close

Enter

Log in using OpenID

CEV214E_Environmental Ecology_CCF

embedDownload
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Çevre Ekolojisi
Environmental Ecology
Kodu
(Code)
CEV 214
CEV 214E
Yarıyılı
(Semester)
Kredisi
(Local
Credits)
3
3
Bölüm / Program
(Department/Program)
Dersin mesleki bileşene
katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
(Course Description)
30-60 kelime arası
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5
adet
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9
adet
3
Çevre Mühendisliği
(Environmental Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
AKTS
Kredisi
(ECTS
Credits)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course
Language)
Türkçe/İngilizce
(Turkish/English)
Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Mühendislik
(Engineering
Science)
80
20
Mühendislik
Tasarım
(Engineering
Design)
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
Ekosistemler. Ekosistemlerde enerji akışı ve organizasyon. Popülasyon ekolojisi. Komünite
ekolojisi. Ekolojik döngüler. Karasal ve sucul ekosistemler. Yapay ekosistemler. Güncel ekolojik
sorunlar.
Ecosystems. Energy flow and organization in ecosystems. Population ecology. Community
ecology. Ecological cycles. Terrestrial and aquatic ecosystems.. Constructed ecosystems.
Current ecological problems
1. Ekoloji ve doğal çevre ile ilgili konulara giriş sağlamak
2. Değişik ekosistemler ile ilgili temel bilgileri vermek
3. Ekosistemlerde organizasyon ile ilgili temel bilgileri vermek
4. Doğanın, kirlenme ve aşırı kaynak kullanımı gibi insanların neden olduğu baskılara tepkilerinin
anlaşılmasını sağlamak.
5. Ekolojik mühendislik ile ilgili temel bilgileri sağlamak
1. To introduce topics related to ecology and the natural environment
2. To give basic information about different ecosystems
3. To provide fundamentals of organization in ecosystems
4. To support comprehension of the response of nature to man caused stresses such as
pollution and overexploitation
5. To provide the fundamentals of ecological engineering
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Ekoloji ile ilgili temel kavramları öğrenir.
II. Doğadaki madde ve enerji döngülerini öğrenir.
III. Ekosistemlerde organizasyon hakkında temel bilgiler edinir
IV. Farklı ekosistemler ile ilgili bilgi sahibi olur.
V. Yapay ekosistemler ve bu ekosistemlerin üretimde ve mühendislikte kullanımları ile ilgili
temel bilgiler edinir.
Students completing this course will be able to;
I. Learn the basic concepts related to ecology
II. Learn energy and material cycles in nature
III. Receive fundamental information on organization in ecosystems
IV. Gain knowledge about different ecosystems
V. Receive basic information on constructed ecosystems and their utilization in engineering
and production
Ders Kitabı
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Maddeler halinde en çok
5 adet
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
th
Odum, E.P. and Barrett, G.W. (2005). "Fundamentals of Ecology", 5 ed., Thomson
Brooks/Cole, USA, ISBN 0-534-42066-4. [Mustafa Inan Main Library: QH 541-029 2005].
1. Kocataş, A. 2003. Ekoloji – Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Yayınevi, ISBN: 975-483-177-7
2. Gökmen, S. 2007. Genel Ekoloji, Nobel Yayınevi, ISBN: 978-9944-77-170-2
3. Odum, E.P. ve Barrett, G.W. 2008. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, ISBN: 9789944-341-745
Öğrencilere, ekolojik bir problem ve bu problemin çözümü ile ilgili bir araştırma ödevi
verilmektedir.
Students are assigned a research homework related to an ecological problem and its solution.
Laboratuar
Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Ödevlerin hazırlanması sırasında internet erişimi ve bilgisayar kullanımı gereklidir.
Computer use and internet access are required during the preparation of the homework.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
2
80 (35+45)
1
20
DERS PLANI
Hafta
Dersin Çıktıları
Konular
1
Ekoloji ve Ekosistemler
I
2
Ekosistemlerde enerji akışı-I
II
3
Ekosistemlerde enerji akışı-II
II
4
Ekolojik Döngüler – I
II, IV
5
Ekolojik Döngüler – II
II, IV
6
Ekosistemlerde organizasyon
7
Popülasyon Ekolojisi, Ara Sınav-1
8
Komünite Ekolojisi
III
9
Deniz Ekosistemleri
IV
10
Tatlısu ve Sulak Alan Ekosistemleri
IV
11
Karasal Ekosistemler
IV
12
Yapay Ekosistemler
13
Telafi dersi, Ara Sınav-2
14
Güncel ekolojik sorunlarla ilgili vak’a takdimleri; Öğrenci Sunumları
III
I,II,III
IV
III,IV,V
I,II,III,IV,V
COURSE PLAN
Weeks
Topics
Course Outcomes
1
Ecology and Ecosystems
I
2
Energy Flow in Ecosystems-I
II
3
Energy Flow in Ecosystems-II
II
4
Ecological Cycles-I
II, IV
5
Ecological Cycles-II
II, IV
6
Organization in Ecosystems
7
Population Ecology
8
Community Ecology
III
9
Marine Ecosystems, Midterm Exam-1
IV
10
Freshwater and Wetland Ecosystems
IV
11
Terrestrial Ecosystems
IV
12
Constructed Ecosystems
IV
13
Tutorial Lecture, Midterm Exam-2
14
Case studies related to current ecological problems; Student Presentations
III
I,II,III
III,IV,V
I,II,III,IV,V
Dersin Çevre Mühendisliği Programı ile İlişkisi
Katkı
Seviyesi
Program Çıktıları
1
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
2
Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği
3
Çevresel bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtları dikkate alarak, bütünleşik bir yaklaşımla
tasarlama yeteneği
4
Bireysel ve takım olarak çalışabilme ve çok disiplinli çalışma gruplarında yer alabilme yeteneği
5
Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği
6
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
7
Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği
8
Çevre Mühendisliği çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisini, sürdürülebilirlik ve çevre
politikası çerçevesinde kavrama bilinci
9
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği
10
Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
11
Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
kullanabilme yeteneği
2
3
X
X
X
X
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Relationship between the Course and the Environmental Engineering Program Outcomes
Level of
Contribution
Program Outcomes
1
1
An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering
2
An ability to design and conduct experiments along with data interpretation and analysis
3
An ability to design an environmental system, component or process with an integrated approach
considering the multi-realistic constraints
4
An ability to work individually, in team and to participate in multi-disciplinary working groups
5
An ability to identify, formulate and solve problems in the field of Environmental Engineering
6
An understanding of professional and ethical responsibility
7
An ability to communicate effectively
8
An understanding of the impact of Environmental Engineering solutions in a global and societal
context within the framework of sustainability and environmental policy
X
9
A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
10
A knowledge of contemporary issues
11
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools suitable for Environmental
Engineering practice
X
X
X
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
2
Tarih (Date)
19.08.2014
İmza (Signature)
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content