close

Enter

Log in using OpenID

(PDF)... - DergiPark

embedDownload
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
TÜRK
TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ
DERGİSİ
TURKISH
JOURNAL of AGRICULTURAL
and NATURAL SCIENCES
www.turkjans.com
Bazı Üzüm Çeşitleri ile Melez Çeşit Adaylarının Hatay/Amik Ovası Koşullarındaki
Performanslarının Belirlenmesi
a
a
Önder KAMİLOĞLU*, bArif ATAK, cM. Erdem KİRAZ
MKÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya-HATAY
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
c
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-MERSİN
*Sorumlu yazar: [email protected]
b
Geliş Tarihi: 01.04.2014
Düzeltme Geliş Tarihi: 10.04.2014
Kabul Tarihi: 15.04.2014
Özet
Hatay/Amik ovası koşullarında 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen bu araştırmada; “Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” tarafından, melezleme ıslah çalışmaları sonucu elde edilen 83/1, 86/1 ve
130/1 melez çeşit adayları ile Ergin Çekirdeksizi, Trakya İlkeren ve Superior Seedless üzüm çeşitlerinin
performansları incelenmiştir. Deneme parseli 2008 yılında, aşılı fidanlarla (çeşit-çeşit adayı/1103P) tesis
edilmiştir. Omcalarda tek kollu pergola sistemi uygulanmış, bağ parseli damla sulama yöntemiyle sulanmıştır.
Meyve kalitesinin belirlenmesinde; salkım ve tane özellikleri, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), pH, titre
edilebilir asitlik (TA) (%), olgunluk indisi özellikleri incelenmiştir. Omca üzüm verimi (g) ve budama artığı (g)
değerleri alınmıştır. Çeşitlere göre, göz uyanması-olgunluk zamanı arasındaki Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)
değerleri gün derece (gd) olarak hesaplanmıştır. Bölge ekolojisinde olgunluk periyodu ve EST gereksinimi
bakımından 83/1 ve 86/1 melez çeşit adayları erkencilik yönüyle ümitvar görülmüştür. Verim yönünden en yüksek
değer Ergin Çekirdeksizi çeşidinden elde edilmiştir. Bunu 86/1 çeşit adayı izlemiştir. 83/1 çeşit adayı ile Trakya
İlkeren çeşidi bu özellik bakımından benzer bulunmuştur. Salkım ağırlığı bakımından Ergin Çekirdeksizi’ne en
yakın değer 83/1’de saptanmıştır. Aynı zamanda bu çeşit adayı en yüksek tane ağırlığı, tane eni ve pH değerini
vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeşit adayı, Melezleme, Sofralık üzüm, Kalite Özellikleri, EST
Performance of Some Grape Cultivars and Hybrid Cultivar Candidates in Hatay/Amik Plain
Conditions
Abstract
Hybridization breeding studies in “Yalova Atatürk Central Horticultural Research Institute” obtained 83 /1,
86/1 and 130/1 candidate cultivars and Ergin Çekirdeksizi, Trakya İlkeren and Superior Seedless grape cultivars
were tested in this study conducted at in Amik plain during 2011 – 2012 years. The experimental plot were
planted in 2008 with the grafted vines (variety - candidate/1103 P). The vines were trained single-arm pergola
systems. The plot was irrigated with drip irrigation. Cluster and berry characteristics, total soluble solid (TSS)
content, juice pH, titratable acidity (TA) and maturity index were determined for the assessment of fruit quality.
The yield per vine and the pruning weight values were recorded on these cultivars/candidates. EHT values were
calculated as degree-day (dd) from bud-break to harvest periods. 83/1 and 86/1 were determined earliness
promising hybrid canditates in terms of the maturity period and EHS requirements in ecology of region. The
highest yield value was obtained from Ergin Çekirdeksizi. This cultivar was followed 86/1 candidate. 83/1
candidate and Trakya İlkeren cultivar were similar in terms of this feature. 83/1 was found the closest value to
Ergin Çekirdeksizi in terms of bunches weight. At the same time, this candidate gave the highest berry weight
and berry width and pH.
Key Words: Cultivar candidate, crossbreeding, table grape, quality characteristics, EHS
413
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Parsel; Akdeniz
iklimine sahip Hatay ili, Amik ovası 36°18'N - 36°13'E
koordinatlarında, 81 m. rakımda bulunmaktadır.
Toprak bünyesi tınlı (%51 kum, %32 silt ve %17 kil),
pH’sı 7,97 ve elektriksel iletkenliği 0,78
mmhos/cm’dir.
Araştırma parseli, “Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden” temin
edilen bir yaşlı aşılı fidanlar kullanılarak, 2008 yılında
tesis edilmiştir. Denemede; 1103P anacı üzerine
aşılı 83/1, 86/1 ve 130/1 melez çeşit adayları ile aynı
anaç üzerine aşılı Ergin Çekirdeksizi, Trakya İlkeren
ve Superior Seedless üzüm çeşitleri kullanılmıştır.
Fidanlar 1x3 metre aralıkla dikilmiş ve tek kollu
pergola şeklinde terbiye edilmiştir. Sıralar Doğu-Batı
yönünde oluşturulmuş, 5 yinelemeli ve her
yinelemede iki omca olacak şekilde “Tesadüf
Blokları” deneme desenine göre düzenlenmiştir.
Superior Seedless; taneleri çok iri (4,5–5,0 g),
yeşilimsi sarı renkli ve eliptik şekilli, çekirdeksiz,
erken mevsimde olgunlaşan bir çeşittir. Akdeniz,
Ege, Güneydoğu Anadolu’ya önerilmektedir (Çelik,
2006). Trakya İlkeren; taneleri orta irilikte (4,0–5,0
g), mavi-siyah renkli ve yuvarlak şekilli, 2-3
çekirdekli, çok erken olgunlaşan, Akdeniz, Ege, İç ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen bir
çeşittir (Çelik, 2006). Ergin Çekirdeksizi; taneleri iri
(4,0 g), yeşil-sarı renkli ve yuvarlak şekilli,
çekirdeksiz, orta erken olgunlaşan, Akdeniz, Ege,
Güneydoğu Anadolu yörelerinde yetiştirilen bir
çeşittir (Çelik, 2006). “Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” tarafından
yürütülen melezleme ıslah çalışmalarında elde
edilen çeşit adaylarından 83/1 (Pembe Gemre X
Cardinal), çekirdekli, kırmızı renkli; 86/1 (Hafızali X
Muscat Reine des Vignes), çekirdekli, misket
aromalı, beyaz renkli; 130/1 [(63 (Beyrut Hurması X
Perlette) X Siyah Çekirdeksiz)] çekirdeksiz, beyaz
renkli özelliklere sahiptir (Şekil 1) (Atak ve ark.,
2012).
Genotipler
arasındaki
farklılıkların
belirlenmesi amacıyla; salkım özellikleri [salkım
ağırlığı (g), salkım boyu (cm), salkım eni (cm)], tane
özellikleri [tane ağırlığı (g), tane boyu (mm), tane eni
(mm), tane rengi (L, *a, *b)], şıra özellikleri [SÇKM
(%), pH, asitlik (%), SÇKM/asit oranı] incelenmiştir.
Ayrıca omca başına üzüm verimi (g) ile kış budaması
sonrası, bir yıllık dal artıklarının (g) ağırlıkları
alınmıştır.
Çalışma alanında yer alan Vantage Pro 2
meteoroloji istasyonu sıcaklık değerleri kullanılarak,
üzüm çeşitlerinin ve melez çeşit adaylarının
uyanma-hasat tarihleri arasındaki EST değerleri,
Çelik ve ark. (1998)’na göre günlük ortalama
sıcaklıkların 10°C’nin üzerindeki değerlerin
toplanmasıyla hesaplanmıştır.
Giriş
Bağcılık dünyada ekonomik olarak önemli
bir yere sahiptir (Ağaoğlu, 1999). Ilıman ve tropikal
bölgelerin önemli ticari ürünlerinden biri olan üzüm;
bir çok kullanım alanı, yüksek düzeyde besleyicilik
özelliği ve farklı değerlendirme şekilleri olan bir
meyvedir (Ağaoğlu, 1999; Ghosh ve ark., 2008;
Nache Gowda ve ark., 2008)
Ülkemizde geçmişten günümüze bağcılığın
tarımsal faaliyetler içerisinde yerini koruması,
asmanın yüksek adaptasyon yeteneğinin yanı sıra,
ekolojimizin üzüm yetiştiriciliğine uygunluğundan
kaynaklanmaktadır (Ergenoğlu ve Tangolar, 2000;
Tangolar ve ark., 2010). Ülkemizde son yıllarda bağ
alanlarındaki azalmaya karşın birim alandan elde
edilen ürün miktarındaki artış, büyük ölçüde
yetiştirme tekniklerinin üzüm üretim miktarını
etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Yetiştirme
tekniği içerisinde, çeşit seçimi son derece önemli bir
konudur. Tüketici tercihleri ön plana alınarak, iç ve
dış pazar istekleri doğrultusunda çeşit seçimi
esastır. Sofralık üzümlerde iyi kalite; çeşidin orta
büyüklükte bir örnek salkım, karakteristik renk, bir
örnek tane, istenilen tad ve dokuya sahip olmasıdır
(Winkler ve ark., 1974). Bunun yanısıra çeşidin
erkencilik özelliği, daha kolay ve yüksek fiyattan
değerlendirilebilmesi yönüyle önemlidir. Tarım
bölgelerinde
çeşitlerin
olgunlaşmaları
için
gereksinim duydukları EST’nı en kısa sürede
karşılamaları bakımından ekolojik özellikleri yönüyle
Akdeniz Bölgesi avantajlı bir konumdadır. Doğu
Akdeniz havzasında yer alan Hatay ili, etkili sıcaklık
toplamı en yüksek ilimizdir. Bu çerçevede, yurtiçi ve
yurtdışı pazar boşluklarının kendi üzüm
çeşitlerimizle değerlendirilebilmesi yönünden ıslah
çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde
bu yönlü gereksinim duyulan standart özelliklere
sahip sofralık üzüm çeşitlerinin elde edilmesi
amacıyla 1973 yılında başlanan kombinasyon ıslahı
çalışmaları sonucu, 1988 yılında Uslu, Yalova İncisi,
Yalova Misketi, Yalova Çekirdeksizi, Yalova Atasarısı;
1990 yılında Ergin Çekirdeksizi adıyla tescil ettirilen
çeşitler elde edilmiştir (Uslu ve Samancı, 1992).
Günümüzde devam eden, benzer melezleme
çalışmalarında elde edilen ümitvar genotiplerin
farklı ekolojilerde denenmesi önemli bir aşamadır.
Bu araştırmada; “Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü’nce” yürütülen
melezleme çalışmalarda elde edilen bazı melez çeşit
adaylarının Doğu Akdeniz Bölgesi, Hatay
koşullarında bazı standart çeşitlerle birlikte
performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma, “Mustafa Kemal Üniversitesi”
“Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde” 2011
414
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
Deneme sonucu elde edilen bulguların
varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi
(P>0.95) SAS 8.02 paket bilgisayar programı
kullanılarak yapılmıştır.
Şekil 1. Çeşit adaylarına ait salkım görünümleri
çalışmamızda yer alan, gerek Uzun (1996)’un
çalışmasında yer alan erkenci üzüm çeşitlerinin EST
değerleri, 83/1 ve 86/1 çeşit adaylarından elde
edilen değerler ile benzer bulunmuştur. Bu durum,
iki
çeşit
adayının
erkencilik
özelliğini
güçlendirmektedir.
SÇKM ve asitlik meyve kalitesi gelişiminde
önemli role sahip faktörlerdir (Chanana ve Gill,
2008). SÇKM içeriği bakımından, birinci yıl Trakya
İlkeren, ikinci yıl 130/1 en yüksek değeri vermiştir.
Yıllar ortalaması bakımından ise bu iki genotip
istatistiksel olarak aynı grupta ve en yüksek SÇKM
içeriğine sahip bulunmuştur. En düşük SÇKM içeriği,
her iki yıl ve yıllar ortalaması bakımından 83/1 çeşit
adayında saptanmıştır (Çizelge 2). Çalışmamızda
130/1 çeşit adayının ortalama SÇKM içeriği değeri,
Atak ve ark. (2007)’nın sonucuna benzer
bulunmuştur. Kalite kriterlerinden pH da, güvenli ve
herkesçe kabul edilebilen bir faktördür. Üzümün
olgunlaşmasıyla artan pH içeriği, lezzet ve yeme
kalitesinde uygun olmayan tadları örtmektedir
(Ağaoğlu, 2002). Çalışmada, pH içeriği bakımından
birinci yıl, ikinci yıl ve iki yılın ortalama değerlerine
göre 83/1 en yüksek, Ergin Çekirdeksizi üzüm çeşidi
en düşük değeri vermiştir (Çizelge 2). Ayrıca;
çalışmamızda yer alan çeşit adaylarının (83/1, 86/1
ve 130/1) pH içerikleri Yalova koşullarında yapılan
çalışmaya (Atak ve ark., 2007) göre, daha yüksek
bulunmuştur.
Sonuçlar ve Tartışma
Üzüm çeşitleri ve çeşit adaylarının derim
tarihleri Çizelge 1’de verilmiştir. Trakya İlkeren ve
Superior Seedless üzüm çeşitleri ile 83/1 ve 86/1
çeşit adaylarının derimleri, birinci ve ikinci yılda
Temmuz ayının ilk yarısında gerçekleşmiştir. Sofralık
üzümde Haziran başı- 15 Temmuz arasındaki
dönemde iç ve dış piyasada pazar boşluğu nedeniyle
yetiştiricilerin ürünlerini pazarlama şansı yüksektir
(Tangolar ve Gök Tangolar, 2003). Bu yönden 83/1
ve 86/1 çeşit adaylarının erkencilik özelliği dikkat
çekmiştir. 130/1 çeşit adayı ise en geç (Temmuz
sonu-Ağustos ilk haftası) olgunlaşmıştır. Atak ve ark.
(2007; 2012), Yalova koşullarında yaptıkları
çalışmalarda, 83/1’in erken (28 Temmuz)
olgunlaşan çeşit adayı olduğunu bildirmişlerdir.
Çizelge 1. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının
derim tarihleri ve EST değerleri
Derim tarihleri
EST (gd)
Çeşit/
Çeşit adayı 2011 2012 2011 2012 Ort.
83/1
11.07 11.07 1131 1286 1209
86/1
11.07 10.07 1141 1267 1204
130/1
25.07 03.08 1398 1745 1572
Trakya
11.07 10.07 1134 1272 1203
İlkeren
Superior
11.07 10.07 1155 1280 1218
Seedless
Ergin Çek. 19.07 12.07 1305 1323 1314
Üzüm çeşitlerinin olgunlaşma dönemleri
ayrıca,
EST
istekleri
esas
alınarak
da
sınıflandırılabilmektedir (Uzun, 2004). Buna göre;
çalışmamızda Trakya İlkeren (1134-1272 gd),
Superior Seedless (1155-1280 gd), Ergin Çekirdeksizi
(1305-1323 gd) çeşitlerine benzer şekilde, EST
değerleri 83/1 çeşit adayında 1131-1286 gd, 86/1
çeşit adayında 1141-1267 gd olarak belirlenmiştir
(Çizelge 1). Uzun (1996) yaptığı bir çalışmada; EST
değerlerini Trakya ilkeren’de 1088 gd, Ergin
çekirdeksizi’nde 1360 gd, Yalova incisi’nde 1179 gd
ve Cardinal’de 1397 gd olarak tespit etmiştir. Gerek
415
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
Çizelge 2. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının şıra özellikleri
SÇKM (%)
Çeşit/
Çeşit adayı
pH
Asitlik (%)
Olgunluk indisi (SÇKM/Asit)
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
83/1
13,20 c1
12,20 c
12,70 c
3,85 a
3,72 a
3,79 a
0,68 d
0,43 bc
0,55 b
19,59 a
29,05 c
24,32 b
86/1
13,48 c
14,64 ab
14,06 ab
3,56 b
3,49 c
3,52 b
0,83 b
0,41 c
0,62 b
16,36 b
35,70 ab
26,03 ab
130/1
13,84 bc
16,20 a
15,02 a
3,18 c
3,52 bc
3,35 c
0,98 a
0,51 ab
0,74 a
14,21 b
32,13 abc
23,17 b
Trakya İlkeren
15,20 a
15,00 ab
15,10 a
3,56 b
3,60 b
3,58 b
0,79 bc
0,40 c
0,60 b
19,25 a
37,90 a
28,58 a
Superior Seedless
14,82 ab
14,68 ab
14,75 ab
3,63 b
3,52 bc
3,58 b
0,69 d
0,48 abc
0,59 b
21,77 a
30,39 bc
26,08 ab
Ergin Çekirdeksizi
14,14 abc
13,44 bc
13,79 b
3,22 c
3,25 d
3,23 d
0,71 cd
0,52 a
0,62 b
20,03 a
26,30 c
23,16 b
*
*
*
*
*
*
LSD2
*
*
*
*
*
*
1
Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testiyle P≤0.05’e göre belirlenmiştir.
2
Ortalamalar arasındaki farklılıklar *:%5 önemli.
Çizelge 3. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının salkım özellikleri
Çeşit/
Çeşit adayı
Salkım eni (cm)
2011
1
Salkım boyu (cm)
Salkım ağırlığı (g)
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
11,77 a
12,70 a
21,28 a
19,63 b
20,45 a
391,76
369,55 b
380,66 ab
83/1
13,64 a
86/1
9,49 b
8,85 b
9,17 c
13,54 b
13,84 d
13,69 c
276,36
237,04 d
256,70 c
130/1
11,26 b
11,11 a
11,19 b
13,36 b
14,81d
14,09 c
291,16
298,55 bcd
294,86 c
Trakya İlkeren
11,33 b
9,13 b
10,23 bc
19,37 a
20,53 ab
19,95 a
329,68
260,88 cd
295,28 c
Superior Seedless
11,41 b
9,40 b
10,40 b
18,22 a
17,30 c
17,76 b
322,94
334,83 bc
328,89 bc
Ergin Çekirdeksizi
11,23 b
11,72 a
11,48 b
21,53 a
21,66 a
21,60 a
365,55
449,74 a
407,65 a
*
ÖD
*
*
LSD
2
*
*
*
*
Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testiyle P≤0.05’e göre belirlenmiştir.
2
Ortalamalar arasındaki farklılıklar *:%5 önemli; Ö.D. : Önemli değil.
1
416
*
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
Çizelge 4. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının tane özellikleri
Çeşit/
Çeşit adayı
Tane eni (mm)
Tane boyu (mm)
Tane ağırlığı (g)
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
83/1
20,60 a1
21,61 a
21,10 a
21,04 a
21,96 b
21,50 b
6,04 a
6,67 a
6,36 a
86/1
17,12 c
18,18 bc
17,65 c
18,07 bc
19,01 c
18,54 d
3,64 c
4,19 c
3,92 d
130/1
14,70 d
17,43 cd
16,07 d
17,87 bc
21,23 b
19,55 c
2,65 d
4,20 c
3,43 e
Trakya İlkeren
18,38 b
19,29 b
18,84 b
18,60 b
19,21 c
18,90 cd
4,37 b
4,58 c
4,48 c
Superior Seedless
17,82 bc
18,72 b
18,27 bc
21,72 a
23,99 a
22,86 a
4,55 b
5,34 b
4,95 b
Ergin Çekirdeksizi
14,01 d
16,38 d
15,19 e
16,92 c
19,43 c
18,17 d
2,34 d
3,40 d
2,87 f
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LSD2
1
Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testiyle P≤0.05’e göre belirlenmiştir
2 Ortalamalar arasındaki farklılıklar *:%5 önemli
Çizelge 5. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının tane rengi özellikleri
Çeşit/
Çeşit adayı
L
a*
b*
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
83/1
36,50 d1
38,04 d
37,27 e
8,50 b
6,98 b
7,74 b
2,99 e
5,04 d
4,02 d
86/1
47,81 b
43,74 c
45,77 c
˗3,71 c
˗1,88 c
-2,79 c
8,45 d
7,00 c
7,72 c
130/1
43,50 c
42,97 c
43,23 d
˗3,24 c
˗3,17 d
-3,21 c
10,07 c
9,63 b
9,85 b
Trakya İlkeren
27,48 e
28,52 e
28,00 f
9,83 a
10,02 a
9,93 a
-3,70 f
-2,33 e
-3,02 e
Superior Seedless
50,90 a
50,55 a
50,72 a
˗4,10 cd
˗4,40 d
-4,25 d
12,29 b
13,07 a
12,68 a
Ergin Çekirdeksizi
49,84 a
48,77 b
49,31 b
˗5,23 d
˗4,40 d
-4,81 d
14,98 a
12,27 a
13,62 a
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LSD2
1
Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testiyle P≤0.05’e göre belirlenmiştir
2 Ortalamalar arasındaki farklılıklar *:%5 önemli
417
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
Asit içeriği, yıllara göre çeşit ve çeşit adayları
arasında farklılık göstermiştir. Birinci yıl, 83/1 ve
Superior Seedless; ikinci yıl, Trakya ilkeren ve 86/1
en düşük asit içeriğine sahip bulunurken; en yüksek
asit içeriği birinci yıl 130/1, ikinci yıl Ergin
Çekirdeksizi ile 130/1’de saptanmıştır (Çizelge 2).
Ayrıca çalışmamızdaki üç çeşit adayının yıllar
ortalaması bakımından asitlik değerleri, Atak ve ark.
(2007)’nın çalışmalarından elde ettikleri ortalama
asitlik değerleri ile paralelik göstermiş ve sadece
%0,05 yüksek bulunmuştur.
Üzüm çeşit ve çeşit adaylarında olgunluk
indisi (SÇKM/asitlik) değerleri genel olarak birinci
yıla kıyasla, ikinci yıl daha yüksek bulunmuştur.
İkinci yıl, asit içeriklerinin çeşit ve çeşit adaylarının
genelinde daha düşük olması bu durumu
açıklamaktadır (Çizelge 2). Her iki yılda da aynı tarih
veya bir gün öncesi hasat edilen çeşitlerde; bu
farklılığın,
yıllara
göre
ortalama
sıcaklık
değerlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil
2). Yıllar arasındaki bu farklılığın üzümlerin asit
içeriğine yansımasının bir sonucu olarak,
olgunlaşmada önemli bir parametre olan olgunluk
indisi değerleri yükselmiştir. İkinci yıl Temmuz ayının
ilk yarısında olgunlaşan çeşit ve çeşit adaylarında
(130/1 hariç) olgunluk indisi değerleri 26,30 ile
37,90 arasında değişmiştir (Çizelge 2).
Çalışmada yıllar ortalamasına göre salkım
özellikleri incelendiğinde; salkım eni 83/1 ve 86/1
çeşit adaylarında sırasıyla en yüksek ve en düşük
değerleri vermiştir. Salkım boyu; Ergin Çekirdeksizi,
83/1 ve Trakya İlkeren’de en uzun, 86/1 ve 130/1’de
en kısa bulunmuştur. Ergin Çekirdeksizi ve 83/1
salkım ağırlığı bakımından diğerlerinden yüksek
değer vermiştir. En düşük salkım ağırlıkları,
istatistiksel olarak aynı grupta yer alan 86/1, 130/1
ve Trakya İlkeren’de saptanmıştır (Çizelge 3).
Bulgularımıza göre, 130/1’in her iki yıla ait salkım
ağırlığı değerleri, Atak ve ark. (2007)’nın birinci yıl
bulgularıyla benzerlik gösterirken, 86/1’in Antakya
koşullarında, 83/1’in ise Yalova koşullarında daha
ağır salkımlar verdiği görülmüştür.
Birinci yıl, ikinci yıl ve yıllar ortalaması
bakımından tane eni değerleri, 83/1’de en yüksek,
Ergin Çekirdeksizi’nde en düşük olarak saptanmıştır.
Tane boyu değerleri, birinci yıl; Superior Seedless ve
83/1’de, ikinci yıl ve yıllar ortalamasına göre yalnızca
Superior Seedless’te en yüksek bulunmuştur. Bu
özellik bakımından en düşük değerler, Ergin
Çekirdeksizi ve 86/1’de belirlenmiştir. Tane ağırlığı
bakımından 83/1 çeşit adayı, denemenin
yürütüldüğü 2011-2012 yılları ve ortalamasına göre
en yüksek değeri verirken; en düşük tane ağırlığı,
birinci yıl Ergin çekirdeksizi ve 130/1’de, ikinci yıl ve
yıllar
ortalamasına
göre
yalnızca
Ergin
Çekirdeksizi’nde
gözlenmiştir
(Çizelge
4).
Çalışmamızda yer alan çeşit adaylarının tane
ağırlıkları, Atak ve ark. (2007)’nın bulgularına göre
kısmen yüksek bulunmuştur.
Tane renk özellikleri bakımından birinci yıl,
ikinci yıl ve yıllar ortalaması L değeri Süperior
Seedless çeşidinde en yüksek, Trakya ilkeren
çeşidinde en düşük bulunmuştur. Çeşit adaylarında
L değeri yıllara göre 83/1’de 36,50-38,04; 86/1’de
47,81-43,74; 130/1’de 43,50-42,97 arasında
değişmiştir (Çizelge 5). Atak ve Kahraman (2012),
Yalova koşullarında yaptıkları çalışmada L değerini
83/1’de 29,61-31,43; 86/1’de 43,34-41,97;
130/1’de 38,83-39,67 olarak saptamışlardır.
Şekil 2. 2011 ve 2012 yılı aylık sıcaklık ortalaması
Çizelge 6. Bazı üzüm çeşit ve çeşit adaylarının verim ve budama artığı ağırlığı
Çeşit/
Çeşit adayı
83/1
86/1
130/1
Trakya İlkeren
Superior Seedless
Ergin Çekirdeksizi
LSD2
Verim (g/omca)
2011
Budama artığı (g/omca)
2012
Ortalama
2011
2012
Ortalama
3616,8 b
3382,6 b
2074,6 c
3372,2 b
2376,6 c
5968,4 a
4157,8 cd
6163,6 a
2220,2 e
4582,6 bc
3460 d
5420,8 ab
3887,3 c
4773,1 b
2147,4 e
3977,4 c
2918,3 d
5694,6 a
745,0 a
420,2 bc
513,4 bc
328,2 c
575,0 ab
417,6 bc
1810,0 a
1077,6 c
1009,6 c
508,8 d
1710,0 ab
1441,4 b
1277,5 a
748,9 c
761,5 c
418,5 d
1142,5 ab
929,5 bc
*
*
*
*
*
*
1
1
Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testiyle P≤0.05’e göre belirlenmiştir
2 Ortalamalar arasındaki farklılıklar *:%5 önemli
418
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
a* değeri Trakya İlkeren çeşidinde en yüksek
bulunurken, bunu 83/1 çeşit adayı izlemiştir. En
düşük a* değeri Ergin Çekirdeksizi ve Süperior
Seedless’te saptanmıştır. Çalışmamızda çeşit
adaylarında a* değeri 83/1’de yıllara göre 8,50-6,98;
86/1’de -3,71- -1,88; 130/1’de -3,24 - -3,17 olarak
belirlenmiştir (Çizelge 5). Atak ve Kahraman (2012)
yaptıkları çalışmada, a* değerini 83/1’de yıllara göre
7,50 - 5,90; 86/1’de -3,27 - -5,10; 130/1’de -1,42 0,48 olduğunu bildirmiştir.
b* değeri en yüksek Ergin Çekirdeksizi ve
Süperior Seedless çeşitlerinde, en düşük ise Trakya
İlkeren çeşidinde saptanırken, 83/1’de 2,99-5,04;
86/1’de 8,45-7,00; 130/1’de 10,07-9,63 olarak
tespit edilmiştir (Çizelge 5). Atak ve Kahraman
(2012), 83/1’de b* değerini 3,25-3,77; 86/1’de
12,66-14,40; 130/1’de 13,35-13,79 olduğunu
bildirmiştir. Araştırmacıların bildirdiği gibi, bu
çalışmada da; üzüm salkımlarında güneşlenme
süresi ve sıcaklığın etkisi ile tane komposizyonu ve
renginin etkilendiği düşünülmektedir.
Omca başına verim bakımından; birinci yıl
Ergin Çekirdeksizi üzüm çeşidini, istatistiksel olarak
aynı grupta yer alan 86/1, 83/1 çeşit adayları ile
Trakya İlkeren üzüm çeşidi izlemiştir. En düşük
verim 130/1 ve Superior Seedless’te görülmüştür.
İkinci yıl, en yüksek ve en düşük verim değerleri
sırasıyla 86/1 ve 130/1 çeşit adaylarında elde
edilmiştir. Yıllar ortalaması bakımından Ergin
Çekirdeksizi’ni, farklı grupta yer alan 86/1 çeşit
adayı izlemiş, en düşük verim 130/1’de saptanmıştır
(Çizelge 6). 86/1 çeşit adayından elde ettiğimiz
verim değerleri, Atak ve ark. (2007)’nın verim
değerleri (4,0-5,2 kg/omca) ile benzerlik
gösterirken; 83/1 ve 130/1 çeşit adaylarının verim
değerleri daha düşük bulunmuştur.
Çeşit ve çeşit adayları budama artığı
değerleri, birinci yıla göre ikinci yıl artış göstermiştir.
Birinci yıl, ikinci yıl ve yıllar ortalaması bakımından;
83/1 çeşit adayı en yüksek, Trakya İlkeren çeşidi en
düşük budama artığı değerini vermiştir (Çizelge 6).
Atak ve ark. (2007), yürüttükleri bir çalışmada aynı
çeşit adayları içerisinde en yüksek budama artığı
değerini 83/1 çeşit adayından elde etmişlerdir.
Hatay ekolojik koşullarında yapılan bu
çalışmada; 83/1, 86/1 ve 130/1 çeşit adayları, bazı
üzüm çeşitleriyle birlikte denenmiş; erkencilik,
verim ve meyve kalitesi açısından önemli sonuçlar
elde edilmiştir. Bölge ekolojisinde olgunluk
periyodu ve EST gereksinimleri bakımından 83/1 ve
86/1 melez çeşit adayları erkencilik yönüyle ümitvar
görülmüştür. Verim yönünden en yüksek değer
Ergin Çekirdeksizi çeşidinden elde edilmiştir. Bunu
86/1 çeşit adayı izlemiştir. 83/1 çeşit adayı, Trakya
İlkeren çeşidine verim yönünden benzerlik
göstermiştir. Salkım ağırlığı bakımından 83/1, Ergin
Çekirdeksizi çeşidine; 86/1, Trakya ilkeren çeşidine
benzer bulunmuştur. Tane rengi bakımından tam bir
homojenlik göstermeyen 83/1 çeşit adayı, tane
iriliği yönünden diğer çeşit ve çeşit adaylarından
üstün bulunmuştur.
Sonuç olarak, bu koşullarda çeşit/çeşit
adaylarının farklı özellikler yönünden ümitvar
olduğu söylenebilir. Ancak; adaptasyon yetenekleri
üzerinde daha uzun süreli araştırmaların
yürütülmesi ve çalışmalarda tane kopma kuvveti,
tane yarılma direnci, tane eti sertliği gibi özelliklerin
de incelenmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca,
çeşitlerin
sofralık
yönlerinin
değerlendirilebilmeleri amacıyla degüstasyon
uygulamalarının
da
yapılmasında
yarar
bulunmaktadır.
Kaynaklar
Ağaoğlu, Y.S., 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık.
Asma Biyolojisi, Kavaklıdere Yayınları, No:1,
205 s.
Ağaoğlu, Y.S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık,
Asma Fizyolojisi-I. Kavaklıdere Eğitim
Yayınları No:5, 445 s.
Atak, A., Sağlam, Ö.Ç., Karauz, A., Kahraman, K.A.,
Sağlam, H. ve Eken, M., 2007. Melezleme ile
Elde Edilen Sofralık Üzüm Çeşit Adaylarının
Farklı
Ekolojilerde
Performanslarının
Belirlenmesi. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi. Erzurum, Cilt 2: 334-339.
Atak, A. and Kahraman, K.A., 2012. Breeding Studies
and New Table Grapes in Turkey. E3 Journal
of Agricultural Research and Development
2(3): 80-85.
Atak, A., Altındişli, A., Gökçe, A.F. and Özer, C., 2012.
Molecular
and
Ampelographic
Characterization of Some Grape Hybrids
(Vitis vinifera L.). African Journal of
Agricultural Research 7(33): 4596-4606.
Chanana, Y.R. and Gill, M.S., 2008. High Quality
Grapes can be Produced in Punjab.
Proceedings of the International Symposium
on Grape Production and Processing. Acta
Horticulturae (785): 85-88.
Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B. ve
Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Fersa
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 253
s.
Çelik, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi3, Ankara, 165 s.
Ergenoğlu, F. ve Tangolar, S., 2000. Bağcılık İçin
Pratik Bilgiler. TÜBİTAK, TARP Yayınları. 33 s.
Ghosh, S.N., Tarai, R and Pal, P.P., 2008.
Performance of Eight Grape Cultivars in
Laterite Soil of West Bengal. Proceedings of
the International Symposium on Grape
419
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 413-420, 2014
Production
and
Processing.
Acta
Horticulturae (785): 73-77 p.
Nache Gowda, V., Keshava, S.A. and Shyamalamma,
S., 2008. Growth, Yield and Quality of
Bangalore Blue Grapes as Influenced by
Foliar Applied Polyfeed and Multi-K.
Proceedings of the International Symposium
on Grape Production and Processing. Acta
Horticulturae (785): 202-211 p.
Tangolar, S. ve Gök Tangolar, S., 2003. Çukurova
Bağcılığında Son Gelişmeler. Türkiye IV.
Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Antalya. 481483 s.
Tangolar, S., Özdemir, G., Gök Tangolar, S., Bilir
Ekbiç, H. ve Rehber, Y., 2010. Üzüm
Yetiştiriciliği. 47 s.
Uslu, İ. ve Samancı, H., 1992. Kombinasyon Islahı ile
Sofralık Yeni Üzüm Çeşitleri Elde Edilmesi
Üzerinde Araştırmalar. 1. Ulusal Bahçe
Bitkileri Kongresi. (Sebze–Bağ-Süs Bitkileri).
Cilt II: 533-536 s.
Uzun, H.I., 1996. Heat Summation Requirements of
Grape Cultivars. Proceedings of the Fifth
International Symposium on Temperate
Zone Fruits in Tropics and Subtropics (May
29-June
1,
Adana/TURKEY)
Acta
Horticulturae No 441: 383-386 p.
Uzun, İ., 2004. Bağcılık El Kitabı. Hasad Yayıncılık Ltd.
Şti. 156 s.
Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M. and Lider,
L.A., 1974. General Viticulture. University of
California Press. Berkeley. California. 710 p.
420
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content