close

Enter

Log in using OpenID

28 Ocak 2015 Çarşamba - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Susuzluða çare aranýyor
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü,
DSÝ
Bölge
Müdürü
Murat Acu
ile birlikte
DSÝ
yatýrýmlarýný
masaya
yatýrdý.
Sarýkamýþ etkinliði Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Sarýkamýþ’ý tekrar yaþattýlar
Çorum Belediyesi, 'Harekatýn 100. Yýlýnda Sarýkamýþ'
etkinliði duygu yüklü anlar yaþattý.
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ
4’DE
Çorum’un su problemine çözüm için yapýlacak çalýþmalar ele alýndý.
Uygur Türkleri için
Ankara’dan cevap var
ÇORUM
28 OCAK 2015 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði Çorum Ýl
Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Taylan'a
sýðýnan Uygur Türkleri'nin durumlarýnýn
giderek aðýrlaþtýðýný bildirdi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ahmet Sözüdoðru
Baþkan’dan tarihi imza
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Veli Paþa Haný'ný 35 yýllýðýna
kiraladýðý sözleþmeyi imzaladý.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 3’DE
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðababa, dün Çorum’a
CHP’den kardeþ
belediyecilik adýmý
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Veli Aðababa CHP il
Baþkanlýðýný ziyaret ederek,
CHP olarak baþlattýklarý kardeþ
belediyecilik projesi hakkýnda
bilgi verdi.
* HABERÝ 14’DE
Bekiroðlu bugün
mazbata alacak
Baþkan Külcü, Veli Paþa Vakfý Baþkaný Þevket Velipaþaoðlu ile birlikte sözleþmeye imza attý.
Mikrokredi’ye finansal destek
Çorum
Ticaret ve
Sanayi
Odasý
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Çetin
Baþaranhýncal,
Mikrokredi
Çorum
Þubesi'ni
ziyaret etti.
Velipaþa Haný Çorum turizmine kazandýrýlacak.
Tarihi bina
sahiplerine çaðrý
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Veli Paþa Haný'nýn
kiralanmasý ile ilgili imza
töreninde önemli bir çaðrýda
bulunarak, tarihi bina sahiplerine
seslendi.
* HABERÝ 5’DE
Pehlivan, Ziraat
Odasý’na aday
AK Parti
eski Ýl Genel
Meclisi
Üyesi Ahmet
Pehlivan,
Çorum
Ziraat Odasý
Baþkanlýðý’na aday
olduðunu
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Ahmet Pehlivan
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ziyaret
* HABERÝ 16’DA
* HABERÝ
6’DA
Kaybolan mesleklere faizsiz kredi
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar
Odalarý Birliði
(ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn
Kýlýç,
kaybolmaya yüz
tutan meslek
kollarýnda
faaliyet gösteren
esnaf ile yeni
giriþimcilere sýfýr
faizli kredi
uygulamasýnýn
baþladýðýný
söyledi.
* HABERÝ 6’DA
AK Parti'nin
geçtiðimiz
Pazar günü
yapýlan
kongresinde
AK Parti Ýl
Baþkaný
olarak
seçilen Av.
Rumi
Bekiroðlu ve
yeni Yönetim
Av. Rumi Bekiroðlu
Kurulu
Üyeleri bugün mazbata alacak.
Üyük’te cami
buluþmasý
Üyük Köyü gençleri, sabah
namazýnda buluþtu. Namaz
sonrasýnda ikram ettiði çay ve
puaçalarla da güzel bir
birlikteliðe imza atan gençler,
sosyal alanlarda ortaya
koyduklarý özverili
çalýþmalarýnýn yanýsýra, manevi
irfanda da sorumluluklarýný
yerine getiriyor.
ÇESOB Baþkaný Baþkaný Yalçýn, kaybolan mesleklere kredi desteðinin baþladýðýný açýk-
* HABERÝ 7’DE
2
Av kýlavuzlarý iþ baþýnda
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
O
rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube
Müdürlüðü tarafýndan,
hem yöre halkýna istihdam saðlamak hem de av
organizasyonlarýnýn baþarý ile sonuçlandýrýlabilmesi amacýyla Av Kýlavuzluðu Eðitimi verildi.
Av organizasyonlarýnýn baþarýlý sonuçlanabilmesi için organizasyonlara refakat edecek,
yöreyi ve avlaklarý bilen
av kýlavuzlarýna ihtiyaç
duyulmasý üzerine düzenlenen eðitimde 12 adet
kursiyer kursu baþarý ile
bitirerek av kýlavuzu olmaya hak kazandý. Av kýlavuzluðu kimlik belgeleri verilen kýlavuzlar görevlerine baþladý.
Son yýllarda turizm
sektörünün vazgeçilmez
kollarýndan olan av turizminin Çorum’da da canlanmasý amacýyla Þube
Müdürlüðü’nün sorumluluk alanýnda bulunan avlaklarýn tescillenmesi çalýþmalarýna aðýrlýk verdiði
ve bunun sonucu olarak
33 adet avlaðýn tescil çalýþmasýnýn tamamlandýðýný belirtildi.
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý Çorum Þube
Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamada, “Av turizmi
müze yapýlan müracaatlarda artýþ olmuþtur.
Yabancý avcýlar Çorum’da avlanýyor
Ýlimizde þu an itibariyle 1 adet Sýrp uyruklu
avcý av yapmakta, 28
Ocak 2015 tarihinde ise 9
adet Macar ve 11 Þubat
2015 tarihinde ise 11 adet
Bulgar avcýnýn katýlacaðý
av organizasyonlarý için
bütün hazýrlýklar tamamlanmýþtýr.
Bugüne kadar ilimize yaban domuzu avý
yapmak üzere 103 adet
yabancý avcý gelerek 113
adet yaban domuzu avlamýþlardýr.
Av organizasyonlarýnýn baþarý ile sonuçlandýrýlabilmesi
amacýyla Av Kýlavuzluðu Eðitimi verildi.
Av gelirlerinden
köylere kaynak
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube
Müdürlüðü yöre halkýna istihdama katký saðlýyor.
sadece tescili yapýlan avturizmi organizasyonunu
mizde av turizmi kapsalaklarda yapýlmaktadýr.
yapan turizm þirketlerinin
mýnda av organizasyonu
Avlak sayýsýndaki artýþ av
de ilgisini çekmiþtir. Ýliyapmak için Müdürlüðü-
Av organizasyonlarýndan bugüne kadar elde
edilen toplam gelir 36 bin
654 TL’dir. Bunun 17 bin
113 TL’si Bakanlýk hesabýna; geri kalan 19 bin
541 TL’si av organizasyonunun yapýlmýþ olduðu
köylerin tüzel kiþilik hesaplarýna aktarýlmýþtýr.
Böylece köylerimize kaynak aktarýlmakta, ayrýca
ürünlere büyük zarar veren yaban domuzlarýnýn
sayýsý kontrol altýna alýnmaktadýr.” denildi. (Haber Merkezi)
Ýspanya’da fuara katýlacaðýz
UMUT ÖZGÜR
ÇELÝK KAPI’DAN
DEV KAMPANYA
masya Valisi Ýbrahim Halil
Çomaktekin, tarih, kültür ve
medeniyet þehri Amasya’nýn ve
Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun uluslararasý alanda
tanýtýmýnýn yapýlmasý amacýyla
Ýspanya FITUR 2015 Turizm Fuarý’na katýlacak.
Bu yýl 28 Ocak-01 Þubat
2015 tarihleri arasýnda Madrid’de düzenlenecek olan fuarda
birçok ülkeden binlerce katýlýmcýnýn yer alacaðý bildirilirken, hazýrlanan Amasya standýnda ilin
tarihi, doðal ve kültürel özellikleri tanýtýlacaðý belirtildi.
Uluslararasý turizm acenteleriyle görüþmeler yapýlacak fuarda ayrýca Amasya’ya özgü yerel ürünler ve geleneksel el sanatlarý da ziyaretçilerle buluþacak.
Yeþilýrmak Havzasý Turizm
Destinasyonu içerisinde yer alan
Tokat, Samsun ve Çorum illerinden temsilcilerde fuarda yer alacak.
Geçen haftada Ýstanbul’daki
EMÝTT Turizm Fuarý’na katýlan
Vali Çomaktekin’in Ýspanya’da
bulunduðu sürece valilik makamýna Vali Yardýmcýsý Ýrfan Demiröz vekalet edecek.(ÝHA)
Laminoks Çelik Kapý
330 ¨
Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu içerisinde Çorum da yer alýyor.
Panel Çelik Kapý
330 ¨
Enerji
kesintisi
var
Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir.
Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum
Tel: 0 364 234 88 53 - Faks: 234 52 69
web: www.umutözgürçelikkapý.com
e-mail:[email protected]özgürçelikkapý.com
(Ç.HAK:2502)
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü,
trafo yenileme çalýþmalarý nedeniyle þehir merkezinde enerji kesintisi
yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, 29-30 Ocak tarihlerinde 08.30-16.30 saatleri arasýnda
Köprübaþý 25., 29., 30., 31., 33., 35.,
41., 43 ve 45. sokaklara; 31 Ocak ve 12-3 Þubat tarihlerinde 08.30-16.30 saatleri arasýnda Mahmutevler 6. ve 8.
Sokaklar, Ýbrahim Çayýrý 16., 18., ve
20. sokaklara programlý olarak elektrik
verilemeyecek. (Haber Merkezi)
Sokak ortasýnda pompalý
tüfekle vuruldu
Ç
orum'da çýkan tartýþmada C.Y., 19
yaþýndaki Sefa K.'ý pompalý tüfekle
aðýr yaralayarak kaçtý.
Olay, dün saat 01.30 sýralarýnda
Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi 2'nci
Cadde'de bulanan Öðretmen Mukadder
Akaydýn Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Sefa K, yaya olarak giderken
daha önceden tartýþtýðý ve aralarýnda husumet bulunan C.Y. tarafýndan pompalý
tüfekle vuruldu. Sefa K., kanlar içinde
yerde kaldý. Çevrede bulunanlarýn ihbarý üzerine bölgeye sevk edilen saðlýk
ekiplerinin ilk müdahalesi ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan
Sefa K., henüz hayati tehlikeyi atlatamadý. Polis kaçan C.Y.'nin yakalanmasý
için kapsamlý soruþturma baþlattý.(DHA)
Parkta oturanlara
silahlý saldýrý
smancýk ilçesinde parkta oturan
O
grubun üzerine açýlan ateþ sonucu
bir kiþi yaralandý.
Alýnan bilgiye göre, Kýzýlýrmak
sahilindeki Muhsin Yazýcýoðlu Parký'ndan silah sesleri geldiði ihbarý alan
polis ekipleri, kýsa sürede ulaþtýðý olay
yerinde bir kiþiyi tüfekle yaralý halde
yaralandýðýný buldu.
Adýnýn Abdulaziz D. olduðu öðrenilen yaralý, kaldýrýldýðý Osmancýk
Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin
Amasya’nýn ve Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtýlacak.
A
Polis kaçan C.Y.'nin yakalanmasý için kapsamlý soruþturma baþlattý.
ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Abdulaziz D'nin, arkadaþlarýyla
parkta oturduðu sýrada bir otomobilden
pompalý tüfekle ateþ edilmesi sonucu
yaralandýðý öðrenildi. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, görgü tanýklarýnýn ifadeleri doðrultusunda olayý gerçekleþtiren þüphelinin A.K olduðunu belirledi.
Yakalanan þüpheli gözaltýna alýndý. (AA)
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Uygur Türkleri için Ankara’dan cevap var
Y
Sarýkamýþ’ý tekrar yaþattýlar
Sarýkamýþ etkinliði Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Ç
orum Belediyesi,
'Harekatýn 100.
Yýlýnda Sarýkamýþ'
etkinliði düzenledi.
Devlet Tiyatro
Salonu'nda
gerçekleþtirilen ve
yaklaþýk iki saat süren
programda Sarýkamýþ
Belgeseli, Sarýkamýþ
Resim Sergisi,
Sarýkamýþ için yazýlmýþ
orijinal türküler ve
ilahiler yer aldý.
Vali Ahmet Kara ve
eþi Mesude Kara,
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Yargýtay
Üyesi Zihni Doðan,
Merkez Bankasý Baþkan
Yardýmcýsý Necati Þahin,
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, Kültür
ve Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru, Belediye
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü Mustafa Ercan
ve çok sayýda seyircinin
katýldýðý program
duygusal anlara sahne
oldu.
Tasavvuf
Musiki'nin ve Türk
Sanat Müziði'nin önemli
bestekarlarýndanÜsküdar Musiki
Cemiyeti Yönetim
Kurulu Baþkaný Amir
Ateþ'in Kur'an-ý Kerim
tilaveti ile baþlayan
program, Sarýkamýþ
programý için bestelenen
ilahilerin seslendirmesi
ile devam etti.
Sanatçý Recep
Ergül tarafýndan
Sarýkamýþ için
bestelenmiþ türkülerin 6
dilde seslendirildiði
gecede ünlü sanatçý
Gökhan Güney, Doç.Dr.
Mehtap Demir, Selim
Bölükbaþý, Þahin Arýkan
sahne alarak Arapça,
Kürtçe, Lazca ve
Çerkezce eserler
seslendirdi.
Salonu dolduran
seyirciler tarafýndan
dakikalarca ayakta
alkýþlanan programýn
sonunda konuþan sanatçý
Recep Ergül,
Sarýkamýþ'ta en çok þehit
veren illerden birinin
Çorum olduðunu belirtti.
Çorumlu þehitlerin
isimlerini tek tek anons
ederek yoklama alan
Ergül, daha sonra
"Yemen Türküsü"nü
salondaki seyircilerle
birlikte seslendirdi.
Vali Ahmet Kara da
gecenin sonunda yaptýðý
konuþmada, Çorum
Belediyesi tarafýndan
düzenlenen bu
etkinliðe emeði
geçenlere
teþekkür etti.
Sarýkamýþ'ýn biriki saatte
Programa katký verenlere teþekkür edildi.
Sarýkamýþ programý için bestelenen ilahiler seslendirildi.
Fuayede Sarýkamýþ Resim Sergisi açýldý.
anlatýlacak bir þey
olmadýðýnýn altýný çizen
Vali Kara, "Sarýkamýþ
gerçek bir destandýr.
Sarýkamýþ
kahramanlýðýn adýdýr.
Cesaretin, yiðitliðin,
tahammülün, sabrýn
adýdýr. Sarýkamýþ
soðuðun adýdýr.
Sarýkamýþ þehitliðin
adýdýr." dedi.
Vali Kara,
Sarýkamýþ'ta kendi
dedesinin de þehit
olduðunu da belirterek,
tüm þehitleri rahmetle
andý. Program fuaye
alanýnda açýlan
Sarýkamýþ resim sergisi
ile sona erdi. (Haber
Merkezi)
3
aðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Datedir. Türkiye'ye gelmek isteyen Uygur soyyanýþma Derneði Çorum Ýl Temsilcidaþlarýmýza kapýmýz her zaman açýk olmuþsi Ahmet Sözüdoðru, Taylan'a sýðýnan Uytur. Bu çerçevede, Uygur soydaþlarýmýzýn
gur Türkleri'nin durumlarýnýn giderek
istemedikleri bir ülkeye gönderilmemeleri
aðýrlaþtýðýný bildirdi.
için gerek Tayland makamlarý gerek BM
Mülteciler Yüksek Komiserliði nezdinde
Sözüdoðru, yaptýðý açýklamada, yakgiriþimlerimiz sürdürülmektedir. Bilgi edinlaþýk bir yýldýr Tayland hapishanelerinde
meniz rica olunur.
tutuklu bulunan, tek suçlarý Türk olmak
olan ve halen çok zor þartlar altýnda yaEn iyi dileklerimizle,
þam mücadelesi veren soydaþlarýmýzdan
Dýþiþleri Bakanlýðý
alýnan haberlerin iç açýcý olmadýðýný, her
BÝMER'ÝN CECABI
geçen gün aðýrlaþan yaþam þartlarý sebeSayýn Abdullah Koç, 7 Ocak 2015 tabiyle hayatýný kaybedenlerin olduðunu,
rihli mesajýnýz alýnmýþtýr. Sincan Uygur
Çin e iade edilme korkusu içerisinde yaþaAhmet Sözüdoðru
Özerk Bölgesi'nde yaþayan soydaþlarýmýzýn
maya çalýþtýklarýný belirterek, þöyle dedi:
yaþam koþullarý ve bölgede meydana gelen ve toplum"Yýllardýr Doðu Türkistan'da uyguladýðý asimile faalisal huzur ve barýþý olumsuz etkileyen olaylar her düzeyyetlerini sürdüren kýzýl Çin yönetiminin 35 milyon cideki yetkililerimiz ve kurumlarýmýz tarafýndan hassasivarý Uygur Türk'ünü katlettiði veya kimliklerini deðiþyetle takip edilmektedir. Uygur soydaþlarýmýzýn kendi
tirerek varlýklarýna son verdiði biliniyor. Çin iþgal yöneanavatanlarý olan Çin'de huzur, refah, güvenlik ve istiktiminin 2014 yýlýnda Doðu Türkistan genelinde çeþitli
rar içinde yaþamalarý ülkemizin en büyük beklentisidir.
iddia ve suçlamalar ileri sürerek tutukladýðý Müslüman
Çin makamlarýyla temaslarýmýzda bu husus sürekli olaUygur sayýsýnýn 27 bin kiþi olduðu açýklandý.
rak gündeme getirilmektedir. Öte yandan, son zamanZulme dayanamayarak insan tacirleri vasýtasý ile
larda basýna da yansýyan, bazý Güneydoðu Asya ülkelevatanlarýný terk eden ve kýzýl Çin zulmünden kaçarak,
rinde bulunan Uygurlar ile ilgili geliþmeler hükümetiMyanmar, Vietnam, Laos, Kamboçya üzerinden Taymiz ve makamlarýmýz tarafýndan baþýndan beri yakýnland, Endonezya ve Malezya'ya giden ve buradan Türdan takip edilmekte ve soydaþlarýmýzýn iyiliði ve selakiye'ye ulaþmaya çalýþýrlarken, Tayland'ta yakalanýp
meti için sorunun en kýsa sürede ve olumlu þekilde sohapse atýlan soydaþlarýmýzýn ülkemize gelmelerine münuçlandýrýlmasýna yönelik her türlü çaba gösterilmektesaade edilmesi ve giriþimde bulunulmasý adýna Yaðmur
dir. 2014 yýlýnýn Mart ayýnda Tayland'da yakalanan soyDamlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Temsilcidaþlarýmýzý ülkemize kabul etmeye hazýr olduðumuz
liði olarak gerçekleþtirdiðimiz ve 5 Ocak tarihinde PTT
Tayland
makamlarýna iletilmiþtir. Öte yandan, sözkonukanalý ile Baþbakanlýða göndermiþ olduðumuz mektusu Uygur soydaþlarýmýzýn durumu, ilgili uluslararasý
bumuza Dýþiþleri Bakanlýðý ve BÝMER 'den iki ayrý cekuruluþlarýn da içinde bulunduðu çok taraflý bir mesele
vap geldi. Ekte sunduðum cevabýn konuyu geçiþtirmekhaline gelmiþtir. Uygur soydaþlarýmýzýn istemedikleri
ten ibaret kalmayacaðý ve samimi bir þekilde deðerlenbir ülkeye gönderilmemeleri için gerek Tayland madirileceði yönünde umudumuzu korumak istiyoruz.
kamlarý gerek BM Mülteciler Yüksek Komiserliði nezSon günlerde yurdumuzun bir çok bölgesinde yadinde ýsrarlý giriþimlerimiz sürdürülmektedir. Hassasipýlan etkinliklerle gündemde tutulmaya çalýþýlan Uygur
yet arz eden birçok boyutu olan bu insani meselenin
Türkleri konusunda öncü olabilmenin mutluluðu ve çösosyal medyada ve basýnda eksik ve yanlýþ bilgilerle ele
züme bir damlacýk katký verebilmenin huzuru ile yapýalýnmasý her þeyden önce, Sincan Uygur Özerk Bölgelan dua ve taleplerin Allah indinde karþýlýk bulmasýný
sinde ve bazý Güneydoðu Asya ülkelerinde bulunan
diliyorum."
Uygur soydaþlarýmýzýn durumunu olumsuz etkileyebilÖte yandan Yaðmur Damlasý Derneði'ne Dýþiþleri
mektedir. Bu nedenle, makamlarýmýzca titizlikle yürüBakanlýðý ve Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi'nden (BÝtülen çalýþmalara itimat edilmesi önem taþýmaktadýr.
MER) Tayland'ta bulunan dindaþ ve soydaþlarýmýz için
Ülkemiz, Uygur soydaþlarýn duygu, inanç ve beklentiveriler cevaplar þöyle:
leri istismar edilmek suretiyle insan kaçakçýlýðý þebekelerinin kurbaný olmamalarý, kendi anavatanlarýnda huDIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI
zur ve güvenlik ortamýnda yaþamlarýný sürdürmeleri
Sayýn Ahmet Sözüdoðru,
amacýyla her türlü çabayý sarf etmeye devam edecektir.
Soydaþlarýmýza kardeþlik, tarihi ve kültürel baðlaKonuya göstermiþ olduðunuz ilgiye teþekkür eder, bilrýmýz çerçevesinde her türlü yardým ve destek verilmekgi edinmenizi rica ederim. (Haber Merkezi)
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Ýþte su sorununu çözecek yatýrýmlar
B
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, DSÝ Bölge
Müdürü Murat Acu ile birlikte DSÝ yatýrýmlarýný masaya yatýrdý.
Projelerde gelinen aþamalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
elediye Baþkaný
Muzaffer
Külcü, DSÝ
Bölge Müdürü Murat
Acu ile birlikte DSÝ
yatýrýmlarýný masaya
yatýrdý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper
Zahir, DSÝ Havza
Yönetimi Þube
Müdürü Seher Varol
ve DSÝ Çorum Þube
Müdürü Ýlker
Arslan'ýn da katýldýðý
inceleme gezisinde,
projelerde gelinen
aþamalar hakkýnda
görüþ alýþveriþinde
bulunuldu.
Yapýmý
tamamlanan Koçhisar
Barajý'ndan Organize
Sanayi Bölgesi'nde
bulunan içme suyu
arýtma tesisi isale hattý
için 29 Aralýk 2014'te
ihale yapýldýðýný
hatýrlatan DSÝ Bölge
Müdürü Murat Acu,
konunun öncelikli
olduðunu bildiklerini
ve projeyi bizzat takip
ettiðini söyledi.
Yenihayat Barajý'ný
besleyecek olan
Koparan Deresi
derivasyonlarýnýn %
80'inin
tamamlandýðýný ve
2015 yýlý içerisinde
devreye gireceðini
belirten Acu,
"Çorum'da yatýrým ve
çalýþmalarýmýz tüm
hýzýyla devam ediyor.
Çomar Barajý
tabanýnda biriken ve
su kalitesini olumsuz
Çorum’un su problemine çözüm için yapýlacak çalýþmalar ele alýndý.
TBMM giriþ kartlarýna sýnýrlama
KEMAL KARADAÐ - TBMM Ýdare
söylendiyse meclis giriþinde ziyaretçi kaAmiri Salim Uslu, Meclise giriþ için kullanýbulde sizin isminiz görünüyor. Ýsminiz gölan 20 binin üzerinde serbest giriþ ve araç
ründüðünde görevliler milletvekiline en kokartlarýnýn azaltýlarak sýnýrlamaya gidilmesi
lay ve kýsa zamanda ulaþmanýzý saðlýyorgerektiðini söyledi.
lar."
Uslu, TBMM'de alýnacak güvenlik ted"Kameralarýn görüþ açýlarýnda milletbirlerinin yaný sýra serbest ve araç giriþ kartvekili odalarý yok"
larýyla ilgili yapýlmasý planlanan yeni düzenYeni halkla iliþkiler binasýndaki gülemeler hakkýnda AA muhabirine açýklamavenlik kameralarýyla ilgili de deðerlendirda bulundu.
melerde bulunan Uslu, milletvekillerinin
TBMM idare amirlerinin katýlýmýyla
"kimlerle görüþüldüðünün ve neler konuyarýn "Güvenlik Deðerlendirme" adý altýnda
þulduðunun izleneceði" yönündeki iddialabir toplantý gerçekleþtirileceðini belirten Usrýn da gerçeði yansýtmadýðýný söyledi.
Salim Uslu
lu, alýnmasý planlanan tedbirlerin bu toplantýda
Uslu, halkla iliþkiler binasýndaki güvengörüþüleceðini söyledi.
lik kameralarýnýn görüþ açýlarýnda milletvekili odalarýnýn
Uslu, meclise giriþlerde, serbest ve araç giriþ kartý
yer almadýðýna vurgu yaparak, "Bizim kamera sistemleolmak üzere 20 binin üzerinde kartýn bulunduðunu ifade
riyle ilgili kim geliyor, ne konuþuluyor, orada 'biri bizi
ederek, söz konusu kartlarla ilgili sýnýrlamaya gidilmesi
gözetliyor' anlayýþý içerisinde deðiliz. Bizi de ilgilendirgerektiðini dile getirdi.
miyor. Sayýn milletvekillerinin ve parlamentonun güvenliðini saðlamak bizim görevimiz. Orada özgürlüklerle,
Serbest giriþ ve araç kartlarýnýn kontrol altýna alýngüvenlik denklemini doðru kurgulamamýz lazým. Ne saðmasýnýn önemine vurgu yapan Uslu, yeni halkla iliþkiler
layacaðýmýz güvenlik önlemleri ne de özgürlüðü artýrmabinasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan randevulu sisteme
ya yönelik çalýþmalar, geliþmeler ve beklentiler birbirinin
geçtiklerine iþaret etti.
alternatifi deðil. Sayýn milletvekilinin bilmediði bir husus
Uslu, þu anda 20 bin civarýnda serbest giriþ kartýnýn
var. Kameralarýn nerelere yerleþtirileceðini beþ idare amibulunduðunu anlatarak, "Bu kartlarý kontrol altýna almari birlikte kararlaþtýrdýk ve baþkanlýk divanýnýn kararýdýr
mýz lazým. Özellikle randevulu sisteme geçilmesiyle her
bu. Burada bir vehim içerisinde hareket etmek bana çok
milletvekilinin dilediði kadar o gün randevu vermesi ve
doðru ve gerçekçi gelmiyor" ifadesini kullandý.
ziyaretçisini kabul etmesi mümkün. Buna engel durum
Koridorlarda hiçbir þekilde kamera bulunmadýðýný
yok. Kullanýmda bulunan 20 bin kadar serbest giriþ kartbelirten Uslu, " Kamera görüþ açýlarýnda hiçbir milletvelarýný ve araç kartlarýný sýnýrlandýrmak durumundayýz. Bu
killi odasý yoktur. Kamera görüþ açýlarý milletvekili odanedenle yapacaðýmýz güvenlik koordinasyon kurulu toplarýný görmeyecek þekilde ayarlanmaktadýr. Ama ana gilantýsýnda araç kartlarýyla milletvekillerinin ziyaretçileririþlerde, ana merdivenlerde, asansör çýkýþlarýnda elbette
ne verdiði özel giriþ kartlarýný sýnýrlandýrmak durumunkamera vardýr. Yoksa kimin kiminle görüþtüðü, görüþmedayýz" diye konuþtu.
diði bizi ilgilendirmiyor. Bu milletvekilinin kendi tercihidir" dedi.
Giriþ kartlarýyla ilgili alýnacak kararýn bir bölümüPartilerin grup toplantýlarýný ayný gün yapmasý
nün bu dönemde, bir bölümünün de 25. dönemde uygulanabileceðini vurgulayan Uslu, yeni uygulama ile beleUslu, mecliste grubu bulunan partilerin ayný gün
diye baþkanlarý kartlarýna da sýnýrlamaya getirilebileceðigrup toplantýsý yaptýðýna dikkati çekerek, dört partinin de
ayný gün grup toplantýsý yapmasýnýn güvenlik açýsýndan
ni söyledi.
zafiyet doðurduðunu söyledi.
Uslu, il belediye baþkanlarý, partilerin il baþkanlarý
Partilerin grup toplantýlarýný ayný gün yapmalarýnve il genel meclisi baþkanlarýna serbest giriþ kartý uygudan yana olmadýðýný belirten Uslu, þöyle konuþtu:
lanacaðýný dile getirerek, bunun dýþýndaki kartlarýn ise
"Dört parti grubunun ayný zaman dilimi içerisinde
randevulu sisteme geçiþ nedeniyle gerek olmadýðýný begrup toplantýsý yapýyor olmasý güvenlik bakýmýndan çelirtti.
þitli zaaflar doðuruyor. Ana muhalefet partisi liderine ya"Milletvekillerinin ziyaretçilerine verdiði özel kartpýlan saldýrýda bunu gördük. Ýçeride hýzýný, gazýný alan bir
lar kaldýrýlacak"
vatandaþýn dýþarýda ne yapacaðýndan ya da yan yana geçtiðinde diðer vekile ya da diðer parti seçmenine ne yapaMilletvekillerine, 10 kiþilik ziyaretçi kartý verildiðicaðýndan çok emin deðiliz. Bunlarý tek tek kontrol etme
ni ayrýca her milletvekilinin üç araç kartýna sahip olduðuþansýmýz yok. O açýdan ben ayný gün olmasýndan yana
nu ifade eden Uslu, bu kartlarýn da uygulama ile sýnýrlandeðilim ama deðiþtirilmesi mümkün mü ona baþkanlýk
dýrýlacaðýna dikkati çekti.
divaný karar verir."
Uslu, milletvekillerine verilen üç araç kartýný teke
Uslu, meclis giriþ kartlarýyla ilgili daha önceden alya da ikiye düþürmeyi planladýklarýný anlatarak, þunlarý
dýklarý kararý hatýrlatarak, alýnan bir kartla sadece ilgili bikaydetti:
rime giriþ yapýldýðýný ve diðer birimler için farklý kartlar
"Bir de her milletvekiline onar kiþilik ziyaretçi giriþ
getirildiðini vurguladý.
kartý veriyorduk bunu da ortadan kaldýracaðýz. Çünkü
Verimlilik, sürat, kalite, özgürlük ve güvenlik denkrandevulu sitem olunca ayrýca on kiþiye kart verilmesine
lemini kurmanýn temel hareket noktalarý olduðunu ifade
gerek yok. Herkes, dileyen randevusunu alýp gelme imeden Uslu, yarýnki toplantýda alýnacak kararlarýn daha
kanýna sahip. Randevulu sistemde þöyle çalýþýyor; siz tesonra TBMM Baþkanlýk Divaný'nýn kabulüne sunulacaðýlefon ediyorsunuz, hangi milletvekilini ziyaret edeceksiný anlattý.(A.A.)
niz söylüyorsunuz ve size saat söyleniyor. Hangi saat
Koçhisar Barajý ve Koparan Derivasyon Kanallarý su ihtiyacýný giderecek iki önemli kaynak.
etkileyen malzemenin
temizlenmesi için de
çalýþmalarýmýz hýzla
devam ediyor. Barajýn
temizlenmesi ile
birlikte kullaným ömrü
de artmýþ olacak.
Baraj gövdesinden
itibaren derenin Ilýca
Baðlarý-Çevre Yolu
arasý dere ýslahý
çalýþmalarý da
yapýlacak. Koçhisar
Barajý Havza Koruma
planýnýn hazýrlanmasý
da gündemimizde.
Yeni hastane arkasýna
yapýlacak olan dere ve
taþkýn koruma
planýmýz da hazýr.
Derenin kenarýna
yapýlacak olan
korkuluklarýn ihalesini
yaptýk." dedi.
'Umudumuz
bahar yaðýþlarýnda'
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper
Zahir, içme suyu
havzalarýnda bulunan
su miktarýnýn istenilen
seviyede olmadýðýný
söyledi.
2013 ve 2014
yýllarýnda hem kar
hem de yaðmurun
fazla yaðmadýðýný, bu
nedenle de
barajlardaki su
seviyesinin çok
düþtüðünü belirten
Zahir, "Son yýllarda
yaðýþlar iyice azaldý.
Geçtiðimiz günlerde
yaðan kar da
yetersizdi. Kar yaðýþý
sularý çok etkilemedi.
Nisan-Mayýs ayý
içerisinde yaðacak
olan yaðmurlarýn su
rezervlerini
artýracaðýný ümit
ediyoruz." dedi.
Vatandaþlarýn
içme suyu kullanýrken
israf etmemesini ve
suyu tasarruflu
kullanmalarý
çaðrýsýnda da bulunan
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper
Zahir,
"Hemþehrilerimizi bu
konuda daha duyarlý
olmaya davet
ediyorum. Sadece
þehrimizde deðil
ülkemizin hatta
dünyanýn dört bir
yanýnda içme sularý
giderek azalýyor.
Yaðýþlar her geçen yýl
daha fazla azalýyor.
Kaynaklar kirleniyor.
Biz Çorum Belediyesi
olarak her türlü tedbiri
alýyoruz, bundan sonra
da almaya devam
edeceðiz. Ancak
hemþehrilerimize bu
konuda önemli
görevler düþüyor."
dedi.
'Koparan Deresi
rahatlatýr'
Baþkan Külcü ise,
DSÝ Bölge Müdürü
Murat Acu'dan kýsa
vadede Koparan
Deresi
derivasyonunun
öncelikli olarak
bitirilmesi isteyerek
"Derivasyon
projesinden gelecek
yaklaþýk 3 Milyon m3
su kýsmi rahatlýk
saðlayacaktýr." dedi.
KUTLAMA
Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný deðerli dostumuz Sayýn
Av.
Rumi BEKÝROÐLU’nu
tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.
Aðca Kardeþler Ýnþaat
Taah. Tic. Ltd. Þti.
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Baþkan’dan tarihi imza
B
EROL TAÞKAN
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Veli Paþa Haný'ný 35
yýllýðýna kiraladýðý
sözleþmeyi imzaladý.
Veli Paþa Vakfý Baþkaný
Þevket Velipaþaoðlu ile
birlikte sözleþmeye
imza atan Baþkan
Külcü, "Çorum'un en
deðerli kültür
varlýklarýndan birisi
olan Veli Paþa Haný'na
100 yýllýk daha ömür
kazandýrarak, gelecek
kuþaklara bu emaneti
taþýmanýn gururunu
yaþýyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru
ve Belediye Baþkan
Ç
Velipaþa Haný Çorum turizmine kazandýrýlacak.
Külcü tarihi bina
sahiplerine çaðrýda bulundu
‘Tarihi binalarý almaya da
restorasyona da hazýrýz’
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Veli Paþa Haný'nýn kiralanmasý ile
ilgili imza töreninde önemli bir çaðrýda
bulunarak, tarihi bina sahiplerine
seslendi. "Yakýp yýkmak kolay,
yaþatmak zordur." diyen Külcü,
binalarýný restore ettiremeyenleri
konuþup görüþmek üzere belediyeye
davet etti.
Tarihi eserlerin geçmiþten geleceðe
uzanan köprüler olduðunu kaydeden
Baþkan Külcü, o eserlerin yaþatýlmasý
için herkesin üzerine düþen sorumluluðu
yerine getirmesi gerektiðine iþaret
ederek, "Daha yüksek gayrimenkul rantý
peþinde koþup, tarihimizi yok
etmeyelim. kendileri yapamayanlar,
gelsinler konuþalým ve biz alalým. Rayiç
deðeri neyse ondan almaya hazýrýz."
diye konuþtu.
Baþkan Külcü, Veli Paþa Vakfý Baþkaný Þevket
Velipaþaoðlu ile birlikte sözleþmeye imza attý.
Yardýmcýsý Ahmet
Muzaffer Külcü, bir yýl
çalýþmalarýnýn da iki yýl
Yabacýoðlu'nun da
sürmesi planlanan
süreceðini, 2018 yýlýnýn
katýldýðý imza töreninde
röleve çalýþmalarýnýn
baþlarýnda Veli Paþa
açýklama yapan
ardýndan baþlayacak
Haný'nýn orijinal hali ile
Belediye Baþkaný
olan restorasyon
Çorum'un kültür ve
turizm hayatýna hizmet
etmeye devam
edeceðini söyledi.
Yaklaþýk
maliyetinin 7-8 milyon
TL olacaðýný bildiren
Baþkan Külcü,
çalýþmalara katký
saðlayan kültür ve
Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru ve Veli Paþa
Haný'nýn geleceðe
taþýnmasý konusunda
takdir edilecek bir
yaklaþým sergilediðini
ifade ettiði Veli Paþa
Vakfý Baþkaný Þevket
Velipaþaoðlu ve
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet
Yabacýoðlu'na teþekkür
etti.
Gümrük’ten yapýlan
ihracat 228 milyon dolar
orum'dan 2014
yýlýnda 228 milyon
259 bin dolarlýk ihracat,
243 milyon 633 milyon
dolarlýk da ithalat
yapýldýðý bildirildi.
Gümrük Müdürü
Erdoðan Erarslan, yaptýðý
yazýlý açýklamada,
Çorum'un son 5 yýllýk dýþ
ticaret verilerinin
incelendiðinde ihracatýn
düzenli ve istikrarlý bir
þekilde artýþ gösterdiðini
ancak ithalatýn ise
düzensiz bir yapýda
seyrettiðini belirtti.
Kentten 2010
yýlýnda yaklaþýk 114
milyon dolar, 2011
yýlýnda 142 milyon dolar,
2012 yýlýnda 166 milyon
dolar, 2013 yýlýnda 190
milyon dolar, 2014
yýlýnda da 228 milyon
259 bin dolarlýk ihracat
gerçekleþtirildiðini ifade
eden Erarslan,
iþletmelerce 2010 yýlýnda
yaklaþýk 66 milyon dolar,
2011 yýlýnda 115 milyon
dolar, 2012 yýlýnda 98
milyon dolar, 2013
yýlýnda 117 milyon dolar,
2014 yýlýnda da 243
milyon dolarlýk ithalat
yapýldýðýný kaydetti.
Bazý iþletmelerin
üretim faaliyetini
Çorum'da
gerçekleþtirdiðini ancak
vergi kaydýnýn baþka
illerde bulunduðuna
dikkati çeken Erarslan,
"Bu husus da dikkate
alýndýðýnda Çorum
ihracatýnýn daha yüksek
olduðu söylenebilir"
ifadelerini
kullandý.(Haber Merkezi)
Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, önceki gün Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etmiþti.
Baþkan Külcü, Velipaþa Haný’ný inceledi.
Külcü, binalarýný restore ettiremeyenleri konuþup görüþmek üzere belediyeye davet etti.
Merkez: Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. No: 4/B - Tel: 225 75 05 Þube: Osmancýk Cad.No:73/B - Tel: 226 25 55
6
Mikrokredi’ye
finansal destek
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ziyaretlere
TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler
Kurulu Baþkaný Yasemin
Kepçeli ile Meclis Üyeleri
Fatma Er ve Sevim Þahin de
eþlik etti.
Ziyarette Mikrokredi
hakkýnda bilgiler veren Çorum Þube Yöneticisi Dilek
Görkem Günlü, ev hanýmlarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasý amacýyla kurulan Mikrokredi'nin, Türkiye genelinde yaklaþýk 60 bin üyeye
faizsiz finansal destek saðladýðýný söyledi. Saðladýklarý 1000 TL ile 15 bin TL
arasýnda deðiþen finansal
destek ile kadýnlarýn, hobi
olarak yaptýklarý iþlerden
para kazanmaya baþladýklarýný, hatta birçoðunun kendi
iþletmesini ya da atölyesini
kurduðunu belirten Dilek
Görkem Günlü, Mikrokredi'nin bütçesinin ise genel
olarak baðýþlardan saðlandýðýný vurguladý.
ðiz." dedi.
Baþaranhýncal ve beraberindekiler, Mikrokredi
Çorum Þubesi'nin ardýndan,
kurumdan finansal destek
alan iki kadýn giriþimciyi iþyerinde ziyaret etti.
YAYDÝÐÝN KÖYÜ'NDE BAKKAL ÝÞLETÝYOR
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
Mikrokredi Çorum
Þubesi'nden finansal destek
alan Sümeyra Aykaç adlý
kadýn giriþimci, Yaydiðin
köyünde bakkal dükkaný iþletiyor.
Kahvehane çalýþtýran
eþinin yaþadýðý saðlýk problemlerinin ardýndan 'iþ baþa
düþtü' diyerek köye bakkal
dükkaný açtýðýný belirten Sümeyra Aykaç, Mikrokredi'den saðladýðý 2 bin 500
TL'lik finansal desteði sermaye olarak kullandýðýný
söyledi. Bakkaldan kazandýðý para ile 3 çocuklu ailesinin geçimini saðladýðýný
ifade eden Aykaç, Mikrokredi'den finansal destek almaya devam edeceðini sözlerine ekledi.
Agah Kafkas, Milli Görüþ’ün önemli isimlerinden eðitim
gönüllüsü hayýrsever Ahmet Doðan’a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Kafkas’tan geçmiþ
olsun ziyareti
M. ALÝ. CEYLAN
AK
Parti Çorum eski Milletvekili
Saðlýk eski Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas, Milli Görüþ’ün önemli
isimlerinden eðitim gönüllüsü hayýrsever Ahmet Doðan’a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Çorum’un önemli kanaat önderleri
arasýnda yer alan Ahmet Doðan, geçtiðimiz günlerde rahatsýzlanarak Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna
alýndý.
Kafkas’ýn hastaneyi ziyaretinde
Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Baþhekim Yard. Doç.Dr. Sinan Zehir AK
Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Habercim19 Genel Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen hazýr bulundu.
Kafkas, Ahmet Doðan’ýn saðlýk
durumu hakkýnda hastane yöneticilerinden bilgi aldý.
Eðitim gönüllüsü Ahmet Doðan,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve hükümet üyelerine dua ettiðini, ayný þekilde
Kafkas ve beraberindeki heyeti de dua
listesine dahil ettiðini ifade etti.
FÝNANSAL DESTEK
ÝLE YENÝ MAKÝNE ALDI
41 KADIN GÝRÝÞÝMCÝ KREDÝ ÝÇÝN BEKLÝYOR
Mikrokredi Çorum ÞuZiyaretlere TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný
besi'nden finansal destek
Yasemin Kepçeli ile Meclis Üyeleri Fatma Er ve Sevim Þahin de eþlik etti.
alan bir baþka kadýn giriþimÇorum'da þu anda 41
ci olan Necla Demirel, Yuvam Çeyiz markasý ile bir düðünde ev tekstikadýn giriþimcinin acil kredi almak için sýra beklediðini ifade eden Günli anlamýnda ihtiyaç duyulan her türlü çeyiz ürününün imalatýný yapýyor.
lü, bu konuda iþ dünyasýndan, kamu kurum ve kuruluþlarýndan destek
beklediklerini sözlerine ekledi.
Necla Demirel, Mikrokredi'den aldýðý 2 bin 500 TL'lik finansal
destek ile yeni bir dikiþ makinesi satýn aldýðýný, normalde 30 dakikada
TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Baþkaný Yasemin Kepçeli de, hem
yapabildiði bir iþi bu makine sayesinde 5 dakikada yapabildiðini ifade
Mikrokredi Çorum Þubesi, hem de bu kurumdan finansal destek alan
kadýn giriþimcilerle hem ticari, hem de sosyal projelerde ortak çalýþmaetti.
lar yapabileceklerini söyledi.
Yeni Yol Mahallesi 16. Gazi Sokak Eylül Ýþ Merkezi yanýndaki
‘KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERÝMÝZÝ DESTEKLEYECEÐÝZ’
dükkanýnda üretim faaliyetlerine devam eden Necla Demirel, ayrýca
Ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýn2012 yýlýnda Citibank tarafýndan verilen Mikrociti Kredileri'nde, iþini
cal da, Oda olarak Mikrokredi Çorum Þubesi'ne 2 bin 500 TL'lik katký
baþladýðý noktadan en çok ileri taþýyan ikinci kadýn giriþimci ödülüne lasaðladýklarýný söyledi. Kadýnlarýn ekonomiye kazandýrýlmasýnýn, ülkeyýk görüldü.
nin geliþimi açýsýndan hayli önemli olduðuna dikkat çeken Baþaranhýn“35 yaþýmdan sonra iþ sahibi oldum” diyen Demirel, "Burada bir
cal, “Mikrokredi'den finansal destek alan kadýn giriþimcilerimiz gerek
çeyiz için ne gerekiyorsa üretebiliyoruz. Bugünlerde, önceden moda
azimleriyle, gerekse baþarýlarýyla her türlü takdiri ve daha fazla finansal
olan çeyiz ürünlerini modern motiflerle, kumaþlarla birleþtirerek ortaya
desteði hak etmektedir. Ticaret ve Sanayi Odasý olarak biz üzerimize
farklý tasarýmlar çýkartýyoruz" dedi. (Haber Merkezi)
düþeni yapmaya çalýþýyoruz. Bundan sonraki süreçte de çeþitli projeler-
Agaf Kafkas, hastane yöneticilerinden bilgi aldý.
le Mikrokredi Çorum Þubesi'ni ve kadýn giriþimcilerimizi destekleyece-
Kaybolan mesleklere faizsiz kredi baþladý
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar
zerlik gösterdikleri Maliye BaOdalarý Birliði (ÇESOB)
kanlýðý tarafýndan kabul edilen
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, kaybolgeleneksel, kültürel, sanatsal
maya yüz tutan meslek kolladeðeri olan ve kaybolmaya
rýnda faaliyet gösteren esnaf ile
yüz tutan meslek kollarýnda fayeni giriþimcilere sýfýr faizli
aliyetini sürdüren esnaf ve sakredi uygulamasýnýn baþladýðýnatkâra pozitif ayrýmcýlýk yaný söyledi. Buna göre; el dokupýlacak. Bu meslek erbabýnýn
macýlýðý, bakýr iþletmeciliði,
2015 yýlýnda kullanacaðý kreçini çömlek yapýmý, sedef kakdilerin faizinin tamamý hazine
ma ve ahþap oyma iþleri, katarafýndan karþýlanacak, esnaþýkçýlýk, bastonculuk, semercifýmýzýn cebinden faiz ödemesi
lik, yazmacýlýk, yorgancýlýk,
çýkmayacaktýr. Bu kolaylýk
keçecilik, lüle ve oltu taþý iþçiunutulmaya yüz tutan bu mesliði, çarýkçýlýk, yemenicilik
leklerde faaliyet göstermek suoyacýlýk gibi meslekleri yapanretiyle kültürel ve sanatsal delara sýfýr faizli kredi çekebileðerlerimizin dünden bugüne
ÇESOB Baþkaný Baþkaný Yalçýn, kaybolan
cek.
yeni kuþaklara aktarýlmasýnda
mesleklere kredi desteðinin baþladýðýný açýkladý.
köprü iþlevi görenlere hükümeBaþkan Kýlýç, yaptýðý açýktimizin gösterdiði vefanýn bir göstergesidir."
lamada, esnaf ve sanatkarlara kredi kefalet kooperatifleri aracýlýðýyla kullandýrýlan kredilere iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý'nýn 21 Ocak 2015 tarihinde ResÇESOB Baþkaný Kýlýç, yeni düzenlemeyle ayrýca; kredi baþvuru tarihi itimi Gazetede yayýmlanmasýyla esnaf ve sanatkârlara büyük kolaylýk saðlayan
bariyle, en az 3 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili
kredi uygulamalarýnýn hayata geçtiðini kaydetti.
meslek kolunda, son 1 yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu belgeleyen giriþimci
esnaf ve sanatkârlarýn da sýfýr faizle kredi kullanma imkânýna kavuþtukYalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýmýzýn beklentileri sonrasýnda Baþbakan
larýný açýkladý.
Ahmet Davutoðlu tarafýndan müjdelenen uygulamalarýn Bakanlar Kurulu'nun
konuyla ilgili kararý ile hayata geçtiðini belirterek, þöyle konuþtu: "Böylece el
Kýlýç, imalat ve tamirat ile hizmetle ilgili meslek kollarýnda faaliyet gösdokumacýlýðý, bakýr iþletmeciliði, çini çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap
teren esnaf ve sanatkârlara kullandýrýlan krediler için ödenmesi gereken faizin
oyma iþleri, kaþýkçýlýk, bastonculuk, semercilik, yazmacýlýk, yorgancýlýk, keçeyarýsýnýn da hazine tarafýndan karþýlanacaðýný sözlerine ekledi. (Haber Merkecilik, lüle ve oltu taþý iþçiliði, çarýkçýlýk, yemenicilik oyacýlýk ve bu iþlere benzi)
Kulalý esnafla buluþtu
E
ÜAÞ Genel Müdür
Yardýmcýsý Nurettin
Kulalý, hafta sonu Sungurlu, Çorum ve Ýskilip'te
bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti'den milletvekili aday adayý olacaðý
belirtilen Kulalý, Çorum'da ilk olarak ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
Kasaplar Odasý Baþkaný
Recep Gür, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer
Latif Akdað, Berberler
Kuaförler Odasý Baþkaný
Mustafa Köse, Bakkallar
ve Bayiler Odasý Baþkaný
Özkan Þanal, Kunduracý
ve Dikiciler Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Terziler
Odasý Baþkaný Lütfü Barut, Ýskilip Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal
ve Ýskilip Bakkallar ve
Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top ile görüþtü.
EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, hafta
sonu Sungurlu, Çorum ve Ýskilip'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Esnafýn içinden gelen biri olduðunu belirten
Kulalý, dünya ve Türkiye'de nükleer enerji, Obruk Barajý ve HES'in Çorum ve bölge esnafýna
saðladýðý katký ve avantajlarý anlattý.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti belirten ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç
ise, "Konum ve kiþilik
olarak sizin gibi deðerli
ve bilgi dolu bir insaný en
iyi yerlerde görmek bize
gurur verir. Özellikle de
yoðun gayret ve çalýþmalarýnýzla Obruk Barajý ve
Hidroelektrik Santralini
Ýþletme Genel Müdürlüðü'ne dönüþtürüp 350
milyon liralýk bu büyük
yatýrýmý Çorum'a kazandýrdýðýnýz ve bölgenin
kalkýnmasýna katký saðladýðýnýz için çok teþekkür
ederiz. Allah yolunuzu
açýk etsin " dedi.
Hayat Kaðýt yöneticileriyle bir araya gelerek
kýsa bir görüþme yapan
Kulalý, daha sonra akþam
yemeðinde Çorum Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý
Baþkaný Ýsmet Çýtak ile
buluþtu. Kulalý'yý burada
Ýskilip Dolmasý ikram
edildi.
Memleketi Ýskilip'e
geçen Nurettin Kulalý, Ýskilip Marangozlar Odasý
Baþkaný Selami Koçyiðit'i
ziyaret ederek Ýskilip sanayi esnafýyla buluþtu.
Baþkan Koçyiðit, Kulalý'ya ziyareti için teþekkür
etti, oda ve esnafýn her zaman yanýnda ve destekçisi olduðunu belirtti. (Haber Merkezi)
Kafkas, hastanede vatandaþlarla sohbet etti.
ÇESOB misafirhanesi
ihale edilecek
Ç
orum Esnaf ve
Sanatkarlar
Odalarý Birliði binasý
bünyesinde faaliyet
gösteren misafirhane
ihaleye çýkýyor.
Konu hakkýnda
açýklamada bulunan
ÇESOB Genel
Sekreteri Yakup
Arslan, ÇESOB
binasýnýn 3 ve 4.
katlarýnda hizmet
veren 24 yataklý 12
oda misafirhanesinin
Yakup Arslan
ihaleye çýkacaðýný
belirterek, ihalenin
açýk artýrma usulü
þeklinde yapýlacaðýný
söyledi.
Arslan, ihaleye
katýlmak isteyenlerin
en geç 6 Þubat Cuma
günü mesai bitimine
kadar Birlik Genel
Sekreterliði'ne
müracaat etmeleri
gerektiðini kaydetti.
(Haber Merkezi)
ÇESOB binasýnda hizmet veren misafirhane ihale edilecek.
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
7
ÜYÜKLÜ GENÇLER CAMÝDE BULUÞTU
Namaz sonrasý ikram
G
Sabah Namazý’nda
EROL TAÞKAN
Ü
yük Köyü
gençleri, sabah
namazýnda buluþtu. Namaz sonrasýnda ikram ettiði çay ve
puaçalarla da güzel bir
birlikteliðe imza atan
gençler, sosyal alanlarda ortaya koyduklarý
özverili çalýþmalarýnýn
yanýsýra, manevi irfanda da sorumluluklarýný
yerine getiriyor.
Her fýrsatta toplumsal meselelere karþý duyarlýlýk sergileyen
gençler, köylerinin
aðaçlandýrýlmasý konusundaki çabalarýyla da
dikkat çekerken, birlikteliklerini kuvvetlendirici faaliyetlere de
imza atýyor.
Sabah namazýnda
camide buluþma kararý
alan gençler, sabah
ezaný ile birlikte camiye akýn etti.
Köy Muhtarý Ali
Yalvaç ve köyün büyüklerinin de takdir ettiði cami buluþmasýnda, omuz omuza saf
tutan gençler, manevi
deðerlere verdiði
önemle de gönülleri
kazanmaya devam ediyorlar.
ençler, Sabah
Namazý çýkýþýnda
cami bahçesinde
cemaate çay e puaça
ikramýnda bulundular.
Genç nüfusu ile
dikkat çeken Üyük
Köyü, gençlerinin
birbirlerine karþý olan
tutkunluðu ve
dayanýþmasý
kamuoyu tarafýndan
takdirle takip ediliyor.
Sabahýn erken
saatlerinde, kendi
aralarýnda yaptýklarý
görev paylaþýmýný
yerine getiren
gençler, namaz
davetine icabet eden
arkadaþlarýný ve cami
cemaatini ikramlarla
karþýladý.
Þadýrvan
etrafýnda kurulan
gönül sofrasýnda ayak
üstü ikramlarý
paylayan cemaat,
kendi aralarýnda
yaptýklarý
sohbetlerde, ortaya
konulan birlikteliðin
önemini belirtti.
Büyükler
tarafýndan dile
getirilen memnuniyet
sözleri, dualarla
süslenerek, gençlerin
kendilerini manevi
deðerlerle bezeme
çabasýna güç kattý.
Ortaya konan
birlikteliðin en çok
kendilerini mutlu
ettiðini söyleyen
gençler, kollektif
olarak birþeyler
yapmaktan büyük bir
mutluluk
duyduklarýný, hem
kendilerine hem de
topluma karþý
sorumluluklarýný
yerine getirmek
konusunda adým
atmaya devam
edeceklerini
aktardýlar.
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
U
Uryan geldim yine uryan giderim
ryan, çýplak demek. Karacaoðlan'ýn bir þiiri var;
"Uryan geldim yine uryan giderim" diye. Güzel þiirdir, derin þiirdir, kökleri taaa abdallara, Kalenderîlere,
Melamîlere dek gider. At üstünde, çadýrlarda, göçmen
olarak ve mal ü mülkten âzâde yaþayan Türk, Müslüman oldukta ne kadar da çabuk/kolay benimsemiþtir
"uryan"lýðý; mala mülke, makama yan bakan, o serâzâd
maðrur derviþliði… Çünkü göçebe uryandýr, bir atý vardýr, bir de çadýrý, tarla, bað, bahçe, ticaret onu eðlemez
bir yerde uzun süre… Onun için olsa gerek, abdallara
en çok da uryanlýk yakýþmýþtýr. Yörüðün neyi olur baþka? Yunus'un "Benim ipek yüklü kervaným mý var?"
dediði gibi, onun neyi olabilir ki? Bir Tanrýsý, bir atý, bir
çadýrý, çoluk-çocuk, bir de kara toprak! Mülkiyet nedir,
kâr nedir, zarar nedir, mal artýrmak nedir bilmez abdal… Ýþte ondandýr Yunus'un "Uryan geldim yine uryan
giderim" demesi… Daha sonra Taþlýcalý Yahya da, týpký Yunus gibi bu mülkiyetsiz insan anlayýþýný; "Âdemoðlu âleme uryan gelir uryan gider/Nâle vü efgân ile
giryân gelür giryân gider" beytinde tekrar etmiþtir.
Bence bu "abdallarýn türküsü"dür, bir lokma bir hýrka,
ayaðýnda demir çarýk, elinde demir âsasý ile Horasan'dan Anadolu'ya, Konya'ya, Ýstanbul'a, Bursa'ya gelmiþ, buralarý yurt edinmiþ abdallarýn türküsü…
Þimdi tekrar soralým; nedir uryanlýk? Uryanlýk,
varlýk esvabýný atmaktýr, ondan kurtulmaktýr, mülkiyetsizliktir, fena bulmaktýr, Hak'ta yok olmaktýr. Ýnsan yaratýldýðýnda uryandýr, varlýðýn doðal hâlidir bu, varlýðýn
özü… Aklýma gelmiþken bir de bizde biçim, özü gizleyemez anlamýnda dillere pelesenk olmuþ meþhur bir Zi-
ya Paþa beyti var:
Bu beyitte Yunus, kendine
seslenir gibi görünse de, aslýnda
"Bed-asla necâbet mi verir hiç
dünyaya, mala, mülke, makama,
üniforma
güce, iktidara tamah eden, "hased"
Zer-dûz palan ursan eþek yine
eden, bunlara kanan "zaîf" insanlaeþektir."
ra seslenir. Niçin bunlara zaaf gösÜniforma, elbise, özü kötü olateriyorsun ki, bir gün bütün esvaný soylu yapmaz, altýn semer vursan
býndan, süsünden, malýndan, müleþek yine eþektir. Bu da ayrý bir kokünden soyunup, özünle baþ baþa
nu. O hâlde bu beyitte "uryanlýk"
kalacaksýn; yani uryan olacaksýn!
asýl, öz demektir ve "zer-duz" özü
Derviþân ve abdâlân, bu felsefeyi
örten mal ve mülktür…
elden ele devrederler. O sebeple Niyazi-i Mýsrî; "Biz þol Abdal'ýz býKonuya dönersek, insanoðlurakdýk eðnimizden þalýmýz/Varlýnun yaþamý sürecinde bu öz, kabukðýndan soyunup uryân olan anlar
larla; mal ile, mülk ile, makam ile
bizi" der. Bu dizedeki "þal" da, dünörülür, örtülür, kuþatýlýr, mahkûm
yadýr, süstür, maldýr, mülktür, maedilir; kaybolmaz ama hapsolukamdýr. Abdal olmak, þalý, dünyayý,
nur… Bu süreçte özünü unutur inProf.
Dr.
Alâattin
Karaca
malý mülkü boyundan atmak, bunsan, özüne yabancýlaþýr, özünden
lardan âzâde olmak, özgür olmakkopar ve dünyaya baðlanýr. HakikaMuðla Sýtký Koçman Ünv.
týr. Eðninde/boynunda þal ile abdal
tin yitiriliþidir bu! Hakikatin unutuEdebiyat Fakültesi Muðla.
olunmaz. Niyazî-i Mýsrî'nin dediði
luþu… Buna felsefede "yabancýlaþüzre, bunun için "varlýðýndan soma" diyoruz; insanýn kendi varoluþ
yunmak" gerek.
gayesinden ve özünden kopmasý.
Oysa derviþ özüne, öz vatanýna, kendine sadýk kalandýr;
Kolay mýdýr bu? Abdal olmak kolay deðil! Zordur,
mala mülke bel baðlamayan, süse, tahta aldanmayanhem de çoook zor! Varlýktan vazgeçmektir, Eþrefoðlu
dýr. Yunus onun için der ki:
Rumi'nin dediði üzre; "Cihaný hiçe satmaktýr", "vücudu
fani etmektir" abdallýk…
"Bî-çâre zaîf Yunus neye hased edersin
Heideger "Yalnýzca insanlar ölür, diðerleri telef
Kamu esbâbýný döküp uryân olasýn bir gün"
olur" der. Uryan olan telef olmaz. Kendinizi telef etmeyin.
Medeniyet tasavvurundan mý bahsetmiþtiniz, önce
þalýnýzý eðninizden atýn da öyle gelin bayým, kalbinizi
yýkayýn öyle gelin bu dergâha! Çýkarýn süslerinizi, hýrslarýnýzý, üniformalarýnýzý, aðýrlýklarýnýzdan kurtulun ve
hafifleyin… Nefes alýn. Ancak o zaman "Baþ eðmezüz
edâniye dünyâ-yý dûn içün" diyebilirsiniz. Ama böyle
diyemezsiniz, o þal ile baþýnýz dik tutamazsýnýz. Hey
Karacaoðlan bilirsin sen bunlarý, bilirsin de ondan söylemiþsindir þu dörtlüðü. Biz de biliriz, bu dörtlük onlara gelsin:
"Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-ý mahþerde divan dururlar
Harâmý var diye korku verirler
Benim ipek yüklü kervaným mý var"
Kimin "ipek yüklü kervaný" var ise o korksun, abdala korku ne gerek! Ne demiþ Koca Yunus:
"Var imdi miskîn Yûnus 'uryân olup gir yola
Yüz çokallu gelürse yalýncagý soyamaz"
Uryan olup yola giren kiþi (sâlik), çýrýlçýplaktýr.
Uryan olan bu malsýz, mülksüz çýplaðý yüz zýrhlý eþkýya gelse neyini alacak, neyi soyacak? Abdal, zaten çýplak! Karacaoðlan'ýn dediði gibi; "Benim ipek yüklü
kervâným mý var?" Abdal niye korksun?..
Kentsel
dönüþümde
kira bedeli arttý
B
aþta Ýstanbul olmak üzere Türkiye'nin
büyük önem verdiði kentsel
dönüþümde 2015 yýlýnda yapýlacak kira
yardýmý 735 liraya yükseldi.
Kentsel dönüþüm nedeniyle adeta bir
seferberlik içerisinde olan Türkiye'de
çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor.
Baþta Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
olmak üzere TOKÝ, Emlak Konut GYO
ve yerel belediyeler dönüþüm projelerine
büyük önem veriyor.
2013 yýlýnda 630 lira, 2014 yýlýnda
680 lira olan kira yardýmý 2015'te 735
liraya yükseldi. Ýstanbul'da kira
yardýmlarýný yerel belediyeler yapýyor. 18
ay boyunca alýnabilen kira yardýmýnýn 5
aylýk bölümü Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'ndan peþin olarak tahsil
edilebiliyor. Bunun nedeni taþýnma
esnasýnda oluþabilecek maliyetler olarak
belirtiliyor.
Kentsel dönüþümle ilgili olarak tüm
merak edilenler ALO 181 Hattý'nda cevap
buluyor.(Haber7)
Yarým güne 961 TL ikinci maaþ!
Ý
þçinin normal ücreti ne olursa olsun, yarým gün
çalýþan herkese bu tutarda ödeme yapýlacak
Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan
“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapýsýnýn Korunmasý”
paketini hayata geçirmek üzere hazýrlanan yasa tasarýsý,
TBMM Baþkanlýðý’na sunuldu. Doðum yapan
kadýnlara ilk çocukta 2 ay, ikincisinde 4 ay,
üçüncüsünde 6 ay süreyle yarým gün çalýþma izni
öngören tasarý uyarýnca Ýþsizlik Sigortasý Fonu
tarafýndan ödenecek aylýk ücret 961 lira olarak
belirlendi. Ýþçinin normal ücreti ne olursa olsun, yarým
gün çalýþan herkese bu tutarda ödeme yapýlacak. Asgari
ücretli bir kadýn iþçi, bu dönemde kendi iþvereninden
474.5 lira, Ýþsizlik Fonu’ndan da 961 lira ücret alacak.
Doðum yapan kadýnlar isterlerse, çocuklarý
zorunlu öðretim yaþýna gelinceye kadar kýsmi süreli
çalýþabilecekler. Doðan birinci çocukta 300 lira,
ikincisinde 400 ve üçüncüsünde 600 lira doðum
yardýmý yapýlacak.
KÝRALIK ÝÞÇÝYE 11 MADDE
Tasarýyla, Ýþ Kanunu’na “Özel istihdam bürosu
aracýlýðýyla geçici iþ iliþkisi” baþlýklý bir madde ile
bununla baðlantýlý maddeler de eklendi. Toplam 28
maddeden oluþan tasarýnýn 11 maddesi kiralýk iþçi
konusunu düzenliyor. Buna göre askerlik, doðum,
analýk ve süt izni ile ücretsiz izin hallerinde izin
süresince, ebeveynlere doðumdan sonra tanýnan kýsmi
süreli çalýþma süresince özel istihdam bürolarýndan iþçi
kiralanabilecek.
YENÝ KREÞ AÇANA 5 YIL VERGÝ YOK
Tasarýda yer alan diðer düzenlemeler þöyle:
-Yasanýn yürürlüðe girdiði tarihten itibaren
açýlacak kreþlerden 5 yýl süreyle gelir ve kurumlar
vergisi alýnmayacak.
-Üç yaþýný doldurmamýþ çocuðu evlat edinen
memura 8 hafta ücretli, 24 aya kadar da ücretsiz izin
verilecek.
-Halk otobüsü ve vapurlara, þehit yakýný ve gaziler
gibi bedelsiz taþýnan yolcular için her yýl belediyeler
aracýlýðýyla gelir desteði yapýlacak.(Habertürk)
Türkiye 3 ülkeyle otomobil üretecek
ürkiye, Ýran, Malezya ve Endonezya
Tortak
otomobil markasý için toplanýyor.
THY, ABD
Geliþen Sekiz Ülke (D-8) Genel
Seyyid Ali Muhammed Musavi,
seferlerini iptal etti Sekreteri
“Türkiye, Ýran, Malezya ve Endonezya’nýn
A
BD’deki beklenen kar fýrtýnasý sebebiyle THY, bugün gerçekleþtirilecek Ýstanbul-New York seferini
karþýlýklý olarak iptal ettiðini açýkladý.
Türk Hava Yollarý (THY), ABD'nin kuzeydoðusunda beklenen kar fýrtýnasý sebebiyle bugün yapýlacak Ýstanbul-New York tarifeli seferlerinin karþýlýklý iptal edildiðini bildirdi.
THY'nin resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, bugünkü Boston ile New York seferlerinde deðiþiklik olmasýnýn öngörüldüðü belirtildi.
Açýklamada, yolcularýn seyahatlerinden önce uçuþlarýyla ilgili son durumu THY'nin resmi internet sitesinden veya "444 0 849" numaralý çaðrý merkezinden öðrenmelerini istenerek, bugün yapýlacak Ýstanbul-New
York tarifeli seferlerinin karþýlýklý iptal edildiði kaydedildi. (AA)
otomobil üretiminde sahip olduðu potansiyel
ile ortak bir marka üretmek hayal deðil”
dedi.
Ýran’ýn baþkenti Tahran’da baþlayan D8 Sanayi Bakanlarý Toplantýsý için bu ülkeye
hareket etmeden önce açýklamalarda
bulunan Musavi, toplantýda üye ülke
bakanlarýnýn önceki 3 toplantýda alýnan
kararlarýn uygulanmasýnda gelinen aþamayý
gözden geçireceðini söyledi.
D-8 üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal
geliþmesinde sanayinin rolünün arttýðýný
belirten Musavi, üye ülkeler arasýnda sanayi
ve teknoloji sahalarýnda iþbirliðinin
geliþtirilmesinin önemini vurguladý.
Musavi, "D-8 ülkeleri ekonomileriyle,
doðal kaynaklarýyla ve büyük nüfuslarýyla
önemli bir potansiyele sahip. Üye ülkelerin
sahip olduðu en önemli özellik geliþmeye
müsait sanayileri ve insan kaynaklarý"
dedi.(AA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
AK Parti adaylarýný
böyle belirleyecek
AK
‘Enflasyonda
rekor kýrýlabilir’
M
erkez Bankasý Baþkaný Erdem
Baþçý, faiz indirim süreci
hakkýnda önemli açýklamalarda
bulundu.
Merkez Bankasý Baþkaný Erdem
Baþçý, faiz indirim sürecini Ocak ayý
itibarýyla baþlattýklarýný belirterek,
"Ýndirim süreci boyunca temkinli
yaklaþýmýmýzý korumamýz halinde
2015 sonunda son 45 yýlýn en düþük
yýl sonu enflasyonunu
gerçekleþtirmemiz mümkün
görünüyor" ifadelerini kullandý.
Baþçý, Enflasyonun 2015
sonunda, orta noktasý yüzde 5,5 olmak
üzere yüzde 4,1 ile yüzde 6,9
aralýðýnda, 2016 yýlýnda ise orta
noktasý yüzde 5 olmak üzere yüzde
3,2 ile yüzde 6,8 aralýðýnda
gerçekleþeceðini tahmin ettiklerini
bildirdi.
Merkez Bankasý Baþkaný Erdem
Baþçý, faiz indirim sürecini Ocak ayý
itibarýyla baþlattýklarýný belirterek,
"Ýndirim süreci boyunca temkinli
yaklaþýmýmýzý korumamýz halinde
2015 sonunda son 45 yýlýn en düþük
yýl sonu enflasyonunu
gerçekleþtirmemiz mümkün
görünüyor" dedi.(AA)
Parti, yaklaþan seçimlerde aday seçimi ile ilgili stratejilerini belirledi. Ýþte Ak Parti'nin dört aþamalý aday belirleme
stratejisi
Ýl kongrelerini 15 Þubat'ta tamamlayacak
olan Ak Parti, yaklaþan seçimlerde kimi aday
göstereceðine iliþkin stratejilerini belirledi.
AK Parti, aday belirlemede mülakattan ankete, taban görüþlerinden aday adaylarýyla ilgili
hazýrlanan raporlara deðin birçok veriye baþvuracak. AK Parti kadýn aday konusunda ise
rekor kýrma peþinde. AK Parti'nin asýl hedefi
Meclis'e en az 80 kadýn milletvekili seçtirmek
olarak belirlendi.
DÖRT AYAKLI STRATEJÝ
Kurumsal hafýza: Stratejinin ilk ayaðýný,
süreklilik diðer bir deyiþle yenilenme dengesi-
nin korunmasý oluþturacak. Partinin geçmiþ ile
baðýný koparmadan, kurumsal kültürünü yok
etmeden yenilenmesi saðlanacak. 3 dönem
kuralý nedeniyle parlamento dýþý kalacak olan
deneyimli isimlere, partinin üst kademelerinde yer verilecek; kurumsal hafýzanýn yok olmasý önlenecek.
"Halk Tipi" de olacak "Liyakatli" de:
Stratejinin ikinci ayaðý, bir denge üzerine oturacak. Hukuk, saðlýk, mühendislik gibi belirli
alanlarda ehliyet, liyakat sahibi üniversite mezunu insanlar partiye katýlacak. Ehliyet-liyakat sahibi adaylar ile “halk tipi siyasetçi” yani
tabanla doðrudan iliþki kurabilen, halkýn nabzýný tutabilen politikacýlar arasýnda bir denge
saðlanacak.
En az 80 kadýn milletvekili: Partinin se-
9
çimlerdeki üçüncü stratejisi, kadýnlarla ilgili
olacak. Kadýnlar 7 Haziran seçimlerinde rekor
düzeyde Meclis’te yer alacak. Mevcut parlamentoda 312 AK Partili milletvekilin sadece
45’i kadýn. Seçimlerde AK Partili kadýn milletvekili sayýsýnýn en az 80’e çýkmasý bekleniyor. Baþý örtülü kadýn adaylar da seçilebilecek
noktalardan aday gösterilecek.
Yaþ ortalamasý aþaðý çekilecek: Seçim
çalýþmasýnýn dördüncü ve sonunca stratejisi,
gençleþme üzerine kurulu olacak. 2011 genel
seçimlerinde 49 olan yaþ ortalamasý aþaðý çekilecek. 30 yaþ altý genç adaylar aktif siyasetin içinde olacak. Parti, gençleþtirilerek aktif,
dinamik bir yapýya kavuþmasý saðlanacak, nesiller arasý dengenin korunmasý gözetilecek.(Habertürk)
Gözlerinizi bilgisayar
ekranýndan koruyun
U
zun süreli bilgisayar, akýllý telefon gibi teknolojik aletlerin kullanýmý dijital göz kasýlmasýna neden oluyor.
ABD’de gözlük sanayii üreticiler ticaret birliði olan Görme
Konseyi, bilgisayar, akýllý telefon ya da tabletlerin neden olduðu göz
sorunlarýný en aza indirerek gözü korumaya yardýmcý olacak 5
önemli konuya dikkat çekiyor.
ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Görme Konseyi, fiziksel
sorunlarý en aza indirerek göz saðlýðýnýn korunmasýna yardýmcý olabilecek basit ama etkili yöntemleri açýkladý.
Konseye göre, bu ipuçlarýný dikkate alarak göz saðlýðýný korumak mümkün.
Gözlerinizi kýrpýn: Ekrana bakýldýðýnda çoðu gözlerin kurumasýný engelleyen göz kýrpmak unutuluyor. Göz kýrpmayý hatýrlamak
zor olsa da sürekli gözlerin kýrpýlmasý gerektiði ifade edilerek gözlerin kurumasý engellenebilir. Gözlerin kuruluðunu engellemek için
kullanýlacak göz damlasý oldukça yararlý ve basit bir yöntemdir.
Okuduðunuz metni büyütün. Bilgisayar ya akýllý telefonunuzu
kullanarak bir metin okuduðunuz zaman kendinizi þaþý yapýyor ve
ekrana daha fazla yaklaþýyorsunuz. Bu durum yorulmanýza ve baþ
aðrýsý çekmenize neden oluyor. Metinde yer alan harflerin büyüklü-
ðü ve renk zýtlýðý okumayý kolaylaþtýrarak fiziksel sorunlar yaþamanýzý engeller.
20 kuralýný uygulayýn. 20 dakika çalýþtýktan sonra 20 saniyelik
bir mora verin ve bu süre içinde 20 adým atarak çevrenizde bulunan
nesnelere bakýn. Ayný mesafeden uzun bir süre ekrana bakmak, bu
sürenin ardýndan farklý bir noktaya bakýldýðýnda göz kaslarýnýn hareket etmesini engeller. Bunu önleyebilmek için sýk sýk çevrenizde bulunan nesnelere bakmak gerekir.
Gözlerinizi mavi ýþýða maruz býraktýðýnýz süreyi sýnýrlandýrýn.
Bu durumu engellemek diðer maddeleri yerine getirmek kadar kolay
olmasa da gözleri mavi ýþýktan korumak farklý yollarla gerçekleþtirilebilir. Uzun bir süre ekrana baktýktan sonra beyaz bir kaðýda bakarak gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Parlama karþýtý filtreler ve bilgisayarýnýza ya da bilgisayarýnýza indirebileceðiniz mavi ýþýðý engelleyen uygulamalar sayesinde gözlerinizi koruyabilirsiniz.
Bilgisayar ekranýnýzý doðru yere yerleþtirin. Bilgisayar ekranýnýzý yaklaþýk bir metre uzaða, ekranýn ortasýný ise göz hizanýzdan
yaklaþýk 13 santimetreye denk gelecek þekilde yerleþtirin. Bu konumlandýrma görsel kasýlmayý ve boyun ile sýrt aðrýlarýný en aza indirmeye yardýmcý olacak.(ÝHA)
'Ýnternetten program ve
kitap indirmek caiz deðil'
D
iyanet, internetten program,
yazýlým, kitap, müzik indirme ve
bunlarý kullanmanýn dinen caiz
olmadýðý açýkladý.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din
Ýþleri Yüksek Kurulu, internetten
program, yazýlým, kitap, müzik
indirme ve bunlarý kullanmanýn
dinen caiz olmadýðýný, bunun
baþkasýnýn emeðini gasp anlamýna
geldiðini yineledi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na sýk
yöneltilen "Ýnternetten program,
yazýlým, kitap, müzik ve benzeri
þeyleri indirmek ve bunlarý
kullanmak helal midir?" sorusuna
Din Ýþleri Yüksek Kurulu, fetva ile
yanýt verdi. Yanýtta, baþkasýnýn
emeðini gasp anlamýna gelecek her
iþ, tutum ve davranýþ,ýn kul hakký
sorumluðunu gerektirdiði
belirtilirken þöyle denildi:
ÝSLAM EMEÐE BÜYÜK
ÖNEM VERÝR
"Bu sorumluluk ise, söz konusu
hak sahibine iade edilmedikçe veya
helallik alýnmadýkça ortadan
kalkmaz. Ýslam emeðe büyük deðer
verir, haksýz kazanca karþý çýkar.
Kuran-ý Kerim’de: ‘Ýnsan için ancak
çalýþtýðý vardýr.’ Hz. Peygamber de
emeðin hakkýnýn verilmesini deðiþik
hadisleriyle ifade etmiþlerdir.
Bunlardan birinde ‘Hiçbir kimse,
elinin emeði ile kazandýðýný
yemekten daha hayýrlý bir kazanç
yememiþtir. Allah’ýn Peygamberi
Davud da kendi elinin emeðini
yerdi.’ buyurmuþlardýr.Teknolojinin
geliþtiði, insan emeðinin çok deðiþik
þekil ve ortamlarda tezahür ettiði
günümüzde ayný ölçüde hak ve emek
ihlalleri söz konusu olmaktadýr. Bu
hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar
dünyasýnda da yaþanmaktadýr. Bu tür
haksýz davranýþlar sadece bireylerin
hakkýný gasp etmekle ktalmayýp,
ayný zamanda, o alanlarda emek
harcayan insanlarýn yeni ürünler
üretme konusundaki þevkini
kýrmakta, bu da geniþ anlamda kamu
hakký ihlaline dönüþmektedir. Bu
sebeple birer emek mahsulü olarak
internet ortamýna geçirilmiþ olan her
türlü program, yazýlým, kitap müzik
vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan
elde edip kullanmak caiz
Ýnternet baðýmlýlýðý kokainle eþdeðer
S
anal Baðýmlýlýk Tedavi Merkezi’nden Dr.
Numedov “Kokain ile internetin beyinde
oluþturduðu zarar ayný.
Hayatýmýzýn ayrýlmaz parçasý haline gelen internet, artýk hastalýk boyutlarýna ulaþarak ciddi oranda baðýmlýlýk yaratmaya baþladý. Dünyada gençler arasýnda yüzde 2.5-45
arasýnda internet baðýmlýlýðý varken bu oran
bizde henüz yüzde 2.5-10 arasýnda. Ancak
özellikle ergenlik çaðýndaki gençlerde internet baðýmlýlýðý görülmeye baþlayýnca tedavi
merkezleri açýlmasý da gündeme geldi. Bu
konudaki ilk giriþimi ise Üsküdar Üniversitesi’ne baðlý Özel NPÝstanbul Nöropsikiyatri
Hastanesi gerçekleþtirdi. Hastane bünyesindeki AMATEM içinde geçen ay kurulan Sanal Baðýmlýlýk Tedavi Merkezi’nde (SABATEM) hastalar, gerek görüldüðü takdirde
özel hazýrlanmýþ internetten yoksun odalarda
yatýrýlarak terapi ve ilaçlarla tedavi ediliyor.
SABATEM’in kurucularýndan psikiyatri uzmaný Dr. Serdar Nurmedov, internet ve
bilgisayarýn aþýrý kullanýmýnýn beyinde madde kullanýmýna benzer narkotik bir etki oluþ-
turduðunu söyledi.
WÝFÝ ÞÝFREN NE KOMÞU?
Dr. Numedov “Yapýlan araþtýrmalar sonucunda kokain ve internetin beyinde oluþturduðu zararýn ayný olduðu görülmüþtür.
Baðýmlý kiþilerde internette geçirilen süre sürekli artmakta hatta 25 saat kalanlar olmaktadýr. Baðýmlý kiþiler zamanla klavye baþýndan
uzaklaþtýðýnda depresif hareketler sergileyip
krize giriyor. Hýrçýnlaþýp etraftaki eþyalarý
kýrýp dökebiliyor. Bu durumdaki hasta 15
gün yatarak tedaviyle izole ediliyor. Gerekirse ilaçla da tedavi destekleniyor” dedi.
Türkiye’de genellikle internet baðýmlýlýðýnýn ergenlik çaðýndaki çocuklarda sýkça
rastlandýðýný belirten Dr. Nurmedov “Ýnternet toplumsal yapýyý ve davranýþlarý da doðal
olarak deðiþtiriyor. Artýk her þeyin sanalýný
yapýyoruz. Sanal alýþveriþ, sanal kumar, sanal sohbet... Artýk komþu ziyaretlerine gittiðimizde hal-hatýr sormadan önce internet þifresini soruyoruz” diye konuþtu. Merkezin
psikiyatri uzmaný Dr. Cemal Onur Noyan ise
internet baðýmlýlýðý konusunda ailelere çok
büyük görev düþtüðünü vurguladý. Dr. Noyan þunlarý söyledi: Anne-baba akýllý telefon-
la uðraþýyorsa çocuða da yapacak bir þey kalmýyor. Bilgisayarla iþimiz varsa bunu çocuk
yattýktan sonra yapmalýyýz. Çocuða internetle ilgili direk yasaklayýcý veya kötüleyici mesajlar yerine spora yönlendirmeli ailece yapýlabilecek sosyal aktiviteler planlanmalý.
SANAL DÜNYA SÝZÝ NE KADAR
ESÝR ALDI?
Aþaðýdaki kriterlerden 5’ini taþýyorsanýz ya da çevrenizde taþýyan birileri varsa internet baðýmlýlýðý ile karþý karþýyasýnýz demektir:
Sürekli internete girmeyi düþünmek.
Giderek artan internete grime ihtiyacý.
Býrakmak isterken baþarýsýz giriþimlerde bulunmak.
Ýnternet kesildiðinde huzursuzluk, gerginlik yaþamak.
Planlanandan fazla internette kalmak.
Ýnternetten dolayý sosyal hayatýn aksatýlmasý, çevreyle ilginin azalmasý.
Ýnternet baðýmlýlýðýný reddetme, yalan
söyleme.
Sorunlardan kaçmak için internet araç
olarak kullanma.(Haber7)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
28 OCAK 2015
Ahmet Pehlivan
Ziraat Odasý’na aday
RECEP MEBET
AK Parti eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan, Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý’na aday olduðunu açýkladý.
Simit Sarayý’nda dün basýn toplantýsý düzenleyen
Ahmet Pehlivan, çiftçilerin problemlerinin çözümü ve
tarým sektörüne yeni bir vizyon kazandýrmak amacýyla aday olduðunu söyledi.
Ziraat Odasý Meclis ve Yönetim Kurulu seçiminin 7 Þubat 2015 Cumartesi günü Afra Düðün Salonu’nda yapýlacaðýný hatýrlatan Pehlivan, Çorum Ziraat
Odasý’ný daha iyi koþullara taþýmayý hedeflediðini
kaydetti.
“Seçkin isimlerden oluþan Meclis ve Yönetim
Kurulu ekibimizle etkin bir yönetim için adayým” diyen Pehlivan, tecrübelerini Çorum çiftçisi için hizmete dönüþtürmeyi istediðini dile getirdi.
Ziraat Odasý yönetiminde görev almýþ bazý isimlerin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Pehlivan,
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
‘TECRÜBEMLE HÝZMETE ADAYIM’
“4 yýlda bir yenilenen Ziraat Odalarý organ seçimleri çerçevesinde delegeler belli oldu. Belirlenen
delegeler ise 7 Þubat 2015 Cumartesi günü Afra Düðün Salonu’nda yapýlacak oda meclisi ve yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanacaklar.
Bu yýl ki seçimlerde yönetim kurulu baþkanlýðýna
geçmiþ tecrübelerim ve çiftçilerimize verdiðim hizmetlerin devamý için adayým.
Edindiðim tecrübeyi
ekibimle birlikte Oda yönetimine yansýtmayý arzu
ediyorum. Odamýzý daha
iyi koþullara taþýmak amacýyla adayým. Bu yolda
tüm delege arkadaþlarýmýzýn desteðini bekliyorum.
Ziraat Odasý’nda görev almýþ kýymetli arkadaþlarýmdan oluþan meclis
ve yönetim kurulu ekibimle birlikte çok deðerli hizmetler vereceðimize inanýyorum. Seçimlerimizin geAhmet Pehlivan (ortada), Ziraat Odasý Baþkanlýðý’na aday olduðunu açýkladý.
rek çiftçilerimize, gerekse
ülkemize hayýrlý olmasýný
diliyorum.”
AHMET PEHLÝVAN
KÝMDÝR?
Simit Sarayý’nda gerçekleþen basýn toplantýsýna Pehlivan’ý destekleyen isimler katýldý.
Toplantýda yapýlan açýklamada Ziraat Odasý delegelerine seslenildi.
Çorum Ziraat Odasý
Baþkan Adayý Ahmet Pehlivan, 1954 yýlýnda merkeze baðlý Kadýkýrý Köyü’nde doðdu.
Ýlk ve orta öðreniminin ardýndan 1974 yýlýnda
Çorum Ticaret Lisesi’nden
mezun oldu.
Bir süre ziraat ve ticaretle uðraþan Pehlivan,
1994 yýlýnda Kadýkýrý Köyü Muhtarlýðýna seçildi. 15
yýl muhtarlýk görevini sürdüren Pehlivan, Çorum
Merkez Köy Muhtarlarý
Derneði Baþkanlýðý’ný da
yaptý.
Dernek aracýlýðýyla
muhtarlarýn sesini her platformda duyurmaya çalýþan
Pehlivan, 2008-2013 yýllarý arasýnda AK Parti’den Ýl
Genel Meclisi Üyeliði ve
Grup Baþkanvekilliði yaptý.
Çorum Pankobirlik
Baþkanlýðý da yapan Pehlivan, halen Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyeliði görevini sürdürüyor.
Yapýlan istiþarenin ardýndan Ýþ Adamý Fatih Yaðlý'nýn isminin öne çýktýðý öðrenildi.
MÜSÝAD Olaðanüstü Genel Kurul'la yeni baþkanýný seçecek
Ýstiþareden Fatih Yaðlý çýktý
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Avukat Rumi
Bekiroðolu'nun, AK Parti Ýl Baþkaný olmasýyla
birlikte, MÜSÝAD'da Þube Baþkanlýðý için istiþare
toplantýsý düzenlendi.
Önceki akþam Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda
düzenlenen istiþare toplantýsýnda bir araya gelen
yönetim kurulu üyeleri, baþkan olarak görmek
istedikleri isimler üzerinde görüþlerini belirtti.
Yapýlan istiþarenin ardýndan Ýþ Adamý Fatih
Yaðlý'nýn isminin öne çýktýðý öðrenilirken, 31 Ocak
Cumartesi günü gerçekleþtirilecek olaðanüstü genel
kurulla Fatih Yaðlý'nýn MÜSÝAD Çorum Þube
Dizayn Halý’dan soðuða çözüm
Halý altý ýsýtýcý ile sýcacýk mekanlar
DENÝZ URAL
Dizayn Halý Overlok,
‘halý altý ýsýtýcý’ adlý yeni
nesil yerden ýsýtma
sistemlerini Çorum
halkýnýn beðenisine sundu.
‘Saðlýklý, konforlu ve
ekonomik ýsýnma’
sloganýyla tanýtýlan yeni
ürün hakkýnda bilgi veren
Dizayn Halý yetkilisi
Feyyaz Bayrak, halý altýna
serilerek kullanýlan
sistemin düþük enerji
sarfiyatýyla beðeni
topladýðýný söyledi.
“Ucuz ve pratik
ýsýnmak isteyenlere
benzersiz bir çözüm
sunuyoruz” diyen Feyyaz
Bayrak, yerden ýsýnma
sistemlerinin avantajlarýna
Feyyaz Bayrak, halý altý ýsýtýcýnýn avantajlarýndan bahsetti.
dikkat çekti.
katlanarak kaldýrýlabiliyor.
Ev ve iþyerlerine rahatlýkla döþenebilen halý altý
Halý altý ýsýtýcý, ayný zamanda doðalgaz ve diðer
ýsýtýcýnýn sadece bir ampul kadar enerji harcadýðýna
ýsýtýcýlardan doðan enerji sarfiyatýnda da tasarruf
iþaret eden Bayrak, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
saðlýyor. Böylece vatandaþýn bütçesine de katkýda
“Özel ebatlarda (180x250 cm) üretilen halý altý
bulunuyor.
ýsýtýcý, zeminden gelen soðuðu keserek odaya sýcaklýk
Tanýtým fiyatlarýyla satýþa sunduðumuz bu ürünü
veriyor.
istenilen yerde uygulamalý olarak müþterilerimize
Havayý kurutmayan bu sistem, kullanýldýðý
teslim ediyoruz. Ayrýca sipariþe özel her ölçüde elekortamda dengeli ýsý saðlýyor. Ýnsan fizyolojisine en
trikli battaniye imalatý ve tamiratý da yapýyoruz.
uygun ýsýtma yöntemi olan yerden ýsýnma ek maliyet
Halý altý ýsýtýcý hakkýnda detaylý bilgi almak ve
gerektirmiyor. Tabanýnda bulunan yalýtým sayesinde
ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi
zeminden gelen soðuðu yukarý, yukardaki soðuðu da
Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarý numara
aþaðý vermiyor. Halý serer gibi kýþýn serilip yazýn
70’deki iþyerimize bekliyoruz.”
Sanayi Kooperatifi eleþtirileri cevapladý
Eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan, Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý’na aday olduðunu duyurdu.
‘Çorum’da Teknoloji Hamlesi’ bugün
RECEP MEBET
Turkcell tarafýndan düzenlenen ‘Ýþ’te Teknoloji
Hamlesi’ konulu toplantý, bugün saat 09.30’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis
Salonu’da gerçekleþecek.
Ünlü sunucu ve oyuncu
Kadir Çöpdemir de ‘Çorum’da Teknoloji Hamlesi’
adlý toplantýya konuþmacý
olarak katýlacak.
‘Teknoloji ve Ýnovasyonla Yeni Bir Dünya’ konusunun da ele alýnacaðý top-
Kadir Çöpdemir
Çaðatay Aynur
lantýnýn ilk bölümünde Turkcell Kurumsal Satýþ Direktörü Çaðatay Aynur sunum yapacak.
Turkcell’in kurumsal
hizmetlerinin tanýtýlacaðý etkinlikte, Kadir Çöpdemir’le
teknoloji sohbeti ve fark yaratan baþarý hikayeleri de anlatýlacak.
Þirketini geliþtirmek ve
büyütmek isteyen iþletmelere
yönelik olarak düzenlenen
toplantýya davetliler katýlacak.
199 bin metrekarelik alanýn 677 bin
RECEP MEBET
96 metrekarelik kýsmý Sitemize
Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi
yapýlacak yol, tesis ve geliþim alaný
yönetimine yönelik eleþtirilere basýn
için yapýlacak hizmetlere karþýlýk
açýklamasýyla cevap verildi.
belediyeye verildi. Kooperatifimize
Kooperatif Baþkaný Hýdýr
ait kalan 323 bin 103 metrekarelik
Balaban imzasýyla yapýlan yazýlý
alan iþyerleri ve Kooperatif hizmet
açýklamada, Belediye ile yapýlan arsa
binasý, cami için ayrýldý ve buralara
takasý ve yeþil alan devri gibi
da söz konusu yatýrýmlar yapýldý.
konulara açýklýk getirildi.
Kýsacasý, Belediyeye tahsis
Haksýz eleþtiriler karþýsýnda
edilen yerler ile Kooperatifimizin ilgi
büyük üzüntü yaþadýklarýný belirten
ve alakasý yok. Belediyenin inisiyatifi
Hýdýr Balaban, Kooperatifin yetki ve
altýnda olan bu alanlarla
sorumluluklarý hakkýnda
Kooperatifimizin ilgisi bulunmuyor.
Hýdýr Balaban
hatýrlatmalarda bulundu.
Eleþtiriler yapýlýrken biraz insaflý
Balaban, konuyla ilgili
olunmasýný istiyoruz. 1983 yýlýnda yapýlan
açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
anlaþmadan dolayý bugün bizim eleþtirilmemizin
insafa sýðmadýðýný düþünüyoruz.
“Çorum Sanayi Sitemizde son zamanlarda
bazý kimselerin Kooperatifimiz yönetimini
Burada esnafýmýzýn bir þeyi daha bilmesinde
acýmasýzca eleþtirdiklerini öðrendik ve bu durum
fayda görüyoruz. Þu ana kadar Kooperatifimiz
karþýsýnda hayli üzüldük.
mülkiyetinde bulunan itfaiye arsasýnýn yeri,
heyelan bölgesinde kalmýþ olduðundan belediye
Dile getirilen iddialara göre güya Belediye
ile yer takasýna girildi. Heyelan bölgesinde kalan
ile anlaþmýþ, Sanayi Sitesi’ndeki Kooperatifimize
400 metrekarelik itfaiye arsamýzýn yerine
ait yeþil alanlarý hiçbir bedel almadan vermiþiz.
sitemizde yapýlan 162 iþyerinin alt tarafýnda 246
Bu acýmasýz tenkitler karþýsýnda basýn aracýlýðýyla
metrekarelik bir arsa ile takas yapýldý.
kamuyonu bilgilendirme ve gerçekleri paylaþma
gereði duyduk.
Bizim vermiþ olduðumuz arsaya 60 bin TL
deðer biçildi. Belediyenin vermiþ olduðu arsaya
26 Nisan 1976 yýlýnda Çorum
da 60 bin 270 TL deðer biçildi. Fark olan 270 TL
Belediyesi’nden alýnan, Kooperatifimize ait olan
Belediyeye ödenerek arsa takasý gerçekleþtirildi.”
31 pafta, 892 ada, 140 parsel numaralý 1 milyon
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Kiler’de Çorum tanýtýmý
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
Kiler Dergisi’nin Seyahatname sayfalarýnda Çorum tanýtýldý.
‘Tarihe ýþýk tutan þehir’ baþlýðýyla verilen yazýda, sadece Türkiye deðil, dünya genelinde
leblebisiyle tanýnan Çorum’un sadece leblebi ile anýlmasýnýn haksýzlýk olduðuna dikkat çekilerek,
doðasý, binlerce yýl önceye Hititlere kadar uzanan tarihiyle Çorum’un kesinlikle gezi duraklarý
arasýnda olmasý gerektiði vurgulandý. Çorum’la ilgili fotoðraflarýn da verildiði yazýda, Çorum’un
tarihi geçmiþi, doðal güzellikleri detaylý bir þekilde anlatýldý.
11
12 ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
‘En büyük sorumlu AB’dir’
A
vrupa Birliði Bakaný ve Baþ
müzakereci Volkan Bozkýr,
Yunanistan'da Syriza Partisi'nin
seçimlerde birinci parti çýkmasýný
deðerlendirdi.
Syriza'nýn Türkiye’ye karþý
olumsuz bir politika izlemesini
beklemediklerini söyleyen Bozkýr,
seçimde üç Türk asýllý milletvekilinin
parlamentoya girmesinin önemli
olduðunu ifade etti.
AB Bakaný Bozkýr, Yunanistan’ýn
bu duruma gelmesindeki en büyük
sorumlunun ise Avrupa Birliði
olduðunu belirtti.
"TÜRKÝYE ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝ
BOZULMAZ"
‘Çok deðiþik bir oluþum olmasýna
raðmen, sanýyorum Türkiye ile ilgili
dosyalar önüne konulduðunda Türkiye
ile iliþkilerin bozulmasýný göze
alabilecek bir tablo ortaya
çýkmayacaktýr.
Sayýn Baþbakanýmýz Yunanistan
ziyareti sýrasýnda tam ayrýlýrken
Syriza’nýn Baþkaný ile havaalanýnda
bir saat kadar bir görüþme yaptý. Daha
iktidara gelmeden bu görüþmenin
yapýlmasý, iktidara geldikten sonra
yapýlmasýndan daha iyi oldu. Birçok
konu görüþüldü. Dolayýsýyla þu anda
bu partinin Türkiye ile ilgili
politikalarýnda sýkýntý ile baþlayacaðýný
beklemek doðru deðil.’
figürlere bakarak Euro’ya aldý.’
"AB YANLIÞI YANLIÞLA
ÖRTTÜ"
‘Avrupa Birliði bir yanlýþý yaptý,
yanlýþý yanlýþlýkla örttü, çünkü doðru
olaný Yunanistan’ý Euro bölgesinden
Drahmi’ye tekrar göndermekti.
Yunanistan’ý kurtarma operasyonu
ikinci yanlýþ oldu. Çünkü borçlarýný
sildiler, muazzam krediler verdiler ve
bunun karþýlýðýnda da Yunanistan
halkýnýn çok büyük cefa çekmesini þart
koþtular.’
"SOYDAÞLARIMIZIN
SEÇÝLMESÝ ÖNEMLÝ"
‘Syriza’nýn soydaþlarýmýzdan üç
kiþiyi listelerine koyup seçtirmesi bir
anlamda onlarla ilgili politikalarý
bakýmýndan önem arz ediyor.’
"BAÞ SORUMLU AVRUPA
BÝRLÝÐÝ"
www.corumhakimiyet.net
"SYRÝZA’NIN ÝÞÝ KOLAY
DEÐÝL"
‘Avrupa Birliði’nin çok büyük
hatasý var. Yunanistan’ýn bugünlere
gelmesindeki en baþ müsebbip bence
Avrupa Birliði’dir. Avrupa Birliði,
Yunanistan’ýn Euro’ya geçiþini hak
etmediðini bildiði halde, yanlýþ figürler
ortaya sürdüðünü bildiði halde, baþka
Syriza’nýn iþi aslýnda çok kolay
deðil. Muhalefetken tenkit etmek, ben
þunu yapacaðým demek kolay ama
iktidar olduðunuzda neticede bugünkü
durumu daha da kötüye götürecek
tedbirleri deðil, daha iyiye götürecek
tedbirleri almanýz lazým.(AHaber)
Çoðumuz diþimizi sýkýyoruz
Ç
oðunlukla stres ve huzursuzluktan kaynaklanan diþ gýcýrdatma toplumun yüzde 70’ini etkiliyor.
Diþ Hekimi Emek Saran, modern çaðýn hastalýðý olarak tanýmladýðý Bruksizm’in tedavisinin önemine dikkat çekerek, hastalýðýn 2 yaþýndaki bir çocukta da, 70 yaþýndaki bir yaþlýda da görülebildiðini belirtti.
Saran, “Bruksizm, tedavi edilmediði takdirde çene ekleminin etkilenmesi sonucunda yüzde asimetri, yüz þeklinde geniþleme, aðzý açamama ya da çene kilitlenmesine yol açabilen genellikle uyku sýrasýnda,
bilinç dýþý yapýlan bir eylemdir” dedi.
HER 10 KÝÞÝDEN 7’SÝ DÝÞLERÝNÝ SIKIYOR
Giysi ve aksesurlar
saðlýðýnýzý tehdit ediyor
G
üzel görünmek adýna
kullanacaðýnýz aksesuar ve
giysilerin omurga saðlýðýnýzý tehdit
eder hale gelmemesine dikkat edin.
Modaya uygun giyinirken
omuzunuzun sýkýþmasýna,
giydiklerinizin sizi “fýtýk” etmesine
izin vermeyin. Fýtýðý, omurga
eðriliði-kaymasý, skolyoz sorunu ve
benzeri rahatsýzlýðý olanlarýn
modaya uyarken, giydiklerini ve
aksesuarlarýný dikkatli seçmeleri
gerektiðini kaydeden Doç. Dr.
Çaðatay Öztürk, omurga saðlýðýnýn,
tüm bedenin dengesi için çok
önemli olduðunu söyledi.
Omurga saðlýðýný korumanýn
birinci yolunun, omurgaya aþýrý yük
binmesine neden olacak
kýyafetlerden kaçýnmak olduðunu
vurgulayan Öztürk, “Örneðin iþ ve
gece hayatýnda þýklýðýnýzý
tamamlayan yüksek topuklu ve
gösteriþli ayakkabýlarýn uzun vadede
omurganýzda ciddi problemlere
sebep olma riski var.
“Topuklu ayakkabýlar ayak
anatomisini bozarak vücutta ciddi
problemlere yol açýyor.Topuklu
ayakkabý giyildiði takdirde vücudun
kuvvet merkezinde öne doðru
kayma oluþuyor; bu da kalça ve
omurganýn hizasýný bozuyor.” diyen
Çaðatay Öztürk, sonucun ise bel
aðrýsý ve omurgada þekil
bozukluðuna varabileceðini
belirtiyor. Ayaðý destekleyen
ayakkabýlar giymek, düztabanlarýn
omurgasýný dengede tutmak için
ayakkabý içine ortopedik destek
koymasý yapýlabilecekler arasýnda”
dedi.
CÜZDANLARINIZ
GÜLLE, ÇANTALARINIZ
BETON ETKÝSÝ YAPMASIN
Sýký sutyenler ve çapraz sporcu
sutyenlerine de dikkat edilmesi
gerektiðini belirten Doç. Dr.
Çaðatay Öztürk, “Benzer þekilde
boyundan baðlý giysiler giydiðinizde
omuz, sýrt ve boyun saðlýðýnýzý riske
atmýþ olursunuz. Oturarak iþ
yapýyorsanýz ayaklarýnýzýn yere
saðlam basmasýný saðlayacak
ayakkabýlar giyin. Cüzdanýnýz bile
omurganýza aðýrlýk yapýyor ve
dengesini bozuyor. Gülle gibi
cüzdanlardan kaçýnýn. Boynunuza
uzun süreli aðýr kolyeler takmayýn.
Kalem etekler dizleri bitiþtirdiði için
dengeli yürümeyi zorlaþtýrýr. Ayrýca
hareketi kýsýtladýðý için disklerde
sorunlara yol açabilir. Zayýf
görünmek ya da vücudunuzu
toparlamak için giydiðiniz korseler
çok sýký ve esnemiyorsa omurgaya
basýnç uygulayarak disklerinizi
tehlikeye sokabilir” þeklinde
konuþtu.
ÇANTANIZ HEM
TARZINIZI, HEM
SAÐLIÐINIZI YANSITSIN
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk,
günlük çantalarýn daha ziyade iþ için
veya okul kitaplarýnýn taþýnmasý
durumunda ise aðýrlýðý eþit daðýtmak
için çok bölmeli olmasýna dikkat
edilmesi gerektiðini vurguladý.
“Mecbur kalmadýkça günlük
kullaným için büyük çanta almayýn”
uyarýþýmda bulunan Öztürk, “Çanta
büyüdükçe içine dolduracaðýnýz
objeler artacak ve aksesuarýnýz
omurganýzýn taþýyacaðýndan daha
aðýr hale gelecektir. Bu durum
‘omuz sýkýþmasý’ denen rahatsýzlýða
sebep olabilir.”
Doç. Dr. Çaðatay Öztürk, çanta
kullanýmý konusunda ise þu bilgileri
verdi;
Sýrt çantasý: Sýrt çantasý
kullanmayý tercih ediyorsanýz vücut
aðýrlýðýnýzýn yüzde 15’ini
geçmemesine özen gösterin.
Askýlarý sert ve dar ya da fazla
gevþek sýrt çantasý kullanmayýn.Sert
askýlar bel, boyun ve sýrtýnýzdaki
bað dokusuna zarar verir.
Tekerlekli çantalar: Gün
içerisinde veya seyahatte
evraklarýnýzý-bilgisayarýnýzý taþýmak
için kullandýðýnýz tekerlekli çantalar
her ne kadar pratik olsa da merdiven
ya da yokuþ çýkarken aðýrlýðýyla
omurganýzý zorlayabilir.
Kol çantasý: Kol çantanýz vücut
aðýrlýðýnýzdan yüzde 10’undan hafif
olsun. Çantanýzý omuzda taþýmayý
tercih ediyorsanýz uzun süre tek
tarafta taþýmak yerine yer deðiþtirin.
Tek taraflý çanta kullanýmý aðýr
postür bozukluklarýna neden olmasa
da omurgayý zorladýðý için
dengesizliðe neden olabilir.(Haber7)
Diþlerini gýcýrdatan ve bunun sonucunda sürekli olarak çene ve baþ
aðrýsý çeken kiþilerin çoðunda görülen hastalýðýn belirtileri diþlerde
aþýnma ve kýrýlma, çene ekleminde aðrý, baþ ve kas aðrýsý olarak biliniyor. Her 10 kiþiden 7’sinin diþlerini sýktýðý yaygýn bir hastalýk olarak
kendini gösteren bruksizmle ilgili olarak Emek Saran þöyle konuþtu:
“Eðer kiþinin kendisinde ya da yakýnýnda diþleri birbirine sürtme, gýcýrdatma veya çeneyi sýkma gibi istem dýþý ve fonksiyonel olmayan davranýþ biçimi varsa hemen bir doktora baþvurulmasý gerekir. Diþ gýcýrdatma ve sýkmanýn kiþiye verdiði fiziksel zarar gerçekten de büyüktür.
Normal çiðneme kuvvetiniz, 27 kilogramdýr. Diþlerimizi sýkarken
uygulanan ýsýrma kuvveti ise 400 kilogramdýr. Diþlerinizle bir otomobili hareket ettirebilirsiniz. Kol kasý için 10 kilogram aðýrlýkla çalýþan bir
kadýnýn, çene kasý ve eklemini gece boyunca ne kadar zorladýðýný anlayabiliriz. Bu kasýn büyümesi maalesef yüz ovalini deðiþtiriyor, yüzde
asimetri oluþturuyor. Bu durum, estetik görünümü de ciddi bir þekilde
etkiliyor” diye ifade etti.
DÝÞLERÝN YAPISAL BOZUKLUÐUNA DÝKKAT!
Diþlerin yapýsal bozukluklarýnýn da neden olduðu bu rahatsýzlýðýn
genellikle psikolojik bir sorun olarak kendini gösterdiði ve ruhsal kökenli fiziksel rahatsýzlýklar grubuna girdiðini belirten Saran, “Bruksizm’i duygularýn bedensel olarak dýþavurumu diye tanýmlayabiliriz.
Genellikle uykudayken ortaya çýkýyor. Stres, depresyon, anksiyete, huzursuz bir yaþam bu hastalýðýn nedenlerinden sadece birkaçý. Çiðneme
yüzey düzensizlikleri, yüksek yapýlan diþ dolgularý, intestinal parazitler,
alerjiler, endokrin bozukluklar gibi lokal ve sistemik nedenler de diþ
sýkmaya neden olan diðer fiziksel belirtilerdir. Çiðneme yüzey düzensizlikleri, yüksek yapýlan diþ dolgularý, intestinal parazitler, alerjiler, endokrin bozukluklar gibi lokal ve sistemik nedenler de diþ sýkmaya neden olan diðer fiziksel belirtiler olarak dikkat çekiyor” dedi.
“GECE YATARKEN ÞEFFAF PLAK KULLANILABÝLÝR”
Anksiyete yani kaygý halinin yaygýn olduðu bu hastalýðýn tedavisinde diþ doktoru ve psikiyatristin eþ zamanlý çalýþmasýnýn büyük önem
taþýdýðýný vurgulayan Saran, “Hastalýðýn tedavisi, diþ hasarýnýn büyüklüðü ve muhtemel sebebine dayanarak diþ doktoru tarafýndan hastaya
uygun olarak belirleniyor. Kiþiye özel hazýrlanan, gece yatarken kullanýlan þeffaf plaklar en sýk uygulanan tedavi yöntemidir. Bu plaklarýn
kaslarý, diþleri ve çene eklemini koruyucu ve tedavi edici görevi vardýr.
Bu tedaviyi uygulayan doktorunun özel eðitim almýþ olmasý gerekiyor.
Kiþinin aðýz içi muayenesi sonunda diþlerin yapýsý, yanakta diþlerin oluþturduðu iz, diþlerin iliþkileri, yüz kaslarý ve çiðneme kaslarý de-
taylý olarak inceleniyor. Kiþinin sorununa yönelik, herkese farklý kalýnlýk ve yapýda plak hazýrlanýyor. Gece plaklarý, sadece diþleri korumaya
yöneliktir. Ancak, Bruksizm’e neden olan, kiþinin iç dünyasýnda ya da
yaþamýnda duygu bütünlüðünü bozan nedenlerin ortadan kaldýrýlmasý
psikiyatristin yardýmýyla mümkündür. Çocuklar içinse, diþ doktoruyla
birlikte çocuk psikiyatristine baþvurmak gerektiðini söylemeliyim” ifadesinde bulundu.
BRUKSÝZM HASTALIÐININ SOSYOLOJÝK BOYUTU
VAR
Cinsiyet ayrýmý gözetmeyen bu hastalýða modern toplumlarda erkeklerde, kýrsaldaysa kadýnlarda daha sýk görüldüðünü belirten Saran,
”Kýrsal kesimde yaþayan kadýnlarda duygularý bastýrma, kendini ifade
etmede zorlanma gibi durumlar hastalýðýn nedenlerinin baþýnda geliyor.
Son yýllarda çocuklarda da artýþýn olduðu, çocuklarýn uyku sýrasýnda
diþlerini gýcýrdattýðý aileler tarafýndan söyleniyor” dedi.
Yaþam koþullarý içinde zorlanan, travmalar yaþayan ve yarýþ atý gibi baský altýnda bulunan, 7-14 yaþ arasýndaki çocuklarýn yüzde 77’sinde
diþ gýcýrdatma görüldüðü bilgisini veren Saran,” 4-6 yaþ çocuklarýn
yüzde 31’inde bu rahatsýzlýðýn görülüyor. Öyle ki, 3 yaþýndaki çocuklara dahi plak kullandýrýlýyor. Eðer erken yaþlarda koruyucu tedaviler yapýlmazsa henüz büyüme ve geliþmesi devam eden çocuklarda hem diþlerde hem de çene ekleminde kalýcý hasarlar oluþabiliyor” dedi.
ALTERNATÝF TEDAVÝ YÖNTEMLERÝ
Emek Saran hýzla geliþen tedavi yönetmelerine bir yenisinin daha
eklendiðini belirterek þu önerilerde bulundu.” Yetiþkinler için kullanýlan
Botoks yöntemi, yüzde bulunan fazla kaslarýn kuvvetlerinin dengelenmesi amacýyla uygulanan yöntemdir. Yüzünüzde diþlerinizi sýkmanýzý
saðlayan iki kas bulunuyor. Kol kasýnýzý çalýþtýrýp güçlendirmeniz gibi
bu kaslar, diþ sýkma alýþkanlýðý olanlarda daha da kuvvetleniyor. Kas
kuvvetini azaltma etkisi nedeniyle, ilk olarak fizik tedavi uzmanlarý tarafýndan kullanýlan yöntemle, aþýrý kuvvetlenmiþ kasa Botoks uygulanýyor. Dolayýsýyla kas normal kuvvetine getiriliyor. Böylece diþler daha
az sýkýlýyor ve diþlere daha az zarar veriliyor.”(Haber7)
Çikolata yerine keçiboynuzu
U
zmanlar, çikolata yerine kalori ve kafein miktarý daha düþük olan
keçiboynuzunu tüketmeyi önerdi.
Keçiboynuzunun çikolata yerine tüketilmesini öneren Uzman Diyetisyen Þebnem Kandýralý þu bilgilere yer verdi: “Keçiboynuzu lifi 24
polifenolik bileþik içerir, bunlardan %26’sý flavonoidlerdir. Flavonoidler çok güçlü antioksidan özellik gösteren bitkisel bazlý bileþiklerdir.
Keçiboynuzu ayný zamanda belirgin miktarda antioksidan bileþikler
olan kuersetin ve mirisetin içerir. 1 adet orta/büyük boy keçiboynuzu
yaklaþýk 31 kaloridir."
ÇOCUK FELCÝNÝ ÖNLEMEDE ETKÝLÝ
Keçiboynuzunun tedavi amacýyla da kullanýldýðýna deðinin Kandýralý:"Keçiboynuzu bir kimyasal olan tanenlerden gallik asit içerir, analjezik, anti bakteriyel, anti alerjik, anti viral, antioksidan ve antiseptik
özellik gösterir. Gallik asit çocuklarda çocuk felcini önlemede ve tedavide etkilidir. Keçiboynuzu sindirimi düzenler ve kandaki kolesterol seviyesini düþürür. Hem çocuk hem de yetiþkinlerde 15-20 grama kadar
keçiboynuzu ishal tedavisinde kullanýlýr. Yapýlan bir çalýþmaya göre
yüksek kolesterol seviyelerine sahip bireylere çözünmez keçiboynuzu
lifi verildiðinde total kolesterolleri %18 ve LDL kolesterolleri %23 oranýnda düþtüðü gözlenmiþtir.
Keçiboynuzu kafein içermediði için yüksek tansiyonu olan bireyler tarafýndan da kullanýlabilir. Keçiboynuzunun düzenli kullanýmý akciðer kanserini önlemede yardýmcýdýr. E vitamini içeriði ile öksürük, grip,
anemi ve osteoklazi tedavisinde yardýmcý olur. Fosfor ve kalsiyum zenginliði sebebiyle osteoporoza (kemik erimesi) karþý savaþýr.
Keçiboynuzu çikolataya karþý süt içermeyen bir alternatif olarak
laktoz intoleransý veya süt alerjisi olanlara için kullanýlýr. Çikolataya göre yað, kalori ve kafeinden düþüktür, bu anlamda kilo kaybýnada yardýmcý olur.
ÞEKER ÝLAVESÝ ÝÇERMÝYOR
Keçiboynuzu doðal olarak tatlýdýr çikolata gibi eklenmiþ þeker ilavesi içermez. Keçiboynuzu tohumlarýndan elde edilen tragasol adlý
zamk benzeri madde fýrýn mamülleri, dondurma, jöleler, reçeller, salata
soslarý, peynir, konserve etler, salam gibi iþlenmiþ et ürünleri, hardal ve
diðer gýda ürünlerinde bir stabilizatör ya da koyulaþtýrýcý madde olarak
kullanýlýr. Keçiboynuzu tozu kakao tozu veya çikolata yerine kek, kurabiye ya da þekerlemelerde kullanýlabilir. Sýcak içecekler kahve yerine
keçiboynuzu tozu kullanýlarak yapýlabilir. Kurabiye veya kek yapmak
için damla çikolatalar yerine keçiboynuzu parçalarý kullanýlabilir.”
(AA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Baba sözler 19
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:7 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Kânun-i Sâni 1430 Kasým:82
2015
28
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
05.18
06.47
12.00 AKÞAM 17.01
14.35 YATSI
18.23
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
Ýhtiyaç halinde en kötü kýz evladý en iyi gelinden iyidir. Çünkü birine emrederken diðerine arz
etmek durumunda kalýrsýn. Bu yüzden sakýn ola
kýzlarýný ihmal etme.
* Ey oðul;
OCAK
Yavuz Sultan Selim Hânýn Kâhire'yi
fethi (1517) - Ayandon Fýrtýnasý Mîsâk-ý Millî'nin Osmanlý Meclisi'nde
kabûlü (1920)
ÝMSAK
GÜNEÞ
* Ey oðul;
Ya hep hayýrlý ve fâideli
konuþunuz! Yâhut susunuz!
Hadîs-i þerîf
Eskiden babalarýmýz eskimeden atmaz,
ihtiyaç olmadan almazdý. Þimdi eskimeden
atmaya ihtiyaç olmadan almaya ve sonra da
geçimde zorlanmaya baþladýk. Geçimde zorlanmamak için israftan ve cimrilikten uzak kalmaya
çalýþ oðul.
* Ey oðul;
Önceden babalarýn hatasýný bebeler çekerdi.
Þimdi bebelerin hatasýný babalar çekiyor.
Emekli olduktan sonra ek iþte çalýþmaya veya
kredi / kefillik borcunu ödemeye çalýþýyorlar. Sen
sen ol ahir ömründe babana sýkýntý çektirmeye
çalýþ. Kaybedersen çok arasýn.
* Ey oðul;
Eþ: Eþ-siz olursa o evde huzur olur. Onun için
eþini daima eþ-siz olarak tutabilmenin gayreti
içerisinde olmaya çalýþ ki, cenneti daha dünyada
iken yaþayasýn.
* Ey oðul;
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
dualarýn tesiri gizlidir.
* Ey oðul;
Mesleðinde fark yaratanlarýn farkýnýn
olmadýðý toplumlarda zamanla fark olmaz. Bunun
için fark yaratanlarýn farkýný her daim fark et oðul.
* Ey oðul;
* Ey oðul;
Acýlý günlerde sevdikMahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
lerin yanýnda olursa güzel
Sivil Savunma Uzmaný
ama sevmediklerin yanýnda
olabilirse daha güzeldir.
Bunun için özel günleri iyi deðerlendir ki, ufak
tefek kýrgýnlýklar bertaraf olsun.
* Ey oðul;
Allah hayatta her insana mutlaka bir fýrsat
verir. Lakin kimi kullanýr kimi de kullanamaz.
Onun için fýrsatý kullanamayanlardan ders al ki,
sen ayný hataya düþme.
* Ey oðul;
Yaþlýsýna sahip çýkamayan toplum, uçuruma
doðru koþan çocuk gibidir. Bunun için baþta aile
büyükleri olmak üzere tüm yaþlýlara sahip çýkmaya çalýþ. Çünkü hangi duanýn hangi belayý
bertaraf edeceðini bilemezsin. Unutma oðul,
Hele bir revaçtan düþmeye bak / dost sandýklarýn anýnda olur senden ýrak. Bu yüzden hiçbir
zaman gerçek dostlarýný ihmal etme. Çünkü son
demde muhtemelen salýndan onlar tutacaktýr.
* Ey oðul;
Mevzuatçý amire normal dönemlerde
genelde hep kýzýlýr, eleþtirilir. Yalnýz bir iþ baþa
geldiðinde haklýlýðý ortaya çýkarsa özür dilenip ilk
önce teþekkür edilir. O yüzden mevzuatçý amire
kýzmak yerine ondan faydalanmaya çalýþ.
* Ey oðul;Çok soru sorma bana. Büyük
davalara kafa yorma. Þimdi ne ben anlatabilirim
ne de sen anlarsýn. Boþ ver mahþere kalsýn. Ama
dikkat et sakýn ha ahrette davalý olmayasýn.
*
AMÝRE VEFA: Osmancýk eski ilçe müftüsü
Abdullah ÞAHÝN (Yozgat - Þefaatli) hocamýzý
saygýyla yâd ediyorum. (yazara öneri: 536
5681141)
Terede ýspanaktan daha çok demir var!
U
zman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, tere
de ýspanaktan daha çok demir olduðunu dile getirdi
Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç,
tere’nin A , B2, K,E ve PP vitaminlerini
içerdiðini ifade ederek, þu bilgilere yer verdi:
"A vitamini, güçlü bir antioksidan
için iyi bir kaynaktýr. Tere’de bulunan K vitamini, bir kadýnýn tavsiye edilen günlük
miktarý yaklaþýk% 100 saðlar. Sadece 1 su
bardaðý su teresi damar sertliði önlemek
için gösterilmiþtir ve güçlü kemikler için
gereklidir.Tere, vitamin yönünden özellikle
C vitamini yönünden pek zengindir. Ispanak dediðimizde hepimizin aklýna demir
gelir fakat tere demir bakýmýndan ýspanak-
tan daha zengindir. Ýyottan yana da zengin
olduðu gibi, fosfor, manganez, bakýr gibi
diðer madensel tuzlarý da barýndýrýr. Ýyi bir
kabýzlýk gidericidir. Kronik bronþit ve diðer
göðüs hastalýklarýnda, balgam sökmeye
yardýmcýdýr.
Göðüs anjininde de yararlýdýr. Öksürüðü keser. Yalnýz bu gibi hastalar suyunu
içmelidirler. Damla ve romatizma hastalarý
için çok þifalý bir bitkidir. Tere ayný zamanda kan þekerini azaltýr,vücuttaki zararlý
bakterileri öldürür ve baðýrsak solucanlarýnýn düþmanýdýr.Kilo verilmesine de yardýmcý olan bu bitki yað yakýcýdýr ve zayýflamaya yardýmcý olur.
ISPANAK
Ispanak güçlü antioksidanlardan biridir. A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açýsýndan oldukça zengin bir
besindir.Yumurtalýk, meme ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeþitli kanser
türleri ile mücadeleye yardýmcý olur. Araþtýrmalarda, ýspanaðýn yaþlanma ile iliþkili
beyin fonksiyonlarýndaki düþüþü azalttýðý
ve kalp-damar hastalýklarýna karþý koruyucu etkisi olduðu gözlemlenmiþtir. Ispanak vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr ve vücuda kuvvet verir. Yorgunluðu
giderir. Zihni kuvvetlendirir.
Yaþlýlýða baðlý öðrenme güçlüklerini iyi gelir. Ispanak,
kansýzlýða iyi gelmesinin yanýnda soðuk algýnlýðý, aðýz, boðaz ve göðüs hastalýklarýna
karþý da faydalýdýr. Yüksek tansiyona karþý
savaþ açar. Sinirleri yatýþtýrýr ve sakinlik
verir. Sindirimi kolaylaþtýrýr. Ýdrar söktürücüdür. Hemoroite (Basur) iyi gelir. Yara ve
yanýklarýn iyileþmelerini hýzlandýrýr. Kemikleri ve diþleri güçlendirir. Diþ çürümelerini önler. Kolesterolü düþürür. Þeker
hastalarýna yararlýdýr." (TRTHaber)
METEOROLOJÝ
2.6808
2.6823
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
2.3660
2.3664
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
NÖBETÇÝ ECZANELER
ESER ECZANESÝ
ESER HIÞIR
OSMANCIK CAD. NO
: 44/C - ULU CAMÝ VE
YAZI ÇARÞI ARASI
212 28 57
Dünya da ve ahrette
herkes herkesin yüzüne bakabilmeli. Bunun için yüze
bakamayacak
þekilde
davranýþta
bulunmaktan
kaçýnmaya çalýþ. Sonra
mahcubiyet yaþarsýn ve
üzülürsün.
13
AKMAN
ECZANESÝ
AYLÝN AKMAN ANAKLI
BAHABEY CD. NO:103/A
- YEÞÝL FIRIN YANI
221 21 11
VEFAT EDENLER
1-Kýlýçören Köyü' nden gelme, Sami, Þahin, Yýlmaz
ve Mustafa YETÝK' in babasý, Eski Duvar Ustasý; Ali YETÝK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Gram
ALIÞ
97,90
SATIÞ
97,98
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
Soðuðun þiddeti 2
Tahsil hayatýndan sonra Hilmi efenZehra haným çocuðunun böyle bir
di ona müteahhitlik yapma teklifinde buaileye evlat olarak kabul edilmesine çok
lundu.
sevinmiþti.
Hilmi efendinin maddi katkýsý ve
Ama hem kalbi hemde göz yaþlarýný
Mehmedin mühendislik bilgisi birleþince
dindirmesi mümkün deðildi.
kýsa zamanda büyük baþarýlar elde etmiþMehmet okulda kendisini nur taleti..
besi arkadaþlarý ile birlikteliði ona ayrý bir Raþit Yücel
rasityü[email protected]
Bu arada üvey babada o þiddetli halgüzellik saðlamýþtý.
corumhakimiyet. net lerini býrakýp namaza falan baþlamýþ, halHilmi efendi ve Emine hanýmýn güleri düzelmiþti.
zel davranýþ ve merhametleri de bu güzelliðe ekAnnesi ile üvey oðlu Mehmedin ofisine gellenince Mehmet hem derslerinde hem de manediler, Mehmet onlarý büyük bir edep ile karþýladý
vi Dünyasýnda çok üstün baþarýlar elde etmiþti.
ellerini öptü. Üvey baba:
Üniversite imtihanlarýnda yüksek puan ile
"Oðlum bana hakkýný helal et ,senin kýymeinþaat mühendisliðini kazandý.
tini bilemedik"
Ýstanbul Teknik Üniversitesinde tahsile gi"Ne yapalým babacýðým kýsmet böyle
derken Emine haným ve Hilmi bey göz yaþlarýimiþ,ne demek helal olsun"
ný tutamadýlar..
Hilmi efendi ve Emine haným cemiyet haTahsil hayatýnda da onun maddi ihtiyaçlarýyatýna böyle güzel bir genci kazandýrdýklarýnýn
ný karþýladýlar.
sevinci içindedirler.
Annesi ile devamlý mektup ve telefonlar ile
Yýllar böylece gelip geçti..
haberleþen Mehmet nihayet okulunu üstün bir
baþarý ile bitirmiþti.
Mehmed’in evliliðini de Hilmi efendi ve
Emine haným üstlendi.
Okul süresince dershanede kaldýðý Nur talebeleri ve cemaat ile çok güzel hizmet günleri geNur talebesi bir haným ile evlendi Mehmet..
çirmiþti.
Nur hizmetinde maddi ve manevi üstün feTeklif edilen hizmetlerden kaçmýyor, tam
dakarlýklarý devam etti.
bir fedailik mertebesini elde ediyordu..
Bir soðuk kýþ günüden sonra taze gül çiçek-
Yýl:25 Sayý: 7109
28 OCAK 2015
ÇARÞAMBA
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
CHP’den kardeþ
belediyecilik adýmý
EROL TAÞKAN
HP Genel Baþkan
CYardýmcýsý
Veli
Aðababa CHP Ýl
Baþkanlýðýný ziyaret
ederek, CHP olarak
baþlattýklarý kardeþ
belediyecilik projesi
hakkýnda bilgi verdi.
Aðababa, Ýstanbul
Sarýyer Belediyesi ve
Ankara Yenimahalle
Belediyesi ile
Oðuzlar, Mecitözü ve
Aþdaðul Belediyesi'ni
kardeþ belediye
yapacaklarýný açýkladý.
Mecitözü,
Oðuzlar ve Aþdaðul'a
kardeþ geldi
CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse, CHP Ýl Baþkaný
Gürsel Yýldýrým, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere ve
partililer tarafýndan
karþýlanan Veli
Aðababa ve
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðababa, dün Çorum’a geldi.
beraberindekiler,
düzenlenen basýn
toplantýsý ile kardeþ
belediyecilik projesi
hakkýnda bilgi verdi.
Gürsel Yýldýrým
ve Tufan Köse'nin
selamlama konuþmasý
ile baþlayan toplantýda
açýklamalarda
bulunan Veli Aðababa,
imkaný çok olan
CHP'li belediyelerin,
imkanlarý kýsýtlý olan
belediyelere destek
vereceðini belirterek,
Ýstanbul Sarýyer
Belediyesi ve Ankara
Yeni Mahalle
Belediyesi'nin
Oðuzlar, Mecitözü ve
Aþdaðul belediyeleri
ile kardeþ belediye
protokolü
imzalayacaklarýný
sözlerine ekledi.
Gündeme iliþkin
olarak da
deðerlendirmeler
yapan Veli Aðababa,
Türkiye'nin en baþarýlý
belediyelerinin,
CHP'li belediyeler
olduðunu söylediði
basýn toplantýsýnda
CHP'li belediyelerin
destan yazdýðýný,
hükümetin yapmasý
gereken iþyerin CHP'li
belediyeler eliyle
yapýldýðýný ifade etti.
Veli Aðababa, partisinin kardeþ belediyecilik projesi hakkýnda bilgi verdi.
Altýn Kep’ten ödülle döndüler
B
ahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya
Uluslararasý Altýn Kep
yarýþmasýndan ödülle
döndü.
Türkiye Aþçýlar
Federasyonu ve Antalya Mutfak Þefleri Birliði Derneði ANFAÞ iþbirliði ile gerçekleþtirilen yarýþmaya bu yýl Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Bölümü öðretmenleri
Nuran Köse Özkurþunlu ve Sever Serim ile
12.sýnýf öðrencilerinden Melike Aydemir,
Hasret Çalbýyýk, Hatice
Ergin ve Aysuda Þafak’tan oluþan grupla
katýlan okul, üçüncülük
ödülüne layýk görüldü.
Okul idaresinden
yapýlan açýklamada,
Dalgýçlar Çiftliði Genel
Müdürü Direnç Dalgýç,
Kamil Koç firma sahibi
Ali Evlüce ve Behiye
Karakaya’ya, mesleki
eðitime ve Çorum’un
tanýtýmýna saðladýklarý
destekten dolayý teþekkür edildi. (Haber Merkezi)
Okul üçüncülük ödülüne layýk görüldü.
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’da CHP’nin
sözcüsü olacaðým’
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, merkez ve ilçelerde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
C
HP Çorum
Milletvekili
Tufan Köse, Çorum
merkez ve bazý
ilçelerde ev, iþyeri ve
köy ziyaretlerinde
bulundu.
Ziyaretlerinde
partisinin politikalarý
hakkýnda
açýklamalarda
bulunan Köse, seçim
dönemi boyunca
Çorum'da CHP'nin
sözcüsü olacaðýný
söyledi.
Konuþmalarýnda
çiftçi, iþçi, esnaf ve
emekli kesimin
sorunlarý, eðitim
reformlarý, basýn
özgürlüðü gibi
konular, gerekli
görülen sosyal
yardýmlar olmak
üzere daha birçok
konuda net objektif
parti programý
belirlediklerini ifade
eden Köse, her eve
asgari maaþ ve geçim
düzeyinde net nakit
yardýmý yapýlacaðýný,
ayrýca bu konularýn
CHP iktidarýnda
yasal düzenlemeler
kapsamýnda
kanunlaþtýrýlýlacaðýný
belirtti.
Taþeron iþçilerin
çalýþma koþullarý ve
özlük haklarýna da
deðinen Köse,
taþeronlarýn daimi
iþçi statüsüne
Köse, Çorum'da CHP'nin sözcüsü olacaðýný söyledi.
Tufan Köse, ziyaret ettiði ilçelerde vatandaþla buluþtu.
kavuþturulmasý
gerektiðini anlattý.
Çiftçilere maliyeti
üzerinden mazot
satýþýnýn
gerçekleþmesi,
yapýlan tarýmsal
üretimlerde üretim
maliyetleri temel
alýnarak verilecek
fiyat aralýðý, bu
baðlamda etkin pazar
ve zararsýz satýþ
olanaðý
saðlanacaðýný
kaydetti.
Köse,
emeklilere dini
bayramlarda
ikramiye ve asgari
geçim standartlarýna
göre maaþ
iyileþtirmesi, esnafa
sigorta desteði,
çalýþana asgari geçim
düzeyinde maaþ
düzenlemeleri
yapýlacaðýný da
sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
sürdüren Bozdoðan,
Mecitözü ilçesine
baðlý köyleri ziyaret
ederek üyelerle
görüþmeler yaptý.
Merkezde de bir
grup parti üyesi ile
bir araya gelen
Bozdoðan, Mart ayý
içerisinde yapýlmasý
düþünülen ön seçim
öncesi tüm adaylara
baþarýlar diledi.
Bu demokratik
seçimde bir önce
dönemde olduðu gibi
hiçbir adayý ve
çalýþma ekibini
kýrmadan bir seçim
çalýþmasý
yürüteceðini
kaydeden Muharrem
Bozdoðan, tek
hedefinin partisini
iktidara taþýmak
olduðunu söyledi.
Bozdoðan, "Benim
için önce partim
gelir. Þahýslar gelir
geçer. Partimizi
iktidara taþýmak her
CHP'li gibi benimde
birinci görevim
olacaktýr.
Türkiye'deki
herkesin geleceðe
daha güvenle
bakabilmesi için
CHP iktidarýna
ihtiyaç var"dedi.
Bozdoðan: ‘Kazanan CHP olsun’
C
Öðrenciler yarýþmada Çorum’u temsil etti.
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Uluslararasý Altýn Kep yarýþmasýndan ödülle döndü.
HP Milletvekili
aday adayý
Muharrem
Bozdoðan, seçim
çalýþmalarýný Çorum
merkez, ilçeler ve
köylerde sürdürüyor.
Türkiye'deki
herkesin geleceðe
daha güvenle
bakabilmesi için
CHP iktidarýna
ihtiyaç olduðunu
kaydeden Bozdoðan,
tek derdinin partisini
iktidara taþýmak
olduðunu söyledi.
2011yýlýnda
yapýlan seçimlerinde
CHP'den milletvekili
adayý olan ve az bir
oy farkýyla 2. sýrada
kendisine yer bulan
Bozdoðan,
çalýþmalarýný Çorum
merkez baþta olmak
üzere çeþitli ilçe ve
köylerde sürdürüyor.
Uzun bir süredir
seçim çalýþmalarýný
parti üyeleri ile bir
araya gelerek
CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim
çalýþmalarýný Çorum merkez, ilçeler ve köylerde sürdürüyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Osmancýk’a yeni imar planý
O
smancýk Belediyesi
tarafýndan ilçenin
imar planlarýnýn yeniden
hazýrlanmasýna yönelik
çalýþmalarýn baþladýðý
bildirildi.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Osmancýk ilçesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnýn bulunduðunu ancak 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn olmadýðýný belirtti.
ÝMAR SORUNLARINA
ÇÖZÜM
OLACAK
Nazým Ýmar Planýnýn olmamasý ve yaklaþýk 40 yýl önce hazýrlanan uygulama imar planýnda ise ihlaller nedeniyle çarpýk kentleþmesinin oluþtuðunu belirten
Karataþ, ilçede imar ve
kentleþme sorunlarýnýn
yaþandýðýna dikkat çekti.
Yeni imar planlarýnýn hazýrlanmasý ile adeta ilçenin yeniden imar
edileceðini ifade eden
Karataþ "Ýlçemizin en
büyük problemlerinden
birisi iyi bir imar planýnýn olmamasý. 1/1000
ölçekli uygulama imar
planýmýz mevcut ancak
çok eski. Asýl önemli
olan ise 1/5000 ölçekli
nazým imar planýmýz
yok. Bu da ilçemizde
kentleþmeyi büyük bir
sorun haline getiriyor.
Vatandaþlarýmýz inþaat
yapmak istediklerinde
imar sorunlarý ile karþý
karþýya kalýyor. Bu sorunlarý tamamen çözmek
ve düzenli bir þehirleþmenin temelini atmak
için harekete geçtik" dedi.
YER TESLÝMÝ
YAPILDI, ÇALIÞMALAR BAÞLADI
Yeni imar planlarýnýn yapýlmasýna yönelik
etüt çalýþmalarýnýn baþladýðýný kaydeden Karataþ "Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihale neticesinde Ýmar Planýna
Esas Jeolojik ve Jeofizik
Etüt iþini alan firmaya
yer teslimini yaptýk. Ýlçemizin mücavir alanýnda zemin etüt çalýþmasý
yapýlacak. 3 bin 450
hektarlýk alanýn 1/1000
ölçekli uygulama imar
planýný ve 1/5000 ölçekli nazým imar planýný hazýrlayacaðýz. Yeni imar
planlarýnýn yapýlmasýyla
þehrimizin mevcut imar
alaný ile birlikte ileride
imara açýlabilecek rezerv imar alanlarýnda sorunsuz bir þekilde kentleþmenin temelini atmýþ
olacaðýz" diye konuþtu.
Ýlçenin eski yerleþim alanlarýnda ise Kent-
Osmancýk Belediyesi ilçenin imar planlarýný yeniden hazýrlýyor.
sel Dönüþüm çalýþmalarýnýn baþladýðýný sözlerine ekleyen Karataþ, þöyle dedi; “Osmancýk'ýmýzý
yeniden imar ediyoruz.
Ýlçemizin çok eski olan
1/1000 ölçekli uygulama
imar planý zamanla ihlal
edilmiþ ve 1/5000 ölçekli nazým imar planýmýz olmadýðýndan güzel
ilçemize yakýþmayacak
bir þekilde düzensiz bir
yapýlaþma meydana gelmiþ. Ýlçemizin imarý sorunlu bir hal almýþ durumda. Düzenli kentleþmenin mümkün olmadýðý gibi vatandaþlarýmýz
inþaat yapmak istediklerinde çeþitli imar sorunlarý ile karþý karþýya kalýyorlar. Bu nedenle ilçemizin tamamýný kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planý ve
1/5000 ölçekli nazým
imar planýnýn hazýrlanmasý için çalýþmalara
baþladýk. Yeni imar planlarýnýn yapýlmasýyla þehrimizin mevcut imar alaný ile birlikte ileride imara açýlabilecek rezerv
imar alanlarýnda sorunsuz bir þekilde kentleþmenin temelini atmýþ
olacaðýz. Mücavir alanýnda 3 bin 450 hektarlýk
alanýn zemin etüt çalýþmasý için bu gün Ýller
Bankasý yetkilileri nezdinde yüklenici firmaya
yer teslimini yaptýk. Ýlçemize hayýrlý olsun.”
(Haber Merkezi)
OSMÝAD’ýn pirinç teþekkürü
O
smancýk Ýþadamlarý
Derneði (OSMÝAD)
pirinçte KDV'nin yüzde
8'ten yüzde 1'e düþmesinin olumlu bir geliþme olduðunu bildirdi.
OSMÝAD, çeltik
ekicileri ve fabrika sahipleri ile Kale Otel'de akþam yemeðinde bir araya
gelerek basýn toplantýsý
düzenledi. Dernek Baþkaný Baþkaný Sakin Bilge,
pirinçte KDV'nin yüzde
1'e düþürülmesinin Osmancýk ve çevresinde sevinçle karþýlandýðýný belirterek, emeði geçenlere
teþekkür etti.
Osmancýk'ta 8 adet
çeltik fabrikasýnda yýllýk
25 bin ton pirinç üretildiðini belirten Bilge, 2 bin
500 hektar alanda ekimi
yapýlan çeltik çeþidinin
1997 yýlýnda Osmancýk
97 ismiyle tescillendiðini
hatýrlattý. Dünyanýn birçok yerinde Osmancýk 97
çeltiðinin ekildiðinin altýný çizen Bilge, sektörün
tarým ve sanayi olarak ilçenin can damarý olduðunu kaydetti. Bilge, KDV
indirimini sadece Trakya'da Çeltik Üreticiler
Birliði ile OSMÝAD'ýn ta-
Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) pirinçte
KDV'nin yüzde 8'ten yüzde 1'e düþmesini olumlu karþýladý.
kip etttiðini, konuyu sýk
konunun takipçisi olmuþ
ortaya çýkarýyordu. Yüzsýk toplantýlarda ve basýn
ve TBMM'de gündeme
de 1'e inince herkes fatura
aracýlýðý ile gündeme gegetirmiþti. Ayrýca talebi
kesecek, hem devlet hem
tirdiklerini kaydetti.
millet kazanacak. Pirinçte
Cumhurbaþkanýmýz SaKDV'nin yüzde 1'e düþüyýn Recep Tayyip ErdoBilge, konuþmasýnýn
rülmesi ilçemizde hem
ðan'a kadar iletmiþti. Budevamýnda þöyle dedi;
çeltik tarýmý yapan çiftçigün ilçemizin önemli bir
“Kuru gýdalarda uygulalerimiz tarafýndan hem de
talebinin karþýlanmýþ olnan yüzde 1'lik KDV oraüretici sanayicilerimiz tamasýnýn sevincini dernek
nýnýn pirince de uygulanrafýndan büyük memnutüccarlarýmýz, esnafýmýz,
masý fevkalade güzel,
niyetle
karþýlandý.
Biz
çiftçilerimiz olarak yaþýolumlu bir uygulama.
OSMÝAD olarak 3 yýl önyoruz. Baþta bize bu müjYüzde 1'lik KDV oraný
ce çeltik çalýþtayýnda kodeyi veren Baþbakanýmýz
pirinçte hem kaçaðý önlenuyu gündeme getirerek
Ahmet Davutoðlu ve
yecek hem de ticareti haÇorum Milletvekilimiz
Milletvekili Baðcý'ya Osreketlendirecek. Çünkü
Sayýn Cahit Baðcý'ya da
mancýk adýna teþekkür
KDV'nin yüzde 8 olmasý
konu hakkýnda bilgi verediyoruz."
fatura kesilmesinden kamiþtik. Milletvekilimiz ilçýnýlmasý gibi bir sorunu
(Haber Merkezi)
çemiz için önemli olan bu
Umreciler dualarla kutsal
topraklara uðurlandý
Çorumlu umreciler dualarla kutsal topraklara uðurlandý.
YÜKSEL
BASAR
D
iyanet Ýþleri
Baþkanlýðý
tarafýndan
düzenlenen umre
programýna
katýlan Çorumlu
umreciler kutsal
topraklara
uðurlandý. 32
kiþilik kafilenin
din görevlisi
Ömer Kazancý
oldu.
Þehirlerarasý
Otobüs
Terminali'nde
gerçekleþen
uðurlama
programýnda
duygulu anlar
yaþandý. Hüzün ve
sevincin bir arada
yaþandýðý
saatlerde
heyecanlý
olduklarý
gözlenen
umreciler,
kendilerini
uðurlamak üzere
gelen yakýnlarý ile
helâlleþerek
vedalaþtýlar.
Din
görevlilerinin
rehberliðindeki
umre programýna
katýlan umreciler,
14 gün boyunca
kutsal
topraklardaki
mekânlarý ziyaret
edecekler.
Dün 19.00'da
Ankara'dan
Medine'ye hareket
eden umreciler, 10
Þubat'ta yurda
dönecek. (Haber
Merkezi)
Umreciler, 14 gün boyunca kutsal topraklardaki mekânlarý ziyaret edecekler.
32 kiþilik kafilenin din görevlisi Ömer Kazancý oldu.
Hacý adaylarýnýn yakýnlarý Terminal’e akýn etti.
Karikatür kitabýný hediye etti
HURÞÝT BOZKURT
G
Genç çizer karikatür kitabýný hediye etti
enç çizer kitabýný
hediye etti
Genç çizer karikatürist Furkan Þimþek,
Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný
Konya Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Grup
Baþkan Vekili Amasya
Milletvekili Prof. Dr.
Naci Bostancý ve AK
Parti Ýstanbul Milletvekili Alev Dedegil'e kitabýný hediye etti.
Karikatürist Furkan Þimþek, AK Parti Ýl
Kongresi'ne katýlan Bakan Elvan, Milletvekilleri Naci Bostancý ve
Alev Dedegil'e karikatürlerinin yer aldýðý kitabýný hediye etti.
Ankara'dan Medine'ye hareket eden umreciler, 10 Þubat'ta yurda dönecek.
15
16 ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Bekiroðlu bugün
mazbata alacak
AK
Av. Rumi Bekiroðlu
Parti'nin geçtiðimiz Pazar
günü yapýlan kongresinde
AK Parti Ýl Baþkaný olarak seçilen
Av. Rumi Bekiroðlu ve yeni Yönetim
Kurulu Üyeleri bugün mazbata alacak.
Mazbata töreni saat 14.00'de
Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilecek. Mazbata törenine müteakip AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda devir teslim yapýlacak.
(Haber Merkezi)
Beþir Derneði’nden
gýda yardýmý
Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Akbulut'a doðum günü kutlamasý yapýldý.
B
eþir Derneði Ýl
Temsilciliði, Çorum’da yaþayan ihtiyaç sahibi ailelere patates yardýmýnda bulundu.
Dernek olarak ihtiyaç sahibi aileleri tek
tek ziyaret edip tespit
ettiklerini ve ihtiyaç
sahiplerine Paylaþým
Noktasý Maðazasýndan yýlýn on iki ayýnda
düzenli ve devamlý
yardýmlar yaptýklarýný
belirten Beþir Derneði
Ýl Baþkaný M. Murat
Beþikcioðlu, “Adalet
herkesin ayný þekilde
kazanmasý deðil, daha
çok kazananýn olmayanla paylaþmasýdýr.”
S
Beþir Derneði Ýl Temsilciliði, Çorum’da yaþayan
ihtiyaç sahibi ailelere patates yardýmýnda bulundu.
dedi.
Beþikcioðlu, derneðe olan ilginin giderek arttýðýný ve her geçen gün daha fazla
maðdur aileye ulaþmanýn buruk sevincini
yaþadýklarýný dile getirerek, yardýmlarýn sürekli olarak devam
edeceðini, katkýlarýndan dolayý tüm Çorum halkýna minnettar
olduklarýný söyledi.
(Haber Merkezi)
Toç Bir-Sen hedef belirledi
Müstet ve Akbulut’a
sürpriz doðum günü
.S. Çorum Hitit
19 Yapý Kooperatifi personelleri 41
yaþýna giren Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile 40 yaþýna basan Kooperatif Yönetim Kurulu
Üyesi Adnan Akbulut'a sürpriz doðum
günü kutlamasý yaptýlar.
Kooperatifte
yapýlan doðum günü
sürprizi karþýsýnda
çalýþma arkadaþlarýna teþekkür eden
Nurullah Müstet ile
Adnan
Akbulut,
kendi elleriyle pas-
Kutlamada Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar da hazýr bulundu.
talarýný kestiler.
Al-Ka Ýnþaat
Yetkilisi Ýrfan Ya-
þar'ýn da hazýr bulunduðu doðum günü kutlamasýnda kooperatif personelleri
Müstet ve Akbulut'a
nice yaþlar temennisinde bulundular.
(Haber Merkezi)
Alperenler’e seminer
TOÇ BÝR SEN 19 No'lu Çorum Þubesi istiþare toplantýsý düzenledi.
T
OÇ BÝR SEN 19 No'lu
Çorum Þubesi istiþare toplantýsý
düzenledi.
Toplantýya Þube Baþkaný Arzu
Özkader ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yaný sýra Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, il ve ilçe temsilcileri, kadýn ve gençlik kollarý yöne-
ticileri katýldý.
Þube Baþkaný Arzu Özkader,
birlik, beraberlik, güven ve istikrarýn
adresi olan TOÇ BÝR-SEN'in üstlendiði tarihi sorumluluðun gereði olarak gece-gündüz, yaz-kýþ demeden
hem kamu çalýþanlarýnýn, hem de
dünya mazlumlarýnýn hak mücadele-
sini kararlýlýkla sürdürdüðünü ve yeni kazanýmlara imza atýlacaðýný söyledi. Toplantýda yeni hedefler belirlenerek bundan sonra da TOÇ BÝRSEN ailesi olarak herkesin üzerine
düþen görevi layýkýyla yerine getirmesi gerektiðini belirtildi.
(Haber Merkezi)
Temizlik iþçilerine kýþlýk kýyafet
Ç
orum'un Sungurlu
Belediyesi'nde çalýþan temizlik iþçilerine,
soðuktan koruyan kýþlýk
kýyafetleri daðýtýldý.
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner yaptýðý açýklamada,
Sungurlu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý olarak görev
yapan temizlik iþçilerinin
kýþýn soðuk, çamur, karlý
ve yaðmurlu havalarda
görevlerini baþarýyla yaptýðýný söyledi.
Kýþlýk kýyafet alarak çalýþanlarýný soðuktan
koruduðunu ifade eden
Muammer Cengil,
Alperen
Ocaklarý'nda
seminer verdi.
Geçtiðimiz
D
Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan temizlik iþçilerine kýþlýk kýyafetleri daðýtýldý.
Þahiner,
"Kýyafetler,
Amacýmýz halkýmýSungurlu Belediyeuzun kollu, parlayan ve
za en iyi þekilde hizmet
si Temizlik iþçilerinden
kalýndýr. Onlar, çevremivermektir diyen Baþkan
bir gurup Baþkan ÞahiÞahiner, "Halktan alacazin temiz tutulmasý için
ner’i makamýnda ziyaret
ðýmýz destekle en iyi hizçalýþýyor. Sungurlumuzun
ederek tüm temizlik iþçimeti yerine getirmek için
temizliðini bu insanlara
leri adýna yeni verilen
ne gerekiyorsa yapacaborçluyuz" dedi.
kýþlýk kýyafetlerden dolaðýz" diye konuþtu.
yý teþekkür ettiler.(ÝHA)
ükseköðretime Geçiþ Sýnavý’na(YGS) sayýlý günler
kala öðrencilerin stres ve kaygýlarý artýyor.
Mart’ýn ikinci haftasýnda yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý’na(YGS) sayýlý günler kala öðrencilerin stres ve kaygýlarý artýyor. Öðrencilerin hedeflerini ve beklentilerini beklemeye aldýðý ve ‘Çalýþýyorum ama çalýþmalarým ne kadar yeterli?’ gibi sorularý
sormaya baþladýðý bu kritik dönemde öðrencilerin duygusal-düþünsel eðilimleri üç aþamada geliþiyor.
“Öðrencilerin sýnav eðilimleri sýnav takvimiyle
doðru orantýlý olarak deðiþebiliyor” diyen Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat
Acet, “Ýki yýldan beri meslek seminerleri altýnda 40’ a
yakýn il gezdik. Deneyimlerimizi biraraya getirdiðimiz
zaman sýnav süreci içinde öðrencilerin üç ana bir de ara
kritik dönem geçirdiðini söyleyebilirim. Hazýrlýk sürecine yeni baþlanýlan dönemde öðrencilerin yüksek performanslý ve motivasyonlu olduðu bölüm ilk aþamadýr.
Hem aday öðrencilerin hem de velilerin bu dönemlerde
morallerinin çok daha yüksek olduðunu hatta çoðu zaman eþit aðýrlýk öðrencilerin hukuk, sayýsal öðrencilerinde Týp fakültesine yönelik tercihlerinin yüksek olduðu
bir dönemdir. Ýkinci aþamada müfredatýn kolaydan zora
doðru ilerlediði, yapýlmýþ olan deneme sýnavlarýnda öðrencilerin kendilerini sýnadýðý, beklentilerini sorguladýðý
ve kariyerlerini planlamaya baþladýklarý dönemdir. Son
aþama ise YGS sonuçlarýnýn açýklandýðý asýl yarýþýn baþladýðý LYS süreçlerine ait dönemdir. Bu dönemde öðrenciler gerçekleþtirilen YGS süreçlerini ve sonuçlarýný
deðerlendirmeye baþlar. Sonuçlar iyi ise LYS’ye daha
iyi çalýþýrlar. Baþarýlý olamayanlar yeni planlamalar yaparak hedeflerini deðiþtirebilirler” dedi.
“DOÐRU TERCÝH YAPIN”
Çalýþmalarýn sona erdiði ve seçimlere baþladýðýmýz
kritik dönemde; puan sýnýrlamalarý, ailevi sorunlar, yaþam kaygýlarý, bir an önce meslek sahibi olmak gibi kaygýlarýn tercihlere etki edebileceðini söyleyen Acet, “Tercih süresinin kýsa olmasý kafalarý karýþtýrýyor. Puaným ziyan olmasýn diye yapýlan tercihler söz konusu. Öðrencilerden tavsiyemiz özetlediðimiz bu süreçte kontrolleri
ellerinden býrakmamalarý ve seçimin kendilerine ait olduðunu bilerek o dönemde doðru tercihi yapmalarýdýr”
dedi.
Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr.
Muammer Cengil, Alperen Ocaklarý'nda seminer verdi.
Pazartesi günü
Alperen
Ocaklarý'nýn
bürosunda seminer
veren Cengil,
Peygamber
Efendimiz (s.a.v)'in
hayatý, anne baba ve
kul hakký, Fransa'da
yaþanan geliþmelere
deðindi. (Haber
Merkezi)
DÝSK hayýrlý olsun dedi
EMRE KUT
YGS’ye hazýrlananlara önemli uyarý
Y
skilip Meslek
ÝMüdürü
Yüksek Okulu
Doç. Dr.
ÝSK'e baðlý
Emekli Sen
Çorum Þube Baþkaný
Ömer Sözüdoðru ve
yönetim kurulu
üyeleri dün Çorum
Baro Baþkaný Av.
Altan Akpýnar'a
hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Emekli Sen
Þube Baþkaný Ömer
Sözüdoðru, Baro
Baþkaný Altan
Akpýnar'ý kutlayarak,
görevinde baþarýlar
diledi. Sözüdoðru,
temel haklarýn
korunmasýnda
boralarýn önemli
görevleri olduðunu
ve haklarýn
savunulmasýnda da
boralara büyük
görevler düþtüðünü
belirterek,
"Ýnsanlarýn
haklarýnýn
korunmasýnda sizleri
yanýmýzda hissediyor
ve sizleri hal ve
adaletten
ayrýlmayacaðýnýz
inancýmýzla,
hukukun
üstünlüðünü
koruyacaðýnýza
gönülden
inanýyoruz." dedi.
Baro Baþkaný
Av. Altan Akpýnar
ise, ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, emeklilerin
insanca yaþamasý
gerektiðini söyledi.
Emeklilerin onuruna
yakýþýr bir þekilde
yaþamasý
gerektiðinin altýný
çizen Akpýnar,
"Emekli olduktan
sonraki süreçte baþka
bir iþte çalýþmak
zorunda kalýnýyor.
Bu da Türkiye'nin acý
gerçeklerinden biri.
Bizler emeklilerin
hukuki desteðe
vermeye her zaman
hazýrýz." þeklinde
konuþtu.
DÝSK'e baðlý Emekli Sen Çorum Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru,
Çorum Baro su Baþkaný Av. Altan Akpýnar’a hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyarette sendika yöneticileri hazýr bulundu.
Osmancýk ÝBD yarýþtan koptu
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk ÝBD Bayanlar 3. Voleybol Liginde ilk iki yolunda kritik
maçta Samsun 19 Mayýs Üniversitesi’ne 3-2 yenilerek yarýþtan koptu.
Antrenör Ümit Gökgöz, bu yýlý tecrübe olarak gördüklerini ve kulüp
olarak ayný hedef doðrultusunda önümüzdeki sezon daha üst ligler için
mücadele edeceklerini söyledi.
Son bilet sahibini bekliyor
Ulukavakspor Ýskilipspor karþýsýnda aldýðý farklý galibiyetle ilk ikiyi garantiledi ve final grubu biyetini aldý
U 19 Ligi haftanýn görünümü
A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Çorumspor - Alaca Belediyespor
Osmancýkspor - Eti Lisesi Gençlikspor
: 6-1
: 2-8
U
A Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Eti Lisesi
2. Çorumspor
3. Çimentospor
4. Alaca Belediye
O
7
7
7
7
G
7
5
4
1
B
0
0
0
0
M
0
2
3
6
A
32
37
16
12
Y P
6 21
14 15
14 12
28 3
31 Ocak Cumartesi :
Çorumspor - Çimentospor.
B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Ulukavakspor - Ýskilippor
Ýskilipgücüspor - HE Kültürspor
: 8-1
: 1-5
B Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Ýl Özel Ýdare
2. Ulukavakspor
3. HE Kültürspor
3. Ýskilipspor
5. Ýskilipgücü
O
7
7
7
7
8
G
5
5
3
2
0
B
2
1
0
2
1
M
0
1
4
3
7
31 Ocak Cumartesi :
A
22
24
18
10
11
U 19’da final grubuna yükselecek son takým son
maçta belli olacak. Çimentospor’a üç farklý galibiyet gerekiyor. Diðer tüm sonuçlar Çorumspor’u final grubuna taþýyacak.
Y P
9 17
10 16
18 9
19 8
29 1
19 Liginde sekizinci hafta maçlarý sonunda final
grubuna yükselen üç takým belli oldu. Son takým ise
cumartesi günü oynanacak Çorumspor Çimentospon
maçýndan sonra belli olacak.
A grubunun kayýpsýz lideri Eti Lisesi Gençlikspor
yedinci galibiyetini Osmancýkspor deplasmanýnda 82’lik skorla alýrken ikinci sýradaki Çorumspor ise Alaca
Belediyespor maçýný farklý kazanarak yerini korudu. Bu
gruptan Eti Lisesi final grubuna garantiledi. Ýkinci çýkacak takým bu hafta sonu oynanacak Çorumspor Çimentospor maçýnda belli olacak. Çimentospor’un
final grubuna yükselmek için rakibini üç ve daha farklý
skorla yenmesi gerekiyor. Çorumspor ise diðer tüm
sonuçlarda final grubu biletini alan son takým olacak.
B grubunda ise final grubuna yükselen iki takýmda
belli oldu. Ulukavakspor, Ýskilipspor’u farklý yenerek
lideri takibini sürdürdü. Grupta son maçta Ýl Özel Ýdarespor ile Ulukavakspor takýmlarý final grubuna birinci ve
ikinci çýkacak takýmý belirlemek için karþýlaþacaklar.
Alaca ve Kültür son maçlara çýkmýyor
U 19 liginde gruplarda cumartesi günü oynanacak
son maçlara iki takým çýkmayacak. Alaca Belediyespor
sahasýnda oynayacaðý Eti Lisesi Gençlikspor maçýna
HE Kültürspor ise Ýskilipspor ile deplasmanda oynayacaklarý maçlara sporcu yetersizliðini gerekçe göstererek
çýkmayacaklarýný bildirdiler. Bu iki maçta Eti Lisesi ve
Ýskilipspor takýmlarý hükmen galip sayýldý.
U
14 Liginde son iki
maçlar öncesinde Ýl
Özel Ýdarespor þamhiyonluðu
garatilerken
ikinci olarak gruplarda
Çorum’u temsil edecek
takým olarakta Mimar Sinan Gençlikspor büyük
avantaja sahip.
U 14 Ligi haftanýn görünümü
Haftanýn sonuçlarý:
Mimar Sinan - Ýl Özel Ýdarespor
Osmancýkgücüspor - Gençlerbirliði
Alaca Belediyespor - Çimentospor
: 0-2
: 2-1
: 5-1
Grupta Puan Durumu
1
2
3
4
5
6
7
8
TAKIMLAR O G B M A Y P
Ýl Özel Ýdare
6 6 0 0 25
Mimar Sinan
7 5 1 1 19
Osmancýkgücü 7 4 0 3 12
HE Kültürspor
6 4 0 2 12
Alaca Belediye 6 3 1 2 12
Gençlerbirliði
6 2 0 4 15
Osmancýkspor
6 1 1 4 10
Çimentospor
6 1 1 4 8
1907 Gençlikspor ligden çekildi
0
5
7
11
7
21
20
24
12.30’da Osmancýkspor
ile Alaca Belediyespor
ise saat 14.00’de 2 nolu
sahada karþýlaþacaklar.
U 14’de yedinci
hafta maçlarý sonunda Ýl
Özel Ýdarespor namaðlup
liderliðini sürdürdü. Haftaya lider giren Mimar
Sinan Gençlikspor’u 2-0
yenen Ýl Özel Ýdarespor
liderliðe yükseldi. Bu galibiyetle Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluðu garantiledi. Mimar Sinan
Gençlikspor ise bu mað-
lubiyete raðmen ilk iki
yolunda büyük avantaja
sahip.
Ligde bugün oynanacak iki maçýn ardýndan
mücadele pazar günü oynanacak üç maçla sona
erecek. Mimar Sinan
Gençlik son maçýnda Çimentospor’u yenmesi
halinde gruplarda Çorum’u temsil etmeye hak
kazanacak. Ýl Özel Ýdarespor ise son maçýnda
Osmancýkspor önüne
þampiyonluk kupasýný
M
ehmet Akif Ersoy
Ortaokulu’nda Ta-
namaðlup ve puan kaybetmeden almak için çýkacak.
Bugün hakemler açýklandý
Ýl Hakem Komitesi
bugün oynanacak U 14
maçlarýnýn hakemlerini
açýkladý. Buna göre
Gençlerbirliiði - HE Kültürspor maçýný Arslan Iðnak yönetecek. Saat
14.00’de oynanacak Osmancýkspor - Alaca Belediyespor maçýnda ise
Mevlüt Burak Çelik düdük çalacak.
18
16
12
12
10
6
4
4
Bayanlar Voleybol 3. Lig 5. Grup
Geçen haftanýn maç sonuçlarý
Osmancýk ÝBD - Samsun 19 Mayýs
Turhal Cumhuriyet-Gümüþhane Gençler.
Samsun Gazi Lisesi-Samsun Spor Lisesi
: 2-3
: 1-3
: 0-3
Bayanlar 3. Lig C Grubu Puan Durumu:
TAKIMLAR
O
1.19 Mayýs Üniversite 8
2. Ordu T. Ýhtisas
7
3. Gümüþhane Genç.
7
4. Osmancýk ÝBD
8
5. Samsun Spor Lisesi 8
6. Turhal Cumhuriyet 8
7. Samsun Gazi Lisesi 8
G
8
6
4
4
4
1
0
M AS VS
0 24 13
1 20
7
3 18 12
4 18 13
4 16 16
7 9 22
8 3 24
P
19
18
15
14
12
3
0
15 Þubat Pazar :
Gümüþhane Gençler - Osmancýk ÝBD.
Samsun 19 Mayýs Gençlik-Ordu Tenis Ýhtisas.
Sansun 19 Mayýs - Samsun Gazi Lisesi.
ekwonda, Wushu ve Budakaido çalýþmalarý baþlatýldý. Okul Müdürü Hacý Ömer Atýlgün Okul
spor salonunda baþlatýlan
çalýþmalarýn baþladýðýný
ve aralýksýz devam ettiðini söyledi.
Halk Eðitim Merkezi ve Ýç Anadolu Gençlik
ve Spor Kulübü Federasyonu ile iþbirliði içinde
okul öðrencilerine yönelik baþlatýlan çalýþmalarýn kültürel ve sportif çalýþmalar doðrultusunda
devam ettiðini belirten
Hacý Ömer Atýlgan ‘Çocuklarýmýzý milli ve manevi deðerlere baðlý yetiþen sosyal ve kültürel birer genç olarak yetiþtirmek istiyoruz.
Sporcularýmýza yönelik sportif faaliyetlerin
yaný sýra haftalýk sohbet
çalýþmalarýmýzda devam
etmektedir. Havalarýn
ýsýnmasýnýn ardýndan gezi programlarý tertip edecek ve çocuklarýmýzýn
sosyal geliþimine katkýda
bulunmayý amaçlýyoruz.
Bu çalýþmalarýmýzda bizlere destek olan Halk
Eðitim Merkezi yönetici-
leri ve Federasyon Yönetimi ile antrenörlerimize
çok teþekkür ediyorum’
dedi.
D
Bugün ilk
antrenmanýna çýkan
Melih Þencan
Kýzýlcabölükspor’ a
geldiði için çok mutlu
olduðunu ve formanýn
hakkýný vermek
istediðini belirtti.
Kýzýlcabölükspor
transfere doymuyor
evre arasý transfer
döneminin en hýzlý
kulübü
Kýzýlcabölükspor
Manisaspor’da forma
giyen Melih Þencan’ ý
transfer etti.
1995 doðumlu
genç oyuncu stoper
mevkisinde görev
yapýyor. 2014/2015
sezonunun ilk yarýsýnda
Manisaspor U-21
takýmýnda forma giyen
Melih, 15 maçta forma
giydi ve 3 gol kaydetti.
Futbola Bigaspor’
da baþlayan genç stoper,
geçtiðimiz sezon
Manisaspor’ la
sözleþme imzalayarak
profesyonel olmuþtur.
1. Küme’de saha ve saat deðiþiklikleri
Ýskilip derbisi Bayat’ta
1.
Önümüzdeki hafta programý
Bugün :
Gençlerbirliði - HE Kültürspor.
Osmancýkspor - Alaca Belediyespor.
1 Þubat Pazar :
Mimar Sinan - Çimentospor.
Alaca Belediyespor - HE Kültürspor.
Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor.
hane Gençlerbirliði ile
deplasmanda karþýlaþacak.
Osmancýk ÝBD voleybol antrenörü Ümit
Gökgöz, 19 Mayýs önünde yine iyi mücadele ettiklerini ve tecrübe olarak üstün rakipleri önünde yapýlan hatalarýn
maðlubiyeti getirdiðini
söyledi. Ýlk kez mücadele ettikleri 3. ligin bu yýlýn kendileri açýsýndan iyi
bir tecrübe olduðunu belirten Gökgöz, ligin kalan haftalarýný en güzel
þekilde deðerlendirip
önümüzdeki sezon daha
tecrübeli bir þekilde Osmancýk ve Çorum’u temsil edeceklerine inandýðýný söyledi.
Mehmet Akif’de sporlu günler
Bugün oynanacak iki ve pazar günü oynanacak üç maçla sona erecek U 14 liginde
Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluðu garantiledi. Mimar Sinan Gençlikspor ise ikinci
olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye çok yakýn.
Ligde bugün oynanacak iki maçla sekizinci
hafta maçlarý tamamlanacak. Gençlerbirliði ile
HE Kültürspor saat
17
B
ayanlar 3. Voleybol
Ligi 5. grupta temsilcimiz Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor sekizinci maçýnda dördüncü maðlubiyetini Samsun 19 Mayýs Üniversitesi önünde aldý ve ilk iki
yarýþýndan koptu.
Pazar günü evinde
konuk ettiði ve ilk iki yolundaki rakiplerinden birisi olan Samsun 19 Mayýs Üniversitesi önünde
yine savunmadaki hatalar sonucunda rakibine
final setini kaybederek 32 yenilen Osmancýk ÝBD
bu maðlubiyetle ilk iki
umutlarýný büyük oranda
bitirdi.
Ligin ilk yarýsýnda
deplasmanda oynanan
maçtada rakibine 3-2 yenilen Osmancýk ÝBD son
dört hafta öncesinde ilk
iki umutlarýný mucizelere
býraktý. Grupta haftanýn
diðer maçlarýnda Gümüþhane Gençlerbirliði
Turhal’dan 3-1 galip dönerek temsilcimiz Osmancýk ÝBD ile yer deðiþtirdi ve bir basamak
yükseldi. Samsun Spor
Lisesi ise Gazi Lisesi’ni
rahat geçti.
3. Ligde müsabakalara üniversitelerin tatile
girmesi nedeniyle 15 Þubat pazar gününe kadar
ara verildi. Osmancýk
ÝBD 15 Þubat’ta Gümüþ-
U 14’de sýralama belli gibi
Ulukavakspor -Ýl Özel Ýdarespor.
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
Çimentospor son maçýnda üç farklý galibiyetle ikincilik mücadelesi verecek
Amatör Küme’de pazar günü oynanacak Ýskilipspor - Ýskilipgücüspor
maçý Bayat ilçe sahasýnda oynanacak.
Ýl Futbol Tertip Komitesi Ýskilip ilçe sahasýnýn hala buzla kaplý olduðunu
Ýskilip Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ile yaptýðý yazýþma
sonunda anlaþýldýðýndan maçýn Bayat ilçe sahasýnda oynanmasýna karar verdi.
Buna göre Ýskilipspor ile Ýskilipgücüspor
takýmlarý pazar günü saat 13.00’de Bayat
Ýlçe sahasýnda karþýlaþacaklar.
Tertip Kurulu merkezde oynanacak
iki maçýn saha ve saatinde de deðiþiklik
yaptý. 1 nolu sahada BAL liginde Ulukavakspor’un Güzel Orduspor ile oynayacaðý maç nedeniyle bu sahadaki maçlarda da deðiþiklik yapýldý.
Buna göre Saat 10.30’da baþlamasý
gereken Eti Lisesi Gençlikspor- Ýl Özel
Ýdarespor maçý saat 10.00’a alýndý. Ayrýca bu sahada oynanacak Çorumspor Hitit Gençlikspor maçýda Mimar Sinan
sahasýnda saat 13.00’de baþlayacak.
Avrupa ve Türkiye’de ilk þampiyona Çorum’da
18 ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Yarýn baþlayacak ve pazar günü sona erecek olan Ümitler Türkiye Güreþ Þampiyonasý’na bin
civarýnda misafirin Çorum’a geleceðini belirten Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, organizenin
ilimize yakýþýr geçmesi için tüm hazýrlýklarýn yapýldýðýný söyledi. Bu þampiyonada birinci olan
sporcular direk Avrupa Þampiyonasý’nda milli mayoyu giyeceklerini belirten Gül, Çorum’dan
yirmi civarýnda güreþçinin madalya mücadelesi vereceðini söyledi.
Ç
orum yarýndan
itibaren Avrupa ve
Türkiye’de ilk kez bu yýl
düzenlenecek olan U 23
Güreþ Þampiyonasý’na ev
sahipliði yapacak. Birin
üzerinde misafirin
Çorum’a geleceði bu
büyük organize için dün
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý ve
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer ile
Güreþ Ýl Temsilcisi
Hüseyin Teke ortak bir
basýn toplantýsý
düzenlediler.
Belediyespor Kulüp
merkezinde düzenlenen
basýn toplatýsýnda ilk
konuþmayý Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer
yaptý. Ankara’da Mali
Genel Kurul sýrasýnda
Federasyon Denetleme
Kurulu üyesi olan Zeki
Gül’ün yoðun isteði
üzerine bu büyük
organizenin Çorum’a
verildiðini belirten Eðer,
Baþta Gül ve Güreþ
Federasyonu Baþkaný
Hamza Yerlikaya’ya
teþekkür etti.
Þampiyonanýn
sorunsuz geçmesi için
gerekli tüm hazýrlýklarý
yaptýklarýný belirten Eðer,
salonun þu anda hazýr
olduðunu ve bundan
önceki þampiyonalarda
olduðu gibi bununda
Çorum’a yakýþýr olmasý
için tüm tedbirleri
aldýklarýný belirterek tüm
Çorumlu güreþ severleri
dört gün boyunca bu
müsabakalarý izleyerek
salonu doldurmalarýný
istedi.
Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül de
Federasyon
Baþkan’nýndan büyükler
kategorisinde bir organize
istediklerini onunda
Avrupa’da ve Türkiye’de
ilk kez yapýlacak olan
Ümitler Türkiye
Þampiyonasý’ný verdiðini
belirterek kendisine bu
jestinden dolayý teþekkür
etti.
Bu büyük
organizeye Türkiyenin
dört bir yanýndan binin
üzerinde misafirin
Çorum’a geleceðini
belirten Gül ‘Çorum
olarak bu büyük
organizeyi baþarýyla
gerçekleþtirmek için
gerekli hazýrlýklar yapýldý.
Bu þampiyonanýn diðer
önemli boyutu ise ilk kez
yapýlacak olan Ümitler
Türkiye Güreþ
Þampiyonasý’nda
sýkletlerinde birinci olan
güreþçiler hiç bir seçme
yapýlmadan direk olarak
Avrupa Ümitler Güreþ
Þampiyonasý’nda milli
mayoyu giyecekler.
Federasyon
Baþkanýmýz Hamza
Yerlikaya da büyük bir
aksilik çýkmamasý
halinde Cuma
gününden itibaren
Çorum’da olacak ve
müsabakalarý izleyecek.
Bu büyük þampiyonaya
tüm Çorumlu
bürokratlarýmýzý, eski
pehlivanlarýmýzý ve
Çorum halkýný davet
ediyoruz. Çorum
Belediyespor olarak
bizde madalya
mücadelesi vereceðiz’
dedi.
Güreþ Ýl Temsilcisi
Hüseyin Teke ise
Çorum’dan bu
þampiyonaya 20’nin
üzerinde güreþçinin
katýlacaðýný il birinciliði
yaptýklarýný ancak
Çorum’da olmasý
nedeniyle katýlmak
isteyen tüm sporcularýn
tecrübe kazanmasý için
katýlmasýný uygun
gördüklerini söyledi.
Teke, en büyük madalya
umutlarýnýn Fatih Erdin
olduðunu tecrübeli
isimlerinde kürsüye
çýkabileceðini belirterek
Çorum olarak bu
Ümitler Türkiye Güreþ Þampiyonasý için dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Çorumlular salona davet edildi
‘Köstek olan taraftar istemiyoruz’
Þimþekler Taraftar grubu temsilcisi Hüseyin Nalcý, Kýzýlcabölükspor maçýndan
sonra yaþanan olaylarla hiç bir alakalarý olmadýðýný söyledi. Grup olarak yönetime
ve futbolculara güvenlerinin tam olduðunu belirten Nalcý takýmýn desteðe ihtiyacý
olduðunu köstek olanlarý stada istemediklerini söyledi.
Ender de rakip oldu
Devre arasýnda Çorum Belediyespor’dan
ayrýlan Ender Acar ayný grupta mücadele
eden Kýrýkhanspor ile anlaþtý. Bu haftada
takýmýnýn ilk golüne imza attý
Ç
orum Belediyespor’dan devre arasýnda ayrýlan isimlerden Ender Acar’da kýrmýzý siyahlý takýma rakip oldu. Ender Acar Kýrýkhanspor ile sezon sonuna kadar anlaþtý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn devre arasýnda ayrýlan isimlerden Kývanç Salihoðlu’da ayný grupta mücadele eden Kýzýlcabölükspor ile anlaþmýþ
ve pazar günü eski takýmýna karþý ilk onbirde
forma giymiþti.
Kýrýkhanspor ile anlaþan Ender Acar pazar
günü yeni takýmýyla ilk maçýna ilk onbirde çýktý. Doksan dakika oyunda kalan Ender Acar 4-0
kazandýklarý maçta takýmlarýnýn ilk golüne imza
attý. Çorum Belediyespor’da ilk yarýda sekiz
maç oyuna giren Ender bu sürede gol atamamýþtý. Yeni takýmýyla ilk maçýnda golle tanýþtý ve bu
sezonki ilk golünü attý.
Þ
imþekler Taraftar grubu Kýzýlcabölükspor
maçýndan sonra yaþanan olaylarýn kendileriyle bir alakasý olmadýðýný belirterek takýma ve yönetime olan inançlarýnýn þampiyonluk yolunda tam olduðunu söylediler.
Taraftar grubu adýna yazýlý bir açýklama
yapan Hüseyin Nalcý, Kýzýlcabölükspor maçýnýn son dakikalarýnda stat içinde yapýlan
çirkin küfürler ardýndan ise stad önünde devam eden tartýþmalarýn kesinlikle kendi grup
ve üyeleriyle bir alakasý olmadýðýný belirterek 'Bizler taraftarýz ve iþimizde takýmýmýza
bundan önce olduðu gibi her zaman ve her
koþulda destek vermektir. Bundan öncede
buydu bundan sonrada böyle devam edecektir.
Kazanýlan bir maçla þampiyon olunmadýðý gibi bir beraberlikle de þampiyonluktan
kopulmadýðýný her kez çok iyi biliyor. Zorlu
lig mücadelesinde takýma olan inancýmýz ilk
gün ki gibi devam ediyor. Bizler bu heyecanýmýzý kaybetmeden desteðe devam edeceðiz.
Bizler bu kadroya bu yönetime þampiyonluk mücadelesini sonuna kadar kovalayacaklarýna inanýyoruz. Ekmek parasý için
mücadele eden ve sahada ellerinden geleni
yapan futbolculara kimsenin küfür etmeye
saygýsýzlýk etmeye hakký yoktur. Protesto etmenin bunun faklý yollarý vardýr ancak kesinlikle küfür olamaz. Þimþekler taraftar grubu olarak küfürün bizim tribünümüzde yeri
yoktur.
Futbol ateþi ve sevgi meþalesini Çorum'da yakmak istiyoruz ve bu þekilde devam etmesi için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. 12 yaþýndaki bir çocuðu babasý güvenerek bizim tribüne getiriyorsa bizin için
bundan büyük onur ve gurur olamaz. Bizler
hep Çorum için bir þeyler yapmaya çalýþtýk.
Bu yolda kimsenin kösteðine deðil desteðine
1. Küme’de ilk yarýnýn son maçý bugün oynanacak
Eti zirve, Osmancýk
alttan kurtulmak için
1.
Amatör Küme 9. haftasýnýn son erteleme maçý bugün oynanacakb Eti
Lisesi Gençlikspor ile Osmancýk Belediyespor 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacaklar.
Geçtiðimiz hafta sonu oynanmasý
gerekirken iki takým sporcularýnýn Açýk
Öðretim Sýnavlarý nedeniyle bugüne ertelenen Eti Lisesi Gençlikspor - Osmancýk Belediyespor maçý bugün saat
13.30’da baþlayacak.
Eti Lisesi þampiyonluk mücadelesinde puan kaybý yaþamak istemiyor. Osmancýk Belediyespor ise alt sýralardan
Forvet arayýþý
devam ediyor
Ç
orum Belediyespor forvet arayýþýný
sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
gol sorununu çözmek için devre arasýnda
takýma yapmak istediði transfer konusunda arayýþlarýn sürdüðü belirtildi.
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Balýkesirspor’dan Sinan Uzun’un bakan ve
iþadamý desteði sayesinde ellerinden alýndýðýný ve yeni isimler üzerinde çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi.
Transfer yapmýþ olmak için yapmayacaklarýný belirten Gül, Teknik Heyetin
yaptýðý çalýþmalar olduðunu bunlardan sonuç almalarý halinde transfer dönemi içinde kadrolarýna bir isim daha katacaklarýný
söyledi. Gül, istedikleri özelliklerde isim
bulamamalarý halinde mevcut kadro ile
yola devam edeceklerini belirtti. Profesyonel futbolda ara transfer dönemi 2 Þubat
pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.
Hakemler fire vermedi
Çarþamba’da yapýlan Atletik sýnavý
Çorum hakemleri baþarýyla tamamladý
F
kurtularak ligde üst sýralarda kendine yer
bulmak amacýnda. Bu maç öncesinde Eti
Lisesi 19 puanla dördüncü sýrada yer
alýrken Osmancýk Belediyespor ise 11
puanla sekizinci sýrada bulunuyor.
Maçý Sarkandý yönetecek
Ýl Hakem Komitesi bugün oynanacak Eti Lisesi Gençlikspor - Osmancýk
Belediyespor maçýný yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre karþýlaþmayý
bölgesel hakem Serhat Sarkandý yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Mehmet Tuðluk ve Soner Derviþoðlu yapacak.
ihtiyacýmýz var. Köstek olacak taraftarý stat
da görmek istemiyoruz' dedi.
Çarþamba’da yapýlan Atletik sýnava katýlan Çorumlu hakemler koþu sonunda toplu halde
utbol Klasman hakemleri koþuda fire
vermediler. Dün Çarþamba’da yapýlan futbol hakemleri atletik testi ve seminerine katýlan Çorumlu hakemler fire vermeden geçtiler.
Çarþamba Ýlçe Stadý’nda yapýlan atletik koþuda Çorumlu hakemler
fire vermediler ve koþularý baþarýyla tamamlaya-
Polis Günü Kurumlar arasý
Voleybol’a baþvurular baþladý
6. Geleneksel 10 Nisan Polis Günü Kurumlar arasý voleybol turnuvasýna baþvurular 13 Þubat’a kadar
baþvurularýný Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüðü’ne yapmalarý gerekiyor.
10
Nisan Polis Günü’nda bu yýl 6. sý düzenlenecek
olan Resmi Kurumlar ve Kamu Yararýna çalýþan
dernekler ile Özel Müesseseler arasý voleybol turnuvasýna baþvurular baþladý.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen turnuvaya katýlmak isteyen takýmlar baþvurularýný 13 Þubat’a
kadar Spor Ýl Müdürlüðü’ne yapmalarý gerekiyor.
Turnuvaya katýlacak takýmlar bir idareci bir antrenör ve en fazla 12 oyuncudan oluþan takým kadrolarýný
kurum amirince onaylalayarak teslim etmeleri gerekiyor. Takým listeleri ile birlikte kimlik fotokopisi ve saðlýk raporlarýda teslim edilecek. Sporcularýn 18 yaþýndan
Eti Lisesi Gençlikspor bugün Osmancýk Belediyespor önünde galibiyet arayacak
küçük olmamalarý gerekiyor. Takýmlar listelerinde bir
bayan sporcuya yer verebilecekler.
Takýmlar kendi kurumundan saha içerisinde en az
üç kiþi oynatacak. Takým listesinde kurum dýþý oyuncu
sýnýrlamasý olmayacak ancak üç kurum oyuncusu maç
süresince sahada olmak zorunda. Okullar en fazla üç
okul birleþerek bir takým kurabilecek. Dernekler adýna
katýlan sporcularýn bu derneðe en az bir yýl üye olmasý
gerekiyor.
Turnuva tertip komitesi Voleybol Ýl Temsilcisi Davut Üstünay, Ýl Emniyet Müdürlüðü temsilcisi Davut
Karabunar ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü
temsilcisi ise Necati Çamiçi’nden oluþturuldu.
rak liglerde görev almaya
hak kazandýlar. Bu atletik
testin ardýndan hakem ve
gözlemciler seminere katýldýlar. Seminerde MHK
tarafýndan hazýrlanan eðitim CDleri iþlenerek kararlarda standart yakalanmasý yorumlarda bulunuldu.
Seminere Ulusal hakem Celal Bayraklý, Ulusal Yardýmcý hakemler
Gökhan Yumlu ve Özcan
Genel, Bölgesel hakem
Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý, Bölgesel
Yardýmcý hakemler Yüksel Basar, Yalçýn Kara,
Burak Þahinkara, Ahmet
Ecevit ve Emre Alagöz,
Ulusal Gözlemciler Recai Kuzey ve Kahraman
Ölçer ile Bölgesel Gözlemciler Mustafa Alagöz
ve Mustafa Býçakcý katýldýlar,
Atletik sýnav ve seminer sonunda Ýl Hakem
Komitesi üyeleri MHK
Bölge Sorumlusu Alican
Lakot ile görüþerek yaptýklarý çalýþmalarla ilgili
bilgi verdiler ve görüþ
alýþ veriþinde bulundular.
ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Buharaevler Mah. Karpuzcu
Karaoðlan Balýkçýsýnýn bulunduðu
binanýn 3. kat yola cepheli, içi yapýlý
135 m2 daire sahibinden satýlýktýr.
0 531 278 33 25
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
ELEMANLAR ARANIYOR
Tecrübeli Tornacý, Kaynakçý ve Makina
Ressamlarý alýnacaktýr.
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Taçmak Makina San. Tic. Ltd. Þti.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 7
ÇORUM
ELEMANLAR ARANIYOR
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere 18-30 yaþlarý
arasýnda bayan eleman ve bay paket ve
servis elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Vergi Dairesinden almýþ olduðum Ödeme Kaydedici Cihazlara ait Levhamý kaybettim. Hükümsüzdür.
ASMALI OCAKBAÞI
Adres: Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D
(Ýstikbal Mobilya Karþýsý)
Tel: 225 20 20
(Ç.HAK:302)
Osman DALDAL
T.C. No: 128 389 69466
YÝTÝK
Tekno Kasa marka MFHR 10001089 nolu yazar
kasa ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Servet DADAÞ
Salim oðlu 1979 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:324)
(Ç.HAK:322)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Murat CEYLAN
Muharrem oðlu 10/10/1983 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:321)
ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARANIYOR
Þirketlerimizde çalýþtýrýlmak üzere;
1.) Turizm okulu mezunu Seyahat
acentasýnda çalýþabilecek nitelikte diksiyonu
düzgün, seyahat sorunu olmayan ve yabancý
dili olan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.
2.) Sigorta acentasýnda çalýþabilecek,
deneyimli bay ve askerliðini yapmýþ çalýþma
arkadaþlarý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 2
Ekmekçioðlu Ýþhaný (Sarar Maðazasý üstü)
Tel: 0364 666 10 00
Paslanmaz Sanayi Sitesi’nde SATILIK LÜKS
DAÝRE
Hurdasý Kiralýk Dükkanlar
Alýnýr
0 532 387 31 39
Tel:
Küçük Sanayi Sitesi (Yapý Kredi
Bankasý) karþýsýnda 2 adet 470 m2
dükkanlar kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 508 63 49
(Ç.HAK:1740)
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz ELEMANLAR ARANIYOR Eleman Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere C sýnýfý sürücü
belgeli, askerlikle iliþiði bulunmayan, teknik
lise mezunu çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen firmamýza yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:330)
Taner AYCI
Gülabibey Mah. Baðcýlar 63. Cad. No: 1 ÇORUM
T.C.No:17494816932
(Ç.HAK:327)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 1040437957 nolu vergi
mükellefiyim. Kullanmakta olduðum SA 7001-7100
arasý 2 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Sevcan Gayrimenkul
202 02 22 - 0 532 059 01 19
(Ç.HAK:269)
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
YÝTÝK
(Ç.HAK:329)
Adres: Ilýca Cad. Lise 2. Sok. No: 6
0 532 784 39 72
* Buharaevler Mah. Biþkek Cad.
üzerinde 3+1 130 m2 güneydoðu
cephe 128.000 TL (pazarlýklý)
* Ýlim Yayma arkasýnda 3+1 125 m2
montolamalý güney batý cephe
130.000 TL
* Fatih Cad. 5+1 dublex lüx daire
350.000 TL
* Çiftlik Cad. 1+1 sýfýr daire 3. kat
güney doðu 60.000 TL
* Adliye arkasýnda sýfýr daire 2. kat
125 m2 125.000 TL
* Fen Lisesi civarýnda 630 m2 satýlýk
arsa
(Ç.HAK:2702)
SATILIK DAÝRE
Kursumuzda görevlendirilmek üzere
bay-bayan Ýngilizce Öðretmeni alýnacaktýr.
Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ olmasý
gerekmektedir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Yükselen Makina San. Tic. Ltd. Þti.
Adres: Çepni Mh. Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sok.
No: 17
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu tecrübeli bay satýþ elemanlarý ve bay
kasiyer alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Cennet Bahçesi Þubesi
Adres: Osmancýk Cad. Ulucami Karþýsý
No: 20 ÇORUM
Tel: 0 536 459 65 00
Daðýtým Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE LKS
BÝLEN DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBE
ELEMANI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
ADRES: ( YURT YAPI)
HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM
TEL: 0364 213 11 70
(Ç.HAK:246)
(Ç.HAK:263)
BÝNEVLER’DE T TÝPÝ ÝKÝ YOLA
CEPHELÝ ÞEHÝR MANZARALI
KUYUSU OLAN ARSA SATILIKTIR.
ÝRTÝBAT: 0 549 205 55 34
SATILIK
Dil Dünyasý
Yabancý Dil Kursu
Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ.’de
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto
Galericiler Sitesi Karþýsý
Tel: 0 533 723 10 73
KÝRALIK DAÝRE
Ulukavak Mahallesi Güneþevler
6. Sokak Cumhuriyet Apartmaný
4. Kat 17 numaralý daire kiralýktýr.
Daire merkezi ýsýtma sistemlidir.
(Ç.HAK:298)
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Müracaat Tel: 213 30 14
Cep Tel: 0 532 395 89 40
SATILIK
TARLA
Ovasaray Köyü, Çoluþ
Mevkii'nde, dört parça, toplam
96.700 metrekare tarla satýlýktýr.
Tel: 0 532 384 47 20
(Ç.HAK:242)
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
SATILIK
ARSA
(Ç.HAK:294)
Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol
Mahallesi 421 Ada No, 40
Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz
bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:276)
19 KD 934 plakalý, 1998
model, Volkswagen marka,
panelvan 2.4 D
tipli, yakýt tipi dizel, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 14.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Otoparký
Saat: 14.15-14.20
***
3 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Mür. Tel:
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
16 ÞUBAT
Temizlik malzemeleri alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Kuzey Kampüsü (Mühendislik
Fakültesi yaný) Rektörlük
Saat: 10.00
***
19 UH 347 plakalý, 2007
model Renault marka Kango
tipli gri renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
27 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:312)
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7 parsel
de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý
arsa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:289)
Sigortacýlýk hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. Kat Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833
Ada No, l Parsel No,
Karakeçili Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:300)
30 OCAK
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada
No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
(Ç.HAK:306)
Et alýmý iþi.
Yer: Ankara Yolu 9. Km
Çorum Þeker Fabrikasý
Saat: 14.00
***
Hitit Üniversitesi öðrenci ve
personelinin 2015 yýlý
içerisinde Türkiye genelindeki
yapacaðý þehirlerarasý sportif,
kültürel, teknik ve ders geziler
ile muhtelif diðer geziler için
þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý
otobüs kiralama hizmet alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:325)
29 OCAK
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
10 ÞUBAT
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
de kayýtlý 848,93 m2 arasa
niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:290)
86 kalem mutfak araç ve
gereçleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi
Saat: 10.00
***
***
(Ç.HAK:328)
28 OCAK
Kamu Hastane Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
19
(Ç.HAK:267)
20 ÇARÞAMBA 28 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
17 312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content