close

Enter

Log in using OpenID

çevre el kitabı

embedDownload
ÇEVRE EL KİTABI
.
ÇEVRE EL KİTABI
BU EL KİTABI MURAT UÇAKİNŞAAT İÇİN VEYA MURAT UÇAK
İNŞAAT ADINA
ÇALIŞANLARIN

ÇEVRE POLİTİKASI, UYGULANAN PROSEDÜRLER

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARIYLA UYGUNLUĞUNUN ÖNEMİ

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA DAİR ÖNEMLİ ÇEVRE BOYUTLARI VE BU BOYUTLARIN
ETKİLERİ

KİŞİSEL BİLGİ VE BASARININ ÇEVRESEL FAYDALARININ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULARKEN GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BELİRTİLEN BU YAZILI PROSEDÜRLERDEN SAPMANIN MUHTEMEL SONUÇLARI V.B
HUSUSLARIN FARKINA VARMALARI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR
ÇEVRESEL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
Çevre kuralı 1:

Sosyal tesislerden (ofis,Yemekhane,koğuş…)
çıkan printer kartuşları, tonerler,
bitmiş piller ve floresan ampülleri tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmeli ve
tehlikeli
atık
alanına
götürülmeli
ve
atık
alanında
önceden
belirlenmiş
kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.
Tehlikeli Atıkların şantiye sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha
üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş
2/22
standartlara
uygun
konteynırlar
içerisinde
geçici
olarak
muhafaza
etmekle,
konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin
miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların
hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra
aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal
reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla ilişkili olarak tüm çalışanlar
sorumludur.
Şantiye içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden
sorumlu olan işçiler sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almalıdır.
Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar
vuku
bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı,
kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin bildirimi için Çevresel kaza / olay
Formu kullanılır.
Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca yapılması zorunludur.
Taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla aynı kap içinde taşınacak atığın kod
numarası aynı olmak zorundadır.
Çevre kuralı 2:

Bakım ve onarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kullanılmış aküler, atık
makine yağları, antifriz, kaynak elektrotları, boşalan yağ yakıt varilleri, yağ
filtreleri
ve tüm bunlara bulaşmış
sahasına
götürülmeli
ve
eldiven,
atık
bez vb. maddeler tehlikeli atık
alanında
önceden
belirlenmiş
kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.
Çevre kuralı 3:
3/22

Şantiye sahası içinde gerekli noktalara koyulmuş çöp kutularına çöpler atılmalı.
Yere atılan her çöp toplanması için bir zaman ve çaba gerektirir. İçinde ekonomik
değeri olanlarını seçmek zorlaşır.
Çevre kuralı 4:

Çöp kutularının kapakları koku ve yağmur suyuna karşı her zaman
kapalı
tutulmalı.Kapakları eksik olan çöp kutularının kapakları temin edilmeli.
Çevre kuralı 5:

Şantiyedeki çöpler şantiye içinde güvenlik ve sağlık açısından düzenli
periyotlarla belediye araçlarına teslim edilmeli.
Katı atıkların, üretici veya taşıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı
ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep
olacak yerlere dökülmesi yasaktır .Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı
atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi
kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur.
Çevre kuralı 6:

İnşaat, moloz ve hafriyat atıkları belediyenin gösterdiği alana lisanslı uygun
araçlarla götürülmeli ve gönderilen miktar kayıt altına alınmalı.
Çevre kuralı 7:
4/22

Şantiyede hangi atıkların nereye atılacağı konusunda bilgilendirici ve uyarıcı
levhalar tüm çalışanlar ve tedarikçiler tarafından anlaşılmalı ve levhalara uygun
faaliyetler yapılmalı.
Çevre kuralı 8:

Atık kağıtlar tekrar kullanılabilir olduklarından ekonomik değerleri vardır Atık
kağıtların geri dönüşümü için belirli noktalara atık kağıt kutularına atılmalı. Atık
kağıt kutularının yağış almayan yerde bulundurulması sağlanmalıdır.
Çevre kuralı 9:

Plastik muhteviyatlı atıkların ekonomik değeri vardır (pvc boru, her çeşit kablo,
çeşitli naylon vb.) geri dönüşüm amaçlı olarak biriktirilmesi gerekmektedir.
Çevre kuralı 10:

İnşaat faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan hurda nitelikli metal,tel, çivi, tahta vb.
gibi malzemeler oluşturduğu noktada ayrıştırılarak tekrar kullanılmak ya da geri
kazanılmak üzere belirlenen
toplama noktalarında toplanmalı. Hurda metaller
satılmakta ve ekonomik değeri yok olmadan değerlendirilebilmektedir.
Çevre kuralı 11:
5/22

Hurdalar hurda malzeme sahasına getirilmeli ve dağınık bir şekilde sahada
bırakılmamalı. Sahada veya oluştuğu yerde bırakılan hurda malzemeler sağlık ve
güvenlik tehlikesi oluştururlar.Örneğin yangın, Tetanos v.s
Çevre kuralı 12:

Çeşitli inşaat faaliyetlerinden arta kalan kimyasallar, (solvent ve yağ çıkarıcı
maddeler, asitler bazlar ve alkaliler, boya, tiner, cila, kaynak elektrotları vb.
malzemeler ) ve bunlara ait boş kutu, teneke ve variller, tehlikeli atık sahasına
gönderilmeli uygun bertarafı sağlanmalıdır.
Çevre kuralı 13:

Tıbbi atıklar iş yeri hekimi tarafından tıbbi atık işaretli, ağzı kapalı özel çöp
poşetlerinde biriktirilip lisanslı bertaraf tesislerine teslim edilmeli, çöplere
kesinlikle karıştırılmamalıdır.
6/22
Çevre kuralı 14:

Herhangi bir dökülme, sızıntı ya da taşma durumunda kullanılabilecek absorban,
nötralizan (kum, talaş vb.) malzemeler ile süpürge, kürek gibi yardımcı
ekipmanlar bulundurulmalıdır.
Çevre kuralı 15:

Tehlikeli atık sahasına çevre sorumlusunun bilgisi dışında atık veya başka bir
malzeme bırakılmamalı ya da sahadan dışarı çıkarılmamalı.
Çevre kuralı 16:

İşçiler ve Taşeron işçileri çöplerini (naylon, lastik evsel atık vb.) yakarak imha
etmeleri yasaktır. Yakarak imha etmek hava kalitesini bozarak hava kirliliğine
sebep olur.
Çevre kuralı 17:

Kazı ve dolgu çalışmaları sırasında yükleme, boşaltma veya taşıma sırasında
gerektiğinde sulama yapılarak ya da hafriyat taşıyan araçların üzeri branda ile
örtülerek toz oluşumu ve malzemenin yola dökülmesi engellenmelidir.
7/22
Çevre kuralı 18:

Kimyasal madde içeren atıksu, kanalizasyona ya da yağmur suyu kanalına
verilmesi yasaktır.
Çevre kuralı 19:

Hurdalar hurda sahasına koyulmalı , hurda demirlerin toprak ile teması
kesilmelidir.
Çevre kuralı 20:

Artan hazır beton, sahaya gelişigüzel dökülmesi yasaktır.
Mikser içinde kalan
beton artıklarının şantiye içinde yıkanıp temizlenmesi yasaktır. Toprak kirliliği ve
su kirliliği oluşturan bu durumun engellenmesi gerekmektedir.
Çevre kuralı 21:
-
Atık
akümülatörünüzün
içindeki
asitli
sıvıyı
toprağa,
suya,
kanalizasyona
dökmeyiniz.
- Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.
- Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.
Çevre kuralı 22:
Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre
sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici
depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla;
1-Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı
noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.
2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve/veya diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle
toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz,
soba ve kazanlarda yakmayınız.
3- Atık pil/akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları
çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi en yakın toplama noktasına teslim ediniz.
8/22
Çevre kuralı 23:
Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların
çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi,
depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna,
denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemeler ile
belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi yasaktır.
Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel
kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi,
fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.
Tüm çalışanlar
Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
Atık yağların taşınması ilgili valilikten taşıma lisansı almış
gerçek ve tüzel
kişilerce atık yağın kategorisine uygun araçlarla yaptırmakla,
Aynı araçta, aynı kap içinde taşınacak atık yağların kategorisi aynı olup olmadığını
kontrol etmekle.
Atık yağ taşıma aracının dış yüzeyi kırmızı renkli, tankın üzerinde “Atık Yağ
Taşıma Aracı” ibaresi
olan ve taşıdığı atık yağın kategorisi belirli olan araçla
taşıttırmakla,
Farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB, PCT ve diğer tehlikeli atıklarla
karıştırmamak ,tehlikeli atıkla kirlenmiş yağlar için Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerini uygulamakla,
Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine
gönderilerek bertaraf ettirilmesini sağlamakla, Atık yağların tesis dışına taşınmaları
durumunda Ulusal Atık Taşıma Formu’nu doldurmakla,
Atık yağlara ilişkin atık yağ beyan formlarını, analiz belgelerini, atık yağ miktarını,
ulusal atık taşıma formlarını, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri ile Bakanlıkça
istenecek diğer belgeleri bir denetim anında ya da istendiğinde yetkililere ibraz
etmek amacıyla 5 yıl süreyle tesiste muhafaza etmekle yükümlüdür.
9/22
Atık yağlar kalınlığı en az 25cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan
duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi
boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmış geçirimsiz zemin
üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde topla. Farklı kategorilerdeki
atık yağlar için farklı tanklar/konteynerler kullanılır. Atık yağ geçici depolama
tankları/konteynerleri göstergeli olmalı, tanklarda/konteynerlerde aşırı dolmayı
önleyici tertibat olmalı, işaretli yere kadar doldurulmalıdır. Hiçbir zaman atık yağ
geçici
depolama
tankları/konteynerleri
tam
dolu
bırakılmamalı,
kolayca
doldurulabilir ve boşaltılabilir olmalıdır. Tankların/konteynerlerin ağzı yeterli
büyüklükte ve kapalı olmalıdır. Bu tanklar/konteynerler, diplerinde toplanmış
katı
veya
çamurumsu
çökeltilerin
gerektiğinde
temizlenebilmesi
için
gerekli
düzeneğe sahip olmalı ve yağmur suyundan korunmalıdır. Atık kabul alanı
yağmura karşı korunmalıdır etrafı kimsenin yaklaşmaması için muhafaza altına
alınmalı, dökülmeye ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Tanklar/konteynerler kırmızı renkli olmalı, üzerinde “Atık Yağ” ibaresi yer alıp
almadığını kontrol et.
Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı,
atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları kusur şartı
aranmaksızın sorumludurlar. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü
üretici ve piyasaya sürenlerin tazminat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır.
Çevre kuralı 24:
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır. Hafriyat
sırasında bitkisel toprak sıyrılarak ayrı ve uygun bir yerde depolanmalı . inşaat ve
yıkıntı atıklarına karıştırılmaması gerekmektedir.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını belirtilen esaslara aykırı olarak çevre
kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilenler, taşıyıcı ve
depolayanlar cezai işlemler uygulanır.
Çevre kuralı 25:
10/22
Kullanılan kimyasal malzemelerin etiketlerinde ve malzeme güvenlik formlarında R
ve
S
kodlarına
dikkat
ederek
kullanın.R
ve
S
kodları
kimyasaldan
kaynaklanabilecek Güvenlik ve Sağlık Önlemlerini ifade eder.
Çevre kuralı 26:
Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı
ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı
yasaktır
YERTAŞ VE ÖDF inşaat için veya adına çalışan herkes kullanılan malzemeye
(plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve oluştuğu kaynağa
(evsel, imalat) bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını diğer
atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve belediyenin ya da yetkili kuruluşların istediği
şekilde toplama sistemine verilmek üzere hazır etmekle yükümlüdürler
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi
renklidir; sadece cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan
kumbaraların rengi yeşil ve/veya beyaz olarak belirlenmiştir.
Tehlikeli atıklara ile bulaşmış ambalajlar, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı tehlikeli
atıklara uygulanan yöntem gibi uygulanır.
Çevre kuralı 27:
Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinde
gündüz zaman dilimi (07:00 - 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde
sürdürülmesi yasaktır.
11/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
12/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
13/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
14/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
15/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
16/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
17/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
18/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
19/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
21/22
TAAHHÜTNAME
İş Çevre El Kitabını gerekli izahatı almış olarak teslim aldım.
Bu Kitapta belirtilen hususlarda alınması gereken önlemlerini alacağımı, en ufak
bir çevresel tehlike durumunu veya davranışını tespit ettiğimde hemen amirlerime
veya yetkililerine bildireceğimi, Şantiye içerisinde tanımlanan tüm çevre kuralları
kapsamında çalışacağımı taahhüt ederim.
NO
ADI
SOYADI
ÇALIŞTIĞI
BÖLÜM
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
22/22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
575 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content