close

Enter

Log in using OpenID

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

embedDownload
C U ..U ,,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-1
Konu: Konyaaltı 6407 ada 1 p. UİP
*9 \ • *
\ y
.
EXP02016
ANTALYA
L /07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan,
18İ-IIa; 19İ-IIId nolu imar paftalarında yer alan 6407 ada 1 parseldeki çay bahçesinin alanı ile
mülkiyet sınırlarının uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.
Hüsam,
İmar ve Şehir*
aşkanı V.
Uygun görüşl^ a*fc ederim.
tok
ardımc sı V.
Uygun görüşle arz ederim.
JW J2 Ğ \4
TarüFKARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
0 /../tf# 2 O 1 4
\........
Menderes TÜREL \
■. Meı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: [email protected] antalva-bld.gov.tr
planlam [email protected] antalva.bel.tr
«. . - -
^ t *e *
â e C
v
c
K O N Y/^LTI
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
EXP02016
ANTALYA
MECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
DONEMİ
t a r ih i
b ir l e ş im
oturum
BELEDİYESİ
HAZIRAN/2014
06/06/2014
1
1
29
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih ve 578 yazısı.
18I-2A ve 19I-3D imar planı paftalarında bulunan, Gürsu Mahallesi 6407 ada ve çevresi için
hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği
ÖZÜ
ile kabul edilmiştir.
18
GÜNDEM NO
KARAR NO
78
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06/06/2014 TARİH,
78 SAYILI KARARIDIR
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Başkanlık Makamı’na
Konu: Gürsu Mahallesi 6407 ada ve çevresini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 gün ve 58 sayılı karan ile imar komisyonuna
havale edilmiştir.
Konu İmar Komisyonu’nun 23.05.2014 gün ve 99 sayılı karan ile değerlendirilmiş ve
komisyon raporu hazırlanmıştır. Konuya ilişkin imar planı değişikliği ve imar komisyon raporu
yazımız ekinde olup;
Konunun görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje
Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih ve 578 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih
ve 578 yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
23.05.2014
07.05.2014
Karar Tarihi
Karar Tarihi
99
Karar No
Karar No
58
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
Gürsu Mahallesi, 6407 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı
ÖZÜ
değişikliği.
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
İmar Paftası
Gürsu
6407
18İ-2A/19İ-3D
94003877.FR.26/R.01/ 1.2
KARAR
Gürsu Mahallesi 6407 ada 01 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş;
-İmar planı ile kadastro sınırlan arasındaki uyumsuzluğun giderildiği,
-Kullanım kararının ve yapılanma koşullarının değiştirilmediği,
görüldüğünden, konu Komisyonumuzca incelenerek uygun bulunmuştur.” İfadeli, 23.05.2014 tarihli,
Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner CIHANTIMUR (imzalı), Sözcü
Mehmet HACIARIFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı)
İmar Komisyonu raporunu okudu.
Meclis Başkam Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
18İ-2A ve 19İ-3D imar planı paftalarında bulunan, Gürsu Mahallesi 6407 ada ve çevresi için
hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile
kabul edildi.
94003877.FR.26/R.01/2.2
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA KONYÂALTI BELEDİYESİ
PAFTA NO
ADA NO
K
1/1000
7
i
18 i-2A
6407
PARSEL NO
ALANI
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
6407 ada 1 nolu parselde yer alan Çay Bahçesinin alanı ile mülkiyet sınırlarının uyumlu
hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
: 1
1 7 7 0 m2
[ f = M E \ 7c U 'P 3T a n "
P l A N l f i M f l İMŞföföT AA€DİKfH LTD. ŞTİ,
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
6407 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN
(ÇAY BAHÇESİ)
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Alan; Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Gürsu Mahallesi sınırları dahilinde 181 2A ve19l 3D nolu 1/1000 Ölçekli İmar Planı
paftalarında kalmaktadır. Söz konusu alan, Antalya Kemer yolu üzerinde, Atatürk Bulvarına cepheli konumdadır.
Uydu Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
6407 ada 1 nolu parselde yer alan Çay Bahçesinin alanı
amaçlanmaktadır.
Halihazır ve Kadastral Durum
ile mülkiyet sınırlarının uyumlu hale getirilmesi
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Mevcut durumda alanın kuzeyinde tarihi kalıntı koruma altına alınmıştır. Bunun dışında 1/1000 Ölçekli Uygulama imar
Planındaki Trafo Alanı dahilinde bu amaca uygun bir Trafo yapısı mevcut olup geriye kalan alan bütünü boş vaziyettedir.
4.
PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu alanın kuzeyindeki “Koruma Alanı Sınırı” ile tanımlı Belediye Semt Spor Tesis Alanı 5339 ada
numarası ile tescil edilmiştir. Tescil edilen bu ada dahilinde daha sonra Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından öngörülen plan değişikliğinde, (Uzaş Cumhuriyet Sitesi tarafı) yaya yolu 7 metreye daraltılarak tarihi
kalıntının korunması ve yolda kalan kısmının imar adası dahilinde muhafaza edilmesi sağlanmıştır.
Yapılan bu plan değişikliği ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarihi kalıntının "Koruma Alanı Sınırım"
da plana işlemiştir.
Mülkiyeti pian değişikliği teklifini yapan aileye ait olan 6407 ada 1 nolu parseldeki Çay Bahçesi üzerinde TAKS=0.05 ve
KAKS=0.05 koşulları ile 1 katlı bir yapılaşma öngörülmüştür. Yeni yasal düzenlemeler ve ilgili mahkeme kararlarına ek
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda söz konusu mülkiyet bütünü dahilinde plan kararına
uygun olarak özel şahıslarca “Çay Bahçesi” yapılmasında imkan tanınmaktadır.
Ancak mevcut plan kararları ile 6407 ada 1 nolu parsele ait mülkiyet sınırlarının uyuşmaması sebebi ile imar durumu
verilememektedir. Belirtilen sebep ve amaçla 1770 m2 büyüklüğündeki mülkiyet bütününe eklenmiş tescil dışı alanın
kopartılması gerekmektedir.
Buna göre;
1/1000 Ölçekli uygulama imar Planında yer alan "Çay Bahçesi” 6407 ada 1 nolu parseldeki mülkiyet sınırları ile
örtüşecek şekilde düzenlenmektedir. Bu alana daha önce eklenen yeşil alan ise aynı büyüklüğü korunacak şekilde (500
m2) Belediye Semt Spor Sahası ve Çay Bahçesi arasında 6 metrelik kamuya açık bir yeşil alan olarak tekrar tesis
edilmektedir. Yapılan bu planlama ile 6407 ada 1 nolu parseldeki Çay Bahçesi için imar durumu verilmesinin önündeki
engel kaldırılmakta, m gvcut^lan^engeleri bozulmadan donatı alanları aynı büyüklükleri ile yer almaktadır.
?(ftınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1
P I A N L I I M A İ NŞf i f öT M C D İ K f U L T D . ŞTİ .
Mevcut 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
Öneri 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
Yukarıda açMarfsrr~Kapsam^^ve gerekçelerle oluşturulan
sunulı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte
^A lper GÖKÇAY
Şehir Plancısı
J ' H^rlî 701/.
A Grubu imar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
0
4
12 î 6
ı j
\S ÎP ' < & *> / {
Altmkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
E*0.80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content