close

Enter

Log in using OpenID

Bağış Formu - ODTÜ Mezunları Derneği

embedDownload
BURS VE YARDIMLAR FONU - BAĞIġ FORMU
ODTÜ Mezunları Derneği'nin Burs Organizasyonu çerçevesindeki çalıĢmalarını destekliyor, bu çalıĢmalara
Burs ve Yardımlar Fonu'na bağıĢ yolu ile katkıda bulunmak istiyorum.
AġAĞIDA VERDĠĞĠM BĠLGĠLERE GÖRE ĠġLEM YAPILMASINI RĠCA EDERĠM.
Saygılarımla,
Adı Soyadı
:
...........................................................................................................................................
YazıĢma Adresi :
...........................................................................................................................................
Üye No
:
Bölüm :
M.Yılı :
...............................
.....................
.................................................
ĠĢ Tel
:
Faks :
Ev Tel :
...............................
...............................
.................................................
Firma Adı
:.................................................................................
E-Posta :.................................................
GSM
:.................................................
........................
AY SÜRESĠNCE HER AY
BĠR KEREDE
TL
.................................................
TL
(yazı ile)
...................................................................................
....................................................................................
Toplam
...................................................................................
....................................................................................
(yazı ile) TOPLAM
...................................................................................
................................................................................................
KREDĠ KARTIYLA ÖDEMEK ĠSTĠYORUM
Yukarıda belirttiğim bağıĢ miktarını VISA/MASTERCARD/EUROCARD kredi kartı hesabıma borç kaydedilerek
ODTÜ Mezunları Derneği hesabına, Dernek ile Banka arasında belirlenen koĢullar çerçevesinde alacak
kaydedilmesini kabul ediyor ve Bankayı bu konuda yetkili kılıyorum.
Banka
:
ġube
:
..............................................................
..................................................................
Kredi Kartı No :
...........................................................
Son Kul. Tar.
:
Tarih
:
...............................
.................................
Belirttiğim sürenin sonunda katkımın devamı konusunda benden yazılı bilgi alınız.
Ġġ YERĠMDE STAJ ĠMKANI SAĞLANABĠLĠR.
imza:
Ġġ YERĠMDE YARI ZAMANLI Ġġ ĠMKANI SAĞLANABĠLĠR.
YENĠ MEZUN VEYA MASTER ÖĞRENCĠLERĠNE Ġġ ĠMKANI SAĞLANMASINA YARDIMCI OLABĠLĠRĠM.
ÖZEL DERS ALMAK ĠSTEYEN ORTAÖĞRENĠM / ÜNĠ. HAZIRLIK ÖĞRENCĠLERĠNĠ DERNEĞE YÖNLENDĠREBĠLĠRĠM.
"ODTÜLÜLER BÜLTENĠ'NDE"
Ġsmimin duyurulmasını istiyorum
Ġsmimin duyurulmasını istemiyorum
BURS FORMUNU BĠZE POSTALAYINIZ VEYA FAKSLAYINIZ
ODTÜ Mezunları Derneği
ViĢnelik Tesisi
1540. Sokak No:58 100. Yıl 06530 ANKARA
Tel:(0 312) 286 79 79 /1125- Faks: (0 312) 287 75 00- GSM: 0533 723 65 66
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content