close

Enter

Log in using OpenID

(İKÜ-İYS), 2 - İstanbul Kültür Üniversitesi

embedDownload
TC
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2014-2015 AKADEMİK YILI
EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ
Sevgili Öğrenciler,
Istanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Yeterlilik Sınavı (İKÜ-İYS),
2014-2015 Akademik yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ön koşullu bir sınavdır. Sınavın ön
koşulu, Şirinevler Kampusünde gerçekleştirilecek olan İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS)’dır.
İSTS, Internet ortamında gerçekleştirilecek ve bu sınavla ilgili detaylı bilgi kayıt sırasında sizlere
iletilecektir. İSTS’de İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği öğrencileri 100 üzerinden
80 ve üzeri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, İşletme (İngilizce), Mimarlık (İngilizce) öğrencileri 64 ve
üzeri puan aldıkları takdirde yine Şirinevler Kampusü Yabancı Diller Bölümü binasında
düzenlenecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bir önceki akademik yılda
Hazırlık sınıfından muaf olamayan öğrenciler, Öğrenci İşlerine durumlarını belirten dilekçe
vererek İKÜ-İYS’ye girebilirler.

İKÜ-İYS’ye giren öğrenciler aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

İKÜ-İYS sonucunda aldıkları puanlara göre öğrenciler MUAF ve MUAF
OLAMAYAN olarak değerlendirilir.

MUAF olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam etmezler ve lisans
öğrencisi olarak doğrudan fakültelerinin ilgili bölümlerinde ders seçme işlemlerine
başlarlar.

MUAF OLAMAYAN öğrenciler İKÜ Yabancı Diller Bölümünde İngilizce Hazırlık
Programına devam ederler. Bu öğrenciler, İSTS’den aldıkları puana göre, kendilerine
uygun düzeyde bir İngilizce Hazırlık sınıfına yerleştirilirler.

Öğrencilerin, Hazırlık sınıfında muaf sayılmaları ve dolayısıyla İngilizce Hazırlık
Programını geçmeleri için, İKÜ-İYS’den 100 tam puan üzerinden:
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin en az 70;
İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin en az 70
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60;
Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60;
Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60;
İngilizce İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60;
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin en az 60;
İngilizce İşletme Bölümü öğrencilerinin en az 60;
İngilizce Mimarlık Bölümü öğrencilerinin en az 60;
İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden başka bölüm/program
öğrencilerinin en az 60 puan almaları gerekmektedir.
1
TC
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2014-2015 AKADEMİK YILI
EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ
İKÜ-İYS iki günde yapılan iki ayrı oturumda gerçekleştirilir. İlk günde yapılan birinci oturum
sözlü (Oral Exam), ikinci günde yapılan diğer oturum yazılı (Written Exam) olarak düzenlenir.
Oturumlar iki ayrı gün veya öğrenci sayısına göre aynı gün içerisinde de gerçekleştirilebilir.
Oturumların sırası ve gerçekleştirilme zamanıyla ilgili karar yetkisi Rektörlüğün bilgisi dahilinde
Yabancı Diller Bölümü’ndedir.
İKÜ-İYS’nin I. Oturumu olan Sözlü Sınavın içeriği aşağıdaki gibidir:
İngilizce Konuşma “Speaking” Testi 9-10 dakika sürer. 20 puandır.
Bölüm 1
 Adaya kendisi, ailesi, yakınları ve arkadaşları ile ilgili kişisel ve bu kişilerin oturdukları
ve/veya çalıştıkları yerler ile ilgili genel sorular sorulur. (2-3 dakika)
Bölüm 2
 Adaya kendi yaşam deneyimlerine dayanarak bütün ayrıntıları ile anlatması istenen bir konu
ve bu konu ile ilgili alt başlıkların yazılı olduğu bir görev kağıdı “task card” verilir. Aday bir
dakika süre ile anlatacaklarını düşünür ve verilen boş kağıda isterse not alır. Sonra, aday
verilen konuyu iki-üç dakika süreyle anlatır. (2-3 dakika)
Bölüm 3
 Adaya Bölüm 2’deki konunun ana teması çerçevesinde daha genel sorular sorulur.
(2-3 dakika)
Değerlendirme:
Adayın İngilizce Konuşma becerisi aşağıda belirtilen ölçütlere dayanılarak değerlendirilir:
 Fluency and Coherence “Akıcılık ve Tutarlılık”
 Lexical Resource “Sözcük Dağarcığı”
 Grammatical Range and Accuracy “Dilbilgisi Yelpaze Genişliği ve Hatasızlık”
 Pronunciation “Telaffuz”
İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın II. Oturumu olan Yazılı Sınavın içeriği aşağıdaki gibidir:
Sabah oturumunda Dinleme (Listening), Okuma (Reading), Yapı ve kelime bilgisi (Use of
English) bölümleri; öğle oturumunda ise Yazma (Writing) bölümü uygulanır.
İngilizce Yeterlik Sınavı’nın II. Oturumunun sabah bölümünün içeriği aşağıdaki gibidir:
Bölüm 1. Listening (Dinleme) — 20 puan — yaklaşık 30 dakika.

Bu bölümde öğrencilerin dinlediklerini anlama becerilerini ölçen iki dinleme parçası
bulunmaktadır. Her bir dinleme parçası için soru bölümü bulunmaktadır.
 Bu bölümde iki akademik dinleme bulunmaktadır. Birinci dinleme Note-taking (Not
alma) ve alınan notlara göre verilen soruların cevaplanmasından oluşur. Adaylara
öncelikle not almaları için kağıt dağıtılır. Dinleme parçası başlatılır ve adaylardan ana
noktaları ve bu ana noktaları destekleyen detayları, örnekleri not almaları beklenir.
Birinci dinleme bittikten sonra soruların olduğu kağıt verilir ve öğrenciler soruları
okuduktan sonra aynı parçayı bu kez soruları görerek dinler ve cevaplandırırlar.
Dinleme bittikten sonra verilen beş dakikalık sürede öğrenciler cevaplarını kontrol
edip ilk dinlemede aldıkları notlarla tamamlarlar. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği
gibi cümle ve/veya cümleler şeklinde cevaplanacağı biçimde de olabilir.
 İkinci dinleme While-listening (Dinlerken cevaplama) sorularından oluşur. Adaylara
sınav soruları dinleme başlatılmadan verilir. Soruların gözden geçirilmesi için iki
dakika süre verilir. Devamında adaylardan dinleme devam ederken soruları
yanıtlamaları istenir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük, bir sayı, bir
tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları şeklinde
verilebilir.
2
TC
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2014-2015 AKADEMİK YILI
EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ
Bölüm 2. Reading (Okuma) — 20 puan — yaklaşık 60 dakika. (Sınavın içeriğine göre sürede
değişiklik olabilir.)

Bu bölümde öğrencilerin okuma becerilerini ölçen iki akademik metin bulunmaktadır. Her bir
akademik metin için soru bölümü bulunmaktadır.
Soru bölümleri aşağıdaki gibidir:
 Comprehension Questions (Okuduğunu algılama): Öğrencilerden verilen metinlerle
ilgili soruları cevaplamaları beklenir. Amaç, adayın akademik bir İngilizce metni
anlayıp anlamadığını ölçmektir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük,
bir sayı, bir tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları
şeklinde verilebilir. Kelimeye atıf (Reference), Anlamsal çıkarım (Inference),
Kelimenin eş anlamlı karşılığını bulma (Synonym) tipi sorularda bu bölümde yer alır.
 Akış Şeması (Flow-chart): Öğrencilerde bir akış şeması içerisinde, metinde bulunan
kronolojik bilgilerin, neden sonuç ilişkilerinin, olay akışının ve benzeri bilgilerin
algılanıp şema içerisine yazılması beklenir.
Bölüm 2. Yapı ve kelime bilgisi (Use of English) — 20 puan — yaklaşık 40 dakika. (Sınavın
içeriğine göre sürede değişiklik olabilir.)

Bu bölümde öğrencilerin yapı ve kelime bilgileri ölçülmektedir.
 Yapı ve kelime bilgisini ölçen metin bir bağlam (context) içinde verilir ve
öğrencilerden çoktan seçmeli yapı ve kelime bilgisi sorularını anlam bütünlüğü içeren
bir veya birden çok paragraf içerisinde cevaplamaları beklenir.
 Yapı ve kelime bilgisini ölçen ikinci metin de bir bağlam (context) içinde verilir ve
öğrencilerden metinden çıkarılmış tamlama ve/veya cümleleri uygun bir şekilde metne
yerleştirmeleri beklenir.
İKÜ-İYS’nin II. Oturumunun öğlen bölümünün içeriği aşağıdaki gibidir:
Bölüm 3. Writing (Yazma) — 20 puan — 50 dakika.

Bu bölümde bir soru sorulur.
 Öğrencilerin verilen bir konuda uygun mantıksal tutarlılık içinde fikir geliştirerek,
fikrini destekleyerek, değişik düşünce geliştirme yollarını kullanarak (örneklendirme,
tanık gösterme, karşılaştırma vb.) yazma becerileri ölçülür. Bu bölümde,
öğrencilerden uygun ve doğru yapı ve kelime bilgisini kullanarak soruya cevaben bir
kompozisyon yazmaları beklenir.
Detaylı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret ediniz:
http://www.iku.edu.tr/4/8992/yabanci-diller-bolumu.html
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
ŞİRİNEVLER KAMPUSÜ
İLETİŞİM: 0212 498 41 52
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content