close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi

embedDownload
YÖNETİM KURULU 2013 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ
Yönetim Kurulumuzun 10.03.2014 tarihli toplantısında;
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili
yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr
Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;
- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya
ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait
Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen
Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 23.619.551 - TL "Net
Dönem Karı" oluştuğu, Ana Ortaklık Payının 16.597.057- TL tutarında olduğu,
- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 01.01.2013-31.12.2013
hesap döneminde 18.144.219-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir,
2013 yılı dönemine ait Konsolide/yasal karın; Gerek Dünya da gerekse ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler,
grup şirketlerimizin işletme sermayesi ihtiyaçları, özkaynakların güçlendirilmesi, 2014 yılında grubumuzun büyüme
amaçlı finanse edilmesinde kullanılmak istenmesi dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması halinde %8 gibi düşük bir
karın dağıtılabilecek olması ve önümüzdeki yıllarda oluşacak karlar ile birlikte daha yüksek oranlarda dağıtılmak
üzere 2013 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının pay sahiplerine dağıtılmayarak şirket
bünyesinde bırakılmasına
-2013 yılı Karının dağıtılmayarak Hoding bünyesinde bırakılması teklifimizin Olağan Genel Kurul’un tasviplerine
sunulmasına karar verildi.
KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
170.800.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
…
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise
söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK)
SPK’ya Göre
3.
Dönem Kârı
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
9.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
10.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar
Göre
20.981.481
18.144.219
4.384.424
0
16.597.057
18.144.219
0
0
907.211
907.211
15.689.846
17.237.008
87.888
15.777.734
eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
11.
Ortaklara Birinci Temettü
0
-Nakit
-Bedelsiz
- Toplam
12.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Temettü
13.
0
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e
temettü
0
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
0
15.
Ortaklara İkinci Temettü
0
16.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
0
17.
Statü Yedekleri
0
0
18.
Özel Yedekler
0
0
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
15.777.734
17.237.008
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
Olağanüstü Yedekler
-
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
TUTARI (TL)
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI
ORAN
(TL)
(%)
BRÜT
TOPLAM
0,00
0,00
% 0,00
TOPLAM
0,00
0,00
% 0,00
NET
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KÂR PAYI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET
DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
TUTARI (TL)
0,00-TL
% 0,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content