close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI KAUÇUK ESASLI MALZELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2015 YILI
KAUÇUK ESASLI MALZELER
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ:
TTK ihtiyacı olarak kauçuk esaslı muhtelif malzemeler imal ettirilecektir.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Malzemeler teknik şartname ekindeki teknik resimde belirtilen şekil, ölçü, tolerans ve
işleme işaretlerine uygun olarak imal edilecektir.
2.2-Pategres kayıtları imalatında kullanılacak malzemelerin özellikleri aşağıdaki gibi
olacaktır.
Kauçuk miktarı
: %50 ±2
Shore sertliği (A)
: 65–70
Çekme mukavemeti
: Minimum 175 kgf/cm2
Kopma uzaması
: Minimum % 400
Metale yapışma kuvveti : 35 kgf/cm2
2.2.1- Pategres kayıtı yeraltı ocak lokomotiflerinde her biri takriben 1.500 kg. yük gelmek
üzere makas olarak çalışacaktır.
2.2.2- Pategres kayıtı çalışma şartları itibarı ile darbelere, yaylanmalara karşı deforme
olmadan çalışabilme özelliğinde olacak, -50C ile +800C sıcaklıklarda özelliklerini
koruyabilecek, suya ve madeni yağlara karşı dayanıklı olacaktır.
2.3- Malzemelerin yüzeyleri düzgün olacak, katmer, kırışıklık, pürüz, hava kabarcığı ve
kullanılabilmelerine mani olacak herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
2.4- Toleransı verilmeyen ölçülerin toleransları DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2- Firma, malzemelerin imalinden her parti için asgari 7 gün önce Kurumumuzu haberdar
edecek ve Kurumumuzdan yetkili elemanlar imalatı yerinde kontrol ederek;
a) Fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespitinde kullanılmak üzere 250x250x3 mm
ebadında 2 adet imalatla aynı şartlara tabi tutulmuş lastik numune alınacaktır.
b) Firma pategres kayıtları için 1-D–028 ve 1-D-030 no.lu teknik resim üzerindeki
deney aparatından 2’şer adet imal edecek, vulkanizasyon ve yapıştırma işlemi TTK
elemanları nezaretinde yapılacaktır. Bu numuneler metale yapışma kuvveti deneyinde
kullanılacaktır.
3.3- Madde 3.2a’ya göre alınan kauçuk numunelerinin kopma mukavemeti ve kopma
uzamalarının tespiti TS-547’ye göre yapılacaktır. Ayrıca alınan numune parçaları 168 saat
700C sıcaklıkta yaşlandırma deneyine tabi tutulacak, bulunan kopma dayanımı ve kopma
uzaması değerleri yaşlandırmadan önceki fiili değerinden ±%25 den farklı olmayacaktır.
3.4- Malzemeler Kurumumuzda 1 hafta (7 gün) denenecek ve uygun görüldüğünde giriş
işlemleri yapılacaktır.
3.5- Teknik şartnamedeki diğer hususlar sipariş esaslarına göre kontrol edilecektir.
Kurumumuz gerek gördüğünde firma laboratuarından ücretsiz olarak istifade edebilecektir.
3.6- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1- Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.2- Gerek görülmesi halinde firma işyeri gezilerek firmaya yeterlilik verilecektir.
4.3- İmalatlar malzeme, imalat ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır.
4.4- Malzemeler dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlı olarak teslim edilecektir.
4.5- İhale konusu işe ilişkin işin her kaleme ya da istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak
kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir.
4.6- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.7- Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de
belirtilen malzeme dağılımına ve aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
BARTIN
815 003 4595
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Teslim süresi siparişi takip eden 60 (altmış) takvim günüdür.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sıra
No
Etinorm
1
856 030 0829
2
856 033 0315
Malzemenin
Cinsi
60/1.2 Diema
Pategres Kayıtı
75/1.1 Dieama
Pategres Kayıtı
Resim No
veya
numune
İhtiyaç birimi
Amasra Armutçuk
1-D–028
50
1-D-030
150
150
-
Sipariş
Miktarı
(ad)
200
150
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content