close

Enter

Log in using OpenID

05.TemelKimya-Levent..

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET
BAKANLIĞI
Temel Kimya ve Polimer Birimi
Temel Kimya –Polimer Biriminde Gümrük Tarife
Cetveli
28.29.30.31.32.33.36.37.38.39
fasıllarında yer alan
organik
veya
müstahzarlar,
ve
40.
saf yada karışım halindeki
inorganik
polimer,
kimyasal
kauçuk
numunelerin analizleri yapılmaktadır.
maddeler,
ve
benzeri
28.fasıl: İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin,
Radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve
İzotoplarının organik veya inorganik bileşikleri.
29.fasıl: Organik kimyasallar
30. fasıl: Eczacılık ürünleri
31.Fasıl: Gübreler
32.Fasıl: Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar;
tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer
boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam
macunu ve diğer macunlar; mürekkepler
3303-3307:
Parfümeri,
kozmetik
veya
tuvalet
müstahzarları
3506-3507: Tutkallar; enzimler
37.fasıl: Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38.fasıl: Muhtelif kimyasal maddeler
39.fasıl: Plastikler ve mamulleri
40.Fasıl: Kauçuk ve Kauçuktan eşya
FASIL 28
İNORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ
METALLERİN, RADYOAKTİF
ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK
METALLERİNİN
VE İZOTOPLARININ
ORGANİK VEYA İNORGANİK BİLEŞİKLERİ
FASIL 29
ORGANİK KİMYASALLAR
CAS kayıt numarası
CAS kayıt numaraları kimyasal bileşikler, polimerler, biolojik
dizinler, karışımlar ve alaşımlar için kullanılan tek tanımlayıcı
(unique) sayılardır. CAS numarası olarak da bilinirler.
Amerikan Kimya Derneği'nin (American Chemical Society) bir
alt bölümü olan Chemical Abstracts Service (CAS), bu
tanımlayıcı numaraları bilimsel literatürde tanımlanmış her bir
kimyasal bileşik için verir. Kimyasal bileşiklerin birden fazla
ismi
olabileceği
için,amaç
veritabanı
aramalarını
kolaylaştırmaktır. Günümüz molekül veritabanlarının hemen
hepsinde CAS numarasıyla arama yapılabilir.
GTİP Belirleme
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?
Lang=en
Fasıl Notları.
1. - Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıllar yalnız:
(a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş elementler ve bileşikleri, safsızlık içersin
içermesin;
(b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (bu karışımlar safsızlık
içersin içermesin), doymuş olsun olmasın, stereoizomerler dışındaki asiklik
hidrokarbonların izomerleri karışımları hariçtir. (Fasıl 27);
(d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan ürünlerin sudaki çözeltilerini;
(e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin diğer çözücülerdeki
çözeltilerini; (şu şartla ki, bu çözeltiler sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutat
ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden
ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır);
(f) Yukarıda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde belirtilen ürünlerden içlerine, koruma
amacı veya nakliye gereği stabilizör maddeler (topaklanmayı önleyici maddeler dahil)
katılmış olanları;
(g) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden tanımını
kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici
madde ilave edilmiş olanları. Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel
kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;
"Safsızlıklar" terimi özellikle, sadece ve doğrudan doğruya imalat işlemi
(saflaştırma işlemi dahil) sonucu hasıl olan tek bir kimyasal bileşikteki
maddeler için kullanılmaktadır. Bu maddeler, işleme faaliyetine dair
herhangi bir faktörün sonucu olarak meydana çıkabilir ve prensip olarak
aşağıdaki unsurlardan oluşur:
(a) Başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri.
(b) Başlangıç maddeleri içinde mevcut olan safsızlıklar.
(c) İmalat işleminde (saflaştırma işlemi dahil) kullanılan reaktifler.
(d) Yan ürünler.
Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her
zaman Not 1(a)'da müsaade edilen "safsızlıklar" olmazlar. Bu gibi
maddeler genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek
amacıyla ürünün içinde özellikle bırakılıyorsa o zaman müsaade edilebilir
“safsızlıklar” olarak kabul edilmezler. Örneğin; çözücü olarak
kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan metil asetat ile metanol
karışımı ürün bu pozisyon haricinde kalır (38.14 pozisyonu). Bazı
bileşikler için (Örneğin; etan, benzen, fenol, piridin) 29.01, 29.02, 29.07 ve
29.33 pozisyonlarında belirlenmiş özel saflık kriterleri vardır.
Fasıl 28 ile Fasıl 29 da yer alan bileşikler arasındaki farklar.
Aşağıdaki detaylı liste, karbon içeren bileşiklerden 28. Fasıla dahil olanları ve sınıflandırılacakları
pozisyonları içerir.
28.11 - Karbon oksitleri.
28.12 - Karbon oksihalojenürleri.
28.13 - Karbon disülfür
28.31 - Ditiyonitler ve sülfoksilatlar, organik maddelerle stabilize edilmiş.
28.36 - İnorganik bazlı karbonatlar ve perkarbonatlar.
28.37 - İnorganik bazlı siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler (heksasiyanoferratlar
(II), heksasiyanoferratlar (III), nitrosilpentasiyano ferratlar (II), nitrosilsiyanoferratlar
(III),siyanomanganatlar,siyanokadmiyatlar, siyanokromatlarsiyanokobaltlar,siyanonikolatlar,
siyanokubratlar vb.)
28.42 - İnorganik bazlı tiyokarbonatlar, selenokarbonatlar, tellürokarbonatlar,selenosiyanatlar,
tellürosiyanatlar,tetratiyosiyanatodiaminokromatlar (reineckates) ve diğer çift veya kompleks
siyanatlar.
28.43 ila 28.46 - İnorganik ve organik bileşiklerinden: (i) Kıymetli metaller. (ii) Radyoaktif
elementler.(iii) İzotoplar. (iv) Nadir toprak metalleri, itriyum veya skandiyum.
28.47 - Hidrojen peroksit, üre ile sertleştirilmiş (stabilize edilmiş olsun olmasın).
28.49 - Karbürler ( çift karbürler, borokarbürler karbonitritler, v.b. ) (hidrojenkarbürlerin
(hidrokarbonlar) hariç )
28.52 - Civanın organik ve inorganik bileşikleri, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın,
amalgam hariç.
28.53 - Karbon oksisülfürler.Tiyokarbonil halojenürler. Siyanojen ve siyanojenin halojenli bileşikleri .
Siyanamid ve metalik türevleri (kalsiyum siyanamid hariç saf olsun olmasın - 31. Fasıla bakınız)
Bütün diğer karbon bileşikleri 28. Faslın dışında kalır.
İzole kimyasal element veya kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan bileşiklerden
olmadığı halde 28. Fasılda yer alan ürünler
28.02 - Kolloidal kükürt.
28.03 - Karbon karası.
28.07 - Dumanlı sülfürük asit (oleum).
28.08 - Sülfonitrik asitler.
28.09 - Polifosforik asitler.
28.13 - Fosfor trisülfür.
28.18 - Yapay korendon.
28.21 - Fe2O3 (demir oksit) olarak değerlendirilen, ağırlık itibariyle % 70’den fazla kombine demir içeren
boyayıcı topraklar.
28.22 - Ticari kobalt oksitler.
28.24 - Minyum ve minoranj.
28.28 - Ticari kalsiyum hipoklorit.
28.30 - Polisülfürler.
28.31 - Ditiyonitler ve sülfoksilatlar, organik maddelerle stabilize edilmiş.
28.35 - Polifosfatlar.
28.36 - Amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat.
28.39 - Ticari alkali metal silikatlar.
28.42 - Alüminasilikatlar
28.43 - Kolloidal kıymetli metaller. - Kıymetli metallerin amalgamları - Kıymetli metallerin inorganik veya
organik bileşikleri.
28.44 - Radyoaktif elementler, radyoaktif izotoplar veya bileşikler (inorganik veya organik) ve bu maddeleri
içeren karışımlar.
28.45 - Diğer izotoplar ve bunların bileşikleri (inorganik veya organik).
28.46 - Nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun veya bu metallerin karışımlarının inorganik
veya organik bileşikleri.
28.48 - Fosfürler.
28.49 - Karbürler.
28.50 - Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler.
28.52 Civanın organik ve inorganik bileşikleri, amalgam hariç.
28.53 - Sıvılaştırılmış hava ve sıkıştırılmış hava.
Bazı izole kimyasal elementlerin veya bazı izole kimyasal olarak belirli bir
yapıda bulunan inorganik bileşiklerin 28.ve 29.Fasıl haricinde bırakılmış
olması
(a) Tedavi ve koruyucu amaçlarda kullanılmak üzere dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış
halde bulunan ürünler (30.04 pozisyonu).
(b) Luminofor olarak kullanılmaya elverişli ürünlerin (örn; kalsiyum tungstat) ışıldayan hale
getirilmek
amacıyla işleme tabi tutulmuş olanları (32.06 pozisyonu).
(c) Parfümeri, kozmetik veya tuvalet ürünleri (örn ; şap), bu tür kullanımlar için perakende satışa hazır
paketlere konulmuş olanlar (33.03 ila 33.07 pozisyonları).
(d) Tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (örn; suda çözülmüş sodyum silikat), bu amaçlar
için perakende olarak satılmak üzere net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan ambalajlara konulmuş bulunan
ürünler (35.06 pozisyonu).
(e) Fotoğrafçılıkta kullanılan ürünlerin (örn; sodyum tiyo-sülfat) bu amaçla kullanılmak üzere dozlandırılmış
veya aynı amaç için perakende satışı elverişli şekilde ambalajlanmış olanları (37.07 pozisyonu).
(f) Böcek öldürücüler vb.(örn;sodyum tetraborat), 38.08 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış veya
ambalajlanmış olanları.
(g) Yangın söndürme cihazlarının doldurulmasında veya yangın söndürme bombalarında kullanılan ürünler
(örn; sülfürik asit) (38.13 pozisyonu).
(h) Disk, tabaka veya benzeri şekillerde olup elektronik sanayinde kullanılan dope edilmiş kimyasal elementler
(örn; silisyum ve selenyum) (38.18 pozisyonu).
(ij) Perakende satış için ambalajlanmış mürekkep çıkarıcılar (38.24 pozisyonu).
(k) Alkali metallerin veya alkali toprak metallerin halojenürleri (örn; lityum florür, kalsiyum florür, potasyum
bromür, potasyum bromoiyodür,v.b.), optik elemanlar şeklinde olanların (90.01 pozisyonu) veya bunların her
birinin 2.5 gr. veya daha fazla ağırlıkta bulunan kültür kristalleri (38.24 pozisyonu).
 28 .Fasıl Açıklama Notları
 ölçülü dozlarda paketlenmiş veya perakende satış için hazırlanmış olmalarına göre
(30.04), (30.05), (30.06), (32.12), (33.03), (33.04), (33.05), (33.06), (33.07), (35.06),
(37.07) veya (38.08) pozisyonlarından birinde yer alan ürünler bu pozisyonlara dahil
olup, tarifenin başka bir pozisyonuna girmez. Bu nedenle, örn; tedavide kullanılmak
üzere perakende satış için hazırlanmış kükürt, 25.03 veya 28.02 pozisyonlarında
sınıflandırılmayıp 30.04 pozisyonunda ve tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış
dekstrin 35.05 pozisyonunda sınıflandırılmayıp 35.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
 Gümüş kazeinat 35.01 pozisyonuna değil 28.43 pozisyonuna
 Gümüş nitrat (fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için
ambalajlanmış şekilde olsa dahi), 37.07 pozisyonuna değil, 28.43 pozisyonuna
verilecektir
2844-2845
 Bütün radyoaktif kimyasal elementlerle radyoaktif izotoplar ve bu elementlerin
bileşikleri ve izotopları (organik veya inorganik ve kimyasal olarak belirli bir yapıda
olsun olmasın) tarifenin başka pozisyonlarına girebilecek durumda olsalar dahi, 28.44
pozisyonunda yer alır. Bu nedenle, örn; radyoaktif gliserol ve radyoaktif sodyum klorür
25.01 ve 29.05 pozisyonlarında yer almayıp 28.44 pozisyonunda yer alır. Aynı şekilde,
radyoaktif etil alkol, radyoaktif altın ve radyoaktif kobalt, her halükarda 28.44
pozisyonunda yer alır.
KARBON KARASI(İS KARASI)
Masterbatch
2803.00 Karbon [karbon karaları
(carbon blacks) ve tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan diğer şekillerdeki karbon]
3802.10.00.00.00 - Aktif hale getirilmiş
karbon
3206.49.70 Diğer boyayıcı maddeler
SİLİSYUM DİOKSİT (SİO2)
2811.22.00.00.00 - - Silisyum dioksit
Kobalt tuzları ilave edilmiş silika jel (nem
indikatörü olarak kullanılır) (38.24 pozisyonu).
TİTAN OKSİTLERİ
28.23 -
TİTAN OKSİTLERİ
 üretim sürecinde; pigment olarak (32.06 pozisyonu) veya diğer amaçlarla
(örn. 38.15, 38.24 pozisyonları) kullanıma uygun hale getirmeyi sağlayan
bir takım fiziksel özellikler elde etmek için bileşikler ilave edilen titanyum
dioksiti kapsamaz.
Sodyum silikat
2839.19.00.00.11
3506.10
- Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net
ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal
veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :
Sodyum tiyosülfat
2832.30.00.10.00 Sodyum
tiyosülfat
37.07 Fotoğrafçılıkta kullanılan
kimyasal müstahzarlar (Fotoğraf
sabitleyici olarak)
Siyanür zehirlenmesi başta olmak üzere birçok
zehirlenmede sülfür vericisi olarak kullanılır.
30.04
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya
olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
29.Fasıl
Kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşiklerden olmadığı halde yine de
29. Fasılda sınıflandırılan ürünler.
29.09 pozisyonu - Keton peroksitler.
29.12 pozisyonu - Aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit.
29.19 pozisyonu - Laktofosfatlar.
29.23 pozisyonu - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler.
29.34 pozisyonu - Nükleik asitler ve tuzları.
29.36pozisyonu- Provitaminler ve vitaminler ( konsantreleri ve birbirleriyle olan karışımları dahil ) (bir
çözücü içinde olsun olmasın).
29.37 pozisyonu - Hormonlar .
29.38 pozisyonu - Glikozitler ve türevleri.
29.39 pozisyonu - Bitkisel alkoloidler ve türevleri.
29.40 pozisyonu - Şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları
29.41 pozisyonu - Antibiyotikler.
Kimyaca belirli bir yapıda olan, izole edilmiş organik bileşiklerin 29. Fasıl
haricinde bırakılmış bulunması.
(a) Sakkaroz ( 17.01 pozisyonu ); laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz (17.02 pozisyonu).
(b) Etil alkol (22.07 veya 22.08 pozisyonları).
(c) Metan ve propan (27.11 pozisyonu).
(d) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu)
(e) Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları).
(f) Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (örneğin; klorofil) (32.03 pozisyonu).
(g) Sentetik organik boyayıcı maddeler (pigmentler dahil) ve flüoresanlı aydınlatma maddeleri olarak
kullanılan sentetik organik ürünler (örneğin; bazı stilben türevleri) (32.04 pozisyonu).
Aseton
2914.11.00.00.00 - - Aseton
3304.30.00.00.00 - Manikür ve pedikür
müstahzarları
SİPERMETRİN
(sinek, pire ve kenelerle mücadelede kullanılan sentetik piretroid türevi bir
antiparaziter)
2926.90.95.00.28 Nitril gruplu bileşikler:
Diğerleri
38.08 Haşarat öldürücü,
kemirici hayvanlara karşı
koruyucu
29.Fasıl
 Asit Baz Titrasyonları
- Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21
- - Asetik asit (sirke asidi)
2915.21.00.00.11
- - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
2916.15.00.10.00
- - - Oleik asit
38.23 - SINAİ MONOKARBOKSİLİK YAĞ ASİTLERİ
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir: %85 veya daha fazla saflıkta oleik asit
(kuru madde üzerinde hesaplandığında) (29.16 pozisyonu). %90 veya daha
fazla saflıkta diğer yağ asitleri (kuru madde üzerinde hesaplandığında)
(genellikle 29.15, 29.16 veya 29.18 pozisyonu).
FASIL 30
ECZACILIK ÜRÜNLERİ
30.01 TEDAVİDE KULLANILAN KURUTULMUŞ GUDDELER VE DİĞER ORGANLAR (TOZ HALİNE
GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); GUDDELERİN VEYA DİĞER ORGANLARIN VEYA BUNLARIN
SALGILARININ TEDAVİDE KULLANILAN HÜLASALARI; HEPARİN VE TUZLARI; TEDAVİDE VEYA
KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN
VEYA BELİRTİLMEYEN İNSAN VEYA HAYVAN MENŞELİ DİĞER MADDELER.
30.02 İNSAN KANI; TEDAVİDE, KORUNMADA VEYA TEŞHİSTE KULLANILMAK ÜZERE
HAZIRLANMIŞ HAYVAN KANI; ANTİSERUM VE DİĞER KAN FRAKSİYONLARI VE BAĞIŞIKLIK
SAĞLAYAN ÜRÜNLER (BİYOTEKNOLOJİK İŞLEMLE MODİFİYE VEYA ELDE EDİLMİŞ OLSUN
OLMASIN); AŞILAR, TOKSİNLER, MİKROORGANİZMA KÜLTÜRLERİ (MAYALAR HARİÇ) VE BENZERİ
ÜRÜNLER.
30.03 TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMIŞ
İKİ VEYA DAHA FAZLA UNSURDAN OLUŞAN İLAÇLAR (Erime Noktası FTIR)
30.04 TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARIŞIK OLAN VEYA OLMAYAN
ÜRÜNLERDEN OLUŞAN İLAÇLAR DOZLANDIRILMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE
AMBALAJLANMIŞ. Erime Noktası FTIR)
TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VEYA VETERİNERLİKTE KULLANILAN, ECZACILIK
MADDELERİ EMDİRİLMİŞ VEYA KAPLANMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ
VEYA AMBALAJLANMIŞ PAMUKLAR, GAZ BEZLERİ, BANDAJLAR VE BENZERİ MADDELER
(SARGILAR, YAPIŞKAN PLASTERLER, HARDAL YAKILARI GİBİ).
30.05 -
30.06 -
BU FASILIN 4 NOLU NOTUNDA BELİRTİLEN ECZACILIK EŞYASI VE MÜSTAHZARLARI.
30.02
İnsan kanı
Tedavi, koruma veya teşhiste kullanılmak için hazırlanmış hayvan kanı
Antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik
işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın
Bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun
olmasın).
Teşhis veya tedavi amacıyla ve immünolojik testlerde kullanılan ürünler, bu ürün grubu
içinde sayılacaktır. Bu ürünler aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Aşılar, toksinler, mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler.
Toksinler (zehirler),
Mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç).
Virüsler (insan, hayvan ve bitkilerde bulunan) ve anti-virüsler.
Bakteriyofajlar.
Teşhis kitleri
Bu pozisyonda yer alan ürünlerden birinin kitin esas karakterini
oluşturması durumunda teşhis kitleri burada sınıflandırılır. Bu tür kitlerin kullanımında
oluşan ortak reaksiyonlar yapışma, çökme, nötralizasyon, tamamlayıcıların birbirine
bağlanması, hemaglütinasyon, Enzim Bağlı İmmünosorbent Analizi bağışıklık emme
denemesi (ELIZA) vb. gibidir. Esas karakter, test işleminin özgüllüğünü en geniş şekilde
belirleyen tek bir bileşen tarafından verilir.
Açıklama Notları
 Bitkilerin veya bitki parçalarının karışımından oluşan veya bitkilerin veya bitki parçalarının
diğer maddelerle karışımından oluşan bitkisel infüzyonlar veya bitkisel çaylar (örn. bağırsak
yumuşatıcı, bağırsak boşaltıcı, idrar söktürücü, sindirime yardımcı özelliklere sahip)
yapımında kullanılan ve hastalıklara iyi geldiği veya genel sağlığa katkıda bulunduğu iddia
edilen ürünler de bu pozisyon haricindedir (21.06 pozisyonu).
 Ayrıca, sağlık ve sıhhatin korunması için hazırlanmakla birlikte herhangi bir hastalığın
önlenmesinde ya da tedavi edilmesinde kullanımına dair bir ibare olmayan, vitamin ya da
mineral tuzlar ihtiva eden gıda takviyeleri de bu pozisyon haricindedir. Genellikle sıvı
olmakla birlikte, toz ya da tablet halinde de olabilen bu ürünler genel olarak 21.06
pozisyonunda ya da 22. Fasılda sınıflandırılır.
 Tıbbi sabunlar (34.01 pozisyonu).
 38.08 pozisyonunda yer alan haşere öldürücüler, dezenfektanlar, vb.
 Tedavi edici veya koruyucu özellikleri olsa dahi 33.03 ila 33.07
pozisyonlarında yer alan müstahzarlar ve uçucu yağların sulu damıtıkları veya
sulu solüsyonları (Fasıl 33).
30.04
Dozlandırılmış ( tablet, ampul (alkolizm, şeker koması gibi bazı hastalıkların
doğrudan tedavisinde kullanılan veya enjekte edilebilen tıbbi solüsyonlarının
hazırlanmasında çözücü olarak kullanılan 1.25 ila 10 cm3’lük ampullerdeki tekrar
distile edilmiş su), kapsül, kaşe, damla veya pastil, deri üstüne uygulama sistemi
şeklindeki ilaçlar, veya tedavi ve koruma kullanımı amacı ile bir tek alımlık doz
halinde az miktarlarda tozlar gibi).
Tedavide ve korunmada kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış
paketler.
Bu pozisyon, kükürt, odun kömürü, sodyum tetraborat, sodyum benzoat,
potasyum klorat veya magnezyum gibi maddeler esaslı sadece tıbbi amaçlar için
kullanıma uygun çeşitteki pastiller, tabletler, damlalar, vb.yi içine almaktadır.
Ancak, esası şeker (jelatin, nişasta veya un gibi diğer gıda maddeli olsun olmasın),
tat ve koku verici maddelerden (benzil alkol, mentol, ökoliptol ve tolu balzamı gibi
tıbbi özellikleri olan maddeler dahil) oluşan boğaz pastili veya öksürük için şekerler
halindeki müstahzarlar 17.04 pozisyonunda yer alır. Tat ve koku verici maddeler
hariç, tıbbi özelliklere sahip maddeleri içeren boğaz pastilleri veya öksürük için
tabletler, her pastil veya tabletteki bu maddelerin oranının bunlara tedavi veya
korunmada kullanımını sağlaması şartıyla dozlandırılmış veya perakende satılacak
şekilde ambalajlandıkları zaman bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
30.06
 Cerrahide veya dişçilikte kullanılan steril emilebilir hemostatikler.
Bunlar, cerrahi ve dişçilikte kanamayı durdurmakta kullanılır ve vücut sıvıları tarafından emilme
özelliğine sahiptirler.
 Cerrahi veya dişçilikte kullanılan steril yapıştırma bariyerleri, emilebilir olsun olmasın.
 Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler.
Bu pozisyonda yer alan reaktifler, kan gruplarının tespitinde doğrudan doğruya kullanılmaya uygun olmalıdır.
Bunlar, insan veya hayvan menşeli serumlar veya bitkilerin tohumlarından ya da diğer bitki parçalarından
(phytagglutinins) çıkarılan bitkisel hülasalardır)
 Radyografi muayeneleri için X- ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar ve hastaya tatbik edilmek üzere
hazırlanmış teşhis reaktifleri ( karışım halinde bulunmayan dozlandırılmış haldeki ürünler veya aynı
kullanımlar için birlikte karıştırılmış iki veya daha fazla madde içeren ürünler ).
 Dişçi çimentoları ve diş dolgu maddeleri, kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
 İlk yardım kutuları ve setleri.
 Esası hormon, 29.37 pozisyonundaki diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal
müstahzarlar (perakende satış için ambalajlanmış olsun veya olmasın).)
 Eczacılık ürünleri atıkları.
 Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini
yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere
tasarlanan jel müstahzarları.
FASIL 31
GÜBRELER
FASIL 31
Bu Fasıl, genellikle tabii veya suni gübre olarak kullanılan birçok ürünü kapsar.
31.02 - AZOTLU MİNERAL VEYA KİMYASAL GÜBRELER.
3102.10 - Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.50 - Sodyum nitrat
Sodyum nitrat (saf olsun olmasın).
Amonyum nitrat (saf olsun olmasın).
Amonyum sülfat ve amonyum nitratın
Erime noktası XRF Azot oranı tayini
(Elemental analiz cihazı) ve FTIR
çift tuzları(saf olsun olmasın).
Amonyum sülfat (saf olsun olmasın).
 31.05 -BİTKİ BESİN MADDELERİ OLAN AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN İKİSİNİ VEYA ÜÇÜNÜ
İÇEREN MİNERAL VEYA KİMYASAL GÜBRELER; DİĞER GÜBRELER; BU FASILDAKİ
ÜRÜNLERİN TABLET VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE VEYA BRÜT AĞIRLIĞI 10 KG'I GEÇMEYEN
AMBALAJLARDA OLANLARI
 31.02 ila 31.04 pozisyonlarında tanımlanmamış kimyasal olarak belirli bir yapıda
olan diğer bileşikler gübre olarak kullanılsalar dahi (Örn; potasyum nitrat (28.34
pozisyonu), potasyum fosfat (28.35 pozisyonu)) bu pozisyona dahil değildir.
FASIL 32
DEBAGATTE VEYA BOYACILIKTA
KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE
TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE
DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR
BOYALAR VE VERNİKLER; CAM MACUNU
VE DİĞER MACUNLAR; MÜREKKEPLER
FASIL 32
Bu Fasıl, debagatte ve derilerin terbiye edilmesinde kullanılan müstahzarları içine alır (bitkisel menşeli
debagat hülasaları, sentetik debagat maddeleri(tabii debagat maddeleri ile karışık halde olsun veya
olmasın) ve suni samalar). Keza, bitkisel, hayvansal veya mineral menşeli boyayıcı maddeler, sentetik
organik boyayıcı maddeler ve bunlardan elde edilen Müstahzarların bir çoğu (boyalar, seramik boyalar,
mürekkepler, vb.) ile, vernikler, kurutucular ve macunlar gibi diğer çeşitli müstahzarlar da bu Fasılda yer
alır. Karbon karası (28.03 pozisyonu). 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi
birinden oluşan çözeltiler (kollodyum hariç), uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı çözeltinin
ağırlığının %50'sinden fazla olduğu zaman 32.08 pozisyonunda yer alır.
32.02
32.03
Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan
inorganik maddeler
Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler
32.04
Sentetik organik boyayıcı maddeler
32.06
Diğer boyayıcı maddeler
32.07
Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar
32.08
32.09
Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler
olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan
Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup
sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar
32.14
Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
32.15
Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer

39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi birinden oluşan
çözeltiler (kollodyum hariç), uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı
çözeltinin ağırlığının %50'sinden fazla olduğu zaman 32.08 pozisyonunda yer alır.
32.02
Sentetik organik debagat maddeleri (bazen "syntans" olarak bilinir).
Aromatik sentanlar: formaldehitin fenolkrezol veya naftalin sülfonik
asitleriyle kondenzasyon ürünleri; yüksek molekül ağırlıklı sülfonatlı
aromatik hidrokarbonlar; polisülfanamitler ve polihidroksi-poliarilsülfonsülfonik asitler gibi
(FTIR ve XRF)
İnorganik debagat ürünleri veya "mineral debagat maddeleri" (örn. krom,
alüminyum, demir veya zirkonyum tuzları esaslı).
32.04
3204.11.00.00.00 - - Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
- - Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan
3204.12
müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12.00.00.11 - - - Asit boyalar
3204.13.00.00.00 - - Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.14.00.00.00 - - Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
- - Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu
3204.15.00.00.00
boyalar olan müstahzarlar
3204.16.00.00.00 - - Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.17
- - Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
(FTIR ve XRF)
32.06
Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:
3206.11.00.00.00
3206.19.00.00.00
Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha
fazla titandioksit içerenler.
-Diğerleri
FASIL 33
UÇUCU YAĞLAR VE
REZİNOİTLER; PARFÜMERİ,
KOZMETİK
VEYA TUVALET
MÜSTAHZARLARI
33.03 - PARFÜMLER VE TUVALET SULARI.
33.04 - GÜZELLİK
VEYA MAKYAJ MÜSTAHZARLARI VE CİLT BAKIMI İÇİN
MÜSTAHZARLAR (İLAÇLAR HARİÇ) (GÜNEŞ KREMLERİ VEYA GÜNEŞLENME
MÜSTAHZARLARI DAHİL); MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
33.05 -
SAÇ MÜSTAHZARLARI.
33.06 - AĞIZ VEYA DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAYA MAHSUS MÜSTAHZARLAR (TAKMA
DİŞLERİ TEMİZLEMEYE VE ONLARI AĞIZDA SABİT TUTMAYA MAHSUS PAT VE TOZLAR
DAHİL) DİŞ ARALARINI TEMİZLEMEKTE KULLANILAN İPLİKLER (DİŞ İPLİKLERİ)
BİREYSEL KULLANIMA MAHSUS AMBALAJLARDA PERAKENDE SATILACAK HALE
GETİRİLMİŞ.
33.07 - TRAŞ ÖNCESİNDE, TRAŞ SIRASINDA VEYA TRAŞTAN SONRA KULLANILAN
MÜSTAHZARLAR, VÜCUT DEODORANTLARI, BANYO MÜSTAHZARLARI, TÜY
DÖKÜCÜLER VE TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN
DİĞER PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI, KAPALI YERLERDE
KULLANILAN MÜSTAHZAR DEODORANTLAR (PARFÜMLÜ VEYA DEZENFEKTE EDİCİ
VASFI OLSUN OLMASIN).
FASIL 38
MUHTELİF KİMYASAL
ÜRÜNLER
GENEL AÇIKLAMALAR
 Bu Fasıl, çok sayıda kimyasal maddeleri ve bu maddelere bağlı diğer ürünleri kapsar.
Kimyasal olarak belirli bir yapıdaki izole halde bulunan elementler ve bileşikler bu Fasıl
haricinde kalmaktadır (genellikle 28 veya 29 ncu Fasıllarda sınıflandırılmışlardır).
Bununla beraber aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahildir:
 Suni grafit (38.01 pozisyonu).
38.08 pozisyonunda tanımlandığı gibi hazırlanmış haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara
karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin
büyümesini düzenleyici, dezenfekte ediciler ve benzeri ürünler.
 Yangın söndürme cihazları için kullanılan veya yangın söndürme bombalarına konulmuş
olan söndürücü maddeler (38.13 pozisyonu).
 Magnezyum oksidin veya alkali veya toprak alkali metallerin halojenürlerinden meydana
gelip her birinin ağırlığı 2,5 gramdan az olmayan kültür kristalleri (optik elemanlar hariç)
(38.24 pozisyonu);
38.08 -
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ, KEMİRİCİ HAYVANLARA KARŞI KORUYUCU, ZARARLI MANTARLARI VE BİTKİLERİ YOK
EDİCİ, SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER VE BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİ, DEZENFEKTE EDİCİ VE BENZERİ
ÜRÜNLER (PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLLERDE VEYA AMBALAJLARDA VEYA MÜSTAHZAR HALİNE GETİRİLMİŞ)
3808.92.10.00.00
Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar XRF ve FTIR Analizi
38.09 -
TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN MENSUCAT, KAĞIT, DERİ VE BENZERİ
SANAYİLERDE
KULLANILAN
TÜRDE
APRE
VEYA
FİNİSAJ
MÜSTAHZARLARI,
BOYAYICI
MADDELERİN
SABİTLEŞTİRİLMESİNİ VEYA BOYAMA İŞLEMİN HIZLANDIRMAYI SAĞLAYICILAR VE DİĞER ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR
3809.10 - Esası nişastalı madde olanlar
3809.10.10.00.00 - - Ağırlık itibariyle içindeki
nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar
38.10
Enzimatik Nişasta -HPLC
METAL SATIHLARININ TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN MÜSTAHZARLAR; METALLERE LEHİM VE KAYNAK
YAPILMASINDA KULLANILAN SIVI MÜSTAHZARLAR VE DİĞER YARDIMCI MÜSTAHZARLAR
-
38.12 -
VULKANİZASYONU ÇABUKLAŞTIRICI MÜSTAHZARLAR; KAUÇUK VE PLASTİKLER İÇİN, TARİFENİN BAŞKA
YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN PLASTİFİYAN BİLEŞİKLER; OKSİDASYONU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR VE
KAUÇUK VE PLASTİKLERİ DAYANIKLI HALE GETİRMEDE KULLANILAN DİĞER STABİLİZATÖR BİLEŞİKLER.
38.15 –
TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN REAKSİYON BAŞLATICILAR, REAKSİYO
HIZLANDIRICILAR VE KATALİTİK MÜSTAHZARLAR.
3815.11.00.00.00 Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri
olanlar
XRF ve FTIR Analizi
38.21 -
MİKROORGANİZMALARIN (VİRÜSLER VE BENZERLERİ), BİTKİLERİN, İNSAN VEYA HAYVAN HÜCRELERİNİN
GELİŞTİRİLMESİNE VEYA İDAMESİNE MAHSUS MÜSTAHZAR KÜLTÜR ORTAMLARI.
38.22 -
BİR MESNET ÜZERİNDE BULUNAN, LABORATUARLARDA VEYA TEŞHİSTE KULLANILAN REAKTİFLER, BİR
MESNET ÜZERİNDE OLSUN OLMASIN LABORATUARLARDA VEYA TEŞHİSTE KULLANILAN MÜSTAHZAR REAKTİFLER (30.02
VEYA 30.06 POZİSYONLARINDA YER ALANLAR HARİÇ); STANDART (REFERANS) MADDELERİ.
28 veya 29 uncu Fasıllarda yer alan ürünler hariç, standart (referans) maddelerin
sınıflandırılmasında 38.22 pozisyonu, Tarife Cetvelindeki tüm pozisyonlara göre öncelik
alır.
Bu pozisyondaki standart maddeleri, bir cihazın ayarlanması, bir ölçme metodunun
değerlendirilmesi veya bir maddeye değer tayin edilmesi için hazırlanan referans
maddeleridir.
Bu referans maddeleri aşağıda belirtilenlerden oluşabilir:
 İlave analitik maddeler ihtiva eden ve konsantrasyonu kesin olarak belirlenmiş olan
substratlar;
 Belirli bileşenlerinin konsantrasyonları kesin olarak belirlenmiş olan karışım halinde
olmayan maddeler (örn., süt tozunun protein ve yağ muhteviyatları)
 Doğal veya sentetik, belirli özellikleri (örn; gerilme şiddeti, özgül ağırlığı) kesin
olarak belirlenmiş maddeler
38.23 -SINAİ MONOKARBOKSİLİK YAĞ ASİTLERİ; RAFİNAJ MAHSULU ASİT YAĞLARI;
SINAİ YAĞ ALKOLLERİ.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
 %85 veya daha fazla saflıkta oleik asit (kuru madde üzerinde hesaplandığında) (29.16
pozisyonu).
 %90 veya daha fazla saflıkta diğer yağ asitleri (kuru madde üzerinde hesaplandığında)
(genellikle 29.15, 29.16 veya 29.18 pozisyonu).
TS 4664 EN ISO 5508 Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar-Yağ Asitleri
Metil Esterlerinin Gaz Kromatografisiyle (GC) Analizi
3823.70
- Sınai yağ alkolleri :
3823.70.00.10.00
- - Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri
3823.70.00.90.00
- - Diğer sınai yağ alkolleri
Bu pozisyon, ayrıca mumsu bir yapısı olan sınai yağ alkollerini de kapsar.
%90 veya daha fazla saflıktaki (kuru madde üzerinden hesaplandığında) kimyasal olarak
belirli yapıda olan yağ alkolleri bu pozisyona dahil değildir (genellikle 29.05 pozisyonu).
38.24 - DÖKÜMHANE MAÇALARINA VEYA KALIPLARINA MAHSUS MÜSTAHZAR
BAĞLAYICILAR; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN
KİMYA SANAYİİ VEYA KİMYA SANAYİİNE BAĞLI SANAYİLERDE KULLANILAN
KİMYASAL ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR
3824.40:
Çimento,
harç
veya
betonlara
mahsus
müstahzar katkılar
XRF ve FTIR Analizi
3824.50 -: Ateşe dayanıklı olmayan harç veya betonlar
3824.60
Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda
belirtilen sorbitol hariç)
D-glusitol miktarı üzerinden
3824.60.11.00
hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
.00
veya daha az D-mannitol içerenler
HPLC İle Sorbitol ve Mannitol Analizi
FASIL 39
PLASTİKLER VE
MAMULLERİ
ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE
Doğal polimerler : Odundaki ligninin ayrılmasıyla elde edilen selüloz
39.12 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN
VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE).
39.13 TABİİ POLİMERLER (ALJİNİK ASİT GİBİ) VE TADİL EDİLMİŞ TABİİ POLİMERLER
(SERTLEŞTİRİLMİŞ PROTEİNLER, TABİ KAUÇUĞUN KİMYASAL TÜREVLERİ GİBİ) (TARİFENİN
BAŞKA YERLERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE).
Sentetik polimerler Genellikle çok sayıda tekrarlanana ' mer' veya '
monomer' denilen basit birimlerden oluşur. En basit sentetik polimer olan polietilen
örnek verilebilir. (3901-3911 arası polimerler)
Yarı sentetik polimerler Doğal polimerlerin modifikasyonu ile elde
edilirler.
39.12
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka
yerinde belirtilme -
yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
- Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00
3912.12.00.00.00
3912.20
- - Plastifiye edilmemiş olanlar
- - Plastifiye edilmiş olanlar
- Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
YAPILARINA GÖRE
Homopolimer:
Tek bir monomer biriminin tekrarlanması
polimerlerdir.örn.etilen grubunun tekrarlandığı polietilen ( PE ).
ile
oluşan
Kopolimer
:"Kopolimer" tabirinden, toplam polimer miktarı içinde tek bir monomer
ünitesi miktarı ağırlık itibariyle % 95 veya daha fazla olmayan bütün polimerleri kapsar.İki
monomer karışımından oluşan polimerdir. Kendi içinde sınıflanabilir.
Terpolimer:
Kopolimer zincirinde kimyasal yapıları farklı üç monomer bulunursa
bunlara terpolimer denir.Akrilonitril,bütadien ve sitirenden ABS olarak adlandırılan ticari
kopolimer hazırlanır.
— ABC— — A— B— C— A—B— C—
Kopolimer
3901.30.00.00.00
- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.90.90.00.11
- - - Etilen propilen kopolimeri
3902.30
3903.20.00.00.00
- Propilen kopolimerleri:
- Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
Terpolimer
3903.30.00.00.00
- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
SENTEZLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE POLİMERLER
1.Kondenzasyon polimerler: Bunlar, oksijen, kükürt, azot gibi atomların
içerildiği fonksiyonal gruplara sahip moleküller, su veya diğer yan ürünleri( HCl,
CO2) açığa çıkararak, birbirleri üzerine olan etkisi ile reaksiyona girip, monomer
birimlerinin eter, ester, amid veya diğer bağların bulunduğu bir polimer zincirini
oluşturur.
2.Katılma polimerler: Bunlar, tek moleküllerin birbirleri ile, su veya herhangi bir
yan ürün çıkışı olmadan, doymamış bir etilen molekülünün diğer herhangi bir
molekülle reaksiyona girmesiyle oluşan ve sadece karbon-karbon bağlarının
bulunduğu bir polimer zincirinin oluşturduğu polimerizasyondur
3.Yeniden düzenlenen polimerizasyon. Bunlar, oksijen, azot ve kükürt gibi
atomları içeren fonksiyonel gruplara sahip moleküller; su veya herhangi bir yan ürün
çıkışı olmaksızın, birbirleriyle, moleküller içinde meydana gelen yeniden
düzenlemeler ve katılmalar yoluyla reaksiyona girerek, monomer birimleri eter, amid,
üretan veya diğer bağlantıların bulunduğu bir polimer zincirini oluştururlar. Bu
polimerizasyona örnek olarak formaldehitlerden polioksimetilen (poliformaldehit),
kaprolaktam'dan poliamid-6'nın veya bir poliol ve bir di-izosiyanattan poliüretanların
elde edilmesi verebilir. Bu tip polimerizasyona poliadisyon (polikatılma) denir.
Katılma polimerizasyonu
ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.11
- - - Polietilenden olanlar
3921.90.60.00.12
- - - Polivinil klorürden olanlar
3921.90.60.00.13
- - - Polipropilenden olanlar
3921.90.60.00.19
- - - Diğerleri
Kondensasyon veya çevrilme
polimerizasyonu ürünlerinden
olanlar
3921.90.10.00.00
3921.90.30.00.00
- - - Poliesterlerden olanlar
- - - Fenolik reçinelerden olanlar
Sentetik poliolefinler
39.01 -
ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE).
3901.10 - Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen
3901.10.10.00.00 - - Lineer polietilen
3901.10.90.00.11 - - - Alçak yoğunluk polietilen
3901.20 - Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen
3901.20.90.00.11 - - - Yüksek yoğunluk polietilen
39.02 - PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK
ŞEKİLLERDE).
3902.10 - Polipropilen
3902.30 - Propilen kopolimerleri
Sıvı sentetik poliolefinler.
Bunlar, etilen, propen, bütenler veya
diğer olefinlerden elde edilen polimerlerdir. Alçak basınç damıtma yöntemi
kullanıldığında, % 60’dan az hacmi 1,013 milibara düştükten sonra 300 0C
de damıtılıyorsa, 39.01 veya 39.02 pozisyonlarında yer alır.
Poli(etilentereftalat)
Dünyadaki
plastik
üretiminin
%18′ini
oluşturan poli(etilen tereftalat), polietilen ve
polipropilenden sonra üçüncü sırada yer
alır.
Gündelik
hayatımızda
en
çok
karşılaştığımız, belki de adını en çok
kullandığımız
plastiklerden
biri
olan
poli(etilen tereftalat) yaygın olarak PET
kısaltmasıyla anılır. Ancak PETE, PETP ya
da PET-P kısaltmaları da poli(etilen
tereftalat) için kullanılmaktadır. Poliester
grubundan
olan
PET,
doğrusal
bir
termoplastik
polimerdir
ve
özellikle
şişeleme gibi alanlarda karşımıza çıkar.
ortalama erime sıcaklığı 270°C civarındadır
3907.60
- Poli(etilen tereftalat) :
3907.60.20.00.00
- - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.60.80.00.00
- - Diğerleri
Viskozimetre
Viskozite Ölçümü : Polimerlerin viskozite ölçümü otomatik viskozimetre ile
yapılır. Kullanılan çözücüler m-kresol ve orto-kloro fenol’dür. polimer çözeltisi 135
C’de hazırlanmıştır. Relatif ve intrinsik viskozite otomatik olarak ölçülür.
Polimerlerin Seyreltik Çözeltilerinin Viskozite Sayısının Tayini. ASTM
D 2857
39.04 -VİNİL KLORÜR VEYA DİĞER HALOJENLENMİŞ OLEFİNLERİN POLİMERLERİ
(İLK ŞEKİLLERDE).
3904.10 - Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.21 -- Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22 -- Plastifiye edilmiş PVC
39.20 - PLASTİKLERDEN DİĞER PLAKALAR, LEVHALAR, FİLMLER,
FOLYE VE ŞERİTLER (GÖZENEKSİZ)
Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3920.43 -- Ağırlık itibariyle % 6’dan
az olmayan plastifiyan içerenler
3920.49 -- Diğerleri
PVC de kullanılan plastifiyan miktarının Pvc nin camsı geçiş sıcaklığına
etkisi
BOPP (BİORYENTE POLİPROPİLEN)
BOPP (bioryente polipropilen ) film çift
taraflı
gerdirilmiş
film
anlamında
kullanılır(ASTM D 2673 :biaxially oriented
PP film(OPP-X)—a film in which The
machine-and transverse-direction tensile
strengths both exceed 68MPa(10000psi)
3920.20
- Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11
- - - - Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19
- - - - Diğerleri
Çekme-Kopma Testi
A: Toplam uzunluk ; 75 mm
B: Dar kısmın uzunluğu ; 25 mm
C : Uçların genişliği ; 12,5
D: Dar kısmın genişliği ; 4 mm
E : Kavis yarıçapı (dış) ; 8 mm
F : Kavis yarıçapı (iç) ; 12,5 mm
39.20
Plastiklerden diğer plakalar,
levhalar, filmler, folyo ve şeritler
(gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye
edilmemiş, tabaka tabaka
tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde
birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3921 -Plastiklerden diğer
plakalar, levhalar,
yapraklar, filmler, folyoler
3926 ; Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında
belirtilen diğer maddelerden eşya
FASIL 40
KAUÇUK VE KAUÇUKTAN
EŞYA
Kauçuk Kavramı
İster doğal ister yapay olsun tüm kauçuklar elastomer adlı genel polimer sınıfının
bir parçasıdır.Bu yüzden öncelikle elastomer kavramı bilinmelidir. Elastomer: Oda
sıcaklığında orijinal boyunun en az iki misline kadar uzatılabilen ve bu uzamayı
temin eden kuvvet ortadan kalktığında hemen hemen orijinal hâline dönebilen
polimerik (makromoleküller)malzemeler elastomer olarak adlandırılır.Elastomerlerde
esnekliği sağlayan ikili bağlar bulunur.Elastomerler çiğ hâlde iken,yani herhangi bir
kimyasal işleme, pişmeye tabi tutulmadan önce özellikleri ticari kullanım için hiç
uygun değildir.Bu yüzden genellikle elastomerler,çeşitli kimyasallarda kullanılarak
pişirilir.Kauçuklar ise şekillendirilebilen ve pişme özelliği olan elastomerlerdir.
Kauçuklar,kendi arasında tabii kauçuklar ve sentetik kauçuklar ve Rejenere
kauçuk olmak üzere üçe ayrılır.
Tabii kauçuklar
Tabii kauçuğun formülü 1826 yılında Faraday tarafından bulunmuştur.Tabii kauçuğun
kimyasal adı cis1-4 poliizoprendir. Tabii kauçuk oldukça düzenli
ve %99 cis
yapısında
olduğu
için
yüksek
derecede
kristallenme özelliğine sahiptir. Yani çok kolaylıkla
sertleşir.
Yüksek
derecede
kristallenme
özelliğinden dolayı karbon atomlarının hareketi
sınırlanmıştır.
Kauçuk Çeşitleri
Bazı kauçukların kimyasal formülleri
40.01 -TABİİ KAUÇUK, BALATA, GÜTA-PERKA, GUAYÜL, ÇIKIL (CHİCLE) VE BENZERİ
TABİİ SAKIZLAR (İLK ŞEKİLLERDE VEYA LEVHA, TABAKA VEYA ŞERİT HALİNDE).
4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın)
-Tabii kauçuk (diğer şekillerde):
4001.21 -- Füme yapraklar (RSS)
Doğal kauçuk, yapay kauçuklara göre daha yüksek kopma dayanıklılığına
sahiptir.Doğal kauçuktan elde edilen ürünler çok iyi elastikiyet özellikleri
verir.Doğal kauçuktan üretilmiş mamuller ısıya karşı dayanıksızdır
Bu Fasılın 1 numaralı Notunda ve 40.02 pozisyonundaki
"sentetik kauçuk" tabiri aşağıda yazılı olanlara uygulanır:
Kükürt
aracılığıyla
dönmeyecek
vulkanizasyon
şekilde,
termoplastik
yoluyla
olmayan
tekrar
geri
maddelere
dönüştürülmüş bulunan, 18C ve 29C arasında kopmaksızın
orijinal
uzunluğunun
3
misline
erişebilen
ve
orijinal
uzunluğunun 2 misline eriştiğinde, 5 dakikalık bir sürede
orijinal uzunluğunun 1,5 misline dönebilen doymamış sentetik
maddeler .
Çekme-Kopma Testi
Kopma mukavemeti, kopma anında elastomer malzemeye uygulanan kuvvettir.
Elastomer malzemenin çekmeye karşı dayanımını gösterir. MPa cinsinden ifade edilir.
Kauçuk teknolojisinde kopma mukavemetinin 7,5 MPa’ın altında olmaması istenir.
Kopma uzaması ise; kopma anında, elastomer malzemenin ilk boyuna oranla uzama
miktarıdır. %uzama cinsinden ifade edilir. Kauçuk sektöründe kopma uzamasının
minumum %200 olması istenir.
A: Toplam uzunluk ; 75 mm
B: Dar kısmın uzunluğu ; 25 mm
C : Uçların genişliği ; 12,5
D: Dar kısmın genişliği ; 4 mm
E : Kavis yarıçapı (dış) ; 8 mm
F : Kavis yarıçapı (iç) ; 12,5 mm
40.03 - REJENERE KAUÇUK (İLK ŞEKİLLERDE, LEVHA, TABAKA VEYA
ŞERİT HALİNDE).
Rejenere kauçuk, kullanılmış kauçuk eşyalardan, bilhassa tekerlek lastiklerinden
veya vulkanize kauçuğun kırpıntı ve döküntülerinden, kauçuğun yumuşatılmasıyla
("devulkanizasyon") ve çeşitli kimyasal veya mekaniksel metotlarla bazı istenmeyen
maddelerin giderilmesiyle elde edilir.
40.04 Pozisyonu anlamında "döküntü, kırpıntı ve artıklar" tabirinden, kesilme,
eskime veya diğer sebeplerle kesinlikle kullanıma elverişli olmayan kauçuk eşya ve
kauçuğun eşyanın işlenmesinden veya imalatından arta kalan döküntü, kırpıntı ve
artıklar anlaşılır
40.05 - KARIŞTIRILMIŞ
KAUÇUK
(VULKANİZE
EDİLMEMİŞ)
ŞEKİLLERDE, LEVHA, TABAKA VEYA ŞERİT HALİNDE).
4005.10 - Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk
4005.20 - Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyonundakiler hariç).
(İLK
Vulkanize olmuş ve vulkanize olmamış bir kauçuğun
özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:
Vulkanize olmamış
Vulkanize olmuş
Yumuşak
Sert
Yapışkan
Yapışkan olmayan
Düşük mukavemet
Yüksek Mukavemet
Yüksek kalıcı deformasyon
Düşük Kalıcı Deformasyon
Çözünme
Çözünmez ya da az çözünür
Isıdan etkilenme
Isıdan az etkilenme
Termoplastik özellikler.
Elastik Özellikler
40.09 -
VULKANİZE
ELEMANLARIYLA
EDİLMİŞ
BİRLİKTE
KAUÇUKTAN
OLSUN
BORU
OLMASIN
VE
(CONTA,
HORTUMLAR,
DİRSEK,
BAĞLANTI
RONDELA
GİBİ)
(SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN OLANLAR HARİÇ).
40.10 -
VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN TAŞIYICI KOLANLAR VE TRANSMİSYON
KOLANLARI.
40.11 -
KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER
40.12 -
KAUÇUKTAN SIRT GEÇİRİLMİŞ VEYA KULLANILMIŞ DIŞ LASTİKLER; KAUÇUKTAN
DOLGU LASTİKLERİ VEYA TEKERLEK BANDAJLARI, DIŞ LASTİKLER İÇİN SIRTLAR VE
KOLANLAR
40.13 -
KAUÇUKTAN İÇ LASTİKLER.
40.14 -
SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN HİJYEN EŞYASI VE ECZACILIK
EŞYASI
(EMZİKLER
DAHİL)
(SERTLEŞTİRİLMİŞ
KAUÇUKTAN
AKSAMI
BULUNSUN
BULUNMASIN).
40.15 - SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN HER TÜRLÜ GİYİM EŞYASI VE
AKSESUARI (ELDİVENLER, TEK PARMAK ELDİVENLER VE PARMAKSIZ ELDİVENLER DAHİL)
40.16 -
SERTLEŞTİRİLMEMİŞ VULKANİZE KAUÇUKTAN DİĞER EŞYA.
40.17 -
HER ŞEKİLDE, SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK (EBONİT GİBİ) (DÖKÜNTÜ VE
ARTIKLAR DAHİL); SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN EŞYA.
Analiz Yöntemleri
Klasik (Yaş) Yöntemler
Analiz sadece inorganik
veya organik kimyasal
maddelerin çözeltileri
kullanılarak
gerçekleştiriyorsa buna yaş
analiz denir.
-Gravimetrik analiz
-Volumetrik analiz
Enstrümantal (Aletli)
Yöntemler
Analiz kimyasal çözeltilerin
yanı sıra cihaz kullanılarak
gerçekleştiriliyorsa
enstrümantal analiz denir
-Spektroskopik analiz
-Kromatografik analiz
-Termal analiz
-Viskozimetre
-Mukavemet Testleri
Temel Kimya -Polimer Analiz Metodları
 Plastiklerin Erime Entalpisi ve Camsı Geçiş Sıcaklıklarının Diferansiyel Taramalı Kalorimetri
(DSC) ie Tayini.
PlastiklerinTermogravimetrik Analizi (TG).
Polimerlerin Seyreltik Çözeltilerinin Viskozite Sayısının Tayini. ASTM D 2857.
XRF Spektrometresiyle Yarı-Kantitatif Olarak İnorganik Yüzde Element Analizi.
Plastiklerin Yoğunluk Tayini .ASTM D 1505.
Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Gaz Kromatografisiyle (GC) Analizi.TS 4664 EN ISO 5508
Hidroklorik asit (HCl) Kullanarak ile Sodyum Hidroksit (NaOH) (Kostik Soda) ve Potasyum
Hidroksit (KOH) (Kostik Potas) Miktar Tayini .Titrimetrik Metod.ASTM E 291
Sodyum Hidroksit (NaOH) Kullanarak Sülfürik Asit (H2SO4) Yüzde Tayini . Titrimetrik Metod.
ASTM E 223
Sodyum Hidroksit (NaOH) Kullanarak Fosforik Asit (Ortofosforik Asit) Miktar Tayini.Titrimetrik
Metod .TS 3064
HCl Kullanarak Sodyum Karbonat (Na2CO3) Tayini. Titrimetrik Metod .ASTM E0359
Sıvıların Kırılma İndislerinin Refraktometre ile Tayini.
Refraktometre ile Brix Tayini.
Katı Numunelerin Erime Noktalarının Erime Noktası Tayin Cihazı ile Tayini.
FTIR ile Organik Yapıların Kalitatif Tayini.
Dansimetre İle Sıvıların Yoğunluğunun Tayini.
Yağ Asitlerinin Asit Sayısı ve Asitlik Tayini. TS EN ISO 660
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Malzemelerin Yüzey ve Elementel Kimyasal Analizleri.
GC-MS/FID ile Karışımların Kalitatif ve Kantitatif Analizleri.
Lastikler ve Termoplastiklerin Çekme Gerilmesi-Uzama Özelliklerinin Tayini.TS 1967 ISO 37.
Klasik (yaş) yöntemler
VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)
Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen
ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir
başka çözelti (standart çözelti, titrasyon çözeltisi) yardımıyla tayini esasına
dayanan analiz yöntemidir
 Asit Baz Titrasyonları
 Ayarlı Baz ile HCl, HNO3,H2SO4, CH3COOH(28.fasıl) ve
 sinai monokarboksilik yağ asitlerinde asitlik tayini(38.fasıl)
 Ayarlı asit ile Sodyum Hidroksit Çözeltilerinde % Tayini
(28.fasıl)
 Çöktürme Titrasyonları
 Ayarlı gümüş nitrat ile klorür iyonu tayini
MADDENİN ÖZELLİKLERİ İLE
TANINMASI
Her maddenin
 donma noktası
 kaynama noktası
 yoğunluğu
 kırılma indisi
 erime noktası vb.
belirleyici karekteristikleri veya belirli
özellikleri vardır. Bu özelliklerin her
madde için farklı olmasından dolayı onları
birbirinden ayırdetmek mümkündür
Erime Noktası
Birçok kristalli organik bileşik basit bir cihaz kullanılarak belirlenebilecek
kadar düşük (50-3000 °C) karakteristik birer erime noktasına sahiptir.
Erime noktası rutin olarak :
a) Kristalli organik bileşiklerin saf olup olmadıklarının belirlenmesi ve
b) Organik bileşiklerin tanımlanmaları için kullanılır
eğer bir bilesik 0.5-2.0 °C lik dar bir sıcaklık aralığında eriyorsa, bileşiğin
oldukça saf olduğu kabul edilebilir.
Bazı bileşiklerin erime noktası
Bileşik Adı
Erime Noktası, °C
Benzoik Asit
121-122
Üre
133–135
Maleik anhidrit
52-53
Kırılma İndisi
Refraktometri, her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibini kullanarak,
konsantrasyon ve madde miktarı gibi tayinleri yaptığımız bir yöntemdir. Kırılma
indisi her maddeye özgü bir fiziksel özelliktir, bu sebeple kalitatif ve kantitatif
analizlerde kullanılan bir metoddur. Kırılma indisi E.N ve K.N. gibi bir kimyasal
türün belirlenmesinde kullanılan sabitlerdendir saflık kontrolünde kullanılır.
Bazı maddelerin kırılma indisi değerleri
Bileşik Adı
Kırılma indisi (n20/D)
589.29 nm
Aseton
1.35916
Su
1.33300
Şekerli su (%30)
1.38010
Şekerli su (%80)
1.49053
Gliserol(Gliserin)
1.47220
Yoğunluk
Hidrometre. Bir sıvının yoğunluğunu ölçen alet. Hidrometre, bir tarafı
ağırlaştırılmış ve diğer tarafında ölçeklenmiş bir boru bulunan bir cam
küreden ibarettir. Kullanılırken yoğunluğu ölçülecek sıvının içine konulur.
Eğer sıvının yoğunluğu büyükse, hidrometre gövdesi dışarı çıkarak yüzer.
Gövde üzerine gelen sıvı üst yüzeyinden, sıvının yoğunluğu anlaşılır.
Sıvının yoğunluğu arttıkça, hidrometre yukarı çıkarak yüzer. Hidrometrenin
gövdesi üzerindeki ölçekten, sıvının yoğunluğu okunur.
Bazı maddelerin yoğunluk değerleri
Otomatik Yoğunluk Ölçer Hidrometre
Bileşik Adı
Yoğunluk (g/cm3)
Etanol
0.789 g/cm³
Etil asetat
0.897 g/cm³
Akrilik acid
1.046 g/cm³
Spektrometrik Ve Kromatografik
Yöntemler
1-Atomik spektroskopi
 ICP-OES
 ICP-MS
 XRF
2-Moleküler spektroskopi
 FT-IR
3-Kromatografik analiz
 HPLC
 GC-MS/FID
Termal Analiz Yöntemleri
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC).
Termal Ağırlık Analizi (TGA)
Örneğe ait bir fiziksel özelliğin sıcaklığın bir
fonksiyonu olarak ölçüldüğü veya bir tepkimede
absorplanan veya açığa çıkan ısının izlendiği
yöntemlere Termal Analiz Yöntemleri denir.
Mikroskopi
– SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi)
Metal, seramik, plastik, kompozit vb. değişik
malzemeler incelenerek değişik malzemelerin
mikroyapı görüntüleri incelenmektedir.
EDS analizi yapılarak sonuçlar
değerlendirilmektedir
FOURIER TRANSFORM INFRARED
SPEKTROMETRESİ
FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır. Optik izomerler dışında bütün
bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklıdır. IR bölgesi elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi
ile mikro dalga bölgesi arasında yer alır. Bu bölge 4000-450 cm-1 dalga boyu arasıdır. IR spektrumu
organik maddenin strüktürü ile ilgili direkt bilgiler sağlar. Deneyler için KBr, AgCl, NaCl veya
CaF2‘den yapılmış kaplar veya prizmalar kullanılır. Katı maddeler KBr ile toz haline getirilerek ve
belli bir ölçüde preslenerek IR spektrumu alınır.Veyahut nujol ve ya çözeltide incelenir. Bu amaç için
çözücü olarak sadece CCl4 veya CS2 gibi çok az absorpsiyon bandları gösteren çözücüler
kullanılır.
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik
EmisyonSpektrometresi (ICP-OES)
Burada numune bir argon akışlı sisleştirici(nebulizer) içinde sisleştirilir ve oluşan çok küçük
damlacıklar bir spray chamber vasıtasıyla plazmaya taşınır. Bunun sonucunda iyi bir
atomlaşma olur. Elementlere has emisyon spektrumları dağıtıcı bir spektrometreden geçirilir ve
ışığa duyarlı bir cihaz(CCD dedektör) ile şiddetleri özgün dalga boylarında izlenir. Bu da bir
bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve kontrol edilir.Yaklaşık 72 elementin eser, minör ve majör
konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Hassas
kantitatif analiz, kalitatif tetkik ve sıvılardaki eser elementlerin yüksek hızda ölçülmesine olanak
tanımaktadır. Yaklaşık 72 element analizi ppb seviyesinden % seviyesine kadar
ölçülebilmektedir. Hidrür sitemi sayesinde Hg, As, Se, Bi, Sb, Sn, Te elementleri ppb düzeyinde
ölçümü mümkündür.
İndüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrofotometresi
(ICP-MS)
Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarıniceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Teknik elektromanyetik
indüksiyonla 10,000 K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi; iyonize
elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör
tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir. Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen
oldukça kısa bir sürede ölçülür ICP-MS ile 80’e yakın elementin derişimi belirlenebilmektedir ICP-MS ile
gerçekleştirilen niceliksel analizde pek çok element için ölçüm sınırı ppb (mikrogram/kilogram) ve altı düzeydedir.
Uygun koşullarda ppt (nanogram/kilogram) düzeyindeki derişimler de güvenilir biçimde belirlenebilir.
Ölçülen Elementler ve Ölçüm Sınırları
Farklı tipteki örneklerin analizinde uygulanan süreçler
Örnek Türü
Çözeltiye Alma İşlemi
Sıvı (Organik-İnorganik)
Gerekmez
Katı (Organik-İnorganik)
Öğütme > Mikro Dalga Fırını
Sıvı (Organik-İnorganik)
Mikro Dalga Fırını
Katı (Organik-İnorganik)
Öğütme > Eritiş/Füzyon
Katı örneklerin çözelti haline getirilmesi
Mars
microwave de yüksek basınca
dayanıklı PFA kapalı kaplar içerisinde eritiş
yapılmaktadır. Eritiş işleminde yüksek
saflıktaki asitlerden (HNO3, HCl, HF,
HClO4 vb.) hazırlanmış asit kokteyleri
kullanılmaktadır. Hazırlanan asit kokteyleri
analite ve metoda göre değişmektedir
Mikro Dalga Fırını
Kil numunesinin mikrodalga ile hazırlanması
ICP-MS Kullanım Alanları
Oldukça farklı disiplinlerde kullanım alanı bulunan ICPMS başlıca, jeoloji, çevre, kimya, metalurji ve gıda
mühendisliği, hidrojeoloji, tıp, biyoloji, petrokimya,
alanlarında kullanılmaktadır.(İster baraj-akarsu gibi
yüzey, ister yeraltısuyundan temin edilsin tüm suların
kimyasal bileşimleri doğal ya da antropojenik süreçleri
bağlı olarak sağlığı etkileyecek değişime uğrayabilirler.
Bu nedenle, içmesuyu olarak da kullanılan şebeke
suyunda iz element içeriğinin düzenli olarak izlenmesi
önemlidir)
Jeoloji/Hidrojeoloji • Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri • Kaya ve
toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi • Yeraltısuyu, kaynak ve mineralli suların içme
suyu kalitesinin belirlenmesi • Mineralli ve termal su analizleri • Toprak ve sularda ağır metal
kirliliği tespiti • Endüstriyel hammadelerde iz element analizleri • Hidrojeolojik çalışmlarda •
Çevre • Su ve atık su analizi • Toprak, çamur analizleri • Yarı-iletkenler • Yarı-iletken Cihazı
Kalite Kontrolü • Silikon devre levhası analizi •
Nükleer • Nükleer atık analizleri • Çalışma alanı etkisi / Endüstriyel Hijyen • Kanda ve idrarda
Uranyum • Uranyum zenginleştirme ölçümleri • Nükleer bir patlamada ortama yayılan düşük
kütleli Fizyon (parçalanma) Ürünleri •
Klinik / İlaç ve Tıbbî • Vücut sıvılarında iz metaller • Metal zehirlenmeleri • Çalışma alanı etkisi
• İlaç ve besin preparatlarında iz metaller •
Adlî • Suç mahallî maddeleri tanımlamaları • Silah atışı kalıntıları •
Kaynak doğrulaması • Meyve suları, şaraplar, mücevherat ve değerli metaller •
Petrokimya • Bitmiş üründe ve hammaddelerdeki safsızlıklar • Kimyasal proses izleme • Yağ
olgunluk göstergeleri
X-RAY FLUORESCENCE(XRF)
X-ray fluorescence (XRF) yıkıcı olmayan bir analiz tekniğidir. Katı, toz ve sıvı
numunelerin içerdiği elemanların nitel ve nicel analizlerini yapmak için
kullanılır. XRF Beryllium'dan Uranium'a kadar olan elementlerin ppm
seviyesinden %100’e kadar ölçümleri yapılabilir.
 Çevre analizleri
 Gıda analizleri
 Yağ analizleri(atık ve kullanılmamış
yağlarda)
 Petrokimyasal analizler
 Jeolojik analizler
 Mineral analizleri
 İlaç sanayi
 Çimento sanayi
 Metal analizleri
 Toprak analizleri
 Plastik malzemelerde ağır metal
analizleri(0.1 ppm %100)
 Cam sanayi
XRF Numune Hazırlama
Bitki / Hayvan Dokusu, Tohumlar, Polymer, Plastik, Diş, Kemik, Saç, İlaç, Yiyecek,
Elektronik Parçalar, Tekstil ürünleri gibi numuneleri toz haline getirilerek analize
hazırlanır. Öğütücü cihazları ile numunelerinizi hazırlanma aşamasında herhangi
bir kimyasal özelliğinde bozulma olmadan ve kısa süre içinde istenilen ebatlarda toz
haline getirilmesini sağlar. XRF analizlerinde genellikle numunelerin düz yüzeyli ve
yuvarlak olması gerekmektedir. Presleme cihazları ile istediğiniz çaplarda yuvarlak
diskler hazırlanır.
Pelet Presleri
Öğütücü cihazları
Kromatografik analiz
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ( HPLC )
HPLC analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır.
 UV dedektörler
 Refraktif indeks dedektörler
 Fluoresans dedektör
 Elektrik iletkenlik dedektörü
 Elektrokimyasal dedektör
 Transport dedektörler
 Buharlaştırmalı ışık saçılması
dedektörü
 Kütle spektrometresi
 Radyoaktivite dedektörü
GAZ KROMATOGRAFİSİ - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC\MS)
GC/MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte
çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Cihaz GC
ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir.
Termal Analiz Yöntemleri
Termal analiz yöntemleri malzemenin içine veya dışına doğru ısıl enerji
akımı sonucunda malzemede meydana gelen değişimleri belirler. Sıfır K
derecede atomlar hareketsiz halde iken sıcaklığın artışıyla kazandıkları
enerji sayesinde atomlar hareketlenirler. Bu hareketlilik sonunda bağlarda
oluşan değişimlerle katıda bazı değişimler meydana gelebilir. İnert atmosfer
altında katı malzemelerde meydana gelen değişimler;
Katı faz dönüşümleri
Camsı geçiş Organik ve inorganik esaslı camsı malzemelerde
rijit yapıdan viskoelestik yapıya geçişin başlangıç sıcaklığı olan
cam geçiş sıcaklığı, Tg
Ergime
Süblimleşme ve
Termal bozunum reaksiyonlarıdır.
Termal Analiz Yöntemleri
TG yönteminde sıcaklık artışına bağlı ağırlık kaybı
belirlenirken,
DTG yönteminde ağırlık kaybı zamana ve sıcaklığa bağlı
olarak belirlenerek ağırlık değişim hızı hesaplanır.
DSC ve DTA yöntemleri birbirine çok benzer ve enerji
değişimlerinin kantitatif ölçülmesi prensibine dayanır.
TG ve DTA kimya sektöründe özellikle polimerlerin üretimi ve
karakterizasyonunda uygulama alanı bulmuştur.
DSC
ise
malzemelerin
termodinamik
özelliklerinin
belirlenmesinde ve malzemelerin faz değişimleri ve reaktif
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Termal Analiz Yöntemleri
Uygulandığı Malzemeler Belirlenen Özellikler:
 Metaller ve alaşımları,  Termal sabitleri
 Seramikler
 Faz dönüşümleri ve
faz dengesi
 Camlar,
 Yapısal değişimler
 Polimerler,
 Termal kararlılık
 Çimento ve beton gibi
yapı malzemeleri,
 Termal ayrışmalar
 Mineraller,
 Kimyasal Reaktivite
 Biyolojik Malzemeler,
 Termodinamik
çalışmalar
 İlaçlar,
 Kinetik çalışmalar
 Tekstil ve fiberler
Fasıl 28
28.06 -
 Asit Baz Titrasyonları
HİDROJEN KLORÜR (HİDROKLORİK ASİT
28.07 - SÜLFÜRİK ASİT; OLEUM
28.08 -
NİTRİK ASİT
28.09-
DİFOSFOR PENTAOKSİT; FOSFORİK ASİT; POLİFOSFORİK ASİTLER : TS 3064
28.14 -
SUSUZ (SAF) AMONYAK VEYA AMONYAĞIN SULU ÇÖZELTİLERİ.
28.15 -
SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK SODA); POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTAS);
SODYUM VEYA POTASYUMUN PEROKSİTLERİ.
Karbonat Testi :
28.36- KARBONATLAR;PEROKSİKARBONATLAR (PERKARBONATLAR); AMONYUM
KARBAMAT İHTİVA EDEN TİCARİ AMONYUM KARBONAT.
 Kırılma İndisi
 FT-IR Spektrometrisi
 ICP-OES
 ICP-MS
 XRF
2823.00.00.00.00 : Titan oksitleri
CAS numarası:
13463-67-7
Bu pozisyon karıştırılmamış veya yüzey işlem görmemiş titanyum dioksiti kapsar; ancak, üretim
sürecinde; pigment olarak (32.06 pozisyonu) veya diğer amaçlarla (örn. 38.15, 38.24
pozisyonları) kullanıma uygun hale getirmeyi sağlayan bir takım fiziksel özellikler elde etmek için
bileşikler ilave edilen titanyum dioksiti kapsamaz.
2823.00.00.00.00 : Titan oksitleri
2823.00.00.00.00 : Titan oksitleri
Rutile ve anatase (TiO2) SEM micrografikleri
2915.12.00.00.13 Kalsiyum formiat
CAS numarası:
Erime Noktası:
544-17-2
300°C de dekompoze olur
Kalsiyum formiat FTIR Spektrumu
Kalsiyum formiat XRF Spectrumu
Spektral Database Siteleri
http://sdbs.riodb.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
http://www.sigmaaldrich.com/european-export.html
http://www.chemexper.com/
http://webbook.nist.gov/chemistry/
2916.31.00.90.12 :Sodyum benzoat
CAS number 532-32-1
Erime Noktası: 300 ◦C
2916.31.00.90.
Sodyum benzoat XRF Spektrumu
Sodyum benzoat FTIR Spektrumu
2916.11.00.10.00 Akrilik asit
CAS numarası
79-10-7
Yoğunluk (25 °C): 1.051 g/mL
Kırılma indisi(n 20/D): 1.442±0.001
Akrilik asit FTIR Spektrumu
POLİMER:
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde polimer; tekrarlanan
yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül
ağırlıklı bileşikler olarak tanımlanmıştır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
Bir polimerin ısı karşısındaki davranışı kristal, yarı kristal ya da amorf
olmasıyla yakından ilişkilidir. Amorf polimerler yeterince düşük sıcaklıklarda
sert ve kırılgandırlar (cam gibi). Böyle bir polimer ısıtıldığında camsı geçiş
sıcaklığı(Tg) denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuk özellikleri gösterir.
Polimerin camsı geçiş sıcaklığı üzerinde ısıtılması sürdürülürse; polimer,
kauçuğumsu davranışı da bırakarak yavaş yavaş zamk görüntüsü
üzerinden yeterince yüksek sıcaklıklarda sıvı halini alır. Ancak;
kauçuğumsu, zamksı ve sıvı davranış değişiklikleri arasında kesin sıcaklık
değerleri yoktur, geçişler derecelidir. Örneğin, amorf bir madde olan
cam, camsı geçiş sıcaklığına kadar ısıtıldığında yumuşamaya başlar,
biraz daha yüksek sıcaklıklarda kolayca şekillendirilir, yeterince ısıtılırsa sıvı
gibi akar.
Yarı-kristal polimerler de amorf polimerler gibi camsı geçiş sıcaklıkları
altında kırılgandırlar. Bu özelliklerini camsı geçiş sıcaklığına kadar
korurlar. Camsı geçiş sıcaklığı geçildiğinde belli derecede yumuşaklık
kazanmakla birlikte kristal yapılarından dolayı esnek termoplastik
davranışa geçerler. Erime sıcaklığına(Te) kadar termoplastik özelliklerini
değiştirmezler ve erime sıcaklığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı
verecek şekilde erirler. Tam kristal polimerler
serttirler, camsı geçiş
göstermezler, belli bir sıcaklıkta erirler.
Polimerler katı haldeyken % 100
kristalin yapı yerine amorf ve
kristalin
yapı
karışımı
gösterirler.Kristal bölgeler katılığı
oluştururken,
amorf
bölgeler
tokluğu artırır. Kristal polimerlerin
özellikleri Tg'den çok kristallik
derecesiyle
ilgilidir.Kristallik,
yapıya sertlik, ısı ve mekanik
özellikler
sağlar.
%
5-10
kristallikte malzeme esnektir. %
20-60 kristallikte ise malzeme
toktur. %60-80 kristallikte ise yapı
sert ve dayanıklıdır.
Amorf,yarı kristal ve kristal polimerde termal geçişler sırasında görülen davranış
değişiklikleri. Yarı-kristal polimerlerde geçişler belirgin, amorf polimerlerde camsı
geçiş dışındakiler derecelidir.
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
DSC analiz; parçanın ısıtılması, soğutulması ve eşsıcaklıkta tutulmasıyla
oluşan enerji farklılıklarındaki değişimlerini analiz eder. Enerji
farklılıklarıyla, numunede nicel olarak gözlenen hal değişimi ve de
oluştuğu noktalarda sıcaklığın bulunmasına ve ayrıca erime sürecine
bağlı olarak malzeme karakterizasyonuna, cam hal değişim ölçümlerini
ve bunlar gibi çok sayıda karmaşık durumda kullanıcıya ölçme ve analiz
etme olanağı sağlar. DSC sistemlerinin ortam sıcaklığı başlangıçta 30C°
civarındadır. Genel olarak termal analizin yaygın olarak kullanılan tarama
hızı 10C°/dk’ dır.
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
Yedi polimer karışımının diferansiyel termogramı; PTFE:
politetrafluoroetilen, HIPPE: yüksk basınçlı poietilen, LPPE: düşük
basınçlı polietilen, PP: polipropilen, POM: polioksimetilen
Endotermik fiziksel olaylar olarak ergime, buharlaşma, süblimleşme,
adsorbsiyon ve desorbsiyon sayılabilir. Adsorbsiyon ekzotermik, kristalin
geçiş ise hem endotermik ve hem de ekzotermik olabilen birer fiziksel
değişimlerdir.
Alçak Yoğunluk Yüksek Yoğunluk DSC Analizi
LDPE, radikal zincir polimerizasyonu yöntemi ile sentezlenir ve HDPE’ye göre daha çok
dallanma (branching) görülen bir polimerdir Bu moleküler dallanmalar kısa ya da uzun olabilir
ve LDPE’ye özelliklerinin bir kısmını veren bu dallanmalardır. Yoğun dallanma görülen
polimerlerin kristal yapı oluşturmaları oldukça zordur bu sebeple LDPE, HDPE’ye göre daha
düşük kristalliğe sahiptir. LDPE %40 ile %60 arası kristal yapıya sahip iken, HDPE %70 – 90
kristalleşme gösterir.Dallanmaların yarattığı bir diğer değişiklik ise yoğunluğu azaltmaktır.
LDPE’nin yoğunluğu 0.91 – 0.93 g.cm-3 değerlerinde oynarken, HDPE’nin yoğunluğu 0.94 –
0.96 g.cm-3 değerleri arasındadır. LDPE, HDPE’ye göre daha düşük kristalliğe sahiptir. LDPE
%40 ile %60 arası kristal yapıya sahip iken, HDPE %70 – 90 kristalleşme gösterir.
Alçak Yoğunluk Yüksek Yoğunluk Ve Lineer Alçak Yoğunluk
Polietilen DSC Analizi
Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen DSC Analizi
Propilen-etilen random kopolimer DSC analizi:
3904.10.00.00.11
- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
3904.10.00.00.19
- - Diğerleri
Taramalı Elektron Mikroskobu’nda(SEM) sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan
Her türlü iletken olan ve olmayan numune incelenebilir. Metaller, tekstiller, fiberler,
plastikler, polimerler, parçacıklar (kum,taş, mantar vb.) incelenebilir.
EDX ünitesi yardımıyla kimyasal analiz yapılabilmektedir.İletken olmayan numuneler
çok ince (yaklaşık 3 Å/saniye) iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir hale
getirilir..
Süspansiyon polimerizasyonu ile hazırlanmış PVC
Plastifiye PVC
PVC üretimi sanayide daha çok süspansiyon polimerizasyonu
metoduyla yapılır. Yapı taşı vinil klorür olan bu polimer çok düşük
bir kristal yapıya sahiptir. Her ne kadar düşük kristalliği olsa da
zincirdeki büyük klorin grupları sayesinde hacimli bir zincir
oluşturur ve bu sayede mukavim bir malzeme ortaya çıkar. Klor
gruplarının, zincirin esnekliğine (daha dogrusu bükülmezliğine)
yaptığı etkiyi yüksek camsılaşma sıcaklığına (Tg=80°C ) sahip
olmasından da görebiliriz. PVC çok sert ve tok bir malzemedir ve
bu mekanik özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanı vardır.
Plastikleştirici katkı maddeleri kullanılarak PVC’yi esnek bir hale
getirmek de mümkün olduğundan beri bu plastik piyasada daha da
önemli bir yer almıştır. Plastikleştirici katkı maddelerine örnek
olarak diizooktil ftalat, tritolil fosfat, epokside yağlar verilebilir.
Plastikleştirici kimyasallar PVC zincirlerinin arasına girerek
zincirlerin birbiri üzerinde kaymasını sağlar, yani bir nevi “dahili
kayganlaştırıcı” görevi görürler.
Termogravimetrik Analiz (TG, DTG)
Termogravimetre, termal analitik tekniklerin en eskisidir. Özellikle polimerik
sistemlerin analiz çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. TG malzemede
sıcaklığa
bağlı
olarak
meydana
gelebilecek
Kütle
kaybı(örneğin
ayrışmadan,kurumadan dolayı) Kütle kazanımı(örneğin oksitlenmeden dolayı)
belirlemek için kullanılır. Analiz sırasında numunenin ağırlık kaybı belli bir
atmosferde, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülür. TG analizinde ağırlık
değişimleri sıcaklığın fonksiyonu olarak (mg veya %ağırlık) kaydedilebildiği
gibi, dW/dT
olarak da kaydedilebilir. Bu durumda yapılan analiz DTG
(diferansiyel termal gravimetre) analizidir. Ağırlık kaybı hızı, sıcaklığın veya
sürenin fonksiyonu olarak kaydedilir.DTG’nin kullanılmasının asıl amacı ağırlık
kaybının en fazla (maksimum) hangi sıcaklıkta oluştuğunun görsel olarak
gözlenmesini kolaylaştırmaktır.
Çalışma atmosferi:
 Azot (N2)
 Oksijen (O2)
 Hava ve
 Helyum (He) olabilir.
Ölçüm 25-1000°C’ ye kadar olan aralıkta gerçekleştirilir.
TGA eğrilerinde adımların oluşturan kütle kaybına
sebep olan birçok farklı neden olabilir. Örneğin:
 uçucu
emilimi
bileşenlerin
buharlaşması;
kuruma,
gaz
ya da buharlaşması vb..
hava yada oksijen ortamında metalin oksitlenmesi
 inert gaz bulunan ortamlarda termal bozunma;
organik bileşikler.
Heterojen kimyasal reaksiyonlar
 Ferromanyetik
malzemeler;
sıcaklıkla
malzemelerin manyetik özelliklerin değişimi
bazı
Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen
plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve
fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli
plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve
uçakların yapımında kullanılır.
quartz miktarı epoxy reçinesinde
Bazı polimerlerin TG eğrileri
SENTETİK KAUÇUKLAR
Sentetik kauçuklar, yapısal özellikleri gereği yüksek elastikiyet göstermektedirler.
Bu nedenle elastomer olarak da adlandırılırlar.
40.02 - SENTETİK KAUÇUK VEYA SIVI YAĞLARDAN TÜRETİLEN TAKLİT
KAUÇUK
- Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren butadien kauçuk (XSBR):
4002.11 -- Lateks şeklinde
4002.19 -- Diğerleri
4002.20 - Butadien kauçuk (BR)
4002.60 - İzopren kauçuk (IR)
Stirenbütadien Kauçuklar (SBR): Polimer zinciri genellikle % 25 stiren, % 75 bütadien
bulundurur.
Poliisopren Kauçuk (IR)
Yapılan çalışmalar sonucunda doğal
kauçuğun yerine bulunan sentetik bir
kauçuktur.
40.08 - VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN LEVHA, TABAKA, ŞERİT, ÇUBUK
VE PROFİLLER (SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUKTAN OLANLAR HARİÇ).
Vulkanizasyon
Vulkanizasyon, uzun bir miktar yer değiştirme enerjisine sahip moleküllerin, çapraz bağlarla
birbirine bağlanıp meydana gelen ağ örgüsü sayesinde yer değiştirmeyen bir yapının elde
edilmesidir. Vulkanizasyon reaksiyonu, çift kollu; yani, doymamış C atomları üzerinde olur. Köprü
başları bu karbon atomlarıdır. İkinci bağ, birincisinden daha zayıftır ve kopabilir. Kopmaya hazır hale
gelen bu bağların azlığı ve çokluğu, vulkanizasyon kabiliyetini gösterir. Polimerdeki bu bağları
koparabilecek, bu noktalara kendisini bağlayacak ve köprüler kurabilecek maddelere ihtiyaç vardır.
Bu
maddelere
ana vulkanizasyon maddesi denir ve en önemlisi kükürttür. Genel
olarak
vulkanizasyon, kükürt ile polimer zincirleri arasında oluşan çapraz bağlanma reaksiyonu olarak
bilinir ve R-SX-R tipinde bir bağ yapısı söz konusudur.
İlk şekilde çapraz bağlanmamış,ikincisinde ise çapraz bağlanmış bir polimer molekülü
görülmektedir .Çapraz bağlanan polimerde, polimer zincirleri birbirlerine daha kuvvetli
bağlanmıştır( Kırmızı çizgiler, çaprazbağları göstermektedir).
Vulkanizasyon Mekanizması
Peroksit Vulkanizasyonu: (C – C )
Peroksitli çapraz bağlayıcılar genelde R-O-O-R yapısındadır. Burada R
bir hidrokarbon grubudur. Peroksit ısıtıldığında aşağıdaki reaksiyon oluşur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
4 585 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content