close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı bahum operasyonel planı

embedDownload
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
Yapılan İş
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Bitiş
Performans
Göstergesi
1
Bakanlığımız birimlerine
Mütalaa talebinin
hukuki mütalaa
geldiği gün
vermek.
Talebin geldiği
Mütalaa sayısı
günü müteakip 15
gün
2
Talep halinde genel
bütçe kapsamındaki
Mütalaa talebinin
kamu idareleri ve özel
geldiği gün
bütçeli idarelere hukuki
mütalaa vermek.
Talebin geldiği
günü müteakip 30 Mütalaa sayısı
gün
3
Bakanlığımız
birimlerinin
gönderdikleri mevzuat,
sözleĢme ve Ģartname
taslaklarını inceleyerek
görüĢ bildirmek.
Talebin geldiği
gün
Talebin geldiği
günü müteakip 20 Mütalaa sayısı
gün
4
Genel bütçe
kapsamındaki kamu
idareleri ve özel bütçeli
idarelerin gönderdikleri
mevzuat, sözleĢme ve
Ģartname taslaklarını
inceleyerek görüĢ
bildirmek.
Talebin geldiği
gün
Talebin geldiği
günü müteakip 20 Mütalaa sayısı
gün
5
Bakanlığımız
birimlerine,
uyuĢmazlıkların sulh
Mütalaa talebinin
yoluyla çözümlenmesine
geldiği gün
iliĢikin iĢlerde mütalaa
vermek
Talebin geldiği
günü müteakip 15 Mütalaa sayısı
gün
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
110 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
-Bakanlığımız birimlerinden gelen mütalaa dosyalarının evrak giriĢi ve hbs sistemine kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması,
dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı da alınarak) mevzuat çerçevesinde hazırlanan hukuki görüĢün hukuk
müĢavirine/Genel Müdüre sunulması. -Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. -Yayınlanması uygun
görülen görüĢlerin Bahum portalda yayınlanması
60 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
- Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen mütalaa dosyalarının evrak giriĢi ve hbs sistemine
kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı da alınarak)
mevzuat çerçevesinde hazırlanan hukuki görüĢün hukuk müĢavirine/Genel Müdüre sunulması. -Ġmzalanmasını müteakip giden evrak
defterine kaydedilerek gönderilmesi. -Yayınlanması uygun görülen görüĢlerin Bahum portalda yayınlanması
40 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Bakanlığımız birimlerinden gelen sözleĢme taslaklarının evrak giriĢi ve hbs sistemine kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması,
Dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak) mevzuat çerçevesinde hazırlanan görüĢün Hukuk
MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması,Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
17 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen sözleĢme taslaklarının evrak giriĢi ve hbs sistemine
kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması, Dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak) mevzuat
çerçevesinde hazırlanan görüĢün Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması,Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek
gönderilmesi.
3 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
- Bakanlığımız birimlerinden gelen mütalaa dosyalarının evrak giriĢi ve hbs sistemine kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması,
Dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak) 178 sayılı KHK nın 9/c , 659 sayılı KHK 4/3-b madde
hükümleri çerçevesinde hazırlanan sulh mütalaasının miktar ve niteliği dikkate alınarak Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması.
Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
6
Yapılan İş
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu
Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere
Mütalaa talebinin
uyuĢmazlıkların sulh
geldiği gün
yoluyla çözümlenmesine
iliĢikin iĢlerde mütalaa
vermek
Bitiş
Performans
Göstergesi
Talebin geldiği
günü müteakip 30 Mütalaa sayısı
gün
7
AĠHM'e yapılan
baĢvurulara iliĢkin
dostane çözüm
mütalaası vermek
Dostane çözüm
talebinin geldiği
gün
Talebin geldiği
günü müteakip 30 Teklif sayısı
gün
8
Adli uyuĢmazlıkların
sulh yoluyla çözümü
için teklif vermek
Teklifin geldiği
gün
Teklifin geldiği
günü müteakip 30 Teklif sayısı
gün
9
Ġdari uyuĢmazlıkların
sulh yoluyla çözümü
için teklif vermek
Teklifin geldiği
gün
Teklifin geldiği
günü müteakip 30 Teklif sayısı
gün
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen mütalaa dosyalarının evrak giriĢi ve hbs sistemine
kayıtlarının yapılarak havale makamına sunulması, Dosya havale edilen avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak) 178
sayılı KHK nın 9/c , 659 sayılı KHK 4/3-b madde hükümleri çerçevesinde hazırlanan sulh mütalaasının miktar ve niteliği dikkate alınarak
Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
12 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından gelen dostane çözüm tekliflerinin evrak giriĢi ve hbs sistemine kayıtlarının yapılarak havale
makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından gelen dosyanın 178 sayılı KHK nın 9/h, 659 sayılı KHK 4/3-b maddeleri
çerçevesinde değerlendirme yapılarak hazırlanan mütalaanın Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar Yardımcısı/MüsteĢar/Bakana
sunulması, imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Evrak giriĢinin yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen Avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak) 659
sayılı KHK nın 9, 10 ve 11. maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılmasını mütakip sulh anlaĢmasının hazırlanarak ve karĢı tarafın imzası
tamamlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar Yardımcısı/MüsteĢar/Bakana sunulması, imzalanan sulh anlaĢmasının üst yazı
eĢliğinde giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Dosyanın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen Avukat tarafından (gerektiğinde komisyon kararı alınarak)
659 sayılı KHK nın 11 ve 12. maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılmasını mütakip sulh anlaĢmasının hazırlanarak karĢı tarafın imzası da
tamamlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar Yardımcısı/MüsteĢar/Bakana sunulması üst yazı eĢliğinde sulh anlaĢmasının giden
evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
Performans
Göstergesi
No
Yapılan İş
Başlangıç
Bitiş
10
Bakanlığımız birimlerine
ait hukuk davalarını
açmak ve takip etmek
Dava açılması
veya takibi
talebinin geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
11
Talep Halinde Genel
bütçe kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere ait
hukuk davalarını açmak
ve takip etmek, açılmıĢ
davaların takibini
yapmak
Dava açılması
veya takibi
talebinin geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dava sayısı
12
Bakanlığımız birimlerine
ait ceza davalarını takip
etmek
Takip talebinin
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dava sayısı
13
Talep Halinde Genel
Bütçe Kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere ait
ceza davalarını takip
etmek
Takip talebinin
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dava sayısı
14
Bakanlığımız birimlerine
ait icra iĢlerini takip
etmek
Takip talebinin
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dava sayısı
Takip edilen
dava sayısı
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
13.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
659 sayılı KHK nın 4/2, 178 sayılı KHK nın 9/a-d-e-f-g maddeleri gereğince Bakanlığımız birimlerinden dava açılması veya açılmıĢ
davaların takibine iliĢkin yazı ve eklerinin evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından maddi
ve hukuki nedenler dikkate alınarak davanın açılıp açılmayacağının değerlendirilmesi, merkezden dava açılmasının uygun görülmesi halinde
davanın açılması ve takip edilmesi; taĢra birimleri tarafından davanın açılmasının uygun görülmesi halinde davanın sevkine dair yazı
hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
40.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
659 sayılı KHK nın 5/b, 178 sayılı KHK nın 9/a maddesi uyarınca, talep halinde Genel bütçe kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli
Ġdarelerden gönderilen dava açılması veya açılmıĢ davaların takibine iliĢkin yazı ve eklerinin evrak giriĢi yapılarak havale makamına
sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından maddi ve hukuki nedenler dikkate alınarak davanın açılıp açılmayacağının
değerlendirilmesi, merkezden dava açılmasının uygun görülmesi halinde davanın açılması ve takip edilmesi taĢra birimleri tarafından davanın
açılmasının uygun görülmesi halinde davanın sevkine dair yazı hazırlanması Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması.Ġmzalanmasını
müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
15.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Bakanlığımız birimleri adına takibi gereken kamu davalarına iliĢkin dosyaların evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosyanın
havale edilen avukat tarafından incelenmesi. Davanın merkezden takibinin uygun görülmesi halinde davanın takip edilmesi taĢra birimleri
tarafından davanın takibinin uygun görülmesi halinde davanın sevkine dair yazı hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/ Genel Müdüre sunulması.
Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
24.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdareler adına takibi gereken kamu davalarına iliĢkin dosyaların
evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından incelenmesi, merkezden davanın takip edilmesinin
uygun görülmesi halinde davanın takibi; taĢra birimleri tarafından davanın takip edilmesinin uygun görülmesi halinde davanın sevkine dair
yazı hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
3.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
659 sayılı KHK nın 4/2-a, ve 178 sayılı KHK nın 9/d-e-f-g maddeleri uyarınca Bakanlığımız birimlerinden gelen veya doğrudan tebliğ edilen
icra iĢlerinin evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenmesi, icra takibi veya icra
davasının merkezden takibinin uygun görülmesi halinde merkezden takip edilmesi, taĢra birimleri tarafından davanın/icra takibinin uygun
görülmesi halinde dosyanın sevkine dair yazı hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/ Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden
evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
No
Yapılan İş
Başlangıç
Bitiş
15
Talep Halinde Genel
Bütçe Kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere ait
icra iĢlerini takip etmek
Takip talebinin
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dava sayısı
10.000(Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
659 sayılı KHK nın 4/2-a, 5/1-b maddeleri ve 178 sayılı KHK nın 9/a maddeleri uyarınca, talep halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu
Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerden gelen icra iĢlerinin evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat
tarafından incelenerek, takibin merkezden yapılmasının uygun görülmesi halinde merkezden takip edilmesi, taĢra birimleri tarafından
davanın/icra takibinin uygun görülmesi halinde dosyanın sevkine dair yazı hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/ Genel Müdüre sunulması.
Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
16
Bakanlığımızı
ilgilendiren idari
davaları takip etmek
Takip talebinin
yada tebligatın
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dosya sayısı
1600 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Bakanlığımız birimlerini ilgilendiren idari davaların takip edilmesine iliĢkin bilgi ve belgelerin yada dava tebligatının evrak giriĢi yapılarak
havale makamına sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenerek, davanın takibinin merkezden yapılmasının uygun
görülmesi halinde merkezden takip edilmesi, taĢra birimleri tarafından davanın takibinin uygun görülmesi halinde dosyanın sevkine dair yazı
hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/ Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
17
Talep Halinde Genel
Bütçe Kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdareleri
ilgilendiren idari
davaları takip etmek
Takip talebinin
geldiği gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dosya sayısı
500 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdareleri ilgilendiren idari davaların takip edilmesine iliĢkin bilgi
ve belgelerin evrak giriĢinin yapılarak havale makamına sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenerek, davanın takibinin
merkezden yapılmasının uygun görülmesi halinde merkezden takip edilmesi, taĢra birimleri tarafından davanın takibinin uygun görülmesi
halinde dosyanın sevkine dair yazı hazırlanması; Hukuk MüĢavirine/ Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak
defterine kaydedilerek gönderilmesi.
18
Bakanlığımıza ait
uluslararası Tahkim
davalarını takip etmek
Dava takip
talebinin yada
tebligatın geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Bakanlığımız birimlerine ait uluslararası tahkim davalarının takip edilmesine dair dosyanın evrak giriĢinin yapılarak havale makamına
sunulması, tahkim yerinin yurtdıĢı olması halinde dosya havale edilen avukat tarafından uluslarası tahkim davasının takibi için yetkilendirme
onayı alınmak üzere Bakan onayı hazırlanması, tahkim davasının Hazine avukatlarınca takibinin mümkün olması halinde davanın takibi ile
sonucundan bilgi verilmesi, hazine avukatınca takibi mümkün olmayan durumlarda avukatlık hizmeti satın alınmasına kadar geçen süre içinde
davaya iliĢkin iĢlemlerin takibi ve idaresine bilgi verilmek üzere yazı hazırlanması. Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması.
Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
19
Talep Halinde Genel
bütçe kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere ait
Uluslararası Tahkim
davalarını takip etmek
Dava takip
talebinin geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dosya sayısı
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdareleri ilgilendiren uluslararası tahkim davalarının takip
edilmesine dair dosyanın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, tahkim yerinin yurtdıĢı olması halinde dosya havale edilen avukat
tarafından uluslarası tahkim davasının takibi için yetkilendirme onayı alınmak üzere Bakan onayı hazırlanması, tahkim davasının Hazine
avukatlarınca takibinin mümkün olması halinde davanın takibi ile sonucundan bilgi verilmesi, hazine avukatınca takibi mümkün olmayan
durumlarda avukatlık hizmeti satın alınmasına kadar geçen süre içinde davaya iliĢkin iĢlemlerin takibi ve idaresine bilgi verilmek üzere yazı
hazırlanması. Hukuk MüĢavirine/Genel Müdüre sunulması. Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
20
Bakanlığımıza ait
Ulusal Tahkim
davalarını takip etmek
Dava takip
talebinin yada
tebligatın geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
Takip edilen
dosya sayısı
3 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Bakanlığımız birimlerine ait ulusal tahkim davasına iliĢkin hakem kurulunca düzenlenen tensip zaptının idaresince bildirilmesini müteakip
evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından tensip zaptında öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde ve 659 sayılı KHK nın 4/2-a maddesi gereğince davanın takip edilmesi, sonucundan idaresine bilgi verilmek üzere yazının
hazırlanarak Hukuk MüĢavirine sunulması, Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
Takip edilen
dosya sayısı
Sorumlu
Süreç/Açıklama
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
Performans
Göstergesi
No
Yapılan İş
Başlangıç
Bitiş
21
Talep Halinde Genel
bütçe kapsamındaki
Kamu Ġdareleri ve Özel
Bütçeli Ġdarelere ait
Ulusal Tahkim
davalarını takip etmek
Dava takip
talebinin geldiği
gün
Mevzuatta
öngörülen azami
süre içerisinde
22
Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesine yapılan
baĢvurulara karĢı devlet
adına savunmaların
hazırlanması
çalıĢmalarına katılmak
Talebin geldiği
gün
Talebin geldiği
Takip edilen
günü müteakip 30
dosya sayısı
gün
23
Dava açılmasından ve
icra takibi
yapılmasından
vazgeçmek
Talebin geldiği
gün
Talebin geldiği
Vazgeçilen
günü müteakip 30
dosya sayısı
gün
24
AçılmıĢ dava ve icra
takibinden vazgeçmek
Talebin geldiği
gün
Talebin geldiği
Vazgeçilen
günü müteakip 30
dosya sayısı
gün
Takip edilen
dosya sayısı
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
10 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerine ait ulusal tahkim davasına iliĢkin hakem kurulunca
düzenlenen tensip zaptının idaresince bildirilmesini müteakip evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat
tarafından tensip zaptında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve 659 sayılı KHK nın 5/b maddesi gereğince davanın takip edilmesi
sonucundan idaresine bilgi verilmek üzere yazının hazırlanarak Hukuk MüĢavirine sunulması, Ġmzalanmasını müteakip giden evrak defterine
kaydedilerek gönderilmesi.
15 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Adalet Bakanlığı ve DıĢiĢleri Bakanlığından gönderilen baĢvurunun evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen
avukat tarafından baĢvurunun bahum bbs veri tabanına girilmesini müteakip, AĠHS ve ekli protokoller çercevesinde konunun incelenerek
gerekli görüldüğü veya ilgili makamlarca talep edildiği hallerde hukuki görüĢ yazısının hazırlanarak hukuk müĢavirine sunulması,
imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
75 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Dosyanın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın 11/2 maddesi
çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar
Yardımcısı/MüsteĢar/Bakan/Bakanlar Kuruluna sunulması, imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
100 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Dosyanın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın 11/2 maddesi
çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar
Yardımcısı/MüsteĢar/Bakan/ Bakanlar Kuruluna sunulması, imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
Yapılan İş
Başlangıç
25
Karar Düzeltme yoluna
gidilmesi dıĢındaki
kanun yollarına
gidilmesinden
vazgeçmek
Talebin veya
kararın tebliğ
edildiği gün
Talebin geldiği
veya kararın tebliğ Vazgeçilen
edildiği günü
dosya sayısı
müteakip 15 gün
26
Karar düzeltme yoluna
baĢvurulmasından
vazgeçmek
Talebin veya
kararın tebliğ
edildiği gün
Talebin geldiği
veya kararın tebliğ Vazgeçilen
edildiği günü
dosya sayısı
müteakip 15 gün
27
Hukuki UyuĢmazlık
Değerlendirme
Komisyonunun
sekreterya hizmetlerini
yapmak
Talebin geldiği
gün
28
KPSS sonuçlarına göre
yerleĢtirmeleri yapılan Duyuruda
personelin atama
belirtilen tarih
tekliflerini hazırlamak
29
Kurumlararası naklen
Talebin geldiği
atama tekliflerini
tarih
hazırlamak
Bitiş
Performans
Göstergesi
No
30 gün
Komisyonca uygun
görülme tarihinden
itibaren 7 iĢgünü
içinde
Kurumlarınca
muvafakat
yazılarının ve
istenilen belgelerin
geldiği tarihten
itibaren 7 iĢgünü
içinde
Toplantı Sayısı
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
645 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Dosyanın/Kararın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın 11/2 maddesi
çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdür/MüsteĢar
Yardımcısı/MüsteĢar/Bakan/ Bakanlar Kuruluna sunulması, imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
34 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
Dosyanın/Kararın evrak giriĢi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın 11/3 maddesi
çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak Hukuk MüĢaviri/Genel Müdüre sunulması, imzalanmasını
müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi.
1 (Yıllık)
Nur SAYINALP Hukuk MüĢaviri
Oya ERDEM, Hatice GÖKTEPE, Dilara GÜVEN, Sevim
ÇEKĠN, Keriman ALTAY, Ayla DADALI, Nükhet
KILIÇAY, Canan Sibel ÖZKAN, Ġlker ÇETĠN, E. Sibel
ERDOĞAN
659 sayılı KHK nın 4/4 maddesi gereğince ve Hukuki UyuĢmazlıkları Değerlendirme Komisyonu ÇalıĢma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin 6.
maddesi hükümlerine göre BaĢkan tarafından belirlenen komisyon toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemine toplantı tarihinden en az iki
gün önce komisyon üyelerine bildirilir komisyon tarafından hazırlanan raporların kaydı, numaralandırması, muhafazası ve arĢivlenmesi
yapılır.
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanma
süresi
7 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
YerleĢtirme sonuçları geldikten sonra, istenilen bilgi ve belgelere iliĢkin duyuru yapılması, Sınav Değerlendirme Komisyonu kurmaya
iliĢkin Onay alınması, Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda atama talebi uygun görülenlerin atama tekliflerinin hazırlanarak
Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanma
süresi
Kurumlarınca muvafakatı verilenlerden (taĢra birimlerine atanacaklarla ilgili 5442 sayılı Kanun uyarnca valiliğin uygun görüĢü alınarak)
yapılan değerlendirme sonucunda naklen atanması uygun görülenlerin tekliflerinin hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi.
7 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
30
Yapılan İş
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Sözlü sınav sonucu
Sınav
baĢarılı olanların Hazine
duyurusunda
Avukatlığına atama
belirtilen tarih
tekliflerini hazırlamak
Bitiş
Sınav sonuçları ilan
edildikten sonra
baĢarılı olanların
GYUDAY'de
belirtilen bilgi ve
belgeler ile
muvafakat
yazılarının geldiği
tarihten itibaren 1
Ay
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanma
süresi
1 Ay
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Bakanlık Makamından sözlü sınav yapılmasına ve sınav komisyonu kurulmasına iliĢkin Onay alınması, Sözlü sınav duyurusu yapılması, Sözlü
sınav sonuçlarının ilan edilmesi,Kur'a sonuçlarına göre muvafakatı gelenlerin Hazine Avukatlığına atama tekliflerinin hazırlanarak Personel
Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
31
Özür durumu nedeniyle
yer değiĢikliği talebinde
bulunan personel (Genel
Ġdare Hizmetleri,
Teknik Hizmetler Sınıfı
Talebin geldiği
ve Avukatlık Hizmetleri
tarih
Sınıfı) hakkında yapılan
değerlendirme
sonucunda talebi uygun
görülenlerin atama
tekliflerini hazırlamak
Uygun görülme
tarihinden itibaren
7 iĢgünü içinde
Tamamlanma
süresi
7 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Talep ġubeye geldiği tarihten itibaren gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Genel Müdürlük Makamına değerlendirme yapılmak üzere
sunulması ve değerlendirme sonucunda uygun görülenlerin atama tekliflerinin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
32
33
Yer değiĢikliği talebinde
bulunan personelin
genel atama döneminde
iĢlemlerini yapmak
Ocak Ayı
Personelin izinlerini
(yıllık,sıhhi,mazeret)Per Her yılın Ocak ve
sonel Genel
Temmuz aylarında
Müdürlüğüne bildirmek
Mayıs-Haziran
31 Ocak-31
Temmuz
Tamamlanma
süresi
Tamamlanma
süresi
6 ay
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
15 gün
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Yapılan değerlendirme sonucunda yer değiĢikliği talebi uygun görülenlerin atama tekliflerinin hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğüne
göndermesi.
Personelin yıl içerisinde kullandıkları yıllk,sıhhi ve mazeret izinlerinin listelenmesi ve 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne üst yazı ile
bildirilmesi.
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
Yapılan İş
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Bitiş
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
34
Personelin yurtiçi ve
yurt dıĢı geçici
görevlendirme
iĢlemlerini yapmak
35
659 sayılı KHK 6/5
maddesi uyarınca
merkezde Hazineyi
temsil edecek veya vekil
sıfatıyla temsil yetkisi
sona eren Hazine
Avukatlarına ait isim
listelerini ilgili mercilere
göndermek
36
Yazının Ģubeye
geldiği tarih
Her yılın Ocak ayı
ve Hazine
Avukatının
Merkezde göreve
baĢladığı tarih
Personelin istifa ve
emeklilik dilekçelerini
Yazının Ģubeye
Personel Genel
geldiği tarih
Müdürlüğüne
göndermek
Belgelerin geldiği
tarihten itibaren 10
iĢgünü içinde
Tamamlanma
süresi
10 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Personelin yurtiçi ve yurt dıĢı geçici görevlendirme iĢlemlerine iliĢkin Bakanlık Makamından onay alınarak ilgili kiĢi ve birimlere yazı
yazılması.
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
5 iĢ günü
Tamamlanma
süresi
659 sayılı KHK nın 6/5 maddesi uyarınca merkezde Hazineyi temsil edecek veya vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona eren Hazine
Avukatlarına ait isim listelerinin ilgili mercilere yazı ile bildirilmesi.
5 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Belgelerin geldiği
tarihten itibaren 5
iĢgünü içinde
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanma
süresi
5 iĢ günü
Personelin istifa ve emeklilik dilekçelerinin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
Yapılan İş
37
Personelin ödül,
soruĢturma ve ceza
bilgilerini veri tabanı
üzerinde tutmak
38
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Yazının Ģubeye
geldiği tarih
Personelin özlük,
öğrenim durumu, adres,
nüfus vb.bilgilerinin yer Yazının Ģubeye
aldığı veri tabanını
geldiği tarih
bilgisayarda oluĢturmak
ve raporlamak,
Bitiş
Performans
Göstergesi
Belgelerin geldiği
tarihten itibaren 10
iĢgünü içinde
Tamamlanma
süresi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
10 gün
Personelin ödül, soruĢturma ve ceza bilgilerinin veri tabanına girilmesi
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Belgelerin geldiği
tarihten itibaren 7
iĢgünü içinde
Tamamlanma
süresi
7 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Personelin özlük, öğrenim durumu, adres ve nüfus bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncel olarak bilgisayarda oluĢturulması ve
raporlarının alınması, gerektiğinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
39
Makam tarafından
istenilmesi halinde
personele iliĢkin bilgi
notu hazırlamak,
40
Personelin göreve
Yazının Ģubeye
baĢlayıĢ ve ayrılıĢlarını
geldiği tarih
sisteme kaydetmek,
Talimatın Ģubeye
geldiği tarih
Talimatın Ģubeye
geldiği tarihten 1
iĢgünü içinde
Belgelerin geldiği
tarihten itibaren 3
iĢgünü içinde
Tamamlanma
süresi
1 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Personel hakkında hazırlanan bilgi notunun ilgili Makama gönderilmesi,
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanan iĢ
Personelin göreve baĢlayıĢ ve ayrılıĢlarının sisteme kaydedilmesi,
%100
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
41
42
Brifing raporu
hazırlamak
Talimatın Ģubeye
geldiği tarih
Faaliyet raporuna esas
Yazının Ģubeye
personel bilgilerini
geldiği tarih
hazırlamak
Ġstenilen tarih
Tamamlanan iĢ
Brifing raporunun hazırlanması,
%100
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Yazıda belirtilen
tarih
Tamamlanan iĢ
Faaliyet raporuna esas personel bilgilerinin hazırlanarak ilgili Ģubeye gönderilmesi
%100
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
No
Yapılan İş
Hukuk Müşavirliği (1)
Başlangıç
Bitiş
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
43
44
45
46
4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu
çerçevesinde bilgi
edinme baĢvurularını
cevaplandırmak
Kadro iĢlemlerini
yapmak (boĢ-dolu
kadro değiĢikliği)
Merkez TeĢkilatı ġube
Müdürü, Uzman, ġef,
VHKĠ kadroları için
Görevde Yükselme
Sınavına iliĢkin iĢlemleri
yapmak.
Görevde Yükselme ve
Unvan DeğiĢikliği
sınavlarında baĢarılı
olanların atama
tekliflerini hazırlamak.
BaĢvurunun
Ģubeye geldiği
tarih
PERGEN'den
kadro değiĢiklik
yazısının geldiği
tarih
BaĢvuruda
belirtilen tarih
Tamamlanan iĢ
Bilgi edinme baĢvurularının cevaplandırılması.
%100
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
PERGEN'in
yazısında belirtilen
bildirim tarihi
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanan iĢ
Genel Müdürlük Merkez ve TaĢra TeĢkilatında ihtiyaç duyulan kadro değiĢikliklerinin Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi
%100
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Sınav
duyurusunda
belirtilen tarih
Sınavın
sonuçlarının
ilan edildiği
tarih
3 ay
Tamamlanm
a süresi
GYUDAY hükümler ve PERGEN in duyuruları doğrultusunda sınav ile ilgili gerekli iĢlemlerin yapılması.
3 ay
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
1 ay
Tamamlanm
a süresi
1 ay
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Sınav sonucu baĢarılı olanların gerektiğinde muvafakatlarının da alınarak atama tekliflerinin hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
47
Personelin askerlik tecil
iĢlemlerine iliĢkin
yazıĢmaları yapmak
Yazının Ģubeye
geldiği tarih
5 iĢ günü
Tamamlanm
a süresi
5 iĢ günü
Personelin Askerlik Tecil istemine iliĢkin belgelerin ilgili birime gönderilmesi
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
No
Yapılan İş
48
Genel Müdürlüğümüz
Merkez TeĢkilatı
personeline ait kademe,
derece terfi, kıdem
aylığına esas hizmet
yıllarını belirtir listeleri
mutemetliğe vermek
Her ayın 25'i
Personelin birim içi
görevlendirilmelerine
iliĢkin yazı/liste
hazırlamak
Talimatın
Ģubeye geldiği
tarih
3 iĢ günü
Yıllık Hizmet Ġçi Eğitim
Planını hazırlamak
MAYEM'den
yazının geldiği
tarih
Mayem'in
belirlediği tarih
49
Başlangıç
Bitiş
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
3 iĢ günü
Tamamlanm
a süresi
Genel Müdürlüğümüz Merkez TeĢkilatı personeline ait kademe, derece terfi, kıdem aylığına esas hizmet yıllarını belirtir listelerin
mutemetliğe verilmesi
3 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Memet POLAT
Daire BaĢkanı
Tamamlanm
a süresi
3 iĢ günü
Sevil TÜRK,Bulus AKSOY, Semra ÇAĞATAY, Ayfer
SAVRAN, ġenol KISA
Genel Müdürlüğümüz personelinin birim içi görevlendirilmelerine iliĢkin yazı/listenin hazırlanması tebliğ yada duyuru ile ilgililerine
bildirilmesi.
Mehmet POLAT Daire BaĢkanı
50
Tamamlanm
a süresi
Mayemden gelen eğitim planının talimatlarına göre yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanarak Mayem'e gönderilmesi
%100
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
2014 YILI BAHUM OPERASYONEL PLANI
Stratejik Hedef
Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirmek
Hizmetler
Faaliyetler/Projeler
Sabit Maliyetler
Alt Faaliyetler
Hukuk Müşavirliği (1)
No
Yapılan İş
Başlangıç
Bitiş
Performans
Göstergesi
Hedeflenen
Değer
51
Eğitim planına uygun
Makam Onayını
hazırlamak
Eğitimin baĢlama
tarihinden 1 ay
önce
10 iĢ günü
Tamamlanma
süresi
10 iĢ günü
Gerçekleşen
Değer
Sorumlu
Süreç/Açıklama
Mehmet POLAT Daire BaĢkanı
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Eğitim tarihinden önce; eğitim planının, eğitici listesinin, katılımcı listesinin, görevli listesinin ve ders programının hazırlanarak Bakanlık
Makamından onay alınması.
Memet POLAT Daire BaĢkanı
52
53
Hizmet Ġçi Eğitime
katılacaklara gerekli
duyuruları yapmak
Makam Onayı
tarihi
7 iĢ günü
Hizmet Ġçi Eğitimle
Makam Onayı
ilgili belge ve
tarihi
dökümanları hazırlamak
10 iĢ günü
Tamamlanma
süresi
7 iĢ günü
Tamamlanma
süresi
10 iĢ günü
Hizmet Ġçi Eğitime katılacaklara eğitim yeri ve zamanının bildirilmesi, buna iliĢkin gerekli duyurunun yapılması.
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Mehmet POLAT Daire BaĢkanı
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Hizmet Ġçi Eğitimle ilgili sertifika, katılım belgelerinin ve eğitimde kullanılacak malzemelerin hazırlanması için gerekli iĢlemlerin
yapılması.
Mehmet POLAT Daire BaĢkanı
54
55
56
Hizmet Ġçi eğitimlere
katılanlara iliĢkin
istatistiki tabloları
hazırlamak
Hizmet Ġçi
Eğitimin bitiĢ
tarihi
5 iĢ günü
Tamamlanm
a süresi
Yurt içi ve yurt dıĢı
toplantılara,
konferanslara ve
eğitimlere ait duyuruları
yapmak ve katılımcı
olarak gönderilecek
personele iliĢkin gerekli
yazıyı yazmak
Yazının geldiği
tarih
Yazıda belirtilen
tarih
Tamamlanan iĢ
Talep halinde
eğiticilerin
görevlendirilmesine
iliĢkin iĢlemleri yapmak
Yazının geldiği
tarihi
Yazıda belirtilen
tarih
Tamamlanan iĢ
5 iĢ günü
Hizmet Ġçi Eğitimlerle ilgili istatistiki tabloların eğitim bitiminde güncellenmesi ve raporlanması.
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Memet POLAT Daire BaĢkanı
%100
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Duyuruların panolara asılması, personelden gelen taleplerin değerlendirilerek katılımcı olarak gönderilmesi uygun görülen personele iliĢkin
yazının hazırlanması, ilgili personele gerekli duyurunun yapılması.
Memet POLAT Daire BaĢkanı
%100
Hüseyin GÖMLEKSĠZ,Rasim DEMĠREL,Türkan
SATIOĞLU
Diğer Kurum ve KuruluĢlardan yada Bakanlığımız birimlerinden gelen eğitici taleplerine iliĢkin eğitici olarak gönderilmesi uygun görülen
personele ait yazının hazırlanması, ilgili personele gerekli duyurunun yapılması.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content