close

Enter

Log in using OpenID

8.Sınıf Vatandaşlık ve D.E.Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

embedDownload
[!] Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önem üzerinde durulur.
[!] Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma vb. değerlerin önemi vurgulanır. İnsan olmanın bu değerlere sahip
olmak, onları içselleştirmek ve onlar için çaba göstermekle mümkün olacağına
değinilir.
[!] Kişisel özelliklerin ve farklılıkların, insanların birbirini tamamlamalarına ve
birlikte yaşamalarına yardımcı olduğu vurgulanır.
[!] Öğrencilerin, kendi özelliklerini fark etmelerinin önemi üzerinde durulur.
[!] Kendisinin ve diğer insanların farklı özelliklere sahip olmasının doğal olduğu ve bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.
[!] İnsanların seçme şansına sahip olmayıp doğuştan hazır buldukları ya da
sonradan kontrol dışı oluşan bazı fiziki özellikleri (adı, soyadı, ailesinin sosyoekonomik durumu, boyu, kilosu, engellilik vb.) ile ilgili ön yargı, dışlama ve aşağılamanın yanlışlığı üzerinde önemle durulur.
[!] Kendi varlığından hareketle insan olmanın değeri vurgulanır. (1. kazanım)
[!] Kendisinin ve başkalarının yaşamına ve onuruna saygı duymanın önemi
üzerinde durulur. (1. kazanım)
[!] Veda Hutbesi, Mesnevi, Makâlât vb. kültürümüze ait metinlerden, düzeye uygun ve konuyu destekleyen örnekler verilir. (1. kazanım)
[!] Her insanın özünde bir değer taşıdığı ve bu anlamda kendimizden, çevremizdeki insanlardan hareketle tüm insanların değerli olduğu vurgusu yapılır.
(4. kazanım)
AÇIKLAMALAR
[!] Bu temada (1. tema) verilecek temel beceriler: gözlem, araştırma, yaratıcı düşünme, empati, iletişim, eleştirel düşünme, ayrımcılığa duyarlılık, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel
ve etkili kullanma, sosyal ve kültürel katılım, sosyal uyum.
[!] Bu temada (1. tema) verilecek temel değerler: saygı, sevgi, eşitlik, öz saygı, barış, onur, farklılıklara saygı, ırkçılık karşıtlığı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
6. İnsanın varlığının ve onurunun korunma5. İNSANIN VARLIĞI VE
sında insan haklarının ve demokrasinin öne- ONURUNUN KORUNMASI
mini fark eder.
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
5. İnsanlığın insani değerlerle korunup geliştirileceğini kabul eder.
4. İNSANİ DEĞERLER
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
3. Kendi bireysel farklarının topluma neler
3. FARKLILIKLARIMIZ VE
katabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
TOPLUM
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
4. ETK‹NL‹K
5. ETK‹NL‹K
6. ETK‹NL‹K
7. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
1. İNSANIN DEĞERİ
ETKİNLİKLER
2. Her bireyin kendine has özelliklerinin ol2. BİREYLERİN KENDİNE
duğunu kabul eder.
HAS ÖZELLİKLERİ
1. Her insanın değerli ve onurlu olduğunu
kabul eder.
4. Kendisine ve çevresindeki kişilere değer
verir.
KAZANIMLAR
KONULAR
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
1. TEMA: HER İNSAN DEĞERLİDİR
AY
EYLÜL
EKİM
EKİM-KASIM
HAFTA
3-4
1
2
4
1
3
SAAT
1
1
1
1
1
1
14
15
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
2. Demokrasinin insana ve in-san iradesine ver- 2. DEMOKRASİLERDE İNSANIN
diği önemi fark ederek onu bir yaşam biçimi olarak ÖNEMİ
benimser.
3. Demokratik bir vatandaş olmanın gereklerini 3. DEMOKRATİK VATANDAŞ
örneklerle açıklar.
4. Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kül- 4. FARKLILIKLAR VE TOPLUM
türel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini
kavrar.
5. Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak 5. AYRIMCILIK
ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık gösterir.
6. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında
6. TOPLUMSAL CİNSİYET
kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir.
EŞİTLİĞİ
ETKİNLİKLER
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
KONULAR
1. Farklı tanım kavram, beceri ve değerlerden
1. DEMOKRASİNİN TEMEL
yola çıkarak demokrasinin temel özelliklerini kav- ÖZELLİKLERİ
rar.
KAZANIMLAR
2. TEMA: DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
AY
KASIM
KASIM-ARALIK
ARALIK
HAFTA
2
3
4
1
2
5
SAAT
1
1
1
1
1
1
[!] Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin insan haklarına aykırı olduğu
üzerinde durulur.
[!] Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önemi belirten örnekler verilir.
[!] Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge, cinsiyet, sosyal sınıf/tabaka
vb. unsurlara dayalı ayrımcılık ve toplumsal dışlama evrensel boyutta
ele alınır.
[!] Ayrımcılığı önlemenin hukuksal düzenleme ve önlemlerin yanında bireysel çabalar da gerektirdiği vurgulanır.
[!] Ön yargı, dışlama, aşağılama gibi davranışların insan hakları ile
bağdaşmadığı vurgulanır.
[!] Toplumdaki farklılıkların doğal olduğunun kabulüne ve bunun
korunmasının önemine dikkat çekilir.
[!] Farklılıkların toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlaması
gerektiğinin önemi vurgulanır.
[!] Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlik ve sosyal
adalet yanlısı, hak ve özgürlüklere saygılı, katılımcı, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. özellikleri vurgulanır.
[!] Demokrasi, hayatın her alanında; ailede, okulda ve toplumsal
çevrede demokratik ve insan haklarının özündeki değerlere uygun
davranışlar sergilenmesi çerçevesinde ele alınır.
[!] Cumhuriyetin demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülebileceği en iyi yönetim biçimi olduğu vurgusu yapılır.
[!] Millî egemenliğin anlamı ve önemi konusunda Atatürk’ün sözlerinden örnekler verilir.
[!] Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılım, sosyal adalet, sivil toplum örgütlenmesi, çoğulculuk, farklılıklara saygı, uzlaşma, eleştirel düşünme vb. kavram değer ve beceriler demokrasi kültürü ile ilişkilendirilir.
AÇIKLAMALAR
8. DİYALOG VE ETKİLİ İLETİŞİM
8. Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin
önemini fark eder.
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
ETKİNLİKLER
[!] Paylaşma, yardımseverlik, iş birliği, iş bölümü,
dayanışma vb. kavramlara vurgu yapılır.
[!] Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamanın önemi vurgulanır.
[!] Sorunların çözümünde şiddete başvurmayı ve
hukuk dışı yolları reddeden yöntemlerin gereğine ve
önemine vurgu yapılır.
AÇIKLAMALAR
[!] Bu temada (2. tema) verilecek temel beceriler: gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, ayrımcılığa duyarlılık, birlikte yaşama, empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
[!] Bu temada (2. tema) verilecek temel değerler: saygı, sevgi, dayanışma, paylaşma, adil olma, hoşgörü, sorumluluk, eşitlik, diğerkâmlık, farklılıklara saygı, ırkçılık karşıtlığı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
9. İŞ BÖLÜMÜ VE İŞ BİRLİĞİ
7. SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ
7. Karşılaştığı sorunların çözümünde demokratik tutum ve
davranışları benimser.
9. İş bölümü ve iş birliğinin, demokratik toplum yaşamı
için taşıdığı önemi örneklerle açıklar.
KONULAR
KAZANIMLAR
2. TEMA: DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
AY
ARALIK
OCAK
HAFTA
3
1
2
4
SAAT
1
1
1
1
16
17
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
5. Demokratik toplumlarda sivil top5. SİVİL TOPLUM KURULUŞlum kuruluşlarına katılımın önemini kav- LARI
rar.
6. İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri
6. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ
takip etmeye istekli olur.
GELİŞMELER
[!] Adalete kolay ve hızlı erişim ve koruyucu hukuk uygulamalarına değini-
[!] Toplumda demokrasinin, adaletin ve güven duygusunun tesisi için hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığının önemine vurgu yapılır.
[!] İnsan hakları ile ilgili çalışmalara gönüllü katılmanın önemi vurgulanır.
[!] İnsan haklarına ilişkin gelişmelere örnekler verilir.
[!] İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri izlemede kitle iletişim araçlarının rolleri
farklı boyutlarıyla değerlendirilir.
[!] Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerinde durulur.
[!] Eğitim, sağlık, çevre, kadın ve çocuk hakları vb. konularda faaliyet gösteren STK’lara vurgu yapılır.
[!] Düşüncenin üretilmesinde ve özgürce ifade edilmesinde demokratik ortamın önemi üzerinde durulur.
[!] Özgür ve bağımsız kararlar alabilen birey olma açısından demokratik
ortamın önemi vurgulanır.
[!] Kamuoyu oluşturma, dilekçe verme, kolluk kuvvetleri, idari ve yargı mercilerine başvurma konuları öğrenci düzeyine uygun olarak verilir.
lir.
[!] Kişi dokunulmazlığı/özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, çalışma, sağlık, eğitim vb. haklar üzerinde durulur.
[!] Temel hakların uluslararası belgelerle ve Anayasa’mızla güvence altına
alındığına vurgu yapılır.
[!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerden örnekler verilir.
[!] Öğrencilerin haklarını ve özgürlüklerini kendi çevrelerinden örneklendirmeleri ve sorumluluklarıyla ilişkilendirmeleri sağlanır.
[!] Kişinin hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması gerektiği vurgulanacaktır.
AÇIKLAMALAR
[!] Bu temada (3. tema) verilecek temel beceriler: gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, girişimcilik, iletişim, sosyal ve kültürel katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
[!] Bu temada (3. tema) verilecek temel değerler: özgürlük, adil olma, sorumluluk, dayanışma, uzlaşma, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
4. Hak ve özgürlüklerin demokratik
4. HAKLARIMIZI HANGİ ORbir ortamda gerçekleşebileceğini fark TAMDA KULLANABİLİRİZ?
eder.
7. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
3. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği
3. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
durumlara ilişkin demokratik çözüm İHLALİ
önerileri geliştirir.
7. Hukukun üstünlüğünü kabul eder.
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
2. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin
2. İNSAN HAK VE ÖZGÜRherkes için doğuştan ve vazgeçilmez ol- LÜKLERİ
duğunu kavrar.
ETKİNLİKLER
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
KONULAR
1. Hak, özgürlük ve sorumluluk ara1. HAK, ÖZGÜRLÜK VE SOsındaki ilişkiyi fark eder.
RUMLULUK
KAZANIMLAR
3. TEMA: HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
AY
OCAK
ŞUBATMART
MART
ŞUBAT
HAFTA
3
1
2
3
4
2
3
1
SAAT
1
1
1
1
1
1
1
1
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
6. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin öne5. VATANDAŞLIK GÖREV VE
mini kavrar.
SORUMLULUKLARIMIZ
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
4. Karar verme süreçlerine katılmanın önemini
4. KARAR VERME SÜREÇLEbilir ve kendi konumuna uygun sorumluluklar üstle- RİNE KATILIM
nir.
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. Toplum yaşamını düzenleyen kurallara uyma3. KURALLARA UYMANIN SOnın sorumluluğunu üstlenir.
RUMLULUĞU
5. Devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorum5. DEVLETİN VATANDAŞA
luluklarına örnekler verir.
KARŞI GÖREVLERİ
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
2. İçinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı so2. ÇALIŞMAK, ÜRETMEK, YARrumluluklarını yerine getirmek için çaba harcar.
DIMLAŞMAK
ETKİNLİKLER
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
KONULAR
1. Kendisinin ve toplumun ya-şam kalitesinin
1. SORUMLULUK ÜSTLENMEyükseltilmesi için sorumluluk üstlenmenin önemini NİN ÖNEMİ
fark eder.
KAZANIMLAR
4. TEMA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
AY
MART
NİSAN
NİSAN-MAYIS
HAFTA
4
3
4
1
2
1
SAAT
1
1
1
1
1
1
18
[!] Vatandaşlık görevlerine (vergi vermek, ülkeye bağlılık vb.)
öğrencilerin yakın çevresinden örnekler verilir.
[!] Vatandaşlık görevleriyle ilgili Atatürk’ün sözlerinden veya
uygulamalarından örnek/örnekler verilir.
[!] Devletin hak ve özgürlükleri korumak, insan haklarına saygılı olmak ve vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek
vb. yükümlülükleri belirtilir.
[!] Ailede, okulda, çevrede ve toplumda karar verme süreçlerine katılım örneklendirilir.
[!] Katılımcılık ve etkin vatandaşlık vb. kavramlar ilişkilendirilir.
[!] Toplum yaşamını düzenleyen (hukuk, ahlak, örf ve âdetler
vb) kurallara örnekler verilir.
[!] Örnekler günlük hayattan (trafik kuralları, okul kuralları, iş
yeri kuralları vb.) seçilir.
[!] Çalışmak, üretmek, yardımlaşmak, toplumun ve insanlığın
refah, barış ve huzurunu sağlamak, toplumsal eşitliği gerçekleştirmek konularına değinilir.
[!] Ailesine, okuluna ve çevresine karşı görev ve sorumluluklar ve bunların önemi örneklendirilir.
[!] Atatürk’ün yurtta ve dünyada barışa verdiği öneme örnekler verilir.
[!] Yaşam kalitesinin yükseltilmesinde demokratik ve insan
haklarına saygılı sosyal ve fiziki çevrenin önemine vurgu yapılır.
[!] Konuyla ilgili Atatürk’ün uygulama, görüş ya da sözlerinden örnekler verilir.
AÇIKLAMALAR
19
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
9. Engelli, yaşlı vb. bireylerle empati yaparak onların
9. ENGELLİLERE VE YAŞrahat bir yaşam sürdürebilmeleri için sorumluluk üstlenir.
LILARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
10. Toplumsal sorunların farkına varır ve bunlar hakkında
10. TOPLUMSAL SORUNkonumuna uygun çözüm önerileri geliştirir.
LAR VE ÇÖZÜMLERİ
[!] Açlık, yoksulluk, trafik, işsizlik, göç, çevre kirliği, israf, insanlığı tehdit eden hastalıklar, kaynakların azalması vb. sorunlara değinilir.
[!] Birey olarak sorumluluk almanın sorunların çözümüne katkıda bulunduğu vurgulanır.
[!] Bu kazanıma yönelik hazırlanan etkinlikler öğrenciyi yaşlı
ve/veya engelliler ile iletişim kurmayı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır.
[!] Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının dikkatli kullanılması ve bunlara zarar vermekten kaçınılmasının gerekliliği üzerinde durulur.
[!] Toplumsal birlikteliğimizi sağlayan ögelere örnekler verilir
(Bir toplumun/milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan, dil, din,
tarih, kültürel ve ahlaki değerler, vatanseverlik vb. vurgulanabilir.).
[!] Millî birlik ve beraberliğin önemine ilişkin Atatürk’ün sözlerinden örnek verilir.
AÇIKLAMALAR
Not: Yıllık planda 36 hafta olduğu dikkate alınarak programda önerilen sürelerde, konu içeriklerine göre bazı değişiklikler yapılmıştır. 1. temanın süresi yedi ders saati, 2. temanın süresi on ders saati, 3. temanın süresi sekiz ders saati, dördüncü temanın süresi ise on bir ders saati olarak alınmıştır.
[!] Bu temada (4. tema) verilecek temel beceriler: gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, girişimcilik, empati, sosyal ve kültürel katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma,
kaynakları etkili kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, öz yönetim, sosyal uyum, birlikte yaşama.
[!] Bu temada (4. tema) verilecek temel değerler: adil olma, eşitlik, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma, dayanışma, hoşgörü, farklılıklara saygı duyma, sorumluluk, yardımseverlik, öz saygı, onur,
kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, barış, sevgi, vatanseverlik.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
8. Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korun8. KAMU MALLARI VE
masında sorumluluk üstlenir.
ORTAK YAŞAM ALANLARI
ETKİNLİKLER
1. ETK‹NL‹K
2. ETK‹NL‹K
3. ETK‹NL‹K
KONULAR
7. Toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan değerleri ko7. DEĞERLER VE TOPruma ve geliştirme konusunda sorumluluk üstlenir.
LUMSAL BİRLİKTELİĞİMİZ
KAZANIMLAR
4. TEMA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
AY
MAYIS-HAZİRAN
HAZİRAN
MAYIS
HAFTA
2
3
1
2
4
SAAT
1
1
1
1
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content