close

Enter

Log in using OpenID

30 Eylül 2014 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar

embedDownload
Anadolu Isuzu Otomotiv
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak – 30 Eylül 2014
Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
İÇİNDEKİLER.................................................................................................................. ..........................................
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR................................................................................................................... ...............
1-2
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU............................................
3
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI............................................................................................................ .
4
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI..........................................................................................
5
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR..............................................................................
7-47
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU..............................................................
6
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.........................................................
DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...................................................................................................
6-16
DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ.................................................................................................... ....
17
DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR.......................................................................................................... ..........
17
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR...................................................................................................................... ...
16
18
DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR.........................................................................................................
DİPNOT 8 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR............................................................................................. ....
18-19
DİPNOT 9 - STOKLAR...................................................................................................................... .........................
20
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR...........................................................................................................
DİPNOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR......................................................................................
21-22
DİPNOT 12 - ŞEREFİYE................................................................................................................................ .............
24
DİPNOT 13 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI................................................................................................
25
DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR......................................................................
25-26
DİPNOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR......................................................................................
DİPNOT 16 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................
26-27
DİPNOT 17 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ..................................................
DİPNOT 18 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ...........................................................................................
28-31
19-20
23-24
27-28
31
DİPNOT 19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ,
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ...................................................................................
DİPNOT 20 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER.................................................................................................
32
DİPNOT 21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER.....................................................
DİPNOT 22 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER.......................................................
33
DİPNOT 23 - FİNANSMAN GELİRLERİ.......................................................................................................... ........
33
DİPNOT 24 - FİNANSMAN GİDERLERİ................................................................................................................ ..
34
DİPNOT 25 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)……..
DİPNOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ / KAYIP.......................................................................................................
34-36
DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI...................................................................................................
36-39
DİPNOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ.................
39-46
DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR............................................................................................................. ...........
DİPNOT 30 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR....................................................................
46
32
33
36
46
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 VE
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Sayfa No: 1
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
504.876.306
554.838.527
4
109.563.103
189.832.793
27
7
833.402
185.845.428
862.968
209.593.481
8
9
16
16
684.344
195.952.222
635.591
11.362.216
552.576
148.170.807
288.556
5.537.346
106.326.646
93.170.312
5
-
3.898
7
172.663
1.071.968
8
10
11
12
16
186
73.009.289
30.795.928
2.340.995
7.585
2.009
65.199.149
24.551.268
2.340.995
1.025
611.202.952
648.008.839
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
TOPLAM VARLIKLAR
İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1 Ocak – 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 6 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanmış ve Genel Müdür Yusuf Tuğrul ARIKAN ile Mali İşler Direktörü Bora ÖNER tarafından imzalanmıştır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 VE
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Sayfa No: 2
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
248.299.422
238.584.165
6
65.648.466
85.185.677
27
7
110.826.152
50.000.965
83.558.259
53.860.527
27
8
16
25
9.109
7.132.961
966.244
-
9.109
6.320.022
789.076
823.708
14
13.715.525
8.037.787
Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.737.849
44.090.255
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
6
16
28.914.000
1.744.377
29.365.000
1.306.521
15
11.364.202
11.114.649
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25
715.270
2.304.085
17
320.165.681
365.334.419
320.165.681
365.313.326
Ödenmiş Sermaye
25.419.707
25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880
86.901.880
639.733
453.176
159.657.537
14.744.014
27.468.021
20.078.803
39.048.753
198.745.796
-
21.093
611.202.952
648.008.839
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17
TOPLAM KAYNAKLAR
İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 VE
30 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
18
18
BRÜT KAR/ZARAR
01.01.201430.09.2014
01.01.201330.09.2013
Sayfa No: 3
01.07.201430.09.2014
01.07.201330.09.2013
495.047.055 403.570.067 171.556.337 133.245.671
(411.407.626) (337.052.259) (146.458.407) (113.035.427)
83.639.429
66.517.808
25.097.930
20.210.244
(21.131.152)
(40.358.138)
(1.653.261)
4.104.157
(5.358.038)
(18.365.305)
(35.522.390)
(1.597.666)
4.002.150
(3.209.522)
(7.014.225)
(15.003.046)
(540.912)
646.921
(249.878)
(5.876.700)
(11.793.948)
(733.730)
259.538
(1.672.770)
19.242.997
11.825.075
2.936.790
392.634
56.673
(33.771)
19.265.899
(13.642.997)
16.583.008
22.205.910
(2.127.107)
(3.762.561)
1.635.454
20.078.803
187.257.554
(654)
199.081.975
(11.278.521)
6.404.292
194.207.746
(9.643.950)
(808.571)
(8.835.379)
184.563.796
2.936.790
(3.828.873)
3.786.394
2.894.311
140.780
(286.878)
427.658
3.035.091
184.846.845
(654)
185.238.825
(2.857.060)
3.676.089
186.057.854
(9.051.385)
(741.903)
(8.309.482)
177.006.469
DÖNEM KARI/(ZARARI)
20.078.803
184.563.796
3.035.091
177.006.469
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına
Kazanç/(Kayıp)
17
17
17
20.078.803
20.078.803
184.563.796
348
184.563.448
3.035.091
3.035.091
177.006.469
1.859
177.004.610
26
0,7899
7,2606
0,1194
6,9633
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
19
19
19
21
21
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
22
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
24
Finansman Giderleri (-)
23
Finansman Gelirleri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
25
Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
25
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç /(Kayıp)
233.196
(356.913)
189.105
(201.727)
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Etkisi
(46.639)
71.383
(37.821)
40.346
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
186.557
(285.530)
151.284
(161.381)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
20.265.360
184.278.266
3.186.375
176.845.088
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-
348
-
1.859
20.265.360
184.277.918
3.186.375
176.843.229
Ana Ortaklık Payları
İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 VE
30 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Dönem Karı/ (Zararı)
Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ile ilgili düzeltmeler
İtfa ve tükenme payları ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kredi kur farkı (geliri)/ gideri
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Varlık ve Borçlardaki Değişimler Öncesi Net Faaliyet Karı/ (Zararı)
İşletme Faaliyetleri ile İlgili Nakit Akışları:
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Ödemeleri
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan/
(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit Akışı:
Yatırım Faaliyetleri ile İlgili Nakit Akışları:
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit
Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinde Kaynaklanan/
(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit Akışı:
Finansman Faaliyetleri ile İlgili Nakit Akışları:
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Alınan Kredilerden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kredi Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansman (Faaliyetlerinde Kullanılan)/
Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı:
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
Sayfa No: 4
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
17
20.078.803
184.563.448
10
11
15
25
23
24
6.656.917
5.528.548
1.483.708
2.127.107
(12.316.687)
5.977.721
(162.000)
7.799.811
5.625.043
3.654.545
1.635.528
9.643.950
(3.475.561)
7.950.503
3.481.842
22.902
(187.257.554)
37.196.830
25.821.744
21.643.847
(47.781.415)
(6.303.673)
793.649
23.876.480
207.517
(3.843.366)
(1.000.959)
13.139.932
(38.166.678)
759.535
(2.607.173)
47.243.040
1.711.779
(110.944)
(1.121.126)
24.788.910
46.670.109
174.650
(14.644.030)
193.840.650
(6.177.787)
(11.773.208)
(8.691.855)
(26.242.588)
178.971.008
(65.328.767)
12.177.553
(5.558.932)
34.755.000
(55.000.000)
(3.000)
3.340.061
(8.779.404)
28.000.000
(80.416.668)
(78.955.146)
(57.859.011)
(80.408.824)
189.358.983
108.950.159
167.782.106
17.374.113
185.156.219
22
9
8-16
7-27
25
15
10
11
4
4
İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
Sayfa No:5
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 VE 30 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmaya
cak Birikmiş
Diğer Kapsamlı
Gelirler ve
Giderler
Önceki Dönem
01.01.2013 itibariyle bakiyeler:
Dipnot
Referansları
17
Ödenmiş
Sermaye
25.419.707
-
-
-
Net Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelir
Transferler
Temettü Ödemeleri
30.09.2013 itibariyle bakiyeler:
17
25.419.707
86.901.880
Cari Dönem
01.01.2014 itibariyle bakiyeler:
17
25.419.707
Net Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelir
Transferler
Kontrol Gücü Olmayan Pay
Sahipleri ile Yapılan İşlemler (2.1.2)
Temettü Ödemeleri
30.09.2014 itibariyle bakiyeler:
17
Yeniden
Toplam
Değerleme ve
Ödenmiş
Ölçüm
Sermaye
Kazanç/Kayıpları
112.321.587
(70.483)
Sermaye
Düzeltme
Farkları
86.901.880
Birikmiş Karlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
14.693.894
Geçmiş
Ana Ortaklığa
Yıllar
Ait
Kar/
Net Dönem
Özkaynaklar
Zararları
Karı/Zararı
Toplamı
37.762.889
1.338.984
166.046.871
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
18.798
Özkaynaklar
166.065.669
112.321.587
(215.047)
(215.047)
(285.530)
50.120
14.744.014
1.338.984
(53.120)
39.048.753
184.563.448
184.563.448
(1.338.984)
184.563.448
184.563.448
(215.047)
184.348.401
(3.000)
350.392.272
348
348
19.146
184.563.796
(215.047)
184.348.749
(3.000)
350.411.418
86.901.880
112.321.587
453.176
14.744.014
39.048.753
198.745.796
365.313.326
21.093
365.334.419
-
-
-
186.557
186.557
-
144.917.063
53.828.733
20.078.803
20.078.803
(198.745.796)
20.078.803
186.557
20.265.360
-
-
20.078.803
186.557
20.265.360
-
-
-
-
-
(3.540)
(80.698)
(65.328.767)
-
(84.238)
(65.328.767)
(21.093)
-
(105.331)
(65.328.767)
25.419.707
86.901.880
112.321.587
639.733
159.657.537
27.468.021
20.078.803
320.165.681
-
320.165.681
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 6
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1980 yılında Türkiye’de kurulmuş olup Şirket’in faaliyet konusunu
öncelikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı, ithalatı ve satışı ile bu araçlara ilişkin satış sonrası
hizmet maksadıyla yedek parçaların tedarik edilmesi ve satışı oluşturmaktadır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”)
kayıtlıdır ve hisselerinin %15’i 1997 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edilmiştir.
Şirket halihazırda Isuzu Motors Ltd., Itochu Corporation ve Anadolu Grubu şirketlerinin iştirak ettiği bir ortaklık olarak
faaliyetini sürdürmektedir. Şirket’in üretim faaliyeti Çayırova Kocaeli’de kurulu tesislerinde devam etmekte olup 30 Eylül
2014 tarihi itibariyle Şirket’in 747 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 724).
Şirket’in Ticaret Sicili’ne kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü
Ümraniye, İstanbul’dur.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolide edilen bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş. Yedek Parça Alım-Satım
716.000
30 Eylül 2014
İştirak Oranı
(%)
100,00
Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve San. A.Ş.
100.000
-
Şirket İsmi
Faaliyet Alanı
Alım-Satım
Sermayesi
31 Aralık 2013
İştirak Oranı
(%)
99,44
97,00
Şirket’in Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.’deki iştirak oranı, diğer ortaklara ait payları da satın alması
sonucu 18 Şubat 2014 tarihi itibariyle %100 olmuştur, diğer bağlı ortaklığı olan Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve San.
A.Ş.’deki payının tamamını ise başka şirkete devretmiştir. (Dipnot 2.1.2 c-d)
Bundan böyle konsolide finansal tablolar ve dipnotlarında Şirket ve bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır.
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıklar), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının
hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen
finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
2.1.2
Konsolidasyon esasları
(a)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, yapılandırılmış kuruluşlar da dahil olmak üzere, Grup’un kontrolünün olduğu şirketlerdir. Grup’un
kontrolü; bu şirketlerdeki değişken getirilere maruz kalma, bu getirilerde hak sahibi olma ve bunları yönlendirebilme
gücü ile sağlanmaktadır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilirler. Kontrolün ortadan kalktığı tarih itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılırlar.
Grup işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satın alma yöntemi kullanılır. İktisap maliyeti, alım tarihinde
devredilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, satın alınan işletmenin eski sahiplerinin katlandığı yükümlülükler ve Grup
tarafından çıkarılan sarmaye araçlarından oluşan maliyetleri içerir. İktisap maliyeti devredilen varlık ve yükümlülüklerin
şarta bağlı iktisap anlaşmalarından kaynaklanan gerçeğe uygun değerini içermektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 7
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2
Konsolidasyon esasları (Devamı)
(a)
Bağlı Ortaklıklar (Devamı)
Bir işletme birleşmesinde alınan tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülükler satın alım tarihinde
gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. Her bir alım için edinilen şirketin kontrol gücü olmayan payları ya gerçeğe uygun
değeri üzerinden ya da edinilen şirketin net varlıkları üzerindeki oransal payı üzerinden muhasebeleştirilir.
Aşağıda 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Bağlı Ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmektedir.
Bağlı Ortaklıklar
Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve San. A.Ş.
(b)
Bağlı Ortaklıkların
oy hakları (%)
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
100,00
-
99,44
97,00
Etkin ortaklık
oranları (%)
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
100,00
-
99,44
97,00
Kontrol değişmeden bağlı ortaklıktaki sahiplik oranının değişmesi
Kontrol kaybıyla sonuçlanmayan kontrol gücü olmayan paylarla yapılan işlemler özkaynak olarak muhasebeleştirilir.
Bu işlemler hissedarların hissedarlarla yaptığı işlemlerdir. Bağlı ortaklığın edinilen varlıklarının net defter değeri ile bu
varlıkları edinmek için ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark özkaynakta muhasebeleştirilir. Kontrol
gücü olmayan payların satışı sonucu oluşan kar veya zarar özkaynakların altında gösterilir.
(c)
Bağlı ortaklıkların elden çıkartılması
Grup’un bağlı ortaklık üzerinde kontrolünün kaybolması durumunda, Grup’un bağlı ortaklık üzerindeki payları
kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve defter değeri ile arasındaki fark kar veya zarar
olarak kaydedilir. Gerçeğe uygun değer, iştirak, müşterek kontrole sahip ortaklık ve finansal varlıklarda sahip olunan
payların sonradan muhasebesinin yapılabilmesi amacıyla ilk alım değeridir. Buna ek olarak, bu şirketle ilgili daha önce
diğer kapsamlı gelir olarak tanınan tutarlar ilgili varlık ya da yükümlülükler Grup tarafından elden çıkarılmış gibi
muhasebeleştirilir. Bu daha önce diğer kapsamlı gelir olarak tanınan tutarların kar ve zarar olarak sınıflandırılması
gerektiği anlamına gelebilir.
(d)
Bağlı ortaklıklarda ek pay satın alımı
14 Şubat 2014 tarihinde, Şirket, Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.’nin (“Ant”) kalan % 0,56 payını 16.632TL
karşılığında satın almış ve Ant’ın %100 sermayesine sahip olmuştur. Satın alım yapıldığı tarihte Grup’un kontrol gücü
olmayan paylarının defter değeri 16.632TL tutarındadır. Ant’ın ana ortaklık payındaki değişimlerin etkisi, yıl içindeki
ana ortaklığa ait özkaynaklar üzerindeki dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
İktisap edilmiş kontrol gücü olmayan payların taşıdığı değer
16.632
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen tutar
(16.632)
Ana ortaklığa ait özkaynaklarında muhasebeleştirilen ödeme
(e)
Bağlı ortaklıkların elden çıkarılması
14 Şubat 2014 tarihinde, Şirket, Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (“Dış Ticaret”) 300.000 adet, yüzde %3
payını 7.340TL tutarı karşılığında satın almış ve Dış Ticaret’in %100 sermayesine sahip olmuştur.
29 Mayıs 2014 tarihinde ise, Şirket, Dış Ticaret’in yüzde %100’ünü oluşturan 10.000.000 adet payını 140.750TL tutar
karşılığında satmıştır. Grup, Dış Ticaret satış işleminden 24.123TL kar elde etmiştir. (Dipnot 22).
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 8
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.3
Netleştirme/(Mahsup)
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal
bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleşmesi ile
borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda konsolide finansal tablolarda net değerleri üzerinden
gösterilmektedirler.
2.1.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup, SPK’nın Şirket SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek
mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari
dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmaktadır.
2.1.5
a.
Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
Raporlama dönemi sonu 30 Eylül 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve
yorumlar
-
TMS/UMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS
32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı farklı karakterdeki
işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer
farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir.
-
TMS/UMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler,
değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli
masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek
açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının
taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi
uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum
vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 9
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5
Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)
b. 1 Temmuz 2014 tarihinde ve bu tarihten sonra yürürlüğe giren standartlar ve değişiklikler
TMS/ UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından
tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız
hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
- TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap
edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir.
-
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran varlıklar ”,
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat
merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
-
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslarası finansal
raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları
muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika
Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo
okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın
nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 10
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5 Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar (Devamı)
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiş
değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe
uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu
nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için
standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak
üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun
değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer
değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi
faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.2.1
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka
mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski
önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.2.2
Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı
Ticari alacaklar, doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşup fatura tutarlarının orijinal etkin faiz
oranlarına göre iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden kaydedilmiştir.
Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde
ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile
tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek
tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak
iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari
dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
Grup, yurtiçi araç satışlarından doğan alacaklarının önemli kısmını, “Doğrudan Borçlandırma Sistemi” (DBS) ile tahsil
etmektedir. Bu sistemde, anlaşmalı bankalar, bayilere tahsis ettikleri limit kapsamında, satışlar neticesinde doğan
alacakları ödeme garantisinde bulunmaktadır. Satışlardan doğan alacaklar vade tarihlerine uygun olarak anlaşmalı
bankalar tarafından Grup hesaplarına aktarılmaktadır.
2.2.3
Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla finansal tablolara yansıtılır. Grup’un stokları
genel olarak kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs, pikap ve bu araçlara ait yedek parçalardan oluşmaktadır. Stokların
maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde,
doğrudan işçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez.
Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 11
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.2.3
Stoklar (Devamı)
gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır. Mamul üzerindeki sabit
üretim maliyetleri normal üretim kapasitesine göre dağıtılırlar. Fabrikanın yıllık üretim planları haricinde üretime ara
vermesi sırasında oluşan çalışmayan kısım giderleri mamul stokları ile ilişkilendirilmez ve oluştuğu dönemde satılan
malın maliyeti hesabında muhasebeleştirilir.
2.2.4
Maddi duran varlıklar ve amortismanları
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için maliyet
değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle finansal tablolarda taşınır. Amortisman, normal amortisman
yöntemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel değerine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alınarak aşağıdaki
oranlara göre hesaplanmaktadır.
Cinsi
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Amortisman oranları (%)
5-6
2-5
10-20
10-20
10-20
Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle defter
değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir.
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması
sonucunda belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve/veya giderlerine dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte genişleme veya
gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.
2.2.5
Maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa payı
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmiş maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiş
itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programlarının hakları, marka ve patent hakları ile ilgili harcamalar ve
geliştirme giderlerini içermektedir.
İtfa ve tükenme payları beş yılı aşmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır.
2.2.6
Şerefiye ve ilgili itfa payı
Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen şirketin net varlıklarının makul değerindeki payı ile satın alma fiyatı
arasındaki farkı gösteren şerefiye ve negatif şerefiye, 30 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşen satın almalara ilişkin ise
Aktifleştirilmiş ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa
edilmiştir. UFRS 3 - “İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleşen satın almalardan
kaynaklanan şerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan şerefiye gözden geçirilerek varsa değer
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 12
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.2.6
Şerefiye ve ilgili itfa payı (Devamı)
düşüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleşen satın almalara ilişkin negatif şerefiye söz konusu ise bu
tutar yeniden gözden geçirilir ve oluştuğu dönemde gelir olarak kaydedilir.
UFRS 3 çerçevesinde, Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin başından itibaren
(1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.
Şerefiye üzerindeki ayrılan değer düşüklükleri iptal edilmez. Grup, şerefiye tutarına ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü
olup olmadığına yönelik testi yılsonlarında yapmaktadır.
2.2.7 Varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa
ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge
mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda
ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü
meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün
kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer
düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
2.2.8
Banka kredileri ve borçlanma maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Banka kredileri, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri
üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark,
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Grup’un 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolarında kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar yoktur.
2.2.9
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari
dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan
vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğü kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi
değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı
çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade
eder. Ertelenmiş vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen
vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlarında yapması tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenmiş vergi varlığı gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri
azaltılır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş
vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 13
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.10
Kıdem tazminatı karşılığı
Grup, yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki
sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm
çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar göz
önünde bulundurularak net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
2.2.11
Karşılıklar
Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca
ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Karşılık tutarı, karşılık
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
2.2.12
Araştırma geliştirme giderleri
Araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi
ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve
maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Grup,
Tübitak kaynaklı tahsil ettiği nakit destek tutarlarını ilgili Ar-Ge faaliyeti tamamlanıncaya kadar, alınan avanslarda,
tamamlanmasını takiben ilgili Ar-Ge varlığı için ayrılan itfa gideri ile net göstermektedir.
Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme
giderleri sonraki dönemde aktifleştirilemez.
2.2.13
Garanti giderleri karşılığı
Garanti giderleri, geçmiş dönemde gerçekleşen giderler esas alınarak tahmin edilen tutarların tahakkuku esasına göre
finansal tablolara yansıtılır.
2.2.14
İlişkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri
ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve
ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla girilen işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla
gerçekleştirilmiştir.
2.2.15
Yabancı para cinsinden işlemler
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal
varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurundan TL’ye
çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin
gelir tablosunda finansman gelirleri ve finansman giderleri hesap kalemlerine dahil edilmiştir.
2.2.16
Hisse başına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, dönem net karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi
dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de hesaplanarak bulunmuştur.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 14
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.17
Gelirlerin kaydedilmesi
Araç ve yedek parça satışları
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup tarafından tasarruf
edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi üzerine ve alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Grup’un gelirlerini ticari sınıf araç satışları ile bu araçlara ilişkin yedek parça
satışları oluşturmaktadır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:





Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet satışları
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak
muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle ilişkilendirilebilecek
gerçekleşen giderlerin geri kazanılabilir miktarı kadar yansıtılır.
Faiz gelirleri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit
girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü gelirleri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
Kira gelirleri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluşacak nakit
akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına
göre finansal tablolara yansıtılır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 15
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.18
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.2.19
Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar
konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
2.2.20
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet teşvikleri, Grup’un bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirmesi ve bu teşviğin alınması ile ilgili makul bir
gerekçe oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle eşleşecek şekilde ilgili
dönemde gelir olarak muhasebeleştirilir. Grup’un yararlandığı Devlet teşviklerden biri olan AR-GE teşviği ile ilgili
tutar ve nitelik bilgileri Dipnot 13’de açıklanmıştır.
2.2.21
Türev araçlar
Türev finansal araçların ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değeri kullanılmakta ve izleyen dönemlerde de
gerçeğe uygun değeri ile değerlenmektedir. Grup dövizli borçlarından kaynaklanan risklerini minimize etmek için
zaman zaman vadeli işlemler yapmaktadır.
Türev araçların ve ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme
maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dâhil edilmektedir. Türev araçlar kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir
tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değerleri piyasada oluşan
makul değerleri üzerinden veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Tezgâh üstü
vadeli kambiyo sözleşmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleşmenin geri kalan
kısmında geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanıp, dönem sonunda geçerli olan vadeli kurla
karşılaştırılması suretiyle belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda
sırasıyla varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedirler.
Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlık olarak
sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Bazı türev araçlar ekonomik olarak risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39
kapsamında bunlar “Makul değer değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” olarak
muhasebeleştirilmekte ve bunların makul değer değişiklikleri dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 16
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.22
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı
koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması halinde tahminler gözden
geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak,
dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 30 Eylül 2014
hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda bu kapsamda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminlerindeki
bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin tahmininin mümkün
olmadığı haller dışında, açıklanır.
2.2.23
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar dahi, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi
arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki tarihlerde düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
DİPNOT 3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Türkiye’de kurulmuş olan Grup’un faaliyet konusunu motorlu taşıt araçları ile yedek parçaların imalatı, montajı, ithalatı
ve satışı oluşturmaktadır. Grup’un faaliyet alanı ve bu faaliyet alanını oluşturan ürünlerin niteliği ve ekonomik
özellikleri ile üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan
yöntemler benzerdir. Ayrıca, Grup’un organizasyon yapısı, Grup’un farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler halinde
yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Grup’un
operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Grup’un faaliyet sonuçları ile bu faaliyetlere tahsis
edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 17
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 4- NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Dönem sonları itibariyle nakit ve benzeri değerler aşağıda sunulmuştur:
Nakit
Vadesiz Banka Mevduatı
Vadeli Banka Mevduatı ( 3 Aya kadar)
Diğer Hazır Değerler
Toplam
30 Eylül 2014
54.063
31 Aralık 2013
62.775
7.155.140
6.492.610
98.973.200
183.277.408
3.380.700
-
109.563.103
189.832.793
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri
değerler.
Hazır Değerler
Faiz Tahakkukları (-)
Toplam (Faiz Tahakkukları Hariç)
30 Eylül 2014
109.563.103
30 Eylül 2013
185.321.884
(612.944)
108.950.159
(165.665)
185.156.219
Vadeli mevduatların dökümü aşağıdaki gibidir:
TL
ABD Doları
Avro
Toplam
30 Eylül 2014
Tutar
Yıllık Faiz Oranı
(TL Karşılığı)
(%)
7,00-9,85
90.942.678
0,10
136.734
1,50
7.893.788
31 Aralık 2013
Tutar
Yıllık Faiz Oranı
(TL Karşılığı)
(%)
5,75-9,81
176.164.120
0,10-3,25
3.398.368
1,60-2,75
3.714.920
98.973.200
183.277.408
Grup’un bir aydan uzun vadeli mevduatı bulunmamakta olup, vadeli mevduatların faiz oranları sabittir.
30 Eylül 2014 itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların 4.374.791 TL’lik kısmı (31 Aralık 2013: 3.855.518 TL) ilişkili
kuruluş olan Alternatifbank A.Ş.’de bulunmaktadır.
DİPNOT 5- FİNANSAL YATIRIMLAR
Grup’un finansal yatırımlarının tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiş hisse senedi yatırımlarından
oluşmakta olup detayı aşağıda sunulmuştur:
30 Eylül 2014
Şirket
Pay Tutarı
Efestur AŞ.
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret A.Ş.
-
Toplam Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
Pay Oranı
%
-
31 Aralık 2013
Pay Tutarı
1.621
2.277
Pay Oranı
%
2,50
2,00
3.898
Grup’un hisse senedi yatırımlarının tamamı teşkilatlanmış borsalarda işlem görmeyen hisse senedi yatırımlarından
oluşmakta olup, maliyet değeri ile değerlenmiştir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 18
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 6- FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Yıllık
Etkin Faiz Oranı %
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Faiz Dahil TL Karşılığı
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Orijinal Para
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Kısa Vadeli
Banka Kredileri
Avro
2,73
-
28.914.000
-
29.435.258
-
TL
8,80
8,66
36.130.000
85.000.000
36.213.208
85.185.677
65.648.466
85.185.677
Toplam
Grup’un, bilanço tarihi itibariyle, banka kredilerinin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık
dağılımı aşağıdaki gibidir:
Dönem
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
6.131.750
6.131.750
55.012.396
55.012.396
Vadesine 1 ay ve daha kısa süresi kalan krediler
Toplam
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Yıllık
Etkin Faiz Oranı %
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Uzun Vadeli
Banka Kredileri
Avro
3,79
3,73
Orijinal Para
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
10.000.000
Toplam
10.000.000
TL Karşılığı
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
28.914.000
29.365.000
28.914.000
29.365.000
DİPNOT 7- TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle ticari alacaklar aşağıda sunulmuştur:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Müşteri Cari Hesapları -Net
30 Eylül 2014
185.684.886
31 Aralık 2013
209.496.214
Alınan Vadeli Çekler -Net
160.542
97.267
Şüpheli Alacaklar
333.324
333.324
(333.324)
(333.324)
185.845.428
209.593.481
Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
Toplam
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 19
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 7- TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Şüpheli alacaklara ayrılan karşılıkların yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
333.324
333.324
-
-
333.324
333.324
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İhraç Teslimi Katma Değer Vergisi (“KDV”) Borçluları
172.663
1.071.968
Toplam
172.663
1.071.968
Açılış Bakiyesi
Dönem içinde Ayrılan Karşılıklar
Dönem İçindeki Tahsilatlar
Kapanış Bakiyesi
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Dönem sonları itibariyle ticari borçlar aşağıda sunulmuştur:
Ticari Borçlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ticari Borçlar-Net
50.000.965
53.860.527
Toplam
50.000.965
53.860.527
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Resmi Alacaklar (*)
288.751
344.433
Personelden Alacaklar
395.569
206.876
24
1.267
684.344
552.576
DİPNOT 8- DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
(*) 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un resmi alacaklarının 208.000 TL’lik tutarı KDV iade talebine ilişkin
alacağından oluşmaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 274.855 TL KDV iade alacağı bulunmaktadır.)
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Verilen Depozito ve Teminatlar
186
2.009
Toplam
186
2.009
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 20
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 8- DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Personele Borçlar
975.276
634.271
Alınan Sipariş Avansları
3.185.335
2.225.337
Ödenecek Vergi ve Fonlar
1.564.289
2.258.753
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.405.188
1.200.511
2.873
1.150
7.132.961
6.320.022
Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam
DİPNOT 9- STOKLAR
Dönem sonu itibariyle stokların bakiyeleri aşağıda sunulmuştur:
Hammaddeler
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
İthalat ve Yurtiçi Alım Avansları
Mamuller ve Ticari Mallar Değer Düşüklüğü
Toplam Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Hareketler
Dönem Başı Bakiyesi
Net Gerçekleşebilir Değer Artışı Nedeniyle İptal Edilen Karşılık (-)
Cari Dönem Ayrılan Karşılık (+)
Dönem Sonu Bakiyesi
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
84.558.792
48.575.705
1.427.318
1.117.508
45.929.193
17.259.901
19.485.517
38.807.670
5.916.911
6.852.175
41.011.225
198.328.956
(2.376.734)
195.952.222
37.367.017
149.979.976
(1.809.169)
148.170.807
30 Eylül 2014
1.809.169
30 Eylül 2013
1.242.014
(826.276)
-
1.393.841
2.376.734
792157
2.034.171
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 21
DİPNOT 10- MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yer altı ve
Tesis
Diğer
Maddi
Yapılmakta
Arazi ve
Yerüstü
Makine ve
Duran
Olan Yatırımlar
Maliyet Değeri
Arsalar
Düzenleri
Varlıklar
Ve Avanslar
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
1.292.239
7.592.013
-
10.889
Alımlar
YOY’dan Transfer
Binalar
Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
60.304.949
154.697.308
6.918.045
2.721.536
759.841
TOPLAM
2.306.175
236.592.106
87.283
4.971.881
1.441.900
459.516
6.358
7.666.203
14.644.030
2.931.171
3.465.308
-
-
-
(6.396.479)
-
-
-
-
-
(227.620)
-
(42.490)
-
(270.110)
1.292.239
7.602.902
63.323.403
163.134.497
8.132.325
3.181.052
723.709
3.575.899
250.966.026
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
- (6.756.876) (33.481.299) (124.418.577) (3.537.192)
(2.447.437)
(751.576)
Dönem Gideri
Çıkışlar
-
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
Çıkışlar
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar
(88.101)
(1.618.361)
(4.170.510)
(719.153)
(58.327)
(2.465)
-
-
-
50.647
-
42.490
- (6.844.977) (35.099.660) (128.589.087) (4.205.698)
(2.505.764)
(711.551)
- (171.392.957)
-
(6.656.917)
93.137
- (177.956.737)
Net Defter Değeri
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
1.292.239
835.137
26.823.650
30.278.731
3.380.853
274.099
8.265
2.306.175
65.199.149
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
1.292.239
757.925
28.223.743
34.545.410
3.926.627
675.288
12.158
3.575.899
73.009.289
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 22
DİPNOT 10- MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Yer altı ve
Tesis
Diğer
Maddi
Yapılmakta
Arazi ve
Yerüstü
Makine ve
Duran
Olan Yatırımlar
Maliyet Değeri
Arsalar
Düzenleri
Varlıklar
Ve Avanslar
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
1.408.463
Binalar
Cihazlar
Taşıtlar
7.579.676
56.326.245
146.687.932
4.661.303
2.783.577
756.239
-
220.203.435
-
-
9.273
2.708.561
1.995.602
55.050
3.602
1.405.699
6.177.787
-
-
-
-
-
-
-
-
Çıkışlar
(116.224)
-
-
(1.215)
(249.840)
(8.489)
-
-
(375.768)
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
1.292.239
7.579.676
56.335.518
149.395.278
6.407.065
2.830.138
759.841
1.405.699
226.005.454
- (6.640.425) (31.468.581) (119.770.634) (2.951.472)
(2.628.015)
(749.695)
Alımlar
YOY'dan Transfer
Demirbaşlar
TOPLAM
Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
Dönem Gideri
(87.220)
(1.503.405)
(3.434.380)
(561.423)
(37.317)
(1.298)
-
-
61
Çıkışlar
-
119.745
8.489
-
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
- (6.727.645) (32.971.986) (123.204.953) (3.393.150)
(2.656.843)
(750.993)
- (164.208.822)
-
(5.625.043)
128.295
- (169.705.570)
Net Defter Değeri
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
1.408.463
939.251
24.857.664
26.917.298
1.709.831
155.562
6.544
-
55.994.613
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
1.292.239
852.031
23.363.532
26.190.325
3.013.915
173.295
8.848
1.405.699
56.299.884
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 23
DİPNOT 11 -MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 30 Eylül 2014
Ar-Ge Proje
Diğer Maddi
Olmayan
Duran
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Haklar
Faaliyetleri
Varlıklar
Ve Avanslar
TOPLAM
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
158.662
31.657.489
5.918.450
1.595.048
39.329.649
Alımlar
-
-
1.706.356
10.066.852
11.773.208
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
158.662
31.657.489
7.624.806
11.661.900
51.102.857
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
(34.696)
(12.172.646)
(2.571.039)
- (14.778.381)
Dönem Gideri
(9.109)
(4.370.510)
(1.148.929)
-
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
(43.805)
(16.543.156)
(3.719.968)
- (20.306.929)
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
123.966
19.484.843
3.347.411
1.595.048
24.551.268
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
114.857
15.114.333
3.904.838
11.661.900
30.795.928
Maliyet Değeri
Birikmiş İtfa Payları
(5.528.548)
Net Defter Değeri
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 24
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 11- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2013
Ar-ge Proje
Diğer Maddi
Olmayan
Duran
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Haklar
Giderleri
Varlıklar
Ve Avanslar
TOPLAM
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
113.154
21.098.848
3.492.687
2.783.062
27.487.751
Alımlar
27.330
-
379.246
8.285.279
8.691.855
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
140.484
21.098.848
3.871.933
11.068.341
36.179.606
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
(25.589)
(7.818.912)
(1.856.270)
-
(9.700.771)
Dönem Gideri
(6.348)
(3.164.827)
(483.370)
-
(3.654.545)
(31.937) (10.983.739)
(2.339.640)
-
(13.355.316)
Maliyet Değeri
Birikmiş Amortismanlar
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
Net Defter Değeri
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
87.565
13.279.936
1.636.417
2.783.062
17.786.980
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
108.547
10.115.109
1.532.292
11.068.341
22.824.290
DİPNOT 12 - ŞEREFİYE
30 Eylül 2014
Net Defter Değeri
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
İlaveler
Değer Düşüklüğü Karşılığı
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
2.340.995
2.340.995
30 Eylül 2013
Net Defter Değeri
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
İlaveler
Değer Düşüklüğü Karşılığı
30 Eylül 2013 Kapanış Bakiyesi
2.340.995
2.340.995
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 25
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 13- DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
AR-GE faaliyetlerine ilişkin 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde TUBİTAK kaynaklı tahsil edilen nakit destek tutarı
511.811 TL’dir. 2013 yılı içinde ise AR-GE faaliyetlerine ilişkin TUBİTAK kaynaklı 993.700 TL nakit destek tahsil
edilmiştir.
Grup’un 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemdeki AR-GE çalışmalarına ilişkin harcamalarından dolayı 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle toplam AR-GE indirimi tutarı 10.417.472 TL’dir. 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı AR-GE
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 35. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca AR-GE harcamalarına
ilişkin yararlanılacak AR-GE indirim oranı %40’dan %100’e yükseltilmiştir (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam
35.011.808 TL olan AR-GE indirimi tutarının tamamı 2013 yılı vergi hesaplamasında indirim olarak dikkate alınmıştır.)
Grup 5746 sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere AR-GE merkezi
başvurusunda bulunmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme neticesinde Grup’a 3 Haziran 2009
tarihinden geçerli olmak üzere AR-GE merkezi belgesi verilmiştir.
Grup sahip olduğu 26.02.2010 tarih ve 5487 nolu yatırım teşvik belgesine istinaden 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
yaptığı toplam 16.869.085 TL harcamaya ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi kapsamında % 20 yatırıma
katkı oranı ve % 50 indirimli kurumlar vergisi teşvikinden yatırımın elde edilen gelire etkisi oranında faydalanmaya
başlamıştır.
DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Garanti Gider Karşılığı
Dava Karşılığı
Çalışan Hak ve Ücret Karşılıkları
Prim ve Komisyon Karşılığı
Toplu İş Sözleşmesi Ücret Farkı Karşılığı
Toplam
30 Eylül 2014
7.783.091
632.176
1.953.706
3.071.552
275.000
13.715.525
31 Aralık 2013
7.226.702
520.099
290.986
8.037.787
Karşılıkların dönem içindeki haraketleri aşağıdaki gibidir:
Garanti Gider
Karşılığı
Dava
Çalışan Hak
Karşılığı
ve Ücret
Karşılıkları
Prim ve
Komisyon
Karşılığı
Toplu İş
Sözleşmesi
Ücret Farkı
Karşılığı
Toplam
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
7.226.702
520.099
290.986
-
-
8.037.787
Dönem İçi ilave karşılık
6.254.871
126.705
1.953.706
3.071.552
275.000
11.681.834
(5.698.482)
(14.628)
632.176
-
-
(5.989.468)
7.783.091
(290.986)
1.953.706
3.071.552
275.000
Ödemeler (-)
Karşılık İptalleri (-)
30 Eylül 2014 Kapanış Bakiyesi
(14.628)
13.715.525
Grup Aleyhine Davalar:
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış davalara ilişkin ayrılan
karşılık tutarı 632.176 TL’dir (31 Aralık 2013 itibariyle davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı 520.099 TL’dir).
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat:
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutarı yoktur.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 26
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 14 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 409.753.875 TL’dir (31 Aralık 2013: 436.930.333 TL).
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014 31 Aralık 2013
20.996.179
15.814.739
Cinsi
Verilen Teminat Mektupları
Toplam
20.996.179
15.814.739
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014 31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı
i. Teminat Mektubu
ii. İpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş
olduğu TRİ' lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' lerin
toplam tutarı
Toplam
20.996.179
20.996.179
-
15.814.739
15.814.739
-
-
-
-
-
20.996.179
15.814.739
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ' lerin Grup’un Özkaynakları' na oranı 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle %0' dır.
(31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %0).
Grup’un yabancı para cinsinden kazancı ile yabancı para cinsinden yükümlülüklerinin farklı döviz cinsleri itibari ile olması
parite riskine yol açmaktadır. Farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karşısındaki değerlerinin değişmesinin doğurduğu
parite riskinden korunma amacıyla Grup vadeli işlem taahhüt sözleşmeleri yapmaktadır.
DİPNOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
11.364.202
11.114.649
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı
olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık
hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) şirket personeline kıdem
tazminatı ödemesi yapılması zorunludur.
Türkiye’de kıdem tazminatı karşılığı için fon oluşturma zorunluluğu olmadığından dolayı konsolide finansal tablolarda
herhangi bir özel fon ayrılmamıştır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 27
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Temel varsayım, her
hizmet yılı için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Buna paralel olarak da,
enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel iskonto oranı uygulamada dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatı
tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle geçerli olan 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.438,22 TL) tavan tutarı göz önüne alınmıştır.
Ayrıca isteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Gruba kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini
oranı da dikkate alınmaktadır.
TMS 19 uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülüğünün gelecek dönemlere ait olduğu dikkate alınarak, net farkı reel
iskonto oranını veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenmek suretiyle gelecekte
ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerleri hesaplanmaktadır.
Net İskonto Oranı Yıllık %
Emeklilik Olasılığı Açısından Çalışanların Devir Hızı (%)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3,94
2,37
3,94
2,46
Grup’un çalışanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açılış Bakiyesi
Faiz Maliyeti
Aktüeryal kayıp
Dönem içinde ödenen
Cari dönem hizmet maliyeti
Kapanış Bakiyesi
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
11.114.649
867.657
(233.196)
(1.000.959)
616.051
11.364.202
11.000.574
204.980
356.913
(1.121.126)
1.430.548
11.871.889
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
348.989
17.774
44.126
224.702
635.591
186.092
14.835
14.684
72.945
288.556
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
8.727.249
80.805
65.918
2.488.244
11.362.216
4.636.118
715.764
185.464
5.537.346
DİPNOT 16- DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Peşin Ödenen Giderler
Peşin Ödenen Sigorta Giderleri
Peşin Ödenen Abone Giderleri
Peşin Ödenen Reklam Giderleri
Peşin Ödenen Diğer Giderler
Toplam
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Türev İşlemler Gelir Karşılığı (Dipnot 29)
İş Avansları
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 28
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 16- DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Peşin Ödenmiş Giderler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
7.585
7.585
1.025
1.025
Gelecek Yıllara ait Diğer Giderler
Toplam
Ertelenmiş Gelirler (Kısa Vadeli)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)
966.244
789.076
Toplam
966.244
789.076
(*) 30 Eylül 2014 itibariyle “Gelecek Aylara Ait Gelirler” tutarının 794.233 TL’lik kısmı Şirket’in AR-GE faaliyetleri ile
ilgili alınan nakit desteklerden gelecek aylara ilişkin gelir tablosuna aktaracağı tutarı göstermektedir. (31 Aralık 2013:
Gelecek aylara ilişkin gelir tablosuna aktarılacak AR-GE nakit destek geliri 789.076 TL).
Ertelenmiş Gelirler (Uzun Vadeli)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Gelecek Yıllara Ait Gelirler (*)
1.744.377
1.306.521
Toplam
1.744.377
1.306.521
(*) Şirket’in 30 Eylül 2014 itibariyle AR-GE faaliyetleri ile ilgili alınan nakit desteklerden sonraki yıllarda gelir tablosuna
aktarılacak tutar 1.144.596 TL’dir (31 Aralık 2013: 1.306.521 TL).
DİPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
30 Eylül 2014 itibariyle, Şirket’in sermayesi, 25.419.707 TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerdeki
1.366.404.402 adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 adet (C) Grubu
hamiline yazılı hisselerin toplamı olarak 2.541.970.654 adet hisseye bölünmüş olup sermayenin hisse grupları itibariyle
dağılımı ise şöyledir;
30 Eylül 2014
ADI
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
TOPLAM
C GRUBU PAY TUTARI
4.478
9.077.665
A GRUBU
9.073.187
B GRUBU
-
4.269.734
-
2.108
4.271.842
PAY
ORANI %
35,71
16,81
223.748
-
38.835
262.583
1,03
ISUZU MOTORS LTD.
-
4.319.991
-
4.319.991
16,99
ITOCHU CORPORATION
-
3.239.964
-
3.239.964
12,75
HAMİLİNE HALKA ARZ
-
-
3.811.860
3.811.860
15,00
97.375
-
338.427
435.802
1,71
13.664.044
7.559.955
4.195.708
25.419.707
100,00
HAMİLİNE DİĞER
TOPLAM
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 29
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
31 Aralık 2013
ADI
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
TOPLAM
C GRUBU PAY TUTARI
4.478
9.077.665
PAY
ORANI %
A GRUBU
9.073.187
B GRUBU
-
4.269.734
-
2.108
4.271.842
16,81
223.748
-
38.835
262.583
1,03
ISUZU MOTORS LTD.
-
4.319.991
-
4.319.991
16,99
ITOCHU CORPORATION
-
3.239.964
-
3.239.964
12,75
HAMİLİNE HALKA ARZ
-
-
3.811.860
3.811.860
15,00
97.375
-
338.427
435.802
1,71
13.664.044
7.559.955
4.195.708
25.419.707
100,00
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
HAMİLİNE DİĞER
TOPLAM
35,71
Şirket’in 25.419.707 TL tutarındaki sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş olup Şirket kayıtlı sermaye
sistemine dahil değildir.
Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilen 14 üyeden kurulu bir
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve iki üyesi ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak gösterilecek adaylar
arasından Genel Kurulca seçilir.
30 Eylül 2014
Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Karları
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.419.707
86.901.880
159.657.537
27.468.021
639.733
20.078.803
320.165.681
-
Toplam Özkaynaklar
320.165.681
31 Aralık 2013
Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Karları
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.419.707
86.901.880
14.744.014
39.048.753
453.176
198.745.796
365.313.326
21.093
Toplam Özkaynaklar
365.334.419
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 30
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden ve diğer yedeklerden oluşmaktadır.
Yasal Yedekler
Gayrimenkul Satış Karı İstisnası
İştirakler Satış Karı Yedeği
Hisse Senedi İptal Karları
Toplam
30 Eylül 2014
19.770.898
138.437.248
1.449.390
1
31 Aralık 2013
13.294.623
1.449.390
1
159.657.537
14.744.014
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiş Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem
karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler ise Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler,
toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların
karşılanmasında kullanılabilirler. Ayrıca Grubun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/e kapsamında
değerlendirilen taşınmaz satışına ilişkin karı
“Gayrimenkul Satış Karı İstisnası” olarak bu hesap grubunda
sınıflandırılmıştır. 30 Eylül 2014 tarihli konsolide finansal tablolarında Grup’un Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
toplamı 159.657.537 TL’dir (31 Aralık 2013: 14.744.014 TL).
Geçmiş Yıl Kar /Zararları
Geçmiş Yıl Karları; Olağanüstü yedekler, muhtelif enflasyon farkları ve diğer geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.
Şirket’in dönem sonları itibariyle geçmiş yıl karlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Olağanüstü Yedekler
Yasal Yedekler Enflasyon Farkı
Hisse Senedi İptal Karları Enflasyon Farkı
Önceki Yıllar Karı / (Zararı)
Toplam
30 Eylül 2014
2.386.169
25.081.046
806
27.468.021
31 Aralık 2013
12.681.037
25.081.046
806
1.285.864
39.048.753
Halka açık şirketler kar dağıtımlarını aşağıdaki şekilde yaparlar:
SPK düzenlemelerine göre net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan kar dağıtım tutarı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kar tutarını aşmıyorsa bu tutarın tamamı, aşması
durumunda ise bununla sınırlı tespit edilecek bir tutar temettü olarak ortaklara dağıtılabilecektir. SPK düzenlemelerine
göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır. SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında
kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabidir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 31
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Grup’un SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarında 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
geçmiş yıl karları 27.468.021 TL’dir.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre
“Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları
üzerinden mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerleme sonucu oluşan
farklılıklar (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile
gösterilmektedir.
DİPNOT 18- HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Hasılat
Yurtiçi Hasılat
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
458.538.353
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
169.644.743
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
368.168.711
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
119.487.253
76.229.561
15.604.639
64.731.287
21.929.930
Yurtdışı Hasılat
Diğer Hasılat
4.175.110
1.158.162
3.290.517
1.048.892
Hasılat Toplamı (Brüt)
538.943.024
186.407.544
436.190.515
142.466.075
İndirimler
(43.895.969)
(14.851.207)
(32.620.448)
(9.220.404)
Hasılat (Net)
495.047.055
171.556.337
403.570.067
133.245.671
(411.407.626)
(146.458.407)
(337.052.259)
(113.035.427)
83.639.429
25.097.930
66.517.808
20.210.244
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
323.393.417
22.773.008
8.883.924
7.686.859
362.737.208
(24.542.222)
71.463.167
1.749.473
411.407.626
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
105.055.824
8.574.479
3.042.458
2.578.812
119.251.573
15.073.570
11.986.165
147.099
146.458.407
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
229.658.276
15.666.952
7.392.030
5.703.266
258.420.524
(12.266.342)
90.301.923
596.154
337.052.259
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
72.416.964
6.005.154
2.474.966
2.066.667
82.963.751
(284.707)
30.202.667
153.716
113.035.427
Satışların Maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Karı
Aşağıdaki tablo satışların maliyetini özetlemektedir:
Satışların maliyeti
Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Tükenme Payları ve Amortisman Giderleri
Diğer Üretim Giderleri
Toplam Üretim Maliyeti
Mamül ve Yarımamul Stok Değişimi
Satılan Ticari Malların Maliyeti
Diğer Satışların Maliyeti
Satışların Toplam Maliyeti
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 32
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 19- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ
a)Araştırma Geliştirme Giderleri
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
(530.694)
(170.675)
(111.247)
(840.645)
(1.653.261)
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
(170.512)
(50.266)
(47.794)
(272.340)
(540.912)
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
(454.949)
(214.048)
(68.179)
(860.490)
(1.597.666)
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
(185.258)
(41.031)
(30.003)
(477.438)
(733.730)
b)Pazarlama Giderleri
Yurtiçi Satış Giderleri
İhracat Giderleri
Personel Giderleri
İlan ve Reklam Giderleri
Garanti Giderleri
Amortisman Giderleri
Diğer
Toplam Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
(5.269.836)
(5.707.501)
(6.045.857)
(4.544.424)
(6.254.871)
(1.125.241)
(11.410.408)
(40.358.138)
(1.829.443)
(2.131.362)
(2.115.682)
(2.415.102)
(2.325.030)
(395.756)
(3.790.671)
(15.003.046)
(4.030.904)
(5.580.878)
(5.077.392)
(2.550.580)
(7.532.372)
(691.074)
(10.059.190)
(35.522.390)
(1.173.678)
(1.963.820)
(1.725.024)
(660.310)
(2.292.312)
(264.593)
(3.714.211)
(11.793.948)
c)Genel Yönetim Giderleri
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
İş ve Hizmet Giderleri
Amortisman Giderleri
Sigorta Giderleri
Diğer
Toplam Genel Yönetim Giderleri
(9.840.345)
667.161
(7.215.024)
(698.676)
(825.250)
(3.219.018)
(21.131.152)
(4.167.568)
1.114.882
(2.363.696)
(239.646)
(277.784)
(1.080.413)
(7.014.225)
(9.610.197)
1.559.838
(5.974.044)
(538.946)
(885.672)
(2.916.284)
(18.365.305)
(5.277.897)
3.023.488
(2.021.240)
(180.386)
(339.451)
(1.081.214)
(5.876.700)
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
105.055.824
11.986.165
147.099
15.073.570
16.536.107
13.913.359
3.725.653
2.578.811
169.016.590
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
229.658.276
90.301.923
596.153
(12.266.342)
40.604.462
29.249.652
8.690.229
5.703.265
392.537.620
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
72.416.964
30.202.667
153.715
(284.707)
13.764.706
10.169.844
2.949.948
2.066.666
131.439.805
Personel Giderleri
Mamul Kalite Geliştirme Giderleri
Amortisman Giderleri
Diğer
Toplam Araştırma Geliştirme Giderleri
DİPNOT 20- NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri
Satılan Ticari Malların Maliyeti
Diğer Satışların Maliyeti
Stoklardaki Değişim
Diğer Giderler
Personel Giderleri
Tükenme Payları ve Amortisman Giderleri
Diğer Üretim Giderleri
Toplam giderler
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
323.393.417
71.463.167
1.749.474
(24.542.222)
45.457.652
38.522.743
10.819.088
7.686.858
474.550.177
Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma
geliştirme giderlerini içermektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 33
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 21- ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Diğer Faaliyet Gelirleri:
Ticari Alacak ve Borçlara İlişkin
Kur Farkı Geliri
Ticari Borçlara İlişkin Reeskont Geliri
Kira Gelirleri
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
692.015
(23.229)
899.278
(390.593)
1.974.328
99.796
1.120.782
85.779
65.901
21.098
1.142.928
211.803
Hizmet Gelirleri
220.993
209.293
26.721
20.092
Tubitak Ar-ge Desteği Geliri
668.579
222.860
591.807
296.639
İhracat D.F.İ.F. Desteği
140.957
0
88.836
0
Konusu Kalmayan Karşılıklar
12.858
12.858
0
0
328.526
104.245
131.798
35.818
4.104.157
646.921
4.002.150
259.538
Diğer Faaliyet Giderleri:
Ticari Alacak ve Borçlara İlişkin
Kur Farkı Gideri
(1.968.639)
342.243
(1.952.649)
(1.666.542)
Ticari Alacaklara İlişkin Reeskont Gideri
(2.633.327)
(371.332)
(1.175.495)
23.585
(704.000)
(200.000)
(22.525)
-
(52.072)
(20.789)
(58.853)
(29.813)
(5.358.038)
(249.878)
(3.209.522)
(1.672.770)
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
Sair Gelirler
Toplam
Bağış Giderleri
Sair Giderler
Toplam
DİPNOT 22- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
-
-
187.099.463
İştirak Hissesi Satış Kazancı
25.852
-
-
-
Makina Araç Demirbaş Satış Kazancı
30.821
-
158.091
(25.256)
Toplam
56.673
-
187.257.554
184.846.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
Makina Araç Demirbaş Satış Zararı
(33.145)
-
(654)
(654)
(626)
-
-
-
(33.771)
-
(654)
(654)
1 Ocak 2014 1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
30 Eylül 2014
10.942.831
2.275.721
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
2.404.559
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
1.769.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Gayrimenkul Satış Kazancı
İştirak Hissesi Satış Zararı
Toplam
184.872.101
DİPNOT 23- FİNANSMAN GELİRLERİ
Finansman Gelirleri:
Faiz Gelirleri
Vade Farkı Gelirleri
Kur Farkı Geliri
Toplam
1.373.856
383.932
1.071.002
388.801
4.266.321
1.126.741
2.928.731
1.517.569
16.583.008
3.786.394
6.404.292
3.676.089
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 34
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 24-FİNANSMAN GİDERLERİ
Finansman Giderleri:
Faiz Giderleri
Kur Farkı Gideri
Vadeli Alımlara İlişkin Finansman Gideri
Diğer Finansal Giderler
Toplam
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
(5.977.721)
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
(1.641.049)
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
(7.950.503)
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
(1.836.388)
(5.486.902)
(1.316.616)
(2.302.919)
(696.641)
(949.361)
(366.910)
(474.812)
(132.603)
(1.229.013)
(504.298)
(550.287)
(191.428)
(13.642.997)
(3.828.873)
(11.278.521)
(2.857.060)
DİPNOT 25-GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Grup’un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya gelirinden)
oluşmaktadır.
Hesap Adı
Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
- Gelir Tablosu
Vergi Gelir / (Gideri) - Gelir Tablosu
Vergi Gelir / (Gideri)
– Kapsamlı Gelir Tablosu
Toplam Vergi Gelir / (Gideri)
Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Peşin Ödenen Vergiler
Ödenecek (İade) Vergi
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
(3.762.561)
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
(286.878)
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
(808.571)
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
(741.903)
1.635.454
427.658
(8.835.379)
(8.309.482)
(2.127.107)
140.780
(9.643.950)
(9.051.385)
(46.639)
(37.821)
53.762
22.725
(2.173.746)
102.959
(9.590.188)
(9.028.660)
30 Eylül 2014
3.762.561
(3.843.366)
31 Aralık 2013
2.238.324
(1.414.616)
(80.805)
823.708
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi; ticari kazancın tespitinde gider yazılan
ancak vergi matrahından indirilemeyen giderler eklendikten ve ayrıca yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler,
vergiye tabi olmayan gelirler ile teşvikler kapsamında hak edilen Araştırma Geliştirme indirimi düşüldükten sonra kalan
matrah üzerinden yatırıma katkı kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları:
21 Eylül 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi kanunu İle kurumlar vergisi oranı % 20 olarak tespit edilmiştir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili
hesap dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar Kurumlar Vergisi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi
Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna esas olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 35
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 25-GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisi sonrası net dönem karından dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Gelir vergisi stopaj oranı %10’ dan %15’ e çıkarılmıştır.
ii) Ertelenmiş Vergi:
Grup’un vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlarının SPK
Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup aşağıda açıklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen
farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan
duran varlıklar, stoklar ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluşan farklar ile alacakların ve borçların
reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı, geçmiş yıl zararları v.b. üzerinden hesaplanmaktadır. Her bilanço döneminde Grup,
ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünü gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden
düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri çekmektedir. Ertelenmiş vergi hesabında raporlama
dönemi için geçerli kurumlar vergisi oranı esas alınmaktadır.
Stoklar
Duran Varlıklar (Net)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Garanti Gider Karşılığı
Çalışan Hak ve Ücret Karşılığı
Prim ve Komisyon Karşılığı
Reeskont Gelir/Gideri (Net)
Dava Karşılığı
Diğer (Net)
30 Eylül 2014
Birikmiş Geçici
Ertelenmiş Vergi
Farklar Varlığı/(Yükümlülüğü)
2.336.649
467.330
(31.737.066)
(6.347.413)
11.364.202
2.272.840
7.783.091
1.556.618
1.953.706
390.741
1.825.929
365.186
1.624.686
324.937
632.176
126.435
640.279
128.056
31 Aralık 2013
Birikmiş Geçici
Ertelenmiş Vergi
Farklar Varlığı/(Yükümlülüğü)
1.738.656
347.731
(32.661.674)
(6.532.335)
11.114.649
2.222.930
7.226.702
1.445.340
290.986
58.197
965.923
193.185
520.099
104.020
(715.764)
(143.153)
(715.270)
(2.304.085)
Toplam
Ertelenmiş Vergi Varlığı/ (Yükümlülüğü) Hareketleri:
Açılış Bakiyesi
Gelir Tablosuna Yazılan Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
Kapsamlı Gelir Tablosuna Yazılan Ertelenmiş Vergi Geliri
Kapanış Bakiyesi
1 Ocak 201430 Eylül 2014
(2.304.085)
1 Ocak 201330 Eylül 2013
7.736.310
1.635.454
(8.835.379)
(46.639)
53.762
(715.270)
(1.045.307)
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 36
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 25-GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Dönem vergi giderinin dönem kar/ zararı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 201430 Eylül 2014
Vergi Karşılığının Mutabakatı:
1 Ocak 201330 Eylül 2013
Devam Eden Faaliyetlerden Oluşan Kar / (Zarar)
22.205.910
194.207.746
Kurumlar Vergisi Oranı %20
(4.441.182)
(38.841.549)
2.083.494
1.386.965
133.716
118.361
(5.022)
(16.275)
111.861
27.687.449
(9.974)
21.099
(2.127.107)
(9.643.950)
Vergi etkisi:
-Ar-Ge İndirimi
-Ar-Ge Destek Geliri
-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
-Vergiye Tabi Olmayan Gelirler
-Diğer İndirimler
Gelir Tablosundaki Vergi Karşılığı Geliri/(Gideri)
DİPNOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Net Dönem Karı / (Zararı)
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
20.078.803
1 Temmuz 2014
30 Eylül 2014
3.035.091
1 Ocak 2013
30 Eylül 2013
184.563.448
1 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
177.004.610
Nominal Değeri 1 Kuruş Olan Ağırlıklı
Ortalama Hisse Sayısı
2.541.970.654
2.541.970.654
2.541.970.654
2.541.970.654
0,7899
0,1194
7,2606
6,9633
100 Adet Pay Başına Düşen Kazanç (TL)
DİPNOT 27- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri:
30 Eylül 2014
Borçlar
Alacaklar
1) İlişkili Kuruluşlar
Ortaklara Borçlar(*)
Ticari
-
Ticari Olmayan
-
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
-
Itochu Corporation Tokyo
-
Isuzu Motors International Operation Thailand
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Ticari
-
Ticari Omayan
9.109
-
1.891
-
-
98.377.684
-
-
-
10.148.513
-
797.620
-
1.844.983
-
-
-
39.645
-
33.379
-
-
-
Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş.
-
-
133.744
-
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
-
-
250.803
-
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret A.Ş.
Toplam
-
-
2.645
-
2.360
-
-
-
-
-
26.244
-
43
-
-
-
- 110.826.152
9.109
833.402
(*) Ticari olmayan Ortaklara Borçlar tutarı bilançoda diğer borçlar hesabında sınıflanmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 37
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 27- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Grup’un ilişkili taraflardan olan ticari alacakları mal ve hizmet satışları ile kira gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Grup’un
ilişkili taraflara olan ticari borçları hammadde ve hizmet alışları ile kiralama işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2013
Borçlar
Alacaklar
1) İlişkili Kuruluşlar
Ortaklara Borçlar(*)
Ticari
-
Ticari Olmayan
-
Ticari
-
Ticari Omayan
9.109
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
-
-
648.650
-
Itochu Corporation Tokyo
-
-
72.503.071
-
Isuzu Motors International Operation Thailand
616.237
-
7.381.519
-
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
110.673
-
2.385.472
-
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
-
-
24.875
-
133.698
-
-
-
Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş.
-
-
137.790
-
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
-
-
263.177
-
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
-
-
424
-
2.360
-
-
-
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.
-
-
8.087
-
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.
-
-
116.220
-
Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi
-
-
350
-
Oyex Handels GmbH
-
-
88.624
-
862.968
-
83.558.259
9.109
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Ş.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.
Toplam
(*) Ticari olmayan Ortaklara Borçlar tutarı bilançoda diğer borçlar hesabında sınıflanmaktadır.
b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar:
1 Ocak 30 Eylül 2014
İlişkili Taraflara Satışlar
Isuzu Motors International Operation Thailand
Mal ve Hizmet
Satışları
Duran
Varlık
Satışları
Toplam Gelirler
/Satışlar
Kira Gelirleri
881.422
-
-
881.422
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
1.675.152
-
-
1.675.152
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
514.894
-
-
514.894
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Ş.
Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi
Toplam
-
-
18.000
18.000
54.382
-
-
54.382
257.242
-
12.000
269.242
129
-
-
129
3.383.221
-
30.000
3.413.221
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 38
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 27- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2013
İlişkili Taraflara Satışlar
Efes Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş.
Isuzu Motors International Operation Thailand
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Alternatif Yatırım A.Ş.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Ş.
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.
Alternatifbank A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi
Toplam
Sabit Kıymet
Toplam Gelirler
Satışları
/ Satışlar
Kira Gelirleri
520
636.266
636.786
521.656
521.656
2.597.280
2.597.280
Mal ve Hizmet
Satışları
383.523
-
-
383.523
-
-
6.862
6.862
495
-
326.244
326.739
190.593
12.000
9.750
212.343
124
-
83.582
83.706
119
-
80.224
80.343
10.933
-
-
10.933
124
-
-
124
3.705.367
12.000
1.142.928
4.860.295
1 Ocak 30 Eylül 2014
İlişkili Taraflarlardan Alımlar
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Itochu Corporation Tokyo
Isuzu Motors International Operation Thailand
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Isuzu Motors Ltd. Europe
Mal ve Hizmet
Alışları
3.216
Duran
Varlık
Alışları
-
Kira
Giderleri
522.967
Toplam Giderler/
Alımlar
526.183
3.093.173
1.060
3.951
3.098.184
117.683.238
-
-
117.683.238
81.163.889
-
-
81.163.889
5.846.161
-
-
5.846.161
6.743
-
-
6.743
Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş.
2.141.360
-
-
2.141.360
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
1.391.061
1.515.335
-
2.906.396
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
6.769
-
-
6.769
Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi
3.889
-
-
3.889
140
-
-
140
211.339.639
1.516.395
526.918
213.382.952
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.
Toplam
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 39
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 27- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2013
İlişkili Taraflarlardan Alımlar
Mal ve Hizmet
Alışları
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.Ş.
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
100.574
Sabit
Kıymet
Alışları
-
Kira
Giderleri
-
Toplam Giderler/
Alımlar
954
-
316.205
317.159
100.574
2.222.712
1.615
-
2.224.327
Itochu Corporation Tokyo
83.462.114
-
-
83.462.114
Isuzu Motors International Operation Thailand
60.313.416
-
-
60.313.416
5.049.138
-
-
5.049.138
10.406
-
-
10.406
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Isuzu Motors Ltd. Europe
Isuzu Techno Co.,Ltd
46.130
-
-
46.130
1.521.432
-
-
1.521.432
9.982
39.700
-
49.682
1.904.288
1.563.149
-
3.467.437
5.924
-
-
5.924
242.073
-
242.073
77.896
-
154.967.039
1.604.464
316.205
156.887.708
Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş.
Efes Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş.
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.
Oyex Handels Gmbh
Toplam
77.896
c) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na Bağış:
Şirket’in Ana Sözleşmesinde Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının
%2-5 oranındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca zorunlu olarak ödenmesi
öngörülebilecek kâr payına halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağışlanır” hükmü
bulunmaktadır. Grup 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na 700.000 TL bağışta
bulunmuştur (2013 yılında 800.000 TL bağışta bulunmuştur.)
d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Maaşlar ve çalışanlara sağlanan diğer kısa vadeli haklar
Toplam
1 Ocak 201430 Eylül 2014
1 Ocak 201330 Eylül 2013
2.158.395
2.158.395
1.279.658
1.279.658
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; maaş, ikramiye, prim ve sosyal güvenlik primi işveren payından oluşmaktadır.
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde yöneterek karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı 4. notta açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla Dipnot 18’de açıklanan esas sermaye,
sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 40
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Grup’un sermaye maliyeti ile her bir sermaye kaleminin ilgili olduğu riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst
yönetim değerlendirmeleri de sermaye yapısını yeni borçlanma veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu
kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla da dengede tutmayı amaçlar.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle
bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal
kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Finansal Borçlar
145.826.480
62.136.670
Toplam Özkaynaklar
320.165.681
365.334.419
0,46
0,17
Borç / Özkaynaklar Oranı
Grup’un özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Grup parite değişimlerine karşı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) finansal araçlar kullanmaka
olup risklerin bertaraf edilmesine ilişkin olarak bu tür araçların alım-satımı ile ilgili işlemlere taraf olabilmektedir.
(b) Fiyat riski
Grup’un bilançosunda satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıfladığı sermaye araçları fiyat riskine maruz
kalmaktadır. Grup sermaye araçlarından kaynaklanan fiyat riskini yönetmek için elinde sınırlı sayıda satılmaya hazır
finansal varlık bulundurmaktadır.
(c) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesine bakınız) , faiz oranındaki (e maddesine bakınız) değişikliklere
ve diğer risklere maruz kalmaktadır (f maddesi) Grup ayrıca Finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın
anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır (g maddesi).
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
(d) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, bankalardaki mevduat hesaplarının bir kısmını döviz tevdiat olarak değerlendirmekte ve ayrıca döviz cinsinden
borç ve alacakları bulunmaktadır. Bu nedenle Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’ na
çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler,
kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 41
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Eylül 2014
Kar / Zarar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Doları kurunun TL Karşısında % 10 değişmesi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / (Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro kurunun TL Karşısında % 10 değişmesi halinde;
4- Avro Net Varlık / (Yükümlülüğü)
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer Döviz Kurlarının TL Karşısında Ortalama % 10 değişmesi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Kurlarının Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(1.096.098)
(1.096.098)
1.096.098
(3.406.037)
(3.406.037)
3.406.037
(9.938.082)
(9.938.082)
9.938.082
(14.440.216)
14.440.216
-
1.096.098
-
3.406.037
-
9.938.082
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar / Zarar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Doları kurunun TL Karşısında % 10 değişmesi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / (Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro kurunun TL Karşısında % 10 değişmesi halinde;
4- Avro Net Varlık / (Yükümlülüğü)
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer Döviz Kurlarının TL Karşısında Ortalama % 10 değişmesi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Kurlarının Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(809.726)
(809.726)
809.726
809.726
190.873
190.873
(190.873)
(190.873)
(7.467.865)
(7.467.865)
7.467.865
7.467.865
(8.086.718)
8.086.718
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 42
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz Pozisyonu Tablosu
30 Eylül 2014
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.
TL Karşılığı ABD Doları
17.353.339
119.357
13.575.972
76.027
201.850
31.131.161
195.384
31.131.161
195.384
Avro
5.907.635
4.430.360
24.156
10.362.151
10.362.151
31 Aralık 2013
28.346.957
6.359.532
34.706.489
34.706.489
Diğer
1.184
1.184
1.184
TL Karşılığı
29.159.169
14.244.465
43.403.634
1.823
1.823
43.405.457
ABD Doları
Avro
1.838.870 8.593.383
1.629.370 2.246.633
3.468.240 10.840.016
854
854
3.469.094 10.840.016
205.833.631
205.833.631
205.833.631
Diğer
1.550
1.550
1.550
4.821.779.658
4.821.779.658
4.821.779.658
-
5.391
5.391
5.391
-
83.909.061
88.280
2.205.336
86.202.677
29.365.000
29.365.000
115.567.677
(8.704.960)
3.905.545
12.610.505
3.481.083
743.417
30.063
6.156
746.534
3.487.239 1.520.014
- 10.000.000
- 10.000.000
3.487.239 11.520.014
(3.775.725) 1.330.000
- 1.330.000
3.775.725
-
3.672.400.862
3.672.400.862
3.672.400.862
(225.000.000)
225.000.000
-
Yen
Yen
114.021.726
29.435.259
3.162.334
146.619.319
28.914.000
28.914.000
175.533.319
-
4.453.251
551.900
5.005.151
5.005.151
-
1.303.044
10.180.279
658.715
12.142.038
10.000.000
10.000.000
22.142.038
-
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
(144.402.158)
(4.809.767)
(11.779.887)
(4.787.073.169) (4.207)
(80.867.180)
(3.793.870)
650.002
(3.691.567.231)
1.550
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(144.604.008)
(4.809.767)
(11.804.043)
(4.793.432.701) (4.207)
(72.164.043)
(18.999)
(679.998)
(3.466.567.231)
1.550
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı Türev Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Türev Ürünlerin Tutarı
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun
Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
3.905.545
23. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
(12.610.505)
23. İhracat
76.229.561
104.015.426
24. İthalat
233.092.453
271.731.225
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 43
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
(e) Faiz oranı riski yönetimi
Grup değişken ve sabit faizli finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketin sabit ve değişken faizli
finansal borçları ile ilgili yükümlülüklerine Not:6’da, Sabit ve değişken faizli varlıklarına (mevduat v.b.) Not: 4’de yer
verilmiştir.
Faiz Pozisyonu Tablosu
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar
98.973.200
183.277.408
Finansal Yükümlülükler
(30.081.458)
(59.538.281)
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
(64.481.008)
(55.012.396)
Diğer tüm değişkenlerin sabit kalması ve TL para birimi cinsinden olan faizin 100 baz puan yüksek/düşük olması
durumunda, Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi karı 644.810 TL daha
yüksek/düşük olacaktı (31 Aralık 2013: 550.124 TL yüksek/düşük).
(f) Fonlama riski
Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama
taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
(g) Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grubun
tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate
alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir
(Not 7).
Ticari alacakların tamamına yakını yeterli teminat alınmış müşteri alacaklarından oluşmakta olup, Grup müşterileri üzerinde
etkili bir kontrol sistemi kurulmuştur. Bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu
riskler sınırlandırılmıştır. Grup’un önemli tutarlarda az sayıda müşteri yerine, çok sayıda müşteriden alacaklı olması
nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadır. Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle yurtdışı alacakları toplamı
17.353.339 TL olup bölgeler itibariyle bir yoğunlaşma sözkonusu değildir (31 Aralık 2013: 29.159.169 TL).
30 Eylül 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
İlişkili
Diğer
taraf
Diğer taraf
taraf
taraf
833.402
-
833.402
-
Bankalardaki
Mevduat
185.845.428
-
684.344
185.845.428
-
166.325.226
-
-
-
-
-
-
-
-
-
684.344
-
19.520.202
19.520.202
-
-
-
(333.324)
333.324
-
-
-
Dipnot
Dipnot
106.128.340
7
7-8-27
7
7
-
106.128.340
-
4
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 44
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
İlişkili
Diğer
taraf
Diğer taraf
taraf
taraf
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
862.968
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer Düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
862.968
-
Bankalardaki
Mevduat
210.665.449
-
554.585
210.665.449
-
201.358.449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.307.000
9.307.000
-
-
-
(333.324)
333.324
-
-
-
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırması aşağıdadır:
Alacaklar
Ticari
Diğer
Banka
30 Eylül 2014
Alacaklar
Alacaklar
Mevduatı
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
17.568.182
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
1.952.020
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
-
189.770.018
-
7
554.585
-
7-8-27
189.770.018
-
7
7
Türev
Araçlar
-
Diğer
-
Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
19.520.202
-
-
-
-
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
8.376.300
930.700
-
Banka
Mevduatı
-
Türev
Araçlar
-
Diğer
-
Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
9.307.000
-
-
-
-
Dipnot
Dipnot
Alacaklara ilişkin yapılan değer düşüklüğü çalışmasında alacak yaşlandırma çalışmalarından ve Grup yönetiminin
alacakların tahsil edilebilirliğine ilişkin öngörülerinden faydalanılmıştır.
4
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 45
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
h) Likidite risk yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını
göstermektedir.
30 Eylül 2014
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Banka Kredileri
Borçlanma Senedi İhraçları
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Sözleşme
Defter Uyarınca Nakit
Değeri
Çıkışlar
Toplamı
94.562.466
98.228.166
160.827.117
161.336.203
7.132.961
7.132.961
262.522.544
266.697.330
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
37.354.782
97.806.436
7.132.961
30.269.516 30.603.868
63.529.767
-
-
142.294.179
93.799.283 30.603.868
-
3 Aydan
Kısa
3-12 ay
arası
Türev Finansal Yükümlülükler
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle türev işlemlere ilişkin sözleşmesi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Banka Kredileri
Borçlanma Senedi İhraçları
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Sözleşme
Defter Uyarınca Nakit
Değeri
Çıkışlar
Toplamı
114.550.677
120.331.656
137.418.786
137.915.285
6.329.131
6.329.131
258.298.594
264.576.072
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
55.656.979
79.479.863
6.329.131
33.066.123 31.608.554
58.435.422
-
-
141.465.973
91.501.545 31.608.554
-
3 Aydan
Kısa
3-12 ay
arası
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 46
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DİPNOT 28- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Türev Finansal Yükümlülükler
Sözleşme Vadeleri
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Türev Finansal
Yükümlülükler
Defter Değeri
Sözleşme Uyarınca
Nakit Çıkışlar Toplamı
12.610.505
(12.622.795)
13.392.329
(12.676.565)
(12.290)
715.764
3 Aydan
Kısa
3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
arası arası
uzun
10.886.020
2.506.309
(10.092.445) (2.584.120)
793.575
(77.811)
-
-
-
-
DİPNOT 29- FİNANSAL ARAÇLAR
(Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup’un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grubun faaliyetleri ile ilgili
maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski
(döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım riskini kapsar.
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki şekilde belirlenir;
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülüklerin, benzer varlık ve yükümlülüklerin aktif piyasalardaki işlemler
sonucu oluşan borsa fiyatları üzerinden değerlenmesidir.
İkinci seviye : Finansal varlık ve yükümlülüklerin , ilgili varlık yada yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa
fiyatından başka doğrudan veya dolaylı olarak piyasada gözlenebilen veriler esas alınarak hesaplanan fiyat
üzerinden değerlenmesidir.
Üçüncü seviye: Finasal varlık ve yükümlülüklerin, varlık yada yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunabilmesi için
piyasada gözlenebilir bir verinin olmaması halinde yapılan değerlemedir.
Türev Finansal Araçlar
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla zaman zaman
niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz işlem sözleşmelerini kullanmaktadır.
türev ürün
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Vadeli Döviz Alım veya Vadeli Döviz Satım Sözleşmesi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013
Varlık
Yükümlülük
Net
Seviye 1
-
Seviye 2
13.392.329
(12.676.565)
715.764
Seviye 3
-
Toplam
13.392.329
(12.676.565)
715.764
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.330.000 Avro karşılığı 1.775.725 Amerikan Doları Vadeli Döviz Alım Sözleşmesi,
4.526.250 Türk Lirası karşılığı 225.000.000 Japon Yeni Vadeli Döviz Alım Sözleşmesi ve 4.191.000 Türk Lirası karşılığı
2.000.000 Amerikan Doları Vadeli Döviz Alım Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin olarak 715.764 TL gelir
tahakkuku konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
DİPNOT 30- RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Raporlama tarihinden sonra meydana gelen açıklama gerektirecek önemli bir husus bulunmamaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content