close

Enter

Log in using OpenID

çanakkale onsekiz mart üniversitesi tıp fakültesi

embedDownload
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim Yılı
Dönem I. 1. Ders Kurulu
“Hekimlik ve Toplum”
Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü
Dönem Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
:Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
:Doç. Dr. Mustafa DENİZ
:Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKÖN
:Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZTOPUZ
Ders kurulu başkanı
:Doç. Dr. Mustafa DENİZ
Eğitim Süresi
:7 Hafta
Ders Kurulu Tarihleri
:15 Eylül- 31 Ekim 2014
Program güncellenme tarihi :12 Eylül 2014
AKTS kredisi:
:10 Kredi
Pratik sınav
Teorik sınav
:30 Ekim 2014
:31 Ekim 2014
Komite Dersleri ve Öğretim Üyeleri:
Halk Sağlığı
Davranış Bilimleri
Bilim Felsefesi
Doç. Dr. Coşkun BAKAR
Doç. Dr. Kürşat ALTINBAŞ
Doç. Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
Yrd. Doç. Dr. Elif KARAAHMET
Yrd. Doç. Dr. Başak ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERTEKİN
Doç. Dr. Kürşat ALTINBAŞ
Doç. Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
Yrd. Doç. Dr. Elif KARAAHMET
Yrd. Doç. Dr. Başak ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERTEKİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Terminoloji
Prof Dr Alirıza ERDOĞAN
İletişim Becerileri
Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ERTEKİN
Tıbbi Biyoloji
Prof. Dr. Mahmut COŞKUN
Biyofizik
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Özlem COŞKUN
Prof. Dr. Can DUMAN
Doç. Dr. Dilek Ülker ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. M. Hilal ŞEHİTOĞLU
Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR
Tıbbi Genetik
Anabilim Dalı / Dersin Adı
Ders ve Soru Sayıları
Ders Sayısı
SORU SAYISI
Kuramsal
Uygulama
TOPLAM
TEORİK
UYGULAMA
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (DB)
20
20
20
HALK SAĞLIĞI (HS)
20
20
20
TİBBİ BİYOLOJİ (TB)
10
2x(2+2)
14
10
3
BİLİM FELSEFESİ (FEL)
10
10
10
TIBBİ TERMİNOLOJİ (TER)
10
10
10
İLETİŞİM BECERİLERİ (İB)
4
6 (2 Grup)
10
4
4
BİYOKİMYA (BK)
4
6
10
4
3
BİYOFİZİK (BFZ)
8
8
8
TIBBİ GENETİK (TG)
4
4
4
Toplam
90
16
108
90
10
Not: Sınav sorularının 23 Ekim 2014 Perşembe mesai bitimine kadar Doç. Dr. Mustafa DENİZ’e teslim edilmesi
gerekmektedir.
Burada yer alan YÖK zorunlu dersleri programda yer almasına rağmen belirtilen saatlerde des yapılmayacak
olup bu dersler haftaiçi veya haftasonu akşamları online sınıf üzerinden yapılacaktır.Ayrıntılı bilgi için öğrenci
işleri bürosuna başvurunuz.
Ders Kurulu Sırasında Süren YÖK Zorunlu Dersleri ve Diğer Eğitim Etkinlikleri
Ders
Ders sayısı
YABANCI DİL
18
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
10
SEÇMELİ DERS
Beden Eğitimi
8
Tıpta Sanat (6 Grup)
AKADEMİK DANIŞMANLIK
5
Toplam
51
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Ders Kurulunun Amacı:
Hekimlik insan bedenine müdahale etme bilgisi ve yetkisi olan tek meslek grubu
olarak tanımlanmaktadır. Halen yürürlükte olan 1960 yapımı Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
“hastanın maneviyatını bozmayacak şekilde” konuşulmasını şart koşarken, çok daha yeni
olan Hasta Hakları Yönetmeliği ise hastanın bilgilendirilmesini şart koşmaktadır. Bu tür
durumlarda hekimliğin bir sanat olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ders kurulu hedefleri
aşağıdaki gibidir:
 Sağlık ve hastalık kavramları ve hastalıkların dağılımlarını anlamak, çevre sağlığı,
çocuk sağlığı, doğal afetler ve kazalar, üreme sağlığı, küresel çevre sorunlarının temel
özellikleriyle, çalışma hayatı sorunları ve sosyal güvenceler hakkında bilgilenmek.
 Felsefenin ne olduğu, felsefeyle bilimin ilişkisi, formel ve deneysel bilimlerin karakteri,
evrim kuramı ve Bilimsel düşüncenin Etik ile olan ilişkisini incelemek.
 Anatomiye giriş ve tıbbi terminoloji hakkında temel bilgileri edinmek
 İletişimin temel ögeleri, çeşitli iletişim tipleri ve etkili dinleme ve geribildirim
becerilerinin teorik ve uygulamalı derslerle geliştirilmesi
 Biyomoleküllerin neler olduğu, laboratuar araç gereçlerinin tanınması ve pH metre
kullanımı, çözeltiler ve çözelti hazırlama, Spektrofotometre tanımı, kullanımı ve
fotometrik analizler yapabilmek için temel beceriler geliştirmek
 Tıbbi biyoloji kapsamında evrim teorileri, mikroskobu tanıma ve kullanma becerileri,
Hücrenin Fiziksel Yapısı, Solusyon Tipleri, ökatyotlar ve prokaryotlar, eşeyli ve eşeysiz
üreme ile ilgili bilgileri artırma, Plazmoliz-Deplazmoliz uygulama becerisi geliştirme
•İnsanda Genetik Bilginin Oluşumu, Genom ve Gen Havuzu DNA-Gen-KromatinKromozom Organizasyonu hakkında bilgi düzeyini artırma
 Biyofizik hakkında temel kavramlar ile Canlı sistemlerin temel yapıları, atom yapıları,
pH kavramı ve tampon sistemler, proteinler ve biyolojik öneminin tartışılması
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri:
 Sağlık ve hastalık kavramlarını ve hastalık dağılımlarını açıklar.
 Türkiye sağlık sistemini açıklar.
 Çocuk sağlığını ve bununla ilgili genel sorunları kavrar.
 Kazalar ve doğal afetlerle ilgili temel kavram ve kuramları kavrar.
 Üreme sağlığı hakkındaki temek kavramları kavrar.
 Anatomi ve tıbbi terminoloji hakkında temel bilgileri kavrar.
 İyi iletişim becerileri kullanır.
 Laboratuar araç gereçlerinin tanır ve kullanır.
 Mikroskobu tanır ve kullanır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 İnsanda genetik bilginin oluşumunu açıklar.
 Biyofizik temel kavramlarını kavrar.
 Temel yabancı dil becerisi kullanır.
Ölçme değerlendirme:
Ders kurulu sonunda her biri 1 puan değerinde ve kuramsal ders içeriklerine dengeli
dağıtılmış 68 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi sınavı yapılır. Soruların dağılımı üstteki
tabloda verilmiştir. Biyokimya ve Tıbbi Biyoloji uygulamaları için ilgili öğretim üyeleri 4’er
puanlık ayrı pratik sınavları düzenlerler. İletişim Becerileri uygulamaları için ilgili öğretim
üyeleri uygulamalar sırasındaki performanslar ve ödevlerden 4 puanlık uygulama notu
oluştururlar. PDÖ modülü sonunda 20 puanlık klinik nedenselleştirme sınavı uygulanır.
Sayılan puanların birleştirilmesi ile 100 puanlık ders kurulu notu hesaplanır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I KURUL-1
1 HAFTA 15 EYLÜL – 19 EYLÜL 2013
15 Eylül 2014
Pazartesi
16 Eylül 2014
Salı
08:30-09:15
DB_04
Öğrenme
Dr E KARAAHMET
09:30-10:15
DB_01
Sistem Kavramı ve
Canlı sistemler
Dr B ŞAHİN
10:30-11:15
Açılış-Tanışma
(Koordinatörlük)
11:30-12:15
Açılış-Tanışma
(Koordinatörlük)
DB_02
Sistem Kavramı ve
Canlı sistemler
Dr B ŞAHİN
17 Eylül 2014
Çarşamba
18 Eylül 2014
Perşembe
19 Eylül 2014
Cuma
TER_01
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
Yabancı Dil Muafiyet
Sınavı
TER_02
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
HS_01
Hekimliğe İlk Adım:
Sağlık ve Hastalık
Dr C BAKAR
DB_03
Sistem Kavramı ve
Canlı sistemler
Dr E KARAAHMET
HS_02
Hekimliğe İlk Adım:
Sağlık ve Hastalık
Dr C BAKAR
13:30-14:15
BFEL_01
Felsefe ve Bilim ilişkisi
Dr E KARAAHMET
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi
HS_03
Hangi Hastalıklarla
Savaşacağız? Hastalık
Dağılımları
Dr C BAKAR
14:30-15:15
BFEL_02
Felsefe ve Bilim ilişkisi
Dr E KARAAHMET
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
Oryantasyon
Programı-1
ÖĞLE ARASI
15:30-16:15
16:30-17:15
Türk Dili
Türk Dili
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 5)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 5)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I KURUL-1
22.09.2014 – 26.09.2014 (2.Hafta)
22 Eylül
Pazartesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
23 Eylül
Salı
HS_04
Hangi Hastalıklarla
Savaşacağız? Hastalık
Dağılımları
Dr C BAKAR
24 Eylül Çarşamba
25 Eylül Perşembe
HS_06
Nasıl Bir Sağlık
Sistemi? Temel Sağlık
Hizmetleri
Dr C BAKAR
TER_03
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
İB_02
Empati
Dr Y ERTEKİN
HS_05
Nasıl Bir Sağlık Sistemi?
Temel Sağlık Hizmetleri
Dr C BAKAR
DB_04
Öğrenme
Dr K ALTINBAŞ
Yabancı dil-3
BK_01
Biyokimyaya giriş ve
Biyomoleküller
Dr H SEHİTOGLU
DB_05
Davranışın
Nörobiyolojik kökenleri
Dr K ALTINBAŞ
İB_03
Vücut dili
Dr EM ŞAHİN
Yabancı dil-4
BK_01
Biyokimyaya giriş ve
Biyomoleküller
Dr H SEHİTOGLU
DB_06
Davranışın
Nörobiyolojik kökenleri
Dr K ALTINBAŞ
İB_04
Etkin Dinleme
Dr A ULUDAĞ
İB_01
İletişimin Temelleri
Dr Y ERTEKİN
TER_04
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
26 Eylül
Cuma
İB_09
Uygulama
Oyunlaştırma
“empati”_1
(Grup 1)
İB_10
Uygulama
Oyunlaştırma
“empati”_1
(Grup 1)
İB_09
Uygulama
Oyunlaştırma
“empati”_1
(Grup 2)
İB_10
Uygulama
Oyunlaştırma
“empati”_1
(Grup 2)
ÖĞLE ARASI
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
BFEL_03
Temel Kavramlar ve
Felsefe nedir ?
Dr E KARAAHMET
BFEL_01
Temel Kavramlar ve
Felsefe nedir ?
Dr E KARAAHMET
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
BF_01
Biyofiziğe Giriş, Temel
kavramlar, Moleküler
hiyerarşi 1
Dr Ö COŞKUN
BF_02
Biyofiziğe Giriş, Temel
kavramlar, Moleküler
hiyerarşi 1
Dr Ö COŞKUN
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
TB_01
Evrim hipotezi ve
teorileri
Dr M COŞKUN
Türk Dili
TER_08
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
TB_02
Evrim hipotezi ve
teorileri
Dr M COŞKUN
Türk Dili
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 5)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 5)
TER_07
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I KURUL-1
29.09.2014 – 03.10.2014 (3.Hafta)
29 Eylül
Pazartesi
08:30-09:15
09:30-10:15
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-5
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-6
10:30-11:15
BF_03
Atom yapısı, Kimyasal
bağlar 1
Dr Ö COŞKUN
11:30-12:15
BF_04
Atom yapısı, Kimyasal
bağlar 1
Dr Ö COŞKUN
30 Eylül
Salı
İB_07
Uygulama
Küçük Grup Çalışması
“Etkin Dinleme”_1
(Grup 1)
1 Ekim
Çarşamba
2 Ekim
Perşembe
HS_09
Çalışma Hayatı ve
Sorunları
Dr C BAKAR
TER_05
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
İB_08
Uygulama
Küçük Grup Çalışması
“Etkin dinleme”_2
(Grup 1)
DB_07
Anormal ve sık
görülen ruhsal
bozukluklar
Dr H ERTEKİN
TER_06
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
BK_03
Konsantrasyon
kavramı,
laboratuvarda
hesaplamalar
Dr H ŞEHİTOĞLU
DB_08
Anormal ve sık
görülen ruhsal
bozukluklar
Dr H ERTEKİN
İB_07
Uygulama
Küçük Grup Çalışması
“Etkin Dinleme”_1
(Grup 2)
BK_04
Asitler-bazlar ve pH
kavramı
Dr H ŞEHİTOĞLU
DB_09
Psikoseksüel ve
psikososyal gelişim
kuramı
Dr D ÖYEKÇİN
İB_08
Uygulama
Küçük Grup Çalışması
“Etkin dinleme”_2
(Grup 2)
3 Ekim
Cuma
ÖĞLE ARASI
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
BFEL_05
Bilimsel devrim,
Galileo ve Bacon’un
bilimsel yöntemleri
Dr E KARAAHMET
BFEL_06
Bilimsel devrim,
Galileo ve Bacon’un
bilimsel yöntemleri
Dr E KARAAHMET
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 1)
BK_U01
Laboratuvar araç ve
gereçlerinin tanıtımı
BK_U02
Laboratuvar araç ve
gereçlerinin tanıtımı
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
Seçmeli ders
(Beden eğitimi)
(Tıpta Sanat Grup 2)
İB_05
Uygulama
Film izleme:
“Patch Adams”
İB_06
Uygulama Film
izleme:
“Patch Adams”
TB_03
Hücreyi inceleme
Yöntemleri
Dr M COŞKUN
Türk Dili
TB_04
Hücrenin
mikroskopik ve
molekülerdüzeyde
incelenmesi
Dr M COŞKUN
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 3)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup 4)
Türk Dili
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup
5)
Seçmeli ders
(Tıpta Sanat Grup
5)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I KURUL-1
06.10.2014 – 10.10.2014 (4.Hafta)
6 Ekim
Pazartesi
7 Ekim
Salı
8 Ekim
Çarşamba
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-3
08:30-09:15
09:30-10:15
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-4
BF_05
Canlı sistemlerin
temel yapıları,
yaşam ortamı
olarak su
Dr Ö COŞKUN
BF_06
Canlı sistemlerin
temel yapıları,
yaşam ortamı
olarak su
Dr Ö COŞKUN
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
Kurban Bayramı
ÖĞLE ARASI
Kurban Bayramı
10:30-11:15
11:30-12:15
9 Ekim
Perşembe
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3
Grup)
TB_05
Hücrenin
organellerine
ayrılması
Dr M COŞKUN
TB_06
Hücrenin genel
özellikleri
Dr M COŞKUN
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4
Grup)
Seçmeli Ders
( Tıpta sanat 4
Grup)
10 Ekim
Cuma
İB_11
Uygulama
(Grup 1)
İB_12
Uygulama
(Grup 1)
İB_11
Uygulama
(Grup 2)
İB_12
Uygulama
(Grup 2)
HS_11
Çocuk Sağlığı ve
Genel Sorunlar
Dr C BAKAR
HS_12
Küresel Çevre
Sorunları
Dr C BAKAR
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5
Grup)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I KURUL-1
27.10.2014 – 31.10.2014 (5.Hafta)
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13 Ekim
Pazartesi
BFEL_07
Bilimsel açıklama,
yasa ve doğa ayırımı,
formel ve deneysel
bilimlerin karakterleri
Dr K ALTINBAŞ
BFEL_08
Bilimsel açıklama,
yasa ve doğa ayırımı,
formel ve deneysel
bilimlerin karakterleri
Dr K ALTINBAŞ
BF_07
pH kavramı ve
tampon
sistemler,proteinler ve
biyolojik önemi
Dr Ö COŞKUN
BF_08
pH kavramı ve
tampon
sistemler,proteinler ve
biyolojik önemi
Dr Ö COŞKUN
14 Ekim
Salı
15 Ekim
Çarşamba
16 Ekim
Perşembe
17 Ekim
Cuma
HS_13
Gıda Güvenliği
Dr C BAKAR
HS_15
Çalışma Hayatı ve
Sorunları
Dr C BAKAR
TER_09
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
İB_13
Uygulama
(Grup 1)
HS_14
Zoonoz hastalıklar
Dr C BAKAR
DB_13
Psikoseksüel ve
psikososyal gelisşim
kuramı
Dr D ÖYEKÇİN
TER_10
Tıbbi Terminoloji
Dr A ERDOĞAN
İB_14
Uygulama
(Grup 1)
DB_14
Bilinç ve Algı
Dr E KARAAHMET
HS_07
Türkiye Sağlık
sistemi
Dr C BAKAR
İB_13
Uygulama
(Grup 2)
DB_15
Kişilik gelişimi ve
bozuklukları
Dr E KARAAHMET
HS_08
Türkiye Sağlık
sistemi
Dr C BAKAR
BK_U03
Spektrofotometre
tanımı, kullanımı ve
fotometrik analizler
BK_U04
Spektrofotometre
tanımı, kullanımı ve
fotometrik analizler
İB_14
Uygulama
(Grup 2)
ÖĞLE ARASI
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
BFEL_09
Evrim kuramı, genetik
ve bilimsel
Yabancı Dil-11
düşüncenin etik ile
ilişkisi
Dr B ŞAHİN
BFEL_10
Evrim kuramı, genetik
ve bilimsel
Yabancı Dil-12
düşüncenin etik ile
ilişkisi
Dr B ŞAHİN
Seçmeli Ders (Beden
Seçmeli Ders
Eğitimi-Tıpta sanat 1
(Beden EğitimiGrup)
Tıpta sanat 2 Grup)
Seçmeli Ders (Beden
Seçmeli Ders
Eğitimi-Tıpta sanat 1
(Beden EğitimiGrup)
Tıpta sanat 2 Grup)
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-11
TB_07
Prokaryot ve
Ökatyotlar
Dr M COŞKUN
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-12
TB_08
Hücrenin Yapısı
Dr M COŞKUN
Türk Dili
Seçmeli Ders (Tıpta
sanat 3 Grup)
Seçmeli Ders (Tıpta
sanat 3 Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5 Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5 Grup)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I KURUL-1
20.10.2014 – 24.10.2014 (6.Hafta)
20 Ekim Pazartesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
HS_10
Demografi ve
Sağlık
Dr C BAKAR
DB_10
Psikoseksüel ve
psikososyal gelişim
kuramı
Dr D ÖYEKÇİN
21 Ekim
Salı
22 Ekim
Çarşamba
TB_U01
Mikroskopun
tanıtımı
TB_U02
Mikroskopun
tanıtımı
DB_16
Kişilik gelişimi ve
bozuklukları
Dr E
KARAAHMET
23 Ekim
Perşembe
Tıbbi Genetik-3
DNA-GenKromatinKromozom
organizasyonu
Dr Ö ÖZDEMİR
Tıbbi Genetik-4
DNA-GenKromatinKromozom
organizasyonu
Dr Ö ÖZDEMİR
Davranış
Bilimleri-19
Sık Görülen
Ruhsal
Bozukluklar Dr
Hülya Ertekin
24 Ekim
Cuma
TB_U03
Hücre Çeşitleri-Bitki
ve Hayvan Hücresi
(Grup-1)
TB_U04
Hücre Çeşitleri-Bitki
ve Hayvan Hücresi
(Grup-1)
DB_11
Davranışın ruhsal
kökenleri
Dr D ÖYEKÇİN
BK_U05
pH metre kullanımı,
çözeltiler ve çözelti
hazırlama
DB_12
Davranışın ruhsal
kökenleri
Dr D ÖYEKÇİN
DB_18
BK_U06
Davranış
pH metre kullanımı,
Bilimleri-20
Sık Görülen
çözeltiler ve çözelti Ruhsal Bozukluklar Serbest konu Dr
hazırlama
Başak Şahin
Dr H ERTEKİN
TG_01
İnsanda Genetik
bilginin oluşumu,
genom ve gen
havuzu
Dr Ö ÖZDEMİR
TG_02
İnsanda Genetik
bilginin oluşumu,
genom ve gen
havuzu
Dr Ö ÖZDEMİR
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 1
Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 1
Grup)
Türk Dili ve
Edebiyatı-11
DB_17
Bilinç ve algı
Dr E
KARAAHMET
TB_U03
Hücre Çeşitleri-Bitki
ve Hayvan Hücresi
(Grup-2)
TB_U04
Hücre Çeşitleri-Bitki
ve Hayvan Hücresi
(Grup-2)
ÖĞLE ARASI
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
Yabancı dil-13
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-13
TB_09
Mikroflament,Mi
krotübül,
intermediate
filamentler
Dr M COŞKUN
Yabancı dil-14
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-14
TB_10
Organeller(TB)
Dr M COŞKUN
Türk Dili ve
Edebiyatı-12
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 2 Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5 Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 2 Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3
Grup)
Seçmeli Ders (
Tıpta sanat 4
Grup)
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 5 Grup)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I KURUL-1
27.10.2014 – 31.10.2014 (7.Hafta)
08:30-9:15
09:30-10:15
10:30-11:15
27 Ekim
Pazartesi
HS_16
Kazalar ve Doğal
Afetler
Dr C BAKAR
HS_17
Uluslararası Sağlık
Kuruluşları ve
Avrupa Birliği
Dr C BAKAR
28 Ekim
Salı
29 Ekim
Çarşamba
30 Ekim
Perşembe
31 Ekim
Cuma
HS_19
Üreme Sağlığı
Dr C BAKAR
HS_20
Üreme Sağlığı
Dr C BAKAR
Saat:10:00
Pratik SINAV
Saat:10:00
Teorik SINAV
HS_18
Çevre ve Sağlık
Dr C BAKAR
11:30-12:15
ÖĞLE ARASI
13:30-14:15
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-15
Yabancı dil-15
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4 Grup)
14:30-15:15
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi-16
Yabancı dil-16
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 4 Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 1
Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 1
Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 2
Grup)
Seçmeli Ders
(Beden EğitimiTıpta sanat 2
Grup)
15:30-16:15
16:30-17:15
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3 Grup) (Tıpta sanat 5 Grup)
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
(Tıpta sanat 3 Grup) (Tıpta sanat 5 Grup)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
570 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content