close

Enter

Log in using OpenID

Cocuk Istismari Brosur

embedDownload
ÇOCUK ‹ST‹SMARI ve ‹HMAL‹NE
MULT‹D‹S‹PL‹NER YAKLAfiIM
16-17 May›s 2006, ANKARA
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans Salonu
Çocuk ‹stismar›n› ve ‹hmalini Önleme Derne¤i
ve
Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi iflbirli¤i ile
Düzenleme Kurulu
Av. Türkay Asma: Ankara Barosu
Dr. Defne Dursunkaya: Çocuk ve Eriflkin Ruh Sa¤l›¤› Uzman›
Doç. Dr. Gonca Y›lmaz: Keçiören E¤itim hastanesi
Av. Nesrin Hatipo¤lu: Ankara Barosu
Sevgi Jabsheh: Uluslararas› Çocuk Merkezi
Av. Hatice Kaynak: Ankara Barosu
Sosyal Hizmet Uzman› Figen Pasl›: Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Doç. Dr. Figen fiahin: Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Av. Gülden Türegün: Ankara Barosu
www.cocukistismarinionleme.org
Çocuk istismar› ve ihmali alan›nda çal›flan de¤erli meslek elemanlar›,
Türkiye Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme Derne¤i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi iflbirli¤inde, 16-17 May›s 2006 tarihlerinde hekim, hemflire, çocuk geliflimi uzman›, psikolog, sosyal hizmet
uzman› ve hukukçular gibi bir çok meslek grubuna yönelik, “Çocuk ‹stismar› ve ‹hmaline Multidisipliner Yaklafl›m” konulu iki günlük bir sempozyum düzenliyoruz.
Sizlerin de yak›ndan bildi¤iniz gibi "Çocuk ‹stismar› ve ‹hmali" ülkemiz için önemli bir sorundur ve bu konuda ancak t›p, sosyal hizmetler
ve hukuk alanlar›n›n iflbirli¤i içinde çal›flmas› ile yüz güldürücü sonuçlar al›nabilir. Ülkemizde bu konuda son y›llarda önemli geliflmeler kaydedilmifl olmakla birlikte henüz meslek içi e¤itim ve disiplinler aras› iflbirli¤i konusunda diledi¤imiz düzeye gelmifl de¤iliz. Bu amaçla düzenledi¤imiz sempozyumumuzda yurtd›fl›ndan kat›lacak konuklar›m›z›n
katk›lar›yla di¤er ülkelerdeki çocuk istismar› sistemleri konusunda bilgi
edinirken kendi ülkemiz için de bir model oluflturmay› ve bu arada farkl› disiplinlerde çal›flan kiflileri bir araya getirerek iflbirli¤ini gelifltirmeyi
amaçl›yoruz.
Sempozyumumuzun gerçeklefltirilmesinde büyük katk›lar›ndan dolay› ABD Büyükelçili¤i ve British Council’e teflekkürü borç biliyoruz.
Çok verimli geçece¤ini düflündü¤ümüz bu sempozyuma ilgi ve katk›lar›n›z› bekler sayg›lar sunar›z.
Düzenleme Kurulu Ad›na
Doç. Dr. Figen fiahin
Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme
Derne¤i Baflkan›
www.cocukistismarinionleme.org
Program
16 May›s 2006, Sal›
08:30-09:00
Kay›t
09:00-10:00
Aç›l›fl
10:00-11:00
Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalini Önleme Hizmetlerinin
Bölgesel Organizasyonu
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ufuk Beyazova
Konuflmac›: Anthony D’Urso, Ph.D.
11:00- 11:30
Ara
11:30-12:30
Çocuk ‹hmal ve ‹stismar›na Hukuksal Yaklafl›m:
‹ngiltere Örne¤i
Oturum Baflkan›: Av. Türkay Asma
Konuflmac›: Carolyn Hamilton, Ph.D.
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:30
Kuflkulu Çocuk Ölümlerinin Çocuk ‹stismar›
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Ali R›za Tümer
Konuflmac›: Anthony D’Urso, Ph.D.
14:30-14:45
Ara
14:45-15:45
‹stismar ve Çocuk: Geliflimsel ve Psikolojik Etkiler
Oturum Baflkan›: Dr. Defne Dursunkaya
Konuflmac›: Kiti Freier, PhD
15:45-16:00
16:00-17:00
Ara
Çocuk ‹stismar›n›n Önlenmesi ‹çin Topluma Yönelik
Giriflimler
Oturum Baflkan›: Sevgi Jabsheh
Konuflmac›: Kevin Browne, Ph.D
www.cocukistismarinionleme.org
17 May›s 2006, Çarflamba
09:00-10:30
Panel:
Türkiye’de Çocuk ‹stismar› Konusundaki Sistemler
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Ertan Kahramano¤lu
Konuflmac›lar: Doç. Dr. Figen fiahin
SHU Tülin Kuflgözo¤lu, Av. Hatice Kaynak
10:30-11:00
Ara
11:00-11:45
Çocuk Koruma Merkezi Modeli ve Türkiye
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Figen fiahin
Konuflmac›: Doç. Dr. Resmiye Oral
11:45-12:30
‹stismara U¤ram›fl Çocukta Delillerin Toplanmas›
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Birol Demirel
Konuflmac›: Yrd. Doç Dr. Erhan Büken
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:30
Çocuk ‹stismar›nda Psikiyatrik Tedavi Yaklafl›m›
Oturum Baflkanlar›: Prof. Dr. fiahnur fiener,
Doç. Dr. Elvan ‹fleri
Konuflmac›: Prof. Dr. Bahar Gökler
14:30-14:45
Ara
14:45-15:30
Kurum Bak›m› ve Çocuk
Oturum Baflkan›: Figen Pasl›
Konuflmac›: Prof. Dr. Sezen Zeytino¤lu
15:30-16:30
Türk Ceza Kanununda Çocuk ‹stismar› ve ‹hmali
Oturum Baflkan›: Av. Gülden Türegün
Konuflmac›: Doç.Dr. Metin Fevzio¤lu
www.cocukistismarinionleme.org
Genel Bilgiler
Toplant› Merkezi
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Konferans Salonu
Dekanl›k Binas›, Beflevler, Ankara
Toplant› Tarihi
16-17 May›s 2006
Kay›t Ücretleri
Toplant›ya kat›l›m ücretsizdir. Ancak gerekli düzenlemelerin yap›labilmesi için
toplant›ya kat›lmak isteyenlerin en geç 12 May›s 2006 tarihine kadar Organizasyon Sekreteryas›n› faks, posta yada e-mail yoluyla bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Konaklama
Konaklama talepleri için D‹AS Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.
Kay›t ve Dan›flma
Kay›t ve dan›flma masalar› Gazi Üniversitesinde 16 May›s 2006 günü saat
08:00’dan itibaren hizmetinizde olacakt›r.
Yaka kart›
Tüm kat›l›mc›lar›n ve refakatçilerin Toplant› boyunca bilimsel oturumlar
s›ras›nda, stant alanlar›nda, çay-kahve ikram alanlar›nda ve di¤er sosyal
programlarda yaka kartlar›n› takmalar›n›, Toplant›n›n sa¤l›kl› yürüyebilmesi ve
güvenli¤i aç›s›ndan önemle rica ederiz.
Kredilendirme ve Sertifika
Toplant›, TTB-STE taraf›ndan kredilendirilmifltir. Kat›l›mc›lara ayr›ca Toplant›
Kat›l›m Belgesi verilecektir.
www.cocukistismarinionleme.org
Kay›t Formu
Ad›: ..................................................................
Soyad›: ..........................................................
Mesle¤i:
......................................................
‹fl Adresi:
....................................................
............................................................................
Posta Kodu: ..............................................
fiehir: ..............................................................
Telefon:
Faks:
......................................................
............................................................
Mobil Telefon:
........................................
E-Mail: ..........................................................
Toplant›ya kat›lmak isteyenlerin bu formu 12 May›s 2006 tarihine kadar
D‹AS Turizm’e iletmeleri gerekmektedir. ‹lginiz için teflekkür ederiz.
www.cocukistismarinionleme.org
Konuflmac›lar
Prof. Dr. Kevin Browne, PhD., Birmingham Üniversitesi, ‹ngiltere
Kiti Freier, PhD., Loma Linda Üniversitesi, Kaliforniya, ABD
Carolyn Hamilton, PhD., Essex Üniversitesi, ‹ngiltere
Anthony D'Urso, PhD., New Jersey Üniversitesi, ABD
Doç. Dr. Resmiye Oral, Iowa Üniversitesi T›p Fakültesi, ABD
Prof. Dr. Sezen Zeytino¤lu,Ege Üniversitesi, ‹zmir
Prof. Dr. Bahar Gökler, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
Doç. Dr. Metin Fevzio¤lu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Doç. Dr. Figen fiahin, Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
Yrd. Doç Dr. Erhan Büken, Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
SHU Tülin Kuflgözo¤lu, SHÇEK Fatma Üçer Çocuk ve Gençlik
Merkezi, Ankara
Av. Hatice Kaynak, Ankara Barosu Çocuk Haklar› Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content