Prof. Dr. Metin Özdemir - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı:
Metin ÖZDEMİR
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum Yeri ve Yılı:
Gülyalı-Ordu/ 1966
Bölüm:
Kelam ve Mezhepler Tarihi
Tel:
0 (312) 466 75 33/
E-Posta:
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Üniversite
İlahiyat
Ankara
Kelam
Ankara Üniversitesi
Kelam
Ankara Üniversitesi
Kelam
Cumhuriyet
Kelam
Cumhuriyet
Kelam
Cumhuriyet
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yardımcı Doçentlik
Doçentlik
Profesörlük
Yıl
1990
1994
1998
1998
2004
2009
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye
Ankara
MEB
Öğretmen
1992-1995
Cumhuriyet
Üniversitesi
Türkiye
Sivas
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aş. Gör.
1995-1998
Cumhuriyet
Üniversitesi
Türkiye
Sivas
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Yrd. Doç. Dr.
1998-2004
Cumhuriyet
Üniversitesi
Türkiye
Ankara
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)
Doç. Dr.
2004-2009
Cumhuriyet
Türkiye
Sivas
Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr.
2009-
Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Dönem
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
(Kelam)
Türkiye
Ankara
Temel İslam Bilimleri (Kelam ve
Mezhepler Tarihi)
Prof. Dr.
(Kadro)
Şubat 2013-
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
Dersin Adı
İslam Dini Esasları I (Zorunlu)
Sistematik Kelam I-II (Zorunlu)
Kelam Tarihi (Zorunlu)
Günümüz Kelam Problemleri (Seçmeli)
Kelam Ekolleri (Seçmeli)
Günümüz Kelam Problemleri (Seçmeli)
Çağdaş Kelam Metinleri
Sosyal Teoloji
Kelam Kaynakları
Türk Kelamcıları
Klasik Kelam Metinleri
Kelami Metodolojinin Temel Dinamikleri
TEZLER
1. Yüksek Lisans: “Mi’rac”, 1994.
2. Doktora: “İslam Kelamında Kötülük Problemi”, 1998.
KİTAPLAR
1. İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, Furkan Kitaplığı, İstanbul 2001.
2. Allah’ın Bilgisinin Ezelîliği ve İnsan Hürriyeti, İstanbul, 2003.
3. Mutezile’nin Kur’an Savunması, Kadı Abdülcebbar Örneği, Ankara 2009.
4. "İlahi Adalet Ve Rahmet Penceresinden Kötülük Ve Musibetler” (Yayım aşamasında, DİB
yayınlarından çıkacak).
MAKALELER
1. Anlam Kaymasına Uğrayan Kur’ani Bir Kavram: Fasık, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, 1998,
ss. 499-519.
2. İnkarcı Kötümserliğin Kur’an Açısından Kritiği, (İslami Araştırmalar Dergisi, c. 11, sayı: 3-4, 1998,
ss. 237-249.
3. Gazzalici İyimserliğin Kritiği, (İslamiyat Dergisi, c. 3, sayı: 1, 2000, ss. 107-129.
4. Kötülük Problemine Eleştirel Bir Yaklaşım, (C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, 2000, ss. 225257.
5. Kelâmî İstidlâlin Problematiği, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:V sayı: 2 Sivas 2001, ss. 175-201.
6. Ezelî Bilgi Anlayışının Problematik Yönü, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VI/1, Sivas 2002, ss.
2009-226.
7. Kabir Azabı Tartışmasına Farklı Bir Bakış, islâmiyât, cilt 5, sayı 3, 2002, ss. 153-168.
8. Kelamcıların Din Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım, http://www.kelam.org/dergi/sayi1, ss. 37-70.
9. Fahruddin er-Râzî’de Zaman Kavramı Ve Allah’ın Ezelîliği İle İlişkisi, C. Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, cilt: VII/1, Sivas 2003, ss. 281-298.
10. Mutezile'nin Nübüvvet Müdafaası, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/2 -2006, ss. 119-134.
11. Selefî Aklın Kozmik Sistemi Anlamadaki Yöntem Sorunu, islâmiyât, cilt 10, sayı 1 ocak-mart 2007,
ss. 97-116.
12. İslam Kelamcılarının İman Anlayışlarının Dışlayıcılık Açısından Değerlendirilmesi, İslâmî
Araştırmalar, cilt: 19, Sayı: 4, 2006, ss. 599-613.
13. “Kelam-Felsefe İlişkisi” (Eski-Yeni Dergisinin 2014 Eylül sayısı için hazırlandı, yayım aşamasında).
14. 16. Matüridî’nin Kötülük Problemine Yaklaşımı, Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ankara 2011, s. 380-424.
15. İlâhî Takdir Açısından Kötülük, Eskiyeni, sayı 19, Sonbahar 2010 (ss. 7-16)
ÇEVİRİ KİTAPLAR VE MAKALELER
1. İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu, Kitabiyat, Ankara 2001.
2. İbn Rüşd’ün Aristo'nun Topikleri, Retoriki ve Poetiki Üzerine Üç Kısa Şerhi, neşreden ve İngilizceye
çeviren, Charles E. Butterworth, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2009), ss. 81-134.
3. “İlahi ve Dini Yasalara (el-Ulûmu’n-nâmûsiyyetü’l-ilâhiyye ve’ş-şer’iyye) Dair İlimlerin Birinciİhvân-ı Safâ Risâleleri’nin Kırk İkinci-Risalesi: Mezheplere ve Dinlere Dair”, İhvân-ı Safâ Risaleleri,
Editör: Abdullah Kahraman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014, III/327-428.
SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ
1. “Sûfî Düşüncede Manevî Otorite Tipolojilerinin (Ricâlu’l-Gayb) Kur’an Açısından Kritiği”, Dini
Otorite, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006, ss. 509-537.
2. “Şemseddin Sivâsî’nin İtikadî Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Osmanlılar Döneminde Sivas,
Sempozyum Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, Cilt: II; ss. 87-105.
3. “İbn Rüşd’ün Kelamcılara Dair Metodolojik Eleştirisi”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, İbn
Rüşd, II. Cilt, 2009, Sivas, ss. 351-361.
4. “Mâtürîdî’nin Mutezilî Akılcılığa Yönelttiği Eleştirilerin Epistemolojik Temelleri”, Büyük Türk
Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik, Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, 22-24 Mayıs 2009 – İstanbul,
İFAV, İstanbul 2012, s. 215-229.
5. “Kadı Abdülcebbar ve Gazzâlî’nin Kur’an ve Din Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım”, İlahiyat
Fakülteleri XIV. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “Kelâmcılara Göre Kur’an’daki
Diğer Dinler” Sempozyumu, Ondukuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 29 Haziran-01 Temmuz
2009.
6. Mutezile’nin Hz. Hüseyin’in İmametine Yaklaşımı, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, III. Cilt, Sivas-2010,
ss. 123-135.
7. “Problematik Boyutlarıyla Kader Mes’elesi”, İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader
Mes’elesi, Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 12-13 Aralık 2009, İSAV, İstanbul 2011, s. 19-74.
8. “Kötülük Olgusuna İlahi Yasalar Bağlamında Bakış” 24-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Bosna
Hersek’in Saraybosna şehrinde gerçekleştirilen“3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi” adlı
kongrede sunuldu.
9. “Kuran Bağlamında Din Anlayışı” Akademide Felsefe, Hikmet Ve Din Sempozyumu
(Zonguldak/12-13 Aralık 2013).
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
Yüksek Lisans Tezleri
1. Akın, Murat, Vehhabilikte Tevhid Ve Şirk, CÜSBE, Sivas, Eylül 2006, IX+94.
2. Akyüz, Erdoğan, Peygamberliğin İmkanı ve Gerekliliği, CÜSBE, Sivas, Haziran 2006, VII+97.
3. Atılgan, Yusuf Kenan, Ledünni İlmin Hz. Musa-Hızır (a.s.) Kıssası Bağlamında Kelami Açıdan
Değerlendirilmesi, CÜSBE, Sivas Haziran 2006, XII+100.
4. Ergüner Yaşar, Sariye, Gazâlî’de İlahî Adâlet Düşüncesi, CÜSBE, Sivas Eylül 2008, IX+126.
5. Çelik, Ahmet, Mutezile Açısından İman Ekseninde Günah ve Tevbe, CÜSBE, Sivas Haziran 2008,
VII+70.
6. Taşkaya, Mevlana, Kelami Açıdan Sosyal Darvinizm, CÜSBE, Sivas Ocak 2010, VII+97.
7. Gölcü, Bünyamin, Ömer Nasuhi Bilmen’in Nübüvvet Anlayışı, CÜSBE, Sivas Ekim 2012, X+150.
8. İpek Mikail, Mu’tezile Ve Ehl-İ Sünnet’in İman Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım, CÜSBE,
Sivas Haziran 2014, 8+80.
9. Öztuncer, Yunus Selçuk, Mutezile’nin Tenzih Anlayışının Kelami Görüşlerine Yansıması, CÜSBE,
Sivas (Devam ediyor)
10. Hasbek, Hilal, Ehl-i Sünnet Ekolü Açısından Tenasüh ve Reenkarnasyon, CÜSBE, Sivas (Devam
ediyor)
11. Aydın, Fatma, Çağdaş Bir Kelamcı Hüseyin Atay ve Belli Başlı Kelamî Görüşleri, CÜSBE, Sivas
(Devam ediyor)
12. Reel, Mücahit Osman, Bidat Ehlinin Tekfiri Meselesi, CÜSBE, Sivas (Devam ediyor)
13. Özbek, Mansur, Ahirete İmanın Akli Temelleri, CÜSBE, Sivas (Devam ediyor)
Doktora Tezleri
1. Demir, Abdullah, Ebû İshâk Zâhid Es-Saffâr’ın Kelam Yöntemi, CÜSBE, Sivas. (Bitti)
2. Gül, Ekrem Sefa, Yakînî İmanın İmkân ve Mahiyeti, CÜSBE, Sivas. (Devam ediyor)
ATIFLAR
1.
Metin
Yasa,
Yunus
Emre’nin
Kötülük
Problemine
İlişkin
Özgün
Çözümlemesi,
http://dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/1149479860_20062206076.pdf, s. 92.
2.
Nurten
Kiriş
Yılmaz,
Kötülük
Probleminden
Schopenhauer
Kötümserliğine,
http://www.tabularasadergisi.com/images/25-26/yil_9_25-26-Part8.pdf, s. 101
3.
Nurten
Kiriş,
Tarihsel
Olarak
Kötülük
Problemi
ve
Çözüm
Yolu
Olarak
Teodise,
http://felsefe.kku.edu.tr/belgeler/sarp/81-100.pdf, s. 83, 84,
4. Rafiz Manafov, Meşşâî Felsefe ve Kelâm Düşüncesinde ‘Adl-i İlahi’ (Teodise) Meselesi,
http://felsefe.kku.edu.tr/belgeler/sarp/81-100.pdf, s. 105,
5. Yaşar Türkben, Kötülük Problemi: Gazali-Swinburne Mukayesesi, Harran Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, yıl:14, sayı:21, Ocak-Haziran 2009, s. 98, 139, 149.
6. M. Cüneyt Kaya, Daha Mükemmel Bir Alem Var Olabilir mi?: Leyse fi’l-imkân tartışmasının
kaynakları üzerine notlar, Dîvân, 2004/1, yıl 9 sayı 16, s. 244,248.
7. Hüseyin Aydın, İlâhî Adalet Açısından Çocuk ve Hayvan Elemleri Meselesi, Fırat Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14: 2 (2009), s. 7.
8. Mustafa Öztürk, İblis’in Trajik Hikâyesi, Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, OcakHaziran 2005, s. 46,
9. Rıza Korkmazgöz, Kelam’da İlahi İrade ve İlim İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s. 56, 62,
81, 97…
10. Mustafa Özgen, Mutasavvıfların Yoktan Yaratmaya Dair Görüşleri Üzerine Kelami Bir
Değerlendirme, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 18:1 (2013), s. 73, 74,
11. Abdülhamit Sinanoğlu, Allah’ın Ezeli İlminin İnsan Özgürlüğünü Kuşatıcılığı Sorunu, KSÜ.
İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2004) s. 33.
12. Hasan Ocak, Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi, Hitit
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/1, c. 10, sayı: 19, s. 122, 136.
13. Zeliha Bengü Özarslan, Beşeri İdrak İle Vahyin Buluşma Noktası, “Muvafakat” Fenomeni, Yüksek
Lisans Tezi, Adana 2006, s. 52, 54.
14. Mehmet Evkuran, Ehl-i Sünnet Siyaset Düşüncesinin Yapısı ve Sorunları, Doktora Tezi, Ankara
2003, s. 145,
15. Fethi Kerim Kazanç, Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış, KELAM
ARAŞTIRMALARI 6 : 1 (2008), s. 82.
16. Recep Önal, Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Nübüvvet Anlayışı, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008, s. 684.
İDARİ GÖREVLER
1. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
3. Cum. Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı 2009-2013.
4. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
5. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
6. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı
Başkanlığı