close

Enter

Log in using OpenID

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

embedDownload
Doğtaş Kelebek Mobilya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2014 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolar
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İçindekiler
Konsolide bilanço
Sayfa
1-2
Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
3
Konsolide özkaynak değişim tablosu
4
Konsolide nakit akış tablosu
5
Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
6 - 61
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle
konsolide bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
(Incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2013
1.488.173
72.845
77.697.267
9.296.034
68.401.233
1.396.312
64.091.507
447.910
9.181.197
1.474.200
2.454.719
4.849.182
61.326.953
8.619.221
52.707.732
1.220.194
59.955.600
424.756
6.050.276
854.200
1.508.789
158.304.130
136.189.950
4.389.145
214.335
141.617
58.597
114.653.259
20.159.349
1.734.800
1.297.937
4.613.733
135.778
141.617
58.900
112.878.857
20.244.280
2.128.643
1.203.740
Toplam duran varlıklar
142.649.039
141.405.548
Toplam varlıklar
300.953.169
277.595.498
Notlar
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Satılmaya hazır gayrimenkuller
Diğer dönen varlıklar
4
5
5
5
6
7
24
8
10
8
Toplam dönen varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
5
6
9
11
12
13
8
24
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle
konsolide bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Cari Dönem
(Incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2013
14
14
5
5
5
6
6
6
6
8
24
15
15
8
79.946.595
7.729.987
39.899.560
131.917
39.767.643
3.560.976
766.562
252
766.310
19.726.383
1.681.826
1.681.826
642.054
51.704.653
4.774.306
46.999.735
213.707
46.786.028
3.069.761
650.740
522
650.218
10.586.616
1.149.637
1.149.637
483.911
153.953.943
119.419.359
79.323.237
8.480.164
7.984.165
495.999
194.480
7.323.483
82.893.867
6.425.272
5.955.695
469.577
272.240
8.877.481
95.321.364
98.468.860
50.000.000
282.945
(5.367.595)
50.000.000
282.945
(5.367.595)
31.838.370
31.906.747
(675.080)
376.358
(17.422.799)
(6.977.979)
(18.154.727)
663.551
Kaynaklar
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
-Diğer kısa vadeli borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Borç karşılıkları
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
-Diğer uzun vadeli borç karşılıkları
Ertelenmiş gelirler
Ertelenen vergi yükümlülüğü
14
16
15
8
24
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Paylara ilişkin primler
Geri alınmış paylar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
-Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Yasal yedekler ve birikmiş zararlar
Net dönem karı
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
18
51.677.862
59.707.279
Toplam özkaynaklar
18
51.677.862
59.707.279
300.953.169
277.595.498
Toplam kaynaklar
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
(Incelemeden
geçmemiş)
Notlar
1 Ocak –
31 Mart 2014
Geçmiş Dönem
(Incelemeden
geçmemiş)
(Yeniden
düzenlenmiş)
(Not 2.4)
1 Ocak31 Mart 2013
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
19
19
66.375.404
(44.650.166)
47.389.344
(30.755.211)
Brüt kar
19
21.725.238
16.634.133
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
20
20
20
21
21
(19.415.051)
(3.757.491)
(407.379)
3.186.401
(2.002.397)
(9.428.328)
(2.285.577)
(301.164)
1.573.222
(2.311.447)
(670.679)
3.880.839
28.762
355.124
(7.272.545)
40.600
(3.721.909)
(7.559.338)
199.530
1.313.973
18.175
(6.245.365)
217.705
(732.614)
(1.648.936)
Net dönem karı/ (zararı)
(6.977.979)
(1.431.231)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelirler ve giderlere ilişkin vergi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
(1.314.297)
(514.016)
262.859
102.803
Toplam diğer kapsamlı gelir/ (gider)
(1.051.438)
(411.213)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)
(8.029.417)
(1.842.444)
(0,086)
(0,029)
Sürdürülen faaliyetler
Faaliyet karı/ (zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
21
22
23
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/ (zararı)
Vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri
24
24
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/ (zararı)
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem zararı
28
Ana ortaklık hissedarlarına ait hisse başına kazanç
29
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur .
3
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflanmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Maddi duran
Kıdem
varlıklar yeniden tazminatına ilişkin
değerleme
aktüeryal
artışları kazançve kayıplar
Sermaye
Paylara
ilişkin
primler
Geri alınmış
paylar
50.000.000
282.945
(5.367.595)
31.906.747
-
-
-
31 Mart 2014 bakiyesi
50.000.000
282.945
31 Aralık 2012 bakiyesi (önceden raporlanan)
50.000.000
1 Ocak 2014 bakiyesi
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Yeniden düzenleme etkisi
TFRS 3, Ters birleşme ve finalize rayiç değer (Not 2.4)
UMS 19, Aktüeryal kayıp/kazanç (Not 2.4)
31 Aralık 2012 bakiyesi (yeniden düzenlenmiş)
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
31 Mart 2013 bakiyesi
Geçmiş yıl
zararları
Net dönem
karı/zararı
Toplam
376.358
(18.154.727)
663.551
59.707.279
(68.377)
-
(1.051.438)
663.551
68.377
-
(663.551)
(6.977.979)
(8.029.417)
(5.367.595)
31.838.370
(675.080)
(17.422.799)
(6.977.979)
51.677.862
282.945
-
-
-
(27.849.645)
2.004.100
24.437.400
-
-
-
-
385.377
(8.938.599)
-
17.014.794
(385.377)
8.076.195
-
50.000.000
282.945
-
-
385.377
(36.788.244)
18.633.517
32.513.595
-
-
-
-
(411.213)
18.633.517
-
(18.633.517)
(1.431.231)
(1.842.444)
50.000.000
282.945
-
-
(25.836)
(18.154.727)
(1.431.231)
30.671.151
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide nakit akım tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari dönem Geçmiş dönem
(Incelemeden
(Incelemeden
geçmemiş)
geçmemiş)
Notlar
31 Mart 2014
31 Mart 2013
(7.559.338)
(803.977)
199.530
(1.765.330)
2.161.543
335.160
262.999
1.163.473
1.156.652
(3.586)
40.384
(113.507)
4.716.479
2.244.196
(43.255)
1.704.310
246.556
997.621
16.814
57.714
637.680
153.630
26.965
2.524.328
1.157.944
(963)
3.557.223
5.956.799
(17.553.467)
(4.135.907)
(3.683.008)
(864.599)
(3.541.706)
454.568
(6.533.522)
134.989
9.062.007
(209.078)
(279.769)
(7.560.033)
(333.230)
(19.440)
(614.232)
(1.337.405)
(217.896)
(19.640.532)
(8.077.174)
(72.845)
43.254
(4.509.513)
152.309
743
(1.806.124)
(26.264)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(4.386.795)
(1.831.645)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Ödenen faiz
Kısa vadeli mali borçlardaki artış
Uzun vadeli mali borçlardaki artış/ (azalış)
Finansal kiralama borçlarındaki değişim
(4.716.479)
31.153.886
(5.486.623)
(284.466)
(2.524.328)
10.194.754
(1.591.604)
(504.893)
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
20.666.318
5.573.929
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)
(3.361.009)
(4.334.890)
4.849.182
5.571.100
1.488.173
1.236.210
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına
getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman gideri
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
Garanti karşılıkları
Diğer karşılıklardaki değişim
Alacaklar reeskont tutarı
Cari dönem şüpheli alacak karşılığı
Borç senetleri reeskontu
Sabit kıymet satış (karı ) / zararı
Faiz gideri
Kredi kur farkı giderleri/(gelirleri)
Faiz geliri
20
16
15
5,6
5
5, 6
23
22,23
22
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi net nakit akımı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış
Stoklar
Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
Ticari borçlar, diğer borçlardaki ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki
borçlardaki (azalış) /artış
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler ve ertelenmiş gelirler
Ödenen garanti giderleri
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
14
16
Faaliyetlerden elde edilen /( kullanılan) nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Finansal yatırımlardaki değişim
Alınan faizler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık/gayrimenkul alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık/gayrimenkul satışlarından sağlanan nakit
10,11,12,13
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
4
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Şirketin ticari ünvanı:
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Merkez adresi:
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4-5 Kavacık, Beykoz İstanbul.
İşlem gördüğü borsa:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (“Borsa İstanbul”) işlem görmektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in
halka açıklık oranı %7,90'dır.
Fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu mobilya üretimi ve satışıdır.
Şirket’in üretimi Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde ve İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga
Çanakkale adresindeki mülkü kendisine ait olan fabrikalarda gerçekleştirilmektedir.
Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul’da 1935 yılında kurulmuştur. Kelebek
Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi olan şirket ünvanı 12 Aralık 2003 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul kararıyla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kelebek Mobilya”) olarak
değiştirilmiş ve 29 Aralık 2003 tarihli 5956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirketin bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 2006 yılından
bugüne mobilya ve ticari ürün satışı yapmak üzere satış mağazaları zinciri oluşturulmuştur. Şirket’in 31
Aralık 2012 tarihi itibariyle Türkiye’nin belli başlı illerinde açılmış olan 8 adet mağazası olup, 2013
yılında bu mağazalar kapatılmıştır. Grup, bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic.
A.Ş.’ye ait olan mağazaları bayilere devretmek suretiyle kapatmaktadır. Grup, bağlı ortaklıkları olan
pazarlama şirketleri “2K”nın gayri faal olması ve “3K”nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle
kapatması sebebiyle bu iki şirkete ait faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak görmekte ve
raporlamaktadır.
Şirketin bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. ve 2K Oturma Grupları İnşaat
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim faaliyetleri 28.03.2007 tarihinden itibaren sona erdirilerek
üretim imalathanesi kapatılmıştır.
Şirketin bağlı ortaklığı 2K Oturma Grupları San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket ünvanı 2K Oturma Grupları
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş olarak değiştirilmiş ve 7 Aralık 2006 tarih ve 6699 sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Doğtaş İmalat”), 6 Eylül 2012
tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır (Not 3).
2013 yılı içerisinde Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık
2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18., 19. ve 20. madde
hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme
İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş
Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi
çerçevesinde devralınması suretiyle birleşme işlemi gerçekleşmiş olup birleşme işlemi 21 Ekim 2013
tarihinde tescil edilmiştir ve Şirket’in ismi Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
olarak değiştirilmiştir.
6
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 12 Mayıs 2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal
tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay sahibi
International Furniture B.V.
Davut Doğan
Adnan Doğan
Şadan Doğan
İsmail Doğan
İlhan Doğan
Murat Doğan
Diğer
Toplam
Pay tutarı
31 Mart 2014
Pay oranı
Pay tutarı
31 Aralık 2013
Pay oranı
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
209.069.767
%100
209.069.767
%100
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL’dir.
Grup’un konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
Bağlı Ortaklık
Faaliyet
gösterdiği ülke
Faaliyet konusu
Türkiye
Mobilya satış ve pazarlaması
Bulgaristan
Hollanda
Almanya
Türkiye
Türkiye
Mobilya satış ve pazarlaması
Mobilya satış ve pazarlaması
Mobilya satış ve pazarlaması
Oturma grubu satışı
Mobilya dekorasyon
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.
(“Doğtaş Pazarlama”)
Doğtaş Bulgaria Eood (“Doğtaş Bulgaria”) (**)
Doğtaş Holland B.V. (“Doğtaş Holland”) (***)
Doğtaş Germany Gmbh. (“Doğtaş Germany”) (****)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (“2K”)
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş. (“3K”)
(**)
(***)
(****)
Doğtaş İmalat, 16 Mart 2010 tarihinde Bulgaristan’da mukim 40.000 LEV sermayeli Doğtaş Bulgaria Eood Şirketi’ne
%100 oranında iştirak etmiştir.
Doğtaş İmalat, 20 Eylül 2012 tarihinde Hollanda’da mukim 18.000 Euro sermayeli Doğtaş Holland B.V. Şirketi’ni
kurmuştur. Tek hissedar olarak kurulmuş olan şirketin ödenmiş sermayesi 18.000 Euro’dur.
Doğtaş İmalat, 16 Şubat 2013 tarihinde Almanya’da mukim 25.000 Euro sermayeli Doğtaş Germany Gmbh Şirketi’ni
kurmuştur. Tek hissedar olarak kurulmuş olan şirketin ödenmiş sermayesi 25.000 Euro’dur.
Grup’un bağlı ortaklıklarından Doğtaş Germany, Doğtaş Holland ve Doğtaş Bulgaria konsolide finansal
tablolar açısından önemlilik teşkil etmemeleri sebebiyle konsolidasyon kapsamına alınmayarak
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak muhasebeleştirilmiştir.
Şirket’in bağlı ortaklığı Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Doğtaş Pazarlama”) 1996 yılında
kurulmuş ve Türkiye genelinde açmış olduğu şubelerle Doğtaş Kelebek Mobilya ve Sanayi Ticaret
A.Ş. tarafından üretilen mobilya ve kanepe gruplarının ve ticari ürünlerin satışını ve pazarlamasını
yapmaktadır. 31 Mart 2014 tarihi itibari ile Doğtaş Pazarlama’nın Türkiye genelinde şube sayısı 1’dir.
(2013 - 1 şube).
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.224 kişidir. (20131.118)
7
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun
olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca
(Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur.
Dolayısıyla, 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve
pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık
2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden
taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Şirket ve bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve finansal tablolarının
hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi
mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen
Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, kanuni kayıtlara KGK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzeltmeler genel olarak
ertelenmiş vergiler, kıdem tazminatı, maddi varlık amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kıst
esasına göre ayrılması, karşılıkların muhasebeleşmesi, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının
uygulanması, belirli maddi duran varlık gruplarının gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilmesi ve
ticari alacak ve borçların reeskonta tabi tutulmasından oluşmaktadır. Konsolide finansal tablolar
gerçeğe uygun değeri ile gösterilen belirli maddi duran varlık grupları haricinde tarihi maliyet esası baz
alınarak hazırlanmıştır.
Geçerli ve sunum para birimi
Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir
(‘geçerli para birimi’). Konsolide finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi ve Grup’un sunum para
birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıkların
geçerli para birimleri TL’dir.
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Grup tarafından kontrol edilen şirketlerin finansal tablolarını
kapsamaktadır. Grup içi satış ve alışlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi iştiraklerin elimine
edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Kontrol, Şirket’in, yatırım yaptığı işletmeyi ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut
olduğunda sağlanmaktadır; a) Yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahipse, b) Yatırım yaptığı
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise,
c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü
kullanma imkanına sahip ise.) Grup ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı
ortaklıkların, özkaynakları ve net kar / zararındaki üçüncü taraflara ait paylar konsolide mali tablolarda
ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmektedir.
8
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını Grup’un uyguladığı muhasebe
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkların oy hakları
ve etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Bağlı ortaklık
Doğtaş Pazarlama
2K
3K
Şirket tarafından
sahip olunan
doğrudan
ve dolaylı oy hakkı
(%)
%100
%100
%100
Etkin
ortaklık
payı (%)
Şirket tarafından
sahip olunan
doğrudan
ve dolaylı oy hakkı
(%)
Etkin
ortaklık
payı (%)
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Bağlı ortaklıklara ait bilanço ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş
olup, Şirket’in sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değeri, ilgili özkaynak ile karşılıklı olarak
netleştirilmiştir.
Şirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak
silinmektedir. Grup, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolünü kaybetmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık
ve yükümlülüklerini, kontrol gücü olmayan paylarını ve bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynak altındaki
tutarları kayıtlarından çıkarır. Kontrolün kaybedilmesinden kaynaklanan kazanç ya da kayıplar kar
veya zarara kaydedilir. Eğer Grup önceki bağlı ortaklığında pay sahibi olmayı sürdürürse bu paylar
kontrolün kaybedildiği gün itibariyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Sonrasında sahip
olunmaya devam edilen bu paylar, devam eden kontrol etkisinin seviyesine göre, özkaynak yöntemiyle
muhasebeleştirilen yatırım ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilir.
Bağlı ortaklığın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların
payları, konsolide bilanço ve kapsamlı gelir tablosunda ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmiştir.
Ters birleşme
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Doğtaş İmalat”)’nin, 6 Eylül
2012 tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın alması akabinde
2013 yılı içerisinde Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık
2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, devralınması suretiyle ters birleşme
işlemi gerçekleşmiştir. İşlemin bir ters birleşme sayılması için, özkaynak payları edinilen işletmenin
(yasal edinilen) muhasebe amaçları açısından edinen işletme olması gerekmektedir.
İşlemin bir ters birleşme olarak muhasebeleştirilebilmesi için, muhasebe edinileninin, işletme tanımına
uyması gerekir. Bir ters birleşme sonucunda hazırlanan konsolide finansal tablolar yasal ana ortaklık
(muhasebe edinileni) adı altında sunulmalı ancak, dipnotlarda yasal bağlı ortaklığın (yani muhasebe
anlamda edinen) finansal tablolarının devamı olduğu, muhasebe edineninin yasal sermayesini geriye
dönük olarak muhasebe edinileninin yasal sermayesini yansıtacak şekilde bir düzeltme ile
belirtilmelidir. Söz konusu düzeltme, yasal ana ortaklığın (muhasebe edinileni) sermayesini yansıtmak
için gereklidir. Bu konsolide finansal tablolarda sunulan karşılaştırmalı bilgiler de yasal ana ortaklığın
(muhasebe edinilenin) sermayesini yansıtmak üzere geriye dönük olarak düzeltilmelidir.
9
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Bu konsolide finansal tablolar, sermaye yapısı dışında, yasal bağlı ortaklığın finansal tablolarının
devamı olarak gösterilir. Bu kapsamda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Doğtaş İmalat’a ait konsolide
finansal tablolar karşılaştırmalı olarak sunulmuş, yasal ana ortaklık Kelebek Mobilya olmasına karşın
muhasebesel olarak Doğtaş İmalat edinen olarak tanımlanmıştır. Mevcut finansal tablolar sermaye
yapısı dışında Doğtaş İmalat’ın konsolide finansal tablolarının devamı niteliğindedir. 6 Eylül 2012
tarihinden itibaren Doğtaş İmalat, Kelebek Mobilya’yı kontrol ettiği için ters birleşme işleminde ortak
kontrolun varlığı sebebiyle 6 Eylül 2012 tarihinden sonraki dönemlerde konsolide finansal tablolar
Doğtaş İmalat ve Kelebek Mobilya’nın finansal tablolarını içermektedir.
2.2
Muhasebe politikalarında değişiklikler
Grup’un finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte olması
durumunda muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. İsteğe bağlı olarak muhasebe politikalarında
yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Yeni bir standardın
uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu standardın şayet varsa
geçiş hükümlerine uygun olarak geriye ya da ileriye dönük olarak uygulanır. Herhangi bir geçiş
hükmünün yer almadığı değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle arsa, bina, makine, tesis ve cihazların muhasebeleştirilmesinde
yeniden değerleme metodunu uygulamaya başlamıştır. Metot değişimin etkisi Not 12’de yer
almaktadır.
Yeni ve revize edilmiş Türkiye finansal raporlama standartları
31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu
yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya
izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum
Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
10
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek
gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
11
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten
sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018’den başlayan
yıllık hesap dönemleridir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki öz kaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
12
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır
13
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
.2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Grup, benzer nitelikteki işlemleri, olayları ve durumları tutarlı olarak finansal tablolara alır, değerler ve
sunar. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Grup, muhasebe politikalarını Not 2.2’de ve Not 2.4’te
belirtilenler dışında bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve geçmiş yıl konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
2.4
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası
kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren
finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca
Grup’un konsolide finansal durum tablolarında ve kapsamlı gelir tablolarında çeşitli sınıflamalar
yapılmıştır.
Şirket’in 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ait gelir tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
o
o
o
Finansal giderler ve finansal gelirler hesap gruplarında bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin
sırasıyla 547.211 TL tutarındaki kur farkı gideri ve 450.424 TL tutarındaki kur farkı geliri esas
faaliyetlerden giderler ve esas faaliyetlerden gelirler içerisine,
Finansal gelirler içerisinde yer alan 137.699 TL tutarındaki vade farkı geliri esas faaliyetlerden
gelirler içerisine,
Finansal giderler ve finansal gelirler hesap gruplarında bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin
sırasıyla 268.081 TL tutarındaki reeskont gideri ve 57.644 TL tutarındaki reeskont geliri esas
faaliyetlerden giderler ve esas faaliyetlerden gelirler içerisine,
TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem
tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu
kapsamda 31 Mart 2013 itibariyle 64.016 TL tutarında aktüeryal kayıp satılan mamul maliyetinden
diğer kapsamlı gidere ve buna ilişkin 12.803 TL tutarında ertelenmiş vergi gelir tablosundan diğer
kapsamlı gelire sınıflanmıştır.
Grup, ters birleşme işlemi kapsamında geçmiş yıl konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu Doğtaş İmalat’ın konsolide finansal
tablolarının devamı niteliğinde düzenlemiş ve Kelebek Mobilya’nın sermaye yapısını yansıtmak için
gerekli düzeltmeleri de ayrıca yapmış ve özkaynak hareket tablosunda göstermiştir.
Grup 2012 yılında geçici olarak muhasebeleştirdiği TFRS 3 kapsamındaki kayıtların finalize
düzeltmelerini geçici bir yıllık süre sonrasında yapmıştır (Not 3).
2.5
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama
dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar.
14
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.
b)
Grup sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde
amortismana tabi tutmuştur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde
bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
c)
Grup yönetimi aleyhe açılmış davalar ile ilgili olarak hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri
doğrultusunda en iyi tahminlerine dayanarak 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolarda dava karşılığı ayırmıştır.
d)
Grup yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda garanti kapsamında yapılan satışlara ilişkin
ürünlerin satıldığı andan itibaren belirli üretim ve diğer kusur oluşumlarına karşı garanti gider
karşılığı ayırmaktadır. Grup garanti karşılığını, geçmiş yıllarda gerçekleşen garanti giderlerini ve
kalan garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmektedir.
e)
Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp
uğramadığı değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve
bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden
görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır.
f)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stokların fiziksel özellikleri ve ne kadar geçmişten geldiği
incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve
kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de ortalama satış fiyatlarına ilişkin veriler
kullanılmaktadır.
g)
Ertelenmiş vergi aktifi, gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasını muhtemel
olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasını muhtemel
olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
Vergilendirilebilir gelirin oluşmasını muhtemel olmadığı durumlarda ayrıca mali zararlar
üzerinden de ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamaktadır.
h)
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6 Eylül 2012
tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır (Not 3). Bu
iktisaba ilişkin iktisap maliyetlerinin dağıtılmasında maddi ve maddi olmayan varlıkların gerçeğe
uygun değerlerinin tespitinde belirli tahmin ve varsayımlarda bulunulmuştur.
i)
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihindeki arsa, bina ve makine, tesis ve cihazlarının gerçeğe uygun
değeri Grup ile ilişkisi olmayan bağımsız bir ekspertiz şirketi ve mahkemece atanan bilirkişi
tarafından Şubat 2014 içerisinde gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir.
15
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.6
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki
gibidir:
İşletmenin sürekliliği
Grup konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
İşletme birleşmeleri
Grup, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardını uygulamıştır.
İşletme birleşmeleri satın alma yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bu yöntemde iktisap maliyeti, alım
tarihinde transfer edilen bedelin gerçeğe uygun değeri ve işletmedeki kontrol gücü olmayan payların
toplamı olarak ölçülür. Transfer edilen bedel, Grup tarafından transfer edilen varlıkların birleşme
tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, Grup tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı
üstlenilen borçların ve Grup tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanmıştır.
İşletme birleşmesi sözleşmesi, gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin
düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu koşullu bedelin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun
değeri, birleşme maliyetine dâhil edilmiştir. Satın alma sırasında Grup tarafından katlanılan bütün
işlem maliyetleri diğer olağan giderler hesabında giderleştirilmiştir.
Grup, her bir şirket birleşmesi için edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan payları gerçeğe uygun
değer üzerinden mi yoksa mevcut ortaklık araçlarının, edinilen işletmenin net tanımlanabilir
varlıklarının muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı payı üzerinden mi ölçeceğini belirler. Kelebek
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birleşmesinde kontrol gücü olmayan payların tutarı, edinilen
işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı pay üzerinden
ölçülmüştür.
Grup, bir işletme satın aldığında, edindiği finansal varlık ve borçların sınıflandırmalarını ve belirlemeleri
birleşme tarihinde var olan sözleşme hükümleri, ekonomik koşullar ve konuya ilişkin diğer tüm
koşulları esas alarak yapar. Bu saklı bir türev ürünün ana sözleşmeden ayrılması gerekip
gerekmediğinin değerlendirilmesini de kapsar.
Satın alma metodu, satın alma maliyetini satın alınan varlıklar, yükümlülükler ve şarta bağlı
yükümlülüklerin satın alınılan gündeki rayiç değerlerine dağıtılmasını gerektirmektedir. Söz konusu
satın alınan şirketlerin TFRS 3’e göre belirlenmiş varlıkları, yükümlülükleri ve şarta bağlı
yükümlülükleri satın alınma günündeki rayiç değerlerinden kayıtlara yansıtılmaktadır. Satın alınan
şirket, satın alma tarihinden itibaren konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.
İktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlendiği durumlarda, birleşmenin
gerçekleştiği dönemin sonunda birleşmenin ilk defa muhasebeleştirilmesinde geçici olarak yapılma
zorunluluğu ortaya çıkarsa, Grup söz konusu geçici değerler üzerinden birleşme işlemini
muhasebeleştirir. Varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ile ilgili
ilave ve düzeltmelerin yapılması için belirlenen zaman satın alma tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır.
Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması
esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
16
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat, kredi kartı alacakları ve satın alım
tarihinden itibaren vadeleri üç ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve
önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır)
ilişkili olan kişi veya işletmedir.
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)
raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin
bir üyesi olması durumunda.
(b)
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:
(i)
İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii)
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
(iii)
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v)
İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların
maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direk
işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve
malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden
sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.
Stokların maliyetinin hesaplanmasında ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net
gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilir.
17
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Maddi duran varlıklar
Mal veya hizmetin verilmesinde, üretim veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arazi ve binalar ve
makine, tesis ve cihazlar, yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilir. Yeniden değerlenmiş tutar,
yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluşan
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden değerlemeler bilanço
tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek şekilde
düzenli aralıklarla yapılır. Yeniden değerleme yapıldığında, yeniden değerleme tutarına net defter
değeri eşitlenecek şekilde maliyet bedeline ilave yapılır ve net tutar yeniden değerleme sonrasındaki
değere getirilir.
Söz konusu maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış, özkaynaktaki
yeniden değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran
varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda
öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir. Bahse konu maddi duran
varlıkların yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha önceki
yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir
tablosuna kaydedilir.
Yeniden değerlenen maddi duran varlıkların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Yeniden
değerlenen maddi duran varlık satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda
kalan bakiye doğrudan dağıtılmamış karlara transfer edilir.
Arsa, bina ve makine, tesis ve cihazlar dışındaki maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmiş
amortisman düşüldükten ve eğer var ise değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değeri ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür (Yıl)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve tesisler
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
15-25
25-50
5-28
2-15
4-5
3-5
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, net defter değeri ile tahsil
olunan tutarların karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde diğer faaliyet gelir ve gider
hesaplarına yansıtılır.
Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin
olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri, alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve
maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi bir
duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak konsolide kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmaktadır. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve
ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
18
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra maliyet bedellerinden birikmiş
amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri indirildikten sonraki tutarlar ile gösterilmiştir.
Kabul gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı
gayrimenkulun herhangi bir kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım
amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil edilmez.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanım dışı kalmaları veya satılmaları durumunda, bilançodan
çıkartılırlar. Bu gayrimenkullerin satımlarından doğan kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir.
Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflandırılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık
ayırmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili yatırım
amaçlı gayrimenkulun mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek
olanı kabul edilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi
kullanarak amortisman hesaplanmıştır. Faydalı ömürleri 50 yıl olarak belirlenmiştir.
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar amortisman düşüldükten sonra net defter değeri ile gösterilmektedir.
Maddi olmayan duran varlıklar, eğer maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanan gelecekteki
ekonomik faydalar firmaya fayda sağlayacaksa ve maliyeti ölçülebiliyorsa aktifleştirilirler.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, iki ile beş yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir.
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş hakları ve telif haklarını içermektedir.
Kelebek marka değeri
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6 Eylül 2012 tarihinde
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır (Not 3). Bu iktisap ile elde
edilen Kelebek markasının değeri TFRS 3 ile uyumlu olarak 6 Eylül 2012 tarihinde gerçeğe uygun
değerlerinden kaydedilmiştir ve yasal açıdan kullanım kısıtlaması olmayan bu marka için finansal
tablolarda sınırsız ömür biçilmiştir. Marka değeri yılda bir kere değer düşüklüğü testine tabi
tutulacaktır.
Satılmaya hazır gayrimenkuller
Satılmaya hazır gayrimenkuller, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların Grup’a olan yükümlülüklerine
karşılık olarak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar tapularında belirlenen değerleri
göz önünde bulundurularak, Grup’un kayıtlarındaki taşınan değer veya satış için katlanılacak
maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar
üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur. Mahkeme emri veya müşterinin rızasıyla varlığın
kullanım hakkı elde edildiğinde, ilgili şüpheli ticari alacak tutarı tapularında belirlenen değerden
netleştirilerek satılmaya hazır gayrimenkuller hesabına sınıflandırılır ve varlığın gerçeğe uygun değeri
ile ticari alacak tutarı arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve
varlığın taşınan değeri arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
19
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini
veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.
Finansal varlıklar:

nakit,

başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye dayalı
hak,

işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,

bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:


başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen
(finansal yükümlülük için) rayiç değer olan işlem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için
düşülerek) hesaplanır.
İlk kaydı müteakip, krediler ve alacaklar; vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar ve gerçeğe uygun
değeri belirlenemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar hariç olmak üzere, finansal
varlıklar, varlık olan finansal türevler dahil olmak üzere, gerçeğe uygun değerinden satış durumunda
ortaya çıkacak işlem maliyetleri düşülmeksizin değerlenir. Krediler ve alacaklar ile vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan iskonto edilmiş maliyetleri ile gerçeğe
değeri ölçülemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar ise maliyet değerleri ile takip edilir.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır. Kote edilmiş
piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar ilk olarak makul değerleri ile kaydedilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Grup’un, ödenmesi gereken
meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari
alacaklar için bir alacaklar risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri
ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz
oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak
bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılır.
20
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya alım
satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir
piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal
varlıklara ilişkin kar veya zararlara, ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür
varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir.
İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar
kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan
özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer
düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki
dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir
tablosunda iptal edilebilir.
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden taşınır.
Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında gerçeğe uygun değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç
maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.
İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir.
İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve
primler göz önünde bulundurulur.
İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir
tablosu ile ilişkilendirilir.
Ticari borçlar
Ticari borçlar fatura değeri ile kayıtlara yansıtılmakta ve ilerleyen dönemlerde indirgenmiş net değerleri
ile taşınmaktadır.
Finansal araçların kayıtlardan çıkarılması
Grup bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakalı sözleşmeye dayalı yükümlülükleri ile ilgili
taraf olduğu durumda bilançosuna yansıtmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki
kontrolü, veya pasif ile ilgili sözleşmeye dayalı yükümlülüğü ortadan kalktığında ise kayıtlarından
çıkarmaktadır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr /zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
21
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri
arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kapsamlı gelir tablosunda iptal edilir.
Varlıklarda değer düşüklüğü
Varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana
gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu
belirtilerin olması veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar
gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer, gerçekleşebilir değeri
aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek
tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit
akımı sağlayan grup için tahmin edilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu
varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü
ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır.
Maddi varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük olanıdır.
Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın zaman
değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir.
Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın geçekleşebilir değeri varlığın ait olduğu
nakit girişi sağlayan birim tarafından belirlenmektedir.
Borçlanma maliyetleri
Öngörülen kullanımına veya satışına hazır hale gelmesi önemli bir zamanı gerektiren varlıkların satın
alımı, inşası veya üretimi ile direkt ilişkili olan borçlanma maliyetleri ilgili varlıkların maliyetinin parçası
olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri gerçekleştikleri dönemlerde gider yazılır. Borçlanma
maliyetleri faiz ve borçlanmaya bağlı olarak katlanılan diğer maliyetleri içerir. Grubun özellikli varlıklarla
ilgili olarak cari dönemde aktifleştirdiği borçlanma maliyeti yoktur.
Çalışanlara sağlanan faydalar
Tanımlanmış fayda planı
Grup, Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni
ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli
miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Grup, ilişikteki konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon
Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak
kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço
tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve
kayıplar diğer kapsamlı gelir olarak yansıtılmıştır.
22
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Tanımlanmış katkı planı
Grup, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal güvenlik primi ödemektedir.
Grup’un, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri
dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü
varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma
olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden
geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise
konsolide finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise
konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde
dipnotlarda açıklanır.
Gelirlerin kaydedilmesi
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin
verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine
alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara
alınır. Satışlarda önemli riskler ve faydalar, mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya
geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin satış iadelerinden ve
satış ile ilgili vergilerden arındırılmış halidir.
Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleşir, geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde
etkili olacak faiz oranını dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir.
Satışların içerisinde önemli bir vade farkı bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel, gelecekte
oluşacak tahsilatların finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark, tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak
değerlendirilir.
Elde edilen temettü gelirleri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre
muhasebeleştirilir.
Garantiler
Garanti karşılıkları, ilişkili olan ürünler satıldığı zaman belirli üretim ve diğer kusur oluşumlarına karşı
kayıtlara alınır. Ürün garantileri belirli bir dönem veya ürünün kullanımına göre belirlenir ve garantiler
geçmiş dönem deneyimleri dikkate alınarak garantinin maliyeti, sıklığı ve doğası ile ilgili varsayımlara
göre tahmin edilir. Tüm ürün garantileri ticari uygulamalara uygun olarak yapılır. Gerçekleşen garanti
maliyetleri garanti kapsamındaki ürünün parçalarının Grup tarafından değiştirilmesi veya tamir
edilmesiyle oluşacak satış maliyeti ile anında grup yönetiminin en iyi tahminini göstermektedir.
23
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak
hesaplanan yasal ve ertelenmiş verginin toplamıdır.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve
pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların
vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği
ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar için kayda alınır.
Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin ileride
kullanılması için yeterli mali karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri
azaltılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Grup’un bu geçici farkları kullanabileceğini
düşündüğü tarihlerde geçerli olacak vergi oranları –bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş veya
girmesi kesinleşmiş olan oranlar baz alınarak- kullanılmaktadır.
Ertelenmiş vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen işlemlerle ilgili ise
doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir. Ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülükleri konsolide finansal tablolarda uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıştır.
Dövizli işlemler ve bakiyeler
Dönem içindeki yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları
üzerinden TL’ye çevrilmiştir. Gerçekleşen söz konusu işlemler ile döviz cinsinden olan parasal varlık
ve yükümlülüklerin yıl sonu döviz kuru çevriminden doğan kambiyo kâr ve zararları konsolide gelir
tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Tarih
TL/ABD Doları
TL/Euro
2,1898
2,1343
3,0072
2,9365
Alış kuru
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar
(düzeltme gerektiren olaylar) ilişikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme
gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
24
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal kiralamalar ve faaliyet kiralamaları
Grup - kiracı olarak
Finansal kiralama
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması,
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başında kiralanmış
olan varlığın rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiş değerinden düşük
olanı üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi
amacıyla borç ve finansal masraflar arasında tahsis edilir. Finansal masraflar düşüldükten sonra ilgili
finansal kiralama borçları, finansal kiralama borçları olarak kayıtlara alınır. Finansman maliyetinin faiz
unsuru, kira dönemi boyunca konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Finansal
kiralama yolu ile satın alınan maddi duran varlıklar, varlığın tahmini faydalı ömrü üzerinden
amortismana tabi tutulur.
Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın
Grup tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan
varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda
ise faydalı ömrü içinde amortismana tabi tutulur.
Operasyonel kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme
kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Grup - kiralayan olarak
Operasyonel kiralama
Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Devlet teşvik ve yardımları
Devlet bağışları, Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına ve bağışların alınacağına dair
makul bir güvencenin olmasına kadar kayıtlara alınmaz.
Devlet bağışının alınması için Grup’un bir duran varlığı satın alması, inşa etmesi ya da elde etmesi,
temel şart ise, alınan bağış bilançoda ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilir ve bu varlıkların yararlı
ömürleri boyunca düzenli ve makul bir esasa göre kar veya zarara taşınır.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması:
Grup sadece mobilya üretmek gibi tek bir alanda faaliyet göstermektedir, bundan dolayı endüstriyel
bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır. Aynı zamanda Grup’un dağıtım kanalları Türkiye’de
bulunduğundan dolayı coğrafi bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır.
Durdurulan faaliyetler
Grup, bağlı ortaklığı olan 3K ve Doğtaş Pazarlama’ya ait olan mağazaları bayilere devretmek suretiyle
kapatmaktadır. Grup, bağlı ortaklıkları olan pazarlama şirketleri “2K”nın gayri faal olması ve “3K” ve
“Doğtaş Pazarlama”nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle kapatması sebebiyle bu şirketlere
ait faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak görmekte ve raporlamaktadır. Durdurulan faaliyetlerin
raporlanmasında durdurulan faaliyetler kapsamında Grup’un devredilen mağazalara ilişkin satışları
ileriki dönemlerde bu mağazaların devredildiği bayilere satış şeklinde devam ediyor olacağı için
mağaza satışları durdurulan faaliyetlere ilişkin not 29’da yer alan gelir tablosunda gösterilmemiş
sadece durdurulan faaliyetlere ilişkin brüt kar sürdürülen faaliyetler satış rakamından düşülerek
durdurulan faaliyetler kapsamında raporlanmıştır.
25
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Grup durdurulan faaliyetler kapsamında not 29’da detayları yer alan durdurulan faaliyetlere ilişkin net
varlıklarının muhasebeleştirilmesini ve ilgili değer düşüklüklerinin belirlenip kayıtlara alınmasını
“Varlıklarda değer düşüklüğü” muhasebe politikasında yer alan esaslar çerçevesinde yapmıştır.
3.
İşletme birleşmeleri
6 Eylül 2012 tarihinde Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, mobilya
üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermekte olan Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hisselerinin %67’sini satın almıştır. Grup bu işlem için 34.840.000 TL ödemiştir. Grup, bu işletme
birleşmesi ile bir yandan pazarda büyümesine devam ederken, bir yandan da mobilya sektöründe lider
olmayı hedeflemektedir.
Bu satın alma işlemine istinaden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklık olarak TFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle söz konusu işletme birleşmesi kapsamında edinilen tanımlanabilir
varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerleri tespit edilmiş olup, bu
kalemler konsolide finansal tablolarda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle raporlanmış geçici tutarların
yeniden düzenlenmesiyle raporlanmıştır.
6 Eylül 2012 tarihinde şirket birleşmesi kapsamında elde edilen varlık ve yükümlülük tutarları ilgili
dipnotlarda iktisap tutarı olarak belirtilmiştir.
6 Eylül 2012
Satın alma sırasında
taşınan değer
Final rayiç bedel
düzeltmeleri
Final rayiç bedel
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Satılmaya hazır gayrimenkuller
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlıkları/yükümlülükleri
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karşılıkları
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
5.820.195
6.530.867
145.880
19.689.926
726.950
1.319.518
5.946.568
491.134
690.773
(2.061.680)
(9.354.192)
(1.279.885)
(861.786)
(958.691)
(1.223.530)
32.664.129
17.530.000
(8.356.563)
-
5.820.195
6.530.867
145.880
19.689.926
726.950
1.319.518
38.610.697
18.021.134
(7.665.790)
(2.061.680)
(9.354.192)
(1.279.885)
(861.786)
(958.691)
(1.223.530)
Net varlıklar toplamı
25.622.047
41.837.566
67.459.613
Elde edilen net varlıklar (A)
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar
Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı (B)
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (C)
45.197.941
22.261.672
(34.840.000)
5.820.195
Toplam ödenen net nakit ( B+C )
(29.019.805)
Şerefiye (A+B)(*)
(*)
10.357.941
Negatif şerefiye tutarı 2012 kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda gelir olarak muhasebeleştirilmiştir.
26
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Nakit ve nakit benzerleri
Grup’un dönem sonları itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
Kasa
Banka
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Kredi kartı alacakları
Toplam
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
151.816
844.546
844.546
491.811
7.430
4.287.789
2.637.789
1.650.000
553.963
1.488.173
4.849.182
Grup’un vadeli mevduatı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam orijinal tutarı
1.650.000 TL olan vadeli mevduat hesaplarının etkin faiz oranı %3,5 olup ortalama vadesi 1 gündür.)
5.
Ticari alacak ve borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ticari alacakları aşağıda açıklanmıştır.
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 25)
- Diğer
Alacak senetleri
Kredi kartı alacakları
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Toplam
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
52.796.789
9.296.034
43.500.755
26.582.097
316.652
(1.998.271)
17.120.697
(17.120.697)
50.996.956
8.619.221
42.377.735
10.142.440
600.560
(413.003)
17.117.111
(17.117.111)
77.697.267
61.326.953
31 Mart tarihlerinde sona eren dönemler için şüpheli ticari alacaklar karşılığının hareketleri aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Dönem başı bakiyesi
Karşılık iptali
Dönem gideri
(17.117.111)
29.829
(33.415)
(15.072.446)
16.191
(653.871)
Dönem sonu bakiyesi
(17.120.697)
(15.710.126)
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli ticari alacakları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
4.442.128
(52.983)
5.095.332
(481.599)
Toplam
4.389.145
4.613.733
27
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
5.
Ticari alacak ve borçlar (devamı)
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ticari borçları aşağıda açıklanmıştır.
6.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 25)
-Diğer
Borç senetleri
Borç reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
34.623.973
131.917
34.492.056
5.221.449
(16.971)
71.109
43.359.386
213.707
43.145.679
3.622.412
(57.355)
75.292
Toplam
39.899.560
46.999.735
Diğer alacaklar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve diğer borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer alacakları aşağıda açıklanmıştır.
Vergi dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
Diğer
Toplam
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
360.841
577.032
126.617
331.822
460.371
306.435
89.542
363.846
1.396.312
1.220.194
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli diğer alacakları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Verilen depozito ve teminatlar
214.335
135.778
Toplam
214.335
135.778
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer borçları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 25)
-Diğer
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Alınan depozito ve teminatlar
110.392
252
110.140
344.716
311.454
17.355
522
16.833
381.375
252.010
Toplam
766.562
650.740
Grup’un dönem sonları itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçları
aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
2.171.747
1.016.533
372.696
1.766.685
820.990
482.086
Toplam
3.560.976
3.069.761
28
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Stoklar
Grup’un dönem sonları itibariyle stokları aşağıda açıklanmıştır.
8.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
20.636.034
21.943.644
16.203.944
5.307.885
18.404.252
22.529.415
13.019.204
6.002.729
Toplam
64.091.507
59.955.600
Peşin ödenmiş giderler, ertelenen gelirler, diğer varlık ve yükümlülükler
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
4.830.753
4.350.444
4.107.256
1.943.020
Toplam
9.181.197
6.050.276
Grup’un dönem sonları itibariyle diğer dönen varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Devreden Katma Değer Vergisi
Diğer KDV
İş avansları
Diğer
1.503.941
585.882
255.982
108.914
917.452
422.611
165.455
3.271
Toplam
2.454.719
1.508.789
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli peşin ödenmiş giderleri aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen duran varlık avansları
1.491.663
243.137
1.885.506
243.137
Toplam
1.734.800
2.128.643
Gelecek aylara ait giderler hesabı, Grup’un Turquality devlet teşvik programı çerçevesinde yurtdışı
bayilerinde (Bahreyn’de kurulu Tariq Kooheji Furniture W.L.L, Suriye’de kurulu Tahhan&Konai
Company ve Azerbaycan’da kurulu Doğtaş MMC) yapmış olduğu peşin ödenen dekorasyon
masraflarını içermektedir. Grup bu masrafları harcamanın yapıldığı tarihten itibaren bayiler ile yapılan
franchising sözleşmeleri süresince giderleştirmektedir. Bu harcamaların belirli bir kısmına ilişkin onay
süreci tamamlanmadığı için ekli konsolide finansal tablolarda bu masraflara ilişkin tahakkuk etmiş
1.339.420 TL teşvik geliri bulunmaktadır.
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ertelenen gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Alınan sipariş avansları
Ertelenen gelirler
18.292.274
1.434.109
9.820.660
765.956
Toplam
19.726.383
10.586.616
29
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
Peşin ödenmiş giderler, ertelenen gelirler, diğer varlık ve yükümlülükler (devamı)
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Tecil terkin KDV
6111 sayılı kanun kapsamında yükümlülükler
Diğer yükümlülükler
585.882
56.172
422.611
47.934
13.366
Toplam
642.054
483.911
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli ertelenmiş gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Gelecek yıllara ait gelirler (*)
194.480
272.240
Toplam
194.480
272.240
(*)
Gelecek yıllara ait gelirler Grup tarafından 9 yıllığına kiraya verilen akaryakıt ve Lpg istasyonuna
ilişkin ertelenmiş gelirlerden oluşmaktadır.
9.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup’un finansal yatırımların tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiş yatırımlardan
oluşmaktadır. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Doğtaş Germany
Doğtaş Bulgaria
Doğtaş Holland
İştirak
oranı
31 Mart 2014
Bilanço net değeri
100%
100%
100%
57.605
40.000
44.012
141.617
Toplam
31 Aralık 2013
Doğtaş Germany
Doğtaş Bulgaria
Doğtaş Holland
Toplam
İştirak
Oranı
31 Aralık 2013
Bilanço net değeri
100%
100%
100%
57.605
40.000
44.012
141.617
Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin bulunmadığı
veya gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması
nedeniyle gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlıkların
kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle
değerlenmiştir.
30
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
10.
Satılmaya hazır gayrimenkuller
31 Mart 2014
31 Mart 2013
854.200
620.000
2.794.693
1.474.200
2.794.693
1 Ocak itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
Girişler
31 Aralık itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
-
31 Mart 2014 itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklara istinaden
geçmiş dönemlerde müşterilerden alınan bina ve arsalardan oluşmaktadır.
Grup yönetiminin amacı gayrimenkullerin kısa süre içerisinde elden çıkarılması yönündedir.
11.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda maliyet değerleri ile gösterilen
yatırım amaçlı gayrimenkuller aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
Transfer
31 Mart 2014
Maliyet
Binalar
60.600
-
-
-
60.600
Toplam
60.600
-
-
-
60.600
Birikmiş amortisman
Binalar
(1.700)
(303)
-
-
(2.003)
Toplam
(1.700)
(303)
-
-
(2.003)
Net defter değeri
58.900
58.597
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transfer
31 Mart 2013
Maliyet
Binalar
60.600
-
-
-
60.600
Toplam
60.600
-
-
-
60.600
Birikmiş amortisman
Binalar
(488)
(303)
-
-
(791)
Toplam
(488)
(303)
-
-
(791)
60.112
-
-
-
59.809
Net defter değeri
31
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Maddi duran varlıklar
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar (-)
Transferler
31 Mart 2014
22.874.662
55.715.558
70.583.901
2.107.434
26.177.860
7.424.831
703.079
189.389
1.790.147
681.235
1.135.500
(120.334)
(134.438)
(8.129)
-
-
22.874.662
55.715.558
70.652.956
1.972.996
27.959.878
8.106.066
1.838.579
Toplam
185.587.325
3.796.271
(262.901)
-
189.120.695
Birikmiş amortisman
Yer altı ve yer üstü düzenleri ve binalar
Makina tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyet
(12.769.177)
(41.586.995)
(1.371.791)
(14.936.070)
(2.044.435)
(197.044)
(626.340)
(81.039)
(718.088)
(360.556)
96.802
121.854
5.443
-
-
(12.966.221)
(42.116.533)
(1.330.976)
(15.648.715)
(2.404.991)
Toplam
(72.708.468)
(1.983.067)
224.099
Net defter değeri
112.878.857
Maliyet veya değerleme
Arsalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri ve binalar
Makina tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyet
Yapılmakta olan yatırımlar
(74.467.436)
114.653.259
32
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Maddi duran varlıklar (devamı)
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar (-)
Transferler
31 Mart 2013
12.079.358
1.453.417
32.370.936
65.613.625
2.261.560
21.075.719
3.208.176
3.466.456
97.579
911.158
166.075
(3.758)
(214.148)
-
-
12.079.358
1.453.417
32.370.936
65.711.204
2.261.560
21.983.119
2.994.028
3.632.531
Toplam
141.529.247
1.174.812
(217.906)
-
142.486.153
Birikmiş amortisman
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Binalar
Makina tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyet
(872.102)
(11.075.883)
(44.117.940)
(1.130.750)
(11.817.032)
(1.804.913)
(2.208)
(144.559)
(561.971)
(94.083)
(703.062)
(110.448)
3.758
214.148
-
(874.310)
(11.220.442)
(44.679.911)
(1.224.833)
(12.516.336)
(1.701.213)
Toplam
(70.818.620)
(1.616.331)
217.906
-
(72.217.045)
Maliyet
Arsalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Binalar
Makina tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyet
Yapılmakta olan yatırımlar
Net defter değeri
70.710.627
70.269.108
Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin ve ipotekler ve kısıtlamaların tutarı Not 15’te mevcuttur.
33
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Maddi olmayan duran varlıklar
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2014
Maliyet
Marka değeri
Haklar
17.530.000
7.475.644
93.242
-
-
17.530.000
7.568.886
Toplam
25.005.644
93.242
-
-
25.098.886
Birikmiş amortisman
Haklar
(4.761.364)
(178.173)
-
-
(4.939.537)
Toplam
(4.761.364)
(178.173)
-
-
(4.939.537)
Net defter değeri
20.244.280
20.159.350
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2013
Maliyet
Marka değeri
Haklar
17.530.000
5.123.190
631.312
-
-
17.530.000
5.754.502
Toplam
22.653.190
631.312
-
-
23.284.502
Birikmiş amortisman
Haklar
(4.268.157)
(87.676)
-
-
(4.355.833)
Toplam
(4.268.157)
(87.676)
-
-
(4.355.833)
Net defter değeri
18.385.033
14.
18.928.669
Finansal borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli finansal borçları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli banka kredileri
79.946.595
51.704.653
Kısa vadeli finansal borçlar
79.946.595
51.704.653
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
1.245.249
6.484.738
1.201.512
3.572.794
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
7.729.987
4.774.306
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli finansal borçları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
78.866.865
456.372
82.109.292
784.575
Uzun vadeli finansal borçlar
79.323.237
82.893.867
34
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Finansal borçlar (devamı)
a)
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
0-3 ay
3-12 ay
1-5 yıl
55.844.824
30.586.509
78.866.865
40.858.947
14.418.500
82.109.292
Toplam
165.298.198
137.386.739
Krediler
b)
Finansal borçların para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2014
Orijinal tutarı
TL tutarı
Etkin faiz oranı (%)
TL Krediler
USD Krediler
56.690.919
49.596.894
56.690.919
108.607.279
%5- %12,75
%7,48
Krediler toplamı
165.298.198
31 Aralık 2013
Orijinal tutarı
TL tutarı
Etkin faiz oranı (%)
TL Krediler
USD Krediler
41.033.154
45.145.287
41.033.154
96.353.585
%5- %10,25
%1,35-%8,61
Krediler toplamı
137.386.739
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal kiralama borç detayı aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2014
Türü
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
Vadesi Döviz tutarı
1 Yıl
1 Yıl
1.410.060
(164.811)
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
TL
TL
1
1
1.410.060
(164.811)
%15
%15
Toplam (kısa vadeli)
1.245.249
Türü
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
1-2 Yıl
1-2 Yıl
490.131
(33.758)
TL
TL
1
1
490.131
(33.758)
%15
%15
Toplam (uzun vadeli)
456.373
35
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Finansal borçlar (devamı)
31 Aralık 2013
Türü
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
1 Yıl
1 Yıl
1.410.060
(208.548)
TL
TL
1
1
1.410.060
(208.548)
%15
%15
Toplam (kısa vadeli)
1.201.512
Türü
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
1-2 Yıl
1-2 Yıl
842.646
(58.071)
TL
TL
1
1
842.646
(58.071)
%15
%15
Toplam (uzun vadeli)
15.
784.575
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Kısa vadeli borç karşılıkları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
410.985
397.732
23.844
849.265
383.486
397.732
30.874
337.545
1.681.826
1.149.637
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Garanti gider karşılığı
495.999
469.577
Toplam
495.999
469.577
Garanti gider karşılığı
Dava karşılığı
Kredi kartı komisyon karşılığı
Elektrik ve nakliye gider karşılığı
Toplam
Uzun vadeli borç karşılıkları
Garanti giderleri karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Yıl içerisindeki artış
Gerçekleşen ödemeler
31 Mart itibariyle
36
31 Mart 2014
31 Mart 2013
853.063
262.999
(209.078)
1.386.881
997.621
(614.232)
906.984
1.770.270
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
Koşullu varlık ve yükümlülükler;
Şarta bağlı olaylar;
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Grup’un aktifinde yer alan maddi duran varlıkların üzerinde 78.750.000
USD ve 22.500.000 TL tutarında ipotek mevcuttur (31 Aralık 2013 – 78.750.000 USD ve 22.500.000
TL)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle alınan ve verilen teminatların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Verilen teminatlar
Resmi kurumlara verilen teminat mektupları
Satıcılara verilen teminat mektupları
Mahkemelere verilen teminat mektupları
Alıcılara verilen teminat mektupları
Verilen ipotekler
24.757.707
375.028
157.862
1.420.026
194.946.750
17.303.987
703.994
144.862
1.323.806
190.576.125
Toplam verilen teminatlar
221.657.373
210.052.774
Alınan teminatlar
Bayilerden alınan teminat mektupları
Yurtdışı bayilerinden alınan ipotekler
Yurtiçi bayilerinden alınan ipotekler
Alınan kefaletler
45.595.868
5.800.745
13.160.000
25.634.337
42.797.555
4.033.004
15.254.613
26.034.337
Toplam alınan teminatlar
90.190.950
88.119.509
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un vermiş olduğu yukarıda yer alan teminatların
tamamı Grup’un kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatlardır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1
kuruş nominal bedelli 19.256.976.700 adet hissesi üzerinde Grup’un kullanmış olduğu krediye ilişkin
olarak rehin bulunmaktadır. Ayrıca Doğtaş Pazarlama şirketi üzerinde de bu krediye ilişkin ticari
işletme rehni bulunmaktadır.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grup’un maddi duran varlıkları ve stokları üzerindeki sigorta tutarı
sırasıyla 58.211.230 TL ve 34.211.000 TL (31 Aralık 2013 – maddi duran varlıklar 59.496.930TL,
stoklar 37.005.000 TL)’dir.
Grup 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 65.617.322 TL tutarında ciro ettiği çeki borçlarından mahsup etmek
suretiyle netleştirmiştir (31 Aralık 2013 – 36.748.665 TL).
37
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
16.
Çalışanlara sağlanan faydalar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
6.397.803
1.586.362
5.028.115
927.580
Toplam
7.984.165
5.955.695
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan,
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 8
Eylül 1999 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı
geçiş süreci maddeleri bulunmaktadır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı
kadardır ve bu miktar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 3.438 TL (31 Aralık 2013 – 3.254 TL) ile
sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel oranı ifade eder. Dönem sonları itibariyle, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %6,0 enflasyon oranı ve %10,34 iskonto oranı
varsayımına göre, %4,09 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle karşılıklar
yıllık %6,0 enflasyon oranı ve %10,34 iskonto oranı varsayımına göre, %4,09 reel iskonto oranı ile
hesaplanmıştır.)
Kıdem tazminatı hareketi aşağıdaki gibidir.
31 Mart 2014
31 Mart 2013
1 Ocak
Faiz gideri
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp /kazanç
Ödeme
5.028.115
129.977
205.183
1.314.297
(279.769)
4.402.707
92.360
154.196
514.016
(217.896)
31 Aralık
6.397.803
4.945.383
17.
Devlet teşvik ve yardımları
Şirket, Çanakkale ilinin Biga ilçesinde üretim kapasitenin genişletilmesi amacıyla bir üretim tesisi
yatırımına başlamış olup bu yatırımla ilgili Türkiye’de geçerli olan %20 Kurumlar vergisinde %60
oranında indirim, gümrük ve KDV muafiyeti getiren Yatırım Teşvik Belgesine sahiptir.
Bu yatırım Teşvik Belgesiyle, Şirket yatırım tutarının (6.515.000 TL) %30’una eşit olacak
şekilde(1.954.500 TL) Kurumlar Vergisi indirimine hak kazanmıştır. Bu indirim Şirket’in ilgili yatırımdan
sağladığı geliri için geçerli olup bu indirimden yararlanabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre,
ilgili yatırımdan sağlanan gelirin ayrı bir şekilde yasal defterlerinde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrı
olarak takip edilemiyorsa yatırıma ilişkin gelir toplam yatırım tutarının toplam sabit kıymetlerine oranı
dikkate alınarak belirlenebilmektedir.
38
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
Devlet teşvik ve yardımları (devamı)
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, bu teşvik kapsamındaki indirimden yararlanmak için ilgili yasal
mercilerden alınacak onay süreci tamamlanmış olup şirket 283.635 TL Kurumlar Vergisi indiriminden
faydalanmıştır. Şirket 31 Mart 2014 tarihi itibariyle bu indirime ilişkin 1.670.865 TL tutarındaki
ertelenmiş vergi aktifini kayıtlarına almıştır (31 Aralık 2013 – 1.670.865 TL). Ayrıca henüz
tamamlanmamış iki farklı yatırıma ilişkin 2013 yılında almış olduğu yatırım teşvik belgeleri kapsamında
31 Mart 2014 tarihi itibariyle yapılmış harcamalar üzerinden 97.000 TL tutarında ertelenmiş vergi aktifi
kayıtlarına almıştır (31 Aralık 2013- 97.000 TL)
Grup ayrıca Turquality Destek Programı kapsamında yurt dışı bayilerine yapmış olduğu masrafların
%50’sine ilişkin teşvik geliri elde etmektedir. Bu gelirler Grup’un teşvik talepleri ile ilgili olarak yetkililer
tarafından onaylandığı zaman tahakkuk esasına göre gerçeğe uygun değer ile muhasebeleştirilir.
2014 yılı içerisinde1.339.420 TL teşvik geliri elde edilmemiştir. (2013 – 136.510 TL tutarındaki teşvik
geliri diğer gelir hesabı altında muhasebeleştirilmiştir).
18.
Özkaynaklar
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:
Pay sahibi
International Furniture B.V.
Davut Doğan
Adnan Doğan
Şadan Doğan
İsmail Doğan
İlhan Doğan
Murat Doğan
Diğer
Toplam
Ters birleşme sermaye farkları
Ödenmiş sermaye
Pay tutarı
31 Mart 2014
Pay oranı
Pay tutarı
31 Aralık 2013
Pay oranı
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
209.069.767
%100
209.069.767
%100
(159.069.767)
(159.069.767)
50.000.000
50.000.000
Şirket’in 26 Haziran 2007 tarih ve 6838 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edildiği üzere
80.000.000 TL olan kayıtlı sermayesi 2013 yılı içerisinde 209.069.768 TL’ye yükseltilmiştir. Şirket’in 31
Mart 2014 tarihi itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari
kıymette 20.906.976.800 adet hisseden meydana gelmiştir. Kayıtlı sermaye ile ödenmiş sermaye
arasındaki 159.069.768 TL tutarındaki kısım 2013 yılı içerisinde Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat
Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir
bütün halinde devralınması ile gerçekleşen birleşme işleminden karşılanmıştır. (31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari kıymette
20.906.976.800 adet hisseden meydana gelmiştir.)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi
bulunmamaktadır.
39
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Özkaynaklar (devamı)
Sermaye ve Kar Yedekleri İle Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve
Tic.A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin (SPK’nın yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre
düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında,
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler
halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı
avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış
olan yasal finansal tablolarda tutulan yedeklerin tutarları aşağıdaki gibidir :
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Emisyon primi
Birikmiş geçmiş yıllar zararları
Dönem karı / (zararı), vergi sonrası
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
607.177
955.943
282.945
(14.887.235)
(6.439.886)
607.177
955.943
282.945
(13.127.580)
(1.759.681)
Seri: XI. No:29 sayılı tebliğ uyarınca Özkaynak kalemlerinden “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılmış
Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek
statüsünde olan “Paylara ilişkin primler”in, yasal kayıtlarda ki tutarları üzerinden gösterilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda TMS/TFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde farklılıklar çıkması
halinde, sözkonusu farklılıklar;
- “Ödenmiş Sermaye’den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermaye’ye ilave edilmemişse, “ödenmiş
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler” ve “Paylara ilişkin primler”nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirilecektir.
Diğer özkaynak kalemleri ise TMS/TFRS çerçevesinde değerlenen tutarları üzerinden gösterilecektir.
Diğer taraftan, daha önce oluşmuş düzeltme farkları sermaye artırımı, kar dağıtımı veya zarar
mahsubunda kullanılmış ise; kullanılan miktar ilgili oldukları özkaynak kaleminin TMS/TFRS’ye göre
tespit edilmiş tutarından düşülür.
40
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Özkaynaklar (devamı)
Yasal Yedekler ve Paylara İlişkin Primler ’den kaynaklı enflasyon düzeltmesi farkları da geçmiş yıllar
kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. Olağanüstü yedek akçeler ve bunların düzeltilmesinden kaynaklanan
farklar da geçmiş yıllar kar/zararlarında gösterilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Grubun 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 346.920 TL tutarındaki özsermaye enflasyon düzeltmesi farkı 20
Nisan 2004 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden 2005 yılı içinde geçmiş yıl zararlarından
mahsup edilmiştir.
19.
Satışlar ve satışların maliyeti
Grup’un dönem sonları itibariyle satışlar ve satışların maliyeti aşağıda açıklanmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satıştan iadeler (-)
Satış iskontoları (-)
55.767.458
12.159.550
(936.488)
(615.116)
40.792.167
8.664.139
(603.619)
(1.463.343)
Net satışlar
66.375.404
47.389.344
(9.113.648)
(35.536.518)
(9.712.325)
(21.042.886)
21.725.238
16.634.133
Satılan ticari mal maliyeti(-)
Satılan mamul maliyeti(-)
Brüt kar
20.
Niteliklerine göre giderler
Grup’un dönem sonları itibariyle niteliklerine göre giderleri aşağıda açıklanmıştır.
Pazarlama satış dağıtım giderleri
Reklam fuar gideri
Nakliye gideri
Personel gideri
Kira gideri
Dışarı yaptırılan çeşitli diğer giderler
Amortisman gideri
Seyahat giderleri
Danışmanlık gideri
Temsil ağırlama gideri
Vergi resmi harç gideri
Sigortalanma gideri
Diğer
Toplam
41
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
(7.860.912)
(3.079.351)
(2.947.801)
(1.759.666)
(1.336.325)
(858.496)
(353.585)
(124.616)
(83.925)
(71.897)
(55.420)
(883.057)
(4.165.415)
(1.187.337)
(1.185.232)
(78.195)
(1.052.207)
(425.446)
(143.473)
(60.628)
(43.971)
(28.101)
(40.542)
(1.017.781)
(19.415.051)
(9.428.328)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
20.
Niteliklerine göre giderler (devamı)
Genel yönetim giderleri
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Personel giderleri
Müşavirlik ve danışmanlık gideri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Seyahat gideri
Vergi resim harç gideri
Temsil ağırlama giderleri
Haberleşme gideri
Amortisman gideri
Reklam ve pazarlama gideri
Diğer
(1.755.695)
(470.581)
(368.490)
(311.918)
(225.035)
(145.099)
(73.682)
(74.898)
(38.415)
(25.084)
(1.781)
(266.813)
(1.088.078)
(114.278)
(301.366)
(87.046)
(74.445)
(129.844)
(25.819)
(42.324)
(29.022)
(3.378)
(25.841)
(364.136)
Toplam
(3.757.491)
(2.285.577)
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Personel giderleri
Diğer
(302.122)
(105.257)
(222.466)
(78.698)
Toplam
(407.379)
(301.164)
Araştırma geliştirme giderleri
Personel giderlerinin temel kar ve zarar kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir:
Satılan malın maliyeti
Araştırma ve geliştirme giderleri
Genel yönetim giderleri
Pazarlama satış dağıtım giderleri
Toplam
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
(6.038.688)
(302.122)
(1.763.357)
(3.077.140)
(4.633.298)
(222.466)
(1.128.158)
(1.652.653)
(11.181.307)
(7.636.575)
Amortisman ve itfa payları giderlerinin temel kar ve zarar kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Satılan malın maliyeti
Genel yönetim giderleri
Pazarlama satış dağıtım giderleri
(1.076.067)
(180.665)
(904.811)
(1.169.575)
(162.154)
(372.581)
Toplam
(2.161.543)
(1.704.310)
42
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Diğer faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden gelir/giderler
Grup’un dönem sonları itibariyle diğer faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri aşağıda
açıklanmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Sigorta tazminatı gelirleri
Diğer
1.002.435
1.339.420
752.199
46.847
5.384
40.116
450.424
136.510
394.730
137.699
102.918
57.644
16.843
276.454
Toplam
3.186.401
1.573.222
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı
28.762
-
Toplam
28.762
-
Diğer gelirler
Kur farkı gelirleri
Devlet teşvikleri
Kira gelirleri
Vade farkı geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Reeskont geliri
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Grup’un dönem sonları itibariyle diğer faaliyetlerden giderleri aşağıda açıklanmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Reeskont gideri
Kur farkı gideri
Şüpheli alacak karşılığı gideri
Dava karşılık gideri
Garanti karşılık gideri
Diğer
(1.197.037)
(296.990)
(59.305)
(449.065)
(268.081)
(547.211)
(645.409)
(359.251)
(419.653)
(71.842)
Toplam
(2.002.397)
(2.311.447)
Diğer giderler
22.
Finansal gelirler
Grup’un dönem sonları itibariyle finansal gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Faiz gelirleri
Kur farkı geliri
43.254
311.870
963
39.637
Toplam
355.124
40.600
43
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
23.
Finansal giderler
Grup’un dönem sonları itibariyle finansal giderleri aşağıda açıklanmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Faiz giderleri
Kur farkı giderleri
(4.716.479)
(2.556.066)
(2.524.328)
(1.197.581)
Toplam
(7.272.545)
(3.721.909)
24.
Vergi varlık ve yükümlülükler
Grup’un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden
(veya geliri) oluşmaktadır.
i)
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Cari dönem yasal vergi karşılığı (-)
-sürdürülen faaliyetler
-durdurulan faaliyetler
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen
-sürdürülen faaliyetler
-durdurulan faaliyetler
1.385.336
1.313.973
71.363
134.569
18.175
116.394
Toplam vergi gelir / (gideri)
1.385.336
134.569
Cari dönem yasal vergi karşılığı:
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için
ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013-%20). Kurumlar vergisi oranı, kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Aralık 2013
Vergi karşılığı
Peşin ödenen vergiler
(447.910)
1.516.645
(1.941.401)
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar(-)/ vergi yükümlülüğü
(447.910)
(424.756)
44
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
24.
Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı)
Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun
olarak Grup’un 2014 yılı kazançlarının geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek
üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan
karlardan düşülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh
olunur. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar
vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10731 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.
ii)
Ertelenmiş vergi:
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS
finansal tabloların hazırlama ilkeleri ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici
farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS ’de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkeleri ve vergi
kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 31 Mart 2014 ve 31
Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım teşvik indirimi
Şüpheli alacak karşılığı
İzin karşılığı
Stoklar
Ticari alacaklar/borçlar
Alacak reeskontu
Borç reeskontu
Kıdem tazminatı karşılığı
Garanti karşılıkları
Dava karşılığı
Zarar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi
Gelecek aylara/yıllara ait giderler
Diğer
31 Mart 2014
Yükümlülük
Varlık
1.767.865
1.515.907
317.273
596.743
410.251
1.279.560
181.397
79.546
2.354.908
-
(13.958.028)
(3.394)
(395.876)
(171.698)
1.767.865
1.509.224
185.516
649.020
116.740
178.920
1.005.623
170.613
79.546
1.245.400
-
(13.963.524)
(11.471)
-
8.503.450
(14.528.996)
6.908.467
(14.582.208)
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
(*)
31 Aralık 2013
Yükümlülük
Varlık
(6.025.546)
(439.031)
(168.182)
(7.673.741)
Yukarıdaki tabloda nette 6.025.546 TL (31 Aralık 2013- 7.673.741 TL) ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak
görünen tutar bilançoda ayrı olarak görünen Doğtaş Pazarlama’nın 1.297.937 TL (31 Aralık 20131.203.740TL) tutarındaki ertelenmiş vergi aktifi ile Şirket’in 7.323.483 TL (31 Aralık 2013- 8.877.481 TL)
tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğünün netidir.
45
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
24.
Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı)
Ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
(7.673.741)
(3.740.062)
1.313.973
71.363
18.175
116.394
262.859
102.803
(6.025.546 )
(3.502.690)
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü),net
1 Ocak
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen cari dönem ertelenen vergi geliri/( gideri)
sürdürülen faaliyetler
durdurulan faaliyetler
Diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilen cari dönem ertelenen vergi
geliri/(gideri)
31 Mart
31 Mart itibariyle sona eren dönemlere ait gelir tablolarındaki cari dönem vergi gideri ile vergi öncesi
kar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanacak vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Net dönem karı
Vergi tutarları geri ekleme işlemi
(6.977.979)
1.385.336
(1.431.231)
134.569
Vergi öncesi kar/ (zarar)
(8.363.315)
(1.565.800)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar /(zarar)
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar)
(7.559.338)
(803.977)
199.530
(1.765.330)
Vergi öncesi kar/ (zarar)
(8.363.315)
(1.565.800)
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan bağlı ortaklık zararları
Diğer
1.672.663
(257.872)
(5.730)
(23.725)
313.160
(79.255)
(99.336)
Vergi (gideri)/ geliri
1.385.336
134.569
25.
İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal ve mamül satışlarından doğmaktadır ve
teminatsızdır.
a)
İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri:
Ticari
borçlar
Borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
31 Mart 2014
Ticari
Alacaklar
Alacaklar
Ticari
olmayan
alacaklar
Doğtaş Mob. Orm. Ürün. Paz. Ltd. Şti. (2)
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (2)
International Furniture B.V. (3)
Doğtaş Holland B.V. (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğtaş Germany Gmbh (1)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
Doğpaş Mob.Orm.Ürnl.Paz.Tic.Ltd.Şti. (2)
Şahıs ortaklar(3)
Diğer ilişkili taraflar
3.018
3.021
4.563.813
1.744.725
2.846.208
1.650
63.176
9.350
61.073
-
131.917
-
252
Toplam
9.296.034
-
131.917
252
46
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
25.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Ticari
alacaklar
Alacaklar
Ticari
olmayan
alacaklar
Ticari
borçlar
Borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
Doğtaş Mob. Orm. Ürün. Paz. Ltd. Şti. (2)
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (2)
International Furniture B.V. (3)
Doğtaş Holland B.V. (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğtaş Germany Gmbh (1)
Özel Biga Can Sağlık Hizmetleri (2)
Şahıs ortaklar(3)
Diğer ilişkili taraflar
4.256.795
1.680.697
2.613.939
5.048
34.046
28.696
-
213.707
-
522
Toplam
8.619.221
-
213.707
522
31 Aralık 2013
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar
(2) Şahıs ortakların direk ya da dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler
(3) Ortaklar ve Doğan ailesi üyeleri
b)
İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar
İlişkili taraflardan alışlar aşağıdaki gibidir;
31 Mart 2014
Mal ve
hizmet alışları
İlişkili taraflar
Faiz
Diğer
Toplam
Doğan Çiftlik Tarım Hayvancılık Gıda San.ve Tic.A.Ş. (2)
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.(2)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
496.014
50.471
-
430
430
-
-
50.471
Toplam
546.485
-
430
50.901
Mal ve
hizmet alışları
Faiz
Diğer
Toplam
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.(2)
Ayşe Doğan(3)
Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizm. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. (2)
Şafak Doğan Gayrimenkul Yatırım Dan. Nakliye Tic. Ltd. Şti. (2)
308.974
4.544
11.800
-
3.750
-
308.974
3.750
4.544
11.800
Toplam
325.318
-
3.750
329.068
Faiz geliri
Diğer
gelirler
Toplam
31 Mart 2013
İlişkili taraflar
31 Mart 2014
İlişkili taraflara satışlar aşağıdaki gibidir;
Mal ve
hizmet satışları
İlişkili taraflar
GYD Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Enerji Maden İnş. A.Ş (2)
Dogtas Holland (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
GYD Gayrımenkul Yatırım Danş. Enerji ve Mdn. Inş. A.Ş. (2)
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.(2)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
Diğer (2),(3)
130.649
53.896
4.071
4.057
4.057
10.085
-
168
197
-
130.649
53.896
4.071
4.225
197
4.057
10.085
Toplam
206.815
-
365
207.180
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar
(2) Şahıs ortakların direk ya da dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler
(3) Ortaklar ve Doğan ailesi üyeleri
47
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
25.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
31 Mart 2013
Mal ve
hizmet satışları
Faiz geliri
Diğer
gelirler
Toplam
GYD Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Enerji Maden İnş. A.Ş (2)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
Davut Doğan (3)
Adnan Doğan (3)
Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizm. Tur. Gıda San. Ve Tic A.Ş. (2)
Dogtas Holland (1)
Doğtaş Germany (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğan Çiftlik Tarım Hayv. Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (2)
Murat Doğan (3)
İsmail Doğan (3)
2.520
1.992
4.333.485
3.336.315
96
192.620
155.952
23.192
84
144
1.271
-
-
2.520
1.992
4.333.485
3.336.315
96
192.620
155.952
23.192
84
144
1.271
Toplam
8.047.671
-
-
8.047.671
İlişkili taraflar
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar
(2) Şahıs ortakların direk ya da dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler
(3) Ortaklar ve Doğan ailesi üyeleri
c)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 553.110 TL’dir (31 Mart
2013 – 218.498 TL).
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı kredileri ve finansal kiralama borçlarını da içeren borçlar, nakit ve nakit
benzerleri ve çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren
özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim
tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse
ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam
sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Grup’un özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Grup risk yönetim politikası esas olarak mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine
odaklanmakta olup uygulanan politikalarla olası olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.
48
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Grup’un maruz kaldığı riskler
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz
kalmaktadır. Grup ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın
gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda
Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri
nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
Grup’un hammaddelerinin bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Bu nedenle Grup’un üretim maliyetleri önemli
oranda döviz kuruna duyarlıdır. Dövizin arttığı dönemlerde maliyet artışının rekabet şartları nedeniyle
satış fiyatlarına yansıtılamaması halinde Grup’un kar marjlarında önemli oranda azalma oluşturması
muhtemeldir.
Kur riski ve yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Grup, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine
maruz kalmaktadır.
49
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar toplamı (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar toplamı (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yük.
13. Kısa vadeli yük. toplamı (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yük.
16b. Parasal olmayan diğer yük.
17. Uzun vadeli yük. toplamı (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçlarının net varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yük. Tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-12b-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL Karşılığı
36.555.474
18
36.555.492
-
USD
3.620.514
3.620.514
-
Euro
9.519.577
6
9.519.583
-
36.555.492
6.316.408
22.570.698
28.887.106
86.036.581
86.036.581
3.620.514
2.400.884
10.307.196
12.708.080
39.289.698
39.289.698
9.519.583
352.139
352.139
-
114.923.687
51.997.778
352.139
(78.368.195)
(48.377.264)
9.167.444
(78.368.195)
(48.377.264)
9.167.444
10.265.129
2.875.025
1.228.959
346.788
2.518.607
703.521
50
Cari Dönem
GBP Diğer
-
Önceki Dönem
GBP
Diğer
-
TL Karşılığı
37.836.827
2.968
37.839.795
-
USD
4.773.534
9
4.773.543
-
Euro
9.415.520
1.004
9.416.524
-
-
37.839.795
7.364.295
14.244.585
21.608.880
82.109.001
82.109.001
4.773.543
548.818
6.674.125
7.222.943
38.471.162
38.471.162
9.416.524
2.108.957
2.108.957
-
-
-
103.717.881
45.694.105
2.108.957
-
-
- (65.878.086)
(40.920.562)
7.307.567
-
-
(65.878.086)
(40.920.562)
7.307.567
-
-
8.664.139
1.245.121
938.287
176.361
2.964.357
281.627
-
-
-
-
-
-
-
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Aşağıdaki tabloda 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un bilançosundaki net döviz
pozisyonunun döviz kurlarındaki değişimlerle ulaşacağı durumlar özetlenmiştir.
31 Aralık 2013
Değer
Değer
kazanması Kaybetmesi
Değer
kazanması
31 Mart 2014
Değer
kaybetmesi
USD kurunun % 10 değişmesi halinde:
USD net Etki
(10.593.653)
10.593.653
(8.733.676)
8.733.676
Euro kurunun % 10 değişmesi halinde:
Euro net etki
2.756.833
(2.756.833)
2.145.867
(2.145.867)
Faiz haddi riski
Grup, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz
haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki belirtilmiştir:
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal borçlar
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal borçlar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
81.648.216
1.650.000
81.681.796
85.351.603
53.691.030
31 Mart 2014 tarihinde USD doları para birimi cinsinden olan finansal borçlar için faiz oranı 100 baz
puan (%1) yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 646.552 TL
daha düşük/yüksek olacaktı (31 Mart 2013 – 135.220 TL).
Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar,
Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak
karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Finansal varlıkların defter değeri en yüksek düzeyde maruz kalınan kredi riskini gösterir. Raporlama
tarihinde kredi riskine en yüksek maruz kalma düzeyi aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
51
Notlar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
4
5
6
1.488.173
82.086.412
1.610.646
4.849.182
65.940.686
1.355.972
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Raporlama tarihinde nakit ve nakit benzerleri, ticari ve diğer alacakların yaşlandırması aşağıdaki
gibidir:
Vadesi geçmemiş
0-30 gün arası geçmiş
31-120 gün arası geçmiş
120-180 gün arası geçmiş
180 gün ve üzeri vadesi geçmiş
Brüt
31 Mart 2014
Değer
düşüklüğü
Brüt
31 Aralık 2013
Değer
düşüklüğü
85.185.231
55.000
17.065.697
(55.000)
(17.065.697)
72.145.840
50.250
7.600
17.059.261
(50.250)
(7.600)
(17.059.261)
102.305.928
(17.120.697)
89.262.951
(17.117.111)
Likidite riski ve yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini
yönetmeye çalışmaktadır.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Aşağıdaki tablo, sözleşme uyarınca gelecek dönemlerde nakit olarak ödenecek, Grup’un türev
niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını göstermektedir.
31 Mart 2014
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan
uzun
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari ve diğer borçlar
-İlişkili taraf
-Diğer
165.298.198
1.701.621
40.666.122
132.169
40.533.953
188.076.064
1.900.081
40.683.093
132.169
40.550.924
57.848.811
352.514
28.522.907
132.169
28.390.738
36.821.836
1.057.545
12.160.186
12.160.186
93.405.418
490.021
-
-
Toplam finansal yükümlülükler
207.665.941
230.659.238
86.724.232
50.039.567
93.895.439
-
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl arası
5 yıldan
uzun
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari ve diğer borçlar
-İlişkili taraf
-Diğer
137.386.739
1.986.087
47.650.475
214.229
47.436.246
160.425.534
2.252.596
47.707.830
214.229
47.493.601
43.480.444
352.515
33.245.522
33.245.522
17.585.570
1.057.545
14.462.308
214.229
14.248.079
99.359.520
842.536
-
-
Toplam finansal yükümlülükler
187.023.301
210.385.960
77.078.481
33.105.423 100.202.056
-
Sözleşme vadeleri
31 Aralık 2013
Sözleşme vadeleri
52
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup’un
cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.
Finansal tablolarda maliyet veya etkin faiz yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş maliyet ile taşınan
finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri:
Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit
ve nakit eşdeğeri varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin
rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı
düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından
dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş
maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli USD cinsinden
banka kredilerinin faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için bu kredilerin
rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Kısa vadeli sabit faizli TL kredilerinin
ise vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç
sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
•
•
•
Belirli varlıklar ve yükümlülükler için, aktif piyasalardaki kote edilmiş fiyatlar (düzeltme
yapılmamış) (Seviye 1),
Aşama 1 içinde yer alan kote edilmiş fiyatlardan başka, varlık ve yükümlülükler için, ya direk
(fiyat olarak) ya da dolaylı (fiyatlardan türetilerek) gözlenebilir girdiler (Seviye 2),
Gözlenebilir bir piyasa datası baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler
(gözlenemeyen girdiler) (Seviye 3):
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal araç
bulunmamaktadır.
27.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Yoktur.
53
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
28.
Durdurulan faaliyetler
1 Ocak – 31 Mart 2014 ve 1 Ocak – 31 Mart 2013 hesap dönemlerine ait durdurulan faaliyetlere ilişkin
gelir tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Mart 2014
1 Ocak –
31 Mart 2013
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
41.452
(331.363)
(182.532)
516.784
(821.514)
67.408
(1.242.967)
(261.562)
17.808
(94.555)
Durdurulan faaliyetler faaliyet karı /(zararı)
(777.173)
(1.513.868)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
84.746
(111.550)
25.974
(277.436)
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
(803.977)
(1.765.330)
71.363
116.394
(732.614)
(1.648.936)
Durdurulan faaliyetler
Vergi gelir/(gideri)
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı
31 Mart 2014 tarihi itibariyle durdurulan faaliyetlere ilişkin varlık ve yükümlülüklerin detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
345.070
1.100.710
3.036.543
126.658
370.123
1.372.688
3.554.564
58.989
Toplam dönen varlıklar
4.608.981
5.356.364
Ticari ve diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
20.174
3.009.418
7.535
1.291.707
-
20.601
3.220.667
1.203.740
67.585
Toplam duran varlıklar
4.328.834
4.512.593
Toplam varlıklar
8.937.815
9.868.957
Finansal borçlar
Ticari ve diğer borçlar
Borç karşılıkları
1.472.091
1.289.403
170.056
1.404.227
1.336.145
177.086
Kısa vadeli yükümlülükler
2.931.550
2.917.458
Finansal borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
456.264
53.303
784.467
89.964
Uzun vadeli yükümlülükler
509.567
874.431
Toplam yükümlülükler
3.441.117
3.791.889
Durdurulan faaliyetlere ilişkin net varlıklar
5.496.698
6.077.068
54
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
29.
Hisse başına kar
31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde sona eren dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı
ortalaması ve birim hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse
içermediği varsayılmıştır):
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi
Sürüdürülen faaliyetler net kar/zarar (-)
Net kar/zarar (-)
8.094.233.843
(7.559.338)
(6.977.979)
5.000.000.000
199.530
(1.431.231)
Sürüdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç (kuruş)
Hisse başına kazanç (kuruş)
(0,093)
(0,086)
0,004
(0,029)
30.
TMS açıklama zorunluluklarına ek açıklamalar:
Grup, TMS uyarınca hazırlanması zorunlu mali tablolar ve açıklamalarına ek olarak, Grup
performansını, arızi olduğunu düşündüğü ve tekrarlamayacak gelir / gider kalemlerinin ve provizyon
olarak kayıtlara alındığı için nakit akımı gerektirmeyen bazı gelir tablosu kalemlerinin etkilerini de
arındırarak hesapladığı Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (“FVAÖK”) ile takip etmektedir. Aşağıda,
bu şekilde hesaplanan FVAÖK tutarları, TMS gereklerine ek olarak analiz amaçlı olarak aşağıda
sunulmaktadır:
1 Ocak –
31 Mart 2014
Net dönem karı/ (zararı)
Vergi
Finansal gelir
Finansal gider
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin gider karşılığı
Tek seferlik giderler/(gelirler)
FVAÖK
Sürdürülen
faaliyetler
Durdurulan
faaliyetler
Toplam
(6.245.365)
(1.313.973)
(355.124)
7.272.545
1.968.690
331.978
669.456
737.138
(732.614)
(71.363)
111.550
192.853
3.182
(10.674)
-
(6.977.979)
(1.385.336)
(355.124)
7.384.095
2.161.543
335.160
658.782
737.138
3.065.345
(507.066)
2.558.279
1 Ocak –
31 Mart 2013
Sürdürülen
faaliyetler
Durdurulan
faaliyetler
Toplam
Net dönem karı/ (zararı)
Vergi
Finansal gelir
Finansal gider
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin gider karşılığı
217.705
(18.175)
(40.600)
3.721.909
1.677.094
202.107
(369.036)
(1.648.936)
(116.394)
(25.974)
277.436
27.216
44.449
45.474
(1.431.231)
(134.569)
(66.574)
3.999.345
1.704.310
246.556
(323.562)
FVAÖK
5.391.004
(1.396.729)
3.994.275
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
1 123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content