close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

embedDownload
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
2013–2014 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI
(Üniversite Senatosunun 05.06.2014 tarih ve 2014/… sayılı kararıdır.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri yaz öğretiminde, 10 ulusal krediyi aşmamak üzere en fazla 3
ders alabilirler.
Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.
2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı sonunda açılan yaz öğretimi derslerine, Üniversitemiz bünyesinde yer
alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler (birinci sınıf öğrencileri
hariç) ve diğer üniversitelerin öğrencileri eşit koşullarda (dersin kredisi ve içeriğinin uygun olması
koşulu ile) katılabilir.
Üniversitemiz öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç) diğer üniversitelerin yaz öğretiminden eşit
koşullarda (dersin kredisi ve içeriğinin uygun olması koşulu ile) ders alabilirler.
Üniversitemiz yaz öğretimi yönetmeliğinde, Üniversitemizde açılan bir dersin başka bir üniversiteden
alınamayacağı şeklinde bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Üniversitemiz
Fakülte/Yüksekokullarında açılmış olan bir dersi, isterse diğer Üniversitelerden eşit koşullarda alabilir.
Yaz öğretiminde öğrenci, kayıtlı olduğu birim dışından, (birinci sınıf öğrencileri hariç) kredisi ve içeriği
aynı olması (eşdeğer sayılması) koşulu ile ders alabilir. Bölüm başkanlıkları tarafından yaz öğretiminde
açılan dersler için İki farklı eşdeğerlik çıkarması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi
dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
gerekmektedir.

Birim içi eşdeğerlik: Her bir fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun kendi içerisindeki
diploma programlarının müfredatları arasında yapılan eşdeğerlik.

7.
Üniversite içi eşdeğerlik: Bölüm başkanlığı kendi öğrencilerinin diğer birimlerin müfredatlarından
ders almalarını uygun görmesi halinde, kendi müfredatındaki derse eşdeğer sayılabilecek yaz
öğretiminde açılan birim dışı diğer müfredatlardaki derslere yapılan eşdeğerlik.
Yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat
yapmakla yükümlüdür. Yaz öğretimi ders kaydı iki aşamada gerçekleştirilir.


8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ders Kaydı (1. Aşama):
a) Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi
sisteminde almak istediği dersleri seçerek ekranlarında oluşan ücreti Türkiye İş Bankasının her
hangi bir şubesine yatıracak ve tekrar kayıt sayfasına girerek seçtiği derslerin kaydını kesin kayıt
haline getirceklerdir. (Yaz okulu İlk Kayıt Aşaması)
b) Birinci aşamadan sonra yapılan ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
sorgulanarak asgari kontenjanı dolduran dersler için yapılan ders kayıtları kesinleştirilerek
öğrenciler üzerinden değiştirilemez duruma getirilecektir. Asgari kontenjanı dolmayan dersler ise
kapatılarak, öğrencilerin bu derslere yaptıkları kayıtlar silinecektir.
Ders Kaydı (2. Aşama): Bu aşamada sistem kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için
kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse ikinci kayıt devresinde
kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıtlanabilirler. Tekrar ders seçiminden
kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesine yatırarak ders
kayıtlarını (1.Kayıt aşamasında olduğu gibi) öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranları kullanılarak
kesin kayıt haline getireceklerdir.
Hazırlık sınıfını başaran öğrenci, başarılı olduğu dönem sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz.
Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğimizin 20‘inci maddesi ile Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin 21‘inci
maddesine istinaden tek-çift sınav hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz
öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler tek-çift sınav hakkı kullanamaz.)
Bologna müfredatına tabi olan öğrenciler (birinci sınıf öğrencileri) için, 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında yaz öğretimi açılmayacaktır. Söz konusu birinci sınıf öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders
almaları halinde, aldıkları dersler ve notları işleme alınmayacaktır. İkinci ve daha üst sınıflarda öğrenim
gören öğrencilerin tabi oldukları müfredatlar ile Bologna müfredatlarında ortak olan birinci sınıf dersleri,
üst sınıflardaki öğrencilerin alttan alabilmeleri için açılacaktır.
Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
Disiplin cezası ( Uzaklaştırma Cezası ) ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine
katılamazlar.
Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
14. Yaz Öğretiminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dışından Ders Alınması ve Saydırılması Durumunda;

A.İ.B.Üniversitesi dışından yaz öğretimi dersi alacak öğrencilerimiz 10 krediyi aşmamak üzere en
fazla 3 ders alabilirler.

Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan
öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav
Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu
Bulunmaktadır.)

İngilizce öğretim yapan Üniversitemiz öğrencileri, diğer üniversitelerin İngilizce öğretim yapan
birimlerinden yaz öğretimi dersi alabilir.

Üniversitemiz dışında, diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci, alacağı dersin kredisi,
içeriği ve ilgili üniversitenin not baremi ile öğrenim gördüğü Bölüme başvuruda bulunarak ders
alabilmesi için olur alması gerekmektedir. Bölüm Başkanlığı, öğrencinin diğer üniversiteden alacağı
dersin içeriğini kredisini inceleyerek uygun ise olur verecektir.

15.
16.
17.
18.
19.
Yaz öğretimi bitiminde diğer üniversitelerden alınmış olan not, kapalı ve mühürlü zarf içinde
“GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden getirilerek Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı
alınan notu değerlendirir, uygun görür ise Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. Dekanlıkça / Müdürlükçe,
Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine
dönüştürülerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders alması durumunda; öncelikle ilgili
formu doldurarak ders almak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri
sorumlusuna vermesi ve öğrenci bilgi sistemine girişinin sağlanması gerekmektedir. Bu öğrenciler,
kendi mevzuatlarında belirtilen koşullar dâhilinde ders alabilirler. Öğrencilerin bu konudaki sözlü
beyanları yeterli sayılır.
Yaz Öğretiminde başarısız olunan ders, açıldığı ilk dönemde alınmak zorundadır.
Yaz öğretiminde öğrenci, kesin kayıt yaptığı açılan dersten çekilemez.
Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalamalar buna göre
hesaplanır.
Açılan derslerin haftalık okutulan teorik ve uygulama toplamı üzerinden öğrencilerden yaz öğrenimi
ücreti alınacaktır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat
üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden
öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.
ÖRNEK:
A Dersi
B Dersi
C Dersi
Teorik
3
3
0
Uygulama Laboratuar
2
0
0
2
4
0
Kredisi
4
4
2
Ücret Ödenecek
Haftalık D.Saati Top.
5
5
4
20. Kayıtlar sonunda açılan ve kapanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
21. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapanan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin, isteği üzerine
kaydının açılan derslere derslerin başladığı ilk iki gün içerisinde aktarılması yapılabilir.
22. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, derslere kaydolan öğrenci sayısı ile ödedikleri toplam
tutarlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
23. Kapanan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
Yaz Öğretimi Akademik Takvimi:
07 –09 Temmuz 2014
Yaz Öğretimi Ders Kayıtları
14 Temmuz – 29 Ağustos 2014
Yaz Öğretimi Dönemi
01 – 03 Eylül 2014
Yaz Öğretimi Sınavları
05 Eylül 2014
Yaz Öğretimi Sınav Sonuçlarının ÖİDB’na teslimi için son gün.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content