close

Enter

Log in using OpenID

TG – 1 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 1
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / KİM
1.
2.
Saf maddeler hâl değiştirirken sıcaklıkları
sabit kalır. Kapalı kap olduğu için kütlesi
değişmez, hacim değişeceğinden
m
’den öz kütle değişir.
d (öz kütle) =
V
A B C D E
4.
NaNO3 ⇒ Kuvvetli baz NaOH + kuvvetli
asit HNO3 : Nötr tuz
5.
Thomson, proton ve elektronların atomda
rastgele dağıldığını öne sürmüştür. Ayrıca
Dalton modelinde hiç bahsedilmeyen (+)
ve (–) yüklerin varlığından söz etmiştir.
Nötron taneciklerinden bahsedilmemiştir.
TG – 1
7.
Gazlar düşük basınç yüksek sıcaklıkta ideale yakın davranırlar.
Eğer sıcaklık ve basınç değerleri eşitse
molekül kütlesi küçük olan, ideale daha
yakındır.
A B C D E
NH4NO3 ⇒ Zayıf baz NH3 + Kuvvetli asit
HNO3 : Asidik tuz
KBr ⇒ Kuvvetli baz KOH + Kuvvetli asit
HBr ⇒ Nötr tuz
K2S ⇒ Kuvvetli baz KOH + Zayıf asit H2S
⇒ Bazik tuz
Dışarıdan sisteme karşı iş yapıldığı için
P:DV’nin işareti (+)’dır. (I. yargı yanlış)
Ortamda bir reaksiyon gerçekleşir, molekül
1
sayısı azalır. N 2 + O 2 $ NO 2
2
Tepkimenin iç enerjisi w kadar artıp sabit
basınçta gerçekleştiğinden Qp kadar azalır.
A B C D E
8.
Şeker, gliserin ve organik asitlerin tuzları
yüzey gerilimini değiştirmezler. Bu tür maddeler yüzey inaktif maddelerdir.
A B C D E
Du = w - Qp
A B C D E
NaCI ⇒ Kuvvetli baz NaOH + Kuvvetli asit
HCI ⇒ Nötr tuz
A B C D E
9.
2SO3 ? 2SO2 + O2
Başlangıç : 4mol
–
–
Değişim: –2x
+2x
+x
_________________________
Denge : 4 – 2x
+2x
+x
Toplam dengedeki mol sayısı,
4 - 2x + 2x + x = 5
4+ x = 5
x = 1 mol
3.
Tepkime kapalı kapta gerçekleştiği için
hacim değişimi söz konusu değildir, hızı
belirlenemez.
A B C D E
6.
Çözelti oluşumu sırasında ısı alışverişi görülebilir. Son derişime bağlı olarak bir mol
madde çözündüğünde gözlenen ısı alışverişine çözünme ısısı (entalpisi) denir.
Çözünme entalpisi, kullanılan çözücünün
miktarına bağlıdır.
A B C D E
V = 1L olduğundan
Kc =
=
2
7SO 2A : 7O 2A
7SO 3A
2
22 : 1
22
=1
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
10.
TG – 1
Molekül sayısının korunması için girenler
ve ürünlerin molekül sayılarının toplamının
eşit olması gerekir.
H 2 + CI 2 "
1442443
2 mol madde
13.
E seçeneği bir yükseltgenme tepkimesidir.
Tepkime sonucunda karboksilli asit oluşur.
O
2HCI
<
CH3
CH2
C
H
1442443
2 mol madde
Propanal
A B C D E
CH3
16.
[O]
O
CH
C
İyon hâline geçen atomun anyon hâline mi
yoksa katyon hâline mi geçtiği bilinmediğinden; elektron sayısının azalıp arttığı ya da
atom çapının küçülüp büyüdüğü hakkında
kesin bir yorum yapamayız. Ancak atom ister anyon hâline ister katyon hâline geçsin
kimyasal özellikleri kesinlikle değişir.
OH
A B C D E
2
1442443
Propanoik asit
A B C D E
11.
C
C
1
C
H
3
C
2
C
14.
CH2
%10’luk çözeltiye x diyelim %30’luk çözelti
400 – x olur. Öyleyse
x:
H
30
10
+ _ 400 - x i :
100
100
25
200
x = 100 olur.
H
400 - x = 300 olur.
1 numaralı karbon sp
2 numaralı karbon sp
= 400
%10’luk çözeltiden 100 gram, %30’luk çözeltiden 300 gram alırsak 400 gram %25’lik
çözelti elde ederiz.
3
3 numaralı karbon sp2
A B C D E
hibritleşmesi yapar.
A B C D E
12.
Füzyon bir çekirdek tepkimesidir. Füzyon,
bir birleşme tepkimesidir.
I. tepkimede büyük moleküllü bir çekirdekten küçük moleküller oluşmuş, bu bir fisyon
tepkimesidir.
II. tepkime kimyasal tepkimedir.
15.
Kompleks, eksi yüklü ise metalin adı yerine metalin sembol isminden türetilen adlar
kullanılır.
Gümüşün türetilmiş adı arjantattır. Fakat
kompleks (+) yüklü olduğundan; “diammin
gümüş (I) klorür” olarak adlandırılır.
A B C D E
III. oluşum tepkimesi yani füzyondur.
A B C D E
17.
Bu bir katılma tepkimesidir. Markovnikov
kuralına göre H2O molekülündeki H+ iyonu
ikili bağlardaki C’lardan H’ni fazla olana
bağlanır. OH– iyonu diğer çift bağlı C atomuna bağlanır. Böylece çift bağlar kırılmış
olur.
OH
CH3
CH2
CH
CH3
molekülü oluşur.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
18.
TG – 1
Çift bağın farklı karbonlarında aynı iki grubun aynı yönde olması cis, farklı yönde olması trans izomeri oluşturur.
I. H
20.
Vo 2
H
trans izomeri gösterir.
II. CI
=
M He To 2
III. H
6, 4x10 –7 = s : s
eflitli€inden,
s = 8x10 –4
A B C D E
= 327°C
CH3
Aynı karbon atomuna aynı gruplar bağlanmış, cis-trans izomeri göstermez.
s
To 2 = 600K
C
Br
:
THe
s
K çç = [Ba 2+ ] : 7SO 42- A
32 300
:
4 To 2
2=
CH3
C
Mo 2
BaSO4 ?123
Ba2+ + 123
SO42–
2
VHe
C
CH3
23.
Öyleyse VHe = 2Vo
CH3
C
He ve O2 gazı O noktasında karşılaştıklarına göre He gazının hızı O2 gazının 2
katıdır.
A B C D E
CI
C
C
F
CH3
Aynı iki grup bulunmadığından cis-trans
izomeri göstermez.
A B C D E
21.
Hız bağıntısıyla tepkime denklemi aynı
olduğundan tepkime tek basamakta gerçekleşmiştir. Sıcaklığı artırmak ister ekzotermik olsun, ister endotermik olsun, hızı
artırır ancak aktifleşme enerjisine etki etmez. Tepkime molekülaritesi girenlerde 3
mol gaz bulunduğunda 3’tür. B’nin derişimi
2 katına çıktığında tepkime hızı 4 kat artar.
A B C D E
24.
Oluşan tampon çözeltidir.
7H + A = K a
7AsitA
7TuzA
= 3 : 10 - 4 :
0, 04
0, 12
= 10 –4 M
–log[H+] = pH
–log[10-4] = pH
pH = 4
A B C D E
19.
14H+ + Cr2O72– + 6e– → 2Cr3+ + 7H2O
–
–
3/2CI → CI2 + 2e
_______________________________________________
14H+ + Cr2O72– → 2 Cr3 + 7H2O
6CI– → 3CI2
22.
pH = 3 log[H+] = pH
[H+] = 10–3M olur. Nötrleşme tepkimesi olduğuna göre asit ve bazın mol sayıları eşit
olur.
n H+ = n OH -
_______________________________________________
+
2–
–
3+
14H + Cr2O7 +6CI →2Cr +7H2O + 3CI2
A B C D E
10
–3
: V = M OH – : V
M OH – = 10 - 3
pOH = 3
pH + pOH = 14'den
pH = 11 olur.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
25.
TG – 1
Elementler standart koşullarda doğada
hangi hâlde bulunuyorsa o hâlde iken oluşan entalpiler sıfırdır.
28.
13
C NMR’da pikler C’nin farklı kimyasal
çevresine göre gözlenir.
31.
H
A B C D E
CH3
1
CH2
2
●● Sürükleyici gaz
C
3
Gaz kromatografisi aşağıdaki parçalardan
oluşur;
CH2
CH3
2
1
CI
●● Basınc ve akış ayarlayan parça
●● Kolon
●● Dedektör
1 numaralı ve 2 numaralı karbonlar aynı
piki verir. 2 pik gözlenir. 3 numaralı karbon
1 pik verir. Toplamda 3 pik gözlenir.
●● Kayıt edici
●● Isıtma parçası
Monokromatör atomik absorpsiyon spektrometresinin parçalarından biridir.
A B C D E
A B C D E
26.
Tepkime ters çevrilirse denge sabitinin
çarpma işlemine göre tersi alınır. Tepkime
hangi sayıyla çarpılırsa denge sabitine üst
olarak yazılır.
29.
Öyleyse, 2SO2(g) + O2(g) ? 2SO3(g)
I. tepkime ters çevrilir;
SO3 ? SO2(g) +
K' = d
27.
1
8 mol atom içeren
3 mol hidrojen
bileşikte
varsa
32.
?
0,15 mol
hidrojen
________________________________
1
ile çarpılırsa
2
1
O
elde edilir.
2 2_ g i
10
1 2
n =
0, 36
6
Sodyum asetatın formülü NaCH3COO’dir.
Buna göre
Yüzey merkezli kübik sistemde,
8. köşe :
1
=1
8
6 yüzey :
1
=3
2
Toplam 4 hücre bulundurur.
A B C D E
? = 0,4 mol atom içerir.
A B C D E
A B C D E
Sıvı miktarı, ortam sıcaklığı, kullanılan
ısıtıcının gücü kaynama sıcaklığına etki
etmezken, kaynama süresini değiştirir. Fakat sıvının cinsi, ortam basıncı ve safsızlık
kaynama sıcaklığına etki eder.
A B C D E
30.
33.
Lyman n = 1’e geçişi
Balmer n = 2’e geçişi
Yükseltme gerilimleri Z > Y > X şeklinde
olur. Öyleyse
I. kap; X yükseltgenemez aşınma gözlenmez.
Paschen n = 4’e geçişi
Bracket n = 4’e geçişi
II. kap; X yükseltgenemez aşınma gözlenmez.
Pfund n = 5’e geçişi
III. kap; Y yükseltgenir aşınma gözlenir.
ifade eder.
A B C D E
6
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
34.
TG – 1
Lastik, ruj, tereyağı, cam, plastik, polistiren
gibi polimerler amorf katılara örnektir. Yemek tuzu (NaCI) iyonik kristallere örnektir.
37.
A B C D E
Metal iyonuna bağlı grupların bağlanma
geometrisinde farklılık göstermesine stereoizomerlik denir.
40.
Ma5b → 1
Ma4b2 → 2
Dalgalar; su dalgaları, ışık dalgaları ve ses
dalgaları olarak sınıflandırılabilir. Sadece
ışık dalgaları elektromanyetik dalga özelliği gösterir. Su dalgaları ve ses dalgaları
elektromanyetik dalga değildir.
A B C D E
Ma3b3 → 2
Ma2b2c2 → 6
Ma3b2c → 3
tane stereoizomere sahiptir.
A B C D E
35.
Rasemik karışımlar optikçe aktif değildir.
38.
A B C D E
Mg(NO3)2 nin okunuşu magnezyum nitrattır. Magnezyum sadece 1 tane yükseltgenme basamağına sahiptir.
41.
A B C D E
Kimya öğretmeninin öğrenme ve öğretme
sürecini yönetirken bazı özelliklere sahip
olması gerekir. A, B, D ve E bu özelliklerdendir. “Öğrencilerle güven verici ilişki
oluşturarak onların ilerlemelerine katkı
sağlama”, öğrenci rehberlik hizmetleri içerisinde yer alır.
A B C D E
4
36.
5
2
3
1
Üçlü bağ bulunduran karbona daha küçük
numara gelecek şekilde adlandırma yapılır; bileşiğin adı “2– pentin” dir.
A B C D E
39.
I.
II.
III.
20
12 X
+2
ile 22
12 Y 10 proton sayılar aynı nötron sayıları farklı olduğundan izotop
–1
ve 11 Z 12
elektron sayıları ve
elektron dizilimleri aynı olduğundan
izoelektronik
12 X 12
22
10
12
X ve
24
10
14
42.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarının önemini bilen öğrenci merkezli ve öğretmenin
öğrenciyle iş birliği içinde olduğu öğrenme
yaklaşımı yapılandırmacılıktır.
A B C D E
T nötron sayıları aynı pro-
ton sayıları farklı olduğundan izoton
atomlardır.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
43.
TG – 1
Deney yapmaları → Bedensel kinestetik
zekâ
46.
Sonuçları kendi aralarında tartışmaları →
Sosyal zekâ
Deney düzeneği çizmeleri → Görsel zekâ
Deney sonuçlarını yorumlayıp rapor hazırlamaları → Matematiksel - Mantıksal zekâ
alanına girer.
Rol oynama; diyalogları önceden hazırlanan senaryoyu canlandırma ile gerçekleşir.
Soruda önceden görev verilmiş öğrencilerin senaryoyu canlandırmaları istenmiştir.
Burada rol oynama tekniğinin kullanıldığı
söylenebilir.
49.
A B C D E
Doğacı zekâ alanına uygun bir uygulama
yaptırmamıştır.
Yeni açıklamalar elde edilmeye çalışılır, öğrenciler problem durumlarıyla karşı
karşıya getirilir, öğrencilerin konuyu daha
derinlemesine kavramasına çalışılır. Bunun için etkinlik ve deneyler hazırlayan
öğretmen konunun daha iyi kavranması
sağlamıştır. Bu aşamada öğrencilerin elde
ettikleri bilgileri günlük yaşamda örneklendirmeleri istenmiştir. Bütün bu yapılanlar,
derinleştirme basamağında yapılır.
A B C D E
A B C D E
44.
Öğretmenin sınıfa alanında yetkin bir öğretim üyesi çağırarak dersi işlemesi konferans tekniğini kullandığını gösterir.
47.
Atom altı taneciklerin temel özelliklerini
karşılaştırır. → 9. sınıf kazanımıdır.
Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder
ve çözeltilerin gündelik hayatla ilgili özelliklerini yorumlar. → 10. sınıf kazanımlarıdır.
A B C D E
A B C D E
50.
İleri düzey kimya öğretim programında kazanılması öngörülen beceriler:
Bilimsel
Yaşam
süreç becerileri
becerileri
●● Bilişim becerileri
●● Takım çalışması
●● Yaratıcılık ve yenilik
●● Problem çözme
●● Sorumluluk bilinci
●● Temel süreç
becerileri
●● Nedensel süreç
becerileri
●● Deneysel süreç
becerileri
●● Girişimcilik
●● İletişim
A B C D E
45.
Şekildeki güvenlik sembolü “Sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmalı.”
anlamına gelen ısı güvenliği sembolüdür.
A B C D E
48.
Öğrencide oluşmuş “Gazların kütlesi yoktur.” kavram yanılgısını gidermek için öğretmen sorular sorarak öğrencinin doğru
cevaba gitmesini sağlayarak yanlış kavramın farkına varmasını sağlar.
A B C D E
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content