close

Enter

Log in using OpenID

ders icerikleri 070814

embedDownload
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
FEMG101 Genel Biyoloji -I (3-0) 5
Biyoloji biliminin tarihsel gelişim süreci, bilimsel metod, canlıların oluşumu, canlılarda ortak
gelişimsel olaylar, biyolojik moleküller, hücre biyolojisi, hücre yapı ve içeriği, hücre
bölünmesi, hücre metabolizması, biyoteknoloji, bitkilerde mineral, tuz ve su alınımı ve
iletimi, bitkilerde madde değişimi ve enerji bütçesi, bitkilerde enerji kazanımı ve madde
yapımı, bitkilerde eşeyli ve eşeysiz çoğalma, bitkilerde gelişim, bitkilerde uyarılabilirlik.
FEMG103 Genel Biyoloji Laboratuvarı -I (0-2) 4
Mikroskop kullanma tekniği ve mikroskop tipleri, mikroskopta ölçme ve laboravtuar
aletlerinin tanıtımı, çeşitli hücreler(bitki hücresi, hayvan hücresi, prokaryot, ökaryot, koloni
vb.), canlı varlıkların kökeni, hücre zarı, plazmoliz, deplazmoliz, hücre çeperinin değişimi,
plastidlerin incelenmesi, ergastik maddeler (karbohidratlar, proteinler, yağlar, kristaller),
hücre bölünmesi (mitoz-mayoz), Maya’da tomurcuklanma ile çoğalma, mineral eksikliğinin
bitki gelişimine etkisi, bitki büyümesinin ölçümü, hareket fizyolojisi.
FEMG105 Biyoistatistik (2-0) 4
İstatistiğin tanımı ve önemi, biyolojik bilimlerde istatistik kullanımı, gerekleri ve bilgilerin
değerlendirilmesi, ortalama, standart sapma ve populasyon analizleri, geçerlik ve güvenirlik
sınırları
biyolojide
deneme
desenlerinin
belirlenmesi,
kurulması,
uygulanması
ve
değerlendirilmesinde kullanılan istatistiki metotlar, varyans, olasılık, standart hata, varsayım
denemeleri ve bir iki yönlü testler.
KİM151 Genel Kimya -I (2-2) 3
Madde ve özellikleri, bilimsel yöntem ve ölçüm teknikleri, atomlar ve atom kuramı, kimyasal
bileşikler, kimyasal tepkimeler, atomun yapısının incelenmesi, periyodik tablonun
incelenmesi, kimyasal bağlar, çözeltiler ve özellikleri Madde ve özellikleri, bilimsel yöntem
ve ölçüm teknikleri, elementler, bileşikler ve karışımlar, atomun yapısı, periyodik tablonun
incelenmesi, çözeltiler ve kimyasal bağlar.
MAT100 Matematik -I (2-0) 3
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler,
kökler ve katsayılar arasındaki bağıntılar, binom açılımı, eşitsizlikler ve mutlak değer, mantık
kuralları ve kümeler, determinantlar, matrisler, lineer denklem sistemleri, fonksiyonlar ve
türevleri, özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve türev alma kuralları, türev
uygulamaları. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, ikinci dereceden bir
bilinmeyenli denklemler, kökler ve katsayılar arasındaki bağıntılar, binom açılımı,
eşitsizlikler ve mutlak değer, mantık kuralları ve kümeler, determinantlar, matrisler, lineer
denklem sistemleri, fonksiyonlar ve türevleri, özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve
türev alma kuralları, türev uygulamaları.
TÜRK101 Türk Dili -I (2-0) 2
İmla kuralları, noktalama işaretleri (kullanım ve örnekleri ile) Kompozisyon hakkında genel
bilgiler (Tanımı, türleri, etkinliği, plan ve çeşitler). Anı, tanımı uygulamada dikkat edilecek
hususlar; tarihi ve edebi değeri. Dilin tanımı ve türleri. Dilbilgisi ve bölümleri. Türk dilinin
tarihi gelişimi. Yeryüzündeki dil grupları ve Türkçe’nin bunlar arasındaki yeri. Konuşma dili
türleri, yazı dili türleri. Ses olayları; Sohbet, tanımı, uygulamada dikkat edilecek özellikler ve
örnekler.
İNG101 İngilizce -I (2-0) 3
Present simple (to be) , subject pronouns , possessive adjectives pronouns, Commands, object
pronouns, modal verbs (can, could, will, would, may) ,Can (to express ability), adjectives ,
adverbs, Present simple (main verb) affirmative, negative, interrogative forms, Ordinal
numbers , prepositions of location,time expressions
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I (2-0) 2
"Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı
Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin
parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve
Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla
teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın
yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük
Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele
ve Mudanya'dan Lozan'a.
FEMG100 Genel Biyoloji -II (3-0) 5
İnsan ve hayvanda enerji bütçesi ve beslenme, kan ve lenf, solunum, boşaltım, genetiğin temel
kavramları, kalıtımın moleküler temeli, bakteri ve virüslerde kalıtım, insanda kalıtım,
immünobiyoloji, uyarı ve tepki, hormonlar, sinir hücresi ve sinir sistemi, eşeyli ve eşeysiz
çoğalma, hayvan ve insanda gelişme, iç ve dış etmenlerin gelişime etkisi, canlılar arası
ilişkiler, populasyonlar, ekosistemler, davranış biyolojisi.
FEMG102 Genel Biyoloji Laboratuvarı- II (0-2) 4
Protozoa kültürü hazırlanması ve incelenmesi, temel,
organik besin maddelerinin
araştırılması, alyuvarların ozmotik direncinin gözlenmesi, epitel dokunun incelenmesi, kan
dokunun incelenmesi, kas dokusunun incelenmesi, destek dokunun incelenmesi, çeşitli
taksonlara ait hayvanların incelenmesi
FEMG104 Moleküler Biyolojiye Giriş (3-0) 3
Moleküler biyolojinin tarihsel gelişimi. Biyoteknoloji, klonlama, gen tedavisi gibi güncel
araştırma alanlarının tanıtımı. Bölümde yürütülen araştırmalar ile ilgili sunumlar.
KİM152 Genel Kimya-II (2-2) 4
Çekirdek kimyası, gazlar, sıvılar ve hal değişimleri, katılar, kimyasal kinetik, kimyasal denge,
asitler ve bazlar, sulu çözelti tepkimeleri ve iyon dengeleri, kimyasal termodinamik,
elektrokimya.
MAT102 Matematik-II (2-0) 3
Belirsiz integral tanımı ve özellikleri, integral alma kuralları, bir toplamın limiti olarak belirli
integral, belirli integralin özellikleri, bir eğri altında kalan alan hesabı, iki eğri arasında kalan
alan hesabı, düzlemsel bölgelerin bir eksen etrafında dönmesiyle oluşan hacim hesabı, disk ve
kabuk metotları, yay uzunluğu, yaklaşık ve has olmayan integraller, diferansiyel denklem
tanımı, çeşitleri ve çözümü, permütasyon, kombinasyon, olasılık.
TÜRK102 Türk Dili-II (2-0) 2
Türkçe’de vurgu ve vurgu çeşitleri; Seçmeli vurgu, tabii vurgu. Fiiller(Basit ve birleşik
zamanlı).Fiil çatılar; Ek fiiller, haberleşme yazıları, mektup ve çeşitleri.Dilekçe, özgeçmiş.
Kelime, isim ve fiil kökleri. Ekler, yapım ekleri ve çeşitleri; Çekim ekleri ve çeşitleri.
Yapılarına, yüklemlerine, dizilişlerine ve anlamlarına göre cümle çeşitleri. Eleştiri.
İNG102 İngilizce-II (2-0) 3
Adverbs of quantity (any, some, only a little, only a few, ...), countable-uncountable nouns ,
How many - How much. Present progressive (affirmative, negative, interrogative forms)
Present progressive (for future meaning) Must, have to, need, should, ought to, Was,were,
past time expressions
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0) 2
Yeni Türk Devleti'nin temeli olan inkılâplar ve tarihi kökeni, Cumhuriyet Rejiminin oturtulma
çalışmaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün iç ve dış politikası, Türkiye'de tek parti yönetimi
devri, çok partili siyasi hayata geçiş denemesi ve sonuçları, jeopolitik ve Türkiye'nin
jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi. Atatürkçülüğün
tanımı ve önemi, "Atatürkçü Düşünce Sistemi' nin" oluşması ve temel özellikleri, Atatürk ve
fikir hayatı, Atatürk ve iktisat, laiklik ve din.
FEMG201 Temel Genetik-I (3-0) 5
Genetiğe giriş ve tarihçe, genetiğin kromozom teorisi, eşeyli üreyen organizmalarda yaşam
çevrimi, genotip ve fenotip kavramları, Mendel kalıtımı, bir genin allelleri arasındaki
etkileşimler, eşey tayini ve eşeye bağlı kalıtım, sitoplazmik kalıtım, rekombinasyon,
ökaryotlarda bağlantı ve genetik haritalama, mutasyon, kromozom sayısında değişmeler,
kromozom yapısı değişmeleri, genin yapısında meydana gelen değişmeler, kantitatif genetik.
FEMG203 Temel Genetik Laboratuvarı -I (0-2) 3
Temel Mendel Genetiği problem çözümleri, uygulama hazırlıkları ve Sirke Sineğinin tanıtımı
ve çaprazlama deneylerinde kullanım için karakter saptanarak besi yeri hazırlanması, Sirke
Sineği ile çaprazlama, ebeveynlerin atılması ve problem çözümü, F1 sayımı ve F1XF1
çaprazlaması, F2 sayımı ve problem çözümü.
FEMG205 Biyokimya -I (3-0) 5
Canlılığın özellikleri, hücrenin moleküler bileşenleri, biyomoleküller, aminoasitler ve
proteinler, enzimler, karbohidratlar, lipidler, nükleotidler ve nükleik asitler, vitaminler ve
koenzimler
FEMG207 Biyokimya Laboratuvarı -I (0-2) 3
Tampon çözeltilerin tanımı ve hazırlanması, asit, baz, tuz çözeltilerinin, eriyiklerin
hazırlanması, Normalite ve Molarite tayinleri.
FEMG209 Moleküler Biyoloji -I (3-0) 5
Hücrenin evrimi; hücre çekirdeği; gen anlatımı kontrolü; hücre sinyalizasyonu; hücre içi
iskeleti; hücre bölünme döngüsü; hücre bölünme mekanizmaları.
FEMG211 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı -I (0-2) 3
DNA izolasyonu ve kantitatif analizi; DNA dizi analizi; PCR-SSCP (Polimerazla Zincirleme
Sentez-Tek Zincirde Konformasyon Polimorfizmi) tarama tekniği; Southern blot; bakteri
sisteminde klonlama.
FEMG200 Temel Genetik -II (3-0) 5
Multiple alleli, polimeri mutasyon kromozom yapı ve sayı değişimi, gen, spontan ve deneysel
mutasyonlar, populasyonda genetik olaylar, tür melezi, eşem tayini, eşeme bağlı kalıtım,
genetik ve ıslah konuları ile ilgili problem çözümü
FEMG202 Temel Genetik Laboratuvarı -II (0-2) 3
Politen kromozomlar, DNA replikasyonu ve FISH, kromozom bantlaması ve karyotip,
kimyasal ve fiziksel mutagenez, kantitatif ve poligenik kalıtım
FEMG204 Biyokimya-II (3-0) 5
Canlı sistemde enerji elde etmek amacı ile kullanılan moleküller ve bunların metabolik
olaylarda kullanılmaları.
FEMG206 Biyokimya Laboratuvarı -II (0-2) 3
Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin kalitatif ve kantitatif tayinleri, kan ve idrar analizleri,
çeşitli enzim testleri.
FEMG208 Moleküler Biyoloji II (3-0) 5
Hücre bağlantıları; hücre adhezyonu ve hücre dışı matriks; eşey hücreleri ve döllenme;
gelişimin hücresel mekanizmaları; farklılaşmış hücre ve dokuların bakımı ve onarımı;
bağışıklık sistemi; kanser.
FEMG210 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı II (0-2) 3
İnsan kan hücrelerinden genomik DNA izolasyonu; polimerazla zincirleme sentez (PCR) ve
uygulamaları; DNA mutasyonlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler.
FEMG301 Mikrobiyoloji -I (4-0) 6
Mikroorganizmaların yapısı, çevresel istekleri, fizyolojisi, biyokimyası, gelişme özellikleri
genetiği ve sınıflandırılmaları, kültüre alınma yöntemleri.
FEMG303 Mikrobiyoloji Laboratuvarı I (0-2) 3
Mikroorganizmaların izolasyonu, kültürü, teşhisi, kültürlerin hazırlanması, saklanması.
FEMG305 Moleküler Genetik -I (4-0) 6
Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri, genetik materyalin kitlesi, baz içeriği ve baz dizisi,
genetik materyalin biçimi ve organizasyonu, virüslerde ve viroidlerde genetik materyalin
organizasyonu, prokaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, ökaryotlarda genetik
materyalin organizasyonu, nükleik asit metabolizması enzimleri, prokaryotlarda DNA
replikasyonu, ökaryotlarda DNA replikasyonu, virüslerde ve viroidlerde replikasyon
mekanizmaları, onarım sistemleri, gen anlatımı, transkripsiyon ve translasyon, genetik şifre.
FEMG307 Moleküler Genetik Laboratuarı-I (0-2) 3
Laboratuvar dersi, öğrencilere uygulamalı klasik ve moleküler genetik tekniklerini öğretmeyi
hedeflemektedir. Bu teknikler; DNA izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi, PCR ve RFLP,
DNA dizilim analizi, Total RNA izolasyonu, RT-PCR, Kromozom analizi, Monohibrid,
dihibrid ve geri çaprazlama, Politen kromozom, Sex linkage.
FEMG309 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I (4-0) 6
DNA ve RNA moleküllerinin izolasyonu ve saflaştırılması, kalitatif kantitatfi analizleri,
çoğaltılmaları, melezleme yöntemleri, polimorfizm analizi.
FEMG300 Mikrobiyoloji II (4-0) 6
Ökaryot ve prokaryot hücrelerin morfolojisi, bakteri, virus, alg ve arkebakteri hücrelerinin
yapısal karakterleri ve genetik özellikleri
FEMG302 Mikrobiyoloji Laboratuvarı -II (0-2) 3
Sterilizasyon; Mikroskop tanıtımı ve Uygulama; Besiyerleri hazırlanması; Kültür yöntemleri;
Mikroorganizma sayımı ve boyama yöntemleri; Biyokimyasal testler; Mantar ve Mayalar.
FEMG304 Moleküler Genetik II (4-0) 6
Genotip-fenotip
ilişkisinin
biyokimyasal
temeli,
prokaryotlarda
gen
düzenlenmesi,
indüksiyon, represyon, pozitif kontrol, negatif kontrol, transkripsiyonun başlangıç aşamasında
düzenlenmesi, transkripsiyonun başladıktan sonra düzenlenmesi, ökaryotlarda gen anlatımının
düzenlenmesi, prokaryotlarda kromozom dışı genetik sistemler (plazmidler), ökaryotlarda
kromozom
dışı
genetik
sistemler
(mitokondri,
kloroplast),
ökaryotlarda
homolog
rekombinasyon (krossingover), prokaryotlarda homolog rekombinasyon (transformasyon,
transdüksiyon, konjugasyon), homolog olmayan rekombinasyon, transposable elementler,
mutasyon, mutasyonların sınıflandırılması.
FEMG306 Moleküler Genetik Laboratuvarı -II (0-2) 3
Kromozomların moleküler organizasyonu ve kromozomlardaki yapısal farklılıklar, gen
mutasyonları ve onarım mekanizmaları, bakteriyel ve viral genetik, sitoplazmik kalıtım,
kanser genetiği ve hücre siklusunun regülasyonu, gelişimin genetik temelleri, kantitatif
kalıtım ve populasyon genetiği.
FEMG308 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler -II (4-0) 6
Proteinlerin izolasyon, kantitasyon ve konsantrasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik
analizi, çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.
FEMG401 Biyoteknoloji (3-0) 5
Fermentasyon teknolojisi ve fermentasyon ile ürün eldesi, enzim, vitamin, antibiyotik
üretilmesi, tek hücre proteini üretimi, mikrobiyal biyoremediasyon, biyoteknolojinin tarım,
ormancılık, gıda, tıp ve enerji sektörlerindeki uygulamaları, GDO’ların özellikleri, üretimi ve
önemi, biyoteknolojide patent.
FEMG403 Bitki Moleküler Biyolojisi (3-0) 5
Bitki çeşitliliği - bakteri, mantar, algler, plantimaller, briyofitler ve damarlı bitkilerin temel
biyolojisi ve evrimi; hücresel ve moleküler seviyeden tüm organizma seviyesine kadar yapı,
işlev ve gelişim; çekirdek içi ve sitoplazmik genomların yapısı; gen transfer teknikleri; çiçekli
bitkilerin gelişiminde gen anlatımı ve kontrolü; transgenik bitkiler ve biyoteknolojideki
kullanımları.
FEMG400 Hayvan Moleküler Biyolojisi (3-0) 4
Hücre iskeleti ve hücre bağlantıları gibi yapısal mekanizmaları ve ayrıca hücrede meydana
gelen hücre bölünmesi, hücre devri apoptoz ve döllenme gibi önemli olayları moleküler
düzeyde detaylı bir şekilde öğretebilmek. Böylelikle öğrencinin yüksek lisans ya da daha ileri
düzeyde yapacağı araştırmalarda kullanmasının zorunlu olduğu bu moleküler mekanizmalarla
kendi araştırmalarını tasarlayabilmelerini sağlamak.
FEMG402 Moleküler Sekanslama Teknikleri (4-0) 6
Nükleik asit dizileme teknikleri, DNA/RNA mikro array ve çip teknolojisi, tüm genom
dizileme, genotiplendirme, protein sekanslama teknikleri
SEÇMELİ DERSLER
FEMG010 Hücre Biyolojisi (2-0) 2
Hücrenin evrimi; ilkel dünyanın şartları ve protohücrenin oluşumu; hücrenin yapısının keşfi
ve hücresel organizasyonun önemi; hücre organelleri; hücre zarının yapısı ve fonksiyonu;
DNA paketlenmesi; hücre çekirdeği; aerobik solunum ve mitokondri; fotosentez ve
kloroplast; hücre içi iskelet yapısı; hücre dışı yapı ve hücre matriksi; hücre sinyalizasyonu ve
kanser.
Kromozom Biyolojisi (2-0) 2
Kromozomların yapısı ve şekilleri, metasentrik, submetasentrik, subtelosentrik ve akrosentrik
kromozomların belirlenmesi; karyotip analizi, kromozom anomalileri, histon modifikasyonları
BESR101 Beden Eğitimi-I (1-1) 2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, sporun toplumdaki yeri ve önemi spor türleri, boş
zaman eğitimi, organizmanın spora hazırlanması, ısınma sporcu sağlığı.
MZK101 Müzik-I (1-1) 2
İnsan Sanat ve Müzik, Ses Müziği-Vokal Müzik, Müziğin Temel Unsurları, Müzikte
kullanılan Ses Sistemleri, Müzik Tarihi (a- Batı Müziği Tarihi, Türk müziği Tarihi, ÇalmaSöyleme-Dinleme: Klasik Batı Müziği, Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop
Müziği, Güncel Müzikler ve Milli Marşlarımızdan Uygun Örnekler (Seçilecek eserler ve
kullanılacak çalgılar, sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve bir dönem boyunca
bireysel veya toplu olarak uygulanacaktır)
ENF105 Temel Bilgisayar Bilgisi (1-1) 2
Temel bilgisayar programları ve uygulama alanları hakkında güncel bilgiler
FEMG020 Hücre Sinyal İletim Yolları (2-0) 2
Hücre içi sinyal iletiminin temel prensipleri, hücre-hücre iletişimi, hücre proliferasyonu,
farklılaşma ve apoptoz gibi biyolojik süreçlerde rol alan sinyal yolaklarının moleküler
mekanizması
FEMG021 Sitogenetik (2-0) 2
Sitogenetik kavramı, kromozom, kromozom elde edilmesi kromozomun görüntülenmesi ve
sınıflandırılması, insan normal karyotipi, insan anormal karyotipi ve yazılması.
ENF106 Bilgisayar Programları (1-1) 2
Elektronik tablolama programlarına ait menüleri tanımak. Formüller ve fonksiyonlar
kullanarak veri analizi yapabilmek. Paket programlarla çalışmayı öğrenmek
BESR102 Beden Eğitimi-II (1-1)2
Beden eğitimi ve spor, spor türleri, Spor işletmeciliği ve sporda organizasyon ile ilgili temel
özellikler
MZK102 Müzik-II (1-1) 2
Müziğin Temel Unsurları, Müzikte kullanılan Ses Sistemleri, Müzik ve Toplum ilişkisi
Sanatın ortaya çıkış nedenleri, Sesin özellikleri ve sesin kullanılma şekli
FEMG030 Prokaryot Moleküler Genetiği (2-0) 3
Prokaryotlarda DNA ve RNA’ların yapısı, prokaryotlarda gen ve gen dışı dizilerin
düzenlenmesi, prokaryotlarda replikasyon, DNA onarımı ve gen ekspresyonu mekanizmaları
FEMG031 Klinik Genetik (2-0) 3
Klinik genetikte temel yaklaşımlar, Mendel ve Mendel dışı hastalıklar, insan mutasyon
çeşitleri, kromozomal anomaliler, genetik sendromların moleküler temelleri ve klinik fenotip,
prenatal, genetik danışmanlık
FEMG032 Mesleki İngilizce-I (2-0) 3
Biyoloji bölümden mezun olacak öğrencilerin gerek akademik çalışmalarında gerekse iş
yaşantılarında biyoloji konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve
yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak üzere mesleki terimler
içerikli İngilizce konuları işlenir.
FEMG033 Kanser Biyolojisi (2-0) 3
Hayvanlarda kansere neden olan etmenler: fiziksel etmenler (iyonize radyasyonlar, UV),
kimyasal etmenler (kanser başlatıcıları ve kanser promotörleri), biyolojik faktörler (virüsler,
bakteriler ve parazitler). DNA tümör virüsleri: SV40, Polyoma ve hücre transformasyonları.
RNA tümör virüsleri: retrovirüsler ve hücre transformasyonları, onkogenlerin ürünleri ve
hücre transformasyonları. Tümör baskılayıcı genler ve kanser. İnsan kanserleri ile ilişkili
kromozom anormallikleri. İnsan kanserlerinde gen amplifikasyonları. Metastazın moleküler
biyolojisi. Telomer kısalması ve telomeraz enziminin kanserle ilişkisi. Genomik “imprinting”
ve kanser. Kanser kemoterapisi, radyoterapisi ve ilaç dirençliliği. “Array” teknolojisi.
Farmakogenetik ve kanser
FEMG040 Ökaryot Moleküler Genetiği (2-0) 3
Ökaryotlarda DNA ve RNA’ların yapısı, ökaryotlarda gen ve gen dışı dizilerin düzenlenmesi,
ökaryotlarda replikasyon, DNA onarımı ve gen ekspresyonu mekanizmaları
FEMG041 Populasyon Genetiği (2-0) 3
Hardy-Weinberg kanunu, populasyonların grafik ile gösterilmesi, kat allellik ve kan grupları,
snyder oranları, 2 gen çifti incelenmesi, eşeye bağlı genler, avtogam populasyonlar, gen
mutasyonları, göç, seleksiyon, mutasyon ve seleksiyonun müşterek etkisi, genetik kayma,
inbriding sistemler, kantitatif kalıtım.
FEMG042 Mesleki İngilizce II (2-0) 3
Biyoloji bölümden mezun olacak öğrencilerin gerek akademik çalışmalarında gerekse iş
yaşantılarında biyoloji konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve
yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak üzere mesleki terimler
içerikli İngilizce konuları işlenir
FEMG043 Biyokimya ve Genetikte Laboratuvar Uygulamaları (2-0) 3
pH ve amino-asitler; kromatografi prensipleri; absorpsiyon spektroskopisi; proteinlerin
kantitatif tayini; nükleik asitler ve absorpsiyon özellikleri; nükleik asitlerin konsantrasyon ve
saflıklarının tayini; mutasyon hızının tayini.
FEMG050 Moleküler Kanser Biyolojisi (2-0) 3
Öğrencilere kanser hücresinin ne şekilde tüm organizmadan bağımsız olarak hareket
edebildiğini kavratmak ve hücre çoğalması, hücre döngüsünün kontrol mekanizmalarının
ayarlarının moleküler genetik temellerini anlatmak, ayrıca öğrencilerin normal hücrenin
sağkalım ve apoptoz mekanizmalarının moleküler genetiğini ve patolojilerini de
öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
FEMG051 Moleküler Taksonomi (2-0) 3
Taksonominin Geçmişi ve Geleciği; Sistematikte Yöntemler; Moleküler Taksonomi; Türlerin
Sınıflandırılmasında Moleküler Sistematik; Lokal Populasyonlarda Kısmi Evrimsel
Değişimler; DNA Düzeyinde Varyasyon; DNA ile Tanı (DNA Parmakizi); Moleküler
Taksonomide Satellit DNA'sı Ribozomal RNA Dizilimleri; Çeşitli Türlerde Moleküler
Taksonomi Çalışmaları
FEMG052 Rekombinant DNA Teknolojisi (2-0) 3
Genel bilgiler; rekombinant DNA ve gen mühendisliğinin tanımı, genel uygulama alanları /
Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan moleküler biyolojik yöntemler genlerin
klonlanması ve ekspresyonu; DNA kesim enzimleri, gen aktarımında kullanılan klonlama ve
ekspresyon vektörleri, DNA jel elektroforezi, hibridizasyon yöntemleri, gen aktarım
yöntemler, DNA dizin analizi, polimeraz zincir reaksiyonu, genomik ve cDNA kütüphaneleri
ve kullanım alanları, gen ekspresyonu ve protein analizleri / Gen mühendisliği uygulamaları
mikroorganizmalarda rekombinant protein üretimi; aşı ve hormon üretimi / Transgenik
bitkiler; bitkilere gen aktarımı, transgenik bitkilerin kullanım alanları / Transgenik hayvanlar;
hayvanlara gen aktarım yöntemleri, transgenik hayvanların kullanım alanları.
FEMG053 Bakteriyoloji (2-0) 3
Patogenez ve virülans faktörleri, bakterilerin neden olduğu hastalıklar, tanı yöntemleri.
FEMG060 Moleküler Tanı Yöntemleri (2-0) 3
Nükleik asitlerin amplifikasyon çeşitlerini, DNA polimorfizmleri ve insanda kimlik saptama
metotlarını, genetik hastalıkların moleküler tanı yöntemleri, moleküler testler, Fetal DNA nın
maternal plazmada girişimsel olmayan metodlarla tanısı, Fetal anauploidilerin Real-Time
PCR ile tanısı
FEMG061 Moleküler Mikrobiyoloji (2-0) 3
Genel açıklamalar ve bakış açısı, tarihte gerçekleşen mikrobiyoloji buluşları, prokaryotik ve
ökaryotik hücreler, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyoloji ile ilgili moleküler biyoloji
tekniklerine bakış, mikrobiyal büyüme kontrolü, mikroorganizmalar arasında metabolik
ayırım, evrim, moleküler evrim, sistematik ve taksonomi, virolojiye giriş, immunolojiye giriş.
FEMG062 Mikrobiyal Genetik (2-0) 3
Prokaryot DNA, Bakterilerde plazmid ve transpozonlar, Mikroorganizmalarda genetik
madde aktarım sistemleri, Alg, Fungus ve Virusların genetik yapıları, Mutasyon ve
DNA onarımı, Restriksiyon endonükleaz enzimleri, Genetik harita.
FEMG063 Klinik Biyokimya (2-0) 3
Laboratuar ölçüm metodları; kan, idrar, dışkı, BOS ve hematolojik analizler
FEMG070 Enzimatik Analiz (2-0) 4
Enzimatik analizin uygulama alanları, enzimatik analizin kimyasal analize olan üstünlükleri,
Enzimatik analizin prensipleri; son nokta yöntemi ve kinetik yöntemler, enzim aktivitesi
tayinleri, immunoassay teknikleri.
FEMG071 Afinite Teknikleri (2-0) 4
Affinite kromatografisi, ligand seçimi,arakol ve matriks seçimi, süspansiyonda ayırma,
kolonda ayırma, metal-şelat etkileşimleri ve kovalent kromatografi
FEMG072 Bitki Doku Kültürü (2-0) 4
Bitki doku kültürlerinin tarihi, bitki doku kültür laboratuarının kurulması, besiyeri, bileşenleri
ve hazırlanması, eksplant hazırlığı, kontaminasyon, kallus teşviki, hücre süspansiyon
kültürleri, organogenez, somatik embriyogenez, virüssüz bitkiler için meristem kültürleri,
anter kültürlerinden haploit bitki üretimi, ovül ve ovaryum kültürlerinden haploit bitki
üretimi, germplasm muhafazası ve kriyoprezervasyon, mikroçoğaltım, kültürdeki hücre ve
organlardan sekonder ürünlerin eldesi, somaklonal varyasyon.
FEMG073 Protein Mühendisliği (2-0) 4
Biyoteknoloji uygulamalarında protein moleküllerinin tasarımı için kullanılan temel yöntem
ve tekniklerin tanıtımı. Protein yapısının görüntülenmesi ve modifikasyonu ile ilgili bilgisayar
programlarının tanıtımı. Protein mühendisliği ile ilgili seçilmiş bilimsel yayınların
tartışılması.
FEMG074 Maya Biyoteknolojisi (2-0) 4
Mayaların tanımı ve sınıflandırılması. Maya hücrelerinin moleküler yapısı. Mayaların
tanılanmasında kullanılan yöntemler. Maya metabolizması. Maya genetiği (klasik genetik ve
genetik mühendisliği uygulamaları). Mayaların endüstride kulanım alanları (alkol ürünleri,
biyokütleden türevlenen ürünler, enzimler ve kimyasallar, dedavide kullanılan proteinler).
FEMG075 Enzimoloji (2-0) 4
Enzimlerin isimlendirilmesi, sınıflandırılması, kimyasal yapıları, biyolojik özellikleri,
kinetiği, aktivitesinin düzenlenmesi, analiz ve aktivite tayin yöntemleri, klinik enzimoloji,
endüstriyel enzimler.
FEMG076 Moleküler Saflaştırma Teknikleri (2-0) 4
DNA, RNA ve protein saflaştırma ve tayin yöntemleri, spektrofotometrik yöntemler,
eleftroforetik yöntemler, kromatografik yöntemler
FEMG077 Fermentasyon Teknolojisi (2-0) 4
Fermantasyonun tanımı, fermentasyon mikroorganizmaları, fermantasyon kinetiği, alkol
fermantasyonu ve diğer fermantasyonlar, distile alkollü içkiler teknolojisi, şarap teknolojisi,
bira teknolojisi, sirke teknolojisi, laktik asit fermantasyonları ve teknolojileri
FEMG078 Moleküler Evrim (2-0) 4
Moleküler evrimin tarihi ve temel yasaları, DNA, RNA ve proteinlerin evrimsel süreci,
evrimin moleküler temelleri, moleküler saat
FEMG079 Bitirme Tezi-I (0-4) 4
Moleküler biyoloji ve genetiğin farklı alanlarında bir öğretim üyesinin danışmanlığında
öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan literatür özeti
FEMG080 Hayvan Doku Kültürü (2-0) 4
Hücre ve doku kültürünün temel prensipleri, doku kültürü laboratuvarının dizaynı, kullanılan
cihaz ve malzemeler, çalışma prensipleri, sterilizasyon teknikleri, hücre ve doku kültürü
metotları, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü.
FEMG081 Endüstriyel Biyoteknoloji (2-0) 4
Endüstriyel öneme sahip organizmalar ve kaynakları, endüstriyel mikroorganizmalarda
istenilen özellikler, mikroorganizmaların çoğalması ve ürün oluşumu kinetiği, endüstriyel
bitkiler, sekonder metobolit üretimi, Endüstriyel üretim yöntemleri ve yöntem seçimi,
Substratların genel özellikleri ve substrat formülasyonu; hücre ve enzim immobillizayon,
endüstriyel süreçler.
FEMG082 Proteomik ve Genomik (2-0) 4
Genom haritalama yöntemleri. Genetik haritalama: fiziksel haritalama, bağlantı haritaları,
bantlama, sitolojik haritalama. Kromozom boyunca yürüme (“walking”) ve atlama
(“jumping”). Restriksiyon fragment uzunluk polimofizmi (RFLP). Mikrosatellit haritaları.
Dizileme. Harita bilgisine bağlı gen klonlaması. İnsan genom projesi. Bakteri genomu. Maya
genomu. Bitki genomu. İnsan genomu. Gen anlatımının analizi: transkripsiyon analizi,
transkriptom karşılaştırması, RNA sessizleştirilmesi (RNAi). Gen çipleri. Proteomiğin
uygulama alanları. Protein karışımlarının ayrılması. Saptama ve görüntü analizi. 2Dyöntemlerinin gelişimi. Protein kesimi. Kütle spektrometrisi (MS). İyonizasyon ve iyon
ayrımı. Ardışık kütle spektrometrisi (MS/MS). Veritabanı taramasıyla protein tanımlama.
Peptik kütle parmakizi. Protein analizi yöntemleri. 2D-MS. Sıvı kromatografi-MS/MS.
Kantitatif proteomik. Protein çipleri.
FEMG083 Genetik Mühendisliği (2-0) 4
Klonlama vektörleri, rekombinant DNA tekniğinde kullanılan enzimler. Gen kütüphanelerinin
yapımı ve analizleri. RFLP, RAPD ve diğer DNA analiz yöntemleri. PCR teknolojisi ve
uygulama alanları. Genlerin klonlanması. Klonlanan DNA’ların analizi. In-vitro mutagenez.
Gen tedavisi ve tıpta uygulanması. Tarımda uygulama alanları
FEMG084 Kromatografi (2-0) 4
Kromatografi teorisi ve bazı terimlerin anlamı, Kolonların özellikleri, Dedektörler Kolon
restorasyon usulleri, Gaz kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, Kolon kromatografisi,
Kağıt
kromatografisi,
Yüksek
Basınç
Sıvı
Kromatografisi,
Yüksek
Basınç
Sıvı
Kromatografisi/Kütle Spektrometresi, Kromatografi problemleri, muhtemel sebepleri ve
giderme yöntemleri.
FEMG085 Mikrobiyal Metabolizma (2-0) 4
Mikroorganizmalarda meydana gelen metabolik reaksiyonlar; Çeşitli mikroorganizma
gruplarının enerji metabolizmaları; Mikroorganizmalarda aerobik ve anaerobik solunum
yolları; Bakteriyel fotosentez; Anaerobik mikroorganizmalarda enerji kaynağı olarak azot
metabolizması; Organik Bileşiklerin yıkımı; Hücre yapıtaşlarının sentezi; Mikrobiyal
metabolizmanın regülasyonu.
FEMG086 Genetik Toksikoloji (2-0) 4
Toksikolojiye giriş, toksik etkinin moleküler mekanizmaları, genotoksik etki, toksik etkinin
sınıflandırılması, genetik toksikolojide kullanılan çeşitli testler
FEMG087 Genetik Haritalama (2-0) 4
Fiziksel haritalama ve genetik haritalama, Genetik haritalamanın temel prensipleri,
rekombinasyon haritaları, restrüksiyon haritaları, shut-gun dizileme,
genom dizileme
yöntemleri
FEMG088 Nanoteknoloji (2-0) 4
Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin tarihçesi, nanoteknolojik ürünler, nanomalzemelerin
sentezi, nanoteknoloji karekterizasyon yöntemleri
FEMG089 Bitirme Tezi-II (0-4) 4
Moleküler biyoloji ve genetiğin farklı alanlarında bir öğretim üyesinin danışmanlığında
öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan literatür özeti
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content