Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin /1 10- Aralık

10- Aralık -2014
KOÜ. Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi)
Mukavemet-I Dersi - 2. Ödev Soruları
SORU-1) Aşağıda ( a ), ( b ), ( c ) ve ( d ) şıklarında yazılı olan
kavramları kroki bir şekil üzerinde göstererek statik ve mukavemet
konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız
a-) Eksen ( Tarafsız eksen ) ,
b-) Kesit,
c-) Normal Kuvvet,
d-) Kesme Kuvveti,
SORU-2) Aşağıda ( a ), ( b ) ve ( c ) şıklarında yazılı olan kavramları
malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız.
a) Rijit cisim,
b) Homojen (ideal) malzeme,
c) izotrop (izotropik)
malzeme.
SORU-3) Mukavemet hesaplarının daha kolay anlaşılır bir şekilde ifade
edilebilmesi için cisimlerin (malzemelerin) Homojen ve/veya İzotrop
olduklarının kabulü ile birlikte yapılan Sağlamlık Koşulu, Ekonomiklik
Koşulu ve Emniyet Koşulu kabüllerini ayrı ayrı tanımlayınız ve bir örnek ile
açıklayınız.
SORU-4) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir
malzemeye uygulanan kısa süreli (short time) mekanik deneyler ve uzun
süreli (long time) mekanik deneyler ne amaçla yapılmaktadır?
SORU-5) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir
malzemeye uygulanan alışıla-gelmiş tek eksenli çekme testinin diğer
mekanik testlere göre önemi (veya özelliği) nedir? Açıklayınız.
SORU-6) İzotropik bir çubukta ilk boy ( L ), uzama ( L ), birim uzama (
 ), normal kuvvet ( F ), normal gerilme (  ), kesit alanı (A) ve elastisite
modülü ( E ) bilindiğine göre;
a-) Tek eksenli çekmede Hooke Kanunu ‘nu tanımlayınız,
b-) Çubuğun boyunu iki katına çıkaran gerilme değerini sistematik bir
şekilde ispatlayınız.
c-) Elastisite (Young’s) modülünün fiziksel anlamı nedir? Açıklayınız.
SORU-7) Aşağıda ( a ) , ( b ) ve ( c ) şıklarındaki soruları Bir Noktada İki
Boyutlu Gerilme Halini gözönüne alarak cevaplandırınız.
a-) Düzlem gerilme hali (DGH) problemini tanımlayınız, DGH problemi
kabulü yapılan eleman(lar)ın geometrisini belirtiniz.
b-) Düzlem genleme (zorlanma) hali (DZH) problemini tanımlayınız, DZH
problemi kabulü yapılan eleman(lar)ın geometrisini belirtiniz.
c-) Bir İzotropik malzemede elastik sabitlerin isimlerini ve sembollerini
parantez içinde belirtiniz (yazınız). Bu sembolleri kullanarak elastik sabitler
arasındaki bağıntıyı (ilişkiyi) yazınız.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin /1
10- Aralık -2014
KOÜ. Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi)
Mukavemet-I Dersi - 2. Ödev Soruları
SORU-8) Bir İzotropik malzemede üç eksenli gerilme hali için Hooke
Kanunu, elastik sabitlerin isimlerini ve sembollerini parantez içinde
belirtiniz (yazınız). Bu sembolleri kullanarak elastik sabitler arasındaki
bağıntıyı (ilişkiyi) yazınız.
SORU-9) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir
İzotropik malzemenin (cismin), kuvvet (yük) etkisi (tesiri) sonucu, hasara
uğramamasını sağlayan sonuçları hidrostatik çekme veya hidrostatik
basma etkisini kullanarak ispatlayınız ve gerekçesini açıklayınız.
SORU-10) Bir İzotropik malzemede Dilatasyon ve Hacimsel Elastiste
(Bulk) Modülü kavramlarını tanımlayınız ve açıklayınız.
SORU-11) Aşağıda ( a ) , ( b ) ve ( c ) şıklarındaki soruları Hooke Kanuna
göre elastik şekil değişimi gösteren malzemelere düşey doğrultuda
uygulanan tek eksenli çekme deneyini gözönüne alarak cevaplandırınız.
a-) Poisson Oranını (Katsayısını) tanımlayınız,
b-) Poisson Oranının değişim aralığını yazınız,
c-) En düşük ( en alt sınırdaki ) Poisson Oranı değerine sahip
malzemelerin özelliğini yazınız ve bu malzemelere uygun günümüzde
kullanılan malzeme türü adı beirtiniz.
d-) En yüksek ( en üst sınırdaki ) Poisson Oranı değerine sahip
malzemelerin özelliğini yazınız
ve bu malzemelere uygun günümüzde
kullanılan malzeme türü adı beirtiniz.
SORU-12) Bir İzotropik malzemenin Elastisite Modülü ile Kayma Modülü
ve Poisson Oranı arasında nasıl bir ilişki vardır?
SORU-13) Düşey yüklü, simetrik kesitli kirişlerde
basit eğilme
bağıntısını ispatlayınız.
SORU-14) Düşey yüklü, simetrik kesitli kirişlerde
bağıntısını ispatlayınız.
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin /2
kayma gerilmesi
10- Aralık -2014
KOÜ. Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi)
Mukavemet-I Dersi - 2. Ödev Soruları
Açıklamalar:
1-) 10 Aralık 2014 tarihinde verilen KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim / 2. Sınıf B-Şubesi) Mukavemet-I
Dersi için verilen 1. Ödev Soruları dört (3) sayfada 14 adet sorudan
oluşmaktadır.
A-) 1. Öğretim 2B Şubesi Mühendis Adayları
B-) 2. Öğretim 2B Şubesi Mühendis Adayları
C-) 2. Ödev Hazırlama, Yazım ve Teslim Kuralları,
a. En az dokuz (9) ve en fazla onbir (11) öğrenciden oluşturulmuş
Gruplar halinde yapılacak,
 Grup oluşturmada dikkat edilecek kurallar,
 Aynı Sınıf Listesinde bulunanlar arasından;
o Bologna kapsamında olanlar aralarında,
o Bologna kapsamı dışında olanlar aralarında,
 Farklı Sınıf Listesinde bulunanlar aynı Ödev grubunda yer
alamazlar (birlikte grup oluşturamazlar).
b. Makine Mühendisliği Bölümü Proje ve Bitirme Çalışması Hazırlama ve
TEZ Yazım Kılavuzu kullanılacak, (http://makina.kocaeli.edu.tr/) veya
(http://makina.kocaeli.edu.tr/BasiliEvrak.php)
c. Ödevin 1. Sayfasında Grubu oluşturan Mühendis Adaylarının
(öğrencilerinin) Fakülte Numaralarına göre Küçükten Büyüğe doğru
alt alta sıralanmış bir şekilde İsimleri ile beraber yazılacak. Ayrıca
isimlerin yanlarına her bir grup üyesinin 100 (Yüz) üzerinden ödeve
katkı düzeyi yazılacak ve bunun yanında da ıslak imzaları bulunacak.
d. 2. Ödev kurşun kalem kullanılarak, A4 formundaki beyaz, çizgisiz
fotokopi kağıtlarına, Norm yazı ile yazılarak hazırlanacaktır ve elden
teslim edilecektir.
2. Ödev Son Teslim Tarihi:
31 Aralık 2014 ve en geç saat 19:45
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin
Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol Şahin /3