close

Enter

Log in using OpenID

2685_Ekim_2014 - Tebliğler Dergisi

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
EKİM 2014
SAYI: 2685
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 76198665/10.03/4145918
Konu : Yönetmelik
23/09/2014
BAŞBAKANLIĞA
İlgi:
a) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında
Yönetmelik.
c) 27/06/2014 tarihli ve 2687984 sayılı yazımız
d) Maliye Bakanlığının 06/08/2014 tarihli ve 6756 sayılı görüş yazısı
e) 22/08/2014 tarihli ve 3511370 sayılı yazımız
f) Sayıştay Başkanlığının 11/09/2014 tarihli ve 42594 sayılı görüş yazısı
İlgi (b) Yönetmeliğin 21. maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin
seçilmesi, yayımlanması, yayın kurulların kurulması, çalışma esasları, görevleri ve
yetkileri ile diğer hususlar kurumlar tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir”
denilmektedir.
Bakanlığımız yayınları için hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür
Yayınları Yönetmeliği” görüş ve önerileri alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Maliye
Bakanlığına ve sürecin devamında Maliye Bakanlığının ilgi (d) yazısı ekinde yer alan
görüşleri doğrultusunda düzenlenerek, ilgi (e) yazımız ekinde Sayıştay Başkanlığımıza
gönderilmiş ve Sayıştay Başkanlığının ilgi (f) yazı ekinde yer alan görüşleri doğrultusunda
son şekli verilmiştir.
Bir örneği ek 6 da yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları
Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim.
Nabi AVCI
Bakan
1348
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, amaç ve
görevleri doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı
olmayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik depolama
üniteleri ve Bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini,
incelenmesini ve bu işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yayın kurullarının
oluşturulmasını, bu kurulların çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini ve basımyayım-yayın, hizmet alımına ilişkin diğer usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 25/8/2011 tarihli
ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bakanlık Döner Sermayesi: Millî Eğitim Bakanlığı döner sermayesini,
ç) Daire Başkanı: Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanını,
d) Daire Başkanlığı: Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığını,
e) Derleme: Telif eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve
antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı
sonucunda ortaya konulan eseri,
f) Elektronik yayın: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü
elektronik ortamda okunulması ve yararlanılması amacıyla sunulmuş şeklini,
g) Genel Müdür: Destek Hizmetleri Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
h) İşlenme eser: Diğer bir eserden faydalanarak oluşturulmuş, oluşturulan eserden
bağımsız olmayan, işleyen yazarın özgünlüğünü taşıyan fikir ve sanat ürünlerini,
ı) Manyetik depolama üniteleri: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin
her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD, e-kitap ve benzeri
şekillerde depolanmış şeklini,
i) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ile doğrudan
meydana getirilen fikir mahsullerini,
j) Tercüme eser: Yazıldığı dilden, başka bir dile aynen çevrilen eseri,
k) Yayım: Kitap, dergi ve benzeri basılı yayınlar ile basılı olmayan ilim ve sanat
eserlerini, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitelerini, elektronik yayınların ise
Bakanlık internet sitelerinde hizmete hazır hâle getirilmesini,
l) Yayın: Kitap, dergi ve benzeri basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve
benzeri manyetik depolama ünitelerinin ve ayrıca elektronik yayınların Bakanlık internet
sitelerinde umuma sunulmasını,
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1349
m) Yayın Alt Kurulu: Yayın Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen ve alanları
itibarıyla uzman üyelerden oluşan kurulu,
n) Yayın Danışma Kurulu: Millî Eğitim Bakanlığınca oluşturulan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulları, Eserlerin İncelenmesi, Seçilmesi,
Yayımlanması ve Temel İlkeler
Yayın kurullarının oluşturulması ve süresi
MADDE 4 – (1) Yayın Danışma Kurulu, Bakanlık onayı ile oluşturulur. Yayın
Danışma Kurulu üyeleri Bakanlıkça görevlendirilir. Bu üyeler; eğitim, bilim, kültür, sanat,
edebiyat, düşünce ve çocuk yayınları alanlarında Bakanlık personeli arasından veya
Bakanlık dışından uzman kişilerden seçilir. Genel Müdür ve Daire Başkanı, Yayın
Danışma Kurulunun doğal üyesi olup bu kurul doğal üyeler dahil kırk üyeden oluşur.
(2) Yayın Alt Kurulu; Daire Başkanının teklifi, Genel Müdürlüğün onayı ile Yayın
Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen en az beş üyeden oluşur. Gerektiğinde her türlü
yayın veya inceleme için birden fazla Yayın Alt Kurulu oluşturulabilir. Daire Başkanı, Yayın
Alt Kurullarının başkanıdır.
(3) Yayın Danışma Kuruluna Bakan veya vekili, Yayın Alt Kurullarına da Genel
Müdür başkanlık edebilir.
(4) Yayın kurulları ve üyelerinin görevleri, gerektiğinde Bakanlık tarafından sona
erdirilir. Herhangi bir nedenle yayın kurulu üyeliğini boşaltan üyelerin yerine Bakanlıkça
yeniden görevlendirme yapılır.
Toplantı ve karar
MADDE 5 – (1)Yayın Danışma Kurulu, Bakanlığın belirleyeceği gündem ve
takvimle yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, kararlarını
toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır.
(2) Yayın Alt Kurulu; Genel Müdürlüğün belirleyeceği gündem ve takvimle üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt
çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.
(3) Kurul kararları Bakanlık Makamının onayına sunulur. Kurulların sekretaryasını
Daire Başkanlığı yürütür.
Yayın kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Yayın Danışma Kurulu; Bakanlığın yayın politikaları, yayın projeleri
ve yapılmasında eğitim hizmetleri açısından fayda görülen yayın faaliyetleri hakkında
tavsiye kararı alır.
(2) Yayın Alt Kurulu, Bakanlık yayın politikaları ile bu Yönetmeliğin 9 uncu
maddesindeki ilkeler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Yayımlanması isteğiyle Bakanlığa gönderilen veya Bakanlık adına hazırlatılması
istenilen eserleri inceleyerek veya inceleterek yayımlanıp yayımlanamayacağı hususunda
görüş bildirmek.
b) Bakanlıkça yayımlanan eserleri inceleyerek veya incelettirerek yeniden
baskılarının yapılması konusunda görüş bildirmek.
c) Millî kültürün yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve tanıtımına yönelik ihtiyaç
duyulan tür ve alanlarda telif ve tercüme eserler ve gerektiğinde doğrudan temin edilecek
eserler konusunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak.
ç) Bakanlığa hibe edilen eserleri inceleyerek görüş bildirmek.
1350
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
İncelemede usul
MADDE 7 – (1) Yayın Kurullarının eserleri inceleme usulleri:
a) Yayımlanması talebiyle Genel Müdürlüğe gönderilen eserler; amaç, konu, sunuş
tarzı, yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygunluk bakımından incelenir. Yayın Danışma
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe seçilen eserler 9 uncu maddeye
göre değerlendirilmek üzere Yayın Alt Kuruluna sunulur. Yayın Alt Kurulu, seçilen eserleri
ve diğer dokümanları incelenmek ve yazılı görüşlerini almak üzere gerektiğinde konunun
özelliğine göre Bakanlık dışından uzmanlardan hizmet satın alınmasını teklif edebilir.
b) Eseri inceleyen uzmanların verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmezse veya
süresi içinde incelenip Bakanlığa teslim edilmezse eser başka inceleyicilere de
gönderilebilir. Alınan raporlar Yayın Alt Kurulunda değerlendirilir ve eserin yayınlanıp
yayınlanmayacağı teklifi bu rapora göre düzenlenir.
c) Yayın Kurulları üyelerine ait eserlerin görüşülmesiyle ilgili toplantılara eser sahibi
üye katılamaz.
ç) Satın alınmak üzere incelenmesi istenen eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat,
düşünce ve çocuk yayınları alanlarındaki eserler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki
esaslar göz önünde bulundurularak Yayın Alt Kurulu tarafından incelenir. Yayın Alt Kurulu
görüşlerini bir raporla Daire Başkanlığına bildirir.
Eser hazırlatma, baskı, yayım ve temin usulü
MADDE 8 – (1) Bakanlık adına kendisinden eser hazırlaması istenen gerçek ya da
tüzel kişiler Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde ve protokolde belirtilen süre
içerisinde çalışmayı tamamlayıp Bakanlığa sunarlar. Protokol hükümlerine uyulmadığı
takdirde, yapılan protokolü iptal ederek bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve başka bir
hazırlayıcıya vermekle Bakanlık yetkilidir.
(2) Yayın Alt Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle
yayımlanacağını, basılacak eserlerin dizileri ve baskı sayılarını, CD, DVD, e-kitap gibi
elektronik ortamda hazırlanacak eserleri, internet sitelerinde yayımlanacak eserleri ve
yayım süreleri, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayına bağlıdır.
(3) Eserlerin baskı ve yayım öncesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığınca,
gerektiğinde bu iş ve işlemlerle birlikte baskılarının Bakanlık Döner Sermayesince
yapılması Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleştirilir.
(4) Yerli, yabancı, özel ve kamu sektörü ile şahıslardan gelen proje ve eserlerden
Yayın Alt Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunanların telif hakları Daire Başkanlığının
önerisi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile Bakanlık Döner Sermayesince satın alınır.
Değerlendirme ilkeleri
MADDE 9 – (1) Eserlerin incelenmesinde, seçiminde, hazırlanmasında,
sadeleştirilmesinde ve tercüme edilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler
şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa
uygun olması.
b) Kişileri, aile kurumunu veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi ve
yorumlara yer vermemesi.
c) Millî kültürümüzün geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, tanıtımına ve insanlığın
ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olması, toplumsal yararlılığı göz önünde
bulundurması.
ç) Hitap ettiği hedef kitlenin seviye, öncelik, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması.
d) Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, hoşgörü, barış
ve birlikte yaşama arzusunun gelişmesine ve Millî kültürünün yaygınlaşmasına katkı
sağlayıcı nitelikte olması.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1351
e) Ülke dışında yaşayan vatandaşlar ile akraba topluluklara yönelik olarak
hazırlanacak eserlerin, onların kültürel kimliklerini, millî değer ve duyarlıklarını korur ve
güçlendirir nitelikte olması.
f) Benzer içerikli eserler arasında özgün ve yeni yönlerinin olması.
g) Resim ve çizimlerin eserin muhtevasına uygun olması.
ğ) Dil ve anlatımın, Türkçenin ses ve söz varlığını tüm zenginliği ile yansıtması.
h) Eserin, bilimsel yöntemlere veya ait olduğu sanat dalının özelliklerine göre
hazırlanması.
ı) Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve ortak kültür bağlarımız bulunan ülkeler
arasında kültür alışverişini sağlayıcı ve dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olması.
i) Tarihimizi, bugüne ulaşan kültürel zenginliğimizi işleyici, tanıtıcı, geliştirici ve
gelecek nesillere taşıyıcı nitelikte olması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar, eserlerini
muhteva, imla, terim, dil, harita, resim, şekil, nota ve benzeri hususlar bakımından
dizgisine veya baskısına başlanabilecek şekilde hazırlayıp, bilgisayar ortamında yaygın
kullanımı olan bir kelime işlemci yazılımı ile yazılmış iki basılı nüsha hâlinde ve ayrıca
elektronik depolama ortamında kaydedilmiş olarak özgeçmişlerini de içeren bir başvuru
yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim eder.
Yayım şartları
MADDE 11 – (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;
a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, eserinin
üzerinde başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta
her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi,
b) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini
kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,
c) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik
depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma
hakkını Bakanlığa devrettiğine dair belgeyi,
Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
Eserlerin temsil ve basım hakları
MADDE 12 – (1) Yayımlanması uygun görülen telif eser ve işleme eserler
üzerindeki işleme ve temsil hakları eser sahiplerine ve işleyene; çoğaltma, yayma ve
umuma iletim hakları ise Bakanlığa aittir.
Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi
MADDE 13 – (1) Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi aşağıdaki usullere göre
yapılır:
a) Eserin mükerrer baskısının yapılmasına Genel Müdürlük karar verir.
b) Sözleşmede belirtilen miktar veya süre sona ermeden yayım hakkının eser
sahibine iadesine, yapılmış baskısının 9/10’unun bitmiş olması şartıyla Bakanlıkça karar
verilir.
1352
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
Birimlerce hazırlanan eserlerin incelenmesi
MADDE 14 – (1) Bakanlık birimleri, kendi görev alanlarına ilişkin yayınlamayı
planladıkları eserlerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmesini talep edebilir.
İlgili Bakanlık birimleri buna ilişkin taleplerini Genel Müdürlüğe iletir.
Toplantı, harcırah ve yayın faaliyetlerine ait giderler
MADDE 15 – (1) Yayın Danışma Kurulu ve Yayın Alt Kurulunun Bakanlık personeli
olmayan üyelerine, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenir.
(2) Memuriyet mahalli dışında yapılan toplantılara katılan Yayın Danışma Kurulu
ve Yayın Alt Kurulu üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre yol masrafı, gündelik ücreti ödenir. Yayın faaliyetlerine ait benzeri diğer
giderler Bakanlık Döner Sermayesince ödenir.
Yayımlanacak eserlere ilişkin ödemeler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eğitim, bilim, kültür,
sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlenme hak ve ücretleri ile bu
eserlerle ilgili her türlü inceleme, redaksiyon, derleme, edisyon, tashih ve benzeri
ödemeler, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve Bakanlık döner
sermayesince ödenir.
(2) Resmî görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.
Yayın kurulu kararı gerekmeyen durumlar
MADDE 17 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme
Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre ücret ödenmeyecek olan yayınlarda yer alacak
metinler veya eserler için Yayın Alt Kurulu görüşü alınması zorunlu değildir.
Yayın numarası
MADDE 18 – (1) Bakanlık birimlerince hazırlanan her türlü eser için baskıdan önce
Genel Müdürlükten yayın numarası alınır.
Hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan
hususlarda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu
Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş
olan yayın kurullarının faaliyetleri ve bu kurullara üyelikler bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinde yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1353
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı
: 34227763/10.04/3450017
19/08/2014
Konu : Yönerge
BAKANLIK MAKAMINA
Bilindiği gibi Genel Müdürlüğümüz 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile kurulmuş ve 15 inci maddesinde görevleri
tadat edilmiştir.
21/04/2014 tarihli ve 41289672/1614573 sayılı Makam Oluru ile de hizmet
verecek daire başkanlıkları oluşturulmuş, oluşturulan alt birimlerin görev ve
sorumluluklarının bir yönerge ile belirlenmesi istenmiştir.
Bu bağlamda hazırlanan ekteki Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge’nin Makamlarınızca da
uygun bulunduğu takdirde, yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
…/…/2014
Yusuf TEKİN
Müsteşar
OLUR
…/…/2014
Nabi AVCI
Bakan
1354
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün teşkilât ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ve
21/04/2014 tarihli ve 41289672/1614573 sayılı Makam Oluruna dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
Bakanlık
: Millî Eğitim Bakanlığını,
Bakan
: Millî Eğitim Bakanını,
Başkanlık
: Genel Müdürlük daire başkanlıklarını,
BİMER
: Başbakanlık İletişim Merkezini,
Birim Sorumlusu
: Özel Büro ve daire başkanlıkları birim sorumlusunu,
Daire Başkanı
: Genel Müdürlük daire başkanını,
DYS
: Doküman Yönetim Sistemini,
Enstitü
: Hizmetiçi eğitim enstitülerini,
Genel Müdürlük
: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür
: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürünü,
MEBBİS
: Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve Görevler
Teşkilât
MADDE 5- (1) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün teşkilatı, görev ve hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini
sağlayacak biçimde Genel Müdür tarafından oluşturulur.
Genel Müdürlük
MADDE 6- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a- Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine
yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1355
b- Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim
personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek,
gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum,
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
c- Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve
araştırmalar yapmak.
ç- Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim
programları düzenlemek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.
d- Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Gerektiğinde öğretmenlik mesleğine yönelik ve öğretmen eğitimine ilişkin
mevzuat taslağı hazırlamak, yürürlükteki mevzuatın güncellemesini yapmak.
Genel Müdür
MADDE 7- (1) Genel Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a- Genel Müdürlüğün görevlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli strateji
ve politikaları; millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, mevzuat hükümleri, kalkınma
planları ve hükümet programları doğrultusunda belirlemek.
b- Genel Müdürlük teşkilatını, görev ve hizmetlerin en etkin ve verimli biçimde
yürütülmesini sağlayacak biçimde oluşturmak.
c- Daire başkanları ve birim sorumluları arasındaki görev dağılımını yapmak.
ç- Genel Müdürlüğü, bütün unsurlarıyla koordinasyon ve katılımcı bir anlayışla
yönetmek.
d- Personelin verimliliğini artırıcı bilgi ve beceri kazanmaları, iş başında
yetişmeleri ve üst görevlere hazırlanmaları konusunda önlemler geliştirmek.
e- İş akışı ve haberleşmenin etkinlik ve verimlik anlayışına uygun olarak
düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
f- İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını
sağlayacak önlemler almak.
g- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Bakanlık birimleri, kamu kurum
ve kuruluşları ile koordinasyon ve iş birliği sağlamak.
ğ- Genel Müdürlük birimlerindeki ve enstitülerdeki görev ve hizmetlerin, etkinlik,
verimlilik ve kalite anlayışına göre yürütülmesini sağlamak.
h- Genel Müdürlüğü ve görev verildiğinde Bakanlığı yurt içi ve yurt dışında temsil
etmek.
ı) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından verilen diğer görev ve
hizmetleri yürütmek.
(2) Genel Müdür, birinci fıkrada belirtilen görevlerini ve yetkilerini; mevzuata,
Bakanlık emirlerine, plan ve programlara uygun olarak yürütmek ve kullanmaktan üst
yönetim kademesine karşı sorumludur.
Daire başkanlıkları
MADDE 8- (1) Genel Müdürlük daire başkanlıkları şunlardır:
a- Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
b- Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanlığı
c- Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
ç- Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanlığı
d- Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı
e- Daire Başkanlığı
1356
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
Daire başkanları
MADDE 9- (1) Daire başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:
a- Sorumlu olduğu tüm personele ait görevlerin, kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge, karar, tebliğ, genelge ve emirler uyarınca yürütülmesini takip ve kontrol etmek,
yıllık iş planlarının hazırlanmasında destek sağlamak.
b- Görev alanındaki her türlü eylem planlarıyla ilgili iş ve işlemleri gerektiğinde
diğer birimlerle koordineli şekilde yürütmek.
c- Görev alanıyla ilgili yeni projeler tasarlamak, bu projelerle ilgili üst yönetime
teklifte bulunmak, görüş bildirmek, uygun görülen projelerin uygulanmasını sağlamak.
ç- Görev alanına giren konularda sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel
vb. etkinlikler düzenlemek. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik iş ve işlemleri ilgili
birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.
d- Sorumlu olduğu personelin, etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre uyum
içinde çalışmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik
etmek, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler
almak.
e- Sorumlu olduğu personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. konularda
takip ve denetimini yapmak.
f- İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına
yönelik önlemler almak.
g- BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 sistemleri üzerinden gelen müracaat ve
soru önergelerinin süresi içinde cevaplanmasını sağlamak.
ğ- Daire başkanlığı görev alanına giren idari davalarla ilgili bilgi, belge ve Genel
Müdürlük görüşünü Hukuk Müşavirliğine bildirilmesini sağlamak.
ı- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Müdürlüğün işleyişiyle ilgili olarak amirleri
tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Daire başkanları, birinci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini; Bakanlık emirleri
doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek ve kullanmaktan
üst yönetim kademesine karşı sorumludur.
Birim sorumluları
MADDE 10- (1) Birim sorumluları daire başkanına bağlı olarak çalışırlar.
(2) Birim sorumlularının görev ve yetkileri şunlardır:
a- Birim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar, tebliğ, genelge ve
emirlere uygun olarak yürütmek.
b- Birim personeli arasında görev dağılımı yapmak.
c- Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, yıllık iş planlarını ve çalışma
takvimini hazırlamak.
ç- Birim personelinin etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre uyum içinde
çalışmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek,
performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almak.
d- Birim görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar, tebliğ,
genelge ve benzer dokümanı hazır halde bulundurmak.
e- Birim görev alanına giren konularla ilgili olarak uygulamada görülen aksaklık
ve eksiklikleri belirlemek, bu aksaklık ve eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemler
almak.
f- Birim görev alanına giren konulara yönelik mevzuat ve proje çalışmalarına
katkı sağlamak.
g- Birim personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. konularda takip ve
denetimini yapmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1357
ğ- İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını
sağlamak.
h- Görev alanına giren konularda BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147
sistemleri üzerinden gelen müracaat ve soru önergelerini süresi içinde cevaplamak.
ı- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda
amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.
(3) Birim sorumluları, 2 nci fıkrada belirtilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük,
yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesi ve
kullanılmasından amirlerine karşı sorumludur.
Milli eğitim uzmanları, milli eğitim uzman yardımcıları
MADDE 11- (1) Milli eğitim uzmanları ve milli eğitim uzman yardımcıları daire
başkanına bağlı olarak çalışırlar.
(2) Milli eğitim uzmanları ve milli eğitim uzman yardımcılarının görev ve
sorumlulukları şunlardır:
a- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin
tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.
b- Öğretmenlik mesleğine ve öğretmen eğitimine yönelik olarak Genel
Müdürlüğün uygun bulduğu ulusal ve uluslararası toplantı ve çalışmalara katılmak,
hazırladığı raporları ve önerileri daire başkanına sunmak.
c- Genel Müdürlüğün hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, sonucu raporlaştırarak
önerilerde bulunmak.
(3) Milli eğitim uzmanları ve milli eğitim uzman yardımcıları 2 nci fıkrada belirtilen
görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler
doğrultusunda yerine getirilmesi ve kullanılmasından amirlerine karşı sorumludur.
Eğitim uzmanları (şahsa bağlı), eğitim uzmanları ve öğretmenler
MADDE 12- (1) Eğitim uzmanları (şahsa bağlı), eğitim uzmanları ve öğretmenler
daire başkanına bağlı olarak çalışırlar.
(2) Eğitim uzmanları (şahsa bağlı), eğitim uzmanları ve öğretmenlerin görevleri
şunlardır:
a- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar
yapmak, sonuçlarını rapor halinde makama sunmak.
b- Millî Eğitim Şûrası, eğitimle ilgili kongre, sempozyum, panel vb. toplantılara
katılmak, sonuçlarını rapor halinde makama sunmak.
c- Hiyerarşik kademe içinde bağlı bulunduğu makamlarca verilen konularda
alternatif görüş, öneri ve uygulama kararları oluşturmak ve makama sunmak.
ç- Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri
yapmak.
(3) Eğitim uzmanları (şahsa bağlı), eğitim uzmanları ve öğretmenler, 2 nci fıkrada
belirtilen görevlerin yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine
getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
Şefler
MADDE 13- (1) Şeflerin görevleri şunlardır:
a- Birimi görevlerini etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında
ve mevzuata uygun olarak yapmak.
b- Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde ekip ve iş birliği ruhunun yerleşmesine
ve doğru bilgi akışının sağlanmasına çaba göstermek.
1358
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
c- Birimi görevlerinin yürütülmesinde şubesi personeli ve gerektiğinde diğer
birimler ile iş birliği ve koordine yapmak.
ç- Görevi ile ilgili mevzuatı, gerekli doküman ile demirbaş malzemeleri kullanıma
hazır bulundurmak.
d- İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı
önlemek, tasarrufa önem vermek.
e- Birimi ile ilgili DYS üzerinden gelen evrakın iş ve işlemlerini takip etmek ve
yürütmek.
f- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile
ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Şefler, 1 inci fıkrada belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
Memurlar
MADDE 14- (1) Memurların görevleri şunlardır:
a- Verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında
ve mevzuata uygun olarak yapmak.
b- Birimi görevlerinin yürütülmesinde şubenin diğer personeli ve gerektiğinde
diğer birimler ile iş birliği ve koordine yapmak.
c- Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem
vermek.
ç- Birimi ile ilgili DYS üzerinden gelen evrakın iş ve işlemlerini takip etmek ve
yürütmek.
d- Kullanımına verilen bilgisayar, fotokopi makinesi, yazı makinesi, belgegeçer ve
benzeri ekipmanların basit bakımlarını yapmak, dış etkenlerden korunmasına yönelik
önlemler almak ve göreve hazır halde bulundurmak.
e- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile
ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Memurlar, 1 inci fıkrada belirtilen görevlerin; kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı
sorumludur.
Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri
MADDE 15- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görevleri şunlardır:
a- Amirlerince verilen her türlü yazı işlerini, yazışma kurallarına, etkinlik, verimlilik
ve kalite anlayışına uygun olarak en kısa zamanda yapmak.
b- Zimmetine verilen bilgisayar, belgegeçer, yazı makinesi, fotokopi makinesi ve
benzeri ekipmanları talimatına uygun olarak kullanmak, basit bakım ve onarımını yaparak
kullanıma hazır halde bulundurmak, dış etkenlerden korumaya yönelik önlemler almak.
c- Verilen bilgileri bilgisayara kaydetmek, bu kapsamda kitap, bülten, araştırma
raporu ve toplantı tutanaklarına ilişkin bilgileri bilgisayara işlemek, veri hazırlama ve yazım
işlemlerini yapmak.
ç- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
d- Birimi ile ilgili DYS üzerinden gelen evrakın iş ve işlemlerini takip etmek ve
yürütmek.
e- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile
ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, 1 inci fıkrada belirtilen görevlerin
kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine
getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1359
Sekreterler
MADDE 16- (1) Sekreterlerin görevleri şunlardır:
a- Verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında
ve mevzuata uygun olarak yapmak.
b- Amirlerinin telefon ve randevulu görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini
sağlamak.
c- Resmî ve özel telefon görüşmelerinin ayrımını yapmak ve ilgililere bildirmek.
ç- Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri
almak.
d- Belgegeçerle gelen ve giden yazıları makama veya ilgilisine ulaştırmak.
e- Makama ve zimmetine verilen telefon, belgegeçer, bilgisayar, yazı makinesi,
fotokopi makinesi ve buna benzer ekipmanları talimatına göre kullanmak, kullanıma hazır
halde bulundurmak, dış etkenlerden korumaya yönelik önlemler almak.
f- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile
ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Sekreterler, 1 inci fıkrada belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı
sorumludur.
Dağıtıcılar
MADDE 17- (1) Dağıtıcıların görevleri şunlardır:
a- Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı
ilgilisine zamanında teslim etmek.
b- İl dışına gönderilecek evrakın postaya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek.
c- İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile
ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.
(2) Dağıtıcılar, 1 inci fıkrada belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı
sorumludur.
Genel Müdürlük Özel Büro
MADDE 18- (1) Genel Müdürlük Özel Bürosu Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.
(2) Genel Müdürlük Özel Bürosu aşağıdaki birimlerden oluşur.
a- Personel ve İdari İşler Birimi
b- Mevzuat ve Koordinasyon Birimi
c- Strateji Geliştirme Birimi
(3) Özel Büro birimlerinin görevleri
a- Personel ve İdari İşler Biriminin görevleri şunlardır:
1- Genel Müdürlüğün sekretarya hizmetlerini yürütmek.
2- Genel Müdürlüğün gizlilik dereceli olanlar dahil Doküman Yönetim Sistemi
üzerinden ve posta ile gelen-giden evrak kaydı, sevki ve benzer iş ve işlemleri yürütmek.
3- Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde görevli personele ilişkin Genel
Müdürlükçe yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yürütmek.
4- Personeli ilgilendiren genelge ve duyuru yazılarını Doküman Yönetim Sistemi
üzerinden duyurmak.
5- İlgili mevzuat ve talimatlar çerçevesinde Genel Müdürlüğün iç güvenlik,
koruyucu güvenlik, temizlik, tertip, düzen, basit bakım-onarım, haberleşme ve benzeri
hizmetlerin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.
1360
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
6- Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
7- Genel Müdürlüğün taşınır eşya, araç-gereç, pul ve benzeri ihtiyaçlarını temin
etmek, kayıtlarını tutmak, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı ile bakımı, onarımı ve sarfına ilişkin
iş ve işlemleri, ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
8- Faaliyetlerle ilgili standart belge vb. malzemenin bastırılmasını sağlamak.
9- Telefon, fotokopi, faks, kablo TV, kırtasiye vb. malzemeler ile elektrik ve su
sarfiyatında tasarruf tedbirlerine uyulmasını sağlamak ve gerekli ödemeleri yapmak.
10- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT), Standart dosya planı ve arşiv
hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek.
11- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görev ve hizmetleri
yürütmek.
b- Strateji Geliştirme Biriminin görevleri şunlardır:
1- Ulusal ve uluslararası çerçeve belgeleri, kalkınma planları, hükümet
programları, Milli Eğitim Şuralarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, orta vadeli program, yıllık program ve
hükümet programı vb. üst belgeler çerçevesinde, Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli
strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçlarının oluşturması ve Stratejik Plan ile ilgili
çalışmaları yürütmek.
3- Genel Müdürlüğün yıllık çalışma takvimini hazırlamak.
4- Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
5- İç denetim hizmetleri ile ilgili sekretarya hizmetlerini yürütmek.
6- Genel Müdürlüğün çalışma alanına ilişkin politika ve Stratejik Plan
doğrultusunda yıllık performans programını hazırlamak.
7- Genel Müdürlük ve enstitülerinin yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, ödenekleri
mevzuatı çerçevesinde dağıtmak ve ilgili saymanlıklara gönderilmesine yönelik iş ve
işlemleri yürütmek.
8- Bütçe ve bütçenin kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri takip ve kontrol etmek,
raporlaştırmak. Bütçenin etkin ve verimli kullanılması için gerekli tedbirleri almak.
9- Genel Müdürlüğü ilgilendiren Sayıştay İlâmlarını inceleyip gerekli işlemleri
yapmak.
10- Genel Müdürlüğün ve enstitüler ile ilgili yatırım tekliflerini hazırlamak ve ilgili
birimlere göndermek.
11- Mevcut ve yeni hizmete açılacak olan enstitülerin her türlü yatırım, donatım,
büyük ve küçük onarımları ve ilgili bütçe ödeneklerinin gönderilmesini sağlamak,
kullanılmasının takip ve kontrolünü yapmak.
12- Bütçe dışı finans kaynakları tarafından meslek içi eğitim faaliyetlerine
yapılacak harcamalarla ilgili işleri yapmak.
13- Eğitim faaliyetlerine ait konularda yapılacak yasal düzenlemelerde mali
yönden görüş ve önerilerde bulunmak.
14- Enstitülere ait taşınmazların büyük ve küçük onarım ihtiyaçları ile donatım ve
eğim aracı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri ilgili birimlerle
koordineli olarak yürütmek.
15- Mali yıl, kesin hesap, bütçe sunuşu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu, v.b. raporlar hazırlamak.
16- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görev ve hizmetleri
yürütmek.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1361
c- Mevzuat ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır:
1- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik
ve yönerge taslaklarını ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak, yürürlüğe girenlerin
Bakanlık ve Genel Müdürlüğün web sitelerinde yayımlanmasını sağlamak.
2- Mevcut mevzuatın uygulamasında görülen eksiklik, aksaklık ve tereddütlü
konuları tespit etmek, bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri ve önerileri ilgili birimlerle iş
birliği içinde hazırlamak.
3- Genel Müdürlük tarafından yürütülen mevzuatla ilgili tereddüde düşülen
hususlarda görüş oluşturmak.
4- Diğer birim ve kurumlarca hazırlanan mevzuat taslakları hakkında ilgili
birimlerle iş birliği içinde Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
5- Genel Müdürlük personelinin görev tanımlarına ilişkin çalışmaları ilgili
birimlerle iş birliği içinde yürütmek.
6- Daire başkanlıklarının görevleri arasında yer almayan veya birden fazla daire
başkanlığının çalışmalarını ilgilendiren ve bir merkezden takip edilmesi gereken konularla
ilgili iş ve işlemleri (eylem planı, tarihçe, brifing, soru önergeleri, v.b) ilgili birimlerle
koordine içinde yürütmek.
7- Kurum İdare Kurulu, Nitelikli Kod ve Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet
Envanteri ve Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli ve işbirliği
içinde yürütmek.
8- Periyodik olarak düzenlenen faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
9- Bürokrasinin azaltılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
10- BİMER, Bilgi Edinme ve ALO 147 sistemleri üzerinden gönderilen
müracaatların cevaplanmasına yönelik iş ve işlemleri ilgili birimle koordineli şekilde
yürütmek.
11- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görev ve hizmetleri
yürütmek.
Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
MADDE 19- (1) Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a- Öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik politika veya stratejiler
oluşturmak.
b- Öğretmenlik mesleği ve mesleki gelişim konularında araştırma geliştirme
faaliyetleri ve proje çalışmaları yapmak, yaptırmak.
c- Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile mesleki gelişim süreci
uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri ve
projeler yapmak, yaptırmak.
ç- Öğretmenlerin nitelik ve yeterliklerine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde araştırma geliştirme faaliyetleri ve
projeler yapmak, yaptırmak.
d- Eğitim ortamında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
araştırmalar yapmak, bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamak.
e- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı birimleri bütün çalışmalarını
ulusal ve/veya uluslararası düzeyde gerçekleştirir.
(3) Hizmet birimleri
a- Araştırma Geliştirme Birimi
b- Projeler Birimi
1362
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
(4) Hizmet birimlerinin görevleri
a- Araştırma Geliştirme Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri
yapmak, yaptırmak.
2- Öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimi ile ilgili
araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
3- Öğretmenlerle ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda periyodik olarak veri
toplamak.
4- Ulusal ve uluslararası alanlarda öğretmenin toplumdaki yerinin tespiti amacı ile
araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
5- Öğretmenlerin, çağın gerekleri ve bilişim teknolojilerini kullanmalarına yönelik
araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
6- Ulusal ve uluslararası alanlarda öğretmen istihdamına ve öğretmen
yetiştirmeye yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
7- Yurt içinde ve yurt dışında öğretmenler ile ilgili araştırma geliştirme (Ar-Ge)
merkezleri ve/veya enstitüler ile iş birliği yapmak, ulusal veya uluslararası bilimsel
etkinliklere katılmak.
8- Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından genel, yerel
ve bölgesel olarak yapılan öğretmenlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerini
incelemek, sonuçları ilgili birimler ile paylaşmak.
9- Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmak üzere
araştırma ekipleri kurmak, kurdurmak.
10- Üniversitelerin ve araştırmacıların öğretmenlere yönelik yapacakları
araştırma geliştirme faaliyetlerine uygun görüldüğü takdirde izin vermek.
11-Yurt dışında görev yapan öğretmenlere yönelik araştırma geliştirme
faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
12- Eğitim ortamında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
araştırmalar yapmak, bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak.
13- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
b- Projeler Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri, öğretmenlik mesleği ve hizmet içi
mesleki gelişimleri ile ilgili projeler yapmak, yaptırmak, bu alandaki uygulamaların
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
2- Öğretmenlerin bilgi paylaşımını artıracak projeler geliştirmek, yapmak ve
yaptırmak.
3- Ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında öğretmen yetiştirme ve istihdamına
yönelik projeler yapmak, yaptırmak.
4- Yurt içinde ve yurt dışında öğretmenlerle ilgili proje merkezleriyle iş birliği
yapmak, ulusal veya uluslararası proje etkinliklerine katılmak.
5- Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından
genel, yerel ve bölgesel olarak yapılan öğretmenlere yönelik projeleri incelemek, yapmak,
yaptırmak ve ilgili birimlerle paylaşmak.
6- Öğretmenlerin çağın gerekleri ve bilişim teknolojileri alanında mesleki
gelişimlerine yönelik projeler yapmak, yaptırmak.
7- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1363
Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire başkanlığı
MADDE 20- (1) Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a- Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası
gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve programlar geliştirmek, uygulamak.
b- Bakanlığımız öğretmenleri ile talepleri halinde özel öğretim kurumları eğitim
personeline yönelik mesleki gelişim eğitimi çalışmalarını yürütmek.
c- Eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve
iyileştirici tedbirler almak.
ç- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.
d- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Hizmet birimleri:
a- Planlama Birimi
b- Program Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Birimi
c- Eğitim Uygulama Birimi
ç- Teknoloji Destekli Öğretmen Eğitimi Birimi
(3) Hizmet birimleri görevleri
a- Planlama Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimine yönelik ulusal ve uluslar arası
düzeyde seminer, sempozyum, konferans, vb. etkinlikler düzenlemek.
2- Yıllık Merkezi Hizmetiçi Eğitim Planı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3- Yıllık plandaki değişiklik onayları, ek faaliyet onayları ile iptal onaylarını almak
ve ilgili birimlere bildirmek.
4- Merkezden, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim faaliyetlerine yönelik iş
ve işlemleri yürütmek.
5- İlgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak öğretmen yeterlikleri doğrultusunda
öğretmenlerin iş başarım düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
6- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
b- Program Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Biriminin görevleri şunlardır:
1- Göreve yeni atanan öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitim programlarını
hazırlamak ve güncellemek.
2- Öğretmenlerin genel ve özel alan yeterliklerini izlemek ve değerlendirmek ve
bu veriler doğrultusunda eğitim programları hazırlamak ve geliştirmek.
3- Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlemesi için
çalışmalar yapmak.
4- Düzenlenmesi istenen eğitimlere ilişkin program hazırlama ve uygulama
esaslarını belirlemek, etkililiğini izlemek ve değerlendirmek.
5- Öğretmenlerin uyum, adaylık ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik ulusal ve
uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
6- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlerin etkililiğini izlemek ve
değerlendirmek.
7- İdari teftiş ve denetim raporları verilerinin hizmetin geliştirilmesi ve
performansın artırılması yönünde değerlendirilmesini ve sonuçlarının ilgili birimlerce
paylaşılmasını sağlamak.
8- Eğitim faaliyetleri sonunda yönetici ve merkez müdürleri raporları ile verilerin,
hizmetin geliştirilmesi ve performansın artırılması yönünde değerlendirilmesi ve sonuçların
ilgili birimlerce paylaşılmasını sağlamak.
1364
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
9- Enstitülerin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve Başkanlığının yıllık
faaliyet raporunu hazırlamak.
10- Genel Müdürlüğün amaç, politika ve stratejilerinde belirlenen hedeflere
ulaşma düzeyine ilişkin ara ve dönem sonu raporları oluşturmak ve önerilerde bulunmak.
11- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
c- Eğitim Uygulamaları Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlerin uyum, adaylık ve mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin uygulama
etkinliklerini yürütmek.
2- Yıllık Plana uygun olarak faaliyetlerin düzenlenmesine dair iş ve işlemleri
yürütmek. Faaliyet sonu dosyalarını zamanında ilgili birime teslim etmek.
3- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
ç- Teknoloji Destekli Öğretmen Eğitimi Biriminin görevleri şunlardır:
1- Yıl sonu faaliyet dosyalarının alınması, arşivlenmesi, elektronik ortama
aktarılması iş ve işlemlerini yapmak. Eğitim faaliyetlerinde elektronik ve yazılı ortamda
sunulan ders notları ile ilgili bilgi bankası oluşturmak. Telifi, izin belgesi ile birlikte
arşivlemek.
2- Merkezi eğitim faaliyetlerinin arşiv/karteks bilgilerine ait her türlü yazışma/iş ve
işlemlerini yapmak. Arşiv kayıtlarına göre bilgi belge taleplerine cevap vermek.
3- Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaları yürütmek.
4- MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünün sürekli işler durumda olmasını
sağlamak, Birim/Kurum şifrelerini tanımlamak, MEBBİS güncellemeleri ile yapılan
değişikliklere ilişkin bilgilendirmeleri ilgili birimler işbirliğinde yapmak. Eğitim faaliyetlerinde
görevlendirilenler ile katılımcı bilgilerinin güncel olmasını sağlamak vb. iş ve işlemleri
yürütmek.
5- Mesleki gelişim faaliyetlerine ait web sayfasındaki anketlerin ve veri toplama
araçlarının teknik alt yapısını oluşturmak. MEBBİS istatistik verilerinin ve web
anketlerinden toplanan verilerin, dilekçe ve e-posta ile gelen taleplerin hizmetin
geliştirilmesi ve performansın artırılması yönünde değerlendirilmesi amacıyla
raporlanmasını ve sonuçlarının ilgili birimlerce paylaşılmasını sağlamak.
6- Genel Müdürlüğümüz ve enstitülere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri
vermek, gerekli tedbirleri almak.
7- Genel Müdürlüğümüz web sitesinde, Başkanlığa ait bölümü güncellemek,
birim e-postalarını yönlendirmek.
8- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
MADDE 21- (1) Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a- Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik
politikalar oluşturmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası etkinlikleri izlemek ve
değerlendirmek.
b- Oluşturulan politikalar doğrultusunda öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
c- Öğretmen yeterlikleri ve performans kriterleri belirlenerek, kalite geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmak.
ç- Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselme sürecine yönelik iş ve
işlemleri yürütmek.
d- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1365
(2) Hizmet birimleri
a- Öğretmen Yeterlikleri Belirleme, Geliştirme ve Uygulama Birimi
b- Performans ve Kalite Geliştirme Birimi
c- Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Birimi
(3) Hizmet birimlerinin görevleri
a- Öğretmen Yeterlilikleri Belirleme Geliştirme ve Uygulama Biriminin görevleri
şunlardır:
1- Öğretmenlerin yeterliklerinin belirlenmesine yönelik politikalar belirlemek, bu
amaçla ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak, bu çalışmaları izlemek ve
değerlendirmek.
2- İlgili kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb.
koordinasyon ve işbirliği içinde öğretmen nitelik ve yeterliklerini belirleme ve geliştirme
çalışmaları yapmak.
3- Öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişim çalışmalarının Performans
Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılmak.
4- Belirlenen yeterliklerin tanıtımına ve uygulanmasına ilişkin etkinlikler
düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve ihtiyaçlar çerçevesinde yayınlanmasını
sağlamak.
5- Öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişiminin desteklenmesine
yönelik uygulamalar, ortamlar, fırsatlar sunmak/geliştirmek.
6- Öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişiminin sağlanmasına yönelik
modellerin uygulanmasında görev alacak eğiticilerin (formatör) yetiştirilmesi amacıyla ilgili
birimle eğitim etkinlikleri planlamak.
7- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
b- Performans ve Kalite Geliştirme Biriminin görevleri şunlardır:
1- Performans yönetim sürecinde, öğretmenlerin değerlendirilmesine yönelik
çalışmalarda ilgili birimlerle katkı sağlamak.
2- Aday öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine yönelik performans
ölçme ve değerlendirme araçları oluşturulmak ve geliştirilmek.
3- Aday öğretmenlerin, performans sistemleri ve süreçlerini izlemek,
değerlendirilmek ve bu konuda ilgili Bakanlık birimleriyle iş birliği yapmak.
4- Öğretmenlik mesleğine ilişkin kalite politika ve modelleri oluşturmak ve
geliştirilmek.
5- Belirlenen politika ve modellerin uygulanmasına yönelik olarak ilgili kurum,
kuruluş ve birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, yasal,
yapısal ve yönetsel düzenlemelere katkı sağlamak.
6- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
c- Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmesine yönelik politikalar
belirlemek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaları yapmak.
2- Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmesine yönelik iş ve işlemleri
yürütmek.
3- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
1366
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 22- (1) Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a- Öğretmen yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b- Öğretmenlerin nitelik ve yeterliklerine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde politikalar oluşturmak.
c- İlgili daire başkanlığı ile koordineli olarak yeterlikler doğrultusunda öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak ve
öneriler hazırlamak.
ç- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu
arasındaki iş ve işlemeleri koordine etmek.
d- Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun olacakları yükseköğretim
programlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
e- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Hizmet birimleri
a- Öğretmen Yetiştirme Birimi
b- Yükseköğretim Kurumlarıyla İlişkiler Birimi
c- Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Birimi
(3) Hizmet birimlerinin görevleri
a- Öğretmen Yetiştirme Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlerin meslek öncesi yetiştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak.
2- Öğretmen adaylarının nitelik ve yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik ilgili
paydaşlarla süreç odaklı çalışmalarda bulunmak.
3- Başarılı öğrencilerin öğretmenlik alanlarına yönlendirilmeleri amacıyla teşvik
edici çalışmalar yapmak ve 3580 sayılı Kanun kapsamında öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumlarında burslu okutulacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
4- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
b- Yükseköğretim Kurumlarıyla İlişkiler Biriminin görevleri şunlardır:
1- İlgili daire başkanlığı ile koordineli olarak, öğretmen yetiştiren yükseköğretim
kurumlarının öğretim programlarının öğretmen yeterlikleri doğrultusunda hazırlanması ve
geliştirilmesine yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına önerilerde bulunmak, bu
yönde yapılan çalışmalara katkı sağlamak.
2- Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin öğretmenlik
uygulamasına ilişkin çalışmalarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretmen yetiştiren
yükseköğretim kurumları, millî eğitim müdürlükleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak.
3- Öğretmen yetiştirme ve uygulama sürecini milli bir politika ve strateji olarak
yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler ile koordinasyon ve iş birliği içinde
çalışmalar yapmak.
4- Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği içinde, öğretmen ihtiyacının bulunduğu
alanlara yönelik çalışmalar yürütmek.
5- Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
6- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1367
c- Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Biriminin görevleri
şunlardır:
1- Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin ilgili kurumlarla
iş birliği içinde çalışmalar yürütmek.
2- Öğretmenlik alanlarının akreditasyon sürecine yön verecek politika ve
stratejiler geliştirmek.
Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı
MADDE 23 - (1) Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a- Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltici çalışmalar yapmak.
b- 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kutlama programları düzenlemek.
c- Öğretmenlere yönelik ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel, sosyal ve
kültürel faaliyetler düzenlemek, ilgili kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK)
işbirliği sağlamak.
ç- Bakanlığımız Etik Komisyonu çalışmalarının öğretmenler bağlamındaki iş ve
işlemleri yürütmek.
d- Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Hizmet Birimleri
a) Mesleki Algı ve Statü Birimi
b) Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Birimi
c) Tören ve Kutlamalar Birimi
(3) Hizmet birimlerinin görevleri
a) Mesleki Algı ve Statü Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükseltilmesi için Bakanlık
birimleri, öğretmen sendikaları, üniversitelerin eğitim fakülteleri, kamu ve özel kurumlar,
sivil toplum kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve velilerle ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
2- Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaya ilişkin özendirici tedbirler
geliştirme çalışmaları yapmak.
3- Öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin yeni bir model oluşturulması için ilgili
birimlerle işbirliği yapmak.
4- Öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
5- Öğretmenlerin bireysel çalışma yapabilmelerine olanak sağlayan fiziki
ortamlar oluşturulması çalışmaları yapmak.
6- Kurumsal imaj ve iletişim stratejileri geliştirme çalışmaları yapmak.
7- Mesleki başarılarıyla farkındalık yaratan öğretmenlerin çalışmalarını kayıt
altına almak ve bu öğretmenlerin sayısının artırılarak, özlük durumlarıyla ilişkilendirme için
çalışmalar yapmak.
8- Alo 147 iletişim hattının öğretmenlerin sıkıntılarının yansıtmasında ve
çözümünde daha etkin kullanılmasını sağlayacak çalışmaları ilgili birimle koordineli olarak
yapmak.
9- Bakanlığımız Etik Komisyonu çalışmalarının öğretmenler bağlamındaki iş ve
işlemlerini yürütmek.
b) Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Biriminin görevleri şunlardır:
1- Öğretmenlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere;
başvuru, onay, katılım, değerlendirme ve takip iş ve işlemleri için MEBBİS sistemi
üzerinden “Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Modülü” oluşturmak.
1368
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
2- Öğretmenler için yurt içi ve yurt dışı sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile
gezi ve inceleme amaçlı mesleki ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
3- Öğretmenler için dinlenme amaçlı yaz ve kış kampları düzenlemek.
4- Öğretmenler için lojman, öğretmenevi, öğretmen kampları vb. hizmet
birimlerinin yaygınlaştırılmasına ve uygun şartlarda hizmet vermesine yönelik olarak ilgili
birimlerle çalışmalar yapmak.
5- Bankalarla, öğretmenler için uygun şartlar taşıyan “bireysel tüketici kredisi”
sağlamaya yönelik işbirliği protokolleri gerçekleştirmek.
6- Öğretmenlere yönelik bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerin
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.
7- Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla öğretmenlerin ulaşım, bilişim ve
haberleşme vb. hizmetlerinden uygun şartlarla yararlanılması için işbirliği protokolleri
gerçekleştirmek.
c) Tören ve Kutlamalar Biriminin görevleri şunlardır:
1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
öğretmenlerin, Bakanlık merkez teşkilatının, Bakanlık taşra teşkilatının, yurt dışı
temsilciliklerimizin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının kutlamalara
etkin katılımını sağlamak.
2- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programlarının geliştirilmesi için
çalışmalar yapmak.
3- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları için kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak, sponsor desteği sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten kaldırma
MADDE 24- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16/04/2002
tarihli ve 1439 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi
Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge” ek ve değişiklikleri
ile birlikte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1369
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANLIKLARI
a- Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
b- Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanlığı
c- Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
ç- Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanlığı
d- Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı
e- Daire Başkanlığı
GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL BÜRO
a- Personel ve İdari İşler Birimi
b- Mevzuat ve Koordinasyon Birimi
c- Strateji Geliştirme Birimi
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
a- Araştırma Geliştirme Birimi
b- Projeler Birimi
MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLEME VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
a- Planlama Birimi
b- Program Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Birimi
c- Eğitim Uygulama Birimi
d- Teknoloji Destekli Öğretmen Eğitimi Birimi
ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
a- Öğretmen Yeterlikleri Belirleme, Geliştirme ve Uygulama Birimi
b- Performans ve Kalite Geliştirme Birimi
c- Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Birimi
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE
İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
a- Öğretmen Yetiştirme Birimi
b- Yükseköğretim Kurumlarıyla İlişkiler Birimi
c- Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Birimi
ÖĞRETMENE HİZMET, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Hizmet birimleri
a- Mesleki Algı ve Statü Birimi
b- Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler Birimi
c- Tören ve Kutlamalar Birimi
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1370
Ekim 2014-2685
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 88
Karar Tarihi : 12/09/2014
Konu
: Özel Doğa Okulları Yönetişim Dersi
Öğretim Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/06/2014 tarihli ve
16915068/121/2444228 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Doğa
Okulları Yönetişim Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’nın, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli
örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/09/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1371
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 89
Karar Tarihi : 17/09/2014
Konu
: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan
Diller ve Lehçeler Dersi (Gürcüce; 5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programı
Temel
Eğitim
Genel
Müdürlüğünün
25/06/2014
tarihli
ve
43769797/101.01/2631826 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaokul ve
İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi (Gürcüce; 5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine göre
uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyallerinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/09/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1372
Ekim 2014-2685
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 90
Karar Tarihi : 26/09/2014
Konu
: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin
10. Sınıflarına Naklen Öğrenci Alınması
OSB’lerde ortaya çıkan vasıflı teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve teşvik
etmek amacıyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 12. Maddesi ile Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek madde 1 hükmüne dayalı olarak
OSB’lerde açılan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. sınıflarına 2014-2015 Öğretim
Yılına mahsus olmak üzere, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinden nakil ve
geçiş yapmak isteyen öğrencilerin;
1.
2.
Reşit ise kendisinden, reşit değil ise velisinden “Öğrencinin sınıf tekrarı
yapmadan mezun olması durumunda kendisine Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi diploması” düzenlenmesinin kabul edildiğine dair dilekçe alınması,
Oluşturduğu sınıflar için, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiş ve
uygulanmakta olan Anadolu Meslek Lisesi Alan/Dal Haftalık Ders Çizelgesi
ile bu alan/dala ait Çerçeve Öğretim Programının uygulanması,
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/09/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1373
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 92
Karar Tarihi : 24/09/2014
Konu
: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim
Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam
Hatip Programı Haftalık Ders Çizelgeleri
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 14/08/2014 tarihli ve
91554184/200/3377489 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Açık Öğretim
Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip
Programı Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 24/07/2013-70; 30/05/2014-49 tarihli ve sayılı Kararları ile kabul
edilen “Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi
İmam Hatip Programı (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/09/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1374
Ekim 2014-2685
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ GENEL LİSE
(DÖNEMLERE GÖRE) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
ORTAK
DERSLER
DİL VE ANLATIM*
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
TRAFİK VE İLK YARDIM
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI
TOPLAM DERS SAATİ
1
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
6
30
5
35
2
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
6
30
5
35
3
2
3
1
2
2
6
2
2
3
4
27
8
35
SINIFI/DÖNEMİ
10
11
4
5
6
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2
6
2
2
3
2
2
4
4
4
27
14
14
8
21
21
35
35
35
SOSYAL BİLİMLER
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
DERSİN ADI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 5
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 6
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 8
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 5
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 6
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 7
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8
OSMANLI TÜRKÇESİ 1
OSMANLI TÜRKÇESİ 2
OSMANLI TÜRKÇESİ 3
OSMANLI TÜRKÇESİ 4
OSMANLI TÜRKÇESİ 5
OSMANLI TÜRKÇESİ 6
TEMEL MATEMATİK 5
TEMEL MATEMATİK 6
TEMEL MATEMATİK 7
TEMEL MATEMATİK 8
İLERİ MATEMATİK 5
İLERİ MATEMATİK 6
İLERİ MATEMATİK 7
İLERİ MATEMATİK 8
İLERİ FİZİK 5
İLERİ FİZİK 6
İLERİ FİZİK 7
İLERİ FİZİK 8
İLERİ KİMYA 5
İLERİ KİMYA 6
İLERİ KİMYA 7
İLERİ KİMYA 8
İLERİ BİYOLOJİ 5
İLERİ BİYOLOJİ 6
İLERİ BİYOLOJİ 7
İLERİ BİYOLOJİ 8
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 1
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 2
TARİH 5
TARİH 6
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2
COĞRAFYA 5
COĞRAFYA 6
COĞRAFYA 7
COĞRAFYA 8
PSİKOLOJİ 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
12
7
2
3
1
4
1
11
24
35
8
2
3
1
4
1
11
24
35
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
PSİKOLOJİ 2
SOSYOLOJİ 1
SOSYOLOJİ 2
MANTIK 1
MANTIK 2
SEÇMELİ FELSEFE 1
SEÇMELİ FELSEFE 2
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2
İŞLETME 1
İŞLETME 2
EKONOMİ 1
EKONOMİ 2
GİRİŞİMCİLİK 1
GİRİŞİMCİLİK 2
YÖNETİM BİLİMİ 1
YÖNETİM BİLİMİ 2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2
SANAT TARİHİ 1
SANAT TARİHİ 2
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 1
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 2
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 3
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 4
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 5
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 6
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 7
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 8
TEMEL DİNÎ BİLGİLER 1
TEMEL DİNÎ BİLGİLER 2
TEMEL DİNÎ BİLGİLER 3
TEMEL DİNÎ BİLGİLER 4
KUR’AN-I KERİM 1
KUR’AN-I KERİM 2
KUR’AN-I KERİM 3
KUR’AN-I KERİM 4
KUR’AN-I KERİM 5
KUR’AN-I KERİM 6
KUR’AN-I KERİM 7
KUR’AN-I KERİM 8
SEÇMELİ YABANCI DİL 5
SEÇMELİ YABANCI DİL 6
SEÇMELİ YABANCI DİL 7
SEÇMELİ YABANCI DİL 8
İKİNCİ YABANCI DİL 5
İKİNCİ YABANCI DİL 6
İKİNCİ YABANCI DİL 7
İKİNCİ YABANCI DİL 8
ALMAN EDEBİYATI 1
ALMAN EDEBİYATI 2
İNGİLİZ EDEBİYATI 1
İNGİLİZ EDEBİYATI 2
FRANSIZ EDEBİYATI 1
FRANSIZ EDEBİYATI 2
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1
BİLİŞİM
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2
ORTAK DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ
SEÇMELİ DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ
1375
6
5
6
5
6
7
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
164
288
MEZUNİYET KREDİSİ EN AZ: 192 olmalıdır.
MEZUNİYET DÖNEMİ ENAZ: 8 olmalıdır.
AÇIKLAMALAR:
1(*) Muaf olunamayacak başarılması zorunlu olan derstir.
2Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3Döneminden önce ders alınamaz. Ancak başarısız olunan dersler dönem dersleri ile birlikte alabilir.
4Öğrenci 1(Bir) dönemde en fazla 35 (Otuzbeş) kredilik ders alabilir.
5Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
6Çizelgede yer alan derslerle ilgili uygulamalar; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul
edilen haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin uygulanmasına yönelik “Açıklamalar” doğrultusunda yapılır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1376
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
ADALET ALANI
(ZABIT KÂTİPLİĞİ, İNFAZ VE KORUMA DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk
Hukuk Dili ve Terminolojisi (*)
Personel Hukuku
Hukuki Dosyalama ve Evrak İşlemleri
Standart Türk Klavyesi
Ceza ve İnfaz Katipliği Hizmetleri
Bilgisayarda Hızlı Klavye
Ofis Programları
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Cumhuriyet Başsavcılı Kalem
Hizmetleri (*)
Hukuk Mahkemeleri Kalem Hizmetleri
Dava İşlemleri
Yargı Yazışmaları
İdare ve Vergi Mahkemeleri Kalem
Hizmetleri
Duruşma ve Karar İşlemleri
İcra, Noter ve Avukat Kâtipliği İşlemleri
Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri
Nöbet İşlemleri (*)
Ceza ve İnfaz Hukuku Uygulamaları
Ceza İnfaz Kurumuna Giriş İşlemleri
Arama ve Ziyaret
Denetimli Serbestlik
Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
2
2
3
1
2
3
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
27
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
9
39
9
39
15
2
44
12
6
2
3
1
7
2
3
1
8
2
3
1
4
1
11
4
1
11
2
2
2
2
4
2
4
14
14
3
3
3
3
2
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN/DAL DERSLERİ
SINIF/DÖNEM
10
11
4
5
2
2
3
3
1
1
2
2
2
6
2
2
3
1
2
3
1
2
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK DERSLERİ
ORTAK DERSLER
9
DERSLER
15
2
44
16
16
26
26
22
8
44
22
8
44
28
5
44
28
5
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1377
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1378
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1379
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI
(ÇEVRE HİZMETLERİ, TÜKETİCİ HİZMETLERİ, SOSYAL DESTEK HİZMETLER,
EV VE KURUM HİZMETLERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Aile ve Tüketici Hizmetleri (*)
30
30
27
27
4
4
Toplum ve Aile
4
4
Beslenme
4
4
İletişim Teknikleri
2
2
Mesleki Gelişim
2
2
14
14
4
4
1
1
11
11
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1380
Ekim 2014-2685
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Ev Hizmetleri (*)
Yemek Hazırlama
Hamur İşleri
Çocuklarda Sosyal Destek Hizmetleri
Gençlerde Sosyal Destek Hizmetleri
Sosyal Hizmet Alanları (*)
Yaşlı Bireylere Sosyal Destek Hizmetleri
Engelli Bireylerde Sosyal Destek Hizmetleri
Ürün İade Hizmetleri
Satış Hizmetleri (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Tüketici Davranışları
Ambalaj ve Paketleme
Satışa Hazırlık
Yaşadığımız Çevre (*)
Geri Dönüşümlü Ambalajlar
18
18
28
28
28
Atıklar
Sofra Düzenleme
Aile Kaynakları
Konut Edinme ve Düzenleme
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
Etkinlikler
Dosyalama ve Arşivleme
Hukuk Hizmetleri
Ticari Hesaplamalar
Hava Kirliliği
Toprak ve Su Kirliliği
Gürültü ve Radyasyon Kirliliği
Temel Tasarım
İlk Yardım
Mesleki Yabancı Dil
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1381
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1382
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1383
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
(AYAKKABI MODELİSTLİĞİ, SARACİYE MODELİSTLİĞİ, AYAKKABI ÜRETİMİ, SARACİYE ÜRETİMİ)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
2
2
4
4
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
30
30
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Teknik Resim
2
2
Temel Üretim (*)
12
12
4
4
1
1
14
14
11
11
18
18
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Saya Üretim Teknikleri (*)
Montaj Teknikleri
Model ve Istampa (*)
Şablon Çıkarma
Bilgisayarlı Ayakkabı Modelleme
Ayakkabı Temel Tasarım
Bilgisayar Destekli Kesim
Saraciye Mesleki Yabancı Dil
Ayakkabı Mesleki Yabancı Dil
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Temel Tasarım
Ayakkabı Malzeme Testleri
Bakım ve Ayar
Saya Teknolojisi
Saraciye Tasarımı
Bilgisayarlı Saraciye Kalıp
Saraciye Kalıp
Saraciye Model Üretim (*)
Temel Saraciye Üretim Teknikleri (*)
Saraciye Üretim
Saraciye İleri Üretim Teknikleri
Üretim Planlaması
Deri Kalite Kontrol
Deri Teknolojisi
Ürün Alımı
Ürün Satışı
Proje Geliştirme
Tüketici Hakları
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1384
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1385
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1386
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
(AĞ İŞLETMENLİĞİ, BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ, VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI, WEB PROGRAMCILIĞI DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matemat k
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
6
6
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
Sağlı
Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri (*)
4
4
Prog amlama Temelleri
4
4
Paket Programlar
2
2
Temel Elektronik ve Ölçme
2
2
Bilişim Teknik Resmi
2
2
8
4
4
1
1
14
14
11
11
18
18
26
26
26
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Açık Kaynak İşletim Sistemi
Mesleki Yabancı Dil
Nesne Tabanlı Programlama (*)
Veritabanı
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Gelişmiş İnternet Uygulamaları
Sistem Bakım ve Onarım (*)
Elektronik Uygulamaları
Bilgisayarlı Devre Tasarımı
Sistem Kontrol Uygulamaları
Sunucu İşletim Sistemi ve Ağ
Güvenliği
Web Tasarımı ve Programlama (*)
Grafik ve Animasyon
İnternet Programcılığı
Veritabanı Organizasyonu
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme (*)
Sunucu İşletim Sistemi
E-Posta Sunucu
16
16
18
18
26
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
42
42
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1387
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1388
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1389
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
BÜRO YÖNETİMİ ALANI
(HUKUK SEKRETERLİĞİ, TİCARET SEKRETERLİĞİ, YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
1
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyol ji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
İletişim Teknikleri
3
3
üro Hizmetleri
2
2
Bilgisayarda Ofis Programları
4
4
Bilgisayarda Klavye Kullanımı (*)
3
3
Diksiyon
2
2
8
4
4
1
1
14
14
11
11
15
15
24
24
24
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Organizasyon
Dosyalama ve Arşivleme
Sunum
Yazışma (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Hukuk Hizmetleri (*)
Ticaret Hizmetleri (*)
Mesleki Yabancı Dil
Kişiler Arası İletişim
Ürün ve Hizmet Tanıtımı
Web Uygulamaları
Tasarım Programları
Ticari Hesaplamalar
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı
Veri Tabanı Programı
Halkla İlişkiler
2. Yabancı Dil
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
9
3
16
16
15
15
24
9
1
1
11
11
5
5
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1390
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1391
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1392
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
(ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ÖZEL EĞİTİM DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
2
2
6
6
4
4
4
4
arih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK DERSLERİ
TOPLAM
30
30
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Çocuk Gelişimi (*)
5
5
Anne - Çocuk Sağlığı
3
3
Çocuk Ruh Sağlığı
2
2
Erken Çocukluk ve Özel Eğitim
Kurumları
2
2
Dramatik Etkinlikler
2
2
4
4
1
1
14
14
11
11
22
22
28
28
28
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Yetersizlik Türleri Ve Kaynaştırma
Yetersizlik Türleri Ve Eğitimi
Erken Çocuklukta Program (*)
Özel Eğitimde Program (*)
Erken Çocuklukta Öz Bakım
Özel Eğitimde Öz Bakım
Oyun Ve Oyuncak
Çocukla İletişim
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1393
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1394
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1395
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
DENİZCİLİK ALANI
(GÜVERTE İŞLETME, GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME, GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME,
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Temel Denizcilik (*)
8
8
Denizde Emniyet Ve Denizcilik
Teknolojisi
6
6
14
14
4
4
1
1
11
11
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1396
Ekim 2014-2685
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Yüzme
Ofis Programları
Deniz Hukuku (Güverte)
Mesleki İngilizce (Güverte)
Gemi Manevraları
Gemicilik
Küresel Deniz Tehlike Ve Güvenlik
Sistemi - Gmdss
Meteoroloji
Seyir (*)
Yük İşlem
İleri Denizcilik Eğitimleri
Deniz Hukuku (Makine)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Mesleki İngilizce (Makine)
Emniyetli Makina Vardiyası Tutma
Gemi Makineleri (*)
Gemi Otomasyonu
Mekanik Bilimler
Gemilerde İmalat Ve Onarım
Termodinamik
Elektronik Seyir Teknolojileri
Gemi Elektrotekniği
Gemi Haberleşme Teknolojisi
25
25
30
30
30
Gemi Kontrol Sistemleri
Küresel Deniz Tehlike Ve Güvenlik
Sistemi- Gmdss Teknik
Temel Gemi Elektroniği (*)
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
Av Araçları Ve Avlanma Teknikleri
Balık Hastalıkları
Balıkçı Gemisinde Seyir
Canlı Yem Üretimi (*)
İşletmelerde Mekanizasyon
Kültür Balıkçılığı
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Su Ürünleri Mevzuatı
TOPLAM
16
16
25
25
30
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
10
10
1
1
5
5
3
3
TOPLAM DERS SAATİ
40
40
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1397
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1398
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1399
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI
(ANİMATÖRLÜK VE ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK DERSLERİ
27
2
2
4
4
1
1
11
11
14
14
Animasyon Aktiviteleri (*)
4
4
Animasyonda Teknik Destek
2
2
Çocuk ve Genç Animasyonu
2
2
7
7
24
24
24
Mesleki Gelişim
27
8
Genel Turizm
1
1
Animasyon Hizmetleri (*)
4
4
İletişim Teknikleri
2
2
Konuk İlişkileri
2
2
Mesleki Yabancı Dil 1
5
5
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Turizm Psikolojisi
Dokümantasyon
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Animasyonda Reklam ve Tanıtım
Özel Organizasyon Uygulamaları
Sahne Uygulamaları (*)
Dans
Spor
Çocuk Gelişimi
Çocuk Aktiviteleri (*)
Çocukla İletişim
Çocuklara Özel Organizasyonlar
Mesleki Yabancı Dil 2
2. Yabancı Dil
16
16
15
15
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM
9
9
1
1
11
11
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1400
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN Bİ İMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İ eri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel M tematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İle i Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgile 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1401
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1402
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
(EL DOKUMA, HALI DESİNATÖRLÜĞÜ, DEKORATİF EL SANATLARI, EL VE MAKİNA NAKIŞI,
SANAYİ NAKIŞI, DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
2
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
2
2
4
4
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Temel Teknikler (*)
30
30
10
10
Temel Tasarım
3
3
Geleneksel Türk El Sanatları
1
1
Mesleki Gelişim
2
2
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1403
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mekikli Dokumalar
Tekstil Lifleri ve Boyama Te nikleri
Kirkitli Dokumalar (*)
Çarpana Doku a Teknikleri
Yöresel Kilim Dokumalar
Yöresel Halı Dokumalar
Yöresel Bez Dokumalar
Motif Çizim Teknikleri (*)
Halı Desenleri
Bilgisayarda Halı Deseni
Yöresel Taş İşlemeciliği
Yöresel Ağaç İşlemeciliği
Gümüş Kazaz Örücülüğü
Yapma Çiçek Teknikleri
Örücülük
Bitkisel Örücülük
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Giyim Aksesuarları
Bebek
Ev Aksesuarları (*)
Kırkyama Üretimi
Prototip Ürünler
Oyuncak Üretimi
Keçec lik
Yöresel El Sanatları
Dekoratif Ürünlerde BakımOnarım
18
18
28
28
28
Oyalar
Maraş İşi
Makina Nakışları
El Nakışları
Türk Nakışı (*)
Antep İşi
Sanayi Nakışları (*)
Lazer Kesim ve Aplike
Brode
Sanayi Makinasında Türk Nakışları
Nakış Tasarımları
Mesleki Hesaplama ve Depolama
Mesleki Yabancı Dil
Temel Dikim Teknikleri
Ev Teksti i Üretimi (*)
Perde Üretimi
Yorgan Üretimi
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
16
16
18
18
28
1
1
8
8
5
5
44
40
40
44
44
4
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1404
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel atematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimle i 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1405
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1406
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
(BOBİNAJ, BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ, ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO
MONTÖRLÜĞÜ, ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ, ELEKTROMEKANİK
TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM, ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM, GÖRÜNTÜ VE SES
SİSTEMLERİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, HABERLEŞME SİSTEMLERİ, YÜKSEK GERİLİM
SİSTEMLERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
9
DERSLER
KATEGORİLERİ
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
12
1
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Elektrik-Elektronik ve Ölçme (*)
9
9
Elektrik Elektronik Esasları
3
3
Elektrik-Elektronik Teknik Resmi
2
2
14
4
4
1
1
14 11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1407
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Bilgisayar Destekli Uygulamalar
Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi
Dijital Elektronik
Mikro enetleyiciler
Trafo Sarımı
Ac Motor Kumanda ve Sarım Teknikleri (*)
Dc Motor Sarım Teknikleri
Baskı Makineleri (*)
Yazar Kasa ve Para Sayma Makinesi
Fakslar
Yazıcılar
Pano Tasarım ve Montajı
Zayıf Akım Tesisleri ve Elektrik Tesisat Projeleri (*)
Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri
Elektrik Motorları
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri
Temizleyici ve Yıkayıcı Ev Aletleri (*)
Akıllı Ev Aletleri
Soğutucular ve Klimalar
Kumanda Teknikleri
Asansör Sistemleri (*)
Yürüyen Merdiven/Yol Sistemleri
Elektrik Makineleri ve Kontrol Sistemleri (*)
Elektronik Sistemler
Endüstriyel Elektrik Sistemleri
Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Seslendirme ve Işıklandırma
Televizyon (*)
Çoklu Ortam Sistemleri
Alarm ve Geçiş Kontrol Sistemleri (*)
Kapalı Devre Kamera Sistemleri
Akıllı Ev Sistemleri
Ağ Yapıları
Haberleşme Ciha ları ve Şebeke Alt Yapısı (*)
Mobil Sistemler
22
22
28
28
28
Haberleşmenin Temelleri
Enerji Üretim ve Dağıtım Merkezleri
Enerji Nakilleri ve Koruma Sistemleri (*)
Dağıtım Pano Sistemleri
Koruma
öleleri ve Modüler Hücreler
YG Tesis Bakım Onarım Teknikleri
TOPLAMI
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1408
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1409
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1410
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI
(GIDA KALİTE KONTROL, GIDA İŞLEME DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS KATEGORİLERİ DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
2
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
2
2
6
6
4
4
4
4
4
1
1
30
30
27
27
14
14
11
11
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE ALAN
ORTAK DERSLERİ
TOPLAM
Mesleki Gelişim
2
2
Gıda Mi robiyolojisi (*)
4
4
Gıda Kimyası
4
4
Maddede Temel Değişimler
Ve Ölçümler
4
4
Gıda İşleme Teknikleri
2
2
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1411
İşletmelerde Beceri Eğitimi
(*)
Beslenme
Laboratuvar Tekniği
Gıda Güvenliği
Gıdalarda Fiziksel Ve
Duyusal Analizler
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Gıdalarda Kalite Kontrol
Analizleri -1 (*)
Gıdalarda Kalite Kontrol
Analizleri -2
Gıdalarda Mikrobiyolojik
Analizler
Gıda Ambalajları Ve Kontrolü
Gıda Üretim Teknolojileri
Süt Ve Süt Ürünlerini İşleme
(*)
Sebze Ve Meyve İşleme
Teknolojisi
Bitkisel Yağ Üretim
Teknolojisi
23
23
28
28
23
23
28
28
7
5
5
44
44
44
Hububat Ve Hububat Ürünleri
Teknolojisi
Et Ve Et Ürünleri Teknolojisi
Alkollü Ve Alkolsüz İçecek
Teknolojisi
Özel Gıdalar
Çay İşleme
TOPLAM
16
16
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1412
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN Bİ İMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Mat matik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tar h 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1413
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1414
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
(KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ, ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ, İÇ
GİYİM MODELİSTLİĞİ, HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ, DERİ GİYİM, KADIN TERZİLİĞİ,
ERKEK TERZİLİĞİ, KESİM, KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIM DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF DÖNEM
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
2
4
4
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Uygulama Teknikleri (*)
5
5
Kalıp Hazırlama
Teknikleri
5
5
Tekstil Teknol jisi
2
2
Giysi Teknik Çizimleri
2
2
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1415
İşletmelerde Beceri
Eğitimi (*)
Kalite Kontrol
Kadın Giysi Kalıpları (*)
Kadın Giysi Üretimi
Drapaj
Erkek Giysi Kalıpları (*)
Erkek Giysi Üretimi
Çocuk Giysi Kalıpları
(*)
Çocuk Giysi Üretimi
İç Giyim Kalıpları (*)
İç Giyim Üretimi
Üretim Teknikleri (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Kalıp Hazırlama
Deri Giysi Üretimi (*)
Deri Giysi Kalıpları
Deri Teknolojisi
Deri Kalite Kontrol
Kadın Giysi Dikimi (*)
Erkek Giysi Dikimi (*)
18
18
28
28
28
Giysi Kalıpları
Kesim Teknikleri (*)
Pastal Planı Hazırlama
Üretim Organizas onu
Depolama
Model Geliştirme
Temel Tasarım
Mesleki Yabancı Dil
Giyim Aksesuarları
Mesleki Teknik Resim
Mekanik Bakım Onarım
(*)
Elektrik-Elektronik
Temel Uygulamaları
Pnömatik Bakım
Onarım
Bakım Planlaması
TOPLAM
16
16
18
18
28
SEÇMELİ DERSLER
9
9
1
1
8
8
5
5
GENEL TOPLAM
39
39
44
44
40
40
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1416
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1417
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1418
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
(GRAFİK, FOTOĞRAF DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
ORTAK DERSLER
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
ALAN / DAL
DERSLERİ
12
1
30
30
27
27
2
2
Temel Tasarım (*)
5
5
Perspektif
2
2
Temel Desen
3
3
Temel Fotoğraf
3
3
Kültür Sanat Etkinlikleri
1
1
4
4
1
1
14 14 11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1419
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (*)
İllüstrasyon
Desen
Temel Sanat Tarihi
Türk Sanatı Tarihi
Grafik Sanatı Tarihi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Yayın Grafiği
Ambalaj Tasarımı
Özgün Baskı
Baskıya Hazırlık
Grafik Desen
Web Tasarımı
18 18 28
28
16 16 18 18 28
28
Fotoğraf Çekimi (*)
Fotoğrafta Işık ve Renk
Fotoğraf Sunumu
Çekim Teknikleri
Bilgisayarda Fotoğraf
Fotoğraf Banyo ve Baskı
Fotoğraf Laboratuvarı
Fotoğraf Stüdyosu
Görüntü Düzenleme (Kompozisyon)
İletişim Araçlarında Fotoğraf
Video Çekimi
Diksiyon
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39 39 44 44 40 40 44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1420
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1421
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1422
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
(SAÇ BAKIMI, CİLT BAKIMI, VÜCUT BAKIMI, MAKYAJ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
2
2
6
6
4
4
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Temel Tasarım
3
3
Mesleki Anatomi-Fizyoloji
2
2
Temel Bakım (*)
6
6
Kozmetik
3
3
4
4
1
1
14
14
11
11
18
18
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Cilt Bakımı (*)
Beslenme
Makyaj (*)
Artistik ve Plastik Makyaj
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Sahne Objektif Makyajı
Vücut Bakımı (*)
Mesleki Yabancı Dil
Su İle Yapılan Bakım ve Terapiler
Epilasyon- Depilasyon
Masaj
Saç Şekillendirme ve Renklendirme (*)
Saç Kesim Teknikleri
El-Ayak Bakımı
Saç Sakal Tıraşı
Müşteri İlişkileri ve Ürün Satışı
Kozmetik Ürün Satışı
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
Tüketici Hakları
Diksiyon
TOPLAM
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1423
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1424
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1425
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI
(HALKLA İLİŞKİLER, MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ, KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI,
ORGANİZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANİZASYON SORUMLUSU DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
YÜZ YÜZE ALAN
ORTAK DERSLERİ
ALAN/DAL
DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Halkla İlişkiler ve
Organizasyon
İletişim Teknikleri (*)
Etkin Okuma ve Yazma
Etkili Konuşma
Temel Hak ve
Sorumluluklar
Mesleki Bilgisayar
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
14
14
4
1
11
4
1
11
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
3
27
2
3
3
2
2
1
3
2
2
1
3
3
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
1426
Ekim 2014-2685
İşletmelerde Beceri
Eğitimi (*)
Kişiler Arası İletişim
Temel Fotoğrafçılık
Haber Toplama ve Yazma
Dergi ve İnternet
Haberciliği
Kitle Haberleşme Hukuku
Medya Tarihi
Bilgisayarda Fotoğraf
İşleme
Kurum İçi Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Faaliyetleri
(*)
Halkla İlişkilerde
Kampanya
Müşteri İlişkileri
Ürün ve Hizmet Tanıtımı
Reklam Kampanyaları (*)
Reklamcılıkta Yaratıcı
Faaliyetler
Kamuoyu ve Piyasa
Araştırması
Medya Takibi
Araştırma (*)
Web Uygulamaları
Organizasyonda Yardımcı
Hizmetler
Proje Geliştirme
Mekân Düzenleme
Fuar/Kongre Hostesliği
Fuar Organizasyonu (*)
Organizasyon Etkinlikleri
(*)
Büroda Organizasyon
Temel Tasarım
Kişisel Hazırlık
Sunu Hazırlama
Defile Organizasyonu
Dans ve Müzik
Dosyalama ve Arşivleme
Mesleki Yabancı Dil
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
15
15
24
24
15
11
40
15
11
40
24
5
40
24
5
40
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1427
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1428
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1429
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
(HARİTACILIK, TAPUCULUK, KADASTROCULUK DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Medeni Hukuk
Temel Mesleki Uygulamalar
(*)
Harita Hesapları
İşletmelerde Beceri Eğitimi
(*)
Paket Programlar
Arazi Ölçme ve Hesapları
(*)
Harita Çizimi
Bilgisayarlı Harita Çizimi
Harita Dosyalama ve
Arşivleme
Borçlar ve Ticaret Hukuku
Medeni Usul ve İcra Hukuku
Özel Ölçmeler
Coğrafi Bilgi Sistemleri
İmar Uygulamaları
Yol Uygulamaları
Akitli-Akitsiz İşlemler (*)
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
Tüzel Kişilerin Tapu
İşlemleri
Resmi Yazışmalı İşlemler
Kadastro Hukuksal İşlemleri
(*)
Kadastral Kontroller
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
2
6
2
2
3
6
6
4
4
2
4
2
4
30
30
27
2
3
8
27
2
3
8
14
14
4
1
11
4
1
11
3
3
22
22
28
28
22
8
44
22
8
44
28
5
44
28
5
44
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1430
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1431
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1432
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
(YAŞLI BAKIMI, HASTA BAKIMI DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Beslenme
2
2
Ofis Programları
2
2
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
2
2
Anatomi Fizyoloji
4
4
4
4
Meslek Etiği
Kişisel Bakım(*)
İlk Yardım
4
1
11
11
14
14
2
2
2
2
16
16
24
24
24
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
4
1
Aktif Yaşlanma(*)
Bakım Teknikleri
Enfeksiyon Hastalıklarından
Korunma
Rehabilitasyon
Hastalıklar Bilgisi
Temel İlaç Bilgisi
Tıbbi Terminoloji
Sağlık Psikoloji
TOPLAM
16
16
20
20
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
10
10
9
9
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1433
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1434
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1435
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI
(VETERİNER SAĞLIK DALI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Mikrobiyoloji Ve Hijyen
3
3
Zapturapt Ve Enjeksiyon
2
2
Hayvanlarda Anatomi Ve
Fizyoloji (*)
4
4
İş Ve Barınak Planlaması
3
3
Yem Bilgisi Ve Teknolojisi
2
2
14
14
4
4
1
1
11
11
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1436
Ekim 2014-2685
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Hayvan Besleme (*)
Hayvanlarda Üreme
Hayvan Bakımı Ve Kayıt
Hayvancılıkta Mekanizasyon
Yem Bitkileri
Sağım Ve Süt İşleme
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Hastalık Ve Parazitlerle
Mücadele
Hayvan Ve Hayvansal Ürünleri
Pazarlama
Kümes Ortam Ve Donanımları
Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği
Etlik Ve Damızlık Tavuk
Yetiştiriciliği
23
23
28
28
28
Kuluçka Bilgisi Ve Tekniği
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Zootekni
Klinik Hizmetleri
Temel Operasyon
Doğum
Suni Tohumlama (*)
Parazitoloji
Koruma Kontrol
Salgın Hastalıklar
Arıcılık
Atçılık
Pet Hayvanları
TOPLAM
16
16
23
23
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
7
7
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1437
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1438
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1439
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
İMAM HATİP LİSESİ
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarih
2
2
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
2
2
6
6
2
2
2
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Felsefe
Yabancı Dil
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK /ORTAK
DERSLERİ
Trafik ve İlk Yardım
2
1
29
29
24
24
11
11
8
8
Kur’an-ı Kerim (*)
4
4
4
4
4
4
4
4
Arapça
4
4
4
4
4
4
Mesleki Arapça
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Tefsir
2
2
2
Siyer
2
2
Fıkıh
2
2
Temel Dini Bilgiler
UZAKTAN EĞİTİM
2
1
TOPLAM
Hadis
1
3
3
2
2
2
1
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
2
2
İslam Kültür ve Medeniyeti
2
2
Akaid ve Kelam
2
2
1
1
12
12
14
14
2
2
2
2
Hadis Metinleri
2
2
İslam Ahlâkı
1
1
2
2
Kur’an Okuma Teknikleri
2
2
Arapça (Metin-Mükâleme)
3
3
Hitabet ve Mesleki Uygulama -II
1
1
Dînî Mûsikî
2
2
TOPLAM
9
9
14
14
Fıkıh Okumaları
YÜZ YÜZE SEÇMELİ ALAN DERSLERİ
8
Tefsir Okumaları
İslam Bilim ve Düşünce Tarihi
Hüsn-i Hat
1
1
Ebru
1
1
Tezhib
1
1
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
2
2
2
2
17
17
18
18
TOPLAM DERS SAATİ
40
40
40
40
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1440
Ekim 2014-2685
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İMAM HATİP LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
Seçmeli Matematik 5
Seçmeli Matematik 6
Seçmeli Matematik 7
Seçmeli Matematik 8
Seçmeli Geometri 5
Seçmeli Geometri 6
Seçmeli Geometri 7
Seçmeli Geometri 8
Seçmeli Fizik 5
Seçmeli Fizik 6
Seçmeli Fizik 7
Seçmeli Fizik 8
Seçmeli Kimya 5
Seçmeli Kimya 6
Seçmeli Kimya 7
Seçmeli Kimya 8
Seçmeli Biyoloji 5
Seçmeli Biyoloji 6
Seçmeli Biyoloji 7
Seçmeli Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
KREDİSİ
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
2
2
SOSYAL BİLİMLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
TEMEL İSLEM
BİLİMLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
İslam Tarihi 1
İslam Tarihi 2
1441
5
6
7
8
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
7
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5
6
7
8
1
2
7
8
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
NOT: 1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem dersiyle
döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1442
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
(AHŞAP YAPI SİSTEMLERİ, BETON-ÇİMENTOVE ZEMİN TEKNOLOJİSİ, BETONARME YAPI
SİSTEMLERİ, CEPHE SİSTEMLERİ VE PVC DOĞRAMA, ÇATI SİSTEMLERİ, ÇELİK YAPI
TEKNİK RESSAMLIĞI, İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI, MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI,
RESTORASYON, STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI, YAPI İÇ MEKÂN DEKORASYONU, YAPI
YALITIMI, YAPI YÜZEY KAPLAMA DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
2
2
4
4
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
2
2
Teknik ve Temel Mesleki Çizim
5
5
Meslek Hesapları
2
2
Temel İnşaat Teknolojisi (*)
7
7
Ahşap Karkas Yapılar (*)
Ahşap Doğramalar
Ahşap Yapılar Meslek Resmi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
30
Mesleki Gelişim
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
ALAN / DAL DERSLERİ
30
Beton Deneyleri (*)
Agrega ve Asfalt Deneyleri
Çimento Deneyleri
Zemin Deneyleri
Ön Gerilmeli Beton Üretim
Betonarme Kalıplar (*)
Betonarme Donatılar
Kazı ve Tahkim
Yapıda Duvarlar
Betonarme Yapılar ve Meslek
Resmi
Ön Gerilmeli Beton Montaj
Cephe Sistemleri Montaj
14
14
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1443
PVC Doğrama ve Kaplamalar (*)
Bilgisayarla Cephe Sistemi
Çizimleri
Ahşap Çatılar (*)
Çatı Yalıtımı ve Kaplama
Beton ve Çelik Çatılar
Çatı Sistemleri Meslek Resmi
22
22
28
28
28
Çelik Yapı Proje Çizimleri (*)
Bilgisayarla Çelik Yapı Proje
Çizimleri
Çelik Yapı İmalatları
İç Mekân Çizimleri (*)
Bilgisayarla İç Mekân Çizimleri
Mimari Proje Çizimleri (*)
Bilgisayarla Mimari Proje
Çizimleri
Ahşap Kâgir Restorasyonu (*)
Bezeme Restorasyonu
Rölöve Restorasyon Proje
Çizimleri
Bilgisayarla Rölöve Restorasyon
Proje Çizimleri
Süsleme Sanatı
Statik Proje Çizimleri (*)
Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri
İç Mekân Dekorasyon ve
Kartonpiyer (*)
Yapıda Boyalar
İç Mekan Dekorasyon Meslek
Resmi
Yapıda Yalıtım (*)
Yalıtım Meslek Resmi
Duvar ve Zemin Kaplamaları (*)
Yapıda Sıvalar
Parke Taşı ve Bordür Kaplama
Yüzey Kaplama Meslek Resmi
Bilgisayarla Çizim
Bina Maketleri
Bina ve Yerleşim Rölövesi
İnsan ve Deprem
Yapı Maliyet Hesapları
Renklerle Tasarım
Tasarı Geometri
Yapı Statik Hesapları
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1444
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1445
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1446
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
(KİMYA LABORATUVARI, BOYA ÜRETİMİ VE UYGULAMA, LASTİK ÜRETİMİ, PETROLRAFİNERİ, PETROL-PETROKİMYA, DERİ İŞLEME, PROSES DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE Mesleki Gelişim
ALAN
ORTAK Temel Kimya (*)
DERSLERİ
İşletmelerde Beceri Eğitimi
(*)
Organik Kimya
Nicel Analiz (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Nitel Analiz
Boya Teknolojisi (*)
Boya Uygulamaları
Boya Kalite Kontrol
Lastik Teknolojisi (*)
Lastik Seçimi ve
Sınıflandırma
Lastik Makinaları
Petrol Teknolojisi Kontrol (*)
Rafineri Prosesleri
Petrokimya Prosesleri
Deri Üretim Teknolojisi (*)
Proseste Temel İşlemler (*)
Anorganik Kimya
Enstrümantal Analiz
30
30
27
27
2
2
14
14
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1447
Organik ve Polimer Kimya
Polimer Malzemelerin
Özellikleri
Proseste Hava ve Su
Proseste Numune
Polimer Kimya
22
22
28
28
28
Proses Kontrol
Ham Deri
Atıklar
Kürk Teknolojisi
Deri Analizleri
Proses Akış
Pnömatik Kontrol
Satış ve Pazarlama
Ünit Operasyonlar
İlaç Üretim Prosesi
Korozyon ve Korozyonu
Önleme
Elementer Kimya
Endüstriyel Nicel Analiz
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1448
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1449
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1450
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
(ÖN BÜRO, KAT HİZMETLERİ, OPERASYON, REZERVASYON DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
Mesleki Gelişim
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
TOPLAM
30
30
27
27
2
2
Genel Turizm
1
1
Konuk İlişkileri (*)
2
2
Kat Hizmetleri
2
2
Ön Büro Hizmetleri
2
2
Seyahat Acenteciliği Hizmetleri
2
2
Mesleki Yabancı Dil 1
5
5
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1451
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mesleki Yabancı Dil 2
2. Yabancı Dil
Dosyalama ve Arşivleme
Konaklamada Bilgisayar
Oda Hazırlığı (*)
Gün İçi Hizmetler
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Çamaşırhane İşlemleri
Periyodik Hizmetler (*)
Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri (*)
Ön Büro Muhasebesi
Ön Büroda Rezervasyon
15
Ön Büroda Vardiya İşlemleri (*)
15
24
24
24
Ön Büroda İstatistiki Raporlar
Anadolu Kültürü
Tur Operasyonu (*)
Seyahat Acentelerinde
Rezervasyon (*)
Bilgisayarda Rezervasyon (*)
Bilgisayarda Operasyon (*)
Anadolu Uygarlıkları
Türkiye’nin Turistik Merkezleri
Biletleme (Ticketing)
Turist Rehberliği
Animasyon Hizmetleri
TOPLAM
16
16
15
15
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
11
11
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1452
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1453
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1454
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI
(TAKI İMALATI DALI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
30
30
27
27
2
2
Temel Tasarım
3
3
Şekillendirme Teknikleri (*)
8
8
Takıda Teknik Resim
3
3
Mesleki Gelişim
4
1
14
14
11
11
18
18
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mum Modelaj
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
4
1
Takıda Döküm
Etüt ve Takıda Detay
Takı Çizimi ve Üretimi (*)
Takı Tarihi
Takı Tasarımı
Bilgisayarda Takı Tasarımı
Takı Yüzeyini Süsleme
Hazır Malzeme Takıları
Yöresel Takı Uygulamaları
Mesleki Yabancı Dil
TOPLAM
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1455
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1456
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1457
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
(GIDA, TARIM VE HAYVAN SAĞLIĞI LABORATUVARI DALI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Laboratuvar Güvenliği Ve
Analizlere Hazırlık
4
4
Laboratuvar Temel İşlemleri (*)
5
5
Mikrobiyolojide Temel İşlemler
5
5
4
1
11
14
14
11
22
22
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mikrobiyolojik Analizler (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
4
1
Toprak Analizleri
Su Analizleri
Yaprak ve Gübre Analizleri
Yem Analizleri
Bitkiler Kaynaklı Gıda Analizleri
28
Hayvansal Kaynaklı Gıda
Analizleri
Klinik Biyokimya
Histoloji
Parazitoloji
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
28
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1458
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1459
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1460
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI, ENDÜSTRİYEL KALIP, BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
RESSAMLIĞI, MAKİNE BAKIM ONARIM, MERMER İŞLEME, BİLGİSAYAR DESTEKLİ
ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLER İ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Makine Teknik Resim
6
6
Temel İmalat İşlemleri (*)
8
8
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1461
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
İmalat İşlemleri
Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Üretim (CAD/CAM)
Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarla
Üretim (CNC)(*)
Hidrolik Pnömatik
Mekanik
Meslek Resmi
Sac Metal Kalıpları İmalatı (*)
İş Kalıpları İmalatı
Hacim Kalıpları İmalatı
Kalıplama Teknikleri
Makine Elemanları ve
Mekanizmalar (*)
Tasarı Geometri
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Katı Modelleme ve Animasyon
Seri Üretim Sistem ve
Mekanizmaları
Mekanik Bakım Onarım (*)
Otomatik Kontrol Sistemleri Bakım
Onarımı
Mekanizmalar
Makine Bakım Meslek Resim
İmalat Yöntemleri
Mermer Ocakçılığı
Mermer İmalat Teknikleri (*)
22
22
28
28
28
Mozaik Eskitme
Mermer Plaka İmalatı
Plastik Modellemeler
Seri Üretim Modellemeleri
Hassas Döküm Modellemeleri ve
Oto İnşa Yöntemleri
Maçalı Modellemeler (*)
Teknik Yabancı Dil
Cisimlerin Dayanımı
Mekanizma Tekniği
Tesisat Çizimleri
İş Güvenliği
İşletme
Programlama ve Kontrol
Elektriğin Temel Esasları
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1462
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1463
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1464
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
MATBAA ALANI
(BASKI ÖNCESİ, OFSET BASKI, FLEKSO BASKI, TİFDRUK BASKI,
SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI, BASKI SONRASI DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ALAN / DAL
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Teknik Resim
2
2
Baskı Öncesi (*)
4
4
Baskı Sonrası
4
4
Baskı Kalıpları
4
4
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1465
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Vektörel Çizim (*)
Temel Tasarım
Görüntü İşleme
Bilgisayardan Filme Çıkış
Montaj
Dijital Baskı
Bilgisayardan Kalıba Çıkış
Ofset Baskı (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Ofsette Özel Baskılar
Ofsette Farklı Baskı Teknikleri
Flekso Baskı-1 (*)
Flesko Baskı-2
Tifdruk Baskı-1 (*)
Tifdruk Baskı-2
Serigrafi Baskı (*)
Serigrafi Kalıbı
Tampon Baskı
Tampon Baskı Kalıpları
Ciltleme (*)
18
18
28
28
28
Endüstriyel Ciltleme
Baskı Sonrası Teknikleri
Kartonaj
Ambalaj
Tipoda Farklı Baskı Teknikleri
Temel Fotoğraf
Bilgisayarda Yazı
Paket Programlar
TOPLAM
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1466
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1467
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1468
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
(KAYNAKÇILIK, ISIL İŞLEM, ÇELİK KONSTRÜKSİYON, METAL DOĞRAMA DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLER İ
TOPLAM
30
30
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Teknik Resim
4
4
Temel Metal Şekillendirme (*)
10
10
4
4
1
1
14
14
11
11
22
22
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Ark Kaynak Teknikleri (*)
Malzeme Muayene
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Oksi-Gaz Kaynağı
Metal Yüzey İşlemleri
Sıcak Şekillendirme (*)
Soğuk Şekillendirme (*)
Bilgisayar Destekli Çizim
Bilgisayarda Katı Modelleme
Temel Elektrik
Isıl İşlem Teknikleri
İleri Ark Kaynak Teknikleri
Çelik Yapılandırma
İleri Düzeyde Metal İşleme
Demir Doğrama
Alüminyum Doğrama
Teknik Yabancı Dil
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1469
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1470
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1471
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
METALÜRJİ ALANI
(DÖKÜM, İZABE DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLER İ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Temel Döküm Teknolojileri (*)
11
11
Teknik Resim
3
3
4
4
1
1
14
14
11
11
22
22
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Metal Ergitme
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Kalıplama (*)
Mekanik İşlemler
Temel Elektrik
Döküm Laboratuvarı
Özel Döküm Yöntemleri
Kok Üretimi (*)
Ham Demir Üretimi
Çelik Üretimi
Haddeleme
Isıl İşlem Teknikleri
Kalite Kontrol
Bilgisayar Destekli Çizim
Teknik Yabancı Dil
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1472
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1473
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1474
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
METEOROLOJİ ALANI
(HAVA GÖZLEM VE TAHMİNİ DALI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Genel Meteoroloji (*)
7
7
Gözlem Alet ve Sistemleri
3
3
Temel Elektronik ve Ölçme
2
2
Teknik ve Meslek Resim
2
2
4
1
14
14
11
11
22
22
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
4
1
Sinoptik Meteoroloji (*)
Tarımsal Meteoroloji
Klimatoloji
Aeroloji
Havacılık Meteorolojisi
Deniz Meteorolojisi
Hava Analiz ve Tahmin Tekniği
Meteorolojik İletişim
Paket Programlar
Mesleki Yabancı Dil
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1475
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1476
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1477
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI
(MOBİLYA VE İÇ MEKAN RESSAMLIĞI, İÇ MEKAN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA
SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, AHŞAP DOĞRAMA
TEKNOLOJİSİ DALLARI )
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Teknik Resim
Bilgisayar Destekli Çizim
Mobilya Yapım Teknikleri
(*)
9
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
3
2
3
1
2
SINIF/DÖNEM
10
11
4
5
2
2
3
3
1
1
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
3
2
9
27
2
3
2
9
12
6
2
3
1
2
2
2
4
2
4
14
14
7
2
3
1
8
2
3
1
4
1
11
4
1
11
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1478
22
22
28
28
22
8
44
22
8
44
28
5
44
28
5
44
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
İşletmelerde Beceri Eğitimi
(*)
Bilgisayarlı Konut Mekân
Resmi (*)
Bilgisayarlı İç Mekân Resmi
Bilgisayarlı İç Mekân
Tasarımı
Bilgisayarlı İş Yeri Mekân
Tasarımı
İç Mekânda Temel Tasarım
Mobilya ve İç Mekân
Elemanları (*)
Mobilya Elemanları
İç Mekân Elemanları
Mobilya Resmi
Mobilya İç Mekân Resmi
Mobilya Süsleme Teknikleri
(*)
Mobilya Kakma ve Oyma
Teknikleri
Mobilya Tornalama
Teknikleri
Mobilya Süsleme Resmi
Bilgisayarda Mobilya
Süsleme Resmi
Mobilya İskelet ve Döşeme
Teknikleri (*)
Mobilya İskelet Teknikleri
Mobilya Döşeme Teknikleri
Mobilya İskelet ve Döşeme
Remi
Bilgisayar Destekli İskelet
Resmi
Bilgisayar Destekli İskelet
ve Döşeme Tasarımı
Mobilya İskeleti Seri Üretimi
İç ve Dış Mekân
Doğramaları (*)
İç Mekân Doğramaları
Dış Mekân Doğramaları
İç Mekân Doğrama Resmi
Bilgisayarla Dış Mekân
Doğrama Resmi
Üst Yüzey İşlemleri
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
Ekim 2014-2685
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1479
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1480
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1481
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
(OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK, OTOMOTİV GÖVDE, OTOMOTİV BOYA,
İŞ MAKİNELERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ALAN / DAL
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Araç Teknolojisi (*)
10
10
Otomotiv Teknik Resim
2
2
Araçlarda Hidrolik Pnömatik Sistemler
2
2
4
4
1
1
14 14 11 11
Cisimlerin Dayanımı
2
2
Otomotiv Meslek Resmi
2
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1482
Ekim 2014-2685
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Otomotiv Elektromekanik Teknolojisi (*)
Hareket Kontrol Sistemleri
İş Makineleri Teknolojisi
İş Makineleri Hidroelektriği (*)
Otomotiv Gövde Teknolojisine Giriş
Otomotiv Gövde Teknolojisi (*)
Otomotiv Boya Teknolojisi (*)
Otomotiv Boya Uygulamaları
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri
Emisyon Kontrol Sistemleri
Motor Termodinamiği
Otomotiv Yönetim Sistemleri
Makine Elemanları
18 18 28 28
Bilgisayarlı Çizim
Teknik Yabancı Dil
Otomotiv Motor Yenileştirme
Hasarlı Araç İşlemleri
Kaynak Teknolojisi
Otomotiv Gövde Mekaniği
Karoseri Onarım
Temel İmalat Teknolojisi
Otomotiv Boya Ekipmanları
İş Makineleri Servisi
Makine Kontrol Ünitesi
Kaldırma ve İletme Makineleri
Beton Makineleri
Asfalt Makineleri
TOPLAM
16 16 22 22 28 28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
TOPLAM DERS SAATİ
39 39 44 44 44 44 44 44
1
1
8
8
5
5
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1483
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1484
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1485
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
(BİLGİSAYARLI MUHASEBE, DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ, FİNANS VE
BORSA HİZMETLERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
30
30
27
27
2
2
Muhasebe 1(*)
7
7
Bilgisayarda Klavye Kullanımı
3
3
Bilgisayarda Ofis Programları
4
4
Mesleki Gelişim
8
4
4
1
1
14
14
11
11
15
15
24
24
24
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Muhasebe 2
Bilgisayarlı Muhasebe (*)
Şirketler Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
İnşaat Muhasebesi
Mesleki Matematik
Maliye
Mesleki Yabancı Dil
Dış Ticaret İşlemleri (*)
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
Dış Ticaret Mevzuatı
Dış Ticaret Muhasebesi
Banka İşlemleri
Sermaye Piyasası (*)
Finansal Yatırım
Sermaye Piyasası Kayıtları
Çalışma Hayatı
TOPLAM
16
16
15
15
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
11
11
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1486
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1487
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1488
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI
(MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRUMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ
ENSTRUMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRUMANLARI YAPIMI VE
YAYLI ENSTRUMAN YAPIMI DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
2
2
4
4
Kimya
2
2
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
2
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
2
2
Teknik ve Meslek Resmi
4
4
Takım ve Makineler (*)
5
5
Çalgılarda Ağaç Hazırlığı
2
2
Temel Müzik Kavramları
3
3
Müzik Fiziği ve Ses
Uygulamaları
30
30
14
14
2
2
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1489
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mesleki Yabancı Dilde
Terimler
Mesleki Yabancı Dilde İletişim
Kurma
Çalgı Bakım ve Onarım
Klasik Kemençe Çalma
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Bilgisayar Destekli Enstrüman
Çizimi
Bağlama Çalma
Ut Çalma
Gitar Çalma
Keman Çalma
Oyma Cura Yapımı
20
20
28
28
Çöğür Yapımı
Bağlama Yapımı (*)
Lavta Yapımı
Tambur Yapımı
Ut Yapımı (*)
Mandolin Yapımı
Klasik Gitar Yapımı
Akustik Gitar Yapımı (*)
Klasik Kemençe Yapımı
Keman Yapımı (*)
Viyola Yapımı
TOPLAM
16
16
22
22
28
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1490
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1491
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1492
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
(SATIŞ ELEMANLIĞI, SİGORTACILIK, EMLAK KOMİSYONCULUĞU,
GIDA SATIŞ ELEMANLIĞI DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
27
27
2
2
Bilgisayarda Ofis Programları
4
4
Bilgisayarda Klâvye Kullanımı
3
3
Müşteri İlişkileri (*)
3
3
Ticari Hesaplamalar
2
2
Çalışma Hayatı
2
2
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ALAN / DAL
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
30
30
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1493
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Mesleki Yabancı Dil
Ticari Defterler ve Beyannameler
Ürün Alımı ve Satışı (*)
Toptancılık ve Perakendecilik
Tüketici Hakları
Stok Kontrol
İş ve Ticaret Hukuku
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Borçlar Hukuku ve Vergi
Kalite Geliştirme
Sigortacılıkta Risk (*)
Can ve Mal Sigortaları
Hasar
15
Sorumluluk Sigortaları
15
24
24
24
Sigortacılıkta Günlük İşlemler
Sigortacılık Paket Programları
Emlak Hizmetleri (*)
Tapu İşlemleri
Emlak Gündemi
Emlak Komisyonculuğu Paket
Programı
İnteraktif Emlak Komisyonculuğu
Gıda Satışında Hijyen ve
Sanitasyon (*)
Gıda Ürünleri Temel Bilgileri
Gıda Ürün Satışı
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
TOPLAM
16
16
15
15
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
11
11
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1494
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1495
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1496
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI
(PLASTİK İŞLEME, PLASTİK KALIP DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
27
27
2
2
Bilgisayar Destekli Çizim
2
2
Teknik Resim
3
3
Plastik Teknolojisi Temel İşlemleri (*)
7
7
Hidrolik-Pnomatik
2
2
Katı Modelleme
8
4
4
1
1
11
11
14
14
3
3
19
19
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Plastik Enjeksiyon Teknolojisi (*)
Plastik Film Teknolojisi
Plastik Şişirme Teknolojisi
Plastik Vakum Teknolojisi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
Plastik Ekstrüzyon Teknolojisi
Geri Dönüşüm Teknolojisi
Rotasyonel Kalıplama Teknolojisi
Termoset Kalıplama Teknolojisi
Polimer Laboratuvarı
Plastik Test Laboratuvarı
Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı (*)
Plastik Ekstrüzyon Kalıpçılığı
Plastik Şişirme Kalıpçılığı
Plastik Vakum Kalıpçılığı
Termoset Plastik Kalıpçılığı
Plastik Rotasyon Kalıpçılığı
Cam (CNC) Programlama
Temel Elektrik
TOPLAM
16
16
22
22
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
44
44
44
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1497
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1498
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1499
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
SANAT VE TASARIM ALANI
(İÇ MEKAN DEKORASYON, PLASTİK SANATLAR, DEKORATİF SANATLAR DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
Coğrafya
2
2
2
2
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
3
3
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Biyoloji
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
TOPLAM
27
27
Mesleki Gelişim
30
30
2
2
Temel Tasarım (*)
6
6
Temel Desen
3
3
Temel Teknik Resim
3
3
Temel Sanat Tarihi
2
2
8
4
4
1
1
14
14
11
11
18
18
28
28
28
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Uygulama Projesi (*)
Metraj ve Keşif
İç Mekân Tesisat Uygulamaları
Fotoğraf Çekimi
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Mobilya Tasarımı
Özgün Mekân Tasarımı
Geçici Mekân Düzenlemeleri
İç Mekân Malzemeleri
Bilgisayar Destekli Çizim
Mesleki Resim 1
Mesleki Resim 2
Heykel Sanatı
Tasarım Uygulama (*)
Üç Boyutlu Proje Tasarımı
Dekoratif Uygulama Teknikleri
Duvar Resimleri (*)
Mozaik ve Vitray
Dekoratif Proje Tasarımı
TOPLAM
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1500
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1501
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1502
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ÇİNİCİLİK, ALÇI MODEL KALIP, TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME, SIR ÜSTÜ DEKORLAMA,
SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME, DEKORATİF CAM, ENDÜSTRİYEL CAM DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
30
30
27
27
2
2
Temel Tasarım
4
4
Teknik Resim
2
2
Temel Desen
3
3
Temel Seramik ve Cam (*)
5
5
14
14
4
4
1
1
11
11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1503
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Türk Motifleri (*)
Dekorlama
Motif Desen
Şablonla Şekillendirme (*)
Çarkla Şekillendirme
Şablon Torna
Çark Torna
Alçı Şekillendirme (*)
Parçalı Model ve Kalıp
Seramik El Dekorları (*)
Elek Baskı (Serigrafi)
Serbest Seramik 1 (*)
Serbest Seramik 2
Döküm ve Sır
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Bilgisayarlı Desen Çizimi
Temel Sanat Tarihi
Türk Sanatı Tarihi
Desen
Teknik Resim 2
Perspektif
18
18
28
28
28
Cam Yüzeyi Aşındırma
Teknikleri (*)
Cam El Dekoru
Geleneksel Artistik Desen
Cam Dekor İndirme Teknikleri
Transfer ve Elek Baskı
Cam Boya Teknikleri
Vitray Uygulamaları
Camda Talaşlı İşleme Teknikleri
(*)
Yalıtımlı Cam
Camı Kaplayarak İşleme
Standart Cam Testleri
Cama Uygulanan Isıl İşlemler
Fabrikasyon Şekillendirme
Yarı Otomatik Makinelerle Cam
Şekillendirme
Cam Şekillendirme
Cam Teknolojisi
Füzyon
TOPLAM
16
16
18
18
28
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
8
8
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
44
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1504
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1505
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1506
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
TARIM ALANI
(TARLA BİTKİLERİ, BAHÇE BİTKİLERİ, SÜS BİTKİLERİ, PEYZAJ, TARIM ALET VE
MAKİNELERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
Matematik
6
6
6
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
30
30
27
27
2
2
Bitki Yetiştirme
4
4
Genel Tarım
4
4
Tarımsal Faaliyetler
2
2
Toprak ve Bitki (*)
4
4
14
14
8
4
4
1
1
11 11
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1507
İşletmelerde Mesleki Eğitim(*)
Alternatif Yetiştiricilik Sistemleri
Bitki Sağlığı
Budama Ve Terbiye Sistemleri
Gübreleme
Üretme Ve Çoğaltma Tekniği(*)
Tarımsal Yapılar Ve Sulama
Ilıman İklim Meyveleri
Subtropik İklim Meyveleri
Kışlık Sebzeler
Yazlık Sebzeler
Mantarcılık
Çim Alan Tesisi
Dendroloji
Peyzajda Hobi Bahçeleri
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
Proje Uygulama(*)
Çiçek Düzenleme
Dış Mekân Bitkileri
İç Mekân Bitkileri
-
-
16
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
Kesme Çiçek
22
22
28 28
16
22
22
28 28
1
8
8
5
44
44
44
44 44
Baklagiller
Çayır-Mera Yem Bitkileri
Endüstri Bitkileri
Tahıllar(*)
Tarla Mekânizasyonu
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Arazi Hazırlama-Toprak İşleme
Alet Ve Makineleri
Bitki Bakım-Gübreleme Alet Ve
Makineleri
Bitki Koruma Makineleri
Ekim-Dikim Makineleri
Hasat-Harman Makineleri
Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan
Makineler
Tarımda Kullanılan Motorlar
Tarımsal Ürünleri İşleme
Makineleri
Temel Onarım İşlemleri
Traktör Bakımı(*)
TOPLAM
5
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1508
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1509
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1510
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI
(İPLİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ, DOKUMA DESİNATÖRLÜĞÜ, DOKUMA OPERATÖRLÜĞÜ,
DOKUSUZ YÜZEYLER, ENDÜSTRİYEL DÜZ ÖRME, ENDÜSTRİYEL YUVARLAK ÖRME,
ENDÜSTRİYEL ÇORAP ÖRME, TEKSTİL BOYACILIĞI, TEKSTİL BASKI VE DESENCİLİĞİ,
TEKSTİL BİTİM İŞLEMLERİ (APRE) VE TEKSTİL LABORANTLIĞI DALLARI )
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
YÜZ YÜZE Mesleki Gelişim
ALAN
Tekstil Teknolojisi (*)
ORTAK
DERSLERİ Tekstil Lifleri
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Temel Tasarım
Mesleki Yabancı Dil
Teknik Resim
Pamuk İplik Üretimi
Pamuk İplik Üretim Hesapları
Pamuk İplik Üretimde Kontroller
Pamuk İplik Makine Ayarları
Yün İplik Üretimi
Yün İplik Üretim Hesapları
Yün İplik Üretimde Kontroller
Yün İplik Makine Ayarları
İplik Üretiminde Kalite Yönetim
Sistemi
İplik Üretiminde Bitim İşlemleri (*)
Fantezi İplik Üretimi
Fantezi İplik Üretim Hesapları
Fantezi İplik Makine Ayarları
Yapay Lif ve Filament İplik Üretimi
Yapay Lif ve Filament İplik Üretim
Hesapları
Yapay Lif ve Filament İplik Makine
Ayarları
Yapay Lif ve Filament İplik Kontrolleri
İplikte Farklı Üretim Sistemleri
Temel İplik Meslek Hesapları
Dokuma Hazırlık
Dokuma Kumaş Analizleri (*)
Dokuma Örgüleri
Numune Kumaş Dokuma
Havalı Kumaş Örgüleri ve Analizleri
Dokuma Makinelerinin Sistemleri
Kumaş Dokuma (*)
Özel Kumaş Dokuma
Dokusuz Yüzeylere Hazırlık (*)
9
SINIF/DÖNEM
10
11
4
5
2
2
3
3
1
1
2
2
2
6
2
2
3
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
3
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
12
27
2
12
2
2
12
6
2
3
1
7
2
3
1
8
2
3
1
4
1
11
28
2
2
4
2
4
14
14
4
1
11
18
18
28
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1511
Doku Oluşturma
Bağlama Sonrası İşlemler
Üretim Kontrolleri
Tafting Yüzeyler
Düz Örmede Analiz ve Desen (*)
Düz Örme Makine
Yuvarlak Örmede Analiz ve Desen (*)
Yuvarlak Örme Makine
Çorap Örmede Analiz ve Desen (*)
Çorap Örme Makine
Çorap Örmede Model Geliştirme
Düz Örme Giysi Kalıpları
Düz Örme Giysi Üretimi
Düz Örmede Model Geliştirme
Örme Giyim Aksesuarları
Düz Örme Giysi Teknik Çizimleri
Örme Kumaş Analizi
Örme Üretim Takibi
Çözgülü Örmede Analiz ve Desen
Çözgülü Örme Makinelerinde Üretime
Hazırlık
Çözgülü Örme Makinelerinde Üretim
Depolama
Örmede Kalite Kontrol
Örme Meslek Hesapları
Boyama Kimyası
Ön Terbiye İşlemleri (*)
Boyama Teknikleri
Boyama Teknolojisi
Çektirme Boyama Uygulamaları
Emdirme Boyama Uygulamaları
Kimyasal Apre Uygulamaları
Mekanik Apre Uygulamaları
Terbiyede İş Organizasyonu ve
Yönetimi
Baskı Deseni Hazırlama
Baskı Kimyası
Baskı Teknikleri (*)
Özel Baskılar
Baskı Teknolojisi
Temel Baskı Laboratuvar
Uygulamaları
Genel Apre Uygulamaları (*)
Apre Kimyası
Selüloza Özel Apreler
Protein ve Sentetik Apreleri
Laboratuvar Kimyası
Kimyasal Test Laboratuvarı
Mekanik Test Laboratuvarı (*)
Analitik Test Laboratuvarı
Tekstil Kimyası
Tekstil Boya Laboratuvarı
Renk Ölçümü
Tekstilde Elyaf ve İplik Testleri
Tekstil Laboratuvarında Kumaş
Kontrolleri ve Hesapları
Tekstilde Haslık Testleri
Tekstil Kumaş Testleri Laboratuvarı
Kuru Temizleme
Tekstil Mekatroniği
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
18
8
40
18
8
40
28
5
44
28
5
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1512
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1513
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1514
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI
(YAPI TESİSAT SİSTEMLERİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ, İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Tesisat (*)
Boru Kaynakçılığı
Temel Elektrik
Teknik Resim
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Sıhhi Tesisat (*)
Isıtma Tesisatı
Doğalgaz Bina İçi Tesisatı
Gaz Yakıcı Cihazlar
Tesisat Teknolojisi Meslek Resim
Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek
Resim
Basit Soğutma Devreleri
Soğutucuların Bakım ve Onarımı
(*)
Soğuk Oda Montajı
Frigorifik Araç ve Araç Kliması
Soğutma Meslek Resim
Bilgisayar Destekli Soğutma
Meslek Resim
Klimaların Bakım Onarımı (*)
Klima Meslek Resim
Havalandırma Sistemleri
Bilgisayar Destekli İklimlendirme
Meslek Resim
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
SINIF/DÖNEM
10
11
4
5
2
2
3
3
1
1
2
2
2
6
2
2
3
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
3
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
4
4
4
2
27
2
4
4
4
2
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
12
6
2
3
1
7
2
3
1
8
2
3
1
4
1
11
2
2
4
2
4
14
14
4
1
11
22
22
28
28
22
8
44
22
8
44
28
5
44
28
5
44
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1515
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1516
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1517
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI
(LOJİSTİK DALI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIF/DÖNEM
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
10
11
2
3
4
5
6
7
8
Dil ve Anlatım (*)
2
2
2
2
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
3
3
3
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarih
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
ORTAK DERSLER
12
1
Coğrafya
2
2
2
Matematik
6
6
6
2
6
Fizik
2
2
2
2
Kimya
2
2
2
2
Biyoloji
3
3
3
3
Sağlık Bilgisi
1
1
6
6
4
4
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
30
30
27
27
2
2
Dağıtım
2
2
Depo Yönetimi (*)
3
3
Bilgisayarda Ofis Programları
3
3
Bilgisayarda Klavye Kullanımı
3
3
Temel Lojistik
3
3
4
1
14
14
11
11
15
15
24
24
24
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Taşıma Modelleri (*)
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
ALAN / DAL DERSLERİ
YÜZ YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
Mesleki Gelişim
4
1
Belgeler
Lojistik Satın Alma
Depo Araç ve Malzemeleri
Gümrük
Sigorta
Toplam Kalite Yönetimi
Büro İşlemleri
Hukuk
Muhasebe
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
TOPLAM
16
16
15
15
24
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
9
9
1
1
11
11
5
5
TOPLAM DERS SAATİ
39
39
44
44
40
40
40
40
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1518
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
Ekim 2014-2685
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
1519
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1520
Ekim 2014-2685
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
(MUTFAK, PASTACILIK, SERVİS, BAR, HOSTESLİK DALLARI)
DÖNEMLERE GÖRE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
YÜZ YÜZE DAL DERSLERİ
YÜZ
YÜZE
ALAN
ORTAK
DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
9
DERSLER
Dil ve Anlatım (*)
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
TOPLAM
Mesleki Gelişim
Servis Hazırlıkları
Temel Yiyecek Üretimi (*)
Mesleki Yabancı Dil
İşletmelerde Beceri Eğitimi (*)
Genel Turizm
Mutfak Uygulamaları (*)
Türk Mutfağı Yemekleri (*)
Açık Büfe
Temel Hamur Teknikleri (*)
Pasta Yapım Teknikleri ve
Uygulaması (*)
Tatlı Yapım Teknikleri
Pastane Organizasyonu
Yiyecek Servisi (*)
Konuk Masasında Servis (*)
Yemek Gruplarının Servisi
İçecek Servisi
Konuk İlişkileri
Alkollü İçki Servisi (*)
Kokteyl Hazırlama (*)
Ulaşım Sektörü
Fuar/Kongre Hostesliği
Otobüs/Tren Hostesliği
Havayolu Hostesliği (*)
Uçuş Teorisi (*)
Yolcularla İletişim
Uçakta Temel İlk Yardım
Mesleki Yabancı Dil 2
2. Yabancı Dil
TOPLAM
ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
SINIF/DÖNEM
10
11
3
4
5
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
6
2
2
3
2
6
2
2
3
6
6
4
4
30
30
27
2
4
6
4
27
2
4
6
4
9
39
9
39
16
1
44
16
1
44
12
6
2
3
1
7
2
3
1
8
2
3
1
4
1
11
2
2
2
4
2
4
14
14
4
1
11
15
15
24
24
15
11
40
15
11
40
24
5
40
24
5
40
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1521
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEBİLECEK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE ANLATIM
TABLO 1
DERSİN ADI
Seçmeli Dil Ve Anlatım 5
Seçmeli Dil Ve Anlatım 6
Seçmeli Dil Ve Anlatım 7
Seçmeli Dil Ve Anlatım 8
Seçmeli Türk Edebiyatı 5
Seçmeli Türk Edebiyatı 6
Seçmeli Türk Edebiyatı 7
Seçmeli Türk Edebiyatı 8
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi 3
Osmanlı Türkçesi 4
Osmanlı Türkçesi 5
Osmanlı Türkçesi 6
İleri Matematik 5
İleri Matematik 6
İleri Matematik 7
İleri Matematik 8
Temel Matematik 5
Temel Matematik 6
Temel Matematik 7
Temel Matematik 8
İleri Fizik 5
İleri Fizik 6
İleri Fizik 7
İleri Fizik 8
İleri Kimya 5
İleri Kimya 6
İleri Kimya 7
İleri Kimya 8
İleri Biyoloji 5
İleri Biyoloji 6
İleri Biyoloji 7
İleri Biyoloji 8
Astronomi ve Uzay Bilimleri 1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2
Seçmeli Tarih 5
Seçmeli Tarih 6
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 1
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2
Seçmeli Coğrafya 5
Seçmeli Coğrafya 6
Seçmeli Coğrafya 7
Seçmeli Coğrafya 8
Psikoloji 1
Psikoloji 2
Sosyoloji 1
Sosyoloji 2
Mantık 1
Mantık 2
Demokrasi ve İnsan Hakları 1
Demokrasi ve İnsan Hakları 2
İşletme 1
DÖNEMİ
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
1
2
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
5
6
5
6
1
2
1
KREDİSİ
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN, AHLAK VE DEĞERLER
1522
YABANCI DİL
BİLİŞİM
NOT:
İşletme 2
Ekonomi 1
Ekonomi 2
Girişimcilik 1
Girişimcilik 2
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Uluslar Arası İlişkiler 1
Uluslar Arası İlişkiler 2
Sanat Tarihi 1
Sanat Tarihi 2
Çağdaş Dünya Sanatı 1
Çağdaş Dünya Sanatı 2
Seçmeli Felsefe 1
Seçmeli Felsefe 2
Kur’an-ı Kerim 1
Kur’an-ı Kerim 2
Kur’an-ı Kerim 3
Kur’an-ı Kerim 4
Kur’an-ı Kerim 5
Kur’an-ı Kerim 6
Kur’an-ı Kerim 7
Kur’an-ı Kerim 8
Hz. Muhammed’in Hayatı 1
Hz. Muhammed’in Hayatı 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 3
Hz. Muhammed’in Hayatı 4
Hz. Muhammed’in Hayatı 5
Hz. Muhammed’in Hayatı 6
Hz. Muhammed’in Hayatı 7
Hz. Muhammed’in Hayatı 8
Temel Dini Bilgiler 1
Temel Dini Bilgiler 2
Temel Dini Bilgiler 3
Temel Dini Bilgiler 4
Seçmeli Yabancı Dil 5
Seçmeli Yabancı Dil 6
Seçmeli Yabancı Dil 7
Seçmeli Yabancı Dil 8
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2
Ekim 2014-2685
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
1. (*) Muaf olunamayacak dersleri ifade eder.
2. Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten ( (*)’ lı ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse
tekrar seçebilir.
3. Öğrenciler seçmiş olduğu alan/dal derslerinin tamamından sınava girmek zorundadırlar.
4. Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar bir alttaki dönem
dersiyle döneminin dersini birlikte alabilirler.
5. Öğrenci her dönem çizelgedeki toplam kredi kadar ders alabilir.
6. Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
7. Çizelgedeki alan/dal dersleri, ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından
seçilerek belirlenir.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1523
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ALANLARA GÖRE MEZUNİYET KREDİSİ
SIRA
NO
ALAN ADI
ORTAK+SEÇMELİ
ALAN
TOPLAM
1
ADALET ALANI
116
104
220
2
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI
116
118
234
3
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
4
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
116
114
230
5
BÜRO YÖNETİMİ ALANI
116
104
220
6
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
116
118
234
7
DENİZCİLİK ALANI
116
118
234
8
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
9
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
10
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
11
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
12
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
13
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
116
118
234
14
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
116
118
234
15
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
16
HARİTA TAPU KADASTRO ALANI
116
126
242
17
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
242
18
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
116
126
19
İMAM HATİP LİSESİ
116
96
212
20
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
21
KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
22
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
23
KUYUMCULIK TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
24
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
116
126
242
25
MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
26
MATBAA ALANI
116
118
234
27
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
28
METALURJİ TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
29
METEOROLOJİ ALANI
116
126
242
30
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI
116
126
242
31
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
32
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
116
104
220
33
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI
116
126
242
34
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
116
104
220
35
PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI
116
126
242
36
SANAT VE TASARIM ALANI
116
118
234
37
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
38
TARIM ALANI
116
126
242
39
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI
116
118
234
40
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI
116
126
242
41
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
42
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
116
104
220
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1524
Ekim 2014-2685
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 93
Karar Tarihi : 29/09/2014
Konu
: Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Örgün
Ortaöğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişleri
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 14/08/2014 tarihli ve
91554184/200/3377489 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen, 07/09/2013 tarihli
ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerinde belirtilen kayıt şartlarını taşıyan Açık Öğretim
Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişlerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan
başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekteki çizelgelerde sınıflara göre
belirlenen derslerden başarılı olmaları durumunda veya bir üst sınıfa sorumlu olarak
geçilebilecek ders sayısı kadar dersten sorumlu tutularak yapılması hususunu uygun
görüşle arz ederiz.
Dr. Cem GENÇOĞLU
ÜYE
Kâmil YEŞİL
ÜYE
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
ÜYE
Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
UYGUNDUR
…/09/2014
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1525
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ VE MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN
ÖRGÜN ORTAÖĞRETİM OKULLARINA NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
KARAR EKİ, AÇIKLAMALAR VE ÇİZELGELER
Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim
okullarına nakil ve geçiş işlemlerinde dikkate alınacak hususlar 2014-2015 öğretim
yılından itibaren kademeli olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.
Buna göre;
2014-2015 öğretim yılından başlamak ve kademeli olarak Açık Öğretim Lisesi
veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt
şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün
eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrencilerin nakil ve geçişleri ders kesiminden yeni
öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak yapılır:
1-
Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesinde;
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41’inci Maddesinin (1)’inci fıkrasının
(b) bendinde ifade edilen, Açık Öğretim Liselerinde kredisini aldıkları dersler
ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan
derslerin sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilmesinde ekli listelerde yer
alan dersler ile açıklamalar esas alınır.
2-
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen
sorumlu olarak ders geçme hükmü, nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için de
uygulanır.
3-
Çizelgelerde belirtilen derslerin yıl sonu puanları dikkate alınarak Milli Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen ortalama ile ders
geçme hükmü nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için de uygulanır.
4-
Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarında iki
dönem şeklinde okutulan dersler örgün ortaöğretim programlarında bir
öğretim yılına denk tutulur. Yıl sonu oluşacak puanlar dikkate alınarak Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ders yılı sonunda
herhangi bir dersten başarılı sayılma hükmü nakil ve geçiş yapacak
öğrenciler için de uygulanır.
5-
Bir üst sınıfa geçmek isteyen öğrencilerde alt sınıflardaki geçiş şartları da
aranır.
1526
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
ÇİZELGE 1. ANADOLU LİSESİNE NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI
GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Birinci Yabancı Dil
Birinci Yabancı Dil-1
Birinci Yabancı Dil-2
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Matematik
Matematik-3
Matematik-4
Fizik
Fizik-3
Fizik-4
Kimya
Kimya-3
Kimya-4
Biyoloji
Biyoloji-3
Biyoloji-4
Birinci Yabancı Dil
Birinci Yabancı Dil-3
Birinci Yabancı Dil-4
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Atatürkçülük-1
Atatürkçülük-2
Felsefe
Felsefe-1
Felsefe-2
Birinci Yabancı Dil
Birinci Yabancı Dil-5
Birinci Yabancı Dil-6
Yukarıda belirtilen derslere ilave olarak Açık Öğretim Lisesi Haftalık
Ders Çizelgesinde 11’inci sınıfta yer alan seçmeli derslerden iki
Seçmeli Dersler.
dönemde toplam 28 ders saati karşılığı dersi başarmış olmak.
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1527
ÇİZELGE 2. ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNE NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI
GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-1
Yabancı Dil-2
Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim-1
Kur’an-ı Kerim-2
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-1
Mesleki Arapça-2
Temel Dini Bilgiler
Temel Dini Bilgiler-1
Temel Dini Bilgiler-2
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Matematik
Matematik-3
Matematik-4
Fizik
Fizik-3
Fizik-4
Kimya
Kimya-3
Kimya-4
Biyoloji
Biyoloji-3
Biyoloji-4
Yabancı Dil
Yabancı Dil-3
Yabancı Dil-4
Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim-3
Kur’an-ı Kerim-4
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-3
Mesleki Arapça-4
Siyer
Siyer-1
Siyer-2
Fıkıh
Fıkıh-1
Fıkıh-2
Hadis
Hadis-1
Hadis-2
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Dil ve Anlatım
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Felsefe
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük-1
Felsefe-1
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük-2
Felsefe-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim-5
Kur’an-ı Kerim-6
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-5
Mesleki Arapça-6
Tefsir
Tefsir-1
Tefsir-2
Akaid ve Kelam
Akaid ve Kelam-1
Akaid ve Kelam-2
Açıklama: Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı dışında
bir alandan Anadolu İmam Hatip Lisesine geçişlerde öğrenci 9. sınıfta okutulan meslek derslerinden
sorumlu tutulur.
1528
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
ÇİZELGE 3. ANADOLU MESLEK LİSESİNE NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI
GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-1
Yabancı Dil-2
Mesleki Gelişim
Mesleki Gelişim-1
Mesleki Gelişim-2
Açıklama: Mesleki Gelişim dersi Anadolu Meslek Lisesinde 9. sınıfta okutulduğundan bu okul
türüne geçmek isteyen her öğrenci 10. sınıfta bu dersten sorumlu tutulur.
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Matematik
Matematik-3
Matematik-4
Fizik
Fizik-3
Fizik-4
Kimya
Kimya-3
Kimya-4
Biyoloji
Biyoloji-3
Biyoloji-4
Yabancı Dil
Yabancı Dil-3
Yabancı Dil-4
Alan için tanımlanan tüm
Alan için tanımlanan tüm dersler
dersler
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Atatürkçülük-1
Atatürkçülük-2
Felsefe
Felsefe-1
Felsefe-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
Dal İçin Tanımlanan Tüm
Dal İçin Tanımlanan Tüm Dersler
Dersler
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1529
ÇİZELGE 4. GENEL LİSE PROGRAMLARININ ARA SINIFLARINA NAKİL VE
GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-1
Yabancı Dil-2
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Matematik
Matematik-3
Matematik-4
Fizik
Fizik-3
Fizik-4
Kimya
Kimya-3
Kimya-4
Biyoloji
Biyoloji-3
Biyoloji-4
Yabancı Dil
Yabancı Dil-3
Yabancı Dil-4
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Atatürkçülük-1
Atatürkçülük-2
Felsefe
Felsefe-1
Felsefe-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
1530
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
ÇİZELGE 5. MESLEK LİSESİ PROGRAMLARININ ARA SINIFLARINA NAKİL
VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-1
Yabancı Dil-2
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Yabancı Dil
Yabancı Dil-3
Yabancı Dil-4
Alan için tanımlanan tüm
Alan için tanımlanan tüm dersler
dersler
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Atatürkçülük-1
Atatürkçülük-2
Felsefe
Felsefe-1
Felsefe-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
Dal için tanımlanan tüm
Dal için tanımlanan tüm dersler
dersler
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1531
ÇİZELGE 6. İMAM HATİP LİSESİ PROGRAMLARININ ARA SINIFLARINA
NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
9. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-1
Dil ve Anlatım-2
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı-2
Tarih
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Matematik
Matematik-1
Matematik-2
Fizik
Fizik-1
Fizik-2
Kimya
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
Biyoloji-1
Biyoloji-2
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi-1
Sağlık Bilgisi-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-1
Yabancı Dil-2
Kur’an-ı Kerim (*)
Kur’an-ı Kerim (*)-1
Kur’an-ı Kerim (*)-2
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-1
Mesleki Arapça-2
Temel Dinî Bilgiler
Temel Dinî Bilgiler-1
Temel Dinî Bilgiler-2
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
10. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-3
Dil ve Anlatım-4
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-3
Türk Edebiyatı-4
Tarih
Tarih-3
Tarih-4
Coğrafya
Coğrafya-3
Coğrafya-4
Yabancı Dil
Yabancı Dil-3
Yabancı Dil-4
Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim-3
Kur’an-ı Kerim-4
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-3
Mesleki Arapça-4
Siyer
Siyer-1
Siyer-2
Fıkıh
Fıkıh-1
Fıkıh-2
Hadis
Hadis-1
Hadis-2
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ İÇİN ALINMASI GEREKEN DERSLER
11. Sınıf Dersleri
Açık Öğretim Liselerindeki Karşılığı
Dil ve Anlatım
Dil ve Anlatım-5
Dil ve Anlatım-6
Türk Edebiyatı
Türk Edebiyatı-5
Türk Edebiyatı-6
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Atatürkçülük-1
Atatürkçülük-2
Felsefe
Felsefe-1
Felsefe-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil-5
Yabancı Dil-6
Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim-5
Kur’an-ı Kerim-6
Mesleki Arapça
Mesleki Arapça-5
Mesleki Arapça-6
Tefsir
Tefsir-1
Tefsir-2
Akaid ve Kelam
Akaid ve Kelam-1
Akaid ve Kelam-2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1532
Ekim 2014-2685
DUYURULAR
ADAYLIĞI KALKAN PERSONEL LİSTESİ
SIRA
NO
ADI SOYADI
1
Fatma DEMİR
2
Hatice ŞİMŞEK
3
İklime GÖRGÜLÜ
4
UNVANI
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
GÖREV YERİ
ADAYLIK
KALDIRMA
TARİHİ
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
02.08.2014
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
13.08.2014
Bilgisayar
İşletmeni
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Leyla UZUN
Sekreter(GİH)
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
12.08.2014
5
Özge KAZANÇ
Sekreter(GİH)
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
13.08.2014
6
Serkan KARALAR
Bilgisayar
İşletmeni
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
12.08.2014
7
Sinan Alper ÜLKÜER
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
05.08.2014
8
Uğur ŞİMŞEK
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
12.08.2014
9
Çağlar BOSTANCI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
13.08.2014
10
Hülya ERTAŞ
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
05.08.2014
11
Muhammed UĞUR
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
02.08.2014
12
Murat AYGÜN
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
05.08.2014
13
Mücevher NUR
Bilgisayar
İşletmeni
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
05.08.2014
14
Recep KAYA
Bilgisayar
İşletmeni
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
05.08.2014
15
Saliha ÇOŞKUN
Sekreter(GİH)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
12.08.2014
16
Onur ZEKİ
Hukuk Muşavirliği
03.09.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Bilgisayar
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Avukat
ONAY
TARİHİ VE
SAYISI
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
Ekim 2014-2685
17
Betül ANAÇ
18
Zeynep BAHAR
19
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Bilgisayar
İşletmeni
1533
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
07.08.2014
Sekreter(GİH)
Özel Kalem Müdürlüğü
12.08.2014
Gülsüm AKKOYUN
Sekreter(GİH)
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
05.08.2014
20
Hatice KARA
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
06.08.2014
21
Hüseyin YILDIRIM
Bilgisayar
İşletmeni
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
12.08.2014
22
Kübra KAYA
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
05.08.2014
23
Öncü BİNGÖL
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
14.08.2014
24
Sibel HORZUN
Bilgisayar
İşletmeni
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
15.08.2014
25
Sibel KARA
Bilgisayar
İşletmeni
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
12.08.2014
26
Şakir Kıvanç ŞENYUVA
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
12.08.2014
27
Zühal KAYA
Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı
14.08.2014
28
Tuğba DURUEL
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
06.08.2014
29
Şerife SOĞUKSU
Sekreter(GİH)
Müsteşarlık
13.08.2014
30
Emine LENGER
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
12.08.2014
31
Abdulkadir ÖMEROĞLU
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
32
Arzu SUBAŞI
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
26.08.2014
33
Aslıhan GÜLERYÜZ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
34
Ayfer YAŞAR
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
04/09/2014
Tarihli ve
3727766
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1534
Ekim 2014-2685
35
Bahadır ŞİMŞEK
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
02.08.2014
36
Beyza CANDAN
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
15.08.2014
37
Çağlar GÜNEŞ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
02.08.2014
38
Deniz ÇALIŞKAN
Bilgisayar
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
39
Didem KEKLİK
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
15.08.2014
40
Duygu ÇATALBAŞ
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
41
Esma SOLMAZ
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
07.08.2014
42
Eyyüp GÜNER
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
19.08.2014
43
Fatih AKAY
Bilgisayar
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
44
Filiz DÜĞER
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
45
Hayri ZARARSIZ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
46
İbrahim DAĞDELEN
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
47
Mehmet KARAASLAN
Sekreter(GİH)
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
48
Nihat AKSOY
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
01.10.2014
49
Pelin VELDET
Bilgisayar
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
02.08.2014
50
Resul TURNA
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
51
Saadet KURULAY
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
52
Samet AYMAZ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
15.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1535
53
Sevinç İNANÇ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
54
Sinan KIRÇİÇEK
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
55
Ümit Vural DEMİRCİ
Mühendis
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
56
Veysel KARATAŞ
Bilgisayar
İşletmeni
Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
57
Azize SÖZEN
Sekreter(GİH)
Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
05.08.2014
58
Fatma YILMAZ
Bilgisayar
İşletmeni
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
05.08.2014
59
Nur TALAN PEKTAŞ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
06.08.2014
60
Oğuzcan BİNGÖL
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
12.08.2014
61
Samet KEPENEK
Bilgisayar
İşletmeni
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
19.08.2014
62
Talip TÖRE
Bilgisayar
İşletmeni
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
02.08.2014
63
Umut UZUN
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
05.08.2014
64
Veysel GÜNDEŞ
Sekreter(GİH)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
12.08.2014
65
Yunus ŞAHİN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
05.08.2014
66
Zehra FENK
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
16.08.2014
67
Gülşen KIZILER
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
68
Kafiye Nehir DAĞLI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
69
Merve ÇELEBİ
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
70
Merve EROL
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Sekreter(GİH)
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Sekreter(GİH)
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
15/09/2014
Tarihli ve
3935183
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1536
71
Sabır ÇAKIR
72
Selçuk YAŞAR
73
Tuğçe YILDIZ
74
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Ekim 2014-2685
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
07.08.2014
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
14.08.2014
Bilgisayar
İşletmeni
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
Tülay KOÇ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
75
Ümit IŞIKLI
Bilgisayar
İşletmeni
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
76
Yasemin CEYHAN
Bilgisayar
İşletmeni
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
16.08.2014
77
Yasin KARATEPE
Bilgisayar
İşletmeni
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12.08.2014
78
Yunus ERDOĞAN
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
79
Yusuf ÇAĞMAN
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
05.08.2014
80
Kerem SABANCILAR
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
12.08.2014
81
Abdurrahim ÖZHAN
Memur
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
82
Abdülkadir DURNA
Memur
Hukuk Muşavirliği
07.08.2014
83
Ahmet YILDIRIM
Memur
Hukuk Muşavirliği
14.08.2014
84
Ayşe YAVUZ
Memur
Hukuk Muşavirliği
12.08.2014
85
Büşra ÖZCAN
Memur
Hukuk Muşavirliği
06.08.2014
86
Çiğdem BARAN
Avukat
Hukuk Muşavirliği
12.08.2014
87
Devran DAYANAN
Memur
Hukuk Muşavirliği
12.08.2014
88
Dilek AYDIN
Sekreter(GİH)
Hukuk Muşavirliği
21.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Sekreter(GİH)
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1537
89
Duygu AYRIBAŞ
Avukat
Hukuk Muşavirliği
02.08.2014
90
Elif MANSIZ
Avukat
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
91
Esma ASTARLIOĞLU
Avukat
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
92
Hüseyin SEZAN
Memur
Hukuk Muşavirliği
15.08.2014
93
Kadriye SARIOĞLU
Avukat
Hukuk Muşavirliği
06.08.2014
94
Kübra AYDOĞAN
Memur
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
95
Müge METE
Avukat
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
96
Nazlı Gül UÇAR
Memur
Hukuk Muşavirliği
16.08.2014
97
Ömer Faruk KOÇ
Memur
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
98
Özcan ÖGE
Avukat
Hukuk Muşavirliği
15.08.2014
99
Seda EKTİREN
Avukat
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
100
Sevi KILIÇ
Avukat
Hukuk Muşavirliği
05.08.2014
101
Tuba GEL
Avukat
Hukuk Muşavirliği
06.08.2014
102
Ümit İŞBECER
Avukat
Hukuk Muşavirliği
16.08.2014
103
Ahmet Rıdvan CİVİL
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
02.08.2014
104
Ayşegül SEZİK
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
06.08.2014
105
Betül DİRİ YUMRUKAYA
Bilgisayar
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
06.08.2014
106
Büşra TÜRKYILMAZ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1538
Ekim 2014-2685
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
15.08.2014
Bilgisayar
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
İstatistikçi
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Mehmet Emin ALTAY
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
14.08.2014
113
Melek BOZAN
Sekreter(GİH)
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
12.08.2014
114
Neşe KARATAY
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
115
Osman ÇETİN
Bilgisayar
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
23.08.2014
116
Özge GÖKÇE
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
02.08.2014
117
Saliha AYDIN
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
118
Serap GÜROL
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
119
Sinan ESER
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
120
Şemsi YILDIRIM EMEK
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
121
Tuncay UYGUN
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
122
Turgay ARSLAN
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
123
Uğur FİDAN
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
124
Uğur TABU
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
13.08.2014
107
Ebru AY
108
Eray TAŞKIN
109
Ercan OKCU
110
Erhan HATIL
111
Kadir YILMAZ
112
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Sekreter(GİH)
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Sekreter(GİH)
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Ekim 2014-2685
125
Yasemin ÇEKİN
126
Zeynep BÜLBÜL
127
Zeynep TUZLU
128
Zeynep YAĞCI
129
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
1539
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
14.08.2014
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
02.08.2014
Bilgisayar
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
Zülal YAZGI
Bilgisayar
İşletmeni
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
130
Aslı Çiğdem BEDİZ
Mühendis
İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı
05.08.2014
131
Demet ÖZTÜRK
Sekreter(GİH)
İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı
12.08.2014
132
Murat GÜL
Mühendis
İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı
05.08.2014
133
Aysel ÖRGE
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
134
Banu PEHLİVAN
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
135
Evren METİN
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
136
Fatma Gül TEMELLİ
Bilgisayar
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
07.08.2014
137
Fatmagül ŞENTÜRK
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
138
Güllü AKSOY
Bilgisayar
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
02.08.2014
139
Hanife ÖZDEMİR
Bilgisayar
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
13.08.2014
140
İbrahim ESEN
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
13.08.2014
141
Mahmut Ziya ÜNAL
Bilgisayar
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
142
Merve Nur YILDIRIM
Sekreter(GİH)
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1540
143
Nihal SİLİK
144
Ekim 2014-2685
Sekreter(GİH)
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
02.08.2014
Ömer TURAN
Bilgisayar
İşletmeni
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
145
Yasin ARSLAN
Memur
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
146
Emine SAYDAM
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
12.08.2014
147
İsmail HAFIZ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
13.08.2014
148
Tülay ELMALI
Sekreter(GİH)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
12.08.2014
149
Ümit DOĞAN
Memur
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
150
Gamze YİĞİTBAŞI
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
13.08.2014
151
Hatice ARAÇ
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
05.08.2014
152
Müslüme ÇELEBİ
ALTUNTAŞ
Bilgisayar
İşletmeni
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
05.08.2014
153
Nur Emre TOKAR
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
06.08.2014
154
Pelin ÖZDEMİR
Bilgisayar
İşletmeni
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
05.08.2014
155
Tuba ÖRÜKLÜ
Sekreter(GİH)
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
12.08.2014
156
Meryem PALALI
Sekreter(GİH)
Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
05.08.2014
157
Demet ZENGİN
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
14.08.2014
158
Emine Sümeyra ERGÜL
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
02.08.2014
159
Mehmet NURKAN
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
05.08.2014
160
Orhan BEKMEZ
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
12.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
161
Özlem KOÇAK
Bilgisayar
İşletmeni
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
14.08.2014
162
Selcan YILDIZ
Bilgisayar
İşletmeni
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
15.08.2014
163
Songül KAYA
Sekreter(GİH)
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
13.08.2014
164
Erkin ÇAYCI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
05.08.2014
165
Pınar ÖZTÜRK
Strateji Geliştirme Başkanlığı
02.08.2014
166
Serpil PEKİN
Strateji Geliştirme Başkanlığı
05.08.2014
167
Sinan YAVAŞ
Sekreter(GİH)
Strateji Geliştirme Başkanlığı
15.08.2014
168
Şermin ARSLAN
Bilgisayar
İşletmeni
Strateji Geliştirme Başkanlığı
12.08.2014
169
Tayfun ERDOĞAN
Bilgisayar
İşletmeni
Strateji Geliştirme Başkanlığı
02.08.2014
170
Tuğba KUMRU
Bilgisayar
İşletmeni
Strateji Geliştirme Başkanlığı
12.08.2014
171
Yunus TOKGÖZ
Strateji Geliştirme Başkanlığı
02.08.2014
172
Yusuf TOPÇU
Strateji Geliştirme Başkanlığı
12.08.2014
173
Zeynep Beste GÜNAK
Strateji Geliştirme Başkanlığı
05.08.2014
174
Adem Zafer TAŞKESEN
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
13.08.2014
175
Ayçagül PUSAT
Sekreter(GİH)
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
13.08.2014
176
Aygül KOSKA
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
05.08.2014
177
Aykut ÜNKER
Bilgisayar
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
05.08.2014
178
Aylin KÜPELİ
Sekreter(GİH)
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
19.08.2014
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
1541
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1542
Ekim 2014-2685
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
26.08.2014
Birol ERDOĞAN
Bilgisayar
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
06.08.2014
181
Canan BÖLER
Bilgisayar
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
15.08.2014
182
Cebrail DEĞİRMENCİ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
05.08.2014
183
Derya UGUZ
Bilgisayar
İşletmeni
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
16.08.2014
184
Suna TOPTAŞ
Memur
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
06.08.2014
185
Dilek DEMİR
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
06.08.2014
186
Esra YALÇINKAYA
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
19.08.2014
187
Gülnur CİVELEK
Sekreter(GİH)
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
12.08.2014
188
Harun ERBULUT
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
06.08.2014
189
İbrahim AYDIN
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
190
Mustafa Cem DAMLI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
191
Müjgan SARIGEÇİLİ
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
192
Nail SUNGURLU
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
193
Nurefşan ÇİÇEK
Sekreter(GİH)
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
194
Semra YILMAZ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
05.08.2014
195
Sümeyye YILDIZ
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
19.08.2014
196
Vedat SÖNMEZ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
13.08.2014
179
Ayşe DENİZ MENGÜ
180
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
197
Fatma ÖZCAN
Bilgisayar
İşletmeni
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
02.08.2014
198
İbrahim EKİNCİ
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
15.08.2014
199
Mahmut DEMİRELİ
Bilgisayar
İşletmeni
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
14.08.2014
200
Melike GÖÇMEN
Veri
Hazırlama ve
Kontrol
İşletmeni
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
16.08.2014
201
Ömer Faruk KORKMAZ
Bilgisayar
İşletmeni
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
05.08.2014
202
Ramazan Evrim KAÇAR
Sekreter(GİH)
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
13.08.2014
1543
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
13/08/2014
Tarihli ve
3362637
Sayılı
…………........................................... VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
Mine ŞAHİN
GÖREV YERİ
Amasya-Merkez Albayrak Ortaokulu
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
19/09/2014-4035423
Mustafa KARAMAN
Amasya-Merkez Albayrak Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Derya AKDENİZ
Amasya-Merkez Atatürk Anadolu Lisesi
19/09/2014-4035423
Deniz BATIBAY
Amasya-Merkez Aydınca Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Erhan ÇAPOĞLU
Amasya-Merkez Ez. Pazar Atatürk Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Fatih GÖÇER
Amasya-Merkez Gökh. Mes. ve Tek. And. Lis.
19/09/2014-4035423
Fatma YENİCE
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
19/09/2014-4035423
Arif Engin ARSLAN
Amasya-Merkez K. Öz. Eğitim Uyg. Mer. 2. KD.
19/09/2014-4035423
Fatih SEVİNCER
Amasya-Merkez Mes. ve Tek. And. Lisesi
19/09/2014-4035423
Fatma EREN
Amasya-Merkez Mes. ve Tek. And. Lisesi
19/09/2014-4035423
Akgül ARSLAN
Amasya-Merkez Rehberlik ve Araş. Mer.
19/09/2014-4035423
Hasan ÇOBAN
Amasya-Merkez Şehzade Mustafa Ort.
19/09/2014-4035423
Aslı BAYRAM
Amasya-Merkez T. Mer. Mes. ve Tek. And. Lis.
19/09/2014-4035423
Leyla GÜCÜK
Amasya-Merkez Vedia Zeren Anaokulu
19/09/2014-4035423
1544
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
Togay EMRALİ
Amasya-Merkez Yeşil Yenice Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Bedriye KARAKAŞ
Amasya-Göynücek Alan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Meryem GEDİKOĞLU
Amasya-Göynücek Alan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Mehmet AKGÜL
Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
19/09/2014-4035423
Mehmet KURU
Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
19/09/2014-4035423
Özen DEMİRYARAR
Amasya-Göynücek Karaşar İlkokulu
19/09/2014-4035423
Kevser ÖZTÜRK
Amasya-Göynücek Karaşar Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Mahmut DİNLER
Amasya-Göynücek Yatılı Bölge Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Ayşe KARA
Amasya-Gümüşhacıköy Hem ve ASO
19/09/2014-4035423
Murat BAŞKAYA
Amasya-Gümüşhacıköy Kızılca Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Aytaç DEDE
Amasya-Gümüşhacıköy M. Paşa Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Melek ARSLAN
Amasya-Gümüşhacıköy Mesleki Eğt. Merk.
19/09/2014-4035423
Aynur YILMAZ
Amasya-Hamamözü A. Candemir ÇP. And. L.
19/09/2014-4035423
Tuğba ŞENOL
Amasya-Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Zühre KIV
Amasya-Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Neslihan DÜLGER
Amasya-Merzifon Abidehatun Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Ayşegül ÖNEY
Amasya-Merzifon Mesleki Eğitim Merkezi
19/09/2014-4035423
Fatma YURDAKUL
Amasya-Merzifon Res.M.Karaöz İmam Hatip O.
19/09/2014-4035423
Banu Çiçek SARISOY
Amasya-Merzifon Sarıbuğday Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Merve KOÇHİSAR
Amasya-Merzifon Sevinç O. Erz Öz. Eğt. İlk.
19/09/2014-4035423
Fatma ÇİLOĞULLARI
Amasya-Merzifon Vali H. Poroy Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Esen AYDIN PALA
Amasya-Merzifon Alıcık Şehit İ. Atan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Gülsüm SAT
Amasya-Suluova Çeltek Madeni Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Olgun TOPCU
Amasya-Suluova Gazi Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Şazimet TAŞOVA
Amasya-Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
19/09/2014-4035423
Cemile BADEM
Amasya-Suluova Kız Teknik ve Meslek Lisesi
19/09/2014-4035423
Elifhan KARAGÖZOĞLU
Amasya-Suluova Şehit Ayd. Korkmaz Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Beyhan ÖZCAN
Amasya-Suluova Şehit M. Atmaca And. Lisesi
19/09/2014-4035423
Fatma HAŞLAMA
Amasya-Taşova Akınoğlu Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Recep KEKLİKÇİ
Amasya-Taşova Alpaslan Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Uyum TARHAN
Amasya-Taşova Atatürk Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Özgür ALAN
Amasya-Taşova Belevi Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Emre KUZU
Amasya-Taşova Destek Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Elif MENGÜÇ
Amasya-Taşova Esençay Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Özgün Çağrı AYDENİZ
Amasya-Taşova Esençay Ortaokulu
19/09/2014-4035423
Şeyma ÜNAL
Amasya-Taşova Uluköy Ş.K.M.Düzgün OO
19/09/2014-4035423
Elif AÇIKGÖZ
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1545
Esma ATİK
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Gülşah DAĞDEVİREN
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Mehmet Faruk ÇOLAK
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Nurten SEVİNÇ
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Şerife KARCI
Bartın-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18/08/2014-3428803
Sedef YAZICI
Bartın-Ulus Endüstri Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
Seçilay ÖMÜR
Bartın-Ayşe Özsoy Anaokulu
17/09/2014-3996506
Hatice AYDIN DOĞAN
Bartın-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17/09/2014-3996506
Ahmet ALMAK
Bartın-Bartın Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
Asuman VURAL
Bartın-Amasra Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
Ayşegül BOZDAĞ
Bartın-75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ayşegül ÇETİN
Bartın-Ahmetler Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ayşegül ÖKTEM
Bartın-Kozcağız Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
AyşegüL ÖNCÜ
Bartın-Şehit Ahmet Telli Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Berru SAĞIR
Bartın-Arıt Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Betül BATUR YARDIM
Bartın-Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
17/09/2014-3996506
Betül ŞİŞMAN
Bartın-Halk Eğitim Merkezi
17/09/2014-3996506
Betül YAVAŞCI
Bartın-Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Bilgen AYTEKİN
Bartın-Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
17/09/2014-3996506
Burcu TEKİN
Bartın-Kurucaşile Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Canan Cemile YURDAKUL
Bartın-Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ceylan KAYA
Bartın-Kozcağız Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Cihan CAYMAZ
Bartın-Hisar Pirireis Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Çiğdem TANRIKULU
Bartın-Ellibaş Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Çiğdem YILDIZ
Bartın-Abdipaşa Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Dilay AKTI
Bartın-Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Dilek ÇELİK
Bartın-Kıranpazarı Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Duygu YAMAN
Bartın-Ulus Kumluca İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Emine Burcu KOÇOĞLU
Bartın-Kumluca Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Enes Burak TOKAT
Bartın-Köksal Toptan Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Eray GEDİKOĞLU
Bartın-Vali Tevfik Başakar Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Erkan TUĞAY
Bartın-Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi
17/09/2014-3996506
Esma ÖNDÜL
Bartın-Amasra Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Evsen BAŞAKDOĞAN
Bartın-Sipahiler Şehit Gürdal Çakır Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ezgi SARIKAYA
Bartın-TOKİ Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ezgi YILMAZ
Bartın-Özel Eğitim Uygulama Merkz. I. Kademe
17/09/2014-3996506
Faruk KARAMAN
Bartın-Hasankadı Ortaokulu
17/09/2014-3996506
1546
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ekim 2014-2685
Fatma AKINCI
Bartın-Karaman Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Fatma DİRİL
Bartın-Aydınlar Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Gamze DAĞ
Bartın-Mehmet Akif Ersoy Mes.ve Tek. And. L.
17/09/2014-3996506
Gonca GÜLAY
Bartın-Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Gülçin SARI
Bartın-Şehit Erkan Yalçın Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Gülsüm Gülşah CAN
Bartın-Bakioğlu Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Hafize AVCU
Bartın-Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İO
17/09/2014-3996506
Hande DEMET
Bartın-Kurucaşile Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Hilal MURAT
Bartın-Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve ASO
17/09/2014-3996506
İmran Betül YÜKSEL
Bartın-Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
İsmail KOÇ
Bartın-Ulus Kumluca İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Kübra KATAR
Bartın-Sipahiler Şehit Gürdal Çakır Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Leyla ÇELİK
Bartın-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat O
17/09/2014-3996506
Meltem BALABAN
Bartın-Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge OO
17/09/2014-3996506
Merve TAŞDELEN
Bartın-Arıt Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Nazife ÖZÇELİK
Bartın-Halk Eğitim Merkezi
17/09/2014-3996506
Nevzat BAKIRCI
Bartın-Kızılelma Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Nuri GÜLAY
Bartın-Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Nurten ÇETİN
Bartın-Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
Ozan Burak ÇELİK
Bartın-Kurucaşile Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Özgen ÖZKAN
Bartın-Cumhuriyet Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Özgül ÖZBEY
Bartın-Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
17/09/2014-3996506
Özgür YILMAZ
Bartın-Çanakçılar Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Ramazan AKKURT
Bartın-Çanakçılar Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Reyhan ÖZCAN
Bartın-Kıranpazarı Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Safa Merve BAZANCİR
Bartın-Hasankadı Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Samet Kürşat AYTEN
Bartın-Abdipaşa Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Sedat BAYRAM
Bartın-Akçamescit Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Selin TANDERİS
Bartın-Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi
17/09/2014-3996506
Sema BAYRAM
Bartın-Kozcağız Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Semiha AYHAN
Bartın-Kurucaşile Çok Programlı Lisesi
17/09/2014-3996506
Semra ATİLA
Bartın-Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Semra MAKAR
Bartın-Umut Özel Eğitim Mes. Eğt. Mrk. (Okulu)
17/09/2014-3996506
Serap YILDIRIM
Bartın-Sarıderesi Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Serkan Bülent ÜSTÜNDAĞ
Bartın-Zafer Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Şebnem SEZER TOPRAK
Bartın-Mehmet Akif Ersoy Mes. ve Tek. And. L.
17/09/2014-3996506
Şenol KARAN
Bartın-İstiklal İlkokulu
17/09/2014-3996506
Ekim 2014-2685
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1547
Şenay ÖZDEK
Bartın-Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
17/09/2014-3996506
Şenel TUNÇEL
Bartın-Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğt. Mrk.
17/09/2014-3996506
Şerif Ahmet BURSALI
Bartın-Bakioğlu Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Şükran KOÇ
Bartın-Gürgenpınarı Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Taşkın BEKÇİ
Bartın-Ahmetler Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Tuba KÜÇÜKDURSUN
Bartın-Epçiler Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Uğur KORKU
Bartın-Mustafa Kemal Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Yasemin ŞAŞKIN
Bartın-Abdipaşa Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Yunus Emre MUNGAN
Bartın-İlyasgeçidi Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Zahide SARGIN
Bartın-Kaleşah Ortaokulu
17/09/2014-3996506
Sultan AYDIN
Samsun-Ayvacık Atatürk İlkokulu
11/09/2014-3861073
Birsen ÖZTÜRK
Samsun-Ayvacık Anaokulu
11/09/2014-3861073
Çağatay NABİOĞLU
Samsun-Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Şirin CİNGÖZ
Samsun-Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Fatma EFE
Samsun-Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Aşkın İZGİ
Samsun-Çarşamba Dumlupınar Ortaokulu
11/09/2014-3861073
Olkan GÖRE
Samsun-Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Murat DURMUŞ
Samsun-Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Şura CENDEK
Samsun-19 Mayıs Yörükler Ortaokulu
11/09/2014-3861073
Kader YILDIRIM
Samsun-19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu
11/09/2014-3861073
Gülüzar KESKİN
Samsun-Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu L.
11/09/2014-3861073
Gökhan COŞKUN
Samsun-Yakakent İmam Hatip Ortaokulu
11/09/2014-3861073
Sümeyye KÖSE
Samsun-Yakkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
İbrahim DURMUŞ
Samsun-Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Yasemin KARER
Samsun-Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Hale Kübra ÖZ
Samsun-Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Tutku AŞIKOĞLU
Samsun-İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi
11/09/2014-3861073
Mustafa ÖZCAN
Samsun-Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Aynur YAZICI
Samsun-Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Sercan BOZDEMİR
Samsun-Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11/09/2014-3861073
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1548
Ekim 2014-2685
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
1347
2.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki
ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
1353
3.
Özel Doğa Okulları Yönetişim Dersi Öğretim Programı
1370
4.
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi
(Gürcüce; 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı
1371
5.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. Sınıflarına Naklen Öğrenci
Alınması
1372
6.
Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık
Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Haftalık Ders Çizelgeleri
1373
7.
Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin
Örgün Ortaöğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişleri
1524
8.
Duyurular
1532
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 13
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content