close

Enter

Log in using OpenID

58-0010 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
EGE üNiVERSiTESi
TA
ziRAAT FAKüLTESi
RI M ıvııriNar-anı nör,üıvıü
DENEY RAPORIJ
Rapor No:2874
,LI
iH
\)\
El
lİ\ 6ü9,r,1'
\-rrz
BKS
20 Diskli Ofset (V Tip) Diskaro
(Asma Tip)
Ru deney faporu kredili sntlşİ esas olup, mırkinc cmniyet yiinetmeliği (2006/.1214T) kripsamlnda değikliİ.
Rapor Tarihi: 04.06.201 4
izıvıin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinalar! Bölümü,35l00
- Bornova / iZMiR
Te|: 232 3|l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2874 - Rapor Tarihi: 04.06.2014
Yaprmcr Kuruluş
BKS Tanm Makinaları
Ltd. Şti.
Otomotiv San. Tic.
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
Çiğıi/IZMIR
Deney İçin Başvuran Kuruluş
BKS Tanm Makinalan
Ltd. Şti.
Otomotiv Saı. Tic.
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
Çiğli/İZMiR
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Bornova/İZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakülıesi
Taıım Makinaları Böliimü Deney Laboratuvarı
ve Fakülte Deneme Tarlaları
Bornova/İZMİR
Deney Süresi
21.04.2014
-
04.06.2014
Deneyi Yapılan Makinanrn (Atetin)
Adı
Ofset (V Tip) Diskaro
Tipi
YapımYı!ı
20 Diskli Asma
2014
Markasr
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Amacı
BKs
Uygulama
BKS 20 diskli ofset
ülkemiz koşullarında
saptanması
diskaronıın
değerinin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova z izııin
Tel: 232 31l26 56 Faks: 232 342 76 42 e_posta: [email protected]
Rapor No: 2874 - Rapor Tarihiı 04.06,2014
1. TANITMA
BKS Tanm Makinaları Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (çiğliiİZMiR) firması tarafından imal
edilen ve Gıda, Tarım ve Halvancılık Bakanlığl, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce
deneyi
yapılmak üzere sevk edilen 21.04.2014 tarih ve 70390991.155.01.02.-(748)-15932-32495
sayılı
Yazısrnda "20 Diskli V TiP Diskaro @ 46)" olaıak adlandırılan, 20 diskli ofset, asılır tip diskaro,
tohum Yatağı hazırlığında ve topmk keseklerinin kınlmasında kullanılaı
bir toprak işleme
makinasıdrr.
Ana çatı
BKS 20 diskli
ofset (V Tip) diskaronuır ana çatısı, önde 640 mm uzunluğundaki
80 mm'lik
kutu Profile sağdan 1830 mm ve soldan 1530 mm uzunluğıındaki
80 mm,tik kare kutu profiller
kaynaklanmıŞ ve arka kısımdan 640 mm uzıınluğundaki 80x10
mm,lik lama ile kaynaklaıarak
kapatllmıŞtır. Ana Çatı orta klsmına 640 mm uzunluğunda 80
mm,lik bir kutu plofil kaynaklanarak
desteklenmiŞtir. Bu destek profiline paralel olarak 25O mm
mesafede olan 100x50 mm,lik kufu
Profil kaYnaklanmıŞtır. Diskaro iizerine ağırlık eklenebilmesi için bu destek profili ile
çatının arka
kirişi arasına 3 adet 60xi0 mm'lik lama kaynaklanarak bir platform
oluşturulmuştur.
Üç nokta askı sistemi
Diskaro üÇ nokta askı düzeninin üst bağlanİ noktası için 70x15
mm,lik lamadan hazırlanmış
özel Şekilli ParÇalar, alt bağtantı noktasını oluşfuran 14 mm'lik
sacdan kesilmiş kulaklara birer
cıvata ile bağlanmıştr. Bu parçaiarın arasına 50 mm'lik
kutu profilden destek parçası
kaynaklanmıŞtır. Üst bağlantı noktasını desteklemek amacıyla
hazırlanmış 70x12 mm,lik 2 adet
lama, ana Çatı destek kiriŞi üzerindeki 60x10 mm'lik
lamadan kesilmiş kulaklara clvatalanmıştır.
Bataryalar
Diskaro, iki kiriş üzerine yerleştirilen 4 bataryadan
oluşmuştur. Ön ve arka bataıyalar 2015
mm uzunluğunda ve 100x60 mm'lik kirişlere kelepçeli
bağlanmıştır. Batarya milleri, en dışta
bulunan 2 disk arasından rulmanlr olarak yataklandınlmıştır.
Bataıya yata.klan, ''Z'' şeklinde
kıvrılmış 10 mm kalınlığındaki ara paıçalar ile ana
çatıya kelepçelenerek bağlanmıştır. Her yatakta
birer adet gresörliik bulunmaktadır. Arka sıradaki
bataryaların dış kısımlarınğq 7Qx15 mm'lik
lamadan öze] şekillendirilerek oluşturulmuş
bir koruyucu bulunmaktadır.
,:
fr
j* iı{ "',J,. 1\'\-.r_l'
li
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / izMiR
Teh 232 3l1 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2874 - Rapor Tarihi: 04.06.2014
Diskier
Bataryalardaki diskler düz tiptedir. Diskaroda öndeki bataryaların dış taıafında
ve arkadaki
batarYaların iÇ taraflnda kalan disk-ler hariç diğer bütiin disklerin
sıylncısr vardır. Sıyıncılar 88x5
mm lamadan hazırlanmıŞ olup 50 mm'lik "U" profil kirişlere birer cıvata
ile bağlanmıştır. Sıyırıcı
bağlantı kirişleri her grup için alrı ayrı hazrrlanmrştır.
Ayar sistemi
İlerleme Yöniine göIe diskaronun sağında ve solunda bulunan
ana çatı kirişlerinin altında
l00x10 mm'lik lamadan hazırlanmış ve iizerinde 25 mm
çaplı 8 adet delik buluna;ı slotlar
bulunmaktadır. Disklerin yön açıları batarya kirişlerinin
slot]ar içinde kaydınlmasıyla
ayarlanabilmektedir. ilerleme yönüne göre sağdaki slotların
uzunluğu 720 mm soldakilerin
5 mm'dir. AYarlama yapıldıktan sonra slotlardaki uygun deliklere takılan pimler
YardımıYla batarYalar sabitlenebilmektedir. Ayrıca ön ve arka sıradaki bataryalar
sağa-sola 3
uzunluğu
21
kademede kaYdırılabilmektedir.
Bu amaçla
kirişleri ıizerinde 20 mm çaprnda ve aralannda
120 mm mesafe bulunan delikler bulunmaktadır. Kaydırma
işlemi için delikler içinde bulunan
baIarya
cıvata somun bağlantısınrn uygun deliğe takılması ile yapılmaktadır.
BKS 20 diskli ofset (V TiP) diskaronrın çatlsl kırmızı renkli, disk ve
bataryaları ise siyah
renklidir, Makinaıın iizerinde firma markasırun ve uyarı-ikaz
talimatlannın bulunduğu etiketler ve
piktogramlar yapıştırılmıştır.
2.
TEKNiKÖr,çÜııRveÖznı,r,İxr,nn
Genel
Uzunluk (yol konumunda)
Genişlik (yol konumunda)
yükseklik
Ağırlık
: i 970 mm
:2230 mm
:1240 mm
:510kg
Ön sıra iş genişliği (En büyıik yön açısında)
l 886
Ön sıra iş genişliği (En küçiik yön açısında)
2017 mm
Arka sııa iş genişliği (En büyiit yön açısında)
Arka sıra iş genişliği (En küçiik yön açısında)
Her bir kirişteki batarya grup sayısı
Ön sıradaki bataryalaıdaki disk sayısı
mm
1859
2012
.);
^i;..:-."
:',ıİ ı"{J]
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 Bornova
/ İzMiR
3ll26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: tarim.makinalaİ[email protected],tr
^|ek 232
Rapor No: 2874 - Rapor Tarİhi: 04.06.2014
Arka sıradaki bataıyalardaki disk sayısı
1
0 adet
Disk ölcüleri (Sekil l)
Disk çapı (D)
a460mm
Disk kalınlığı (e)
3,5 mm
Disk derinliği (c)
53 mm
Merkez deliği şekli ve ölçüsü (d)
Kare, 29 mm
Disklerin seıllik derecesi
45+1RSD-C
Ön batarya yön açısı (min-maks)
3,-21"+1
Arka batarya yön açısı (min-maks)
5o-23o+1
İl
-,*J---l
Şekil
1.
Disk ölçüleri
Disk_ler arasr mesafe
Arada yatak bulunan disklerde
:225mm
Arada makara bulunan disklerde
:
Ara makara boyu
225 mm
220mm
Ara makaralarrn disklerin iç yıizeyine basan
çapı
Ara makaraların disklerin dış yüzeyine basan
çapı
105 mm
105 mm
Batarya ınili kesiti ve ölcüsü
Kare. 28 mm
uc nokta askı düzeni
Alt bağlantı noktaları arası mesafe
Alt ve üst bağlantı noktaları arası mesafe (min.-maks.)
Bağlantı delikleri çaplan
625 mm
500-620
:
Üst;
a 26
Ak;a
28
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova
/ izMiR
Tel;2323ll 2656 Faks:2323427642 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2874
- Rapor Tarihi:
04.06.20l4
3. DENEYKOŞULLARI
Tarla denemeleri, kumlu-tınlı toprakta ve pullukla sürülmüş bir tarlada, ortalama
7 km/h
ilerleme hızında, 10 cm iş derinliğinde Tıirk Fiat marka 8066 model traktör
ku]lanlarak
yapılmıştır.
4. DENEYYÖNTEMi
BKS 20 diskli ofset (V TiP) diskaronıın yapısal özelliklerini ve ülke koşularındaki
kullanım
değerini saPtamak amacıyla söz konusu diskaro, laboratuvar
ve tarla denemelerine alınarak genel
özellikleri, YaPısal sağlamlığı, yaptığı işin kalitesi ve kullanım
kolaylığı incelenmiştir. Disk]erin,
yataklann ve ara makaralann kalite kontrolü, deneme
öncesi ve sonrası makina üzerinden sökülen
parçalarda yapılmıştır.
5. DENEY SONUÇLARJ
Ve
DEĞERLENDİRME
YaPısal Sağlamlık: Diskaro üzerinde yapılaı incelemeler sonucunda
montaj ve işçiliğin iyi
olduğu belirlenmiŞ ve ÇalıŞma sırasında parçalarda herhangi
bir eğilme, kırılma görülmemiştir.
Diskaro bir kiŞi taraflndan traktöre bağla.ıııp sökülebilmekte
ve tiim ayarları yapılabilmektedir.
iş kalitesi: Denemelerde, ön ve arka bataıyaların yeterli derinliğe
battığı ve
amaoa uygun
bir toprak işleme yaptığı görülmüştiir. Disklerde kenar
bilemesi ve yizey düzgünlüğü iyi olup
malzeme sertliği 45+i RSD-C'dir.
İş Başarısı: Diskaro ortalam a 7 kmhı ilerleme hızında
ve 1 886 mm teorik iş genişliğinde
1,06 halh iş başarısına sahiptir (iş başarısı hesaplanırken
zamandan yararlanma katsayısı 0,8
alınmıştır).
6. soNUÇ
BKS Tarım Makinaları otomotiv
edilen 20 diskli asma tiP ofset (V
San. Tic. Ltd, Şti. (Çiğli/izMiR) firması tarafından
imal
Tipi) diskaronun, yapılan laboratuvar ve tarla denemelerinde
tarım işlerinde kullanılmaya elvedşli olduğu
belirlenmiş olup amacrna uygundurr_,,-.
Bu deney raporu tümü dışında, izin alınmadan
kısmen
.....,
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,35100
Tel:232
3ll
26
56
Faks: 232 3 42 76
42
- Bornova
/
izMiR
e-posta| [email protected]
Rapor No: 2874 - Rıpor Tarihi: 04.06.2014
DENEYKUR
Prof. Dr.
ÇAKJR
€wüT_
Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN
Bu rapoı 6 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 04.06.2014
-
04.06.2019 tarilıleri arasında geçerlidir.
04.06,20|4
Prof. Dr. Erdem
AYKAS
Bölüm Başkanı
Yukandaki imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.
04.06.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 750 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content