close

Enter

Log in using OpenID

27.10.2014 Sanayi Sicil Belgesi Alınması Tebliği

embedDownload
27.10.2014
SİRKÜLER (2014’50)
Konu: Sanayi Sicil Belgesi Alınması Tebliği,
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) sayılı yayımlanmış
olup, bu tebliğde; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına
ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin Sanayi Siciline kaydolması için, İlk kayıt ve
müracaatlar e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfası Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette
bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak
doldurulur. Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine, tesisat, üretim kapasitesi bilgileri kapasite
raporu esas alınarak elektronik ortamda beyanname doldurulur. Müracaatın sonuçlanması için,
kapasite raporu, ticaret sicili gazetesi/esnaf sicil gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde üretim yerinin
bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüğüne (il Müdürlüğüne) verilir. Mikro
işletmeler sanayi işletmelerinin makine, tesisat ve üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesi bilgilerini
varsa kapasite raporundaki bilgilere göre elektronik ortamda beyanname doldurulur, şayet mikro
işletmenin kapasite raporu yok ise bahse konu bu bilgiler için işletmeden beyan alınır.
Elektronik ortamda yapılan müracaat, il müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün
sınıflaması çerçevesinde incelenerek, gerekli kontrol yapıldıktan sonra müracaat onaylanır, eksik
bulunan bilgi ve belge tespiti halinde bu belgeler il müdürlüğü tarafından işletmeden istenir veya
usulüne uygun olmayan müracaat ret edilir.
Elektronik ortamda müracaatın zorunlu olarak yapılamaması halinde, ilgili il müdürlüğüne, aranan
belgelerle beraber kağıt ortamında müracaat edilebilir. Bu nevi müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi
Sisteme girişler İl Müdürlüğünce elektronik ortamda yapılır.
Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde, her bir yer için ayrı ayrı sicil siciline
kaydedilir. Bir işletmenin yan yana olan ve kapı numaraları değişik yerlerde üretim yapması halinde,
ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sicil Belgesinde gösterilmesi gerekmektedir.
Sanayi Sicil Belgeleri il müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen belge yazı
ekinde posta ile gönderilir veya yetkili bir kişiye elden teslim edilebilir. Sanayi Sicil Belgesinin tarihi,
elektronik ortamda veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı ortamda yapılan müracaat tarihleridir.
Sanayi Siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile
unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. İşletme ilgili bu
değişiklikler, işletme tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir. Zorunlu olarak kağıt ortamında
müracaatın yapılması halinde bu değişiklikler, sicil sistemine İl müdürlüğü tarafından giriş yapılarak
işlem tamamlanır.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Değişiklik müracaat esnasında, Sicil Belgesinin aslı veya zayi ise zayi olduğuna dair ilanın verildiği
gazetenin bir nüshası yazı ekinde İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Yapılan değişikliklerin İl
Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir.Sanayi
Sicil Belgesi veriliş tarihinden itibaren iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır.
Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu İl
Müdürlüğüne müracaat edilir. Vize işlemleri esnasında, Sanayi Sicil Belgesindeki unvan, nevi, adres
ve ürün bilgileri, en son yıla ait işletme cetvelinde yer alan bilgiler karşılaştırılır. Bilgilerin farklı
olması halinde, sisteme gerekli girişler işletme tarafından yapıldıktan sonra belgede yeni bilgilerin
kontrolü İl Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra yeni değişikliklere yeni belge düzenlenir.
Sanayi Sicil Belgesi, İşletmenin üretimine son vermesi halinde işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi
Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya elektronik ortamda bilgi girişinin mümkün olmadığı halde
posta yoluyla ya da yazılı olarak İl müdürlüğüne iptali için müracaat edilir. Sanayi Sicil Belgesi kayıp
ise zayi ilanın verildiği gazete bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
İki yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faali olmadığı konusunda İl
Müdürlüğü tarafından denetim yapılır. İşletmenin adresinde bulunmaması halinde, yeni adresine
ulaşılamaması halinde ise İl Müdürlüğü tarafından durum tutanakla tespit edilir.
Sanayi Sicil Belgesi, işletmenin talebi veya adresinde bulunmaması hallerinde, gerekçe belirtilerek
elektronik ortamdaki kaydı iptal edilir. Sanayi Sicil kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara
bilgi verilir.
Yıllık işletme cetveli e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden
elektronik ortamda bildirim yapılır. (Sanayi Siciline kayıtlı işletmeler; 6948 sayılı Sanayi Sicil
Kanunun 5’nci maddesinde söz konusu yıllık işletme cetvelleri, takvim yılının sonundan itibaren en
geç dört ay içinde yıllık işletme cetvellerini vermeleri gerekmektedir.)
Ürün sınıflamasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine
uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınarak belirlenir.
Aynı adreste birden fazla işletmenin bulunması halinde, aynı yerde bulunan işletmelerin üretim
makinelerinin ayrı ayrı ve her bir işletme için kendilerine münhasıran kapasite raporu almış olmaları
halinde ve her bir işletmenin personelleri kendilerine ait olması ve her bir işletmenin Sosyal Güvenlik
Kurumundan müstakil iş yeri sigorta sicil numarası almış olması halinde, üretim faaliyetlerinin farklı
olması halinde, aynı adreste bulunan her bir işletme için Sanayi Sicil Belgesi alınabilir.
Üretime başlamadan önce işletme tarafından yapılacak müracaatlar İl Müdürlüğü tarafından yerinde
inceleme yaparak, yatırımın büyük ölçüde tamamlanmış olması, yerli makine ve teçhizatın monte
edilmiş olması, ithal makinelerinin geri dönülmez şekilde akreditiflerin açılmış olması halinde,
düzenlenecek rapora istinaden ilgili yerlere ibraz edilmek üzere işletmenin üretime başladığında sanayi
siciline kaydedileceğine dair yazı verilir. İşletmenin üretim faaliyetine geçip geçmedikleri takip edilir.
Üretim faaliyetine geçilmiş ise Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi
verilir.
(Resmi Gazete; 25.10.2014 tarihli 29156 sayılı)
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/2014
1025.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141025.htm
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content