close

Enter

Log in using OpenID

1. Donma çözülme ve buz çözücü tuz etkileri

embedDownload
1.
Donma çözülme ve buz çözücü tuz etkileri altındaki bir viyadük betonu için verilen Teknik
Şartnamede aşağıdaki koşulların sağlanması istenmektedir.

Beton sınıfı: C30/37

Maksimum su/bağlayıcı (su/çimento) oranı: 0.40

Betonun hava içeriği: Minimum % 4
Sağlanan agregalar ve çimento ile hazırlanan dört farklı beton karışımına ait küp dayanımları
ve karışım karakteristikleri aşağıda verilmiştir. Söz konusu yapı için aşağıdaki karışımlardan
hangisinin seçilmesi uygundur? Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
Karışım 1
33 MPa
0.46
5.5
90
Özellikler
28 Günlük Küp Dayanımı
Su/Bağlayıcı Oranı
Hava İçeriği, %
Maliyet (oransal)
a.
b.
Karışım 2
Karışım 3
Karışım 2
36 MPa
0.45
4.2
100
c. Karışım 1
d. Karışım 4
Karışım 3
45 MPa
0.42
4.1
125
Karışım 4
48 MPa
0.39
2.1
110
e. Hiçbiri uygun değildir.
2.
S420 betonarme çeliğinden alınan bir çubuk numune üzerinde yapılan çekme deneyindeki
ölçümlerden elde edilen gerilme ve şekil değiştirme değerleri aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlara
göre deneydeki çeliğin akma sınırı ve elastisite modülünü hesaplayınız.
Gerilme (MPa)
Şekil Değiştirme
Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
110
0.5210-3
220
1.0410-3
a. fy = 440 MPa; Es = 22 GPa
b. fy = 420 MPa; Es = 210 GPa
330
1.5710-3
c. fy = 430 MPa; Es = 205 GPa
420
2.0010-3
d. fy = 440 MPa; Es = 210 GPa
440
2.1010-3a
e. Bunlardan hiçbiri doğru değildir.
440
20.010-3
3.
Aşağıdaki dört faktörden betonda büzülme (rötre) olayını etkilemeyen faktörü, eğer hepsi
etkiliyorsa “e” seçeneğini işaretleyiniz.
a. Ortam sıcaklığı
c. Ortamdaki rüzgar
e. Bunların hepsi etkiler
b. Ortam rutubeti
d. (Su/Çimento) oranı
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Betonda basınç dayanımı arttıkça,
a. Maksimum şekil değiştirme yeteneği (kısalma) artar.
b. Elastisite modülü değişmez.
c. Maksimum şekil değiştirme yeteneği değişmez.
d. Elastisite modülü artar.
e. Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir.
5.
Şekildeki rijit kazıklı temelin ağırlık merkezi olan G noktasına N = 8 000 kN düşey yük,
Mx=10 800 kN.m ve My=7 200 kN.m eğilme momentleri etkimektedir. Kazıklara gelebilecek
maksimum yük Pmax ve minimum yük P min ne kadar olur?
y
1m
4m
4m
Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1m
1
m
4
m
G
a.
b.
c.
d.
e.
x
4
m
1
m
Pmax=1 000 kN; Pmin=1 000 kN
Pmax=1 450 kN; Pmin= 550 kN
Pmax=1 300 kN; Pmin= 700 kN
Pmax=1 750 kN; Pmin= 250 kN
Yukarıdakilerden hiçbiri
doğru değildir.
Geometrisi ve yüklemesi verilen sistemin eğilme momenti (M) diyagramının şematik olarak
çizimi için aşağıdakilerden hangisi doğru seçenektir? Doğru seçeneği işaretleyiniz.
6.
q
h
LK
LK
L
(a)
(b)
- -
-+
+
- +
- -
+
-
(c)
--
(d)
-+
-
+
+
+
e. Bunlardan hiçbiri doğru değildir.
7.
Aşağıdaki kesitleri güçlü yöndeki atalet momentlerinin büyüklüğüne göre sıralayınız.
a
6a
a
a
a
4a
a
a
3a
2a
3a
2a
2a
2a
Doğru
seçeneği işaretleyiniz.
2a
a.
b.
c.
d.
e.3a
2 a
4 a
2 a
a
6a
a
1
8.
2
a
4a
a
a
3
3a
4
2
a
4
a
2
a
İki ucundan sabit mafsallı, net yükseklikliği 5 m olan, 100mm  100mm dolu kare kesitli çelik
kolon T0 = +20 0C sıcaklıkta mesnetleri arasına yerleştirilmiştir. Ağırlıksız olduğu varsayılan
bu kolonun, sıcaklığı artırılan ortamda, kaç derecede (Celsius) burkulacağını hesaplayıp doğru
seçeneği işaretleyiniz. Pcr = π2EI / ef2 ; E = 200 GPa ; α = 110-5 /0C verilmiştir.
a.
b.
9.
a
I1 > I 2 > I 3 > I4
I1 > I 2 = I 4 > I3
I1 = I 2 > I 3 = I4
I1 = I 3 > I 2 = I 4
Yukarıdaki ilişkilerin
3a
2a
3a
hiçbiri doğru değildir
Tb = +52.9 0C
Tb = +37.9 0C
c. Tb = +32.9 0C
d. Tb = +42.2 0C
e.
Hiçbiri doğru değildir.
Şekilde görüldüğü gibi biribirinin tam ortasından değecek ve birer basit kiriş oluşturacak
şekilde yerleştirilmiş, EI değerleri aynı prizmatik çubuklardan üsttekinin ortasına 22.50 kN
büyüklüğünde düşey bir kuvvet etkimektedir. Kısa basit kirişin mesnet reaksiyonları toplamı
(Rk1+Rk2) nedir? (δ = PL3 /48EI)
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
(Rk1+Rk2) = 15 kN
(Rk1+Rk2) = 20 kN
(Rk1+Rk2) = 2.50 kN
(Rk1+Rk2) = 7.50 kN
Yukarıdakilerden hiçbiri
doğru değildir.
2
10. Şekilde verilen iki ucundan ankastre sabit kesitli çelik kolona B kesiti hizasında toplam 40 kN
etkimektedir. AB ve BC bölgesinde kolona etkiyen eksenel kuvvet değerleri nedir?
Burkulma göz önüne alınmayacaktır.
///////////////
A
20 KN
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
3.0 m
20 KN
a.
b.
c.
d.
e.
4.5 m
B
AB de 24 kN (çekme), BC de 16 kN (basınç)
AB de 16 kN (basınç), BC de 24 kN (basınç)
AB de 20 kN (çekme), BC de 20 kN (basınç)
AB yüksüz, BC de 40 kN (basınç)
Yukarıdakilerden hiçbiri doğru değildir.
C
///////////////
11. “g” yapı öz yüklerini “q” ise ilave yükleri gösterdiğine göre, verilen yükleme hangi kesit
tesirlerini en elverişsiz yapar?
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
q
q
a.
g
A
B
b.
C
c.
d.
e.
MAB açıklık momentini ve
MC konsol momentini
MBC açıklık momentini ve
MA konsol momentini
MB mesnet momentini
A’nın hemen sağındaki
kesme kuvvetini
Hepsini
12. Şekildeki eğilme momenti (M) ve kesme kuvveti (T) diyagramlarının uyumlu olabilmeleri
için, TA ve TB kesme kuvvetleri hangi değerleri almalıdır Doğru seçeneği işaretleyiniz.
-100 kNm
TA
(T)
(M)
2° parabol
TB
80 kNm
3.00
2.00
5.00
a.
b.
a. TA = 60 kN; TB = 40 kN
b. TA = 100 kN; TB = 80 kN
c. TA = 100 kN; TB = 60 kN
d. TA = 120 kN; TB = 80 kN
e.
Hiçbiri
13. Atalet momentleri ve boyutları verilen şekildeki çerçevede, ortam sıcaklığının 250C artması
durumunda hangi düğüm noktalarında momentler oluşur? Ölçüler metredir.
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
1, 4, 7, 10 düğümlerinde
4, 5, 6 düğümlerinde
5 ve 8 düğümlerinde
Bütün düğüm noktalarında
Yukarıdakilerden hiçbiri
doğru değildir.
3
14. Verilen iki açıklıklı sürekli kiriş ile basit kirişin açıklıkları aynıdır. Momentlerin mutlak
değerleri gözönüne alındığında, aşağıda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
Açıklık momentleri eşittir.
Tek açıklıklı kirişin açıklık
momenti ile iki açıklıklı kirişin
orta mesnet momenti eşittir.
İki kirişin düşey sehimleri
(çökmeleri) eşittir.
Tek açıklıklı kirişin açıklık
momenti iki açıklıklı kirişin
açıklık momentinin iki katıdır.
Bunlardan hiçbiri doğru değildir.
15. Şekilde en kesiti görülen 10 m yüksekliğindeki çelik bir kolon iki I-kesitin kaynaklanmasıyla
oluşturulmuştur. Herbir I-kesitinin alanı A = 5800 mm2 olup kendi simetri eksenine göre atalet
momentleri, sırasıyla, I1 = 0.13310-4 m4 ve I2 = 0.41010-4 m4 kadardır. Çeliğin elastisite
modülü Es= 200 GPa, kolonun iki uç mesneti de her iki doğrultuda mafsallı olduğuna göre, bu
kolonun Euler burkulma yükü nedir? P cr = π2EI / ef2 verilmiştir.
y
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
10
mm
90
mm
z
95
10
95
95
10
95
90
mm
10
mm
mm
a.
b.
c.
d.
e.
Pcr = 523 kN
Pcr = 809 kN
Pcr = 1619 kN
Pcr = 2815 kN
Bunlardan hiçbiri doğru değildir.
16. Şekildeki sistemde, çelik kirişin üst başlığındaki maksimum çekme gerilmesini bulunuz ve
aşağıdaki seçenekler arasından doğru olanı işaretleyiniz. Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.
a.
b.
σtmax = 7.5 MPa
σtmax = 37.6 MPa
c. σtmax = 50.1 MPa
d. σtmax = 75.1 MPa
e.
Bunlardan hiçbiri
doğru değildir.
17. Şekildeki sistemde verilmiş yüklemeden dolayı 2 noktasındaki (alt profilin üst kenarı) normal
gerilmenin 1 noktasındaki (üst profilin üst kenarı) normal gerilmeye oranını hesaplayınız. İki
profil biribirine hiçbir şekilde bağlı olmadığı gibi, profiller arasında sürtünme de yoktur.
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
σ2 / σ1 = – 1
σ2 / σ1 = 0
σ2 / σ1 = 1
σ2 / σ1 = 0.5
Bunlardan hiçbiri doğru
değildir.
4
18. Aşağıda verilen yargılardan hangileri çekme çubuğu eki tasarımında gözönüne alınması
gereken unsurlardandır.
Ek parçalarının faydalı enkesit alanı (net kesit alanı) eklenen
çubuğun faydalı enkesit alanından az olmamalıdır.
II. Delik kaybının etkisi dikkate alınmadan ek parçaları enkesitinin
ağırlık merkezi ile eklenen çubuğun enkesitinin ağırlık merkezi
mümkün olduğu kadar birbirine yakın olmalıdır.
III. Birleşim araçları (bulon, perçin, kaynak), birleştirdikleri herbir
ek parçasının payına düşen kuvveti aktarabilmelidir.
IV. Birleşim araçları, çekme elemanı net enkesit alanının
aktarabileceği en büyük kuvvete göre hesaplanmalıdır.
I.
Doğru seçeneği
işaretleyiniz
a.
b.
c.
d.
e.
I ve III
II ve III
I ve IV
I, II ve IV
Hepsi doğru
19. Narinlik problemi bulunmayan bir betonarme kısa kolon eksenel basınç (N) ve tek doğrultuda
eğilme (M) taşımaktadır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
Eksenel yükün artması moment kapasitesini değiştirmez.
Eksenel yük artarsa, moment kapasitesi her durumda azalır.
Eksenel yük, dengeli eksenel yük değerini geçmeden artarsa moment kapasitesi artar.
Büyük eksantrisite durumunda, eksenel yük artarsa moment kapasitesi azalır.
Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir.
20. Aynı malzemeden yapılmış, boyuna donatıları eşit, eksenel yük altında dört betonarme kolon
kesiti verilmiştir. Etriyenin sargılama etkinliği açısından aşağıdaki doğru seçeneği
işaretleyiniz.
(A)
(B)
(C)
(D)
240
a.
b.
30
(C) < (A) < (B) < (D)
(A) = (C) = (D) < (B)
240
30
120
30
30
30
120

40
220
30 120
40
c. (A) = (C) < (B) = (D)
d. (A) = (B) = (C) < (D)
120
30
30
30

40

220
240
8/150
30

40
8/100
240
8/150
30
30
8/150
e. Bunlardan hiçbiri
doğru değildir.
21. Verilen kirişte sadece (M1) tesirlerinden oluşabilecek kesme kuvvetini karşılamak için hangi
donatılar kullanılır? Kirişin öz ağırlığını göz önüne almayınız. Tüm ölçüler metre olarak
verilmiştir. A: Alt donatı
B: Üst donatı
C: Pliye (45°)
D: Etriye
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
A ve D donatıları
C ve D donatıları
A, C ve D donatıları
B, C ve D donatıları
Hiçbiri.
22. Türk deprem yönetmeliğinde, yeni yapılacak binaların tasarımında esas alınacak tasarım
depremi aşağıdakilerden hangisidir Doğru seçeneği işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
30 yılda aşılma olasılığı % 60 olan deprem
50 yılda aşılma olasılığı % 50 olan deprem
50 yılda aşılma olasılığı % 10 olan deprem
50 yılda aşılma olasılığı % 2 olan deprem
Yukarıdakilerden hiçbiri doğru değildir.
5
23. Planı verilen yapının döşeme seviyesindeki elemanları sonsuz rijit ve kat yükseklikleri eşittir.
Yapısal elemanlar doğrusal elastik bir malzemeden yapılmıştır. Yapının kat seviyesindeki
kütle merkezi X ve Y eksenlerinin kesişme noktasıdır. Yanal dayanıma katkıda bulunan
elemanların kesit geometrileri, eğilme rijitlikleri ve ağırlık merkezinden olan uzaklıkları
planda gösterilmiştir. Kesme birim uzamalarının eleman rijitliğine olan katkılarını ihmal
edilebilir seviyededir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
+Y
a.
II
EI
b.
2EI
2B
EI
2A
c.
+X
A
B
2EI
d.
III
e.
IV
Sistemin burulma merkezi ile kütle
merkezi çakışmaktadır.
Sistemin burulma merkezi IV. çeyrek
içinde bulunmaktadır.
Y-doğrultusunda kütle merkezine
etkiyen bir kuvvet X-doğrultusundaki
elemanlarda gerilme oluşturmaz.
Burulma merkezini tanımlamak için
yeterli veri yoktur.
Bunlardan hiçbiri doğru değildir.
24. Şekilde gösterilen tek serbestlik derecesine sahip sistem deprem hareketi etkisindedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur? K: Sistemin rijitliği, M: Sistemin kütlesi.
K sistem rijitliği çok büyük olan bir yapı için doğru seçeneği işaretleyiniz.
M
a.
b.
K
c.
d.
e.
M kütlesi ile yer hareketi yaklaşık aynı ivme değerlerine sahiptir.
M kütlesinde oluşan ivme değerleri yer hareketinin ivme
değerlerinden büyük olabilir.
M kütlesinde oluşan ivme değerleri yer hareketinin ivme değerlerinin
en fazla iki buçuk katı büyüklüğünde olabilir.
M kütlesi ile yer farklı ötelenmeler gösterirler.
Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir.
Yer Hareketi
25. Süneklik düzeyi yüksek olan bir sistemin aşağıda verilen kolon kiriş birleşimindeki kolonların
eğilme taşıma gücü toplamı (Mra + Mrü) en az ne kadar olmalıdır?
Doğru seçeneği işaretleyiniz.
Mr
Mrüa
Mr
= 40kNm
KN
M
rj=40
i
Mr
= 40 KN
M
rij=40 kNm
Mr
M
raü
a.
b.
c.
d.
e.
(Mra + Mrü) = 40 kNm
(Mra + Mrü) = 80 kNm
(Mra + Mrü) = 96 kNm
(Mra + Mrü) = 44 kNm
Bunlardan hiçbiri doğru
değildir.
26. AB basit kirişinde bulunan h (sabit) yüksekliğindeki rijit bir CD çıkıntısının ucuna yatay bir P
kuvveti uygulanmaktadır. Bu kirişten iki tane verilmiş olup ikisi arasındaki tek fark “a”
uzunluğudur; birinci kirişte a1 = L/3, ikinci kirişte a2 = 2L/3 kadardır. Herbir kiriş için B kayar
mesnetinde oluşan tepki bileşeni, B1 ve B2 hesaplanmıştır.
P
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını işaretleyiniz.
D
h
A
B
C
a
L
a.
b.
c.
d.
e.
B2 = 2 B1
B2 = 0.5 B1
B2 = B1
B2 = – B1
Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir.
27. Betonarme yönetmeliği tüm kolonlarda etriye kullanılmasını zorunlu kılar. Aşağıdaki
faktörlerden hangisi bu koşul için gerekçe oluşturmaz. Aşağıdaki ilk dört seçenekten yanlış
olanı, eğer bunlar arasında yanlış yoksa “e” seçeneğini işaretleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.
Kolonların kesme dayanımını artırır.
Kolonların eğilme kapasitesini artırır.
Boyuna donatı çubuklarının burkulmasını önleyerek, eksenel yük kapasitesini artırır.
Rijit bir kafes oluşturur, donatıların yerinde tutulmasını sağlar, uygulamayı kolaylaştırır.
Bunların hiçbiri yanlış değildir.
6
28. Deprem bölgesi için tasarlanmakta olan betonarme çerçeve türü bir yapıda kiriş-kolon
birleşimlerinin aşağıdaki kombinasyonlardan hangisine uygun olması istenir? Doğru
kombinasyonu işaretleyiniz.
Kuvvetli kiriş - Kuvvetli kolon
Kuvvetli kiriş - Zayıf kolon
Zayıf kiriş - Kuvvetli kolon
a.
b.
c.
d. Zayıf kiriş - Zayıf kolon
e. Yukarıdakilerden hiçbiri geçerli değildir
29. Betonarmede Taşıma Gücü yöntemi uygulamasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden ilk dört
seçenekten yanlış olanı, bunlar arasında yanlış yoksa “e” seçeneğini işaretleyiniz.
Betonun çekme dayanımı ihmal edilir.
Donatı çeliğinin gerilme-birim boy değişimi eğrisi elasto-plastiktir.
Kesit, beton ve donatı çeliğinde emniyet gerilmeleri aşılmayacak biçimde boyutlandırılır.
Şekil değişiminden önce düzlem olan kesit, şekil değişiminden sonra da düzlem kalır.
Bunlardan hiçbiri yanlış değildir.
a.
b.
c.
d.
e.
P
30. Verilen çerçeve sistemi doğrusal
elastik bir malzemeden yapılmıştır.
Eksenel deformasyonlar ihmal edilerek
çizilen elastik deformasyon eğrisi
seçeneklerinden doğru olanını işaretleyiniz.
Io
Mafsal
Io
Io
a
Mafsal
/////
Io
/////
/////
1.5 a
/////
/////
/////
/////
/////
(a)
Io
(Kolonda)
1.5 a
/////
(b)
e. Bunlardan hiçbiri
doğru değildir.
/////
/////
/////
/////
/////
(c)
/////
(d)
31. Şekilde verilen kafes kiriş sistem kaçıncı dereceden hiperstatiktir?
F
E
J
I
A
B
H
G
K
C
D
a.
b.
c.
d.
e.
Üçüncü dereceden hiperstatiktir.
İkinci dereceden hiperstatiktir.
Sistem labildir.
Sistem izostatiktir.
Yukarıdakilerden hiçbiri doğru değildir.
32. Gösterilen iki uçtan ankastre çelik profil kiriş 20C sıcaklıkta monte edilmiştir. Ortam
sıcaklığı 30C ye yükseldiğinde çelik profilde oluşan gerilme nedir?
3m
Profil Özellikleri
Tipi
: I 200
Alanı
: A = 33,4 cm2
Atalet Momenti
: I = 2140 cm4
Elastisite Modülü : E = 210 000 MPa
Genleşme Katsayısı: =1210-6 /C
a.
b.
c.
d.
e.
0.252 MPa
2.520 MPa
25.20 MPa
252.0 MPa
Bunlardan hiçbiri
doğru değildir.
7
33. Şekilde verilen basit mesnetli kirişin moment diyagramı hangisidir.
5 kN/m
20 kN-m
20 kN-m
12 m
Y
Y
-20 kN-m
-20 kN-m
6
0
12
0
X
70 kN-m
a)
-20 kN-m
-20 kN-m
6
12
X
90 kN-m
b)
Y
Y
-20 kN-m
0
-20 kN-m
6
0
12
70 kN-m
c)
0
X
0
d)
6
12
X
70 kN-m
e. Hiçbiri
34. Aşağıda verilen ve yapı sistemlerinde izostatik-hiperstatik ayırımına ilişkin olan ilk dört ifade
arasında yanlış olanı, yanlış yoksa “e” seçeneğini işaretleyiniz. İzostatik taşıyıcı sistemlerde,
a.
b.
c.
d.
e.
Farklı temel oturmaları herhangi bir gerilme oluşturmaz.
İç kuvvet bileşenlerini bulmak için denge denklemleri yeterlidir.
Bir tane bile plastik mafsal oluşmasına izin verilemez.
Sıcaklık değişmelerinden kaynaklanan gerilmelere izin verilmez.
Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri yanlış değildir.
35. Etriye nedir, hangi amaçla kullanılır, bağlantısı nasıl yapılır?
36. Çiroz nedir, ne amaçla, nerelerde kullanılır?
37. Tek doğrultuda çalışan döşeme ile çift doğrultuda çalışan döşemeler arasındaki farkı
açıklayınız.
38. Nervürlü donatının nervürsüz donatıya göre farklılıklarını açıklayarak yazınız?
39. Betonda rötre ve sünme olaylarını kısaca tanımlayınız.
40. 520/20 ne anlama gelmektedir? Toplam donatı alanını 1 m için bulunuz.
41. Burulma donatısı nedir, ne amaçla kullanılır, nerelere yerleştirilebir?
42. Pas payı ne demektir, ne işe yarar?
43. Ankraj boyu ne demektir, ne işe yarar?
44. Tek donatılı ve çift donatılı dikdörtgen kesit ifadeleri size neyi ifade ediyor,
farklarını yazınız.
45. “Sehim denetimi gerektirmeyen” ifadesi size ne ifade etmektedir?
46. Narin kolonu tanımlayınız.
47. Türk Standartları ve ilgili yerel afet yönetmeliklerine göre deprem bölgesi sayısal
değerinin artması neyi ifade eder, kısaca açıklayınız.
48. Fret ne demektir, avantaj ve dez avantajlarından bahsediniz.
49. Etriye sıklaştırma bölgeleri ve etriye aralıkları konusunda kısaca bilgi veriniz.
50. “Dengeli kırılma” ve “dengeli donatı” tabirlerini açıklayınız.
51. Üç kenarı süreksiz (serbest), yanlızca bir kenarından sürekli bir balkonda donatıların
yerleşimi konusunda kısaca bilgi veriniz (şekille de gösterim yapılabilir).
52. Her hangi bir kesitte donatı sınırlandırmasının amacı nedir, açıklayınız.
53. Deprem yükleri ile sabit yükler arasındaki farklıklıkları açıklayarak anlatınız
(kuvvetler açısından- kuvvetleri adlandırarak).
54. Kayma donatıları nelerdir, genel olarak kayma donatısının önemi nedir?
55. Döşemelerde dagıtma donatısı nerelerde kullanılır.
56. Yapılarda burulma etkisi neden oluşmaktadır, ve nerelerde görülür.
57. İki doğrultuda çalışan döşemeler genelde neyin etkisi olmaz.
58. Zımbalama etkisi nerelerde görülür.
8
Beton ile betonarme arasındaki fark nedir?
Tekil temellerde temel kalınlığının belirlenmesinde etkili olan tesir hangisidir?
Temelleri sınıflandırınız?
Minimum duvar altı temel kalınlığı nedir?
Kolonlarda burkulma neden önemlidir?
Diyafram etkisi nedir?
Guseli kolon nedir?
Tek doğrultuda çalışan döşeme ile çift doğrultuda çalışan döşeme arasındaki fark
nedir?
67. Yapıların deprem mukavemetinde en önemli yapı elamanı hangisidir?
68. Donatı korozyonu hakkında bilgi veriniz?
69. Beton çeşitleri hakkında bilgi veriniz?
70. Betonarme yapı elemanlarında çatlama olayını açıklayınız?
71. Yapı taşıma gücü sınır durumuna hangi durumlarda ulaşılabilir?
72. Zemin durumunun deprem hareketine etkisini yazınız?
73. Püskürtme beton ile onarım ve güçlendirme hakkında bilgi veriniz?
74. Taşıyıcı sistemlerin çözümlenmesinde gerekli adımları yazınız.
75. Rötre ve sünmeyi açıklayınız
76. Su/çimento oranının rötreye etkisi nedir?
77. Beton yaşının sünmeye etkisi nedir?
78. Beton içerisindeki boşluk miktarının rötre ve sünmeye etkisi nedir?
79. Rötre ve sünmeye çevre şartlarının etkisinde bahsediniz?
80. Rötre ve sünme arasındaki farkı yazınız.
81. Etriye uçlarının betonun içine doğru bükülerek ankre edilme sebebini yazınız.
82. Kolon ve kirişleri taşıdıkları yükler ve yaptıkları deformasyon açısından
karşılaştırınız.
83. Burkulma ve burulma davranışlarını karşılaştırarak arasındaki farkı açıklayınız.
84. Eğilme ve burkulma davranışlarının farkını açıklayınız.
85. Bir yapıda burulmaya maruz olabilecek elemanları sıralayınız.
86. Kolon, kiriş ve etriyenin davranış olarak ortak yönlerini açıklayarak yazınız.
87. Poisson oranı ile Elastisite modülünü açıklayarak karşılaştırınız.
88. İnce taneli doğal puzolanların betona olumlu ve olumsuz etkilerini maddeler halinde
yazınız.
89. Katkı maddelerinin beton performansına yapacağı etki nelere bağlıdır? Maddeler
halinde yazınız.
90. Beton karışımında uçucu kül kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerini maddeler
halinde yazınız.
91. Beton karışımında silis dumanı kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerini maddeler
halinde yazınız.
92. Beton karışımında granüle yüksek fırın cürufu kullanımının olumlu ve olumsuz
etkilerini maddeler halinde yazınız.
93. Segregasyon ve terleme terimlerini açıklayınız.
94. Beton karışım oranları belirlenirken göz önünde tutulması gereken beton özelliklerini
maddeler halinde yazınız.
95. Sıcak hava şartlarında beton dökümünde alınması gereken önlemleri maddeler
halinde yazınız.
96. Soğuk hava şartlarında beton dökümünde alınması gereken önlemleri maddeler
halinde yazınız.
97. Üç noktalı ve dört noktalı eğilme deneyleri arasındaki farkları açıklayınız.
98. Betonda çiçeklenme olayı hakkında bilgi veriniz.
99. Çiçeklenmeyi azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir?
100. Betonda gerilme deformasyon eğrisinin dayanımla ilişkisini maddeler halinde
yazınız.
101. Beton Elastisite modülünü sınıflandırarak açıklayınız.
102. Sargılı ve sargısız beton davranışını karşılaştırınız.
103. Betonarmede uyum kavramını bir betonarme kesit üzerinde şekil çizerek anlatınız.
104. Betonarme bir yapıda plastik mafsal oluşumu ve plastik mafsalın oluşması istenen
yerleri açıklayarak anlatınız.
105. Herhangi bir basit kirişte kesme ve eğilme çatlaklarını şekil çizerek ayrı ayrı
gösteriniz.
106. Kesit burulması ve yapı burulması ifadelerini açıklayınız.
107. Herhangi bir basit kolonda meydana gelebilecek burulma çatlaklarını üç boyutlu
olarak çiziniz.
108. Diyafram etkisi nedir, açıklayınız.
109. Eğilme, burulma ve burkulma davranışlarını ortak ve farklı özelliklerini yazarak
açıklayınız.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
9
110. Eğilme deneylerinin tiplerini ve bu tiplerin arasındaki farkları şekil çizerek
açıklayınız.
111. Kolon ve kirişleri taşıdıkları yükler ve yaptıkları deformasyon açısından
karşılaştırınız.
112. Süneklik nedir, çeşitlerini yazarak açıklayınız.
113. Plastik mafsal kavramını ve önemini açıklayınız.
114. Poisson oranının önemini, artması ve azalmasının ne anlama geldiğini açıklayınız.
115. Kapasite tasarımını şekil çizerek, nasıl yapıldığını kısaca açıklayınız.
116. Betonarme bir elemanda görülebilecek kırılma türlerini yazarak karşılaştırmalı bir
şekilde açıklayınız.
117. Betonarme yapıların projelendirilmesinde kolon ön boyutlandırmasının nasıl
yapıldığını her iki yönde iki açıklıklı bir dört döşemeli sistemin orta kolonu için
açıklayarak yazınız.
118. Kayma donatıları nelerdir, genel olarak kayma donatısının önemi nedir?
119. Burulma donatısının kullanım yerlerini ve amacını kısaca anlatınız.
120. Betonarme bir yapının taşıyıcı sisteminin çözümlemesinde izlenen adımları kısaca
yazınız.
121. Etriye uçlarının içeri kırılma sebeplerini açıklayarak yazınız.
122. Betonarme yapılarda plastik mafsal oluşumunu ve oluşması istenen yerleri gerekçeli
olarak yazınız.
123. Bağ kiriş nedir şekil çizerek açıklayınız.
124. Betonarme bir yapıda yapı elemanları hangi durumda ayrık davranabilir.
125. Betonarme elemanlarda kesit davranışı hakkında kısaca bilgi veriniz.
126. Betonarme elemanlarda etriyelerin kullanım amaçlarını yazınız.
127. Betonarme perdelerin kesme dayanımı hakkında bilgi veriniz.
128. Kolon kiriş bölgelerinde amaçlanan deprem davranışı hakkında bilgi veriniz.
129. Sünme; çeşitleri, betonda sünme olayını ve deneysel olarak nasıl inceleyebiliriz?
130. Burulma; çeşitleri, özellikleri ve alınması önerilen önlemler nelerdir?
131. Rötre (büzülme); çeşitleri, betonda büzülme olayını ve deneysel olarak nasıl
inceleyebiliriz?
132. Geniş bir açıklığı geçmek için ne tür bir yapı sistemi, malzemesi ..vb önerirsiniz?
133. Narin ve kalın kolon terimlerini açıklayarak, betonarme hesapları hakkında bilgi
veriniz.
134. Fret ve etriye terimlerini açıklayarak aralarındaki farkları, avantaj ve dezavantajlarını
yazınız.
135. Her hangi bir yapının gerçek davranışını nasıl modellenebileceğini, mevcut
kabullerle farkını açıklayınız.
136. Her hangi bir betonarme/beton yapı elemanında akma çizgileri terimi neyi ifade
eder? Ne gibi avantajlar sağlar?
137. İki eksenli gerilme altındaki beton numunede, gerilmelerin farklı işaretli olması
halinde kırılma dayanımını nasıl etkiler?
138. Betonun gerilme şekil değiştirme diyagramını ve tepe noktasından sonraki kısmın
önemini açıklayınız?
139. Çerçevelerden meydana gelen bir yapıda, elemanların boy değişimleri hangi
durumlarda ihmal edilebilir?
140. Statik ve dinamik yüklemelerin yapıya etkilemeleri açısından birbirlerinden farkı
nedir?
141. Basit eğilmeye maruz tek donatılı bir betonarme kesitin, donatı oranına bağlı olarak
kırılma şekilleri nasıl olur?
142. Betonun basınç mukavemetinin zamanla artmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
143. Betonun sulanma nedenleri, hidratasyon ısısı nedir? Hidratasyon ısısının betonun
dozajıyla etkileşimini açıklayınız.
144. Dökülen beton numunelerin kırılmadan önce kür edilme nedenleri nelerdir?
145. Betonda kırma taş ya da yuvarlak yüzlü agrega tanelerinin kullanılması durumundaki
avantaj ve dezavantajları yazınız.
146. Beton üretiminde su-çimento oranının önemini açıklayınız.
147. Beton ile çelik arasındaki aderansı etkileyen faktörleri yazınız.
148. Kirişsiz ve kirişli döşemelerde döşeme kalınlığı belirlenmesine etkiyen faktörleri
yazınız.
149. Bir betonarme binaya etkiyen deprem kuvvetinin bağlı olduğu faktörleri yazınız.
150. Deprem bölgelerinde inşa edilen yapılarda dikkat edilmesi gereken parametreleri
genel olarak yazınız.
151. Bir yapıda burulma olayına hangi elemanlarda rastlanır? Betonarme bir binada söz
konusu elemanlarda nasıl bir donatılandırma yoluna gidilir? Açıklayınız.
152. Bir yapıda zımbalama olayı hangi elemanlarda meydana gelir? Betonarme bir binada
söz konusu elemanlarda nasıl bir donatılandırma yoluna gidilir? Açıklayınız.
10
153. Betonarme döşemelerin çalışma şekillerini, kalınlık belirleme prensiplerini ve
donatılandırma prensiplerini yazınız.
154. Betonarme yapılarda, temellerin projelendirilmesinde yapılan kabulleri ve
projelendirme esaslarını yazınız.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
847 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content