close

Enter

Log in using OpenID

Ders içeriğine ulaşmak için tıklayınız

embedDownload
KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI I. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ
UNV
13103
ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP
TARIHI -I
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi dersini okumanın amaçları; Ġnkılap ve inkılapla ilgili bazı
kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve yıkılıĢının sebepleri. XVIII.ve XIX. Yüzyıllarda
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve askeri olaylar, I. Dünya
Harbi, Osmanlı Devleti’nin Harbe giriĢi; savaĢtığı cepheler ve Mondros Mütarekesi, Türk Milleti’nin tepkisi,
milli cemiyetler, milli olmayan ve zararlı cemiyetler, Milli Mücadele’nin baĢlaması, hazırlık safhası ve dönemi,
Mustafa Kemal PaĢa’nın Anadolu’ya geçiĢi, Erzurum, Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Mebusan Meclisi,
TBMM’nin açılıĢı, çalıĢmaları ve yapısı, Ġç Ġsyanlar ve Milli Cepheler, 1920 yılında Ġtilaf Devletlerinin Türkiye
üzerindeki yeni projeleri, Sakarya SavaĢı’na kadar 1921 yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan
Muhaberesi ve sonuçları, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve önemi.
UNV
13101
TÜRK DILI – I
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti,
Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili’nin geliĢmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili’nin bugünkü
durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile
ilgili kurallar, Ġmla kuralları ve uygulaması, Noktalama iĢaretleri ve uygulaması , Cümlenin unsurları, cümle
tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düĢünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik
uygulamaları.
UNV
13105
ĠNGĠLĠZCE –I
2
0
4
4
Dersin Ġçeriği: To be: am, is, are. Plurals, What is/are, To be: questions and negatives Possessive adj. Possessive’
s. Present Simple: Positive, questions and negatives. A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are.
Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How +
Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision.
UNV
13107
TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ
1
1
1,5
2
Bilgi Teknolojilerine GiriĢ; Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri; Algoritma Kavramı; Algoritma
nedir?, Algoritmanın Temel Özellikleri; Bilgisayar Organizasyonu; ĠĢletim Sistemleri; ĠĢletim Sistemi Nedir?,
ĠĢletim sistemi görevleri ve çeĢitleri nelerdir?; Bilgisayar Yazılımı; Uygulama Yazılımları; Kelime ĠĢlem
Programı; Sunu Programı; Veritabanı; Veritabanı nedir?,ÇeĢitleri nelerdir?, Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları;
E-Mail Kullanımı, FTP, Ġnternet ve www; Ġnternet nedir?, Ġnternet Kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye eriĢim.
MAT
13151
MATEMATĠK
4
0
4
6
Kümeler, Sayılar, Üslü ifadeler, köklü ifadeler, mutlak değer, Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler,
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler, Geometri; Ölçüler, geometrik Ģekillerin çevre, alan ve hacim
hesapları, Bağıntı, fonksiyon, koordinat sistemi, analitik düzlem ve grafikler, Polinomlar ve çarpanlara ayırma,
Oran, orantı, yüzde, ortalama ve olasılık hesapları, Ġkinci derece denklemler, Trigonometri; açı ölçü birimleri,
birim(trigonometrik) çember, dik üçgenlerde trigonometrik bağıntılar, Trigonometri; dik olmayan üçgenlerde
trigonometrik bağıntılar, trigonometrik fonksiyonlar ve grafikleri, Vektörler, matrisler ve determinantlara giriĢ,
Limit, türev ve integrale giriĢ
TTB
13101
Dersin içeriği:
ELYAF BĠLGĠSĠ
3
2
4
7
LİF TANIMI,TEKSTİL LİFLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, TEKSTİL LİFLERİNİN İÇ YAPISI, VE TEMEL
ÖZELLİKLERİ, BİTKİSEL,HAYVANSAL VE KİMYASAL LİFLER
TTB
13103
ĠPLĠK TEKNOLOJĠSĠ
3
2
4
7
Dersin Ġçeriği: HARMAN HESAPLAMALARI YAPMA VE AÇMA-TEMĠZLEME ETKĠNLĠĞĠNĠ
BELĠRLEME, NUMUNE PAMUK HARMANI HAZIRLAMA, AÇMA VE TEMĠZLEME YAPMA, TARAK
MAKĠNESĠNĠ ÜRETĠME HAZIRLAMA, TARAK MAKĠNESĠNDE ġERĠT ELDE ETME, CER
MAKĠNESĠNĠ ÜRETĠME HAZIRLAMA, RĠNG-ĠPLĠK MAKĠNESĠNĠ ÜRETĠME HAZIRLAMA, OPENEND ĠPLĠK MAKĠNESĠNĠ ÜRETĠME HAZIRLAMA, NUMUNE BOBĠN MAKĠNESĠNĠ ÜRETĠME
HAZIRLAMA, BOBĠB MAKĠNESĠNDE BOBĠN FORMUNDA ĠPLĠK ELDE ETME
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI II. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ
UNV
13102
TÜRK DĠLĠ II
2
0
2
2
Yazılı anlatım türleri ve örnekleri, sözlü anlatım türleri ve örnekleri, yazım kuralları, noktalama iĢaretleri,
anlatım bozuklukları.
UNV
13104
ATATÜRK ĠLKELERI VE
ĠNKILÂP TARIHI -I
2
0
2
2
Türk Ġnkılabı, Atatürk dönemi Türk dıĢ politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler, Atatürk’ün
ölümü ve sonrasında Türkiye.
UNV
13106
ĠNGĠLĠZCE –I
4
0
4
4
The verb "to be"; Possession; Present Simple; Expressing existence; Prepositions of place; Expressing
ability; Past Simple; Irregular Verbs; Timeexpressions; Count/Uncount nouns; Comparison; Present
Continuous; Possessive pronouns; Expressing purpose; Adjectives/Adverbs; Present Perfect; Countries;
Everyday objects; The family; food and drink; Jobs; Leisure activities; Rooms; Things in a house; Places
in a city; Countries and languages; Relationships; Clothes; Describing people; The weather; Describing
feelings; Past participles
UNV
13108
TEMEL BĠLGĠSAYAR
BĠLĠMLERĠ
1
MS Excel, MS Powerpoint,MS Access kullanımı ve Ġnternet Servisleri
1
1,5
2
TTB
13102
DOKUMA VE ÖRME
TEKNOLOJĠSĠ
3
2
4
6
Dersin Ġçeriği: Dokumanın tanımı ve dokuma tekstil yüzeylerinin sınıflandırılması,Temel örgüler, Dokuma
tezgahı üzerinde kumaĢ oluĢumu, Dokuma iĢleminin temel ve yardımcı hareketleri, Ağızlık açma ve atkı atım
sistemleri, Dokuma hazırlık iĢlemleri, Örmeciliğin tanımı ve sınıflandırılması, Atkılı örme sistemlerinin temel
hareketleri, Atkılı ve çözgülü örmede temel desenler.
GUP
13106
KONFEKSĠYON TEKNOLOJĠSĠ
4
0
4
5
Dersin Ġçeriği: KONFEKSĠYON ĠġLETMESĠNE MALZEME TEMĠNĠ YAPMAK ,KUMAġI KESĠM VE
DĠKĠME HAZIRLAMAK, KONFEKSĠYON ÜRÜNÜNÜ PAKETLEMEYE HAZIRLAMAK
TTB
13106
TERBĠYE TEKNOLOJĠSĠ
3
2
4
5
Dersin Ġçeriği: Tekstil terbiyesinin tanımı ve çeĢitleri, Terbiye yöntemleri, Doğal liflere uygulanan ön terbiye
iĢlemleri, boyanması, baskısı ve bitim iĢlemleri,Sentetik liflere uygulanan ön terbiye iĢlemleri, boyanması, baskısı
ve bitim iĢlemleri, Terbiye makineleri
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI III. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ
TTB
13201
MAKĠNELERLE TERBĠYE
ĠġLEMLERĠ
2
2
3
6
Dersin Ġçeriği: Elyaf, bobin ve çile boyama makineleri, Çektirme yöntemine göre çalıĢan boyama makinelerinin
çalıĢma prensibi, Emdirme yöntemine göre çalıĢan boyama makinelerinin çalıĢma prensibi, Hazır giysi (Parça)
boyama makineleri,Yün yıkama ve kurutma makineleri, Yıkama ve kurutma makineleri
TTB
13207
FĠZĠKSEL TEKSTĠL
MUAYENELERĠ
2
2
3
4
Dersin içeriği: MUAYENE LABORATUARININ YAPISAL ÖZELLĠKLERĠ. DENEYLERĠN PLANLANMASI
VE
ĠSTATĠSTĠKSEL
OLARAK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ,
TEKSTĠL
LĠFLERĠNĠN
FĠZĠKSEL
ÖZELLĠKLERĠNĠN SAPTANMASI, ĠPLĠK ANALĠZLERĠ, KUMAġ ANALĠZLERĠ
TTB
13205
BOYA TEKNOLOJĠSĠ
2
4
4
6
Dersin içeriği: Boyarmaddeler ve temel özellikleri,Renkler ve renk özellikleri,Renk bileĢenleri ve renk karıĢımları,
Boyama yardımcı maddeleri ve kimyasalları ,Selüloz elyafının boyanma adımları, boyamayı etkileyen faktörler ve
boyarmaddeleri, Protein elyafının boyanma adımları ve boyarmaddeleri, Selüloz ve protein liflerinin diğer liflerle
karıĢımlarının boyanması
TTB
13203
TEKNĠK TEKSTĠLLER
2
2
3
4
Dersin Ġçeriği: Teknik tekstil üretiminde kullanılan tekstil prosesleri. Kullanım alanları. Teknik lifler, teknik
iplikler, teknik kumaĢlar. Teknik tekstillerin boya, terbiye, kaplama iĢlemleri. Jeotekstiller
TTB
13209
ÖN TERBĠYE
3
2
4
5
Dersin Ġçeriği: Ham Kontrol, Parti OluĢturma, Yakma, Makaslama, Reçete ve Meslek Hesapları, HaĢıl sökme,
Kaynatma, PiĢirme, Hidrojen Peroksit Ağartması, Sodyum Hipoklorit Ağartması, Kombinasyon Yaparak Ağartma,
Optik Beyazlatma, KumaĢ Merserizasyonu, Tüp Merserizasyon, Ġplik ve Çile Merserizasyonu, Yapak
Yıkama,Yünü Halat Halde Yıkama, Yünü Açık En Halinde Yıkama, Yapağı Karbonize, KumaĢ karbonize,
Ġndirgen Ağartma, Optik Beyazlatma, Serisin UzaklaĢtırma, Ġpeği AğırlaĢtırma
TTB
13211
TERBĠYE ĠġLETME
UYGULAMALARI-I
1
2
2
3
Dersin Ġçeriği: Laboratuar cihazlarının tanıtımı, reçete hesaplama, haĢıl sökme, piĢme, ağartma, optik beyazlatma,
direkt boyarmadde ile pamuk boyama, reaktif boyarmadde ile pamuk boyama, asit boyarmadde ile yün boyama,
metal kompleks boyarmadde ile yün boyama, pamuklu karıĢım boyama.
TTB
13213
MODA RESMĠ
1
2
2
3
Ders içeriği: Ders hakkında genel bilgiler, gerekli malzemelerin tanıtılması, moda tasarımı, moda çizimleri
hakkında genel bilgiler, Canlı modelden çizilmiĢ insan vücudu üzerinden moda resmi için süliet oluĢturma, Basılı
kaynaklardan değiĢik beden duruĢlarının incelenmesi ve süliet oluĢturma,
TTB
13215
KONFEKSĠYON ATÖLYESĠ-I
3
2
4
5
1
2
2
3
Ders içeriği: Düz dar etek dikimi, bluz dikimi, Kadın pantalonu dikimi
TTB
13217
KALIP HAZIRLAMA-I
Ders içeriği: GIYSI ÇEġITLERI, DÜZ DAR ETEK KALIBI, PARÇALI ETEK KALIBI, TÜM PILILI ETEK
KALIBI, KLOġ ETEK, DAIRE ETEK, KONI ETEK, TEMEL KADIN BEDEN KALIBI, PENSSIZ TEMEL
BEDEN KALIBI, PENS KAYDIRMALARI
TTB
13219
POLĠMER KĠMYASI
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Polimerlerde ön kavramlar ,Polimerlerin tarihçesi, adlandırılması ve geliĢimi ,Polimerlerin
stereokimyası,ısıl özellikler,camsı geçiĢ sıcaklığı ,Camsı geçiĢ sıcaklığını etkileyen faktörler ve
kristalinite,Polimerlerin çözünürlüğü, mol kütlesi türleri ve fraksiyonlanması,Polimerlerin mol kütlesini belirleme
yöntemleri, sayısal özellikleri,Son grup analizi, ıĢık saçılması,ultrasantifruj viskozite ve jel geçirgenlik yöntemleri
,Basamaklı polimerizasyon tepkimeleri, kınetiği, polimerleĢme derecesinin zamana bağlılığı,Radikalik katılma
polimerizasyonu ,Ġyonik polimerizasyon, anyonik ve katyonik polimerizasyon,Zincir tepkimesi,Kopolimerizasyon
TTB
13221
TEKSTĠL KĠMYASI
2
2
3
4
Dersin Ġçeriği: Selüloz,protein ve sentetik esaslı lilerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile tekstilde kullanılan
kimyevi maddeler ile kullanım alanları
UNV
13011
ARAġTIRMA YÖNTEM VE
TEKNĠKLERĠ
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: ARAġTIRMA YAPMAK, ARAġTIRMA RAPORU HAZIRLAMAK, ARAġTIRMAYI
SUNMAK
UNV
13042
KALĠTE GÜVENCE VE
STANDARTLARI
2
0
2
2
Dersin içeriği: Standart ve standardizasyon kavramları,Türk Standartları Enstitüsünün görevleri,Belgelendirme ve
akreditasyon kavramları,Kalite ve kalite kavramları,Toplam kalite yönetimi,Kalite kontrol ilkeleri,Gıdalarda kalite
kavramları,Kalite kontrol uygulanıĢı,Kalite güvence kavramları,ISO ve HACCP kalite sistemleri,Mesleki
standartların iĢletmelerde uygulanıĢı
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI IV. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ
TTB
13202
MAKĠNELERLE BASKI
2
2
3
5
Dersin içeriği: baskının tanımı ve amacı, Desen tasarımı , raportlama ve renk ayrımı,Ģablon hazırlama, Baskı patı
hazırlama metotları, Baskı patında bulunması gereken maddeler,Baskı çeĢitleri, Baskı sonrası iĢlemler, Baskı
makineleri, Özel baskı yöntemleri, Baskı hatalarını
TTB
13204
TEKSTĠL MAMÜLLERĠNE APRE
ĠġLEMLERĠ
2
2
3
4
Dersin içeriği: ġardonlama, Makaslama, Tumbler, Fırçalama, Zımparalama, Sert Tutum apresi, YumuĢatma
apresi, Su itici apre, Kir itici apre, Yağ itici apre, Güç TutuĢurluk apresi, Su geçirmez apre, BuruĢmazlık apresi
TTB
13206
SENTETĠKLERĠN BOYANMASI
3
2
4
5
Dersin içeriği: POLĠESTERE BOYAMA YAPMAK, AKRĠLĠĞE BOYAMA YAPMAK, POLĠAMĠDE
BOYAMA YAPMAK, POLĠPROPĠLENĠ BOYAMAK
TTB
13208
KĠMYASAL TESTLER
2
2
3
4
Dersin içeriği: Boyama Ġle Tespit Etmek, Kimyasal Çözgenler Ġle KarıĢım Oranlarını Tespit Etmek, Nikel- Spot
Testi Yapmak, PH Testi Yapmak, Fenolik Sararma Testi Yapmak, HaĢıl Maddesi Tayini Yapmak, Formaldehit
Tayini Yapmak, Ağır Metal Testi Yapmak, Yasaklı Boyarmadde Tayini Yapmak
TTB
13210
TERBĠYE ĠġLETME
UYGULAMALARI-II
2
2
3
3
Dersin içeriği: Ġplik numarası, bükümü ve kopma uzaması tayini, Carrier metoduyla polyester boyama, HT
metoduyla polyester boyama, Termosol metoduyla polyester boyama, Akrilik boyama, Yün/Akrilik karıĢımını
boyama, Yün/Viskon karıĢımını metal kompleks/reaktif boyarmaddelerle boyama, Yün/Viskon karıĢımını metal
kompleks/direkt boyarmaddelerle boyama, Viskon/Poliester karıĢımını boyama, Güç tutuĢurluk apresi, Su iticilik
apresi, Transfer baskı, Pigment baskı, Devore baskı
TTB
13212
PROJE TEKNĠKLERĠ
1
2
2
2
Dersin içeriği: PROJE KONUSU ARAġTIRMA, PROJE ADIMLARINI PLANLAMA, PROJE BÖLÜMLERĠNĠ
HAZIRLAMA, PROJEYĠ YAZMA VE SUNMA
TTB
13214
KONFEKSĠYON ATÖLYESĠ-II
2
2
3
4
Dersin Ġçeriği: APLIKE CEP, KÖRÜKLÜ CEP, YELEK CEP, KAPAKLI ĠLĠK CEP, ERKEK YAKA, ġAL
YAKA
TTB
13216
KALIP HAZIRLAMA-II
2
2
3
3
Dersin Ġçeriği: Temel bayan manto kalıbı, Temel kadın ceket kalıbı, Temel erkek gömleğı kalıbı, Temel erkek
yeleğı kalıbı, Temel erkek pantolon kalıbı, Kapanma payı ve cep kalıpları çızımlerı
TTB
13218
TERBĠYE FABRĠKA
ORGANĠZASYONU
1
2
2
3
Ders içeriği: Üretim nedir? Üretim çeĢitleri, Fabrika organizasyonu ve yapısı,iĢletme çeĢitleri ve sınıflandırılması,
üretimde maliyet hesapları, fizibilite raporu, Bir tekstil fabrikası kurma aĢamaları,fabrika yeri seçiminde dikkat
edilecek noktalar, fabrika üretim kapasitesinin hesaplanması, üretim tesisleri ve yardımcı binalar.
TTB
13220
KONFEKSĠYON
ORGANĠZASYON VE
PLANLAMASI
2
0
2
2
Ders Ġçeriği: ĠġLETME ORGANĠZASYONUNUN TANIMI VE ALANLARI, ORGANĠZASYON
SĠSTEMLERĠ, ÇALIġMA ORTAMINI DÜZENLEME, ÜRETĠM SĠSTEMLERĠ, ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLĠKLERĠ, Ġġ VE ZAMAN ETÜDÜ, ÜRETĠM PLANLAMASI, TALEP
TAHMĠNLERĠ, DĠKĠM ĠġLEM ORGANĠZASYONU, ÜRETĠMDE MALĠYET HESAPLAMASI
TTB
13222
LĠFLERĠN KĠMYASI
2
0
2
2
Ders içeriği: Liflerin tanımı ve temel özellikleri,Tekstil liflerinin sınıflandırılması, Polimer kavramı, Tekstilde
kullanılan kimyasal kavramlar ve kimyevi maddeler, Selüloz esaslı lifler ve fiziksel özellikleri, Protein esaslı
liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Sentetik lifler ve sınıflandırılması, Sentetik liflerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri.
UNV
13027
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
2
0
2
2
Ders Ġçeriği: ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği kavramları, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve illgili yönetmelikler,
tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi verilmesi
UNV
13003
MESLEK ETĠĞĠ
2
0
2
2
Ders Ġçeriği: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Meslek etiğini incelemek, Sosyal
sorumluluk kavramını incelemek
UNV
13005
ÇEVRE VE KORUMA
2
0
2
2
Dersin içeriği: Çevre yönetmelik bilgisi, Risk analizi, Atık depolama, KiĢisel korunma önlemleri, uluslar arası
sağlık ve güvenlik ikazları, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği yönetmeliği
UNV
13007
ĠLETĠġĠM
2
0
2
2
Ders Ġçeriği: Sözlü ĠletiĢim kurmak, Yazılı ĠletiĢim kurmak, Sözsüz ĠletiĢim kurmak, Biçimsel ĠletiĢim kurmak,
Biçimsel Olmayan ĠletiĢim kurmak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content