ro
AQIKKOL'undanrsmanlr0rnda,
AdliTrpEnsiitusU
0gretimUyesiD09.Dr.l\,4unevvet
IsianbulUniversitesj
Ooretir'
Lisanstlstu
yayrnlanan
Universitesi
lstanbul
12.08.2005
tarihlive 25904saytltresmigazetede
BeTiIANILANMERT,
dorencisi
doktora
28.maddesi
uyannca
derslerini
tamamlayan
YonetmeliOi'nin
ilyelerinden
dgretim
belirtilen
Yeterlilik
a$agrda
32.maddesi
uyarlnca
SrnavJ0risinin
Ydnetmeli6in
sayrlryazrsr,
.2007tati ue2007-121
28.11
FenBilimleri
Anabilim
DaI BaSkanlrgr'nrn
olugmasl
hakklnda,
Yeterlilik
gdRigiilmilg,
Doktora
toplantrsrnda
iarihve 21 sayrlr
Kurulunun
07.12.2007
Enatitu
Ydnetim
kara.
seQilmesine
ilyelerinden
kuruluslnavjiirisinin
yapttrmak
Llzere
belirtilen
dgretim
stnavtnt
agadtda
bjldirjjmigtir'
yaztst
ile
saYli
13nh
ve
20A711593
12.12.20A7
Enstitosu
Mtidnddgonrln
verildioiAdiiTlp
(Yazlllve Sdzlu)slnavLnln
Yeterlilik
uyannca
Lisansrlstil
32.maddesi
Adrgeaen
Ydnetmeligi'nin
dgrencinin
rica
saygllarrmla
bildirilmesini
Dalr
Baskan|0r'na
FenBilirnleri
Anabilim
birtutanakla
vaoilarak.
sonucunun
edenm.
Anabiliol'Dal
Bilimleri
ASiLUYELER
OOretim
Uyesi)
AdliTrpEnstitiisti
Froi6iEltinteuoiz- (1.U.
(i.U.Eczacrhk
FakLlltesi
0dretimUyesi)
Prof.Dr.
BuketALPERTUNGA
FakultesiOgretimUyesi)
Univ.Eczacrlrk
Prof.Dr.MrirsitPEKiN (i!'larmara
Uyesi)
BdliimtiOdretim
AKI\IAN(i.T.U.KimyaMLihendisligi
Prof.Dr.
Stileyman
OgretimUyesi)
(i.U.AdliTrpEnstitLis0
AQIKKOL-DanrSman
Dog.Dr.
Mrinevver
YEDEKUYELER
F,roi'r. CuraqtrTopQU (i.T.U.FenEdeb.Fak.KimvaBdJogretimUyes')
0gretimUyesi)
AdliTtpEnstittlsil
Doa.Dr.
0mitSAYlN1l.0.
(l.tJ.
Uyesi)
O0retim
EczacrIk
Faktiltesi
GuldZHAN
Yaid.Doc.Dr.
lann
Yer
Eki
Giinii,Saat09.00
: 10 Ocak2008,Pergembe
EnstitiisiiSeminerSaloni i.Ll.AdliTrp
32.maddesi
OdretimY6netmeliginin
: Lisansiistu
,6\
(J)1,5
n^r+^r:
/af Jl
I L- .r
^.!'l
M a d C e3 2
Doktor:ayeterlik
qun.Larclrr:
slna'/far1 ile
ilglLr
esaslar
a) Odrencr delslerrnr J:a9arr r1e :amanlrdr,ttalr
sonra, temel konuLar ve doktora atatl
rle ilgili
konular:da
derinliqe sahip olup olmadrqlnrn bellrlennresi anacrlla, yrlksej<
lisans derecesi ile kabul edilnrg
rse; en erken iiqrincL
yarryrfda/
g
r
e
g
y
a
r
l
y
r
L
d
a
,
b
e
q
r
n
c
i
en
Iisans derecesi rLe kabLrl
edilmis ise; en erken be$rnci yarryLlda,
en geq yedrncr
yarryrlda bir yeterLik slnavrna tabl tutulur.
b) Slnav ylLda 1ki defa olnak Uzere, her yrl
Mayrs-llaziran ve 0cdk-9ubat ayLarl ieinde yaprlri.
Bu ikl
srnav donerni drsrnda yeterLrk srnavl yap11maz.
c) Doktora yeterLLk srnavr enstitLi anabllrm daLr
h:sk:nlrkl:rrne:
onerrlen ve EnstltL-tYonetin Kurulu Kararr ile
atanan ve bir yL] srire ile gorev yapan be$ 6gre1,im Uyesrnder
^l.r
:^
^^1r^,
:
\ -
ai 111
"-m
a
d c o , r r . , d .
, o r - r o r
. - -
e g l
91bl, ko,.nite rhtlyag duydugu hallerde araLarrnda danrgmanrn da
bulunduEu ogreti.a rrr/el.r.L, buala.r: bulunrnadrqr ya da sayrca
a<o. oo oo._o d -dpa.F oLl lna oq_- 'l
r - r e r l I o L r T a dg
gorevfilerinden oLu$an blr sinav jurisr de kurabrfir.
Srnav
i
s
t
a
n
bul
e
l
a
n
e
n
a
z
b
r
r
i
oqretim Uyelerrnin
lurrsrnde !er
Unjversltesl
dr$rndaki brr yrlksekoqretim korumunun ogretim
rlyelerrnclen seellir.
rqrn
srnavlna giiebrlmek
d) Doktora yeterlrk
. . i y a n . r n i d i i n s ' . l F n v a v i K P D S /c L e n 1 0 0 u z e r t n d e n e n a z 5 0 p u a n
Krlrul taraflndan
almr$ olnasl ya da linrversit,elerarasr
y
a
b
a
n
c
r
b
lainde basaralr oLmast
belirlenen
dil sanavfarrndan
girmesi gereken yabdncr
gerekir.
Yabancl LlyrukLularda, anadili
veya
dlLle aynr ofan adaylar, di,ler yabancr dilferden
'scd
_
'
'
bL)
dvr;
ru!\!c
uc,'
,rrl.'
Bun_-r'_
linlversitesi
Yabanc1 Dilfer
8 6 l u m u v e y a T O M E Rt a r a f r n d a n
yap1L1r.
e) oDS veya KPDS'den en az 50 puan alamayan
her yr1 15-30 EylUl tarrhlerl
oqrencrlerden isteyenler,
Lisansristti eqitim-6gretirn
araslnda, 6qrencisi olduklarr
enstitrisune dllekqe ile baqvur\lr1ar. Dilekqeye UDS ve"va KPDS
sure
sonuq belgesrnin eklen)iesj ve balvurLlnun belirl-ilen
iqrnde yapllmast zorunLLldur. Aksr halde ba$vur:u kabul olLrnmaz
onlo J J
BL oner' 'I'g-i
nI
ve bgre- . odg urL nal
oyo-o
Y
a
b
a
n
c
l DiLLer:
taElyan a,6renci istanblrl Universltesi
Sartlarl
yurL.lttuqu yabancl drl
blrlikte
BolUnLi iLe enstitijlerin
hazr !:11k programlna kabul edrfir.
@s,
Progranda geqen su:.e odr:enlm su.resrne dahll
veya resnl ya
ecllfriez. Fncal, d,:rencinin b;r baSka univetslte
'
.
d i.Ld
o
.
od o
oi
r
-r e .
o.
rd.., ^.
gormes:i haiinde,
bu tur prograniarcla geqen sureler oqreoim
suresl ieinde drkkate a11nrr. labancl dil hazlrl,lk programl 15
Progra(
Eklm
31 Mayls tarihLerr
araslr.ja uygulanlr.
Devam olanr progran
k a p s a m a n d a k - 1c l e r s L e r e d e v a m z o . u n l u d u r .
suresince ),Lizde sekserln altrna dil9en oBrenci programdan
ve brr daha prograna kabul edilmez.
elrkarrllr
iidrenci
pcograiilrna tarnanlayan
Yabancr dll hazlrllk
t e k r a r L 1 D Sv e y a K P D S ' y e 9 r r . e r . Y i n e b a g . l r . 1 s r z c l c l L r q u
.--r L- I r.
f) Doktora yeteaLik sinavt yazllt ve sozLli olmak
Yaz11a slnav suresi 1.5
lizere iki bolum halinde yaprIlr.
saetten az, 3 saatten fazla; sozlu s.rnav sLiresi I saalterr az'
2.5 saatten fazla olama?. Jurr, sa,zlrj stnavrn dinleyicilere
agrk olmasrnr sail-a:r. Doktora yeterlik- kornitesl sl,nav
yaz1la .te sozlu slnavLardaki baqarr
kuruLunun onerilerani
ya da baqarrslz
odrencrnin baqarrll
d u r u r n u n r rd e E e r l e n d l r e r e k
Bu karar, enstitu
old!1quna salt qoqr.rnl'Jkla karar verir.
anabilirn dalr bagkanlrqrnca,
l,'eterlik srnaYanl izleyen dq 9un
'.
"
.,
o,l r.
g ) Y e t e r L i k k o n i l , e s l , g e r e k l i 9 6 r . r 1 r e s 1h a i l n d e ,
ders \r.ikunu tamamfayan ve en az genel not oltalamaslni
sonra da fazladan ders
tutluran
ogtenc1nin dor,lunct yatlyrldan
j
s
t
e
y
e
b
r
!
,
r
.
reya dersfer afmasrnr.
FazLadan allnan b\-1
y
a
r
l
y
!
L
1
n
sonuna kadar baqaal Lr
g
e
q
dersLerclen en
aLtlncl
kesilir'
oLama\,anogrencrnin yllksekoqretrn kurumrr ile 11i9iqi
h) Yaz111 stnatt baSaramayan a'6renci sbzlLi stnava
BLI
yazlLt slnava tekrar girer'
alrnmaz. Bir. sonraki ]/arlytlda
olsa
clefa da ba$arrlr. oLamadrqr ya da yazaIl srnavda basarlLl
y
i
i
k
s
e
k
0
6
retrm
olamadlEa takdirde,
biLe sbzLu s:Lnavda baEarlll
kesr.lir.
k u r r . r m ui L e r l r s a d i
s1]1av1 baqaran ogrenci sozLu srnavcla
r) Yazlll
bir sonraki yarlyr'lda sadece
basar11.! oLamadldl takdirde,
yr-iksekoqretln
sbzlii slnava girer'
Basarrlr oramairasL hallnde'
kesillr.
kurumu iIe ilrsiqi
l,tsans clerecesi ile kabul ediLen
baqarl iIe r-ananlayanLar ile doki-o'a
ijdrencilerclen. derslerinl
d1l-edikleri
y.tertiliL
srnavlnln 1ki hakkrnl da kullananLar,
v
e
E
nstrtu
takdlrde anablllm daLr bagkanLldr.nrn 6nerisl
Yoneti,m Kurirlu kararl ile yuksek lisansa geqebillr'
i)
{
+ +
_ :) ). D
-
\ N
'
<J
-:=--------
l
,
\
\
r
\-r.i
h""
\
?
Q
tc . ,- s -
\
\ 9
\ :
sA
l-*
| C\ -]o
l-_
\Y,- :
q-)
l;:
*
L
\
3
{
i
I
..ot
@\
,F-_oM
gi
--F t^ 6- l ; - J
i =^\ -"'J$i
,*i {
QJs-g
-r
F - ' x
' \ \< q J q !
'1
-r
s
s
s
\ 51-o-.,
(u
)=
t-/^
v\
z()'=6-
\
\-
,--a1 P e
/'-! 1
e q ; ' '-'_* \ r,^ \ -J-.1
\ re 4
E
.--)
8'
\\dtr
I
/(
, / l o " l a " o o o. . .
e+eoo..
/Ar't"*,ka
'Y
I llt
.r-.
rfr\
rA*e-,. ..4
-J_.
X
ot-A.\
^
.,1
. <\
2. -F:a
^
F;-;
a
,fr)},
'n
'
z---,
'
\ E
-'.,
' P ) e)
, .-ob .
''6N
1's-
c
'7== b'-
->-y'//i- 2-.
5")
P
a
-.4
n-u'
v- )i
'g-
'--
"z
9_ <>
e), /s^ P
-\'
-..-
't "-,r)
'-
ll-
't
o
\
.:9
\
+-\
s\
a
$ \
I
.n
-S
i
'3<)
9
a
t
--
*9
-{?
s
-1c.
j\-
.5_
/<-
)
,-)
!
iJ
.?
f
N-
ooC
t0 "";
- fr*
y'7'+ '
- V)^it Bf'r
'fu,/**"tt ),r;oa'le-),u{zv.,<a
^z
bU* '14uff.' 6**""-A'-/"
k7*
o^,*
&-^-"^
- .., y hr,*fr
/^ o.do
:#
'/o-''
5#L"
ffi:
Kir,
!,,,
,1",
V"^_,^
--
KhM^/-.-
t
.t
:"'" .
,,t
r
/L
.,,,,.
2,,,,,r/Z il,/."4-'"4.
qql
,r F W
agl
E
5 1 1 6 ( L)i l 3
, \ {
'0fir.-3elfof7
to*
,l-\
:6l-rJ
llll
- { t
^.
C c'.,
Fs
<2\:t
.l( b
F
\\ d 6 (
tr
\
\
,l
l\ -
R
E
!,,b[
\'.'\
P\
r
[
s-s- R
;{
...i
*<
\
\\
o,^\
-^${
0 Q$Jill
@@$;re,
*pffi
€ ::
( R \:\i
N
H
,l$
f A'tr
(
cl
' e
)0,trtts<
5
lc!
x
;
c.J
f-
,:"-
\r\
s-\
, lf\
_-+0
c\
i\\
\'$
,K
/.",l'e
\*Y' ,/
sl
tl
Ri r
\|
:.,
s
$K
3{- s
ta
?+
\
!
s
Ld
r--
F
\
n. t
l) i\^rt
| l3i1q\L
I
;/ r$
JI
\
l
c\.)
, .i\
4
'Y)
\
t.
9 i
q1
l
o cll s
9€1(o
s.r Q\ c-1
PF
$
S)
ts
\
- i l
=
I
\
+
G
x
FJ
oa
(\
t
\R
o t
sr,
1-
t,\
(\
trinT
/aot6sz t
1 9
7
?\
|
\t\
I s-
tl . ' \
fi.!
t
I q -
I \o
IF\
ln
t \
lt .: '-
+{J-
iL - w
,q\R\
}(
uy^r fA
\)u ty
*/
wv,
lI i \
-t
s\f ''Lt Q
18r t4 A
IX
tE-
e
t$'
\ ) q
a
=an
vf f i h w
I
,
@l-r-ffin
W,
[email protected]
0 8l ,.--
1'-7
,--4-
4 L
rl
/ow)
*
)t
7 t
7g
t /
,c)
L . DI
ot
7 //
/Y
a t:/
8t
o 4
l
t
b7
I
1n/X
\
hlo.4
lL
f\u A,l,t
"
^?rr \fi"q31
\J
r-!
-
o53L'
<uq -.'"
./
, l Td
'X-e^'^,-.
\:\i[b"*
-
\-rFbt/
t \r_t.
' I
Whn)
T.C.
isr.cxeuLv,'{LiLiGi
,[email protected]
EmniYetN{iidnrliilii
SAYI :B'05.1.EGM.4.34.00.r1
0+20a1n540
KONU : 0zeyirGARiH' in tildiiriitnesi
isra,xsul
05 Eyliil 2001
D.c.M c..BA$sAvcILI6INA
sayrhtalimatyaznz
g$nveH2.200112018
iLGi : 05.09.2001
3
yapdaabir ihbar
25 Alustos 2001giin0 saat:13.48saralannda'155Polisihdat telefonuna
ig€risind€,iesedibuluaanA.larkoHolding Yonetim Kurulu Ba5katuolan
,oou*oai Eyaip*".rthi
6tdilLriildiiluanlattlrru$r'
UAYjR GARiH'i! brgaklanarak
giinii saat:
ilgili yap:langhgmalard4 rral'tut UZEYIR GARIH' i4 25 Agustos2001
Olayla
-i"'
Kumlu
Yiinetim
it .iJii,O^". o1",lri, feqif,r.yOrtakoy semtindebulurur _Alarko
fO.30
bir gori.ilme
tin"""" g"fAA, burada Bulgaristan bagbaka.nyardwcrst ve beraberindeki heyede
12.49s;abnnd4 34 NL 050 plakal mercedesmarka dzel otosuylatek ba{ra
vaotrktan-sonr-a.saat:
yak{lnda buiunan otoparks otosunu brahlldai sonra
iitlette" al",fatgt . Eytip Suttan camisinin
vava
-t*iitr" lespil edilmtEir'
'-- -olarakolav reri isti*ametinegittigj
ayrdr$, golor ve koruma al[iad&' zanan zamanolay
Mrk"rl,id h"fto tonrar^
yarundaki Mevlana Kdcirk
veri mezarilk iqerisinde butr.rnanMuepl Fevi qalmak"n kabri
.;varet etti6, aile Qewesive olay yeri civarurdakivarandailardano$eniLnittir'
ili."yin t t*-".
-----'
KamuoyuaduUiiy,it inna uyandtan fafi meqhuloldilrme ola)ryrrnaydtnlatftMsr amaqyl4
Miid;rtiE' Makarru tatafmdao koordhat'ir olarak gdfe!'lendirilen Eartyet
irtmJ i^ttiv.t
'rn BaSkanllrnda istihbatal Terotle Milcadele-Asayiqve
UtiJii, Va.OrrncotNryazi tel-AffYff
polis Laborituar Mud{irliiklerinden gorevlendirilenyeteri
fr*i"i"
iif"y'v6
irU" it" fri,oi"uf
girmiStir'
iqerisine
seribir gah5ma
kadu personel
Maktule ait olup, olay sfasurdl kimti$ meghut sanrk veya saDklat tamfildar maktuliin
520248511295820
r?eriflden alfida"""pa,Aa+]un b $2 2'1319 79 numarahsim kartfun takrldr$
kullaflhp
tahlarak
teiefon makinesini4 olay saatindensonra-bal\a bir hat
n4it-;..t;
igio
L.li-t1""1 ise aradrlr ve arandrgrnim-telefon-l<atrtlaruxn ?kart masl
f"rU*iiJtg,
gahtma
biinyesirde
iteti'im Hi.anetlefi
M.k.;
6"1 talrnatlan ile Tu.kcel, Telsirn ve Aria
ba.slattltnYr.
--'--17-A!u*o,
2001 tarihinde Teisim iletisim Hizmetlerinden- alnan cDA raponrnd4
ggnti saat
maltule ait iZOZqtStIZSStZOR{Ei nurnaral cep telefoo makinesini4 25.08.2001
alTu hat tak r
23.45hibur ile 0543 840 09 70 numarah hat takrlarak kullarulmayabaglamldrlr,
giinii 00 02,00 14ve 0o l4l59 sralannda0535 54638 43 numarahhat
otauguUa" 26.08.2001
3 kez alandl$ tespit edilmi$ir.
tarafildan
'- hattmro
Ma.ktrileait cei tetefon makinesine tahlan 0543 840 09 70 numafall telefon
gosteren Nihat Ozgir BAYKURT adna
,i"t-bot tturaut-6. Motorize Alay Komutar$F adresini
<iirenilmesiuzenneIstarbul Merkez Komutanltgna bilgi verilere!<' Merkez
-gofii]eri
Lurb olduEu
nezaretinde0543 840 09 70 rumarah hatir kullanar AstsubayNihat
[d.r,J,g
haturutakarak
Od:t Bek<iRT dinlenmiStir' Adr gegen beyaond4 0143 -84009.f0 nurnarah
aldl:gtre21
toitiuoO,tr "ep t"t"fon makinesini 25 lgustos zbot gunii Er Yener l€RN{Ez den
hattl
70
numarah
.q.eutoJZOOi srjnli radee igini, bu itire zarinda kendisineait 0543 840 09
Yener
U, ."i t"l"fon makin'esini L:ullandrfiru'bahsi gegencep telefon nakinesiniq Er
i"it"L
Komutanlgr
YERMEZ de olabilecegini beyan etmesi iizerine, Miidiirlugumiiz ve Merkez
g*""fif"A Uitfin. oldu$r halde6 Motorize PiyadeAJayKomutanlr[rnaintikal edilrnig'Merkez
L200t/2540 sa
Komutar r,.D?gdrevljsi hrafndaa
€Dsst
lsr sayf,
iH,"H:;";ffi,:l",$,*:t
*u:*"fu
m'ilu*T;#,.Tfl;l.*f,
'"r:"1"T;Fd
pji*nnra;aff
*n!-f;fl
,"f$#f
#ggr#dde*xx*ir-ql
:ilmmln,#*:*"*
;'+ml"*;,ffi
*tr##Hifr#ffi
:,1gfiTH##:*S
ggffirot$rur,*#l'*,p
'"-$ffi
;ff*ffi#:#-,'"r:il,fiiffitrgesi'deku"a
.rui#*
ffi;;
#fr*:#H;mffiiqiiffi#f
ff
q'"i_ffiti+1#*'***:m*,W;
p;qq"ixTr,"fff#F,*d:-T,"rffi';xilSf
#,fr
Li#x*r';L#
j*ffiiffihdll*4kilt":.,f
*l:,rtrd
**,$i'#*'nri*iffi"1";r"
iffit"ttr{ffi
#,'*,##*,}il"hjfiJf'-]##tl$,[#il::tirii?
04 Eyliif 2001qiirrve2001/2540
sry r iist vrzrrrrzrp3 ncii sryfrs)dl!
I
o
@tg
Annmasna devam edilen yener I.ERMEZ in yakalanrnasrgal$malan sraslnd4
30
Agustos2001giimi saat11.00sral annd.4 lS5 polisimdat telefonunageteolir itrbaraa fegilra5
Ilgesinde_ bulunan Il amlr kuyu iq Bankas 5ubesininoniindeki iw
"lt a.anau" i"n",
YERMEZ adma kayth bk bankamatikkartmn b[akldr!
bildirilrnesi tizerine bahsi gegen i9
Bankasr besioegidilrnil, Ba_.ftadaGiivenlik grirevlisi olarak gahpan Musa yAHgI ve Banka
memuru Halil KARADENZ ile gatnitllmiit, Banka gdrevlilerinden aLnan bilgiie, yener
YERMEZ adrnakalrth Bankamatikkartuur , 25-30 ya5lannda top sa&alh, egkalini tam olarak
alamadrklan bir kiti tarafndan kendilerinetestim edildiFni, kartr ieslirn eden kiginin kendilerine,
bu karl ATM cihaa iizerinde buldu$unu sOyledi$ni belirtmiqlerdir.
Balsi gegen Yener YERMEZ
adma kaydL
5jOO2g5B626 Hesap numarah
45431400'19403739
numarahViSA Elektron i9 Bankasrkartl da apt edilrni$ir.
Zapt edilen kartn hesap harek€tlerinedair belge incelendi$nde, 30.08.2001 taril
.
itibariyle hesaptabulumn paramilda'l'lln l0 milyor oldugu gon:Ln.iqhfi
Kart iizerinde pamak izi incelemesiyaprlnul, Tetkik ve mukayeseye elveriqli parmakizi
tespit edilememi$i!.
Eytip C. Ba$avcftErm 27.08.2001 giia ve 2OO1 H/l?009 sa,,ir yaztar ekinde
inc€lenrn€kriz€re g6nderile[ maktiire ait dy"{e+o
kemedi pantoron rizerinde 6urunan siyah
t:dq
kfu99
ibaresi
yaz\
telefon
cnp
makinesiiizednde Tetkik ve m,rkayes'eye
_.
-Ericsson
elverigliparrna&izi tespit edilememigtir.
Maktiilnn cesedininayaklanna50cm mesafede kuzey istikamstindebulunan yegil renkli
.
kapr tterinden el!9 edilen toplam ( 3 ) adet, makhile ait oldulu bildirilen ve Eytip iamr oto
parlondabulunan 34 NL 050 plakaLoto ijzerindenelde edilen( 3 adet, aynca otonunbagajrnda
)
'yener
bulunan_Ericsson
yERMEZ isidi
.tarrtun kirapgrgrtizerinden erdeedilen parrnakizleriyle
It Ernniyet MiidiiLrltigiince gdnderilenl0 parmak basun izleri mukayeseedilmip,
l*t._.,*rr*
berEerlikgitdilrnemiftir.
Olayla ilgili giizetim alturaalnan ve ewak igerisinde agt kimliHeri yazh, aralannda Suna
TA$DELEN, Bnar KONU$KAN, Gineq TAgKIRAN, esrneray XigeN'Cr, Em M$ANCI ve
Nqila_POLAT isinrli bayarannda bulundulu toplam ( 18 )' kifinin patmak tz)enyle olay
yerindeneldeedilenparmakizleri mukayeseedilmig, benzerlikgOrtilrnemigtir.
Firari Er Yener YERMEZ h cezaevindena*ada$ olan ve pendik ilgesinde ikamet eden
TuncayANGIT m ifadesialnarak ewakaeklenmistir.
3l AEirstos 2001 grinn Miidrirhiglimrize mriracaareden Emine yApRAK isimli bayaq 28
ABustos2001 Sal giinu aktaru Uzeyir cARiH in 6lduriilrnesi olayrun faili oldugu dii;iin;len
Yercr YERMEZ_e ait foto#aflafl gairselbasndaoizledigini, o gtintin ogle saatlerindetopkapr
semtindeHaznedarsemtinegiderkenbindiEiminibtiste bu gahsrg6rdtiBiinU belirtmigtir.
YEIICZ
isin i gahsn Askerlik gorevini ifa etmekte otdugu lirtiginaeti
. .. Yenel_
dolabmdaqelde edilen mavi renkli kahve renkli kemer takrh erkek pantolonunuosa! bacak diz
iistii 6rl tarafndaki qiipheli lekelerin kan lekesi olmadr$, alcak ayru pantolonu-nsa! cep
ptaffun. r9 ksmrnda gtipheli..bir lekeye.rastlaadrg, bu gphefi lekenin kan lekesi olduEu,
ba,
-uygunluk
kafl <tze_[iF,ta5r&F,makttil Uzeyn GARIH e ait kan numunesioingenotip ozellikleri ile
g6sterdi$ Kriminal polis tnbo.atuan MiidnrlnEiinitn ZS.OZ.ZOOI
gtin ve ByL-2001/S9i sa)dr
ekspertizraporlanndanaJ at Irlrgtrr.
OIay srasmda nutt.iltn iizerinden alndrp ve olayrn faili olabilece$ dogirdlen yener
YERMEZ in Askerlik giirevini ifa etmekteoldulu birligndeki arkada$ Mehmet KIZILI(AyA dan
ele gegirilen cep telefon makinesi, bunaait batalyave makineyetaht sim kartl iize.irde herhargi
t-e_tesinerastlamlmadrF Kdminal poris r-aboratuanMiidr.irliigiiniin 3r.08.2001 grin i
!5_ta1
BYL2OOI19OZsalr ekspertizraporlanndarar ar ftrstr
olay yerindeki, 9kr9 merdivenirizerinderq eks Ehsrn kafa lqsmr istikametinde cesede
yakla$rkl0 cm mesafedeq yaaslz mezarduvan dibindeq eks gahsrn ayak istikaft€tindebulunan
mezartail yamndanve a)mtmezaraait mezarta$ltepesindentransfer ediien toplan (5) adet
04 Evliil 2001 eiin ve 2001/25,10savrh iist vazrmErn 4 ncii sayfasrdrr
)
I
I
i
lekenin kan lekesi oldufu, insan karu ozelliBi taJrdlg ve makttl Uzeyir GARIH in katu ile
uyguduk gdsterdili Krimina.lPolis laboratuanMiidiirhiElinon31.08.2001gijn ve ByL-2001/ 882
szylbekspertbrapo anrdan anlajdrruttf.
Olay yerine uzak mesafede Eynp mezaihgnagrkankaryaldr sokak uzerinde29 nolu evin
6n0ndenve sciz konusu mezartrk igerisindekiina[ BOSTANCIOGLU na ait mezann 3 metre
yakrundan eldeeiilen (2 ) adet transferlekeain kan lekesioldufu, insankaru ozeltgi tajldrglbu
kaolarul genotip 6zellikledni4 rnakiil Uzeyir cARiH ve gtipheliler Ondir BAL, Zeki
KARAXURT ve Fatih AYDIN u kaolanndar farl genotip ijzel\yJerdeki bir erkek galsa ait
oldugu , tan golii, maktulu.nsaFndakita{, SabriyeAK mezartafl ve kaprrizerinden transferedilen
kan lekelerini4 malaul ljzeyir GARtr{ in kam ile uygunluk gosterdili, merdivenyolu Seniha
BASAR mezartagt ve MaregalFevzi Calqnak mezrr tasmrn ucu tizerindentransfer edilen kan
lekelerininise bir bayan$ahsaait oldulu, ancak giphelilerNurdao NAZLI, GiIIe$ TA$KIRAN ve
Ptnar KONU$X.ilf isimli bayardann genotip 'zellueinden
fark! otdu$u Kriminal polis
l,aboratuanMndiirlrigiiniin3l.08.2001giin ve ByL- 2001/886-888-890-906
ve 864 say EksDertiz
raporlanndanar a$llr|$t'.
Aync4 olay yerine grkanmerdivenlerinsol tarafinda{f olay yerindeM .Sait AGAN a ait
mezam ayak tarafndaq SabriyeAK a ait mezannba5krsmndar\ SabriyeAK,a yakrn D-391 no
lu isimsiz mezar t)?€rltder\ D-392 \olu isimsiz mezar tzeiade4 M.Feva Cakaak mezan
dniindeki isimsiz mezar tizerirde4 M. Fahri ONLIRSALA ya ait mezar yakrndaki duvar
iizednder transferedilen kan lekelerinin, mal,tulUzeyir GARIH in karuile aym oldulu,
MaktulUn yadndaki AySe $AHVER' e ait mezar duvanndarqM. Fevzi Qak nak, a ait
l:ar atlrguvanndanve SemihaBA.$AR a ait mezartair i.izerindeotransferedilel kan lekelerini4
31.08.2001 giin ve BYL-2NI/864 sayl ekspertizraporunda iacelenerek iizellkleri belirtilen
olay yerindeki kadm' a ait genotip dzellikled ile ayru oldulu Kriminal polis Labomtuan
M{idtitgnnlo 31:08.2001giin ve 2001B\-I--892 sa}drraporundarianla5rlnugtr
Olayla ilgili sorugtumayadevamedildi$ bir sfada, Maktul tjz€yir GARiH h old[nilnesi
olay ile ilgi\ 26 AEustos 20Ol tarihinde Pendik JandannaBijltik Komutarftbna eiderek
^t:*^tP
bulurar ve 3l Agusros 2O0l tarihirde pendik Merkez pols Karaft;l A;ligi.qe
gahin ogu Bularcak l97O doEuntu KOKSAL \aILMAZ ln 01 Eyliil
d:f
!"t!l
.Kemal ve
2001
_tarihhde MiidrirliiEtimtiz Cinayet Bn.o Amirlilinde aklan ifadesinde;25 Agustos 2601
gtinti iq bulrnak alrlaqyla E}'lip tarafua gittiFd aacak iq bularnadrgru, donii$ yaprp Eyiip
mezart$n alt talafnda bulunan amyoldaki gimerik alata gelip bir sigara yaktrpo' o anda
rotor ezaflrur okurdugunu, oturduguyere tdtrnnen 20-25 metre mesafedebuluran iETT orobrs
duralpa yakrn bir yerde tzerinde mavi renkli Arapgayazrlarbulunan san renkli plakah krmra
:TLti Op"l Yty" tarka oto gdrdtig0nri,otonuniiaerindetakrt bulunanplakalardilkatini gektili
igin otoya bakupnd4 mezad* tarafinda telatl bir gekilde gelen iki gahslrlbu otoya' bini-p
u3|<Jl4rygegtalini verdi$ bu iki gahsrve otoyu gdmesi hatinde kesin olarak teqhii
gekiadi$
ve korhufu igin gdrdriklerin o gin polise bildiraledi8ini, YENER
,
*P"fed
YERMEZ'i taflrnadlbtu belirtmistir.
Olay yeriode, makuliin kan numuoesi drgrnd4 kimlili meghul bir bayana ait olduEu
ar at an kan numunesi bulunmasriizering siirdiiriilen soru$turma ve ilgi ( a
) da kaylth
sorustutma ewakrruzdaifadesimevcutolan AYITAN YILDZ rn 29 Alustos 2001 tarihinde tekar
a.kun ifadesindq26 Agustos2001 tari.hindeEyrip SavcrlFna sevk;ilip serbestka.ldrltar sonra
maktul Uzeyn Genhl in fotoFafi
basndalr gordiigiinn, yaklayt olarak 5-6 aydaa beri
gahsmaktaoldulu otoparka mersedesmarka otosuyla gelip cami istikanetine giien pius
oldulunun farhna vardrfrru, yine gorsel basrnda foto$aflru gdrdiiEti ve isrninin f'gNan
YERMEZ oldufunu <lgendifi gahsr tarihten bir ay kadar tince Eytip Sultan otoparlsnda
gdrdugtjm.i,bu glsrn yarunda daha 6nceden tarnmadlF, ancak alkol veya ulugturucu madde
kullan{r$ut tahrnin etti$ iki yhsrn daha bulunduEunu,bu lahsr o zamat tatud€rtu, bu
Sahsur
gitmesindensonla tzfldF olan Fatih isinrli $alustar!bu tahsm iki giin Oncedeayru semttegelen
ve Hasdalkrslasrndaaskerlik
05 Evriil 200r eiin ve 200112540
savrrriist vazrmzrn 5 rci savfasrdrr
@
>v
yener
dErendisini.
isirnri
rff1fi,f*$g
1t,5:l:::f'::^9::'f::nden. birerordugunu
;$il.'::.:illi?-Y;#iltrix'ff:iild###1t.':tri#-i
;'#t,.
.
Aynrq organizes.rqtarsuber'ttidiiati6ri gor-evrit-ei"
L-ia""a- ,u Agustos20ol tarihinde
.
ffiHtdr*,r"#,*?.1t.##*=*
q'tr";;,*H"l
i#i*ffi#"ffPi:"* *
ou
,",""o
a.''a,gn
p;;nciNui,^iiw--#,rt#***l*ll:*i#*
-rerakane
aramas halilde onunla bulursabilec,
ffi:1ff*l"*A
niffiT*$",:*:
g"";";#Kfr;
*,^.iT[1?,]HlH,t^m*{'*i*fl
##tr'hardebu
"ff
i**r,l]Sjff
""t#.'^f
reso
aieN:
*#,lffiffi ,
o ,..,,tu,n" N""rii *it,* gm5
)
H2iil"fl*'#'fli*rfl
#x#ffi m$,r,;nTt'"Hdf
r*il*ro;pm;$fi11ffi
ffiT;:il:;--
2b0rta'ihinde
;";i;''il -H';i1fl];fifr,'"il*ffiff*lYfrl[iff 03Evri'
Makarna
*enevden
'tr".i" ra|e#",|H:;ffi":mfffuf,r# vasnda
l"tury.
ka$rlg t rg"
erkektere
p-u.fua,g^,lfu-.,
meydana
geldig""hr"" #;;;;:f;l
Lumagiimisabalu
,I;lr;:,1 ml
erkekmuflenbtrlrnat<,_amac,1t
eryn .-"r*1,1"r""*'Ji,l-*"0" bulunan
parkagtfti$ni.
yegil
bu parkn Usttarafindabulu0an.oroparkta
tek Ul5r* orap mitsteribekjerkerf
zi-zo
iiJ.r"*.,"ro.ru
g,,,
go."
;:ifi:.ffi"r1r"*iilTilffJ:*'ry'r* v"sila]il-
)
I
id;fitfi.Jfr
Jf;
ilffifr ff;trl*;',ilffi
.T*'#'T;"*T,6""J.T*'j,11'.#
jffi
q:k$#t';il
f:fr
+pffiiNfl
llijl*;=*_q,:-fr
$fl
tr',"qi:ii*rdiiffi
,Xffi'#[T:1"*l'*l$*];#ijii'-,pieneL
,,,.ilil##1,#,;itlil#ffiTl$'$#
."_,i,;;#fi
;:".1ilffiff
$j;m't*:,i#sx,imi:li#n
:,".$rh'#r$:#::-".triT;#ff;i:*i{jti
iffi,.J;',ffi
#:H'r"';r,"rxilJ:jr6","f
i#*,'"'Jd",'ii
.-'7-
\
l(7J )
-'.\-__/,"
| 1
)-rf
:ill1l"fi"fT:lfii:;T
ffH:,*T*da.korrtulunu
vepaaikieerisinde
ordusunu,
kendisiyle
j,*;il"'tL':ffi
"*-p!:1,!l;fi
lll,tq,:y1k*di.:.
#rH.",Ji
tr#fr:"fi
,fr
sonr4
sa!
elini
sol
beline
dogru
.ge\4rot]den
atrp Ui. O,gaLg,tara,gr i
ekrdekibrga$adann
;:,tffffi.i"#f
n*:Ttri:li*Hi::;f,y,"".trr"fr
frr*$Hff #,ffi
gektisndebu brsasnucununt-ai *g "itir"$,i";;g;t6.t';"
;;6Je
kesi
izi olustugunu,
str5""i"^ t'i.i'r?n- J".l"i""r* adarrun
saielini
,1;"f
m,:.*f*;:
*x*t,krtffi"_:,#,{?jd:+iil",TxtT1';
^"
"frlil
cep^
tereronuna
u"t",r*'*il"Ji,if;o
::,"*fi
LHttrl*i,f$'it';501"*"i
;H.#llilH
f,:H#fr#fft
";i",
YERMEz'inolay srasndaturstrbir
yenndesankikurban
1d311;;oak,;;;rgr";,
kesilmitgibi etrafinkan olduEunu-y tekitde-
o
ilffi"l#ffi**HT]#ffi
i[tri:'F#'*ffi
ffi fli'f;jtr
tarumadr&bir erkek
"-;;"i"
"
Sahsmevinde
r
z-: g.,i_**"
il;;rt*"t'
t"glrdidini 3-4 sxinEvtip lgesinegi tmedi4
aradan
haberde.
Eyiip
mezarrrsnda
oo,i"li"ilifil*r'il*,#-.1Xf1firu*:"p#ffi##:tn
arkadaeu'
aradrgru,
c.*i;r t"r""i"A v*]i"i"i?,g , birmriddet
:T^ 9":! I'Tr[.q
sonra
sivilsivindi
Polis
memurlan
ifd;il;E";."
geldifini,
o anda
ffi#dT*T'ffi
buluqtugu
erkek
brea-kladr$
sahsn
'."r*?l;rf3Hfltiil;f,tr1y
.heil tammadrgru.
jfi:ly,fTJ;":""if;#?f#e,5iHrm-ttm
o:rpry,"r.;c-6,d"-";;,
'""'r."u#"ilrrn^
olaydakutlandrgbrgafu ucunun..iuri "ldrE
;';lj<
rorograindan
tefhisettigiyener YERMEZiq U,-C"Ll"At
G"" J"i"ai,
goremedrFn!
al&F c€ptelefonu
oo'i"i"^aa''"'i'liaug"u,
olv"'-ao
;ffi"':ffiffi"it"#J ff;ryJ"k9ry-'-"s'
ve
gahsrn
bu
brqakladr$
aatnau
oiuf
yerinde-kimsenin
$u-tt"n
bul."rd*c^ o-"ur,.,lL*RMEz
Pnar KONU$KAN. olav eiimi iizerinde
-BATU
siyahpantolon ve uguk renkli hsa kollu tilOrt
sonra
Kenan
n
,
";'"g:iJi;;,';;;'*il;_
_otaJdan
.otdu,Eunu,
su andaiizerinde
bulunan giysileri ahp drsanya crk
'...i""f:#",o"ir#*ffi
;A$"i,,6?',;;#Ie.Hii*,lil??;u"i".Lrjo"*",1fi
PmarKONU$KAN, yener YERMEZ in yakalanabilmesi
igin bulunabileceli ve dahadnce
t1i'si1s..*,,d;E
;a iJ.'Jiituorouurue,u*
;:l['JTJf i3*"rl;.t11ill'"li1q
saat
0,30
q"i,aq;;d#-*"fi1&T!l:itT*[T',ffiHft#
iffi:: T:i,fl#
q*drrug,kendishden
yolu gdstermesiirt"rAgind;-ffi"ailil;ffia
-i.eket
kadarsizgdniriin,
oanasonrasu!bensizegosteririm
dediBi, gekitdefr_r,.i .Li# if"
edilerekEy'tip
meydanna
gelinmit,buradasoz.t* rninn_bu
<ouugr,lN, ilil;il
d;
parkru
ve gewesini
buradabuiupp , parkrnkar*grsrndan-."ru,r*
ig"l.i,O"r,
ilTt:*
riJr"
,_,i istikametine
g.en pat*a yoldan mezarlar
arasrndaEsat qogAN u,' tlb.i.i;-;;;-;"
qakmakln kabrininbulrrnduAu
bcjleel
ve Ma.esal Fevzi
jffik#l
Iti:'p,T,1*iil!:1,:tllx:;in:'m"nm
yerden
ise. a]ni fizergarrtan
l::$iq""
.bu yoldansrkrtyolunug:r1:T*: istendignde
oeolgrnde gelum
ert<,yorauk
birlikte crk
v.r"" eort*""tirt.iiil;*;;#;-:iJ",11i,acagt
srada-sunduz
olsavdrdahaaerklamal
bu
05 Evliil 2001qiin ve 2001/2540savrhiist vazrm|zln7 tlci savfasrdrr
PmarKONUgKAN ln, olay gtmi giymig olduiu elbiseleri Eyip ilgesi Eski Mahkeme
sokak 4 saylh yerde deEiftirdigini beyan etmesi rizerine bu yere gidilerek Kenan BATU isimli
Fhsa ait oldugu evde, PrnarKONUgI(AN ve arkadaqrGiinet TAgKIRAN,a ait poFt igerisinde
bulunan giysiler ve yakalanqr s(asmda iize.ine giydiEi giysiler zapt edilrnif, inceleimek iizere
Kriminal Polis LaboratuanMiidiirliig0ne gdnderilmigti.Netice almdrgndabilgi verileceltir.
Uzeyk GARIH' ia brgaklanarakdlduRilmesiolayr ile ilgili Mr.idiirhifiimiiz gorevlilerince
yaprlangahgmalar
sonucund4 olay faili oldufu tespit edilenOmer-Fatma oau 1975 Klyseri
dolumlu YENER YERMEZ' in yakalanmasramacryla temin edilen agk kimli$, egkali ve
fotografi Umum-Hudut Emniyet Mndiirliiklerine giinderilere! adr gegenin Ulke genelinde
arattr masr igin gerekli koordine kurulmug, bunun neticesinde adr gegeo galus, 04 Eyliil 2001
giinti saat 11.30 sua.lannd4Kayseri ili girigindeki OsmanKaruncu bulvan zabrtakontol noktasl
dnihde yap arr uygulamaesnasrnd4Alkara-Kayseri seferini yapmaka olan Kent Turizrn otobiis
itletmesireait 38 AT 838plakahotobnsnn5 numarahkoltugundayakalannugtrr.
TerdrleMucadele$ubeM0dtulngiiniin05.09.2001giin ve B. 05. LEGM.4.34. OO.t4.02.
05- 01.(17976) salrh yazrlan ile a& gegeningdzetim siiresinin (4) giin miiddetle uzatllrnasrtalep
edikrii., bu talep Makamtarafindanuygungortihnti$iir.
Adr g€9e[ YENER YERMEZ hakkrndakisoruttu.mayave sorgusunailgi,de kayrtll talimat
mtizekkerenizde
belirtilenhususlarauygunolarak devamedilmekedir.
Olayla ilgili gozetim altnda bulunan PINAR KONUSKAN. haklqnda drizenlenen
soruSturma
errrakylabirliktegonderilmittir
azederim.
./
^ ' /
Wa\TLNIAZ
3156rf EmniyetMiidIrii
Asayiq $ube Miidiirfi
J
Br.Me.
L.uzr,N t: ,o? ,
Tah.A
A.SI,REL
B.A.
ts*
../09
" O{ro?-]\
[,KI: Diziyebalh soru$turmaevrakl
EMNIYFIGENELMOOUR!OGO
IG,IMINA POf IS LAAORATWART-MI
DAIRESIBASKANLIGI
3qs
EttSPEATiZ RA"PORU
0l/09t2001
UzmanhkNumamsr
VerenYer
Ekspertizi
gun
u"*yog
1Va2,
Ekspert;z
: BYLIoo1/908
: Asayig$ubeMiidi.irliiEii
-8.05.1.EGM.4.34'00
1I 04-2001/2540
: 30/08/200l
: Kan Analizi
: 25.082001gnnu,Evnp/ Merkez- Evup Mezarlr$ Mare$alFevziCakmak
EkspereVeril€n Esva
iildiiriilmesi olayr ile ilSili
y-.d.
."ydtt" eeien,isadamiiizevir GARiH'in brqaklanarak
A,
p,oar
giymis
elbiseleriEyi'ipilgesi
giinn
olduEu
olay
xoxu$iq.x'rn,
ot-"t; io.r". altrnaalnir
konusuadrestePrna'
sdz
uzerine.
Eski Ma-hkemeSok. No:4 sayrhyerde degittirdiginrbeyat ermesi
elde edildigi
potet
iseflsinden
ait
KONU$KAN'In yer gdstennesin€ticesind€Giines TA$KIRAN a
gizgili
kazakile
renkli
mavi-bej
telirtilen: itzerindesPoRT ya4 L lacivertrenkli egofmanaltr ve krem
-kLrmlz-mavi
desenli
baskrL
Prnar KONUSKAN'a ait oldugu bildirilenr MiSS POEM marka beyzz
atlet'
sivah
renkli
kolsuz
bei
atlet,agrkmav;klrmEr-lacivertienkli badi, iizerinde69 numarastbaskrh
kolsuz
petrol
renkte
yazrh
mavisi
renkii askrl atlet,kolsuzhaki renkli badi,iizefindeSF STATE FCAL
penyeatlet'bej
iuJi, kl"*it."ntii "rtt cigekliask t butu4 be)az-arrkve koyu mavi enineqizgili kolsuz
pantolon
siyahrenkl;
renklr
bej
r*f.ii f.ir" foif, p"ny"'Ojuz,femuar! bei renkli pantolon'ip kulakl
gbzlngi'
giine$
ped
|
hii)eni'(
3l
adet
QIkan
r 2 t adertemer. qii renkli bavancantasl,bu sanlaigerisinden
para
(2)
demir
adet
bileti,
otobijs
mai<vajmatzemiteri,tatem,oka, krem,koiye zinciri ve ucu,clmblz,
NISANCI
Esmera)
hap
sirphelrler
, ioofirn lS.OOO.rl.t,t"*imler. iizerindePANADOL vaz,l r2i ader
'i\r kan
i""i r,o.Soerr}.]. EIif NiSANCI ve NFjla PoLAT isimli bavanlardanal nan mula)ere
numuneleri-
,
P
" : 5:--.4---!---}u
--jA l
gbnderilennumuneleriizerineyapllan;
ilpilgili olarak_laboratuvanniEa
Sijz konusuoliy'a)
* i,o: resri,
"
".
_
b) _ Adler _ Kaslle-Meyerve Luminol tenkreaklifleslleri'
"
c) " Uhlmhuth tiip metodu'
"
d) " PCR'Teknigi ile DNA analizlerineticesinde;
!7
ietiresinde Giinet TA$KIRAN'a ail polet
1- Prnar KoNUSIi{Nirn lerlgt"t".toi
yazrlt
licivert renkli €Sofmanaltr ve krem renkli
iqerisindenelde edildigi belirtilen:lizerlndesPORT
renkli
ma!i-beicire.iliLjlaklle PrnarKONU$KAN'a iit oldugubildirilen:afrt mavr'krrmrzr-1"'iven
petrol
ma!'isi
yazl|
FCAL
STATE
SF
u"ai, riyiL i."tfi askrhatler,kohuz haki tenkli badi, iizerinde
ve koyu mavi eninegizgili kolsuz
renkiekohuz ladi, kremit re;kli alh.gigekliaskrhbuluz,beyaz-agrk
penye
bluz, gri renkli bavanganbsl' bu
Denyeatle!, dzerindebayanresmi olan bel renkli kna koilu
gdzliigt,
makvaj malzemeled'kalem' toka' krem'
qaniaigerisindengrkan(l)adei hrtyenikped,giineS
tizerinde
iolye zinciri u" uiu, ",.u,r, ototll't tileli, (z) aaetdemirpara( Toplarn75 000TL ), 'esimler'
PANADOLyazlh (2) adethapiizerindeherhangibir kan lekesinerastlanmadrgr.
polet
?- Prnar KONU$KAN'|n yer gdstermesineticesind€Giin€$ TASKIRAN'a aii
baskrll
69.nxmarasr
elde edildifi ve irnar KONU$I(AN'a ait oLdugubildirilen; iizerinde
igerisinden
atletii: arkadq sagall ksmrndakisiiriintiilekenin,arkadr9sol ensedek;ve sol kol 6n
renkli
kolsuz
bej
baskrhdesenliadetin:yaka 6n d15otu
iq'krsrmdakilekelerin,MiSS fCiev .arta U"vaz-ktrmrzt-mavi
paqaaEall krsrm
biye rjzerive 6n etekorta i9 krsmrndakilekelerin'fermuarl bej renkli pantolonun:saE
lekeninksn
u" on f".-u* alt krsmrndakilekelerin,ip kusakhbej rcnkii pantolonun:ag k'smrndakj
ile
il/08/2001
izoleedilenDNA'lar
lek€siolduEu.injan kan' itzelliEitagrdi[r,bu kanteielerinden
5\'(
EMNIYFIGENELMOoORLOGO
KRIMIN^! POIIS UAOMTWART-ARI
oalREsl aA,9(Afnrcl
EITSPERITiZNAPORU
S A H T F
f ,
i K i (2)
UZMANLIK NO: BYL.200l/908
tarih ve BYL.200I/864 ve RYL.200I/892 sayrh Ekspertiz Raporlarrmrzdaincelenerek6zellikleri
belidlen otay yerind€kanl tespit€dilenKADN'rn genotipiizelliklerineait bulgulann,lll03l200l rarih
ve BYL.200l/886-888-890-906
sayrl EkspertizRaporumuzdaincelenerek6zellikleri belirtilen Ciinet
TA$KIRAN'a ait kan numun€sin;n genotip ijzelliklerine ait bulgulann ve Stpheliler Esm€ray
Nl$ANCl, Suna TA$DELEN, Elif Ni$ANCI vE Nejla POLAT'a ait kan numunelerininmukayeseli
y a p r l a ng ,e n e t iokl a r a D
k N A ' l a f l n r3n. , 1 2 . , 4 .X, v e Y , 8 . , 2 1 . ,1 8 . , 5 . 1
, 3 . , 7 . , 1 1 . , 2 . , 5 . , 1 6 . ,v2e. 1 9 .
komozomlai ilzerindekiatagrdabelifiilen gen bdlgeleririn goEahhp liplendirilmeleriile elde edilen
bulgular:
NUMUNELER
o
z
e Z E7 +
:q u: c
z
EE
O E
Z
-.i
?=.:e.:
o
{ : E
z
z e
arz e I i
= ; i 9 9
=!El;
v;-i;5
6 "
.Faa.i
D3S1358
I
z.
l.
KADIN
KADIN
5.
DSSlr79
6.
D 2 I SI I
1.
DI8S5I
15:15
14:15
8.
D5S81E
12t12
ll:r2
9.
Dlis3lT
l 2 :l 3
ll:12
10.
D7S820
11:ll
8 :l 0
13:14
ll
THOI
6t1
t2.
TPOX
ll:ll
CSFIPO
llrl2
1.1.
Dl6S539
l l:12
15.
DzSll38
l8:21
Dl9S4ll
l4:15.2
.14r15.
28.30
l4:15
l 5 :l 5
l 5 :l 6
l'l tl1
1 6 l: 6
KADIN
KADIN
I{,4DIN
i
8..13
l0:14
l 0 :l 5
28:30
1,r,1s
8rl0
l,X
Yqdddlq'.Ft,fu
l7:17
I 7 r1 8
18:X4
FGA
AMELOGEN[.r
..)
'15:r8
'
11:r1
15:18
16:l7
l2:18
30:30
l 3 :l 5
1 2 :l 6
l4:20
EMNIYEIGENELMODORLOGO
KRIMIM! POLISLAAORATWARLARI
oAIRESIAA$<ANUGI
.2
.-)
EI{SPERTiZ NAPORU
s A g i F E
ti C (3)
UZMANLIK NO: BYL.200l1908
gonucu,yukandakilablodabelirtiiengenotipdzellikleragrsrndan;
Ptnar KONU$Ii{N'rn yer gdstermesi
poiet
eld€
edildigi
ve Ptnar KONU$KAN'a ait oldugu
TASKIRAN'a
ait
ieerisinden
oeticesindeGiine$
arka
dr9 sag alt krsmrndakisrirnntiikan
bej
renkli
kolsuz
arletin:
iizerinde
69
numarrsr
bashir
bildirilen:
kan
lekelerinin,
MiSS POEM marka bevazve
kol
krsrrndali
arka
drt
ensedeki
sol
itn
i9
lekesinin,
sol
orta
i9
klsmrndakikan iekelerinin.
yaka
ve
6n
etek
desenli
6n
dq
biye
uzeri
baskrh
atletin:
orta
krrmrzFmavi
pantolonun:sagpaqaag alr
iermuarl
bej
renkli
panrolonun
lekesi
ile
bej
ag
klsmrndaki
kar
kuqaklr
renkli
ip
maklul Uzeyir GARIH in
genotip
ilzelliklerinin,
lekelerinin
ve
dn
fennuar
alt
kEmndaki
kan
krsrm
genotip
ve bu iizellikleri ile
dzeltikt€
olduEu
kanlndan
farkh
bdlgede
tespit
edil€n
bayan
ttlduruldugu
yaztlalrnaistinaden
sayrh
ve
No:236
Adli
8i.A.20011Su9
2?10812001
tatih
organize Suglar 9b.Miid.'niin
dzellikleri
incelenerek
Elcsppniz
Raporumuzda
t*ih
BYl.200f/886-88&s90-906.'say1h
;e
3tl6s2oot
g6stlrdiEi,
M/O
tespit
edilmittir.
ile
uygunlik
beliftilenCiinegTA$KIRAN'rn'g€idtipi
N O T : l -
sonra,diger incelemelerinin
elli NigelCt ve Neila POLAT'aail
iizerine yaprlan kan lekeleri ile diger
Asayil 9ubeMiid.'ne iadeedilmittir.
II
Y.lddi*qFFL.btilJ[
r YAVUZ
ISTAN
EI.IIIYEI GENELI'OD6RLCGO
l(Rl.|ruL Po{.lst aaoRATWARjrRr
o /REsla.as{Arucl
DITSPEATilI BAFOf,U
LIznra!.1_.rk Numaras 1
Eksper!izi
qe:en yer
{Yaz: ciin ve sayrsr)
iz-2oa!/ 3a2
:
Verilen
ESya :
Baesavcrrrqr.
:f:,:#l:."".
Hazlrlrk
Pantolon
::=,E:::i:=-__:
Eksoele
ISTANEIIL
29.08.2001
No: 2OOt/l,7OO9
we c6oLek tseEkiki
2 5 . 0 8 . 2 0 0 1 g | & . E r l ,E y l i p
ezarl
cinavec
ji=.;ii-'g'"da
1;511i.i .1i'' ;.rii,i'
;:;::.i;-*-or,
::.;;:i':.i;;#lm
*!::i
I
ll j3;:,.
= E;i;.:H:;"\:lJ T:;i
ronr:s
marka t1
.""'
adec
;:;T:.:'
Teckrk konJsu o;rrai
vapr:an r i z:r:
ii:;,."-.li;,"
c.r
;..',:-:-:.'^.:i,
= " "t'k
v* panEor
on
Li2err1de
lnceLene konusu
9i6m1ek Lz=: r1ie
cn .14t: s=i bctuma=;
2 c--r u:un]u=Lr:da,
cimtek
x""-.,""..i;_..=,..=J:.
;*;'ff"1;":;::"-":;:-"*
-::
ar:
k e n a : r n .s 4 . s d g
keaarua 4s s' sai
"
=:.'"i,-=.,=.?-5*i.1"i.1'-1i;"j
xT:
":;
i::=
j<ei::lnr
t 0 :"-r mlsa:aje,
;Jl*,:t="-fii,..._-n=_.J:.."o a:. kenarrAa41. saq
-;.1^i11?:u"1.*,..
^..
i.":],":'lt.:.;"i:,";11'",,
sag bdl':ide,
i"Ej:::i.=n*::..nTr,"o
alts kenarlDa2r.s, sad
Ar.ka y1f,u sol bollnde,
i.,,l.'#f
t""-*#1X'..ot=')t'*"t'" kenar'"a 42,
sor
... kenarrna
40. sor.
i""T,#.;"i;=H1X;=u1-1..r"*
i.{aq'l
:tj(l:::
'. {'\Gl
"1::'.'h"-'
Lnatfi t
:"s,J'X1"'fl..":"..'-:J,]z-i,xer,ar
I / ,-"1'
1 .=-, ,\ /
tr,l "<+1
DIISPEBITi'Z BAPORU
iz-2oa\/1oz
Kes ic i - DeI icf
be1ir1enmig,
atesli
bir
o6zlenjni-stir.
)
o
tetkik
Yada
'{ukairda
qrziml3r
" "-*'::kol:lrsu nllio.
;;;
ace9slz
beiirlen34
",
*;: t
sr
bulErlara
r';t"""'"T
:;
izterlll
q'sEerec
"l::*
l"';$;.
buLuflnadrgl
iocoqra:
ve
ekLid.l:-
c-Y.
^9,
I
YD9I&4h-h.')!rubfu
693\''
Maktul UzeyirGarih,in
giimleginin on yiiztindeki
brgakdarbesiizleri
\J
I
o
o
ll ? cnr
::::llc:-l]'9f"..*-+54l
2t4
uzrnlugqqdq,!
kenanna
54.sagkenanna
5,5cmmesafedeki
brqak
darbesi
izi.
;i;iltri:ffiF,fttf,i;,',,tSnff,i:;;l'fi:ffii"i,:l_ffiT.":,*_:l'S
mes.rfe
h(iprg3.-&i!.iii.i:, .
_
li, l,
\
:l .jl,i-,.1",*r:"j.1::,1,i
i=,':-,-:ilil:it,tl,jl,iir;
I,
\z 20011302
Maktul UzeyirGarih'in
girmle$ininarkaYilziindeki
brqakdarbesiizlen
<t3
'6V)
t-,c\.;'
7
c,
N
=
g
E
c
c\
I
0Q(
@:'
ix3
-._-
a
G9tv
J
-
>..-:
d
, 2
.
l
I -.:'1
i ,l l
rc.
VALILiGi
iSTA.,IBLJL
EmniyetMtrdtlrlU0ir
l"L
S A Y i 1 . 0 sl . E C l \ , 1 . 4
. 3O4. Oz 1
.O
KONI. : JzeyirGARiH'in
.6Dru
\_-,-.'
'''
rrlz
27 Alustos2001
OldUrlllmesi
ASAYI$$L|BEMLTDT,ELUGTI\E
r
l
i
'
'
:
l
, 25 Agustos2001 gtrnusaat 14.30slralannda,ilimizEyUpilgesi
Merkez Eyijp camisi ile Pierre Lotl gark kahvesi arasrndakitag yoldan
MarbgalFeriziQakmakmezal istikametindeki
patika ara yotun Uitiminae
yUzustuyatarvaziyette,
sa! eli dirsekten
buk0lU,kann alt ktsmtnda,
sol
yana..aQrk,
yUzu
kolu
HaliQ'e
bakarvaziyelte
Ezra Adeloglu1u29istanbul
do!umluUzeyirGARIHisimligahrsolii olarakbulunmugtur.
Faili meghul'oldurmeolaytnrnaydrnlatrlmast
amaclyla,Emniyet
lvludurYardrmclsrNtyaziPALABIYIFbagkanlr!rnda.
istihbarat.
Terorle
MUcadele,GUvenlik,Asayig $ube MOdUriiikleri
ve Kriminal polis
Labaratuvar
lvlijdurlu!0nden
sorumluEmniyetMUdUrYardrmcrlarr
ile $ube
MUdiLrlerinden
oluganbir komisyor^
yaprlacak
galrgmalar
ku.ularak
agagrda
gekilde
yUriitUlmesi
belirtilen
sa!lanacaktrr.
.,|
lstihbarat,
TerorleMircadele,
Guvenlik(Aztnlrklar
Btlro),Asayrg
ve KriminalPolisLabaratuvar
l\,{Ud0rlUg0
ile
$lrbe MUdurlukleri
Eyup llQe Emniyet MudLrrlugunden
konularrndauzman
personeldenekipler olugturulacak,
bu ekiplerinyapaca0l
galrgmalarla
ilgili olarak. genel koordineve sorumlulugundan
tarafrmakargr lstihbaratlan
sorumluEmniyetM0durYardrmcrsr
Niyazi PALABIYIK sorumludur.Ma{i, Narkotik, Yabancrlar,
Organize$ube lVlodurl0kleri
ile diQerilge EmniyetM0durliikleri
konu ile ilgiliolarakaldrklanher t0rl0 bilgi,belgeve duyumlarr
konu itibarrile, Ter0rleilgili konularrTer0rleMucadele$ube
' di$er konula ibe Asay19gube Mtrdnrlirouncle
Miidurlugiinde,
toplanacak,elde edilecekolan bilgi ve belgeleren ince
yaprlan
detaylanna
kadardegerlendirilip
dosyahalinegetirilecel<,
galrgma
g0nirg0nunetarafrmabildirilecek.
sonuglarr
konuylailgili
yazrlrve gorselbasrnda
yine
haberdegerlendirilip
ErkanhertUrlU.
Cosya .haline- getirilecektir.Onemli geligmeler anrnda
clegbrlendiritip
EmniyetM0dtlrYardrmcrsr
NiyaziPALABIYIK'a
aktanlacal(
hi9birbilgisal<lannrayacak
ancakgizlilige
sonderece
riayet eCilecekbllgl sizmasrnronlemel<icin Basrrrabilqi
var;imeyecektir.
l.-1r.::r
r...1
- - O l a y l a i l g i l i o l a r a l < , , t a n b u lD G M C u m h u r i y e tB a g s a v c r l r Qv re
E y L i pC u m h u r i y e tE d g s a v c t l r k l ainl e i r t i b a th a l i n d eb u l u n u l a c a k ,
a l r n a c a kt a l i m a t l acr o g r u l t u s . r r dhaa r e k e te d i l e c e k t i r
3- Ayrlca konuylailgiliolarai<istanbulMiT Bolge Bagkanlr!rve
gerektiQinde
ile de bilgialrgveriginde
li JandarmaKomutanlr0r
bulunulacak
ve alrnanbilgileranrndaEmniyetMud0rYardrmcrsr
' NiyaziPALABIYIK'a
aktanlacaktrr.
K O N U Nun
L ilgilibiiimlercekoor"dineli
bir gekildetakipedili), 'r,,kanda
laraOnemleriayetediler3l(
n husr.isl
herhangibir aksaklrQa
meydan
belirtile
mestntoinemlearzve ricaederim.
verilnle
o
, ./-
: K.OZKANCA
Pol.N{e.
Balkonirser : U.OTivlAN
2'1.08.200r,-/1
2'7.0E.200t
I/y
JiD*f*,"
Vali
l l E m n i y e im 0 d u rV .
D A
G . r e a i
(Adrna)
Emlid Yrd.NiyaziPALABIYIK
(Adrna)
KUL
Em.Md.Yrd.
9efik
SametDoGAN(Adrna)
Ern.Md.Yrd.
MEMIgOGLU(Adrna)
G0ncluz
Ern.Mci.Yrd
"UNA (Adrna)
Fm \4dYrd.Tural
lstihbafat
TEI\,4
Asayig,GUvenlik,
ve Organize
Yabancrlar
[/ali,Narkotik,
ile
SubelVudurlukleri Tilm ilQe ::
E - n r y eM
t ad;r'il'e1re
I
EmniyetGenelMrld0rlirg0ne
i s t D G MC . B a g s a v c r l r 0 l n a
E y a pC . B a g s a v c l l r 0 r n a
il JandarmaKomutanh0rna
MIT BolgeBaSkanlr0rna
[email protected]+!El
^< . 't edL
l -tne
,Is,rvts
EMIiIYET
GENELM6OOR(OdO
XRIMNALPOLISLAEORATWARLARI
oAlREs 8A9t(ANU6l
EIfSPENf,iZ RAP'OKU
3l/08/2001
UananhkNumarasr
l 81Lr0011864
Ekpertizi VerenYe.
(Yaa gno ve sayst
: Ey[p irgeEmdyet MndndnEfl
- B.05.1.EGM.4.34.50.22.2001/S.No:580
: 26/0a/20A1
I<3.{Analizi
Ekpete Verilerl ES'a
:
o
ile
yapdan;
J
oumuneler izetne
@6'1
EMNIYET
GEN€LUOoOFII06O
KRIM|{AL POUSL.AAORATW'qI.iRI
oalREs BAsrq&$l
EKSPENTiZ NA.PORU
r K i (2)
s A H i F E
UZ\TANLIK NO:BIT-1001/864
NUMUNELER
Olay yeri; " me.divm
Olay yerii kan gdlii,
1rclqSedhaBA$AR
rE ktulih saEufirldtat, stlh Etspe.tiz Rlporunuzda
SIITA
mezarta$ve
NO: E N O T I P L E R S€bri]€ARK mezrrtafl ve
M-F.gAKMAK
mezrnatr
MakrultrzeyirGARiE e
kaprlzeri kan l€keleri.
ucu
kan
iizdild€ki
ait kannumunesi,
lekeleri.
D3S1r58
l.
13:18
13:18
15:18
17r2O
17t20
16t17
FGA
3.
21i23
2l:2i
23:?s
AMELOGENIN
ERKEK
ERKEK
KADIN
' 12i14
D8Sr!79
. .'1114
13111
BYL.2001/894
8.
9.
D21Sl1
Dt855l
D5S8t8
DISSJ]7
10.
D7S820
11.
THOT
I?OX
7.
13r15
13:15
l--r. - 10;11
l
10:11i
8.12
11.:1t
11:72
:. '
11:11
9:9.3
6i7
8:12
csFlPo
:
14.
Dl65539 I
l6-
D2S1338 l
D195433
sonucg yukandaki
,
.
LOt12
1l:11
11'.12
9:13
lr.Lz
l1i20
17i2O'
18:21
1 3 l:4
13|.14
i.ie tetirtite, genotipozeliklrcragrsurdaqotey yerindenelde edildi$
belirtileTl:
o
N O T :
rt>r
\Jt$e.!AvA$
:4.:-.:,N
<irir.6Js:
,
[email protected]''Fl.fu.
ASiSTAN
EMTIYEIGENELMOOOR!06O
KR]MINATPOIIS I,AORATWAJITARI
oAlRES &c9KANUG|
EKSPERTiZ NAPORU
e,
11r
nJr
3rl}al200l
Uaranltk Numarasl
: B\1,.2001/492
EkspertiziVererl Yer
(Yaa giin ve satlsr)
: AsavisSubeMIdiirl0Eii
''- e o:.rr6Nl+r'l oort
: ?ii,iilz-oo
Ekspertlz
: Kan Analizi
EksDereVerilen Esva
:
t"
yaldan;
( : i
3t'i*:"
04-200I/2540
nurnuaeleriizenne
EMNIYETGENELMOOORTOGO
KRIMINALPOLISLAAOMTWARLARI
#ffil;m*[email protected]'
@'i
i K i (2)
s A H i F E
TIZMANLIK NO: BYL2001/E92
NUMUNELER
ffi6di"."1-i!
er I
olav vdindo. M san
t
:
z l
.- ^
<
t
cqt
6 l z
l
e
1J:18
.i.:1T2g,.:,
'ffi:
FOA
; rnlo:<
ALELOCB\'IN
J
-i
ku-.
15:18
15:18
16:17
XA)IN
13:1.1
lZtl:4 . '.
DSSII79
lr.lln{
'q\ "d"i r.rn lek€ai.
z.
l.
BYL40rAff
I
kan lcketi.
numurc.sr,
:-
D3Sl358
1.
I A)5c $AHVER'c ait
ir€ ARK r dt oead I /.F.\zT QAKMAK a ait
le
! SabriyeABx ! Y'rs I dcA 6n divdu4d
lsiz nd{ oaildd (q
Ader,D-39
^.f.9A<V4K dan
[email protected] oztrialq €
Maktul izeJi?'
, ONURS,{L ! til d.ry
Toplrm (3) adet
cARiEts r(an&kiiuilli, t'sozcroda t.o3fa
er
ol
n*i'i'"1.,* t."mo
BYL20OVE94 I
I
16:17
I(ADIN
13:.11
31.X,.32.2
29132.2
6.
D2lSl l
1.
Dr.8S5t
;T
t*-
9.
Dt35317
1o.
D7S820
1t.
THOI
9t9-3
9:9 3
lz
TPOX
8:12
a:I2
11:11
CSFIPO
10.-11
1O.12
lltl2
Dr655l9
9i13
9:13
11r12
11:12
14
lJ8
D.ZSI
71i2o
17:2O
18.21
18:21
15.
Dl9S4ll
t3:14
l3:1,1
1{:15.2
Yqrld
|*4
|
rrG' .,
13:15,
ro:rr
l0:11
8:12
8:12
ffiffii
Ltld$d
0rdii.arj.Y!n,
12i13
11:11
11:12 t t '
@
15:15
*
11:11
6t7
r'$)
lTf
11:11
tl.t5.2
>L,)
l>lr
€MNIYEI GEIIEI MODORLO6O
KR]MINA!POUS L,CAORATWAALARI
DAIRESIBAS{ANLICI
EITSPERTiZ BA.PIORU
s A H i F E
o I (3)
IJ-ZNIANLIKNO: Bn-200 l/892
o
sonucq ,rkandaki tabloda belirtilen genotip dzellikler atrsrndan;
ad€t
Asay$
N O T :
o
$eSAVA9
Y.Di|ltrfuqtlF!fu
.t )9
3
GENELMODORLOGO
EMNIYET
KRIMINALPOI]S LAAORATWARTARI
D IRESI BA$KANL|G|
'//
EITSPDBTi'Z RAPORU
31/08/2001
Uznaril* Numarasr
: 8YL.2001/884
Ekspe.tiziVerm Yer
(Yazrgiin ve sE6l)
: Asayig$ubeMndiidngn
- B.05.I .EGM.4.34.00
40
.11.04-2ool125
: 2'1/O8l2oO1
EksDertiz
: Kan Analizi
Ekpere Verilen Esva
)
o
: 25.08zoo1gnd, E}l'ip /I{erkez - EFip Mezarlg MarEa[evzi
Qalcnak mizan yan:nda meydana geler! i$adarru Uzeyir
C.miff i" brqaldanarakdldtrulm€si olay ile ilgili olarak;
gnpheli olarak gdzlem alttna alman Ahmet YILDIRIM'a ait
kokoregt"rgahtndrn alndrg belinil€o: uzerindeBBS ibarelen
urlunan uhL saPh (l) adet btfak ile 0zoinde PoYRAz
(t adertahtasaphsatlf'
, G/iRANTi ibareleribuhmar )
' .:. '
sonr4 diger
N OT:
3"i
EMNIYEICENELMUOORIOGO
KRIMIITIAL
POI]S L,'€ORATWAFIARI
DAIRESIaAtqNUGl
(sh
EI{SPENTiJZ NAPORU
3ll0a/2001
UznantkNumansl
Ekpertizi VerenYer
(Yazrgtn ve saFsl)
: BYL.2001/886-888-E90-906
: Arayit$ubeMndnrlign
l/2540
11.04-200
: zl -iotost zoot -s.os.1..EcM.4.34.00.
Suclar$ubeMndldlEi
Orsanizc
ealiBr'A2001/sugNo236
i ecv.q.r+.oo.te
zlftstzoalB.os
EviD llce EmtriyetM[dirliiE0
4 34 50 22 200IiSUCNo580
2i,08i2O0l-B.05.t.EGM
a
Elspertiz
: Ka{ Analizi
Ekpere verilen Ewa
:
nun meler trzerine
yaptlt{
21
EMXI\€I CENELMOOORLOGO
KR]MINALPOIS IASOflAT(,vARllRI
oAtREsl AA9KAftLi6l
) r/l
EIISPERTiZ f,.APOBIJ t-?.
t 6 L
i K i (2)
s A H i F E
UZMAI\LIK NOr8yL200U886-E8&s$_906
NUMUNELER
!
,
z
F
z
*ie
-:ri
<
z
g :
r
i s,!4.:
g.9?
;s;i;i
'7',
;t"
6.
D2131I
7.
Dt855l
l3:15
D558l8
lcll
< E
n
;
F ;
16:16 15:18 15:15 14:16 15117
ERIGK
29t322 3l-213z;2
12r1Q
D7S820
tl.
THOI
9,9.3
12.
T?OX
a:12
11:11
13.
CSFIPO
10i12
l1:12
14.
D163539
9:13
1l:12
15.
D2Sr338
17i2O
l8:21
DI9S433
13i14
l4:18
7l:25
1,1:15 14:15 11:14 12:15
12.18
, 1'l.l2
lO:12
8:tl
9:11
10:10
11;12 1 1 : 1 2 1 l : 1 3
12:12
8 ; 1 0 l0:12 1 0 : 1 0
tt r*
Wt
i". /7
t
\
''o
.\
Y1
\) h, '
v-';" I
31:3130:31.2
1,1:15 l 4 : 1 6 13:14
12113
11i12
9:11
16:16 l6;16
20126
.30:33:2 2r:3{t-230:32.2 ?f30
'.:'-
'
11:11
16i17
ERI(EK KA])IN KADIN KADIN
8:f0
12:13
FI
t x:. o-?
tx4ri,ni
Dl35317
z l 2 t
:: e i E E . ;
i
12.14
17.12
N -
za-:
'::4ze 23t23
D8Sl179
Fl
Xi
< z
z
?-
I i!:re
5.
2
> d t ; Z5
FGA
'@|fr||[email protected]@
F1
= E ! t < :
*.'
4. AMELOGENbI f,RKEK.
10.
:i7:,!:c
5 A
L1:ZO|.
3-
9.
]1;<
z
. SE ; E! E F
i H Fa €
D3Sl]58
2.
dE
? ai E 2 =
;; E:
5' F
+ E €E i
E F A
: !o i
!a
l.
*N
5
,,*
..,
:9;;
zrlt
EMNIYEIGENELMOOORLOGO
KRIMINALPOLISLASOFIATWARLARI
oAlREst
Br.t(Axr-lcl
DI{SPEBTiZ BAP1ORU
ti'
s a H i r E
i.
tr q (3)
UZMANLIK NO: 8YL.200U886-88N90-906
sonucu,'rkandaki tabloda belirtilel genotip 6zellikler a$sudan;
N O T :
O
SAVA$
ASISTAN
Yl+{d!l&''qnLedfl
+i
^iylllRgil.E:1190.g1t90
KR]MINA!pous r-AaoRarwaRLARt 30
\-_--_-/
o^REst Br€(ANu6l
EI(sPEBTiz BA.PORU
31/O8/2001
Uan$hkNumrra$
: R\'1,.20011882
Ekspertii VerenYer
(Yazl giin ve safst)
: Asayi$$ubeMndirliiEn
/268
. 27lja/zo}l - B.05.1.EGM.4.34.00.71.04-2001
Elcpertiz
: Kan Alrdizi
EkspereVeril€n Esva
:
yapdatf
"
o
"
-rre"'Luminol renkreakif testleri,
'\)t
EMNtyEr
GENEL
M0oOR!060
KRIMIMTPOI.JS
L/AAOFIATWARLARI
oAlREstBASlqNuGr
EI{SPDRTIZ RAP'ORU
S A t r i FE
i K i (2)
U2MANLIK NO: BYL2001/8E2
NUMUNELER
BYL.200l/89,1
olly yeriDdeki, " q}lf nerdir€oi 0zerinder! eks
sqrh EreertizRapodcurzda#hsl[ kda krsrm iejkarxetide es€de yakre'*
SIRA G E N o T i P L E R Maldul Uzeir cARiE'e
NO:
ait k,Ir numunesi,
l.
4,
6.
7.
89.
10.
11.
D3St358
21i23
Toplam (9 adettiarsf€r kan lck€i.
13:18
17:2O
21rZ3
ERKEK
ERI(EK
12:.1!
12i14
291322
' . 1lJ:15
1 0 r 1'1
13:15
10:11
8:12
1t|12
.
'
FGA
AMELOGEN1N. :
D8Sll?9:-.i.'
D2rSll
DlSS;r
D5S8l8
Dlls3lT
13:!8
t7.2n
8 : t2
_ 1t:12
D75820
T r m t .r . , . . '
TPOX.', . l
14.
15.
16.
CSFTPO,T.,
Dl6S539
i
D2Sl338:, .D19S433.
..
l0m. mesafeden,yaasz m€zar duwn 0?erinder
eks |€lrsllr a]* kl'<tr|ridktuerinde [email protected]
mezar tlrn '.anmdro le a)T n zra ait lEzanajn
tep€sirdetr" elde €diler
:..:10;12,
r :
9:73:
11:.20
t3:14
'
\'
9:9.3
8.12
10:12
9:13
17t2o
13:14
N O T
sAvA$
Ya'sd!*qFFLtere
? -, ,>
'K/a
EMNIYEIGENELMOOORIOGO
KRIMNA POUSLCAORA]WARLARI
OAIRESIBASKANLICI
, t/,
DI{SPENjriiz RAPOKU
3llo8/2001
UaranlkNumarasr
: 8Ya.240U902
Ekspertizi Velen Ye.
{Yaa grrn ve sa}$1)
: Asayit SubeMiidndiign
1.04-2001/Frmt2540
1.ECM.4.34.00.1
: 29l08/2001-B.05.
Kan Analizi
FLcn.rti?
Ekspereverilen Esva
:
a)
b)
d*
ASISTAN
Y&Fl'hdidqiFFiu&n
,\.1/
EMNIYEIGENE!MUOORLOGO
KRIMiIAL POLISIABOFIATWARLARI
oAlREslBA.tfaNucl
EITSFEBf,IJZRAPORU
29/0812001
UananlkNumarasr
: Bl'L.2001/894
El6pertizi Veren Ye!
(Yarx gih ve sat1sl)
: Aiayig$ubeM[dndiiEn
4.34.00.| 1.04:200tD540
: 28/08/200
1-B.05.LLEGM.
Fl'eh.ni'
Xan Ana.lizi
EksoereVerilen Ewa
Sbz
yap an;
Y.+ddi*qi,!Fblafu
:
g6oderilen numwlelet ilzenne
'T
*i#ilffiJ,x,j[."1ffi:ff*,
6.-\
oArRLsr
BAsxatu6r
( YC l
EI{SPERTiZ RA.PORU?
S A H i F E
i x i (zt
UZMANIIK
NG B}'I-2OOUS94
NUMUNELER
D r r_.zuu!!ol_u66_u68 gnpheli Yener ITRMnZ'in
sa)rh Eksp€rtiz R"aPorurrlzda
!rcebDan:
SIRA
MaL-tdf,rz€yircARiE e air
kan numunesi,
NO: SENoTipLER:
1.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
D3S1358
zr:ii
D8Slr79
L2tt4
4I,fiI"OGENnr ,
D2rSrr
u l d s 5t
t2.:13.
:T!OX'
14-
16.
. '
I3:15
,lOttJ
1'j12
-
l0tll
a:12
.
lL12
9:9,3
8:12
lO:12
9:9.:-
csFrPo
8:t2
t01t2
D2sl338 -
11:2t
D19S43li
t3:14
q l6s539
-
29|32.2
D558la,
El3S317
D7SE20
THOI
13:18
17:20
21.23
f,rkek
't7ao.
FGA
11.
t5.
13:18
bdiEindeki dolabbdsn
eleCeririlen:.
Pantololun saE ceF
a$anrun if krsrnhdaki
kan lekesi.
..
9r13
l7:20
13zl4
drT
AsisTAN
||obF{hiv.!!,d|:mnldft
jtl
GENELMOOORLOGO
EMNIYET
KRIMIML POTISTIBORAIWARL,ARI
OAIRESIBA9KANLIGI
EKSPDRTilZ RAFORU
Urrir
ISTANBUL
27.0a.2401
B L S - 2 O A/71 5 0 3
Nlrlala3:
Uzna.llk
Velelt Aet,
Ekspeltizi
we
sayrsl)
(iaza
Giin
: Asayrg gube MtidLirlug,j
4 . 20 01/ 25 40
: 2 7 . 0 8 . 2 0 0 1 - 3 .0 5 . E G M4. 3 4 .O0 . 1 I . 0
Eksperliz
:
Ekspere
Velilen
ESYa :
Brqak
tetkiki
'
Uzevlr
25-08.2001 grjnij Evijp ilqesrnde igadanl
oLarak
i
L
g
i
l
i
i
1
e
o
l
a
y
1
oririrurmesi
ilnis'in
elcle
tezgahlndan
kokoreq
Ahmet YILDTRI|'I'1n
gonderilen;
edrldidr belirtllerek
oluksuz'
1- 16.5cn. uzunludunda tek adlzlr'
yiizeyrnde
sol
kut nanlusunun
uclu, srrtr
slvri
"BBS R" ibaresi bulunan, aqaq kabzalr brQaE'
.
kr':!
oluksuz'
o;unfuqunaa tek aqlztl'
z' zl .s"i.
y
i
i
z
e
y
'
n
qe
s
o
I
kLiE namlusunun
srrrl
ucIu,
'
?
"
l
i
v
e
irot*,
b
u
r
u
n
a
n
ibarele.i
oo*"tt'
i!
ade! d€1ik mevcut, ada9 kabzall
..tr;^r"a.
bi!
a ka k .
.:::
. . bbl1q q
't,
R
A
P
O
R
.:'.
fetkik
o
.i,
i.9in g6ndelilen;
"ti'J
oluxsuz' '1"'
agrz1r,
-:
--1- 16.scn. uzunrr:iunia tex
-"Lt":-il:
kabzalr
"BBL ;;'
iharp<1
b\r.Lunan. aEac
_'
yuzeyinde
sol
r,amlusunun
6135 sayrlr -Yasanln
ile
iliba!1
v
e
n
r
e
e
l
i
l
i
t
r
p
imal durunu
blqak;
di r '
b
r
q
q
aakkl laar rddaann d ee ddii ll d
'Y^a" "sta k n
' i i e r l t i 'ingii n i h aa iizz
4- Maddesinde belirtilen
ku!
slrtr
krit
.uqlrr'
2- 2't.scm. uzunluqunda tek aqr'211, 6luksuz'
"*t'
'"oYn z- saP'AI"rr" ibare.Ieri
namlusunun sol viizevinde
!",1iI11:-I"
durumu
lnal
brqaki
kabzalr
nevcirc, aqaq
ua"t a.l.r
r;'
rl'^'"a"
'i
Yasanr-n 4 ' Maddesrnde
r
-Le erle iavtrt
i
t
r
b
a
r
l
n
j
'
t
e
L
i
C
i
tio
ve
M G'
d
eqildir'
haiz brqaklaldan
o.i:..t]1".
o"".-* niteliqini
Not:
naml'r baqlantl
kabzalarl
Soz konusu brqakla!1n
Sube
i
n
c
e
lemeler
anacrvLa / Brvoloik
rnceLeme
M,idurlirqLlnce
1t/^ t
T.C.
EMNIYET GENELMUDURLUCU
potisLahoratuanMiidiirtugii
irt*t.-J-Grninut
a,," 6^
28108/200\
SAYI :
8
6'86
s-BYL
!5?-86
ifi;|ffi -iii'1^1'215
KONU: EkspertizRaP.Gdr
MODURLOGITNE
ASAYiS STJBE
2slo8tzooltTft
^) Asayi$ $ube MndndnEnnih
saldrYazrst'
2001/2540
o
ve B05 1EGM43400 1r'04-
tarihve8 05 1 EGM'4'34.0014'
25108/200I
MndndnEtuuo
Sube
Micadele
Terdrt€
D'
sa-\' Yaaran'
02.0?.01(1?20r-1?202)
:f,#frtiilH'T'"serekriincerem€re
*o.n*,ll1li]",lUrxHf"H,'i""i:l1:f;
Bilgilerinizi rica edenm'
E
fr
K
I
:
EK-l- EkPertiz Raporu'
mthnrlii torbaEK-2- Kur$UJt
DAGITIM
(Jb K E \r r
Asayi$$ube Miid'[rtngii'ne
(EK-I ve EK-2 konuldu)
ti#f
*""t-"S"0""t"*t"ci,n"
(EK-l konuldu.)
3)+
'3"1t
78/04/2001
Uara *Nunansr
Ekpenizi VercnYer
(Yaz giturve salsr)
, BYL.!001A62-866.868
i Tedrl€ Micrdele SubcMndtrlligt
[email protected] 4.02.07.0
t /(t7201- t7202)
_ 25108/2001
Arayit SubeMndiiddBn
25108/2001-B.05.
I.EGM.4.34.00.
I 1.04-200V2540
Kan ve Doku Analii
FL.#iz
Eksoge Verilep Esya
:
25.08.2001giinn, Eyiip / Me*ez - Eyiip MezarhF Mar€{al Felzi
Qalonak nczan yamDda meydarE grlen, Uzeyir GARjH in
br{iklana.ak ijldiidilnesi olal ile ilgili olarak; tnpholi Fua(
NALKIRAN'a ikarnetildeneldeedildiEibetirtilenhmat panlolon,bu
pantolonnzerirct loh haldebir adetkemer,karcli git.nleh bi.9ift spot
a)"j*-!brsl bir adetb,Ca!ile naktul IJzeyI GARiH tetraltoansru ka!
Drmrdesi-
iizerine)aprlat"
Sdz korusu ola) fle ilgili olarak labomturlafl-olz gdddqileD au|Eu.Delet
I TPOXc s F l .D I 6 5 ,
FGA AME, D8S. D2lS.D18S.D is. Dt3S.D7S. TT{O
D3S.
1f,:18 11:f2n
Erke} l2:1i
1311510:11 8i12 17i72 919.3
10..11 9i13
genotipdzelliEindeolduEu,tespitedilirriltir. NtO.
yaprtabilmesiigin
N O T: a) Incel€rnekonusubrgakyapdar araliderdensonradiEerincelemelerinin
BatistikInc. 9b. Mnd'n€ teslin edilmi$tit.
b) Makule 6it sllr
digcr
taftflltuzdan steril b€z iizerin€ yap an kan lekesi ile
sormsl arta kalan hsur at Asayig$ube Mndiithgiine iad€
>t{
T.c.
. ADALI"T BAKANI,TA,I
ADI! TIP KURI,MU BA$KAA'LICT
Eyoloiihdss
Dd..F'.
No: 21O4| 09074 7I C/Ii J3
Itut rs1 |I-O9.2OUI
_ISTANBIIL Devtdcrntotik M
t""'o'--&?fr"*f, afi;ffi
#A*-*r"a|sarcrt&hmo7'0e'20oItail"'2fr,t/2018trzsat*
Sdzlonusu hgat 0zerhdota! k
**_*;lTffi Tff *rffi m"ffi #hH,;.ffi 3*
to""t",u-io t".ntlF-
,
oom
^
sr'|rr vd*
+Hffiffiffi
vED."",,,-:
.-:lgk1tu
ffi*ff*-*
[email protected] ahtranad&E;
huz,ruda
a&nan
s.E,
sord'wc
ffiffiffiffi**
Mf###ffi *"toHffi.ffH".ro*.h,,
xr3sr3jr, t,r,-y$rr**
rrl'' vwA :
Ifrm FCA :
Artrclog€liu :
msri?s ,
D2rsrr ,
Dl8S5r
:
i),a)17
oz*:o
,
'
hhnd{ulr4
rilri
21.2-23
ERKEK
ffi
ii-;i
l3-t6
ir-iz
it-rr-
. .tt-15
-,':jj
*'_3,
TS
11-11
3l-31
+13
rr'12
I l-t I
Bu bulgr{al gDrc,sanlt ycnlr YERME
ramdan ,Lnatr s'aotr.r,* u-- l^r',- 1*-?|,etea(tt4:!{tqrag
""d"d"d
il-k fiffi;fftri,ffi
ffiffi*
a6ad&ft tilidrb rapo.tu
Dr.F.fl*
i ile uyrur
Bio.
BA$KANI
i
i:l)Tuaaiat
2) Ivliiheb uba
ct Em& aft 4761 6 so1"1
t'l EYuCu20m
l/\,
1r_5
'.
:
''i
'
.
' -
'
..
.
.ri_------..
..,'.i...
]
.
.l l : i L - j , r .
1 ' r l
' t :
.
.
,
.
.
.
.
1-
.i
'
.
'
.
-
]
'
.
. ' ?' . : .
' - . ' . '
..,
:
.
r" r'
:
-.'..,
'1,-'t'".
tI:
'.'r.."::
-'";';'-":'
..-:,
-=..'.:l;.;r.1
=."'
-'''-'=l":"'
, .,,..i;tI-r,-'.,,--.t,:
"1,1.-,,';:;,,..;;,--:
-'::,,,.,'
" ''
"
"rr:r';:...t;
, . , - - .- ' r . ' -'- ".
,.;,'_
'""'
^: ,,,.*,;;,.;:-:='":;#€F"',:
+
:,.,,;:':"'
='
l'-;'-ll':=-'ita;r!rr--'.'*"
-1il:-
.._,'l:
'=
O , , , , . . - ' 4 . ' . . t -".+'
i. 1;:;;?.;I'i.
'i.
i'iin.
ti:!
Ir";
illlL'
!*i'
"L'
;,
r:r!.
ii
i"
::-
j:!'
(1
;''
J:il'cr
:'
-'
"""
i,1:::ij:i:i,.
;i:t':;:t.'l:, N*!.
i.r,
'r:4'
€s i:ir:
il,'li r. t,,;.''.;-1''11;i.'
"-''''
!i:,
;-,''
;:;;-.';.;.,.; -,.r*i;'..::".,,i,1i.,;
-- :.,,
'i,::i..*e
17il c:i'
'l
j:1.
.r -:
:::
,:
j, i:ii. 'a.i :1,?:i:,
:,:,- ,."i .,, l,l
I
i,:f :!x"
:.ai,,.,:
. . , 1 , . .. _ , . , 1 . i . : :
.,-..1 ,i.j.,!
ii-ua-l-;i,
:rl
j|j ir,:!..r: 1::;
.i.:Ln-.L:i*r,1
;=n.;.r.
''1..'.1i-,-'',rta;i'.:-:"'u-" ' 't' '.
t:''
'- ,'" '' '::-l
, . r . . ..,- , - . . : i ; - - \ - : l E ! r - 1 " : r = :
, , : " . . _ :. , " _ :"i .: ,. .
, : : . .l : ' - , :
-i
ij
-,..
:
i
: -';
:..:,-.
. . : : : . : , . 1 . :
J
,. :tr.
.' :. . _ . . , " - .
j : . "
. : l - r ' j '
:iii.
'.,,
,,
,
,..i.i:..
. . . , . , _
r' aa;:.
::_:rt:.rj:
HN\A
' ' v
\
r\ v\
V
I,-:-
^l;i-
..,o.:
1 . . _ : 4 , . q , :
j..ani-.::! i,
.: --
.. :..:j
1...:,:, :
l ' - : ' .j :
.lt,:, t.i:-:' :
. -, .: . . . : , . .
, .
"-ru"i.
, . . , . i 1 .
r,i
aj:i:-
.,
't:,--'
r-T;lf'-,
' l.: r,.l
'
.,..,i,.,'t'lL'S'''.l:!=i
- - ' " " 1- : r : c - '
::-
,l
L,:ti !
: : " :-'
;''*J'.':li'^r
;** r.==,. " t '
a-.-,-
a'-
"tt
' i :
;..r''-e
!
i
' ' 1 '\
l l,
j : ? 1' a :
". ti'il"
"
!':i:i i '
ir
r . t a::,, -!'ji;
Jti'l'
,
-;:;rj''..
r:.r.^,'.:,-.-,-'-,:,,
,,_'; l:-':rt-.-,
)
b
. , , - . : r . -.., .
'.
: ; ; ; , n ir;r , , : r . :
:;i:Hi'',#.;;;j:;:i;
t::;::,'i;'.,-',.
t t'i};t,';,'"::-.";',",'':
-:t;
=i:;::'
-ii:.f:#,j
l;
trJ,,
;';;4;
fi;,:::,,":
. ;.1i'' ii=',;:--t...:;,';,;',,,.'rji,,r,",*"
I
'.;11:-j
j. ,"-t':.;:,ii
.- ;
,;1;,_i:;"i.{'';-",,'' :',"i;";-
I
;;.:-1,;:,
a,ii.,;::-s-,.s
..
::l:,:....=i'.'..''ift'
l.',
t:;:rtl"l-.;
i;r:.
,r",;':'1i:iii.
.,. :'t;:.=t,','r",
ali!r !'t
E'ri-'r
;1-i,f
;.:.:"-,-lrn.f
.1",:rr"
'-'-:>r.
''*'"
''
r"'
.,1.,:-,-"
k Ntr\ v
\
"t:"'
/
^ 4 1 ^y
313
-,!ali1
;j:;,:il
l-i!
l,-i}!:ii."
1-r-:i 4 -jirir:9 l;{-}1-i1i
"":4ill-t.-f ,q3
,e.;,.i!t lla i rl-:i:::l
,lai:, i-i a ai:11-ai.?ejr13r q':ri_-i a':'i:'
itri3t
;e :7'ir':ri':al_i i:i t1:1 '
t- !, l i !i;.: r.::li: -i;l i.ir,ai!
iil- ;,i! i::l: Eoi"ort "' ;:''-u.a.' "1
''V'
aari:
;e:.;:-;,,'a=b*f i-j:e. l:i;ii
4i 'lnlii-tn
: a :';:'-:a'
bet
:ljj
t;iail:-'r'1
'rr:' ;:'----.'L:r:ii
it-'.:" ; t"'- .1-qe: ;:5i': :i': "iarn:j':
j.
ille:-:
n"tt,f 't="t-i-1::j-
':l :1:;-:jl:j': ::t
l ':
i'::;:::iu
-t ttt-''t't't : ;::
t,,t
=1:::1 ;:::'l'j-ie
': i
_l:
:::
".
,',a.r.'':
,
i:i.:.:...- 1.., i::
" :, : : r :- ', : ,i .i ,' -. 't t '
'::-:
::ll';:l:::
i:.i_:
l:l-:-:.: + "::.
liitr *s"
ve
:i"i
'jnr,:_!l {:l!ti
?\'' t) i-\ti'1i1': al-_:_t' i!:::::r:
EE; i;!].tt!:i:iri3i
'ji:!'
;'Lkl
il
rt:
nt __!e?"i-ll-ei:-r_" el_| :-i:(a
"ai i:r'r "";*-'']
Eii; l.r-!:lii':".!1de teri-t
- i i n + . j ] ; i _ l a ' - 1 al _ i : ! : l i l ! : t ; i i - a r r r . b u _ l i l - ' ' - ' i i - '
j;a.,
h=i' ii<:
ej{1q!;;:; i.irli
er_r;:!l: rt:;
l i j ; i : 3j - i - ' i r i . l - i c i
-,--ati,li:,
iitr::i
"oiiott
1+l:'tt
4 ' ngi$. ltii':
c-'nt
{1fi::r
;'Jliiat-t
;*l
';t" ttt'-"]j=t"
*eE-'-:Ji: '':r3i1:i'i
i{e:ri-iiti:
ietir+i41
1
:
5
C i::"
' e-}_i::i:ij_r:
f:!::r'
;:;:?:.:iafEii'_=i'i:, _iir::ii
gii:i:{l':ilun
lldlgedE
'
*:_-!:^
5irltr;*iirr
;rjji et:;i+:ii
f-''li:r:al:
::*I
El:e:ti:
ba.-:;er
:3rt:.:dl*:r
oi: i{: '?'n'rl:k
k,,i<:4!
t:_ ,. Lej':'ekaF:
i:e-:ile'!61
Ye t*:.;:et':Ilit
5ei.j-a1c:k f.i"ey
.
1,1
.
i"ut-'-t- ualrtn"ia*j,
i{erir-r" 5 l:oii
rj.r::ct
'----
rE\)4i!n
'
ta* l4'ii :i-1-l'Li':c'jtj''':
gaia :ir:iiie r!:i{!irr'
d'fi:i
tar'lii *ojr*l. _u_"tt'n g:i_i+l k=s!-c:
4lt!:ll
'
r-i'i!a;i:
;aLe i i'"')i
iiel-..ic-i srer
egaien *eeicl
i:ri:'
C:*i.- s91ia!-E:-nila;;itj|icer:
ie;:r i:i'
i:o4iu;ir{d€li
5eI 'l'jiij
-rra::EiE{Lriln
ixtla!1drr;u'
kar.eiiEf!
a:iiiiiii
?ei Ei' :rr3t'r'r]i':i-1-:qLl+
loi-tt*13:"1it:iljiii:r:lE:'i
"'
:je ril{a.,j lio*1Gi.l:i{l3n =ot
t
-
r a::i= a ! !{tsli l'15:1:11il6i'
e'l { '
ei:'j_l]
g:-:ri': il:3:l'ca :l:ircj
il'Le::
Yiic'_'
rr.::ii{er : !:+ ce- i3r1t
t'r'i !1ki:j€ei tr:i-' I t!:' i:!it
glrer:q'
qogu* ioiitti:it'u
e!il1!Jal:
1:::':9rhi:i*l
3'iirie{i]!i1r
j'J-1i41ndt1lre'j-lEsiii:al.
Lana:q* "--'til iz!i be::t )i'''':+!{!4:.si'
I"
'iieij_i
j'il-ej_c'l
delicr
tjif""
_u-*"'j"" qj_letr
i{ia!a:*r ? nt-:oa t8r'rr
lliiei:-':ie:
i:ll !-u!:n: gife *;{ 3'ri.3:lci;-::
ai:a-r"ai{ieri q*gi:
:$r:e:!jrsial
3;i-3!-'i'';i:'
k33- i::i+':'j:;'.'i:{
nij:s-e,li i.5 tiir' a.lririr:da I cl' ier::'irfli''lt
r:'1::_i':j:;'
6:reli ;''i-:aij_ Cei-::ci -it1""1t
'jtt"n
-"
tt"Ottt
ll-a-ai':ell : 4.]la i:iia!
;
"tt''
:"*lrlr:a
r':t".'1:r
"'1te!ei-lr:i:\
ltt"tlf
:-:r:*!xi:::e:-':llr: ! a'i : ::l:'crt'l1d :'
*r, .l" :r. n ::' f La"C: i;e 3'': 1 l-":=
la El_ei:_:: 3:-:'; i '
-''t tt:'tt'
lrt:: t: i'll
!lr:r'
-t"t"'f,
:a!'l;
;
11dr
?"E-a\t'ri
': '':-neEii'r lr- ci(' bi:'tu:]i:i
'=*'- i"tt- rouat*: ii- 'ra
aiafl kta tan u;it"
rnierkri3t:ai
J' c!'_
;;.t:: {t:{r'.t:l:i
!: i'i';t':
;::;iii.la;;':
.iaii +:-:.;?;' r&l:s;{ t+!it'n!1i
-t:!:l: ir'n+t!ti:":i:::'",tt"ilqt'
':i:: :i?l
::i':-":-i 'l'':r
):-=ia::.i?;-i
!:_r'
':'; li_ti ;-':iil
'c::'i'
gji:'i
I'i':r-i'
i:l:l;' ti:f i: i.1l:!il
iiili,;'::::
qilriii-i:i:-'
:l;l-:l
;::;:-' ' -:::-i;!:-'l
\;;;-::-:l
'::-:a';-!
^k''
./-
,f'f '
/
'iv-29.G,200r
.n\n
I\\}J
n'v \
\..'
\
Y\
\)
K u*rA
tr'{'
/"t
n
t)-
. . ,r " ' . I f
:i:i.:1.
r
l \ 1 - = , : : . - , r i
r,1nj
ti.r:ri
ire-rr-n!ril
'
."..1' . 11": it : i: --1 ,:1 ,:-.:IiJ-r- 4i.l Li.' !.; x,
F;latr:: ?r:;:il11:
'
! . :
11T.i:i:r a;:.i'.La't1. i:irilil.'lii
sali1:r, ;:tr:-:t,r..1.:::i:: --.:tr...e !.ii)ri
t;:.:j.r,ti .,1:-1.1
'ril!
..;i
,.i:iiiti-gil.,
.:tii,. !ai
iiu',.i i ka:.1-!ii.-:.ll C, r
t,::ri:j.i :-j: 1:j,;:1!: !::!).t:Li-1::
C. v,,:rr,.'r.lrialrr.j_,tl,Jr tarl:L a;d :.lj"j],:ji
i::,1ai.i,-:3:ri:;
,i:1 -];.l,jiiii, :.ii;it:i
ii:::.i-:l{
:!:gjz!'3ii,;p:;i
.!.:,a:.:-a:1 ,.1r-.i,::a:!
:i,;.-::a;l:; iat::;1;tlliil=
tr'1ir-lalili
;li.r'i r::l:i:rrl:
::-:- ;,;r;:--a;:i:.:. ::,,: j.::- 1Er'i:j-::-;li.'
-:al 1:i,--.;:.,::t '1,: ;::"i
llr:::a:!':-::
ta:.!1."'i:':
l:-'.:4:x\':t:L::1=:
::t:::l]: eai-l:::-:{:,r:-.,:t Ca-l-l:.: 3l;-':i; :hi
!'
t""r'' r:: 6''iii"i
,:n!:'ti,a ilr:.::fi.:l :itl:i.': iai:i i'i': .;:tq.i lil{ ':ra.liriniiii--'ii:i 'r''=;:1:
::',:rti:1 1).j::.
"l Ll''r!'lil!
ir r'}_';d iriitt:;-n:
H'i5:'d k:i:!!:{'
tea-r;t{:l:ne;
;i,,,'.iB..lJ::1.a-:,-i,i:,
-e:rt'tl
d.j]lerli-afllila 'iri::-a;i
7:ti "alz i).(r|ak
. -i'-;-rt r---:i:t.;-:,
.,..t-,..t
;f a::ir.in;:;:i
4l.]:::_: :::_l:
h'r5'i-ci' rie'ia;a
11 r::-.-!a .:,i3;f
el:i -:.:::- i': jj-;ti- {::e::
]i:1:":r.i:
:r::j', i-'-i. :i ::i. iie:ir,l:ia.:::.:-:;:'-::ai.,'.3alilr14:El_,
ir'-:f,;:1::- eiiie
{94 !.}!].'j:1i!.tali'
b'.l-l-r5:l<- f,i1z.is
e:t::.
a-;! 1.j:,,: l"ta.44;.Leli]t,jl
-jr:r:e"t-r
Ct:zgili cju} jar:r:.i;-I: llai1
:raa-rjj-Eiri1
-i+;,: Xa. ;a{:;r-:,4r-4i;, iei-iea:a-e:i
s41r*1t.4;.: tr'+iill rir:f rqi:l:-:- ti:) t'aeiti),
i ediien
r i'i:-Gi: -L:l::-i.
iiai:ien
t.i'.i': \l g:iieil lneBiiri i]el-:i"r.:Lltiii::r':
'','r
:'::'.ie i '1 , !:'i!/rri''1"r 5 '1i!'
,ir:irar;rrr=.ir:
rlll
!:'ite.i?4!
-i'8t:i7
s i)ii:aa|';l:i:- '
i::ii:
iE:a.i a ti::l: ii-r:iillernii
:ll '_i::'!l'
ji:ij-l-i::l
ss::t!
l-le:ac1.': :; :r+,:.:: :n:l::
I'ra:i.i4i: li-:;:1-laai:::!
-.:.";-3ri:4''
;a::l l:i:: :;e3i .:rii:;l_':i1:l-k:
:::,tr::e
l, ...i:. i:l'J:ri!:
'
-CEr:ter,
'y:-ti':n
qi!!e:)
d:-1-:": 1i'!_:ii_r: :F:i!L!
iii r)i:),4i ra11i
!i:!rr:n :ri:t+:'
ts-ii:a i{:s! iiii:j!j, initEnde ,l<i cn:. .l:.}.: ;.-i.r: al-aiiCa iiehElriE oi,-I3';_iir5f 6;ii } '|rj:) Aliti:4:: ;
-x1'1li:ti
-l- -:.:.i il !:?n:i'.ri iil': -i""c-1- 3-;-:-' !'Eta?:i
4jralir,.7.r.:Lii,-.i11i:Feti:t:eir !a:r:n:_''iil i'
ie t. t iii'i:: sat!i
r,:.;,5.t,),
;:.:p,i:f.irla:,jn:r;rar:.3e1
'jil_i!:
j.Mi::-':'::!!'t:1:t c:;r;!.
i:l i:
diJ_{ei jttij_i:
9li:i
l::ttia13:j-r-, :::::]tl::j!.t:
r: :'-i :-iiici
i.i.l: !i i-i3 : I i.i:l,l: ;-,
:aii:::-e:,i:,.,
:ill::
a.i l.l: :ril;:l':a.'ii-:_:t: a;al:4, i:;:l.:!:
i:t.i!:;
::li,:r,:r: ::: l-:,:r-i
iE,*::l::.
.l3l-j
.ja::a.L4:l
l:- l.ra_,l1
*9.-L':r:i:::
l:j,.ij
!:1.1::
a--j
::t:_td-;:q ;1:: !.::t !:!jt:1.
9:j._,=:t
yB:lll
':l'1::'::
el:lilr:jr
t8:'ii
{lriii:
l'rl'-'.i.::r,: tr .':ijll nl jii':'! ?..ir!rr1! 1 rt'l' ili
l.'l:el jl retl'']''i;
i-:iiji,
F--ii':1 a?':'jljl'jjef!tirE
!19ljila:r;: !i':jif::
E,i=il i':iet:l:
L ):
r,i.i l-eil]e,ji it:- l/.E:'l 1a:"::-.i,i9 i:cir!;:
,.zir-rt,
j!3'jf- - r - . 1 - r r ] - , l ; . r : j : : : :
d4'
l : ? - " i ; r .i i - ' i - i j . r ; , . 1 . : 1 l r L i
4",
\ -.1
V
iv-29-08-2001
:r..:\j,i:
:r'.riu:-iiiiij
;j-i''1!i:;'::'
A frTA
.*r-,i,:r:
lrr !_: :i:::j|r:!:
_
n' i':
i...'],1!-!r--lill:]lil-i
,i:, i. = r : !:::!r-l-'.1 i,t'")$
:.:s:rt::: ilfl i :l':! 1ij
jl .i:.:{:r:j a :'.rI
::l:: tii:.
i.:.11.
.::
.:.::-:,
=_... : t_:
_\/
a::,.",.
-r.*.', t:!--ti; 3
1i 1
J-4.
j".:'_':i'':_
ari'1. ':!'':';'*
:r_1:rr'1i::it:!1"
rla _'"'_"
o;i;i-itx,:i.i i-r:;e'i1r
:r.;;!
:i:lJ-:l-3
::l;::il::''i::i:l:
'i-::t'j_'r
"t
'u''oj..'.i
!i:-i ii!:l:_
jri"J:'ni4
in-.a,?,::j
;:.::tiul:i-i :'i;:1
'-: i'l:i::it
!:- tiiii-l
'
'
u
'
'
u
l
'
t
'
'
'
t
+
:
.
:
t
'
;
:
"
1
:
:
r
i
:
:
{
: -z : : c : ' ] : , . - i - ! l : ? : : , i . ,
ii:i;'r-iirj::
i;;r'i;:
t.,'--5i:' 1 ' . : - : '
' . . .
-
''r r.-- -_:..:_!.- -';ll
. : . : r ;--,-. . i - : - .
--i
- , . . i
-,r:'
ii,-':'rl
'
- ; . . j : i.
$!ii Lai+:'--*
-.-::':
: . .;. r . :
. : ; .
,:
j i : :
l - . '
: . :,
lr€,-!r'-fi"E
:
:
: : , :
:
,i r=i;iJ;rii
';:!..
taitaa-
il:iri
.1,j:j
:::;
Ur:iii5i::
liA lY;-\l:i!:l;
!i!ri
*ti;};€;i
.
Gii)e:
-t
-^
\ \\ i Vz\ .
r,!
.,,..-
-
tti:iii:l-
;ea|]di-i
t;::rt!':'
.":.s iEi::i:$r:!
i*
. , . , r . ,o. .
'i
j
tu\s\
iilrr'l ij.
.:l;llr,;,-r,r-1
i'
t\ /
.f.iii{++1r',lr: ! :is:1n:1
," l
aa,ta/-/
f, /_
iii
':,I
li!:l:-
': -
'-
,' \
/
/
) 1.,
r-*=,
-
T.C
ADAI,ET BAKANLICI
Adli Ttp Kurumu B"k'nlrer
/
gdnderilerl huzurda
27.8.2001citr ve 2001/17009 llz. savfi yazsr de bklikte
EYIIP C.Savcdr6nm
,'l
dairernizeverilen torbsdan;
agrlarak
'
llalrilusunrm; bir taran keskin'
]-Ketnik ve metal kabzalr 145 cm. nardu uzunlu$md4 oluksuz siui tqlu
diger 1ara6 kesmezbrqi"k.
bt tatafi keski! diger
2-'talna kzb?tl^ 15,4crr'. nardu uau{ugunda' oluksuz, siwi u91u namlusunun;
tarah kesmez br1ak.
f-,
a
o
sa8_q
gelipgeln:dlEi
bcaHarlamevdana
cesediilaerinaekikesicialetyaralannn;birliktegondonlen
BIILG{,]I"AR I'E SONUC
fiffiffiGm;;|lid
(5)
yaz\ kesicive-b:rrctnanrlryasahip'narftlaflndaolukbulutunavan
b€i adetbrgaFnnarnlugentli4irdnsi\ri Wtankabztyadogtu'
O
1- l.oradde debelirtilen brqa$q
l.om de q7cm.
zcln de 1,2cm.
3.omde 1,5cm.
olarakb19it1di!!i!
0,
r d )
[),.-
11.',1
.i,
;:t" , )
it,
l 'ro
1l
1
,i
;i
bir tarai keskir d$er tarafi
3-Tahtakabzdt 13,5cm.narnluua[dusrnda oiuksuz,silri uglu narnhsurm
kesmozbrEalq
. .......
namlusunuo;b,t tarafi keskin, digertami
+-'iuht" t uUrul,tZ,+"*. namLii oorludlutU",olukruz .sivriuglu
l$mez br(ak
rn; bir rai:6 kcskiq A&t]!yq5-Tahtakabzalr 1r,4€m. narnluualj|iugun4 olukr sivri $91urarlluss
kesmezb4ak QddL
ffiun
e
o
\__-/
4 EYLijL 2oo1
ihr isasDairesi:Fiz iKi BALisriK sB.
- tq 8f
lio:25tt/.28.{i8.2001-4084t/ls?6
-
t77r,/
2- 2. maddedr belirtilenb&a&n;
l.om de q7cm.
2.ornde 1-1cm.
3-o!nde1,2cm.
4-cmde 1,4crn.
ol:irakitlgilidiigi\
3- 3. maddede belrtilen b44bn;
l-cm de 1,1cm2.cm de 1,5dr|3.cmde 1,7cm.
4.cmde 1,8cm.
ohak itlgiildi:gii
( ; '
'l*..l
-\:
w-29.0&2001
5.cmde 1,7cnl.
10.cmde l,8cm.
l3.cm de 1,9cm.
5-cmde1,6irn
1o-cmde2,lom.
1J.omde2,5cm-
5.cmde 1,9cm.
10-cmde 2.tcm,
13.cmd€2,2cm.
.
i
-
T
.
c
-
^--fi"l#ST'*
4 EYLOT, 2ool
IX*y,...*'"1'r$Br
ll:;i,,*3ffi
)
iE{a iki
a
(
4- 4,maddede belirtlen
l.crn dc, 1,lot
2.cmde, 1,5cm
3.cmdg 1,7cin'
4.cmde, l,8om'
olntak dlg dugi\
D
{{,'
bq3gn;
5.omde 1,9cm'
10.cmde2,10m'
!l-C'r\ de 2"2ofl
[email protected];
5- 5.madded€ belirnil€n
1.L'n de 0,70m'
2.cmde l,ocm'
3.cmde 1,2cm'
4.crE"de1,3qtL
olarakdlqiildirEtfntt'
1,5c1tr'
5.on1de
d€
1o,cm 1,8cm'
11.0mdel,9ctrl
**::1-"Tiiffif?:#t
lgii ihtisas
6-sonrour
f,i*H*:Tliili"""'i""''*u"dlneniade
-tutaiasm
;-,i:ffiT,l*rff
OaiqerenR3loRDuR
{
l-
I
Dr.Fhuz KUv
Remzi
rIP ['zM,!Nl
ADLi
-DAiRn
B"A.9KANI
ADLi TIP
\
sr
-Tlhl.Il1etL
EKi:1.000000
t#,tHiir$
i-'\
E[.,
ffi,
Eia?r3
.r"-iq.0$'14$1
2 5 miil ?o0f
, mi4ter€k
T '
-qlAfrr n;U<.qtWfGi
.A.dltTrpKurumuBarkanhgr
iHff,?i:ffi;#,y,#Ytsqv
39
I7 Eylit 2q0t
ISTANBL,]-
D.c.M.C.Ba9savc
bftn 7.9.2
yaaqile birtikregdnderilen
vJr ,,'asasuare$rin t l.r.ron, ",.
,,. .r,^0,9.r^fllJ#001/2^018-salrlr
ve
'uo"'"rl:f
;fJil,'i*trfi
il3i,?*
*^-fr
*i:H:H"3.il;
"?ili"tr"'Jffi"'fffl.',:;T;fl;':;#l
"u,,,"*."",
*ii,i,iil"-,i#l
f.,:i::'.,.
.
S'lah bdJ<,lit
kabah kab."rrr* il;;;*
rzu&ugulrd4rutus
$eldinesdre n4nlu ,,.,, ",j]?H1*::3=:m
lik krsmrkesilerekgrkal]ttrxt, 12 cm
s"ur""
*i,i.
eo"
"J'i;1;?tr1'#i6i1,*'T,T
I*T[.11ffi.,J'-:il
H"#trhps
$ORU
BiIGLlA8iIi0\ra
*-r,il;fi-;:A.ff1ffi";ffi;;"1
I cm de 0,7 cm
2 c md e r , r c m
: crnae r,: crn
4 cm d6 1,5 cm
s o,aae r,g cn
6
cm de 1,7cm
oiarakdlgiildtgiinii
,*."n ol*ffil
_ asr
l*i.r"ebar.,
ru,nluy.x
sahjp,
narnju
sork,srn'da..HAyRr,
brsagn
nanJugen!fidnin uQldnkaDznyadogru,
:,tan
/ c md e l . g c m
8 cn de 1,9cm
9 cm de 1'9 cm
lo om d€ 2,0 cm
11 cm de 2'o cm
ott"" b+asnrntihtirliitorba$ginde
avnen
iadeedildiliniliticitragrna
kapama
tu&,"g,rl
Dr.Iinrz Koq
d.DLI TIP UZJ\{ANI
( ''e
BrYoLoi iHTisAsDAiREsirf,
EKi: 1.000.000.rL.
h'.medi
miiLiiirlii !o$a beaber
Biolojr hDlaj Dffisi mporu
'reDu adetfotogaf itiiik
l9 09.200l-T.TruzRE
'iv,29.08-2001
OAIRESIBA9KANLIUI
EI{STERTIZ RATOKU
, 3:r
Wl
uan-,
l'jt',
ISTANBUL
26.08.2001
tlsara91
: BLs-2001/1481
o zo , o
iiliill?
:";::"iil.
i:':;1..t:
:?::;i;,,t:;";::":i:;:;:;;lii
;.* =
Brqak tetkiki
EksPe!tit
,,--r r -eksPere '=-"_-
E s_
va :
, ,,'
'
j:?,:t:t
,,,:,-::;i'",'""J,,i-i:,;:ii[i,
:1::i;::,"0"
ll::;1""".";
sonderiren;
iln"'i'-9"';"
zI!,
oluksuz/
f"
ii',li?r,l:;
,Fji,^,;i'L:irai'.;";-;;l
o'''o'
"4:n";t"? "il'' o'o'",'
\
1
I
'JF-!g.<let,'rryLAd
i
'r:z
KRIMlNAL POTIS lAAOFAT(',/AR!-ARI
OAIRES{ B.1,cJ<ANLtst
{
*l
Eksbe.e
:
A!S-2001/t48,1
Ye.
:
Orqanize sug]ar Sube MndurttqU
, ! . 2 0 0L
2 6 . 0 8 . 2 0 0 1 E . 0 5 .E G M . 4 . 3 .40 0 , 1 6 , 0 t ,A . 1 B
Esva
:
oIalak,
Ozeyir GARiri'in aLdurulnesi oLayr tIe i19ili
gece
bulunan
konduda
icerisinde
Eyijp nezarlagl
ust
ve
A(KAYA'nrn
lkanet
ikaner
eden
sani
-lda eoi_d.s oelj.!i 6.6r qo.ileLiLcr
oI!ksu2, siv!i
1- 11.4cm. uzunluqunda Eek aqrzlrr
uqlu, srxi!
kijE nanLusunun sol yozeyinde '(ARDESLER
D q S . F N v q /) o o r @ ! - r rb . I * n : , , " q " . \ . b r a . I b _ . - r .
2- 13 5cd. uzunLuiunda teL aq1z1r, oiuksuz, :ivli
'SAHIN"
kiit nanLusuoun soL yiizeyinde
uClu,
srrlr
Nunarasr
Ozaanhk
EksFetiizi
veren
verilen
{a
.bare i
l4- l4 c r
J J''uqi,oa '-k ac12l!, -:vr: rc
J - L bulunan,
b lunan.
irut.
. n . - .oksatlb.iiris
".
, l . . i m , s vaziietie
v-z /eire
f,anlusu
.e
-
,,.; i
,", " ""ro"tri".,
CJ
,.,.n-.. ..'".,"',""
.r.
y.i:u."""Yir-r"""
t."I
d-r;u
'r. Naoo-.irae g:,:ll:::"
4//r,'.,
.-,",","0u
" j . c r . a p r ' ; " dl " o - . r '
*"
'p
<E-2atr orca{j
brca}
. u cu'
-
*.*r*
.aozall
o..!
-ol
r(. ,
-'rfr
kU.
ndrlL. un ')
/ .e/-t.l
' ',lpRLN7Ll.'' _N (!PIr
' - C , v Ai ' \ O 5 T 1 J N
S HhAP 50!rNcl\
,tlLooup
120t,
rba!e]-rr butL.--. aCo- rarz,-r
'
L:
3.L
DT{SPERTiZ KAPOB.U
"j
. r
p
o
i
-
nera!
c tsd-
o qar'
p
';.,',',..
;
,
.
.-.
JcrL. sr.Lr Li'
..;. "o
\ , ! o D c s .r D o o s r q n r e z ' l L b - e l p t i b u l r ' a , a o q .
ro ve n.Lel:o,
4 rr.I-,i:!
.".
j-
jI-
b!:r
!lro
sdy,r-
\a a..n
r" z olca< a!o;--d;cri1id-
"1, ,;-;;,;;-,
-;;.
.-
.
--.',
, ,1
/rcmlu,ur
dadc r"bzcf,- u.\d\
o\Lnao len.
n so
,rz.yLro-_'Spl lt\' .b"'es.
Mddo'st^o'
|. Y" dnr^ 4
rmal o-rLnu r,o ue n-retioi
, rbdr,
lle
bl b :d/
. lrq a
' \-1 -6 :a d
- l - o_ e :o l L a r r .
baA!rL1 d. l.sa{ nrLe ,9L^r narz D
uzunruqund4:!ts
TunlLd)^d.
L:t
Lci..
"q .
:!r'\
o.ru\"uz,
'tl
y
J
?
e
v
j
0
t
I
N
GI:\
I
S
i
^
H
v
l
F
P
1
0
.
L
\
\
p
R
soL
.^$A?rl\
a dqaacq k aabbzzaal lrr
FRIOOOR 32 127 2o!":
iba'eleri
b uullddLLaann, ,
heftIusunDn
STAIN
nitelisi
iyette
Yr€i#i*qi'r4|s.|d
namlusu bulunan.
, a r r ,:1,1e:
6116 sa/rLa
itibar!
1 1 e . -6,13t
netaL
iizeri
netal-aqaq
GERI,IA}IY NO
Yasanin
kapLama kabzalr
brqak;
f
11")
Erft tyEI GENELM{jOORL0G0
I(RII,IML PCLISTABOffATWARI.ARI
o lRESl AA$KANLlGl
EIISPEH]TIZ BA"POKU
0410912001
8YLj001/898
Asay$ $ube Mndidnlii
4'34-oo'tr'o4-200rt2s40
' ;fr;'Jt#fi;;G"il'
az grin ve saYsr)
: Kan Analizi
#ima;rfi;:"'#;
:ri*].i-*'ory,tplM"+:"-*?tqY:f--tb-yfl
-ii""vi'-'d'qxnri"'t'ekranarak
::;4ffi
ordnri.ilnesl
;.'
ffi
j"lT:hE,'c"T."..I::t':iTf
f 1'#,
::';'ff
t":*.'iilifffiJiHii*li"d:*;
#i
,",fr'",'ffi
i,'gfiT:#t''Jiffi#,Hi1,"lll-^:ii::"mfl
ffiifi*#rd*ffi#ffi ?ffiro"l*'?'"3;Y:#
$.ffi
*r*ffi
**:r"***rlH*i#*p"a;;:qffi
ffi,'#i,'ffi
,H[rr,:""s't-tr'*:i5fu
*:"*:]*ff
havr.'
-** renkli s'ibi'qineo'ap
:f"Ttii"*il,Hf#ilfist-ffi
.ffi
" marka
rtr* Jvvr
mavr
- "''zrrl L e"GeeR
illHlr}il J"ffi"J''Hft*-ft-*';
Uiut& Uov tanSrkreoUi havtr'
qamalrlorbasLbeyazfanils'Ye$]
vapdaJ!
a)
b)
"
c) Ubrelnulo
tl
O ' P C"R T e h i g i
t ' ,*o
varunda
bitr$igindebrrlunan
"-binalann
*ru-""""
"*'""t-"
*.diu.,,i",";ii!eu'**"",ry"l,#ffi#x;liU:
;tqti*irt*
M.becoel
Y't-o'- rekesi
H"'TJ'tl';;esrnde*
oldugu'
fl
mmrU.Xa
i<l*n
'tr','trf
"'J"o""o';n
fr{ft-o*;""'--",-i:-"li,:ff
.T:fr ,,:#:Lli1,li%ffi
ff#"'"fl"i".*'"0'+'
:Tllu"fft
ilf*T"lffi
y*rTry"i:,"if#
2.giipbe,i
'gG*'Sfifoi.,: ff:k',ff#l;""I#1fl;
I;fl,\l",i:'
u"v.u,,^
*Ifr'.'
Hflouxfl
;r:";
": :".f:'n,.
k:.d'l:,!1'*::,
as,.
qarr
sri,""1'l'
:",t-,*lf
;"*;*f k;iiTru l+: ::;l:'
xitU:it*$Tf**"'ifsi
e,\rm+*i[tr,mt-,?t
tttz-'-*'*"'* (x
i"l;'X;i-':
w
q
'
-f
ET|NIYEIGENELMODORLITGCI
iRIMNA POIIS I-ASOfIATWAA|,8I
DAIR€sl EAgrqNLGt
EI{SPERTiZ BAPTOKU
i K i (2)
S A E i F E
UZMAM,IK
NO: Bl-L.2001/898
3- $npheli Yener YERIIItrZ'in askerlik hizrnetini yapfiF kl9ladaki esyalaon
eldeedildigive Y€nerYERMEZ'e ait olduEubelirtilen
bittirndeyaprlanaramada
bulunduEu
leyaz renkli havlutizerhdekiguphelilekelerinkan lekesiolduEu'insan
kufr;b?y kt;
-tuor"Uigi taydrF, 6u kan lekesindenizole edilen DNA'lar ile 29/08/2001'tunh \e
iizellikleribelirtilenmaktul Ozeyir
ByLzoouag4 say r Eksperhzxupo*In*au incelenerek
ait Lan numuneshin-genotip dzellilderineait bulgularn mukayeseliyap ar'
ahfu'"
, v e Y , S ' Z t ' t A ' ' 5 ' , l 3 ' " 1' 1 1 , 2 ' 5 ' 1 6 ' 2 ' 1 9 v e 4 '
k N A ' l a n m3n. ,1 2 .X
e e n e to
i kt a . aD
uzerindekiaa$da.ie1lrt{en genbolgelerinhgolalt rp tiplendirilmeleriile eide
;;;;;;;
edilenbulgular:
'rl
',rl
Yerer ITRMEZ'e ait
:..,.1..,
SIRA
NO:
1.
z
olduEubelidten bir adet
kiigiik boy havlu
iizerindeki kan lekesi.
GENo,jttilI,ER:,1
| ., .-1 .. L,'..1
o:srrsq
't1r\tA.::
l6tll
.'
..
.ERI<EI(
ERKEK
13|'14
31:31
5.
6-
D 1 8 5 9 1. . ,
7.
D5S8IE :. : j
8.
Dl353l7
9.
ll:12
11:11
D7S820
10.
THOI
11.
TPOX
15.
10:11
13:16
9:1J
8:12
csFlPO
l0t12
Di65539
D2Si338
9:13
l'l t2O
Dl9S433
13:14
FGA
ffi..s?\
14
ttr
:'"r.:"16LtR;F;
\dt/*..9;{
k)
1
-4:
<"-
EMNIYEI GENELMOOOFIOGO
KRIMIM! PO{JSIIgORAIW'.RIAFJ
DA|RESIEA.SI(ANL}SI
S A f f I F
E
iic
(3)
UZMANLIK NOr 8YL.2001/898
Asayrf
N O T :
ur YAVUZ
ASISTAN
Y|llddrnd*'t.Fbbdr
t
:t--
EMNIYET
GENCL
MOOOR!OdO
IGIIdNAL POII9 LJAAORATWARI.ARI
oAlREst aA5l(AN,lGl
3xlt
DI{SPERTiZ NA"P'ORU
fi70
3l/0E/2001
U-rytlrklurwn$..----, BYL.200r/864
Eb:ss!z!Y-!lsB,Y-9r
- --., ., Eyiip iltr trrntf)et M0diirliiBn
(Yaz gir vc savlst
: 2{l/08/200
i - 8.05.1.EGM.4.34.50.22.2001/S.Noi.tE0
ICrr Ardizi
[email protected]
Eks!9lll/qLllqr. I5i{*--
a
] 25.0t1
2001 g\inir,EIrp / Merkez- Ey p Me/0rhEJMsreial
gclen.\adam Uzeyir
moydzun
[e{zi Cabrat rnezan-r-alutrda
oldiinlmesi olarl ile ilgili olaralqolay
cARiH'in br9aklanarak
tJ
yerindcki: 'tnn gdlo.rdelr(l) adet,maktulilnsagmdaki
il"eriqdq (l) adet,SabiiyeARK nezar ta$rttednden (l) adet,
(l) adel''
(31adetve kapruzerinden
rocnliveoyolir uzerinden
olmi* ozercloplarD(7) rdet psmuk ilzerine trsa$fcr edilois
fekclerfle SenillaBASAR mezanasl0zennden(2) aAelve
"
Mareqal!'evzi qeKU,nk mezlrta|r ucundan(l) adet olmak
iiTrte toplaml(3)adct iplik &zerinetransfcr edilndt lekelor.
56z koausuolay ile ilgili oluat lab,pratuvannna gdnderilen rlomsrreler ilzrnne
yap an;
a) " lb0z" tesh,
'i:Kastle'Mryer " v€ " Lu linol " reok reaktf testleri'
6) " Adler'",
"
c) tjhlenhu&l mp mctodu,
"
"
d) PCR feknigi rle DNA iuralizlerineticesrnde:
o
"
Oliry ycrindchi: kar gdlilnden (l) ad.91'nraktulii sagndati ta' lz€rindeo (l) adet
Sabriye ARK- rirczar tllfl iizcrnxdqn (l) adet' Derdivell. yoiu uzerinden (3) adct ve kapl
"
lekder de
fizerinden11.;arlct olmaL tuere toplro (?) adet pomuk itrrinc transfer edilmig
- Seoih! BA;AR nrcarqqr ijzcrindcn (2) adst 1e MareFl Fevzi CAKMAK mc?,arta$ucundan
'
edilnrislekclerin kan lekesi
itj ad"t otiruj tlr-eteio;hrtr (l) adct ipli& iiz-rint tratrsfcr.
itiu!,', i,'"o', r,.aruozclili tx',,tigt, bu L.!t telelerrrrdarizolc ed mDNA lst ilc 29108/2001
dz-ellilen belirtilenmaktul
rarih;e' BYL.200l/t94 savdrEksplriz Rrporumuzdlrncelenerek
ait krn nunluncsnrLrr
aeuol;l' n/ell'klcrine-ajt,-b'1S'{1'm-muka eseli
Ozeyir GlRilfc
r r.r, 1 2, 4 , X v e Y , 1 J, 2 t . ' 1 8' 5 , 1 3 , 1 , t l ' 2 , 5 ' 1 6 ' 2 '
y a p r i a-Iiotttntontlo.,
g
ne
, r r e toi kl a r r D N A ' l a n D 1
uzcrindekiatagldiibetirlitenge:r bolgelerinioaoBdtrllptipl€ndirilmelen
u" lqrlc cldc.).ilcn I'ullirtlf:
KK
'
[/iV'
fu
Yr+r&n
tl&r
F;\r.dq
't"
lr/)t-'
EMIIYETGENEL
MO0ORIB6O
KRIMIML |}OIJSLABOFAITJV'.RI-ARI
oAtRESlSA$K nu6l
DITSPERTiZNAP|ORU
s A l l I F l l
i x i ( z)
uzMANLtK NO:Bl-I-200L/864
t - ' . - - - -
..1
I
NO:
I ..- -t
--*'
J
-;t;.s,ts ]t--
-
l)tsl ]58
l
.' I
..
AMEI
AN I
D8SI l7e ' 'I
--.
-q'1.
D?lst I
U.
D5S8l8
9.
Dl3S3l?
D7S82rl
ilrsii
10.
I t - ---
I
16,
sonucu, F*a
beli.tilen:
..
211zi
ERKEK
;14
,s'tl2
I ljlz
- -:.::- __,
3:12
'-lior2---..
t1{s-
ro:ir
8;12
9:t.3
8:12
9:rj
l3:14
dal{
23t25
KADIN
13i14
31.2i32-2
l7tzo
D2Slllli
D19S,l:,l
Olay yerii " merdiven
yoh', SenihaBA$AR
nlezartalrve
.F.CAKMAKmc?rrtatl
lcu iiz€riodekikan
Iekeleri.
15r18
16t17
----
- - - DRKEK - l- - irrr '
I
|
I
nloI
ti;siit-
15.
-_.
ri-.rr
-'.'-!
rJ:rl
--'-"-lo,ll
I
- -T--'-;rt, -'.'* i
csFlf()
13.
1d.
-
l3:18
i
ff'ClrX
o
8YL.200U894
gdhi.
I Ol{t }cri; ksngdhi.
ert, l:lciti'tt Rntrtutr'Bi'
nlak(0{nfl
$Fndaki
Lkrta$,
la$,
J
(
,
1
tiN
1 l , r,,rt
r lt:lsatriycARK nEzart $rr
Maktut0zryir CAtdH'e
I kapinzeriknn lckelclt.
ait kan nu unesi,
t
2.
L
.{.
f rlyui,ll9I
l5:15
12112
12,,13
I l:11
6:1
l1rrl
t172
11.12
18:2t
l4:t5.2
genotip dzellikleragsndan: ohy yerhden elde edildi$
> Knn i;olij, rnalitulnn sq$ndat<itas, SabriyeARK meear u$ ve kapl iizerinden aiansfer
edil€n kair lekelerinil, makhrl Ozeyir CAR|II'h kant ilc uygu luk g6sterdiUi,
! Merdiven yolu, Sedh4 BA$AR tnezafa{r vc Mareqal lievz CAKMAK m€zatlafl ucu
iizerilden tr llsftrr rdilen Iu lekelerioit iJe bir BAYAN gahrsaait oldulu, tespitedilmigtir
!\/l/O.
N 0
-f
: irrcclenrekoALrsurrurueDelcrlr
l':rpllanarttiirlerd€Itlonra arta kalafl lilsrmlarlAlatli
edilDi$lir.
Miid.'ue
iade
ljubc
'"il;,.i1
nu,n6,,.-
'\.-o
EM.IIYET
GTN€LMOUoR!O6U
$rlMlNAt-POds uaoRArwARLAJrl
oAlREstBA$XAXUG|
n)t
A|fSPARTiZ KA"TORU
7l/o8/200r
lt! t,,2001i892
!&!}-a{ll_l'jl1luqrari
CliL:lt giiLllvc si\ r.'1,
-1s!!iJ SrlreMldiirliil,ii
1 7 ' S ; r , 0 1- B r r 5 I I c M I 1 4" r r l l r r 4 - . l u 0 l 1 2 s J o
Illq'giL-..
Ka,| Analiri
-!4r €!..!-!t
lbgelilzj
F:klpglc \lelil('"
)j.t" r
25 08 200i $inii, gyup / N'lerloz layup MezarhcaMare$al
yanuldd
tneydadageler! qadaltu
trr!,zi (AKilAK
'C,lfriff',tt nrr/i!fl
olay ilc ilgili
brcalJMuakdldtirulnresi
ir^*i"
,'Luil uhy ycnne1rldl I'rc/d\mleiillsul du\all'ldarl{l) add'
(2)
.r1.,.'S;b.iye
,.n,,i", M Sarl ACAN x ajt nle'/"oritlayal tarafrndan
e
(
Sabri}
adet,
l
ARK'a 3rt tlczrum ba{ krsmlodalr )
;,lcl.
adet'
,rRl a rrln D-Jrl nolu isrlrrslTnrei!'r'tuzelinden{2)
n.fyZ ,'otu Nitnsiz mcz3r u''erindsr {t) adel' MFeva
Mehrnol'
CAxtul,lf tto-tt umnieli isimsir mez-ariiT"erindeo'
iiz€rinderl
dular
yahru'dalii
irfrri ONUfrSal'o oit mezar
,"rintfi" t""u,.A.n Avqe$AfiVER'e ait mezarduvanndan
te Seruha
M.Frr'2, 1'AKMAK.T &t mezar on duvaltndan
(12)
toplam
lzcre
olmal
LiTc,irrden
i ij+lr'u't, meza!ti\r
ndcl lr rsfcr lcke-
R a
I' -J2--l!
g"rldeilen n0fluneler iizeriJle
5dz I'r:riu5uoi.rv iL. ilgili oiar4k labrinrltrvarlol2n
jzLprlani
n) " lj",O:'ltesh,
--: f<*,f+UFyer " ve ' l,unrinol" rcnLreakdf tcsileri'
irj . i fi*
"
!) " tjl tohuth tnp nretodQ,
,J)" PCR l ('hiEi ]'-iloDNA llnli/eri netices'nde;
t
^oo*,",lii;"1;,lll:Jt'[jil',',*"di'il"i:iilT'l',il
i'ij^T.y'*ffi;,]::S]
rn"^
{ )l n4 rr ''it"i'
ldct, Sabrrr" 11r6 I ' Ltlrrrli
,n"r-r, cniiJrdcLisinuiz.mezar zerinden'
qe(Mar
lii rdljt. M.l.e!_/.r
il"rrlloi"ra""
\r''clrn'ien(2) rJcl D l'2 nolu i\irmrz
'j1:tut'11
().lilltjjAl r" nrl
rok,,tnid'tt;
"-*
"" ,n"r".
,-)iC,qiVAK,o
fatlrt t.rrri,\')ia,'
tahri
N,lorul1cr
N,lofuncr
-tl:]-Tait lne7j!_:tt:l:1fliilj111:
0rr durarurdanIe Senihd
l!'l l cr
$AHVt':R'e ar! rrlr,rir Jrrviuln'lu.
qldYEq'
rrzr"!,"l,tll'ctl',nl3l'lolS,#':l
r"r'fa'n
,, , '" ',,*',,'4""''" *' "1''"n
BASARaJI
r,ut;-t.1-''ffi
lfiJ"i*'is."rt,Ei,*v.r,*'
''.','"'""';i;;ir;i
t8y L.zour/?"* :rr\xr LrN'ra,wc1Riu'e
:rit kau rlrrrunr$hrn
!c -ll
T:i*"YffT;
i",;rr ve nfl_.zools64 sayh Ekspefriz
or,1::.
t:::]1",.1,::"tfill:..*:';:ffi:
,',aL'r'r'';.belirutrn
u,"'",,,,,",.r'
:ri:
;;:i;';:-ii:,';:'l,l,tl:
Hllt#;iii,l
l*t j,Il',T*"m"
:,;i;lJil"t
;;;;;ril;
il6 eldcedilenbulSular:
irrlurcleri
qcnln il5Dp!54$Dtttl'l' t,r'l(",d
bclia,len
r,{
r*'Iru
^_'
i'd
\m'.'A'i
(
*
f.tr-j
\dt:-q'Jqrrr-{''
t?.}'
i-'
,.
"
i'
EMNIYFI
GEHEI.
MOOi'RIOCO
fRll{|.4t PO|-|$lngORAnrV Rt-ARr
oAIRESIBAET(ANUGI
1?lr
EI$IPDNTI'Z RAP|ORU
i K i (2)
s A l t i t f E
UZMAN K NO:BYL10O1'89X
BYL20Ol/864
sr)'!l Eklpeniz
a
J
a
z
F
z
KADIN kanl
15i16
:1':::
l.
i6rl7
FGA
\t\,lll-(.r.jENll.i
;.
5.
;
*a
;.
DlSSsi
E.
DJSSlll
s. I
nt:sltz
10.
Dtsll2lJ
tl.
'lllo i
:1
13:14
312:32.2
13:15
,IO:Xl
17i12
8ilz
l2r13
12i13
I l:ll
' l
1I
6:7
9:9.1
ll:ll
1?ox
13.
csFlFr:)
t1
1)lasslt
16.
l3:14
'i:11:
ll1:"_
T
l0rll
,-.1.
I
10r12
1l:12
tt.,l7
9:13
ll:12
tl..12
tl" -_
D2rl l:ll'l
1'l12tl
11170
Dl9S'lll
tl:14
l3il4
l4:15.1
1d:15.1
75\
1) ]'l n
EMNIYFI o€ EI-MOOORLO6']
&TIUIN/T POUSTAAOMTWAFIARI
o lREslBA$I(Aucr
nI{SPEN]riZ BAPORU
'ft1't)
s A I r i l E
I c (3)
UZI|IAI\iIJK NO: 8YL200U892
sorlucu,)!hart(lill.i lll,l.'dJ belrnllul tlerlotip clelhkle' aqlstndin:
!
(l) adel' olay yerudei M-Sait
Olal 1'':ia* crkanureiiirerrlerinsol duvarrndan
i#il
;1""i'l#,:":L*ffi
*:}",}ff
i.*:i
{lln,'J
::l*:;:lifl ;;r'J"''Jl1,'l
ilzerindeir
mez'r
isimsiz
onii'delj
nar*" QAXMAK rnezan
il";;"ri;-fi'i;'
transferedilenkan
*r"n "i ftulu.,ONURSAL'aail mezartakrurdaki duYal iterindetr
lckelerini, maltul 0zcyirCARill'ir L;urtiteaynloldu*u'
QAKMAK'a
yaflndariA)te S4LvF!'9 artmez'rdw:rurqal' M F-evzi
> Ntirk,.uliir
-,ioutor,lan
edilenkatr
fansfer
urcrurden
n" s"trihg'P.A$Ai:oait rnezartasr
rt -o- ou
savdr
-vazanna
r larihve z('ovsNo580
;; r:vnpiri*.n**. rund.rnlu'zeltlrclzoo
;il;;
irtcelenerek
torit, "". Bl'L,ioot/8ai salxhEkspe{i1.taqStumzda
ililaiol'
ffiffi,'
ait genotipdzellikterile ^v oldulu' tespit
niiili"i rr.:irnir","l:rv vcrindcki:KADIN'a
lvVO
erjrlmrgtir
anr \alarlhsrmlanAsayig
s<-'nra
nu'neni:liiinyapllanalalizlerrlen
N O T : irrcelcn&konrsu
subeN'tiid'nc iade€dilnistir'
n / l
dv(
.'
7i*e sAve$
\ -Lsls
rel
Ydrl.*
r\dr'iHn
/sr
| 'td'trd
-)\
E|{T$YETGENEI I'OOORIOGO
KRIUIII^L POIJSI.|AOR'iIWARIARI
oAlR€Sl Sr€l<ANLrGl
@
[email protected]
EITSPEB]TiZ RAPOKU
0'71o91200
UzmanlkNumarasr
: BYr-.2001/940
EkspertiziVeren Yer
(Yazr gtin ve salsr)
: Kimlik Tespitve Olay Yeri inceleme$ube Mndndn!fl
| lR-722
107.200
l.EGM.4.34.OO.2l
: o5/09/2001-8.05.
Kan Analizi
Eksoere Verilen Esva
o
: 25.08.2001gunii, Eynp / Merkez - Eynp MezarlEr Mare$al
Fevzi Cakmak mezan yannda meydanagele4 igadarn Uzeyir
brgaHanarakdldiiriilmesi olayr ile ilgili oluak;
GAnig'i"
05.09,2001gunii, tiipheli Yener YERMEZ'id yet gostermesi
neticesindeolav verinden elde edild,Ei belirtilen, ilzerinde
'FLC,YRUSt'fin]' " ibaresibulunansiyahplastikkabzelibir
.adet brgik ve bd btgaFtr bulundulu yerden alrndrS belirtilen
toprak orneHeri.
Soz konusu olay ile ilgili glarak Labotatuvantrnzagdnderilen numuneleriizenne
yap anl
"
a) * HrQ, testi,
"
*
"
"
b)
Adler:', ' Kastle-.Meycr ve Lumilol renk realdif testleri,
" llhletrhuth " tiip metodu,
"PCR TekniBi.':ile DNA aralizleri neticesinde;
d)
-
f- Snpheli Yeder YERMEZ'in yer" gostermesineticesiode.olay yerinden elde
'
edildigi belirtilen, i\zerinde ffeynUs t!1Effi ibaresibulunan siyah plastik kabzelibrQagn
numunesine
tut r.tiugu y..a"n aludr$ belirtilen toprak timekleri igerisindeherhangi bir krn
rasdanmadrEr,
olay yerindenelde
2- $npheli Yener YERMEZ'in yer" gbstemesi neticesinde.
"
ibaresibulunan.siyahPlastik kabzeli brcaEn
edildiEi belirtil;n iizerinde ulvnUs lcnf
ancakbu
kub"eii u" ,ruorlt"utu.rn&f hsnu tizerindeherhatrgi bir k'n lekesine rastlanmadrfir'
kabze
uzunluEundaki
2cm'
U,gagrnptastit kabzesinin namlu tarafndaki lcrsnundan'yaklagrk
pargls kesilerek ag mak su.etiyleyaprlal incelemede:brgalrn namlu ile sap lssmt birletme
bu lekelerinkan lekesi oldufu' insan kanr dzellifi
qiiptt"li l"ta"..i*tl*aI$'
i"i'it"a.i"a"
tarih ve BYL'2001/894say r
iaq,a,ir, bu kan'l&elerindenizoleedilenoNA'lar ite 29108/2001
ait ktn
e["p.iti, nupo-.uzda incelenerekozellikleri belirtilen maktul iizeyir GARiH'e
olardk
nurioooinin' genotip ozelliklerineait bulgulann mukayeseliyaprlan,. genetik
, 8 , S . ' t Z , I , t t ' z , 5 , 1 6' 2 w e . 1 9k r o m o z o m l a n
D N A ' l a f ln 3 . , 1 2 . ,q . , X . , ey , 8 . , 2 1 . 1
gen b<llgelerinin {ogahrhp tiplcndirilmeleri ilc elde edilen
tpali*ifq"
"o'i;: '.:)\,
''\
f."l>,;
"il '-'-t:.\
"t.:,,.,. ':
.:
' . i
'i
1
.
.
1
'
L}
EiPTIYETG€NETMOOORLOGO
XRIMIIALPOTISI^AORATWARTJARI
D lRESl EASl<ArLrcl
EKSPENTiZ KA.POKU
<9
i K I (2)
S A H i F E
UZI!{ANLIK NO:BYL200
NUMUNELER
Snpheli Yener YERMEZ'in
yer goslerm€si
neticesinde,
olayl,ertudetrclde€dildigibelirtilen:
SIRA
Siyah plastik saph b4agrn namlu ile
GENOTIPLER:
NO:
Makul Uzeyir GARiH'e ait kan sap krsmr birlc5mc yeri igerisinde
numunesitesoit edil€n k n lekesi.
D3S1358
l3ilE
13:18
2.
l7 t20
17|20
BYL.200l/894
sa)rhEkspertizRaporumizda
incelen€n:
o
4.
6.
7.
8.
lo.
lt,
12.
13.
t4.
15.
16.
o
FGA
AMELOGENiN
D8S1179
D2lSl l
D18S51
D5S8l8
Dl353l7
D7SE20
THOI
TPOX
csFlPO
Dl6S539
D2S1338
D19S433
2L|?s
' -: ERI(DK
ERKEK
L2|14
29|32.2
13:15
10:U
Ei12
l!t1Z
8:12
lO,lZ
9:13
17.20
13:14
12,.14
.
7q-a1t
13:15
10:11
8t12
9-.9.3
8:12
l0:12
9:13
17t20
13:14
gupheli Yencr YERMEZ'in
sonucu,yukandakitablodabelirtilengenotip<izellikleraqrsrndan;
ye. gdstermesinaicesindq olay yerinden elde edildi$ belirtileo: siyah plastik sapl! brcaErn
naElu ile sap krsmr birlelme yeri iterisirde tespit edilen kan l€kesinir genotip itzelliklerinin,
29/Oal2OOl tarih ve BYL2001/894 sayth Ekspertiz Raporumuzda incelenerek Ozellikleri
belirtilenmalrtul Ozeyir GARIE e ait katr l[munesinin geootip iizellikleri ile uygunluk
gbsterdi€i, tespit edilmiptir. M/O.
N O T:
l- inceleme konusu brqak yaprlar analizlerdeo sorra, diEer incelemeleonin
yaprlabilmesi
iginBalistikinc. $b.Miid.'neteslimedilmigtir'
2- Konu ile ilgili diizer enenbu Ekspertiz rapom ile blga$n bulunduiu yerdenaltndtlr
belirtilen toprak atmekieriAsayig $b.Mid.'ne teslimedilmigtir.
'*,^
*,.ry
* *,,,i i-rr+ri.,-our .
L5
T.C.
EMNiI,ET GENEL MODORLUGU
istanbul Kriminal Polisl,aboratuan Mndiirliigii
.
SAYI :
o
KONU.
25.07
8.05| EGM.0.14
200| I 17673- I'I 685-BYL.950-952
Ekpeniz Rap.Gin.
70/o9/2401
ASAYIS STJBEMUDURLUGU'NE
lLGl :
sa:rrbyaz$r
1I 04-200112540
tadhve 8.05.1.EGM.4.34.00
a) Asayiqtb.Md.'nnn 06/09/2001
Ui fimiit fesp;t ve Olay Yeri inc. $b. Miid.'niio 07/09/2OOl tatth ve B 05 I EGM 4 34 00 21l
07.200llk-722-B say.hyaz]ll
ilgi a) ve b) say r Fzrlar ile gondenlennumuneler
husustatarzim edilenEksp€rtizRaporuili$ike gonderilmrStir.
Bilgilerinizi rica edenm.
t
o
r
t
i
t
EK-l- EkspertizRaporu,
EK-2- Miih{rln zarf.
:
J
17./r
,o
EllttYErGEXEl BO0R!O60
mfidfiAt PO{ISt {roRArr.rvARLARl
o^lREStBAS|<AI{IGi
EI(SPERTiZ NA"PORU
Uanal *Numarasr
+sBr4i, Ve'edrr ----.:
(Yazrgnnvesaysr)
Eksp€rtiz
t0/o9n00r
: ByL-2OO1t9*952
As{yit SubeMndiirhEii
: 06/09/2001-8.05.1.EGM.4.34.00.1t-04_2001?2540
KimlikTespitveOtayyeri inceteme
gubeMndlrtng[
07109,/2001_8.05.
I [email protected] ./01-200vR-'22_B
: Kan-Tdkfirnk Anatizi
E<lnereVerilen Esva
: 25.08,2001 gijLnn,Eyip-CARiU'i"
/ Merkez - Eynp Mezarl& MareSal Fevzi
Cabnak mezan yanuda meydanagelen i$adarrulr.yir
l,{li-r..f.
dlddrllrn€si ola]r ile
tlgli- olarak; trphcli Yener YERMEZ'in itada
U"4yir GARiH;i brgalla 6ldnrditktel sorra
Z-bcirlikut'u kdl.n alt{da kal&gu b€htrnesi nzedne,Zincilihyu k6pr[ alrrndaD€lde edildigi belirtiie!
(8) adctsigaraiznariti ile kaba&pkirdeli'lcabuklan ve tnpheli yener YERMEZ'9 ait sn1 kan nurturlesi.
R A P O R
Sdzkonusuolay ile ilgfi oLaraklaboratuvanrdzagdnderilenrlumunelertiz-erin€yap an,
a) *Ai:ilaz " tesb,
b) * PCRTdqigi " ite DNAanalizleri n€ticesiode;
Zincirlikul'n kdpre .alla{an.eideedil{iF belirtilea (8) adet stgarairrn2riti ite kabak eekjrdegi
o
kabuklaniizerineUulana-ttlr:nil iirni*fdrioaea-vosiphel.iyeoer ySi.lnGZ'" ait kar numunesinden
izoleodilen
DNA'laflom3., f2;.X veY, S.,21.,18.,5.,t3.,7, t 1.,2,5 ve 16 }(Iomozon
arl iizeriDdeki
a:agda b€[email protected] geir bdlgelerinfo
ile eldeedilen
.N U M U N E L E R
SII'A
NO:
GENOTIPLER:
D3St158
l
l5:15
l6:17
z.
3.
AI.fELOGENIN
D8St179
5-
D2lSl I
Dl8S5l
6.
o
lt
D5S8t8
Dl]53l7
D7S820
THOI
TPOX
CSFIPO
14,
Dl6S519
7.
U.
9.
10.
11_
BYL.2001/898sayil
ek.E!trlrnluda [email protected]
Yener YERMEZ'e ait oldugr!
belidlen (l) adetktqrk boy
havlu {zerind€ki ka. iekesi
15:15
l6:17
ERI(EI(
ERI{EK
XR,I(EK
l3:14
3l:31
IJ:16'
l3:14
3l:.ll
l3:16
9:13
rl:lZ
t t \2
llru
ll:ll
13:14
lL3l
13:16
9:13
ll.12
1l:ll
6:9.3
6i9.3
8:12
8tl?
l2:Il
9 :l l
' 6:9.3
A.12
12:13
72.13
9:rl
9:ll
sonucu,yukandakitablodabclirtilen genotipdzellikleragstndan;
) Zincirlikuyu kdpr[ altlidan elde edildigi belirrilen (8) adet sigara iaMririne ve tekirdek
kabuklannabulat.rut mknrnk 6m€klerineait genotip ttzellikteri& $[ph€li Yener YERMEZ,e ait kan
numunesiile uyguntuk gosterdigi,
> Bahse konu olay ile ilgili olar-ah Asayit $ub€ Mndnrhgn'niin 28.08.2001 t:rih ve
B-05.1.EGM.4.34
00.1l.04.2O01n540sayh ya.asr ekinde gdnderilcn ve 04.09.20O1tarih ve
BYL.200ll898 sayl Ekspertiz Raporumuzdadzellikleri belirtilen Yener YERMEZ'e lit olduEub€lirtilen
knqnk boy krrmlzFbet?z renldi lnvlu nzcrindeki kan lekesine ait genotip atzelliklerin$Opheli Yener
YERMEZ'e ait kan numunesii
luk g,Ssterdigi.tespit edilmrgtrr.E A
NOT: hcclcynckonusu
vc $iipheliyeait kun numunesindcnstcril bez nzarinc yaprlar
kall lcki
$
r {i
4
A>/\
gv+isAVe$\
ASISTAN\
f
*.J
ET' TYFTG€NELMODORTOGO
]GI./I|AL PoTIs I BoRATWARI.ARI
D IRESISA$( NUGI
EIISPERTiZ BATORU
l0/09/2001
Uznad* Numarasr
: BYL-2001/954
Ekpertizr VerenYer
: Asayit $ubeMiidiirhgn
(Yazrgnn vesa]$t
4.00.1
: 07109/2001-8,05.
I.EGM_4.3
t.u -200| D540
Ekspertiz
: DokuAnalizi
Ekpere Velilen E$a
: 25.08-2001 gnDn, Eynp I Merkcz - Ey'lp MezarLp. Maregat Ferrzi
Ci cnak mezan la.mnda meydaa gelerqigadanu0zryir GARjH'in brgaklana.akdldn.filmesi ola]a ile
ilgili olarak; Zincirlikutr kdprn ahndan eldeodildiEi belirtilen: " Farta " rnarkatcnekei9€cekkutusu, 338. sa,€lan iqereE" Ijiniyet " gazrtesilapraklan,3-,4.,2l. ve 72. sa14alzti(.€.6n" Girisim " gaz{ssi
ydpnklan, aynr b6lge'€ lqn. mesafedekiCal &lar igerisindenelde edildili b€lirtilen bir adet " Tadrm "
mar*a Cekirdekposeti,kabak t€kirdogi kabuklall.
o
N U M U N E L E R
SIRA
NO:
I
23_
5.
6.
7.
o
8_
9.
200t /8YL95G952 r.)d, Ikrperriz
R.porunudi
ircelele! ve ozelliklcr
belirtileD: $npheli Yqd YERMEZ'e
GENOTIPLER
ail t !
D3Sll58
AMELOGENN
.
jtlMsi-
15:15
l6t17
t5:15
l.6:17
f,RI(EK
ERKEK
D8S1l?9
.
D2lSll
Dl8S5l
D5S8l8
Dl3SI7
lir: 14
ll:14
3l:ll
1l:16
9:lf
Jl:31
lltLz
rl:12
D7S820
THOI
l1:ll
6t9.3
13:16
9:13
13.
CSFLPO
12,13
1l:rl
6:t,l
8:12
lZ.13
14.
Dl6S5t9
9:1t
911
10,
ll
l"OX
8:lz
so$uc\r,) rkandakitablodabelirtilen gmctip ozelikl€r agrsmdan;
> Zincirlikuyr kdprii alxadrD eldeedildili bolirtilen: " Hiirriyct " gazetcsi)apratlan, " Ciriqmr
gazetesiyapraldan, aym bolgeye l9m- mesafadekiFl &lar igerisindonelde edildigi belirtilen gekirdek
poqetive qakirdekkabuktan izerindc tiph€ti Yener YERMEZe ait €pitel hlcresine rastlanmadllr,
> Zincirlihrlu kdprn altrldan eldeedildigi bolinilen Fanta kutusuagz klsnunabulalm4 lrikiiriik
6rneklerine ait gcdotip dzetliklerit gipheli Yener YERMEZ'e ait kan numunesi ile uygunluk
gdste(digi,tespit ediknittirart
kalan Lrstmlar Asays Sube Miid'ne
)
T.C.
EI\-{I.II}'ETGENELM.IIDURLUdU
lstanbulIftimilal PolisLaboratuarMiidijrliiEii
o
SAYI : 8.05.1.EGM.O.34.2s.O't
2001^7699-BYL.954
KONU: EkspertizRap.Gon.
10/0912001
AsAYi$ $T'BEMUDURLUdU'NE
ILGI :
ITl[gt2xlltarihve8.05.1.EGM
.4.34.00tl.04-ZOOI/ZS4O
yaz)r\tz.
sayrh
llg] satir yazt z ile gOnderilennumuneleriizerinde gerekli incelemeleryaprimrgve bu
hususa tanzimedilenEkspertizRaporuiligiktegdnderilmi$tir.
Birgireriniziricaederim.
(
i^il"
r r
l
V,y$",.{.i,
i I
a
EK-'l - EkspertizRaporu,
EK-2- Kurgunmrihnrlii torba
*,ii'ii*'HJ"":"t/:#fi
i;,*'
'q9
*',fl,lH"::J,H;?Ys'l*,
o tR€sta^slq|tL|Gr
t c+i
EI($PEATiZ RAFORU
Uananl* Nrm"rasr
:
+er4i4Vsslfq
28/0a/2001
ByL.70uta62-866-a(s
T_e.6rte
M[cadetcgubcMtd,]ruiii
( t azr gin !€ saIsD
tqoo-ti.oz
ototttttzo
t-nzoz
t
i",Y;tll,""^,li,hlffHt
_s.os.r .9cI,L4.34.00.
zsroetzoot
I 1.04_20012540
Eksp€niz
l
Kan vc Dotu Analizi
2J38.2001 gunn_Eyup / Me*ez _
EytD
t*1 :=:. i"i.a, ,'.ya,--'6r#arl.?rft*fi;
gilijT*J
j,J#
*ffffi..
#;_
i,ret,r
s.,
i;,u."r,".
oi,1a.,-u,e,r
pa oroDtzerue takh halde
bir aderkerner-k
;:l1f iffi' f#i,ii*T"lil:f'.H
o
R
A
P
O
R
562 tonlsu olay ile ilgili olaEt
laboratu€nmrzn gondcnlcnnumuaeler
tzerine,zprlaq
" rEok
reakif testrqi,
T:
:l".,, : 1d|*.
uatenDuul'' t*._Mey€,
tuP
metodq
c) - FCR TekuA ,, il€ DNA arali..leri
neoc€sinde:
*96
",$X,S:tHf;
berirriren
k.*u,pantoro&
l"i;:i*ffirIf,
.#*iH:?;
bu
ffi-:.
l3.eTgs*.
ilil;,
ffiJi?;T*T",f
.m#,i,"".t_.!
;il*kffi
bir Lar
telesbe rast]aianadrg,
. fdr
. , -2-giph€ti FualNALKIR-{N,I]] ika
uu
rexes$eranta,ur.mad,a,,-,
* *.'119
u" a.t, p"'q""'u""., ,*
"P,I.UT
,.. r,.. ,rr-
o
eld€ edildi$. belinilen brs,k dz,'.ndr he'hangi
ouresu'vqtudedokuparc€olJarna
ra.rla.'urdfr.
E .i*';il:":,ff#*
gfqn ar kannumu,eslllin
i"aleediten
DNA,tannn
I 12 a,^vey.
',11,*";*h;li6
i'*.'.""1i,#;ri;,ii;,i,.i;,f,,1";,$jT#,T,,S##,.fi
urorrry setrborsetsiDio
. "^
eo&thJrp
dprendirirneten
ir. "ra""a;l* iicJil*i;;;..
D3S.
1 3 : 1 8 17i20
FGA AME. D8S, D21S.
DI85. D5S. Dt3S.D75. THOI TPOX CSFi. DI65.
lrt{ek I2:14
l3:15 10111 a:12
11:tz 9:9.3 8:12 l 0 : 1 2 9 : 1 3
genotrp6zelli6nde oidugq
tespit ednrtrir.ir, t\4/O
N o r: a)
diEer
incetemererinin
9frfr"r:iT:"1n1",1',frffi*1r.1 son'a
vaprr?b'nesi
,'in
b) tlGtrule air s,n [a.o nununesiMen
ta,arTtr?ja! sre.it bez rizerine yap,tan kan
rc\esr rle
orger n''nunelerden an jlzler sotuasr
ana lalan trsw ar As3r.if gub€ MiidutuariDe
rade
('A
f7t
sAvA$\
/4rjc
ASIS'I'AN
'.**.***,**.-;;;;,*-
\
CIJNNETiJEHELIIOO{'KOGO
KRh'iNA! FU'IS I-AAORAIWARLART
D lREsl sa'lqNt-lGl
EITSPDRTi'Z NAP1OKU
z-t)z
Wo
(Ysa giin \€ saJ-rsr)
2AOA2$1
: BYL2lJi,tft76
: Terirle Mtcadele $obe Mndndngi
: 261081001-8.05.1.EGIII4.34.N.r4.O2.07.01/(17216)
Ekspertiz
: Kaa Aldi"i
EkF(c Verild Esa
: 25.08.200f gnlri\ Eyup i M€r&ez- Eyip M€1!$F MEi{af FeYd
Saknrak mezan yaruda nrydau gele4 Uzeyir GARIE'ii
bl(Aklarar.k 6ldir mesi olayr ile ilgili olar.lq olly ytri bolgestude
beltrtilennzexilekelibir tdet betiazrcDUinaylod9uval.
bulutrduEu
Umunl* Nulllarasr
Eksp€rtiziV€renYer
R
A
P
O
R
o
B o L o E L E R I
F,C.4.AME, D8S. D 2 l S . Dl8S. D5S. D I 3 S , D?S. THOT
Dls-
N'JMUNELER
csFl. D I 6 S .
i YL200l4oz-c66-863
Ey r Eksp€rtE
o
13:talT
0!eyi. cAIrE
12t14
l l : 1 5 l O : l l E : 1 2 ltlZ q t l
lztl4
l 3 : 1 5 l O : l l Erl2 L l : l Z 9:9.3 8:12 lo:12 9 : 1 3
8:12 t0:r2 9 : l l
. dt
)lry y.riod€ bulunir
r.tor gwrl nz.ir
ntn
li2:t
sonuc4 yrkandati tabloda belirtileo ge&tiP bz€tl*Isr a!'sudan: olsv-veri t'ttlgeshde bulunduEu
belinilen ber?z t6kli tryton euvat nierndch ktn leleleriri4 Faktul Uzeir GARIE in kan| ile
uygunlqk g6sterdigi, tespit diltritttu. M/O.
analizl€r sonrasr arla kalan bsrolar Terorle Mic. $b. Miid'ne
l""ia
Ydrlrldll.)-q|!e'.|fu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
65
File Size
3 372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content