close

Enter

Log in using OpenID

31 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Ýl Genel’de AK Parti 5, CHP 2
Ýlçelerde
kim
kazandý?
Yerel seçimlerde AK
Parti ve CHP il genel
meclisinde oy oranýný
artýrdý. 2009
seçimlerinde yüzde
48.5 oy oranýna sahip
olan AK Parti, bu
seçimlerde oyunu
yüzde 52’ye yükseltti.
CHP yüzde 21.4 olan
oy oranýný yüzde
32.2’ye taþýdý. AK Parti
merkezde 5, CHP 2 il
genel meclis üyesi
çýkarýyor.
Çorum’da 14 ilçenin 8’ini AK
Parti, 3’ünü MHP, 2’sini CHP,
1’ini ise DP adayý kazandý.
* HABERÝ 10’DA
Mahallelerde nefes kesen yarýþ
14 muhtardan 7’si deðiþti
31 MART 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Yerel seçimde Çorum’da 14 mahallede toplam 51 muhtar adayý yarýþtý. 3
muhtarýn yeniden aday olmadýðý yarýþta 4 muhtar ise seçimi kaybetti.
Böylece 14 mahalleden 7’sinin muhtarý deðiþti.
* HABERÝ 10’DA
KÜLCÜ REKORLA BÝ’DAHA
Belediye Meclisi AK Parti 21, CHP 10
Muzaffer Külcü'nün balkon konuþmasý, büyük bir coþku içinde gerçekleþti.
Millet ‘YENÝ TÜRKÝYE'* HABERÝ
dedi
10’DA
AHMET ÖZLER (KONT.)
NAHÝDE TEKÝN (KONT.)
ZEKÝ GÜL (KONT.)
ABDÜLAZÝZ LAYIK
GAZANFER ÖZTÜRK
ÞAHESTE UÇAR
NURTEN GEZER
AYHAN ÞAMLI
H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU
30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri
tamamlandý. Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü yeniden seçildi.
Resmi olmayan ilk sonuçlarýn
açýklanmasýnýn ardýndan Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü,
hemþehrilerine hitap etmek için
hazýrlýklara baþladý. Bu sýrada partililer
davul zurna eþliðinde araç konvoyu
yaparak ellerinde parti bayraklarý ile
Taþ Bina önü ve çevresinde toplandý.
Kesin olmayan sonuçlara göre, AK
Parti Çorum merkez belediye
seçimlerinde 72 bin, CHP 47 bin, MHP
ise 17 bin oy aldý. AK Parti’nin
belediye meclis üyeliðinde 21,
CHP’nin ise 10 üye ile temsil hakký
kazanacaðý tahmin ediliyor.
AK Parti’nin il genel meclisi
seçimlerinde de oy oranýný geçtiðimiz
seçimlere göre artýrdýðý belirtildi. AK
Parti yüzde 52 oy oraný ile merkezde 5
il genel meclis üyesi çýkarýrken, CHP 2
meclis üyesi kazanýyor.
NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YAZICIOÐLU
ÞÜKRÜ GAYI
SEMRÝN KALELÝ
MEHMET DÖNGEL
ÖZGÜR KILIÇ
2014 Yerel Seçimi Çorum Belediye Baþkanlýðý oy daðýlýmý
EKREM DEMÝRTEN
ÝSMAÝL AKGÖZ
SEYHAN GÜNHAN
ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ
ÜNAL KÖSE
ÝSMAÝL TEKÇAM
LÜTFÝ KARAKUÞ
ERDEM BURAK BAKIRCI
SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU
NURULLAH ÝPEK
OGÜN MEROÐLU
SERDA UYSAL KARLIDAÐ
NECDET BÝÇER
MEHMET TAHTASIZ
ERTUÐRUL DEMÝRAN
SEZER YALÇINKAYA
2
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Seçimden çýkan mesaj
Yerel seçimler
sona erdi.
Seçimlerden hem
Türkiye genelinde
hem de Çorum'da
AK Parti güçlenerek
çýktý. Ýktidar
Çorum'un en büyük
ilçesi Sungurlu ile
bazý küçük ilçelerde
kayýplar yaþadý.
Milletin tercihi AK
Parti Genel Baþkaný
Baþbakan Tayyip
Erdoðan'a tam destek
mesajýydý.
Muhalefetin genel ve
yerelde iktidar
karþýsýnda irtifa
kaybettiði görüldü.
Çorum
merkezde
seçimlerden zaferle
çýkan Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Taþ Bina'dan
yaptýðý teþekkür
konuþmasýnda hem
muhalefete hem de
partisi ve þahsýna
karþý hareket eden
cephelere
göndermeler yaptý.
Ardýndan birlik ve
beraberlik mesajlarý
ile Çorum'a yeni
eserler kazandýrma
sözünü verdi.
Bu köþede yerel
seçimlerin genel
seçim hüviyeti
kazandýðýný
söylemiþtik. Öyle de
oldu. Milletin
ekseriyetinin
Baþbakan mahreçli
sevgisi yol
arkadaþlarýna da güç
vermiþ oldu.
Yerel seçim
sonuçlarýnýn Türkiye
ve Çorum'da birlik,
beraberlik ve
kardeþliðin
pekiþmesine,
demokrasinin
güçlenmesine, þehrin
bugünden daha fazla
büyütülmesine vesile
olmasý temennimiz.
Çalacak bir þey
bulamayýnca evi yaktýlar
Çorum’un Kargý
ilçesinde hýrsýzýn girdiði evde sigarasýnýn izmaritini düþürmesi sonucu yangýn çýktý.
Ýddiaya göre, Orta
Mahallesi’nde Muharrem Akpýnar’a ait eve
giren A.R.D., evdeki
100 TL’yi alarak kaçtý.
Daha sonra ayný sokakta bulunan Deniz Dingil’in evine giren þüpheli, çalacak bir þey bulamayýnca evden ayrýldý. Ancak zanlý evden
ayrýlýrken sigarasýnýn
izmaritini düþürünce
yangýn çýktý. Evden dumanlarýn yükseldiðini
Kargý ilçesinde hýrsýzýn girdiði evde sigarasýnýn
izmaritini düþürmesi sonucu yangýn çýktý.
gören vatandaþlar, duverdi. Ýhbar üzerine
iye ekipleri, yangýný kýrumu itfaiyeye haber
olay yerine gelen itfasa sürede kontrol altýna
alarak söndürdü.
Ev sahibinin Osmancýk ilçesindeki yakýnlarýnýn yanýna gittiði
öðrenilirken, evde 10
bin TL’lik maddi hasar
meydana geldi. Olayýn
ardýndan soruþturma
baþlatan Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, zanlýyý kýsa sürede
yakalayarak gözaltýna
aldý. A.R.D.’nin benzer
suçlardan sabýkasý bulunduðu belirlenirken,
þüphelinin
çamurlu
ayakkabýlarýn da el konuldu.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Polisten kaçamadýlar
Çorum'un Ýskilip
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri, mazot hýrsýzlarýný 7 gün süren bir
takip sonucu Ankara'da
yakaladý.
Bazý kiþilerin Ýskilip Sanayi Sitesi giriþi
ve deðiþik 4 ayrý yerde
araçlarýn depolarýndan
mazot çalýndý. Þüphelilerin 06 CPD 49 plakalý araçla uzunca bir süre
belirli bölgelerde sýkça
gezdiði, gece vaktinde
ilçeden ayrýldýðý tespit
edildi. Þüpheliler, kimlikleri belirlendikten
sonra Ankara ilinde yakalandý. Þüphelilerin
alýnan ifadelerinde yaklaþýk bin litre mazot
çaldýklarýný itiraf ettikleri belirtildi.
Piþman olduklarýný ifade eden C.Ç., E.T.
ve M.Ö. isimli þahýslar
çýkarýldýklarý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan serbest býrakýldý.
(Hürriyet)
Market kasasýndan soygun
iddiasýyla tutuklandý
Ýþlemlerin ardýndan Adliye’ye sevk edilen þüpheli tutuklandý
Çorum'da soygun amaçlý girdiði marketin kasasýndan býçak zoruyla 2 bin 500 lira alarak kaçtýðý
iddia edilen þüpheli, þikayet üzerine olay yerinin birkaç sokak ötesinde yakalandý.
Edinilen bilgiye göre, 155 Polis Ýmdat hattýna,
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir marketten soygun
yapýldýðý ihbarý üzerine Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, kýsa sürede söz konusu markete ulaþtý.
Market çalýþanlarýnýn ifadelerine göre, alýþveriþ
maksatlý geldiðini düþündükleri bir kiþinin, üzerinden çýkarttýðý býçaðý kasiyerin sýrtýna dayadýðý ve kasada bulunan banknotlarý alarak olay yerinden kaçtýðýný belirtmesi üzerine ekipler, verilen eþkal doð-
rultusunda etrafa daðýldý.
Söz konusu marketin birkaç sokak ötesinde görülen þüpheli, ekiplerden kaçmaya baþladý. Kýsa süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlýnýn yapýlan
üst aramasýnda marketten çaldýðý belirlenen 2 bin
500 lira ele geçirildi.
Gözaltýna alýnan ve adýnýn F.U.Ç. olduðu öðrenilen zanlýnýn ifadesinde, "Alkollüydüm. Ayrýca rahatsýzlýðým nedeniyle de psikolojik hap kullanýyorum. Alkol ve haplarýn etkisiyle böyle bir þey yaptým. Piþmaným" dediði öðrenildi.
Ýþlemlerin ardýndan Adliye’ye sevk edilen þüpheli tutuklandý. (AA)
Ocak-þubat döneminde polis sorumluluk bölgesinde kesilen 2 milyon 62 bin trafik cezasýnýn tutarý, 398 milyon 798 bin 533 lira olarak kayýtlara
geçti.
Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri
Dairesi Baþkanlýðý verilerinden derlediði bilgiye göre, yýlýn ilk iki aylýk döneminde, trafik kurallarýna
uymayan sürücülere ceza yaðdý.
Bu dönemde, araç plakalarýna 1 milyon 371
bin 831, sürücülere 688 bin 963, yayalara ise bin
208 ceza kesildi.
Kesilen cezalarýn tutarý 398 milyon 798 bin
533 lira olarak gerçekleþti.(AA)
Sürücülere ceza yaðdý
Mazot hýrsýzlarý 7 gün süren bir takip sonucu Ankara'da yakaladý.
Yeni bir sayfa çaðrýsý
Mustafa Demirer
fet rakibini demokrasiyle, projeyle, demokratik devlet,
daha çok özgürlük, daha çok kardeþlik, daha çok sorunMemur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Saðlardan kurtulma gibi yaklaþýmla alt edemeyeceðini gölýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türkiye’de yetim
rünce, kayýt dýþý siyasetten ve küresel operasyonlardan
hakký maskeli darbe planý yapýldýðýný açýkladý.
medet umar hale geldi. Yaþanan süreç ihanet. Paralel yaGündeme iliþkin deðerlendirme yapan Saatçi, þöyle
pýlar sandýða müdahale ettiler. Ortaya kayýt dýþý siyaset
dedi; “Dinlemeler, þantajlar, montajlar ülkemizi Büyük
çýktý. Uluslar arasý istihbarat örgütlerinin de içinde yer alTürkiye idealinden saptýrma mücadelesidir. Türkiye’nin
dýðý ihanetler yaþandý. Açýkçasý hükümet illegal yollarla
tüm ortak deðerleri hedef alýnýyor. Ýhanette sýnýr tanýmaalaþaðý edilmek istendi. Ancak tüm bunlara raðmen isteyanlar ve casusluk faaliyeti yapanlar en aðýr þekilde cezanen kaos ortamý oluþturulamadý ve seçim günü geldi. Yelandýrýlmalýdýr. Son dinlemeler terör devleti Ýsrail ve katil
rel seçim sonucunda halkýn vereceði cevap ya küresel
Esed’in zulümlerine son verecek iradeyi sabote etmektir.
güçlerin iþtahýný artýracak ya da iþtahýný kaçýracak. Hep
Milli iradeyi hedef alan karanlýk plan tutmayacak.” dedi.
birlikte göreceðiz. Son sözü millet söyleyecek. Seçim
Seçim öncesi yaþananlarý olaðanüstü olaylar kapsasonrasý kirliliðe bulaþanlar için elbette acý bir fatura çýkaAhmet Saatçi
mýnda deðerlendiren Saatçi,“Gezi olaylarýyla baþlayýp 17
cak.
Aralýk küresel kalkýþmayla devam eden ayak oyunlarý seSandýða müdahale geri tepti. Ancak halen bir takým
çimleri yerel seçim olmaktan çýkardý. Yerel yönetimlerin eksikliði ve
yapýlar seçim sonuçlarýný deðersizleþtirmek için arayýþlar içerisinde.
yanlýþlarýný konuþma ortamýný da ortadan kaldýrdý. Projeler konuþulmaSaðduyu çaðrýsý yapýyoruz. Meydana gelen olaylar yeni bir sayfa açýldý, hizmetler gündeme getirilmedi. Küresel operasyon aslýnda konuþulmasýna neden olacak. Yaþanan süreç ile hükümet ve devlet yüzleþmemasý gereken her þeyi perdeledi. Muhalefet Gezi olaylarý ve 17 Aralýk
li. Kamuoyuna da çaðrýda bulunuyoruz. Demokratikleþme ve normalküresel operasyonu olmasaydý meydanlarda ne konuþacaktý? Muhaleleþme için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.”
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
3
YHKB’den 3 dilde
tanýtým filmi
Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði
(YHKB) tarafýndan
Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat’ý
kapsayan Yeþilýrmak
Havzasý Turizm
Destinasyonu’nun yurt
içi ve yurt dýþý
tanýtýmlarýnda
kullanýlmak üzere
Türkçe, Almanca ve
Ýngilizce dillerinde
tanýtým filmleri
hazýrladý.
Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði hizmet
binasýnda düzenlenen
toplantýda tanýtým filmi
hakkýnda bilgiler veren
YHKB Baþkaný Amasya
Valisi Ýbrahim Halil
Çomaktekin, birliðin
üstlendiði en önemli
görevlerden birinin
Yeþilýrmak Havzasý
Turizm Destinasyonu
denilen Amasya Samsun
Çorum ve Tokat illerinin
zengin olan turizm
potansiyelini her
ortamda iþleyip,
bölgenin sahip olduðu
deðerlerin tanýtýmýný en
üst düzeyde yaparak
insanlarýn bu
güzelliklerden daha
fazla faydalanmalarýný
ve karþýlýklý kültür
alýþveriþinde
bulunmalarýný saðlamak
olduðunu belirtti.
Ýl Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müdürü A.
Hamdi Yanýk, Ýl Kültür
ve Turizm Müdürü
Ahmet Kaya, Yeþilýrmak
Havzasý Kalkýnma
Birliði Müdür Vekili
Yasemin Çoban’ýn da
katýldýðý toplantýda
turizmden beklenen
amacýn sadece iktisadi
bir girdi saðlanmasý
olmadýðýný vurgulayan
Vali Çomaktekin,
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði 3 dilde tanýtým filmi hazýrladý.
Toplantýda Yeþilýrmak Havzasý Rehber Kitabý da tanýtýldý.
“Burada amaç insanlar
arasýnda dünya barýþýna
hizmet etmek ve dünya
insanlarýnýn bu vesile ile
kendi aralarýnda
oluþacak kardeþlik ve
hoþgörü baðlarýný
güçlendirmektir. Tanýtým
filmlerinde de
izlediðimiz gibi bu
havzada turizm deðerleri
açýsýndan tabiat oldukça
önemlidir. Özellikle
Amasya bu noktada
keþfedilmemiþ bir þehir.
Amasya’nýn sahip
olduðu kültürel ve
arkeolojik deðerlerin
ülkemiz ve dünya
tarafýndan daha da çok
keþfedilmesi gerekir. Bu
alanda gerek Kültür
Müdürlüðümüz gerekse
YHKB uzun yýllardan
beri çalýþmalar
yapmýþlardýr. Bu
noktada özellikle yazýlý
ve görsel medyadan
faydalanmamýz
gerekiyor” diye konuþtu.
Tanýtým
materyallerinin yaný sýra
en önemli tanýtým
yöntemlerinden birinin
de ulusal ve uluslararasý
turizm fuarlarýna
katýlmak olduðunu
anlatan Çomaktekin,
“Bu kapsamda
Amasyamýz birçok fuara
en üst düzeyde katýlým
saðlýyor. Sadece ulusal
deðil, uluslararasý
fuarlara da katýlmamýz
gerekiyor. Bizde
önümüzdeki ay Brezilya
ve Dubai’de turizm
fuarýna katýlým saðlayýp,
Amasya’mýzý dünyanýn
her tarafýndaki insanlara
tanýtacaðýz. Fuarlara
katýldýðýmýzda
Amasya’yý tanýtacak
tanýtým materyalleri
olmasý gerekiyor. Bu
materyallerin baþýnda
tanýtým filmleri geliyor.
Arkadaþlarýmýz uzun
süredir özveri ile yoðun
bir çalýþma içerisinde
bulunarak en iyi þekilde
bu filmlerin
hazýrlanmasý için büyük
bir çaba gösterdiler. Bu
filmler Ýngilizce ve
Almanca dillerinde
hazýrlandý.
Arkadaþlarýmýz
Yeþilýrmak Havzasý
rehberlerini de
güncellediler ve çok
güzel tanýtým rehberleri
oluþturdular. Bizim
Amasya’yý tanýtma
adýna teknolojiden de
faydalanmamýz
gerekiyor. Ýnsanlarýmýz
artýk sanal alemde de
gidecekleri yerleri
tanýmaya çalýþýyorlar. Bu
çalýþmalarý bölgemizin
turizm deðerlerinin
tanýtýlmasý açýsýndan çok
faydalý buluyorum. Bu
konuda emeði geçenlere
ve basýn mensubu
arkadaþlarýmýza bu
konuda gösterdikleri
duyarlýlýk için teþekkür
ediyorum” þeklinde
konuþtu.
Toplantýda ayrýca
havza sýnýrlarý içerisinde
yer alan merkez ilçe,
ilçe, köy ve diðer
alanlarda müze, ören
yeri, cami, külliye,
kilise, bedesten gibi
taþýnmaz kültür
varlýklarýnda dahil
olmak üzere illerin
doðal, tarihi, arkeolojik
ve kültürel deðerlerini
içeren mevcut
Yeþilýrmak Havzasý
Rehber Kitabý da
tanýtýldý.(ÝHA)
Danýþtay’ýn bu kararý
vatandaþý üzecek
Saðlýk Bakanlýðý,
"Hastanýn nakli ve
sevk edildiði
hastanedeki
tedavisiyle ilgili
zorunlu giderler sevk
eden hastane
tarafýndan karþýlanýr,
hastadan talep
edilemez. Hastadan
ücret farký da
alýnamaz" ibaresinin
Danýþtay Onuncu
Dairesi tarafýndan
kaldýrýldýðýný bildirdi.
Bakanlýktan
yapýlan açýklamada,
basýn da yer alan
"Özel hastanede
tedavi görürken,
baþka bir hastaneye
sevk zorunluluðu
gerektiren bir
komplikasyon
geliþtiðinde, hasta
artýk hastaneye bu
yanlýþ tedavinin de
parasýný ödemek
zorunda kalacak"
þeklinde haberlerin
yer almasý üzerine
açýklama yapýlmasýna
gerek duyulduðu
belirtildi.
Ayakta Teþhis Ve
Tedavi Yapýlan Özel
Saðlýk Kuruluþlarý
Yönetmeliðinde yer
alan "Söz konusu
hastanýn transferi ve
transfer edildiði
hastanelerdeki teþhis
ve tedavisi ile ilgili
ücretleri týp merkezi
tarafýndan karþýlanýr"
ibaresini Danýþtay
Onuncu Dairesi
tarafýndan iptal
edildiði kaydedilerek
þöyle denildi:
"Ýptal gerekçesi
olarak, "Týbbi
müdahalelere baðlý
olarak geliþen
komplikasyon ve
benzeri durumlarýn
her zaman kusurlu bir
müdahaleye baðlý
olmayacaðý
tartýþmasýzdýr.
Ýlgililerin kusurunun
olmadýðý durumlarda
bu müdahalelerden
kaynaklanan zararýn
tazmininden de
sorumlu tutulmamasý
gerekmektedir.
Kusurlu bir týbbi
müdahale olmaksýzýn
týp merkezlerini
hastalarýn sevk
edildiði hastanelerde
yapýlan teþhis ve
tedavi masraflarýndan
sorumlu tutmak
hakkaniyet ilkesi ile
baðdaþmamaktadýr.
Kaldý ki müdahalenin
kusurlu olup
olmadýðý, zararýn bu
müdahaleden
kaynaklanýp
Üyük Köyü Camisi’nde Çanakkale Þehitleri anýldý.
Üyük Camii’nde Çanakkale programý
Cami cemaati Kahraman
Þehitlerimizi dualarla yâd etti
Program Cami Ýmam Hatibi Mustafa Yýldýrým tarafýndan organize edildi.
Erol Taþkan
Üyük Köyü Camisi’nde Çanakkale
Þehitleri anýldý.
Cami Ýmam Hatibi Mustafa Yýldýrým
tarafýndan organize
edilen cami programýnda, çocuklar Çanakkale þiirleriyle ve
duygularýyla güne
anlam katarken, okunan aþrý þerifler ve
getirilen salavatlar,
Kahraman Þehitlerimiz’in ruhlarýna hediye edildi.
Köy halkýnýn da
yoðun ilgi gösterdiði
programda, Çanakkale Ruhu ve bugüne
yansýmasý üzerine
Çanakkale Ruhu’nu özümsemiþ bir gençliðin oluþmasý için atýlan anlamlý
adým, tüm köylüler tarafýndan takdir ve teþekkürle karþýlandý.
sohbet yapýlýrken, camiye kurulan sinevizyon sistemi ile de
Çanakkale görselleri
cemaatle paylaþýldý.
Çanakkale Ruhu’nu özümsemiþ bir
gençliðin oluþmasý
için atýlan anlamlý
adým, tüm köylüler
tarafýndan takdir ve
teþekkürle karþýlandý.
SÝZÝN ÝÇÝN BURADA ÝNDÝRÝM VAR!
450 Lt. Buzdolabý
kaynaklanmadýðý ve
týp merkezlerinin bu
zararýn tazmininden
sorumlu tutulup
tutulmayacaðý
açýlacak bir tazminat
davasýnýn konusudur.
Bu durumda, týp
merkezinde yapýlan
bir müdahaleye baðlý
olarak geliþen
komplikasyonlar
ve/veya yoðun bakým
hizmetine ihtiyaç olan
durumlarda hastanýn
sevk edildiði ve
tedavisinin yapýldýðý
hastanedeki teþhis ve
tedavi ile ilgili
ücretlerin týp merkezi
tarafýndan
karþýlanacaðý ve bu
ücretin hastadan talep
edilemeyeceði
yolundaki
düzenlemede hukuka
uygunluk
görülmemiþtir"
denilmektedir."
Bu sebeple söz
konusu ibare 11
Temmuz 2013 tarihli
ve 28704 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan
Yönetmelik ile ilgili
Yönetmelikten
çýkarýlmýþtýr."
Söz konusu
düzenlemenin
Danýþtay Onuncu
Dairesinin kararý
olduðuna dikkat
çekilerek "Danýþtay
Onuncu Dairesinin
Ayakta Teþhis ve
Tedavi Yapýlan Özel
Saðlýk Kuruluþlarý
Hakkýnda
Yönetmeliðinde yer
alan düzenlemeye
istinaden vermiþ
olduðu iptal kararý
gözetilerek ayný
konuda düzenleme
bulunan Özel
Hastaneler
Yönetmeliðinde yer
alan "Hastanýn nakli
ve sevk edildiði
hastanedeki
tedavisiyle ilgili
zorunlu giderler sevk
eden hastane
tarafýndan karþýlanýr,
hastadan talep
edilemez. Hastadan
ücret farký da
alýnamaz" ibaresi de
yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr" ifadesi
kullanýldý.(ÝHA)
899 ¨
9040 Multifonksiyon Fýrýn
309- 3 Program Bulaþýk Makinasý
6708 - 6 Kg. Çamaþýr Manikasý
749 ¨
649 ¨
699 ¨
BALCIOÐLU TÝCARET
VESTEL SHOWROOM
Fatih Cad. No:14
226 70 10 Çorum
4
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Okullar bugün tatil
KANDER'den
dayanýþma yemeði
Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýlma Derneði etkinlik düzenledi.
Emre Kut
Dayanýþma yemeði As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kanser hastalarý ve yakýnlarýna destek vermeye çaðýrdý.
Kýsa
adý
(KANDER) olan
Kanser Hastalarý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði önceki gün kanser hastalarý için
dayanýþma yemeði
düzenledi.
As Kültür Düðün
Salonu'nda
gerçekleþen yemeðe çok sayýda davetli katýldý. Slayt
gösterisi ile baþlayan yemekte derneðin faaliyetleri
hakkýnda sunum
yapýldý.
KANDER
Baþkaný Hülya Karabýyýk,
kanser
hastalarý yararýna
bir çok etkinlik
gerçekleþtirdiklerini ve dernekten
faydalanan
130
kanser hastasý bulunduðunu söyledi.
Karabýyýk, tüm Çorumlular'ý kanser
hastalarý ve yakýnlarýna destek vermeye çaðýrdý.
30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan bugün okullar tatil.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB),
dün yapýlan yerel seçimlerin ardýndan
Bakanlýða baðlý okullarda bugün eðitim
verilemeyeceðini, yönetici ve öðretmenler ile öðrencilerin o gün izinli sayýlacaðýný bildirdi.
MEB yerel seçimlere iliþkin 81
ilin valiliðine yazý gönderdi. Yazýda,
mahalli idareler seçimlerinde eðitim kurumlarýnýn, asýl iþlevlerinden farklý olarak seçmenlerin oy kullanmalarýna imkan verecek þekilde hazýrlandýðý belirtildi.
Mahalli idareler seçiminin özelliði
nedeniyle oylarýn sayým iþleminin akþam geç saatlerde bittiðinin hatýrlatýldý-
ðý yazýda, bu durum da eðitim kurumlarýnýn ayný gün içerisinde eðitim ve öðretime hazýr hale getirilmesini engellediði
ifade edildi.
Bu nedenle, Bakanlýða baðlý okullarda bugün eðitim verilemeyeceðine
dikkat çekilen yazýda, yönetici ve öðretmenler ile öðrencilerin bugün için izinli
sayýlacaðý kaydedildi.
Bu hüküm doðrultusunda, Bakanlýða baðlý eðitim kurumlarýnda görev
yapan yönetici ve öðretmenlerin, mahalli idareler seçimi nedeniyle eðitim
kurumlarýnýn tatil edildiði bugün üzerlerinde bulunan aylýk karþýlýðý ders, varsa ek ders, ders niteliðinde yönetim, hazýrlýk ve planlama görevlerini yapmýþ
sayýlacaðý bildirildi.
50. Kütüphane Haftasý 1-4 Nisan
tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle
kutlanacak.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nün
ortaklaþa düzenlediði etkinlikler yarýn
saat 14.00’te Ýl Halk Kütüphanesi
Müdürlüðü’ndeki açýlýþla baþlayacak.
Açýlýþ konuþmasýný Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar yapacak.
Daha sonra Yazar Yýlmaz Erdoðan
“Hayat Boyu Kütüphaneler” konulu
bir konferans verecek. Program imza
ve söyleþi, kütüphanelerin çok kitap
okuyan üyelerine hediye verilmesi ile
devam edecek. Ýlk gün etkinlikleri Ýnce Kaðýt Oymacýlýðý Kursu sergisi
açýlýþý ve kokteyl ile sona erecek.
2 Nisan Carþamba günü saat
10.00’da Yunus Emre Ýlkokulu’nda
Yazar Yýlmaz Erdoðan’ýn söyleþi ve
imza etkinliði var. Ayný gün 12.3013.00 saatleri arasýnda Saat Kulesi
önünde 15 dakika süreli kitap okumasý yapýlacak. Saat 14.00’te ise Merkez
Ömerbey Köyü’nde Hitit Üniversitesi ve Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü
iþbirliði ile Kütüphane Hatýra Ormaný
oluþturulacak.
3 Nisan Parþembe günü saat
10.00’da Çorum Cezaevi’ne ziyaret
ve kitap baðýþý, 14.00’de Bahçelievler
Ýlkokulu’nda kütüphane ve hizmetlerinin tanýtýmý gerçekleþtirilecek.
4 Nisan Cuma günü tüm kütüphanelerde gün boyu kütüphaneler tanýtýlacak.
Kütüphane Çalýþanlarý ve Dostlarý Kaynaþma Yemeði ise ayný gün
saat 19.30’da Çorum Polis Evi’nde.
Kütüphane Haftasý
kutlamalarý yarýn baþlýyor
YGS sonuçlarý
açýklandý
2 milyon 7 bin
685 kiþinin katýldýðý
üniversiteye giriþ sýnavýnýn birinci aþamasý olan 2014 Yükseköðretime Geçiþ
Sýnavý (YGS) sonuçlarý 6 gün sonra açýklandý.
Adaylar T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden YGS sonuçlarýný cu-
martesi günü öðrendiler.
TRT Haber'de
Nasuhi Güngör'ün konuðu olan ÖSYM
Baþkaný Ali Demir,
canlý yayýnýnda öðrencilere müjdeli haberi verdi. YGS sonuçlarýnýn açýklandýðýný duyurdu. Böylelikle geçtiðimiz yýl 8 gün sonra açýklanan
sonuçlar bu yýl 6 gün sonra açýklanmýþ oldu.
Türkiye'de ölü doðum ve yenidoðan ölümlerinin AB ortalamasýnýn üzerinde olmasý Saðlýk Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Bakanlýðýn
kurduðu ‘Bebek Ölümlerini Ýzleme
Sistemi' sayesinde ölümler kayýt altýna alýnacak sorumlular belirlenecek.
Saðlýk Bakanlýðý, binde 7.4'e
kadar düþen bebek ölümlerini anlýk
takip edebilmek için yeni sisteme
geçiyor. Özellikle ölü doðan isimsiz
ve nüfusa kaydý olmayan bebekleri
kayýt altýna almak isteyen Bakanlýk,
Bebek Ölümleri Ýzleme Sistemi'ni
kuruyor. Müsteþar Nihat Tosun imzalý genelge yayýnlayan bakanlýk, illere ekip oluþturulmasý talimatý verdi.
na alýnan bebek ölümleri tek tek tartýþýlacak, ölümlerin sebepleri ve önlenebilirlik durumu ayrýntýlý raporlarla masaya yatýrýlacak. Yeni sistemde her ölü doðum ve bebek ölümü ayrý ayrý ele alýnacak.
Her rapor karara baðlanacak.
Bebeðin kesin ölüm nedeni belirtilerek rapor Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu'na iletilecek.
Kurumlar raporlarý tek tek inceleyerek bebek ve anne ölümlerini
azaltmanýn yollarýný arayacak. Ayrýca ölü doðan isimsiz ve nüfusa kaydý bulunmayan bebeklerin kayýt altýna alýnmasý saðlanacak.
Bebek ölümleri
mercek altýnda
Programda KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk bir konuþma yaptý.
Yetersiz tuz, fazla su da zarar veriyor
Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, sodyum ve
eksikliðinin beyni olumsuz yönde etkilediðini söyledi.
Sodyumun vücutta kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalýþmasýný saðlamakla birlikte,kan basýncýný düzenleyen bir elektrolit olduðunu söyleyen Enç, "Kalp
faaliyetleri ve bazý metabolizma fonksiyonlarýnýn düzenlenmesi için sodyum iyonlarý gereklidir.Ayrýca
vücuttaki su dengesini de korunmasýný saðlar.Sodyum'un eksikliði ya da fazlalýðý vücudu olumsuz etkiler ve bazý sorunlara neden olur.Sodyum eksikliðinde
görülen hastalýklar ya da belirtiler arasýnda en
çok;bulantý,iþtahsýzlýk,kusma,zihin karýþýklýðý,beyin
fonksiyonlarýnda azalma,kas kramplarý,tansiyon düþüklüðü,baþ aðrýsý,baþ dönmesi,çarpýntý gibi...yer almaktadýr. Bu belirtiler sodyumun hangi deðer aralýðýnda olduðuna ve eksikliðinin ne kadar zamandýr süre geldiðine baðlý olarak deðiþebilir" dedi.
Sodyum eksikliðinin oluþmasýnýn baþlýca nedenleri arasýnda; Yetersiz tuz alýmý, tuz alýnmadan
fazla miktarda su tüketilmesi, böbrek hastalýklarý, yanýklar ile ishal, kusma ve terleme yolu ile vücudun
tuz kaybetmesinin geldiðini anlatan Pýnar kural Enç
daha sonra þunlarý kaydetti;
"Sodyum'un normalde fazlasý idrar ve terleme
yoluyla vücuttan uzaklaþtýrýlýr.Sodyum fazlalýðý yüksek tansiyon, potasyum kaybý, vücutta su tutulmasý
ve ödemlere neden olur. Sodyum fazlalýðýnýn en
önemli nedenleri arasýnda;fazla tuz ve tuzlu besinler
tüketmek,vücut için yetersiz su alýnmasý,ishal ve kusma yoluyla vücudun sodyuma oranla fazla su kaybetmesi kandaki sodyum oranýnýn artmasýný sayabiliriz.
Sodyum eksikliði mide ve baðýrsaklarý da olumsuz etkiler. Sodyum'un azalmasýyla beraber iþtah kaybý,kusma ve midede bulantý görülür.Eðer kusmaya
sebebiyet veriyorsa vücut suyla birlikte daha fazla
sodyum kaybedeceði için belirtiler þiddetini artýrabilir.Sodyum eksikliði beyinde de problemlere neden
olabilir.
Baþ aðrýsý,uyuþukluk,yorgunluk,zihin karýþýklýðý
gibi problemler meydana gelebilir.Sodyum eksikliði
uzun zaman devam ederse bilinç kaybý ve komaya giden ciddi ve tehlikeli saðlýk sorunlarýna yol açabilir.
Nedeni bilinmeyen kas kasýlmalarý,kramplar ve kaslarda güçsüzlükte Sodyum eksikliðinin belirtileri arasýndadýr.
Önemli nokta þu ki; sodyum seviyesi yavaþ yavaþ azalýyorsa tehlikeli hale gelene kadar herhangi bir
belirtiye yol açmayabilir.Aniden düþtüðünde ise bir
ya da birkaç belirti bir arada görülebilir. Yaþlýlarda
genç kiþilere nispeten daha þiddetli belirtiler meydana gelebilir.
Vücuda giren Sodyumun büyük bir kýsmý tuzdan elde edilir.Bol miktarda sodyum içeren diðer besinler ise;deniz ürünleri,yeþil-kýrmýzý biber, peynir,
fýstýk, fýndýk, ceviz, kereviz ve havuçtur. Saðlýklý yetiþkin kiþiler için günlük sodyum ihtiyacý 2-3 gramdýr.Bu miktar 5 gr tuzdan saðlanabilir."
Ölü doðuma kayýt
Doktorlar ölen bebekleri doðduktan sonra; "1 yaþýna kadar, 1 haftaya kadar ve ölü doðan" olarak üç
ayrý þekilde sisteme girecek.
Sistemle birlikte her ilçede toplum saðlýðý hekimi ilçe bebek ölümleri izleme sorumlusu olacak. Ýllerde
ise saðlýk müdürlüðü bünyesinde
bebek ölümleri sorumlusu belirlenecek.
Ayrýca her hastanede bir sorumlu belirlenerek bebek ölümlerini anlýk kayýt altýna alacak. Her ilde 5 kiþilik bir ekip oluþturularak ayda bir
toplanacak. Bu toplantýda, kayýt altý-
de
AB ortalamalarýnýn çok üstün-
Türkiye'deki bebek ölümlerinin, Avrupa Birliði ortalamasýnýn da
çok üstünde olduðu rakamlara yansýdý. Avrupa Birliði Ýstatistik Kurumunun (EUROSTAT) verilerine göre AB bebek ölüm hýzý ortalamasý,
binde 3,9 gerçekleþti.
Bebek ölüm hýzýnda Avrupa'da
en düþük ülkeler binde 0,9 ile Ýzlanda, binde 2,1 ile Ýsveç, binde 2,4 ile
Norveç'te gerçekleþti. Avrupa'nýn en
geliþmiþ ekonomileri Almanya'da
bebek ölüm hýzý binde 3,6, Fransa'da
binde 3,5, Ýtalya'da binde 3,2, Ýngiltere'de binde 4,2 oldu. Türkiye'de ise
binde 7,4 olarak gerçekleþti.
Hayrettin
Karaman
Ne deðiþti?
Cumhuriyeti kuranlar dini, düþünceyi,
medeniyeti, kültürü, Batý örneðinde kökten
deðiþtirmeye karar verdiler. Asýrlarca Ýslam
merkezli bir medeniyet ve kültür içinde haþrü
neþr olmuþ milletin akþam Osmanlý yatýp
sabah Batýlý kalkmasý elbette mümkün
olamazdý; direniþ tabii idi. Kültür deðiþimi
cebrî olduðu için direniþin eðitim ve ikna
yoluyla deðil, þiddet kullanýlarak kýrýlmasýna
karar verdiler. Astýlar, kestiler, zindanlarda
çürüttüler, haklardan mahrum ettiler…
sonunda fiilen veya potansiyel olarak direnen
insanlar týsladý, sindi, duygusunu ve emelini
içine gömdü; bir kýsmý ümitsizliðe düþtü, bir
kýsmý da 'elbet günü gelir, fýrsat elverir' diyerek
bekledi.
Çok partili demokrasiye geçinceye kadar
milletin çoðunluðunu teþkil eden
Müslümanlarýn kutsallarý ve deðerleri, güç
yoluyla ülkeye hakim olanlar ile onlarý
benimseyenler tarafýndan kutsal ve deðerli
olarak kabul edilmedi; tam aksine bunlara
sahip çýkanlar aþaðýlandý, ikinci sýnýf, cahil,
köylü, gerici… olarak yaftalandý. Bu yaftayý
yiyenlerin bir kýsmýnda aþaðýlýk duygusu
oluþtu, bir kýsmýnda ise kalbin derinliklerine
gömülmüþ öfke ve zamaný gelince karþý hamle
azmi.
Bu fetret döneminde Anadolu ve özellikle
köy çocuklarý bir ara Köy Enstitüleri sayesinde
ilkokuldan fazla okuma imkaný buldular; ama
bu okullarýn da amacý öze yabancý idi. Geri
kalaný ilkokulu ya okudu ya okuyamadý; çiftçi,
esnaf, çoban olarak hayata atýldý. Orta, lise ve
özellikle yüksekokul okumak, hele yurt dýþýna
giderek lisansüstü öðrenim görmek daha
ziyade 'Cumhuriyet muhafýzlarý'nýn
çocuklarýna nasip olurdu.
Çok partili demokrasiye geçince bir
parçacýk din hürriyeti geldi, kasabalýya,
köylüye, dindarlara üstten bakýþ biraz
yumuþadý, egemenliðin halka geçiþi sürecine
girildi. Halk þiddet ve isyan yerine demokratik
haklarýný kullanarak iktidarlarý deðiþtirme
yolunu tercih etti. Halkýn oyuyla iktidarýn
deðiþtiðini gören siyasetçiler –dinsizlik
dinlerini bozmamaya yeminli bir zümre
dýþýnda- halkýn kutsallarý ve deðerlerini
tanýmaya ve bunlara saygý duymaya (veya öyle
görünmeye) baþladýlar. Bu arada Ýmam Hatip
Okullarý açýldý; bu okullar sayesinde köylü ve
kentli muhafazakârlar da çocuklarýný
okutmaya baþladýlar. Yýllar geçtikçe dindarlýk
ayýp ve ikinci sýnýflýk bir durum ve vasýf
olmaktan çýktý; köylüler þehirlere, küçük
þehirler büyük þehirlere açýlmaya baþladýlar,
devletin verdiði yardýmlar, teþvikler ve krediler
çiftçiyi ve esnafý tefecilerin elinden kurtardý.
Köylüsü ve kentlisiyle Anadolu çocuklarý da
okumuþ yazmýþla, seçkinler, yöneticiler,
oyuncular arasýna katýldýlar…
Hasýlý günler geçti, devran döndü,
ebediyen yok ettiklerini sandýklarý düþünceler,
imanlar, hayat tarzlarý (milletin öz kültür ve
medeniyeti) uygun iklim sebebiyle topraðýn
altýndan yeþermeye baþladý. Ýþ, namazýnda
niyazýnda olan, kýzlarý ve kadýnlarý tesettürlü
akademisyenler, iþ adamlarý, yöneticiler,
yüksek bürokratlar, mebuslar, bakanlar,
baþbakanlar ve Cumhurbaþkanlarýnýn var olma
noktasýna kadar geldi.
Cebri kültür deðiþimi toplumu yarmýþ,
kaba hatlarýyla iki bölük yapmýþtý. Öz kültür
ve medeniyet temsilcileri, Batýyý örnek alarak
deðiþenlere tahammül ettiler; onlarýn meþru
(bazen gayr-i meþru) yollardan kullandýklarý
haklarý ve imkanlarý engellemediler, kendi
edeb, ahlak ve din anlayýþlarýna ters düþen
görüntü ve davranýþlara karþý harekette
bulunmadýlar (O, Vurun Kahpeye hikayeleri
ya nadir veya uydurmadýr). Geldiðimiz son
aþamada da bu ülkede hayatý farklýlarla, eþit
haklar ve hukuk çerçevesinde paylaþmaya
razýlar. Gel gör ki, öteki taraf 'korku, endiþe,
hayat tarzlarýna müdahale' gibi bahaneler ileri
sürerek eski saltanatlarýna dönmek, ülkede
yalnýzca kendi borularýný öttürmek istiyorlar.
Nasihatim þudur:
Farklýlar birbirini sevmese, farký korumak
isteseler de bu ülkede birlikte yaþamak
mecburiyetindeler; barýþ, huzur, anlayýþ ve
tahammül var iken kavganýn kimseye faydasý
olmaz ve farklýyý yok ederek var olmak
mümkün deðildir.
Yemek saatlerine
düzenleme
Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Kredi ve Yurtlar Kurumunca öðrencilere sunulan yemek hizmetlerinin saatlerinde yeni bir düzenleme yapýldýðýný açýkladý.
Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, öðrencilerden Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç'a
özellikle akþam yemeði saatlerinde yeni bir düzenleme
yapýlmasý noktasýnda çok sayýda talep geldiði vurgulandý. Bakan Kýlýç'ýn talimatýyla akþam yemeði saatlerinin yeniden düzenlendiði belirtilen açýklamada, "Daha önce 16.00-24.00 saatleri arasýnda verilen akþam yemeklerinin öðrencilerimizin yemek saatleri ile okul saatlerinin çakýþmamasý adýna 14.00-24.00 saatleri arasýnda verilecek þekilde düzenlendiðini kamuoyuna duyururuz" denildi.
KYK'ya ait yurtlarda sabah kahvaltýsý ise 06.0012.00 saatleri arasýnda verilmeye devam edilecek.
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Sevgi Yürüyüþü’ mitinge dönüþtü
Erol Taþkan
Belediye Baþkaný AK Parti Belediye Baþkan
Partililer sloganlarla Saat Kulesi’ne kadar yürüdü.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile eþi Hatice Külcü ile birlikte vatandaþlarý selamladý.
Baþkan Külcü, seçim otobüsünden hitap etti.
Belediye Baþkaný
AK Parti Belediye
Baþkan Adayý Muzaffer Külcü'nün Sevgi
Yürüyüþü mitinge dönüþtü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu
önünden baþlayan yürüyüþ, çok sayýda partilinin katýlýmýyla coþkulu bir mitingle sona
erdi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ile
birlikte yürüyen AK
Parti Milletvekilleri
Salim Uslu, Murat
Yýldýrým, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse, belediye meclisi ve
il genel meclisi adaylarý ve çok sayýda partili ile birlikte Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.
Saat Kulesi önünde seçim otobüsü üzerinden halký selamlayan Muzaffer Külcü
ve protokol üyeleri,
vatandaþýn sevgi gösterilerine RABÝA iþareti ile karþýlýk verdi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, eþi
Hatice Külcü ile selamladýðý Çorumlular'a
hitabederek,
"Millet bizle oldukça,
biz yürümeye devam
edeceðiz. Yarýn yeni
bir milat olacak." dedi.
Milletin kararýný
çoktan verdiðini iþaret
eden Külcü, meydanlarýn bunun göstergesi
olduðunu, milletin daha özgür, daha müreffeh ve daha dik duruþlu bir Türkiye için AK
Parti dediðini ifade etti.
Partililerine sandýklara sahip çýkmalarý
konusunda tenbihlerde
bulunan Külcü, sandýklarýn milletin emaneti ve namusu olduðunu söyledi.
Seçim þarkýlarý
eþliðinde halký selamlayan Külcü ve beraberindekiler, vatandaþýn sevgi gösterileri altýnda Belediye binasýna kadar yürüdü.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu önünden baþlayan yürüyüþ, çok sayýda partilinin katýlýmýyla coþkulu bir mitingle sona erdi.
Seçim þarkýlarý eþliðinde halký selamlayan Külcü ve beraberindekiler, vatandaþýn sevgi gösterileri altýnda Belediye binasýna kadar yürüdü.
Çiftçilere TARSÝM bilgisi
6
PAZARTESÝ 31 MART 2014
Enise Aðbal
Alaca Ziraat Odasý’nda görevli Tarým
Danýþmanlarý Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza
Bektaþ, çiftçileri Devlet
Destekli Tarým Sigortalarý (TARSÝM) konusunda bilgilendirdi.
Alaca Ziraat Odasý’nda düzenlenen bilgilendirme toplantýsýna,
Alaca Ziraat Bankasý
Müdürü Ýhsan Albayrak, Ziraat Bankasý personellerinden Yavuz
Ulaþ ve Ayþe Gödek'in
yaný sýra Alaca merkez
ve köylerinden gelen
çiftçiler katýldý.
Alaca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz’ýn açýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda uzamanlar; don, sel,
kuraklýk, fýrtýna, dolu,
heyelan vb. doðal âfet-
Alaca Ziraat Odasý’nda Tarým Danýþmanlarý TARSIM
konusunda çiftçileri bilgilendirdi.
lerden zarar görmesi
ürünlerin nasýl sigorta
kasý Müdürü Ýhsan Alhalinde ürünlerinin sikapsamýna alýnacaðý
bayrak, bölgedeki mevgorta kapsamýna alýnhususlarýnda bilgilencut tarýmsal potansiyel
masý ve zararlarýnýn
dirme ve deðerlendirve iklimsel riskler göz
telâfi edilmesi konulamenin yapýldýðý toplanönüne alýndýðýnda çiftrýnda üreticilere bilgiler
týda çiftçilerin ne yapçilerin tarýmsal ürün ve
verdi. Tarým sigortalarýmalarý gerektiði ayrýntýhayvanlarýný,
doðal
nýn genel iþleyiþi ve bitlý olarak anlatýldý.
afetlerden gelebilecek
kisel ve hayvansal
zararlara karþý teminat
Alaca Ziraat Ban-
altýna almak için Tarým
Sigortasý yaptýrmalarýnýn önemini vurguladý.
2014 yýlý itibariyle bitkisel ürünlerini, büyük
ve küçükbaþ hayvanlarýný ve kümes hayvanlarýný sigortalayan üreticilerin ödemeleri gereken
sigorta priminin yüzde
50'sinin, don teminatýnda 2/3'ünün devlet tarafýndan karþýlýksýz destek olarak karþýlandýðýný belirten Albayrak, tarým sigortasý sisteminin
devletin denetimi, gözetimi ve garantisinde
olan bir sigorta sistemi
olduðunu söyledi.
Danýþmanlýk sistemi kapsamýnda düzenlenen toplantý çiftçilerin
sorularýnýn cevaplandýrýlmasý ile sona erdi.
Danýþmalar, hazýrladýklarý çiftçi mektuplarýný
katýlýmcýlara daðýttýlar.
Toplantýda uzamanlar; don, sel, kuraklýk, fýrtýna, dolu, heyelan vb. doðal âfetlerle ilgili bilgi verdi.
Masa baþýnda oturmak
bel fýtýðý yapýyor
Masa baþýnda
oturmak bel fýtýðýna
yol açýyor
Tekniðini yeteri
derecede bilmeden
masada oturmak ve
hareketsiz kalmanýn
bel fýtýðýna yol açtýðý
belirtildi.
Bitlis Eren Üniversitesi Öðretim Görevlisi, Manuel Terapist Muhsin Duran,
günümüzün en büyük
sorunlarýndan olan ve
hayat
kalitesini
önemli ölçüde azaltan
bel, boyun aðrýlarý ve
fiziksel rahatsýzlýklarýn en büyük sebebinin hareketsizlik olduðunu ve doðru oturuþ tekniklerinin yeteri derecede bilinmemesinden kaynaklandýðýný dile getirdi.
Masa baþýnda
oturanlara uyarýlarda
bulunan Duran, þöyle
konuþtu: "Maalesef
bu konuda ülkemiz
Avrupa, Amerika ve
Rusya'ya göre fiziksel
rahatsýzlýklarda bayaðý ileri bir durumdadýr. Halbuki doðru
duruþ ve oturuþ tekniklerini bildiðimiz
ve uyguladýðýmýz takdirde bu gibi sorunlarý bertaraf edebiliriz."
Enise Aðbal
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile
Hitit Üniversitesi arasýnda imzalanan, hükümlülerin eðitim ve
iyileþtirilmelerine
iliþkin protokol kapsamýnda yürütülen
etkinlikler devam
ediyor.
Önceki gün Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans
Salonu’nda düzenlenen programla yükümlülere ‘Türk Büyüklerinden Yunus
Emre’ konulu konferans verildi. Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öðr.
Gör. Mücahit Akkuþ
tarafýndan Konferansa; Çorum Denetimli
Serbestlik Müdürü
Soydan Çetinkaya,
Denetimli Serbestlik
Müdürlüðü’nde görevli uzmanlar Yusuf
Yaðbasan ile Aytunç
Faydacý ve 45 yükümlü dinledi.
Denetimli Ser-
Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Seminer Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
Öðr. Gör. Mücahit Akkuþ tarafýndan verildi.
bestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, konferansa sonunda Öðr.
Gör. Akkuþa’a teþekkür belgesi verdi. Çetinkaya, hükümlüle-
rin eðitim ve iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn
devam
Enise Aðbal
Masa baþýnda oturmak bel fýtýðýna yol açýyor
kamburlaþtýrýlmamalýdýr. Oturur pozisyonda iken yerden bir
cisim almak için belden eðilmemeli, çömelerek alýnmalýdýr."
Derin ve yumuþak koltuklara oturmamak gerektiðini
belirten Duran, sözlerine þöyle devam etti:
"Kol konacak yeri
olan, arkalýðý en az
omuz hizasýna kadar
gelen ve beli destekleyen sandalye ve
koltuklar tercih edilmelidir. Bilgisayar
karþýsýnda çalýþýrken
baþ dik, bel ve kalçalarýn arka kýsmý destekli, köprücük kemikleri yere paralel
olmalýdýr. Masa baþýnda devamlý oturulmamalý, ara sýra kalkýp dolaþýlmalýdýr.
Bunlarýn yaný sýra
masa baþýnda yapýlabilecek basit egzersizler vardýr. Her saat
baþý mola verip 5-10
dakika egzersiz yapýlmasý fayda saðlar.
Unutulmamalýdýr ki;
aðrýsýz bir yaþam bi-
raz da kiþinin kendi
elindedir. Basit bazý
kurallara riayet ederek, oturma alýþkanlýklarýný düzenlemek
bu tür aðrýlardan belirgin ölçüde korunmayý saðlar."
Muhsin Duran,
kaliteli bir yaþam ve
aðrýsýz bir vücudun
omurganýn düzgün
olmasý ve onu koruyan kaslarýn güçlü olmasýyla mümkün olabileceðini sözlerine
ekledi.(ÝHA)
Ýnsan burnu 1 trilyon
kokuyu algýlayabiliyor
Ýnsan burnu, bir trilyon kokuyu algýlayabiliyor
Bilim adamlarý, insan burnunun bir
trilyon kokuyu algýlayabildiðini ortaya
çýkardý.
"Science" dergisinde yayýmlanan
araþtýrma, insanýn duyu organlarýndan en
hassas olanýnýn yaklaþýk 400 koku reseptörünün bulunduðu burun olduðunu gösterdi.
New York'taki Rockefeller Üniversitesi araþtýrmacýlarý, insan gözünün 10
milyon rengi, kulaðýnýn ise 500 bin sesi
Yükümlülere Yunus
Emre semineri
Protokol kapsamýnda yürütülen etkinlikler devam ediyor.
Tütün ve baðýmlýlýk bilgisi
Doðru oturma
teknikleri
Doðru oturma
teknikleri hakkýnda
bilgi veren Duran, bu
tekniklerin uygulanmasý durumunda herhangi bir sorunla karþýlaþýlmayacaðýný
söyledi.
Duran,
doðru
oturuþ tekniklerini
herkesin kendi iþinde,
masa baþýnda rahatlýkla uygulayabileceðini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü:
"Masa baþýnda çalýþanlar otururken dik
pozisyonda oturmalý
ve bunu alýþkanlýk haline
getirmelidir.
Ayaklarýn altýna bir
basamak konularak
oturulursa daha rahat
edilir. Koltukta sýrt
www.corumhakimiyet.net
ayýrt edebildiðini vurguladý.
Daha önce insan burnunun sadece
10 bin kokuyu algýlayabildiði sanýlýyordu.
Araþtýrmacýlar, insan burnunun kokularý nasýl ayýrt ettiðini denemek için çimenden limona çok farklý türler içeren
128 koku molekülü kullandý.
Koku moleküllerini onlu, yirmili ve
otuzlu gruplar halinde karýþtýrarak çok
sayýda farklý karýþým elde eden araþtýrmacýlar, katýlýmcýlardan örnekleri koklamalarýný istedi.
Deney sonuçlarý, normal bir insanýn
en az bir trilyon farklý kokuyu ayýrt edebildiðini gösterdi.
Araþtýrmayý yöneten Dr. Leslie
Vosshall, "Ýlk kez insanýn koku alma duyusunu test etmiþ olduk. Araþtýrmamýz,
insanoðlunun sanýlandan çok daha iyi bir
koku alma duyusuna sahip olduðunu
gösterdi" dedi.
Vosshall, insanoðlunun koku alma
gücünün sadece küçük bir kýsmýný kullandýðýna iþaret etti.(AA)
Denetimli Serbestlik Ýl Müdürlüðü’nün 2014 yýlý kurumsal eðitim ve iyileþtirilmeleri programý kapsamýnda yürüttüðü çalýþmalar
devam ediyor.
Program kapsamýnda Denetimli Serbestlik Tedbiri kararý
verilen 65 hükümlüye ‘Tütün ve Baðýmlýlýk’ konulu bilgilendirme semineri verildi. Geçtiðimiz Salý
günü Saðlýk Ýl Müdürlüðü Konferans
Salonu’nda gerçekleþtirilen seminerde
tütün ve baðýmlýlýðýn
zararlarý hakkýnda
Denetimli Serbestlik Ýl Müdürlüðü’nün seminerleri sürüyor.
bilgi verildi. Ýnsan
saðlýðýna zarar veren
bu maddelerin etkileri ile kullaným sýklýðýnýn zararlarý anlatýlarak farkýndalýk ka-
zandýrýlmaya çalýþýldý.
Ýl Halk Saðlýðý
tarafýndan düzenlenen programý yü-
kümlülerle birlikte
Denetimli Serbestlik
Müdürlüðü’nde görevli uzmanlar Yusuf
Yaðbasan ve Aytunç
Faydacý da dinledi.
Ýhtiyaç sahiplerine müjde
Hükümet, milyonlarca
yoksula müjde verdi. Yeni
yönetmelikle 65 yaþ üstü
yaþlýlar, evi olsa da yoksulluk yardýmý alabilecek
Yoksul durumda olan,
65 yaþ üzeri muhtaç ve yaþlý aylýðý alan ya da engellilik
durumundan dolayý maaþ
baðlanan milyonlarca vatandaþa müjde geldi.
Hükümet, yönetmelik
deðiþikliði ile muhtaçlýk durumunun tespitinde "ev sahibi olmayý" veya "kira
ödemeyi", gelir incelemesinde kýstas olmaktan çýkardý. Bunu "en hayati ihtiyaç"
saydý.
Böylece, kendi üzerine
evi olanlarýn da yoksulluk
yardýmý almasýnýn önü açýldý. Bundan sonra aralarýnda
akrabalýk baðý bulunmasa
bile ayný evde yaþayan tüm
kiþiler, hane gelirinin hesaplanmasýnda sayýlacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn yönetme-
lik deðiþikliðine göre, aylýk
baðlanmasýnda esas alýnan
muhtaçlýk sýnýrý 119'dan
255 liraya yükseltildi.
Evde engelli çocuðuna
bakan ve Genel Saðlýk Sigortasý olmayan kiþilerin tamamý "sosyal güvence"
kapsamýna alýnýrken, 18 yaþ
altý engelli aylýklarýný alabileceklerin kapsamý da geniþletildi. Düzenli olarak
gelir elde edenlerin aylýk
baþvurularýnýn direkt reddedilmesi önlendi. (Ajanslar)
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
KUTLAMA
Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen
Muzaffer Külcü
ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz.
Öztürk Orman Mühendislik Bürosu
Ýsmail-Hüsamettin Öztürk
KUTLAMA
Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen
Muzaffer Külcü
ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz.
Baþar Nakliyat Ambarý
Murat-Soner Aydar
7
8
Kargý METEM
üniversiteleri gezdi
PAZARTESÝ 31 MART 2014
Kargý Mesleki ve
Teknik Eðitim Merkezi(METEM) öðrencileri Gazi Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi
ve Anýtkabri gezdi.
50 kiþinin katýldýðý gezide, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anýtkabir gezilirken, Gölbaþý'nda
da tekne turu atýldý.
Okul Müdür Yardýmcýsý Hasibe Kahraman gezinin amacýnýn
öðrencilerde öðrenme-
Kargý Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Ankara’ya gezi düzenledi.
ye karþý istek uyandýrmak, YGS konusunda
öðrencileri güdülemek,
üniversite
ortamýný
göstererek sýnavý kazanmalarý için þevke
gelmelerini saðlamak
ayný zamanda Kargý
dýþýna çýkararak ufuklarýný açmak ve öðrencilere hoþça vakit geçirtmek olduðunu söyledi.
Kahraman, gezinin Kargý Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünün
katkýlarýyla yapýldýðýný
belirterek, öðrencilere
bu imkaný saðlayan
herkese öðrenciler adýna teþekkür ettiklerini
belirtti.(ÝHA)
50 kiþinin katýldýðý gezide, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anýtkabir gezilirken, Gölbaþý'nda da tekne turu atýldý.
Öðretmenler sergi açtý
Öðretmenler, katýldýklarý resim kursu sonunda yaptýklarý resimleri sergilediler.
Çorum’un
Kargý Ýlçe'de Milli
Eðitim Müdürlüðü
bünyesinde bulanan
öðretmenler,
katýldýklarý resim
kursu sonunda
yaptýklarý resimleri
sergilediler.
Kargý
Öðretmen Evi’nde
açýlan resim
sergisine Kargý
Belediye Baþkaný
Mustafa Baþpýnar,
Kargý Öðretmen Evi’nde açýlan resim sergisine ilçe yetkilileri katýldý.
Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Metin
Küçükaydýn, Halk
Eðitim Müdürü
Mücahit Açýkbaþ,
okul müdürleri,
öðretmenler ve
sanatseverler katýldý.
Halk Eðitim
Merkezi
Müdürlüðünce
açýlan kurs resim
öðretmeni Funda
Aksoy tarafýndan
verildi. 45 saatlik
resim kursunu
tamamlayan
öðretmenlerin
yaptýklarý
resimlerinden oluþan
16 yaðlý boya
çalýþmasý sergide
ziyaretçilerin
beðenisine sunuldu.
Gün boyu açýk
olan sergiyi çok
sayýda sanatsever
gezerken
öðretmenler
tarafýndan yapýlan
yaðlý boya resimler
büyük beðeni
topladý.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Çorum
Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Gençlerin Huzurevi ziyareti
Mustafa
Demirer
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
kalan yaþlýlarý ziyaret
etti. Yaþlýlarýn dertlerini dinlemek, yalnýz
olmadýklarýný göstermek ve bir nebzede
olsa yüzlerini güldürmek amacýyla düzenlenen ziyarette, te
hem duygusal hem
de eðlenceli anlar yaþandý.
Huzurevi sakinlerinden 75 yaþýndaki
Kadir Amca, sorduðu
matematik sorularý
ve bilmecelerle sohbeti renklendirirken,
'Anne Babanýzý buraya getirmeyin, onlara
siz bakýn.' þeklinedeki sözleri duygu dolu
dakikalar yaþattý.
Huzurevi sakinlerinden yaþlý bir teyzenin 'kaç çocuðunuz
var' sorusuna 'Sizler
varsýnýz ya!' þeklindeki cevabý gençleri
gururlandýrdý. Huzu-
Günçlerle Huzurevi sakinleri sohbet etti.
Aktif Yaþam Kulübü Yönetim yöneticileri,
bu tür ziyaretlerin devam edeceði mesajý verdiler.
revi sakinleri ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Aktif
Yaþam
Kulübü Yönetim yöneticileri, "Kulüp
olarak olarak bugün
yapmamýz gereken
bir vazifeyi yerine
getirdiðimize inanýyoruz. Umuyoruz ki
yaþlýlarýmýzýn az da
olsa günlerinin güzel
geçmesine faydamýz
olmuþtur. Bundan
sonra da ziyaretlerimiz devam edecek"
diye konuþtular.
Neden Ýngilizce öðrenemiyoruz?
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn
incelemeye aldýðý, Ýngilizce eðitimine
yönelik rapora göre, Türkiye'de öðrencilerin yüzde 90'dan fazlasý bin saatlik
dersten sonra dahi temel düzeyde kalýyor, ilerleyemiyor. Öðretme teknikleri
çocuklara hitap etmediði için yaþ ilerledikçe derse karþý ilgi azalýyor. Bu nedenle 6'ncý sýnýftan sonra öðrenciler sadece
fiziksel olarak derste bulunuyor ama Ýngilizce öðrenmiyor.
British Council ve Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV)'nca hazýrlanan "Türkiye'deki Devlet Okullarýnda Ýngilizce Dilinin Öðretimine Ýliþkin Ulusal Ýhtiyaç Analizi" baþlýklý çalýþma geçtiðimiz hafta Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya sunuldu. Çalýþma için Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn izni,
British Council ve TEPAV'ýn desteði ile
Ankara, Antalya, Balýkesir, Diyarbakýr,
Erzurum, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir,
Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon gibi
illerde yer alan 48 okulda dersler göz-
lemlendi. TEPAV'ýn bin 394 veli ve 19
bin 380 öðrenciyi kapsayan anketiyle
araþtýrma tamamlandý. Okullarda gözlemlenen sýnýflarýn yaklaþýk yüzde 15'i
FATÝH Projesi kapsamýnda akýllý tahta ve
tabletlerin verildiði sýnýflar oldu. Araþtýrmadan çýkan sonuçlara göre Türkiye Ýngilizce yeterliliðinde rakiplerini yakalayamýyor. English First tarafýndan geliþtirilen 2013 Ýngilizce Yeterlilik Endeksi
(EPI), Türkiye'yi 60 ülke arasýnda 41'inci sýraya yerleþtiriyor. Türkiye'nin 2012
yýlýndaki ortalama toplam TOEFL puaný
ise, Sudan ve Etiyopya gibi Latin alfabesi kullanmayan ülkelere benzer bir biçimde 120 üzerinden 75.
Öðrencilerin sýnýflarý yükseldikçe
motivasyon düzeyleri azalýyor. Çünkü
Ýngilizce derslerini sýkýcý ya da zor buluyorlar. 5'inci sýnýflarýn yüzde 80'i Ýngilizce derslerini sevdiklerini söylerken, bu
oran 12'nci sýnýf öðrencilerinde yüzde
37'ye düþüyor. Resmi ders kitaplarý ve
müfredat, öðrencilerin deðiþkenlik göste-
ren düzeylerini ve gereksinimlerini dikkate almýyor. Çocuklar, 6'ncý sýnýftan
sonra Ýngilizce dersinin içeriðinden kopuyor. Daha genel bir ifade ile, öðrenciler derste 'bulunuyor', ders kitabýndaki
alýþtýrmalarý yapýyor ve hiçbir þey öðrenmiyor.
Neler yapýlmalý?
Müfredat gözden geçirilmeli ve ders
kitaplarý da dahil öðrenim materyalleri
geliþtirilmeli.
Geçirilmiþ müfredat ve öðrenim
materyalleri 2'nci sýnýftan 12'nci sýnýfa
kadar gerçekçi bir ilerleme sergilemeli,
haftalýk ders saatlerinin sayýsýnýn arttýðý
bir yapýda verilmeli.
Gramer öðretmenin aksine, Ýngilizce bir iletiþim aracý olarak öðretilmeli.
Ýngilizce ve diðer dillerde iletiþim
kurmanýn önemine iliþkin öðrenciler, veliler ve halkýn genelinde farkýndalýk yaratmak için ulusal bir kampanya baþlatýlmalý. (Yaygýn Basýn)
Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme
Bölümü Gýda Teknolojisi programý öðrencileri Kayseri’ye teknik gezi düzenledi.
Sucuk fabrikasýna teknik gezi
Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme Bölümü Gýda Teknolojisi
programý öðrencileri Kýrýkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde Kamberoðullarý Hayvancýlýk,
Ýnþaat, Ýç-Dýþ Ticaret ve Ýmalat Sanayi Limited
Þirketleri bünyesinde bulunan Melih Sucuk ‘a
teknik gezi düzenledi. Geziye Alaca MYO Öðr.
Gör. Büþra Cebeci ve Öðr. Gör. Eda Ýlhan reh-
berlik etti.
Teknik gezide ilk olarak üretim tesislerinin
tanýtýldýðý bir tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantý sonrasý Melih Sucuk yetkili mühendisi eþliðinde sucuk ve pastýrma üretim aþamalarý; etin
hamur haline getirilmesinden dolum ve ambalajlamaya kadar bütün iþlemler ayrýntýlý olarak
anlatýldý. Haber Merkezi
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Otomotivde
bahar fýrsatlarý
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ilkbahara kampanyalarla iddialý girdi.
2013 yýlýný rekorla kapatan firmalar, baþarýlý çýkýþlarýný 2014’de de sürdürmek
istiyor.
Yerel seçim nedeniyle yýlýn ilk 3 ayýnda satýþ grafiðinde durgunluk yaþayan
otomotiv sektörü, Nisan ayýna fýrsatlarla girmeye hazýrlanýyor.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
HEDEF STOKLARI TÜKETMEK
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarýnýn, Þubat ayýnda yüzde
27,5; Ocak-Þubat döneminde ise yüzde 19,25 daralmasýnýn ardýndan satýþlarýný artýrmaya ve 2013 stoklarýný tüketmeye çalýþan otomotiv firmalarý, kampanyalara hýz
verdi.
Yýlýn iki ayýnda, geçen senenin ayný
dönemine göre ciddi oranda düþüþ kaydeden, pazar paylarýný yeniden artýrmaya çalýþan firmalarýn, özellikle stoklarýnda bulunan ve hala eritemedikleri 2013 model
araçlara uyguladýðý kampanyalar dikkati
çekiyor.
KAMPANYA YARIÞI
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ilkbahara kampanyalarla iddialý girdi.
Kredili satýþta uzun vade ve düþük faizli kredi imkaný sunan firmalar, nakit alýmý
tercih edenlere ise ekstra indirim sunuyorlar.
Çorum’da bayisi bulunan otomotiv
firmalarý da düzenledikleri kampanyalarla
bahar aylarýnda satýþ grafiklerini artýrmayý
hedefliyor.
Ýkinci el otomobil piyasasýnda da baharla birlikte kýpýrdanmanýn baþladýðý gözden kaçmazken, asýl hareketliliðin ilerleyen
günlerde hýz kazanmasý bekleniyor.
Yerel seçim nedeniyle yýlýn ilk 3 ayýnda satýþ grafiðinde durgunluk yaþayan otomotiv sektörü, Nisan ayýna fýrsatlarla girmeye hazýrlanýyor.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci
el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Fiat Doblo 1.9 Multijet
2007
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2012
Fiat Doblo 1.6 Multijet Pre 2012
Fiat Linea 1.3 M.jet Dynam2008
Fiat Palio 1.2 SL
2005
Ford Focus 1.6 Ambiente 2001
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2007
Honda Civic 1.4 ÝS
1998
Honda Civic 1.6 Elegance 2013
Hyundai Accent 1.6 Admire2005
Mercedes S 300 SE
1989
Opel Astra 1.6 CD
2000
Opel Corsa 1.4 GLS Aut 1999
Opel Vectra 2.0 GLS
1997
Peugeot Bipper 1.4 HDi CP2010
Proton 416 GLXÝ
1999
Renault 12 STW
1988
Renault R19 1.6 Europa RT1996
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.6 Dynamiqu 2002
Renault Kangoo 1.9 D Expr2003
Renault Kangoo 1.5 DCI M2005
Renault Kangoo 1.5 DCI 2007
Renault Megane 1.6 RTE 1998
Renault Megane 1.6Authan 2004
Fiyatý (TL)
14 bin
29 bin 500
41 bin 500
24 bin
15 bin
19 bin
25 bin
16 bin 500
61 bin
21 bin
15 bin
21 bin
15 bin
12 bin
23 bin
8 bin 500
4 bin
10 bin
7 bin
17 bin
11 bin 750
15 bin
17 bin 500
12 bin
21 bin 500
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2004
Tofaþ Doðan L
1991
Tofaþ Þahin S
1995
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1996
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Corolla 1.6 Luna 1999
Toyota Corolla 1.6 Sol
2005
Toyota Corolla 1.6 TerraHB2005
Toyota Corolla 1.6 Comfort 2008
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Passat 1.8 T C 2002
Volkswagen Polo 1.6
1997
7 bin
8 bin 500
23 bin
6 bin 500
6 bin 500
17 bin
16 bin
18 bin
27 bin
28 bin
25 bin
32 bin 500
33 bin 500
13 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1997
10 bin
Ford Transit 190V
1999
14 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2004
27 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin 500
Ford Transit 300S
2007
23 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
VW Transporter
2004
26 bin 500
VW Transporter City Van 2006
36 bin 500
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla
hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan
verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýþte ilçelerde kazananlar
14 ilçenin 8’ini AK Parti,
3’ünü MHP, 2’sini CHP,
1’ini ise DP adayý kazandý.
30 Mart yerel seçimlerinde ilçelerde
belediye baþkanlýklarýný kazanan isimler netleþti.
Kesin olmayan verilere göre,
Dodurga’da Demokrat Parti’nin adayý
Mustafa Aydýn belediye baþkanlýðýný kazandý.
Boðazkale’de ipi göðüsleyen isim AK Parti
Adayý Osman Tangazoðlu oldu.
Laçin’de ise MHP adayý Ünal Gevþek seçimi kazandý.
Alaca AK Parti adayý Muhammet Eyvaz.
Oðuzlar CHP adayý Orhan Ateþ
Ortaköy AK Parti Taner Ýspir
Mecitözü CHP adayý Ünal Yavuz
Osmancýk AK Parti adayý Hamza Karataþ
Kargý AK Parti adayý Zeki Þen
Sungurlu MHP adayý Abdulkadir Þahiner
(AK Parti seçim sonuçlarýna itiraz etti)
Ýskilip A K Parti adayý Recep Çatma
Bayat AK Parti adayý Ekrem Ünlü
Uðurludað MHP adayý Remzi Torun
Düvenci beldesinde ise AK Parti Adayý
Necmetin Yalçýn seçildi.
Aþdaðul’da CHP adayý Dursun Uzunca.
Çorum’un ilçeleri ile iki beldede seçimi kazanan baþkanlar belli oldu.
Haber Merkezi
Mahallelerde nefes kesen yarýþ
14 muhtardan 7’si deðiþti
Recep Mebet
Yerel seçimde Çorum’da 14 mahallede toplam 51 muhtar
adayý yarýþtý.
3 muhtarýn yeniden aday olmadýðý yarýþta 4 muhtar ise seçimi
kaybetti. Böylece 14 mahalleden 7’sinin muhtarý deðiþti.
BIKARANLARIN YERÝNE YENÝ ÝSÝMLER
Seçimde aday olmayan Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kaya’nýn yerine Hasan Kýzýltepe, Karakeçili Mahallesi Muhtarý
Mustafa Turhan’ýn yerine Mehmet Aydýn, Yavruturna Mahallesi
Muhtarý Feyyaz Topaktaþ’ýn yerine ise Metin Kaþar seçildi.
4 MUHTAR SEÇÝMÝ KAYBETTÝ
Yerel seçim neticesinde Akkent Mahallesi Muhtarý Fadime
Güven’in yerine Necip Güler, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi
Pekcan’ýn yerine Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi Muhtarý
Mevlüt Gezer’in yerine Mehmet Þahinbaþ, Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Mahmut Ahýska’nýn yerine ise Hanefi Özdemir’in seçildiði
öðrenildi.
7 MUHTAR YERÝNÝ KORUDU
Öte yandan seçime rakipsiz giren Kunduzhan Mahallesi
Muhtarý Kadir Akçal, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker,
Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ ve Yeniyol
Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray’ýn yaný sýra Çöplü Mahallesi
Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet
Durgun ve Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin ise yerlerini korudu.
MUHTARLAR LÝSTESÝ
Seçim neticesine göre kazanan isimlerin tamamýnýn erkeklerden oluþtuðu gözlenirken kesinleþmeyen sonuçlara göre Çorum’un
yeni dönem mahalle muhtarlarý listesi þu þekilde oluþtu:
Akkent Mahallesi
: Necip Güler
Bahçelievler Mahallesi : Hasan Kýzýltepe
Buharaevler Mahallesi : Abdulkadir Erdoðan
Çepni Mahallesi
: Mehmet Þahinbaþ
Çöplü Mahallesi
: Yýlmaz Kýlcý
Gülabibey Mahallesi
: Hikmet Durgun
Kale Mahallesi
: Ali Þahin
Karakeçili Mahallesi
: Mehmet Aydýn
Kunduzhan Mahallesi : Kadir Akçal
Mimar Sinan Mahallesi : Fevzi Þeker
Ulukavak Mahallesi
: Hanefi Özdemir
Üçtutlar Mahallesi
: Mehmet Bölükbaþ
Yavruturna Mahallesi : Metin Kaþar
Yeniyol Mahallesi
: Seydi Demiray
AK Parti Ýl Baþkanlýðý seçim sonuçlarýnýn canlý ve sýcak takibi için 3 ayrý perde hazýrladý.
Seçim sonuçlarýný partiden takip ettiler
Seçim sonuçlarý AK Parti'de canlý canlý takip edildi.
AK Parti Ýl Baþkanlýðý seçim sonuçlarýnýn canlý ve sýcak takibi
için 3 ayrý perde hazýrladý.
AK Parti Ýl Baþkaný makamý, basýn görevlileri ve vatandaþlar
için hazýrlanan 3 ayrý perdeye, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin sandýklardan aldýðý oy daðýlýmý sonuçlarý anýnda yansýdý.
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül
Gülgün, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partililer AK Parti Ýl
Binasýnda seçim yasaðýnýn kalkmasýný bekledi. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de parti binasýna
geldi. Haber Merkezi
Nuhut’un sandýðýndan AK Parti çýktý
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut oyunu Tanyeri Ýlkokulu’nda kullandý. Nuhut’un oyunu
kullandýðý 1479 nolu sandýktan en fazla oy AK Parti’ye
çýktý.
Ýþte Nuhut’un oy kullandýðý sandýkta oylarýn partilere daðýlýmý:
Seçmen sayýsý 293
Kullanýlan oy 263
Geçersiz 13
AK Parti 175
CHP 22
MHP 45
SP 4
BBP 2
Haber Merkezi
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut oyunu Tanyeri Ýlkokulu’nda kullandý.
Çorumlu sandýða koþtu
Çorum’da oy kullanma iþlemleri dün sabah saat 08.00’de baþladý.
Çorum’da oy kullanma iþlemleri dün
sabah saat 08.00’de
baþladý.
Yerel Seçim için
Çorum
genelinde
1.807 sandýkta toplam
387 bin 560 seçmenin
oy kullanacaðý bildirildi.
Yüksek Seçim
Kurulu
(YSK)’nun
açýkladýðý rakamlara
göre, þehir merkezinde
kurulan 546 sandýkta
ise 165 bin 110 seçmen
oy vereceði kaydedildi.
Demokratik haklarýný kullanmak için
sandýða koþan Çorumlular, oy vermek için
okullarda uzun sýra
kuyruklarý oluþturdular.
Katýlýmýn yüksek
olduðu gözlenen Yerel
Seçim’de oy verme iþlemleri saat 17.00’ye
kadar sürdü.
10 ismin belediye
baþkan adayý olarak
yarýþtýðý seçimin sonuçlarý YSK’nýn kararýnýn ardýndan kamuoyuna açýklanmaya
baþlandý.
Haber Merkezi
Seçimin sonuçlarý YSK’nýn kararýnýn ardýndan kamuoyuna açýklanmaya baþlandý.
Çorumlular, oy vermek için okullarda uzun sýra kuyruklarý oluþturdular.
Seçim kurulunda
hararetli çalýþma
Çorum Merkez
Ýlçe Seçim Kurulu, 2.
Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkaný Hakim Süreyya Saygýn yönetiminde toplandý.
Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal
ile Þef Halil Ýbrahim
Tosun’un üyesi olduðu kurulda AK Parti’yi Av. Rumi Bekiroðlu, CHP’yi Av.
Mahmut
Bayatlý,
MHP’yi Av. Zaferalp
Üstünel, SP’yi ise Av.
Mustafa Aþýla temsil
etti.
Sandýk kurullarýnýn oy tasnifi ve sayýmýný tamamlamasýnýn ardýndan çuvallarla Seçim Kurulu’na
taþýnan evraklar, salonda hazýr bulunan
kurul üyelerine okundu.
Büyük bir hareketliliðin yaþandýðý
Seçim Kurulu’na ilk
gelen
Tolamehmet
Köyü sandýk sonucu
oldu. Ardýndan sýrasýyla Sazdeðirmeni,
Pancarlýk, Þeyhhamza, Ahmediye, Boðazönü, Sarýkaya, Çalkýþla, Bektaþoðlu, Yenice, Çayhatap, Arpaöz, Osmaniye, Akyazý, Karacaören, Kayý,
Seyfe, Tarhankozlusu,
Soðuksu, Bayat, Gökdere, Sapaköy, Yeþildere,
Kazýklýkaya,
Sarmaþa, Turgut, Ahmetoðlan, Hacýbey,
Kadýkýrý ve Elköy seçim sonuçlarý oldu.
Haberimiz yayýna hazýrlandýðý sýrada
diðer köylerin sonuçlarý da Seçim Kurulu’na gelmeye devam
ederken Çorum Merkez’le ilgili sonuçlarýn
ilerleyen vakitlerde
kurula teslim edildiði
belirtildi.
Seçim Müdürü
Selahattin Yalçýn ve
Merkez Ýlçe Seçim
Kurulu personeli ile
Emniyet mensuplarýnýn görev aldýðý çalýþmalarý Muhabirlerimiz Recep Mebet ile
Emre Kut takip etti.
(Haber Merkezi)
Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu hummalý bir çalýþma sergiledi.
Seçim Kurulu’na taþýnan evraklar, salonda hazýr bulunan kurul üyelerine okundu.
Seçim kurulunda büyük bir hareketlilik yaþandý.
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Millet ‘YENÝ TÜRKÝYE' dedi
Mustafa DemirerErol Taþkan
hizmetkârý olmaya devam
edeceðiz. Dün de gurura,
kibire kapýlmadýk, Ýnþallah
bugün de gurura kibire kapýlmayacaðýz. Asla bir seçim þýmarýklýðý yaþamayacaðýz. Bu kadrolar hep mütevazý oldu, mütevazý kalmaya devam edecek inþallah.
Seçimlerden zaferle
çýkan Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Taþ Bina'dan teþekkür konuþmasý
yaptý.
Kesin olmayan seçim
sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Belediye Binasý önü ve çevresinde davullu zurnalý kutlamalar
baþladý. Külcü'nün konuþma yapacaðý saati sabýrsýzlýkla bekleyen partililerin
coþkusu görüldü.
ÇORUM KAZANDI
YENÝ ESERLER
KAZANDIRACAÐIZ
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, teþekkür konuþmasý yaptý.
Biz sevincimizi, mutluluðumuzu bu þehre kazandýrdýðýmýz eserlerimizle yaþayacaðýz. Bu þehre 5
altýn yýl yaþattýk. Hizmetlerimizle þehrin her noktasýný sevindirdik. Bu þehirde
yaþayan her kardeþimize
elimizi uzattýk. Partili, partisiz herkes baþarýmýza þehadet etti. Bugünkü oranla
Çorum, buna bir kez daha
þehadet etti. Ýnþallah önümüzdeki 5 yýllýk dönem de
2. Altýn dönem olacak. Dönem sonuna geldiðimizde
yine biz susacaðýz, yine
eserlerimiz konuþacak.
Biz ne olduðumuzu,
nasýl hizmet ettiðimizi bu
þehre olan aþkýmýzý dün nasýl gece gündüz çalýþarak
ortaya koymuþsak inþallah
2. beþ yýl da aynen öyle geçecek.
Hemþehrilerine seslenen Belediye Baþkaný Külcü, "Bugün topyekun Çorum kazandý. Eskisinden
daha çok çalýþýp daha büyük hizmetlere imza atmaya devam edeceðiz." dedi.
Belediye binasýný çevreleyen coþkulu kalabalýðýn
sevincine ortak olan Külcü,
konuþmasýna "Akþamýn
bereketli vaktinde, coþkunun, heyecanýn, mutluluðun doruða çýktýðý bu anda,
sizleri, Suheyb-i Rumi, Kereb-i Gazi, Ubeyd-i Gazi
ve Yusuf Bahri Hazretlerinin manevi huzurunda saygýyla muhabbetle selamlýPartililer ve vatandaþlar Külcü’ye sevgi gösterisinde bulundu.
yorum." diyerek baþladý.
EMANETE HALEL
Seçimlerde görev alan tüm partililere, Çorumlular'a, tüm mahalGETÝRMEDÝK
lelere teþekkür eden Külcü, konuþmasýnýn devamýnda þöyle dedi;
Þu 5 yýlda ortaya koyduðumuz performansýmýz, eserlerimiz gösYENÝ TÜRKÝYE KAZANDI
teriyor ki, emanetin hakkýný verdik. Hemþehrilerimiz bizi artýk hiçbir
dönemle mukayese etmiyor, bizim bu günümüzü dünümüzle ölçüyor"Seçimler ülkemize, þehrimize hayýrlý olsun. Bugün sevgi kazanlar. Bizim için asýl hedef budur. Allah'a hamdolsun. Bunu baþardýk.
dý. Bugün kardeþlik kazandý. Bugün hizmet, bugün vefa kazandý. BuÇýtamýz sürekli yükseldi. Ýlklerin belediyesi olduk. Belediyecilik hizgün gençlerimiz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz, engellilerimiz, yoksullametlerimizin hem çeþidi hem standardý açýsýndan Türkiye'nin gözde
rýmýz kazandý. Bugün topyekün Çorum kazandý. Bu sonuçlarla bugün
belediyelerinden birisi olduk.
ayrýca YENÝ TÜRKÝYE kazandý.
DAHA ÇOK ÇALIÞACAÐIZ
Ekonomik istikrarýyla, güçlenen demokrasisiyle, uluslararasý itibarýyla büyüyen Türkiye, yoksulluklarýn, yolsuzluklarýn, yasaklarýn
Þimdi yeni bir döneme giriyoruz. Kendimizi tazeledik. Heyecabelini kýran YENÝ TÜRKÝYE kazandý.
nýmýzý tazeledik. Meydanlardan aldýðýmýz coþkuyla yarýn sabah yeni
bir baþlangýç yapacaðýz. Kardeþlerim þundan emin olun, Dün çalýþtýMAZLUMLAR KAZANDI
ðýmýzdan daha çok çalýþacaðýz. Dün ürettiðimizden daha çok üreteceBizimle beraber inanan, gözünü ve gönlünü Türkiye'ye ayarlaðiz. Çorum'u el birliði ile büyütmeye, güzelleþtirmeye devam edecemýþ bu seçimin sonuçlarýný bekleyen Bosna kazandý, Kosova kazandý,
ðiz. Yani 2. Beþ yýlýn da hakkýný vereceðiz inþallah….
Mýsýr, Suriye, Tunus kazandý, yani ümmetin mazlum coðrafyasý kaBÝRÝZ, BERABERÝZ, BÝRLÝKTE ÇORUM'UZ
zandý.
5 yýldýr adaletten ayrýlmadýk ayrýlmayacaðýz. Kardeþliðimize haMLLETÝ HOR GÖRENLER TOKAT YEDÝ
lel
getirecek
bir davranýþta asla bulunmadýk, bulunmayacaðýz. KarMilletimiz bugün sandýkta son sözünü, son kararýný belirtti.
deþliðimizi bozacak bir sözü hiç söylemedik, söylemeyeceðiz.
Yýllardýr milleti, bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam, gýda pakeBirileri
oralardan
oy devþirmeye çalýþýrken biz, BÝRÝZ, BERAtine, makarnaya oyunu satanlar diye aþaðýlayanlar bugün bir kez daha
BERÝZ, BÝRLÝKTE ÇORUM'uz diye haykýrdýk. Ýnþallah yine öyle
tokat yedi. Millet, AK Partimizde hakkýyla temsil ediliyor olmanýn
kalýp 14 mahallemize ve 237 bin insanýmýza adalet içinde hizmet edehazzýna vardý. Millet, emanetin yiðitçe sahip çýkýlýyor olmasýnýn huceðiz.
zuruna kavuþtu.
TUZAK KURANLAR CEVABINI ALDI
tedir.
Bu seçim sonuçlarý genel anlamda tam da iþte buna iþaret etmek-
Millet AK Parti'yi ve Baþbakanýmýzý adeta kendisinin aynýsý olarak ya da sözün tam anlamýyla kendisi olarak görmektedir. Aslýnda
bugün siz, oy atmadýnýz, bugün millete tuzak kuranlara büyük bir tokat attýnýz.
Bu sonuçlardan herkesin almasý gereken en net mesajlardan birisi inanýyorum ki budur.
HERKESTEN HELALLÝK ÝSTEDÝ
Þimdi seçim bitti. Yorucu bir kampanya, uzun bir süreç yaþadýk.
Biz kimseyi üzmemeye çalýþtýk. Bizim için sert sözler, aðýr sözler, dedikodu ve iftiralar yapanlar oldu. biz onlarýn hepsini de dün olduðu gibi bugün de milletimizin vicdanýna havale ediyoruz. Bu akþam onlar
için de yeni bir sayfa açýlýr inþallah. Bizim, bilmeden üzdüðümüz kiþiler varsa onlardan da helallik diliyoruz.
AK PARTÝ ÇORUM'DA BÜYÜDÜ
AK Parti Çorum'da da büyüdü, Türkiye'de de büyüdü.
Bu ne demek? Bu belediyeden ve hizmetlerinden memnunum
demek. Bu AK Parti'den, Tayyip Erdoðan'dan razýyým demektir. Aziz
Kardeþlerim, þunu bilin ki biz de sizden razýyýz. Biz de sizinle huzurlu, biz de sizinle mutluyuz.
Biliyoruz ki oyumuzu artýrarak, sorumluluðumuzu da artýrdýnýz.
Þimdiye kadar da hep hassas olmaya çalýþtýk, emanetinize karþý hep
özenli olduk. Ama bugün omuzlarýmýzdaki yükü daha da artýrdýnýz.
ÇORUM'U HEP BÝRLÝKTE ÝNÞA EDECEÐÝZ
Bu bizim için elbette bir onur vesilesidir. Ýnþallah bundan sonra
daha da çok çalýþacaðýz, daha güzel bir Çorum'u hep birlikte inþa edeceðiz. Biz emanetçi olduðumuzu bilenlerdeniz. Bu makamlarýn gerçek sahibinin millet olduðunu bilenlerdeniz.
Yunus'un ifadesiyle Mal sahibi, mülk sahibi, Hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan mülk de yalan, Var biraz da sen oyalan…
Biz böyle inanýyoruz…
ASLA ÞIMARIKLIK YAÞAMAYACAÐIZ
Onun için millete efendilik yapmadýk, yapmayacaðýz. Milletin
OY HESABI YAPMADIK
Yaptýðýmýz hiçbir iþimizde oy hesabý yapmadýk. Yaptýðýmýz hiçbir iþimizde seçim hesabý yapmadýk. Çünkü biz insanýmýza, insan olduðu için deðer veren bir medeniyetin mensuplarýyýz.
MÝLLET BAÞ TACI ETTÝ
Hizmet gününü hizmet, seçim gününü seçim bildik. Seçime yatýrým yapanlar þimdiye kadar hep sandýða gömülüp kaldý. Milletimiz,
millet için iþ yapaný ise, AK Partimizde olduðu gibi, hep baþýna taç,
gönlüne sultan etmiþtir.
MÝLLET YENÝ TÜRKÝYE DEDÝ
Aslýnda söylediklerimin hepsini bugün, milletimiz sandýkta söyledi. Milletimiz bugün; Ýstikrar dedi, iyi bir gelecek dedi, güçlü devlet dedi, güçlü lider dedi, Yeni Türkiye dedi. Bu Türkiye'yi sizler inþa
ediyorsunuz. Yeni Türkiye, inþallah sizlerin eseri olacaktýr.
Ben bu süreç içerisinde, özelde kendi belediyemiz için yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzda bizim hep yanýmýzda olan ve yükün büyüðünü
çeken baþta Merkez Ýlçe Baþkanýmýz Mustafa Köse kardeþim olmak
üzere, Merkez Ýlçe Teþkilatýmýza, Ýl yönetimimize, gençlik kollarýmýza, kadýn kollarýmýza, tüm teþkilatýmýza teþekkür ediyorum. Sürecin
baþýndan beri, bizim belediye baþkanlýðýmýz için çok çalýþan, AK Parti'nin Çorum'da kazanmasý için çok çalýþan milletvekillerimize yürekten teþekkür ediyorum.
Ayrýca, 50 kiþilik ekipleriyle Çorum'u baþtan sona tarayan gönüllü çalýþma ekibimiz, haným kardeþlerime çok çok teþekkür ediyorum.
Hülasa sadece bedeniyle deðil yüreðiyle yanýmýzda olan herkese gönülden þükranlarýmý arz ediyorum.
Baþkan Külcü’nün balkon
konuþmasýna yoðun ilgi
Muzaffer Külcü'nün balkon konuþmasý, büyük bir coþku içinde gerçekleþti.
Erol Taþkan
Ýkinci dönem Belediye Baþkaný olarak
tekrar seçilen Muzaffer
Külcü'nün balkon konuþmasý, büyük bir coþku içinde gerçekleþti.
Coþkulu kalabalýk, saat
20,00'den itibaren Belediye binasý önüne
toplanmaya baþladý.
Slogan ve tezahüratlarla heyecanlý bekleyiþini sürdüren kalabalýk, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
geliþi ile birlikte coþkusunu zirveye çýkardý.
Sýrasýyla, AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, Belediye baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý ve
Salim Uslu birer konuþma yaparak, vatandaþýn
sevincine ortak oldular.
Sungurlu'da olduðu ifade edilen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da programýn sonuna yetiþerek,
vatandaþa hitabetti.
Mustafa
Köse,
"Sandýklarý patlattýk,
rakipleri çatlattýk." dediði konuþmasýnda, Çorumlular'a
teþekkür
ederek, Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilliði seçimlerinin startýnýn
da baþladýðýný duyurdu.
Milletvekili Cahit
Baðcý da konuþmasýnda
seçimlere katýlarak AK
Parti'ye destek veren
tüm Çorumlular'a te-
þekkür ettiðinin söyledi.
AK Parti Milletvekili Salim Uslu ise konuþmasýnda þantajcýlar
ve montajcýlarýn yasta
olduðunu belirterek,
"Çorum'da her iki kiþiden birisi AK Parti'ye
oy verdi, hatta rakiplerimiz olan siyasi partilerin ya il baþkanlarý, ya
da adaylarý bize oy verdi. Birazcýk onuru olanlar beceremedik deyip,
halký inandýramadýk deyip istifa ederler. Son
sözü millet söyledi, son
sözü Çorumlu söyledi.
Baþkanýmýzýn sonuna
kadar arkasýndayýz."
dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Baþbakan Re-
cep Tayyip Erdoðan'ýn
duasý, kendi sesinden
verilirken, kalabalýk
coþkuyla el açýp duaya
amin dedi.
Son anda törene
yetiþen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da vatandaþý selamlayýp, Çorumlular'a
teþekkür
ederek, hayýrlý olmasý
dileðinde bulundu.
Salim Uslu
Cahit Baðcý
Ahmet Sami Ceylan
Mustafa Köse
Taþ Bina önünde bayram havasý yaþandý.
YARIN YENÝ BÝR GÜN
Yarýn yeni bir gün. Türkiye için daha aydýnlýk bir gün. Bizim için
de inþallah öyle olacak. Yine erken saatlerden geç saatlere kadar çalýþmaya devam edeceðiz. Yarýn sabah saat 08'de Bismillah diyerek yeni dönem mesaimize baþlayacaðýz.
Bu duygularla sizleri tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlýyorum.
Herþey Türkiye için, Herþey Çorum için, Herþey sizler için
Yolunuz açýk olsun. Bahtýnýz açýk olsun. Geceniz kutlu, geleceðiniz aydýnlýk olsun. "
Kesin olmayan seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Belediye Binasý önü ve çevresinde davullu zurnalý kutlamalar baþladý.
Konvoy kutlamalarý gece
yarýsýna kadar devam etti
AK Partililer, seçim sonuçlarýný gece
yarýlarýna kadar
devam eden
araç konvoyu
ile kutladý.
Çok sayýda
aracýn katýldýðý
konvoy, Gazi
ve Ýnönü Caddeleri baþta olmak üzere þehrin dört bir yanýnda tur attý.
AK Partililer, seçim sonuçlarýný gece yarýlarýna kadar devam etti.
12 PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
CHP’nin kitlesel
yürüyüþü iptal
Esnafa ve halka karanfil daðýttýlar
Recep Mebet
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Teþkilatý tarafýndan organize edilen ‘Barýþ ve Kardeþlik Yürüyüþü’ iptal edildi.
Önceki gün Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý’ndan baþlamasý planlanan yürüyüþün, parti yönetiminin aldýðý kararla iptal edildiði duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)’nde toplanan partililere açýklama yapan
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yürüyüþün provokasyon endiþesiyle iptal edildiðini kaydetti.
ATLAS’IN SESÝ KISILDI
Kýsýk sesiyle partililere hitap eden Atlas, yürüyüþün iptal gerekçesini açýkladý.
Yoðun seçim çalýþmalarý nedeniyle sesi kýsýlan
Cengiz Atlas, “Provokatif eylemlere karþý tedbir
amacýyla bu kararý aldýk” dedi.
Katýlýmcýlara teþekkür eden Atlas, partililerden
anlayýþ beklediðini sözlerine ekledi. Atlas’ýn açýklamasýnýn ardýndan Özdoðanlar Kavþaðý ve CHP
SKM’de toplanan kalabalýk daðýldý.
ESNAF ve HALKI SELAMLADILAR
‘Barýþ ve Kardeþlik Yürüyüþü’nü iptal eden
CHP, Bahabey ve Gazi Caddeleri’nde esnafa ve halka karanfil daðýtarak seçmenlerini selamladýlar.
Etkinliðe CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere, CHP Çorum Belediye Baþkan
Adayý Kenan Nuhut, Belediye ve Ýl Genel Meclisi
Üyesi Adaylarý ile parti yöneticileri katýldý.
AK PARTÝLÝLER’E KARANFÝL
Gazi Caddesi’nde ilerleyen CHP’liler, Belediye
Taþ Bina önünden geçerken bazý AK Partililer’e de
karanfil vererek centilmence bir davranýþ sergilediler.
CHPliler, yaptýklarý açýklamada Yerel Seçim’in
Çorum’a hayýrlý-uðurlu olmasýný dilediler.
CHPliler, Bahabey Caddesi’nde seçmenlere karanfil daðýttýlar.
Gazi Caddesi’nde ilerleyen CHP’liler, Belediye önündeki AK Partililer’e de karanfil verdiler.
Kenan Nuhut, halka karanfil daðýttý.
MHP’den seçim konvoyu
MHP Çorum Teþkilatý tarafýndan organize edilen ‘Zafer Konvoyu’ önceki gün gerçekleþti.
Recep Mebet
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Teþkilatý tarafýndan organize edilen
‘Zafer Konvoyu’ önceki gün gerçekleþti.
Buharaevler Mahallesi Semt Pazarý’ndan baþlayan konvoya MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek, Merkez
Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve MHP Çorum
Belediye
Baþkan
Adayý Ercan Daþdan
ile çok sayýda partili
araçlarýyla birlikte katýldý.
Buharaevler’den
Ulukavak Mahallesi’ne geçen MHP’liler ardýndan Çöplü ve
Kunduzhan’ýn ardýndan Gülabibey ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde seçim turu yaptý.
Partililer, araçlarýyla birlikte konvoyda yerlerini aldýlar.
BAHABEY’DE
ALKIÞLARLA
KARÞILANDILAR
Bahçelievler
Mahallesi Bahabey
Caddesi’nde alkýþlarla karþýlanan MHP’liler, ‘Barýþ ve Kardeþlik Yürüyüþü’ için
toplanan CHP’li seçmenleri selamlayarak
yollarýna devam ettiler.
Konvoya katýlan
MHP seçmenlerine
teþekkür eden Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Yerel Seçim’den zaferle çýkacaklarýna inandýðýný
ifade etti.
Konvoyda yer alan araçlar MHP bayraklarýyla süslendi.
‘Barýþ ve Kardeþlik Yürüyüþü’nü iptal eden CHP, Bahabey ve Gazi Caddeleri’nde esnafa ve halka karanfil daðýtarak seçmenlerini selamladýlar.
Emekli öðretmen sandýk dönüþü vefat etti
Çorum’un Kargý ilçesinde mahalli seçimler için oy kullandýktan sonra evine giderken fenalaþan emekli öðretmen hayatýný
kaybetti. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sýralarýnda Ýmambey
Mahallesi’nde bulunan evinden ayrýlarak mahalli seçimler için oy
kullanmak üzere Anadolu Öðretmen Lisesi’ne giden emekli öðretmen Nasif Okçu (83), okuldaki 1007 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra evine dönmek üzere okuldan ayrýldý.
Yolda fenalaþarak yere düþen emekli öðretmen, çevredeki vatandaþlar tarafýndan çaðrýlan ambulansla Kargý
Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kalp ve solunum yetmezliði
rahatsýzlýklarý bulunduðu öðrenilen Nazif Okçu, doktorlar tarafýndan yapýlan
tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti. Emekli öðretmen
Nazif Okçu’nun cenazesinin, yarýn Mihri Hatun Camii'nde öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ýlçe Mezarlýðý’nda topraða verileceði öðrenildi. (ÝHA)
Oy kullandýktan sonra evine doðru yola çýkan emekli öðretmen fenalaþarak hayatýný kaybetti.
Nasif Okçu
Buharaevler Mahallesi Semt Pazarý’ndan baþlayan konvoya parti yöneticileri de katýldý.
Mehmet Emniyet kalbine yenildi
Çorum esnafýndan
Mehmet Emniyet (58)
geçirdiði kalp krizi sonucu dün vefat etti.
Bakýrcý esnafýndan
merhum Nihat Emniyet’in oðlu, Atila Emniyet’in aðabeyi, Ahmet
Emniyet’in amcaoðlu,
Volkan Emniyet ve Nur
Nalbant’ýn babasý Mehmet Emniyet, yapýlan
tüm týbbi müdahalelere
raðmen yaþamýný yitirdi.
Merhumun cenazesi
bugün öðle namazýný
müteakiben
Ulucamii’de kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk’ta topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, Mehmet Emniyet’e Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Mehmet Emniyet
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 31 MART 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:30 Cemâzil-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Mart 1430 Kasým:144
2014
31
MART
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzilâhýr ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile
12.23'de ilk defa, Asya kýtasýnýn
doðusundan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. HATIRLATMA: NOT: Bugünden
itibâren, namaz vakitlerimiz, yaz saatine
göre yazýlmýþtýr.
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.53
06.21
12.52
16.22
19.11
20.31
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
VEFAT
EDENLER
1- Çatak Köyü’nden Ahmet Þengül.
2- Belediye’den emekli Aslan ve Osman Biçer’in
babalarý Hacý Biçer.
3- Berber esnafýndan Yusuf Kayalar’ýn eþi Cemile
Kayalar.
4- Kutluca Köyü’nden gelme Ayþe Özdemir.
5- Yenihayat Köyü’nden Mustafa Mumcu.
6- Turgut Köyü’nden Salih Atak.
7- Seydi, Elvan, Ergül, Satý Yayla’nýn babalarý Ergül
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Yaþlý teyze hastaneye gelir. Yürüme zorluðu çektiði için kapýdaki
görevli personel tekerlekli sandalyeMilli Eðitim Müdürlüðü
ye bindirir ve muayene sýrasý alacaðý
Sivil Savunma Uzmaný
bankoya doðru götürürken, ''teyze
hangi doktora muayene olacaksýn?
Ona göre sýrasýný alalým'' diye sorunca, ''YAVRUM, YÜREÐÝM ÇOK
AÐRIYOR. O DOKTORA GÝDECEÐÝM'' der. Ama görevli personel
yüreðim (köyde kalbim manasýnda)
aðrýyordan bir þey anlamadýðý için
tekrar ''teyze, hangi bölümü istiyorsun, dâhiliye mi, hariciye mi, kardiyoloji mi?'' diye sýralayýnca '' YAVRUM PARA ÖNEMLÝ DEÐÝL EN
ÝYÝSÝNE GÖTÜR'' der. Anlaþamayýnca 'teyze aðrýyan yerini göster' deyince kadýncaðýz kalbini gösterir.
Köy hayatýndan bi haber olan genç nesil özellikle yaþlý kesimle iletiþim kurarken zorlanabiliyor. Bu nedenle mahalli kullanýlan kelimeler
önem arz etmektedir. Þöyle ki, geçmiþte kemik testi yaptýrmak için hastaneye annemi götürmüþtüm. Bir önceki hasta yaþlý bir teyze ve ilgili saðlýk
personeli genç biriydi. 'Haným saða dön, haným sola dön' türü konuþuyor
ama tam iletiþim saðlayamadýðý bekleme salonundan duyuluyordu. Bir ara
dýþarý çýkýnca personele 'kusura bakmazsanýz bir uyarý yapabilir miyim?'
deyince, ''buyurun'' dedi. Bende 'hitap ederken haným deðil de, TEYZE diye hitap ederseniz, ayrýca saðýný solunu el hareketiyle gösterirseniz daha
rahat anlaþabilirsiniz. Belki de köyden gelen yaþlý teyzem haným kelimesini ilk defa duyuyor' deyince, teþekkür etti ve annem içeri girdiðinde teyze diye hitap etti. Ýletiþimi daha rahat saðladý.
Köyden rahmetli Ali amcamýz ishal þikâyetiyle doktora gider. Doktor ''Amca þikâyetin ne?'' deyince, ''doktor bey, yüreðim (ishalim) koca çayýn seli (köyün yakýnýnda seliyle ünlü bir dere) gibi gidiyor.'' Der. Doktor
anlamaz. Ayrýntýya girince baþlar köy diliyle anlatmaya.. Çayýný yudumlayan doktor, bu durum karþýsýnda ''Amca sabah sabah bir bardak çay içecektim, içine ettin'' der. Rahmetli köye gelip bunu anlatýnca, hala dilden dile bir espri konusu olarak dolaþmaktadýr.
Netice olarak her yörenin kendine has dili vardýr. Özellikle halkla iç
içe görevi olan öðretmen, imam, giþe memurlarý, saðlýk personeli vs. farklý bir bölgeye - köye gittiðinde ilkönce orada deðiþik anlamda kullanýlan
kelimeleri, lakaplarý öðrenmesinde rahat iletiþim için fayda vardýr…
*
HASTA - DOKTOR
Hasta doktora gitti:
Doktor dedi: geçmiþ ola
Anlat bakalým ama kýsa ola
Doktor Bey,
Ayaktan mý, baþtan mý anlatayým?
Baþtan aþaðý baþla bakayým
Tamam, kýsaca anlatayým:
Baþým, kulaðým, ensem aðrýyor
Mahir ODABAÞI
Hastayla yöresel
iletiþim farký
Göz az görüyor, saçým aðarýyor
Boynumu sanki biri hep sallýyor
Nefes alamýyorum boðazým daralýyor
Bazen sað, bazen sol göðsüm çarpýyor
Midem ekþiyip, kalbim hýzlý atýyor
Baðýrsaklarým çok gaz yapýyor
Karaciðer yað, böbrek taþ yapýyor
Kaburga kemiklerim bir bir sýzýlýyor
Sinirlenince tansiyon, þeker zýplýyor
Beynimde sanki durmadan arý výzlýyor
Kollarým tam yukarý kakmýyor,
Parmaklarým sýký tutmuyor
Belimde gece rahat uyutmuyor
Dizlerimin aðrýsý WC'ye oturtmuyor
Týrnaklarým da doðru dürüst çýkmýyor
Hele topuk dikeninin, sýkýntýsý bitmiyor
Derdim daha pek çok amma,
Þimdilik yeter, birazcýk kýsa ola
Aklýma gelmeyenler sonraya kala
………..,
Anlaþýldý…
Ýyi ki kýsa oldu
Baþhekime söyleyelim
Tüm doktorlar toplansýn
Diðer hastalar postalansýn
Hemencik tedaviye baþlansýn
Ýþin içinden ancak çýkarýz
Senin gibi 10 hasta gelse,
Tüm poliklinikleri týkarýz
…………………………………………,
Hay Allah razý olsun senden doktor bey
Unuttuklarýmý da hatýrlayacaðým birer birer
………………………………………….,
Bayan tahlillerin tertemiz, hiçbir þeyin yok
Sen hastalýk hastasýsýn, hastaneye gelme çok
Hadi yolun açýk, gönlün rahat olsun bre kadýn,
Bizleri meþgul etmek mi senin muradýn?
……………………………..,
Nasýl konuþuyorsun sen bana,
Müsaade etmedin anlatmama
Seni þikâyet edeceðim,
Ta - BAKANA
Her yýl 162 bin kanser tanýsý konuluyor
Her yýl 162 bin kanser tanýsý konuluyorHer yýl 162 bin kanser tanýsý konuluyorErkeklerde trakea, bronþ ve akciðer, kadýnlarda ise meme kanseri fazla görülüyor
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunca hazýrlanan Türkiye Kanser Ýstatistikleri'ne göre ülkede kanser hýzý
erkeklerde yüzbinde 269,7, kadýnlarda ise yüzbinde 173,3, kadýn erkek ortalama kanser görülme sýklýðý ise yüzbinde 221,5.
Kanser görülme sýklýðý açýsýndan dünyadaki diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye halen kanser açýsýndan hem kadýnlarda hem de erkeklerde daha düþük bir hýzda.
Ülkede görülen ilk 5 kanser türü dünyadaki ve diðer geliþmiþ ülkelerdeki örüntüyle benzerlik gösteriyor. Erkeklerde trakea, bronþ ve akciðer kanseri (yüzbinde 66), kadýnlarda ise meme kanseri (yüzbinde 40,6) en sýk görülen kanser türleri.
Erkeklerde trakea, bronþ ve akciðer kanserini sýrasýyla
prostat (yüzbinde 36,1), mesane (yüzbinde 21,4), kolorektal
(yüzbinde 21) ve mide kanseri (yüzbinde 16) izliyor.
Kadýnlarda ise meme kanserinin ardýndan en fazla trioid
(yüzbinde 18,6), kolorektal (yüzbinde 13,4), uterus korpusu
(yüzbinde 9,3) ve trakea, bronþ ve akciðer kanseri (yüzbinde
8,1) görülüyor.
Çocuklarda ise çocukluk çaðý
lösemileri en sýk görülen kanser
türü.
Çocukluk çaðýnda her iki cinsiyette de lenfomalar, merkezi sinir sistemi tümörleri ve nöroblastomalar lösemileri takip ediyor.
15-24 yaþ grubundaki gençlerde ise erkeklerde testis kanseri
ve kemik kanserleri, kadýnlarda
ise tiroid ve Hodgkin Hastalýðý ön
planda.
SÝGARA BÜYÜK TEHLÝ-
KE
Tütün ve tütün ürünlerinin yol açtýðý en önemli kanser türü olan akciðer kanserinin ülkede erkeklerde ilk sýrada, kadýnlarda ise beþinci sýrada olmasý tütünle mücadelenin önemini ortaya koyuyor.
Bu kanserin özellikle erkeklerde 25-49 yaþ grubundan itibaren tüm yaþ gruplarýnda ilk sýrada görülmesi, Türkiye'de akciðer kanserlerinin halen ve gelecekte önemli bir halk saðlýðý
sorunu olarak kalacaðýný gösteriyor.
Akciðer kanserinin evreleri incelendiðinde yüzde
57,9'unun uzak organlara da metastaz yaptýðý görülüyor. Teþhisi genellikle geç olduðu için sað kalýmlarý da diðer kanserlere
göre oldukça düþük.
MEMEKANSERLERÝ
Türkiye'de her 4 kadýn kanserinden 1'i meme kanseri.
Ülkede meme kanseri yaþ daðýlýmý incelendiðinde vakalarýn yüzde 42,5'i 15-49 yaþlarý arasýnda. Ýnsidans hýzlarý 35-39
yaþ grubunda yüzbinde 50,8, 40-44 yaþ grubunda yüzbinde
81,1, 45-49 yaþ grubunda yüzbinde 109,1.
Kolorektal kanserler hem kadýnlarda hem de erkeklerde ilk
beþ kanser içinde yer alýyor. Bu
kanser erkeklerde yüzbinde 21,0,
kadýnlarda ise yüzbinde 13,4 sýklýkta görülüyor.
Meme, uterus korpusu ve
over gibi kadýn kanserlerinde en
önemli risk faktörlerinden birisi
obezite. Her yýl yaklaþýk her yüz
bin kadýnýn 50’sinde bu kanserler
geliþiyor.
Tiroid kanseri kadýnlarda en
sýk görülen ikinci kanser. Erkeklerde ise ilk on beþ kanser türü
içinde.
13
Bursa etkinlikleri
"Sesim yetiþse" demiþti Tefekkür
Dünyamýz
Bediüzzaman hazretleri.
Perde altýnda ki gizli
kuvvetler sesini kýsmaða çalýþtýlar.
Halbuki bu milletin
maddi ve manevi malumatlarýný haykýrýyordu.
Ve, sesini bütün dünya- Raþit Yücel
rasityü[email protected]
ya duyurdu.
corumhakimiyet. net
Bediüzzaman Hazretleri Emirdað ilçesinde kaldýðý zamanda bir
gün Ceylan Çalýþkan aðabeyin babasý
Mehmet Çalýþkan aðabeye hitaben eline
Mektubat adlý esrini alarak þöyle demiþti:
"Kardeþim, bu millet her çareye baþ
vuracak, her çareyi arayacak, fakat Risalei Nurdan baþka çare bulamayacak"
Bu gün Bediüzzaman en üst sevide
konuþulan dava adamýdýr.
Ve onun talebeleri…
"Risale-i nurun neþri her tarafta ilanat
ve neþriyat ile ve baþkalarýnýn nazarýný
dikkatlerini celbetmekle olur"
Bursa’da hazýrlýklarýmýz aylar öncesinden baþlamýþtý…
Yukarýda dile getirilen vecizesine istinat ederek…
On adet program tasarladýk ve çok
þükür hepsini gerçekleþtirdik.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOZDOÐAN
M.SÝNAN MH. CEMLBEY
CAD.NO:74/E METROPOL
KARÞISI 234 46 45
GÖKMEN
PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 777 04 77
2.9997
3.0005
2.1769
2.1775
Gram
ALIÞ
90,89
SATIÞ
90.94
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6856
31 MART 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Adaylar oy kullandý
Belediye Baþkaný
ve AK Parti Belediye
Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Fatih Sultan Mehmet, Ýlkokulu'nda oyunu kullandý.
Külcü, daha sonra
Mustafa Kemal, Þehit
Þükrü Özyol, Mimar
Sinan Ortaokulu ve
Mukadder Akaydýn
Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
CHP Belediye
Baþkan Adayý Kenan
Nuhut, Tanyeri Ýlkokulu'nda oyunu kulla-
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý
Muzaffer Külcü, Fatih Sultan Mehmet, Ýlkokulu'nda oyunu kullandý.
nýrken, MHP Belediye
Baþkan Adayý Ercan
Daþdan Fatih Sultan
Mehmet Ýlkokulu'nda
sandýða gitti.
Öte yandan AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan da, Fatih
Lisesi'nde oyunu kullanýrken, o sýrada okulu ziyarete gelen MHP
Baþkan Adayý Ercan
Daþdan ile karþýlaþtý.
Ceylan ve Daþdan birbirlerine baþarý dileklerini iletti.
YGS Türkiye
20.’si Final’den
Final Dergisi Dersanesi Çorum Þubesi, 2014 YGS sonuçlarýný kutladý.
Recep Mebet
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Tanyeri Ýlkokulu'nda oyunu kullanýrken, MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan Fatih Sultan
Mehmet Ýlkokulu'nda sandýða gitti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, Fatih Lisesi'nde oy kullandý.
Hastalar sýrtlarda taþýndý
Çorum'da oy verme iþlemi saat 08.00'de baþlarken, vatandaþlar bazý sandýklarda kuyruklar
oluþturdu. Yürümekte zorluk çeken yaþlýlar ise
sýrtta taþýnarak sandýk baþýna götürüldü.
YAÞLILAR VE HASTALAR ZOR ANLAR YAÞADI
Çorum'da erken saatlerden itibaren sandýk
baþlarýna akýn eden vatandaþlar kuyruklar oluþmasýna neden oldu. Okullara giden seçmenler sýralarýný beklerken, yaþlý ve hastalar zor anlar yaþadý. Oylarýný atmak için okullara gelen yaþlý ve
hasta kiþiler merdivenlerden çýkarken zor anlar
yaþadý. Bazýlarýný ise yakýnlarý sýrtýna alýp sandýða
götürdü. (DHA)
FÝNAL’LE
KAZANDI
Yürümekte zorluk çeken yaþlýlar ise sýrtta taþýnarak sandýk baþýna götürüldü.
110 kiþi oy kullanamadý
Çorum’un Sungurlu ilçesinde seçim görevlileri tarafýndan Belediye Baþkanlýðý ve
Belediye Meclis üyeliði
seçimi için 110 kiþiye
oy kullandýrýlmadýðý
tespit edilince Seçim
Hakimi parti yöneticileriyle bir toplantý yaptý.
Edinilen bilgilere
göre, Mehmetçik Ýlkokulu’nda 1011 nolu sandýk görevlileri Belediye
Baþkanlýðý ve Belediye
Meclis üyeliði için oy
pusulasýný seçmenlere
daðýtmayýnca sabah saatlerinde oyunu kullanan 110 kiþi oy kullanmadý. Bir vatandaþýn
'diðer okullarda farklý
kullanýyor, siz neden
farklý kullandýrýyorsu-
nuz' diye itirazý sonucu
sandýkta oy kullanma
iþlemi durduruldu.
Seçim hakimi, oy
kullanmayan 110 kiþiye
ulaþýlarak oy kullanmalarýnýn saðlanmasý yö-
Final Dergisi
Dersanesi ve Çorum
Fen Lisesi öðrencisi
Güner Dilþad Er,
Yükseköðretime
Geçiþ Sýnavý (YGS)
sonuçlarýna göre
Türkiye 20.’si oldu.
Final Dergisi
Dersanesi Çorum
Þubesi tarafýndan
düzenlenen 2014 YGS
deðerlendirme
toplantýsý önceki gün
gerçekleþti.
Dersane
binasýnda düzenlenen
toplantýya Final
Dergisi Dersaneleri
yöneticilerinden Zeki
Doðan ve Mehmet
Emin Karlý ile bazý
öðrenciler katýldý.
Seçim Hakimi parti yöneticileriyle bir toplantý yaptý.
nünde karar verdi. Daha
leri görüþü alýnarak,
sonra ilçedeki siyasi
toplantý sonucunda ilçeparti temsilcilerinin itide seçime katýlan 7 sirazýný deðerlendiren hayasi partiden 3'ü 110 kikim onlarla bir toplantý
þinin tekrar oy kullanyaptý. Yapýlan toplantý
masýný isterken, 4 siyasi
sonunda parti temsilciparti temsilcisi ise iste-
medi. Seçim hakimde,
siyasi parti temsilcilerinin çoðunluðunun kararýný uygulayarak 110 kiþinin çaðrýlarak Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclis Üyeliði için
tekrar oy kullanmalarý
yönündeki ilk karanýný
iptal ederek 110 kiþinin
oy kullanmamasýna karar verdi.
Diðer taraftan ilçede seçimlere katýlan 7
siyasi partiden herhangi
birinin 110 ya da daha
az bir oy farký ile seçimleri kazanmasý halinde
yapýlacak bir itiraz üzerine ilçedeki seçimlerin
iptal edilebileceði öðrenildi. (ÝHA)
Toplantýda
konuþan Mehmet
Emin Karlý,
öðrencilerinden Güner
Dilþad Er’in YGS 5
puan türünde Türkiye
20.’si olduðunu
Dersane yöneticileri YGS þampiyonu Dilþad Er’i kutladý.
açýkladý.
Dilþad Er’in
diðer puan
türlerindeki
derecelerinden de
bahseden Karlý,
“Öðrencimiz 488
puanla YG 1’de 136.,
484 puanla YGS 2’de
257., 489 puanla YGS
3’de 24., 487 puanla
YGS 4’te 23., 492
puanla YGS 5’de 20.,
491 puanla YGS 6’da
57. oldu.” dedi.
Türkiye derecesi
ÇÖZDEBÝR’in YGS
açýklamasý bugün
Recep Mebet
2014 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS)
sonuçlarý açýklandý.
Sýnava Çorum’dan katýlan 13 bin 823 adayýn
meraklý bekleyiþi sonuçlarýn açýklanmasýyla birlikte son buldu.
Adaylar sýnav sonuçlarýný internet üzerinden
öðrenirken ÖSYM iller sýralamasýný yine açýklamadý.
Geçmiþ yýllarda sýnavýn þampiyonlarýný ilk
gün kamuoyuna duyuran Çorum Özel Dersaneler
Birliði Derneði (ÇÖZDEBÝR), Yerel Seçim nedeniyle deðerlendirme toplantýsýný erteledi.
ÇÖZDEBÝR yönetiminin, YGS þampiyonlarýný bugün açýklamasý bekleniyor.
Ýl Özel Ýdaresi’nden
2013 faaliyet raporu
Recep Mebet
Çorum Ýl Özel Ýdaresi ‘2013 Yýlý
Faaliyet Raporu’ yayýmlandý.
Vali Sabri Baþköy imzasýyla yayýmlanan raporda Ýl Genel Meclisi’nin
aldýðý kararlar doðrultusunda Çorum’da hayata geçirilen yatýrýmlara yer
verildi.
500 personeli bulunan Özel Ýdare’nin 2013 yýlýndaki toplam bütçesinin 265 milyon 77 bin TL olduðu belirtilirken bu tutarýn 139
milyon 128 bin TL’sinin harcandýðý geriye kalan
124 milyon TL’nin ise 2014 yýlýna devrettiði kaydedildi.
Planlanan ve tamamlanan yatýrýmlarla ilgili
detaylý bilgilerin de yer aldýðý raporun önsözünde
Sabri Baþköy’ün þu açýklamalarýna yer verildi:
“Faaliyet raporlarý mali saydamlýk ve hesap
verme sorumluluðunun en önemli unsurlardan biri olup, idarenin harcama yetkisi verdiði ve ödenek kullanan harcama yetkililerinin mali tablolarýný ve performans ölçütlerini ortaya koyan, Ýl
Sungurlu ilçesinde seçim görevlileri tarafýndan Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclis üyeliði seçimi için oy kullanýlamadý.
ile dikkat çeken
Dilþad Er’in 6 puan
türünde ayný zamanda
Çorum þampiyonu
olduðunu vurgulayan
Karlý, “Baþarýsýyla
bizleri gururlandýran
öðrencimizi tebrik
ediyor, LYS’de
devamýný diliyorum”
diye konuþtu.
“Final’le
kazanacaksýnýz”
sloganýnýn bir kez
daha gerçek olduðunu
dile getiren Karlý,
Er’in 2010 SBS’de
500 tam puanla hem
Türkiye hem de
Çorum þampiyonu
olduðunu hatýrlattý.
Baþarýlý
öðrencinin anne ve
babasýný tebrik eden
Karlý, baþarýda emeði
geçen Final Dergisi
Dersanesi eðitim
kadrosu ile Çorum
Fen Lisesi
öðretmenlerine
teþekkür etti. Karlý,
LYS’ye katýlacak tüm
öðrencilere baþarýlar
diledi.
Düzenlenen
toplantýda söz alan
YGS þampiyonu
Dilþad Er ise baþarýyý
düzenli ve verimli
çalýþmaya borçlu
olduðunu söyledi.
“Baþarmak için
önce inanmak gerek”
diyen Er, yakaladýðý
baþarýda ailesi ve
öðretmenlerinin de
büyük pay sahibi
olduðunu sözlerine
ekledi.
Özel Ýdaresi’nin mevcut durumu ile
ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanýný daha da artýracak konulara da
yer veren önemli bir çalýþmadýr.
2013 yýlýnda gerek Ýl Özel Ýdare
imkanlarý gerekse KÖYDES ödenekleri ile kýrsaldaki bütün yerleþim birimlerini çaðýn gereklerine uyumlu
hale getirmek üzere köylerde beton
parke taþý döþenmesi, içmesuyu ve kanalizasyon
hizmetlerine aðýrlýk verilmiþ, yeni derslikler ve
saðlýk tesisleri yapýlmýþ, yurt içinde ve yurt dýþýnda fuarlara katýlmak, spor dalýnda etkinlikler düzenlemek suretiyle Çorum’un tanýtýmý yapýlmýþ,
yeþil bir Çorum oluþturmak üzere aðaçlandýrma
faaliyetleri gerçekleþtirilmiþtir.
Gerçekleþtirilen bu çalýþmalarýn detaylarý
2013 yýlý faaliyet raporumuzda yer almakta olup,
2013 yýlý çalýþma döneminde Meclisimiz’in almýþ
olduðu kararlarýn Çorum’un geliþmesine ve kalkýnmasýna katkýda bulunan hizmetler olduðu
inancýný taþýmaktayým.”
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Ensar Vakfý hýz kesmiyor
Mustafa Demirer
Ensar Vakfý
Çorum Þubesi 18 Mart
Çanakkale Zaferi
münasebetiyle bir hafta
içerisinde 5 ilçede
konferans
gerçekleþtirdi.
Ensar Vakfý
Çorum Þubesi Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
verdiði bilgiye göre,
Milli Eðitim
Müdürlüðü, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlükleri,
Ýlçe Ýmam Hatip
Liseleri ve
ortaokullarýnýn birlikte
organizesiyle
gerçekleþtirilen
konferanslara protokol,
Ensar Vakfý Çorum
Þubesi yöneticileri, ilçe
halký, imam hatip
okullarý idareci,
öðrenci ve velilerinin
yoðun katýlýmý oldu.
Osmancýk, Ýskilip,
Mecitözü, Oðuzlar ve
Sungurlu ilçelerinde
geçtiðimiz hafta
içerisinde
gerçekleþtirilen
'Þühedanýn Ýzinde Iþýða
Giden Yol' baþlýklý
konferanslarý ayný
zamanda Ensar Vakfý
Çorum Þubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
de olan Hitit
Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öðretim
Görevlisi Zekeriya Iþýk
verdi.
Aþgýn,
etkinliklerin gerçekleþtirilmesinde Milli
Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük baþta olmak
üzere tüm ilçe milli
eðitim müdürleri, vakýf
yöneticilerine,
okullarýn idareci ve
öðretmenlerine
teþekkür etti.
Ýlçe
konferanslarýnda
konuþan Zekeriya Iþýk,
özetle þunlarý söyledi;
"Çanakkale
savaþlarýnýn Türk ve
Ýslam dünyasýnda
oynadýðý büyük rol,
ortaya çýkan aðýr
manevi atmosfer gerek
I. Dünya Savaþý'nýn
gerekse
Ýmparatorluðun son
zamanlarýnýn saðlýklý,
rasyonel ve bilimsel bir
düzlemde
araþtýrýlmasýný,
tartýþýlmasýný maalesef
önlemiþtir. Akademik
dünyanýn gayretleri bir
yana, Türk tarihinin bu
çok önemli kesiti,
bilimsel çalýþmalardan
ziyade popüler
kaynaklardan, gazete
ve dergilerden, þifahi
sunumlardan ve
nihayet menkýbevi
hikâyelerden
anlaþýlmaya
çalýþýlmýþtýr. Þüphesiz
bunlarý
küçümsememekle
birlikte bu durumun
kimi konularda
doðruluðu test
edilmemiþ bilgilerle
ciddi bir bilgi
kirliliðine ve
dolayýsýyla bir algý
yanýlsamasýna yol
açtýðýda kesindir.
Oysaki en azýndan
yýlda bir andýðýmýz
aziz þehitlerimizin aziz
hatýralarýný doðru
bilmek ve doðru
anlamak
mecburiyetimizin var
olduðu açýkça
ortadadýr. Hal böyle
olunca Çanakkale
Zaferi gibi milli ve
manevi dünyamýzýn
çimentosu olan tarihi
bir ittifak noktasý bile
zaman zaman bir takým
dezenformasyonlara
uðratýlarak bir çatýþma
ve ayrýþma vesilesine
dönüþtürtülebilmektedi
Zekeriya Iþýk, 5 ilçede konferans verdi.
Konferanslar Osmancýk, Ýskilip, Mecitözü,
Oðuzlar ve Sungurlu ilçelerinde düzenlendi.
lçe konferanslarýnda konuþan Zekeriya Iþýk konuþtu.
'Þühedanýn Ýzinde Iþýða Giden Yol' baþlýklý konferanslarý düzenlendi.
Çanakkale savaþlarýnýn Türk ve Ýslam dünyasýnda oynadýðý öneme dikkat çekildi.
Konferanslar yoðun ilgi gördü.
r. Þüphesiz bu I. Cihan
harbinde, baþta
Çanakkale olmak
üzere diðer
cephelerdeve Kurtuluþ
Savaþýnda görev alan
þehit veya gazi olan
ecdadýmýza karþý
yapýlan çok büyük bir
vefasýzlýk ve
saygýsýzlýktýr. Onca
bilim adamý dura
dursun televizyonlarda
adýna, yazar, çizer,
araþtýrmacý denilen ve
olaylara tarih ilmi ve
metedolojisinden çok
uzak olup popülist bir
þekilde yaklaþan
insanlarýn bu anlamlý
gün ve haftalarý tahrif
etme geleneði ise yine
sadece bizim ülkemize
has bir þey olmalýdýr.
Savaþa gelecek
olursak, Persleri,
Makedonyalýlarý,
Emevileri, Osmanlýlarý
daha adýný
anmadýðýmýz onca
devleti boðazýn
kenarýnda Ýstanbul
surlarýnýn dibinde
buluþturan þey
þüphesiz bu
coðrafyanýn önemidir.
Bu gerdanlýk Truva
yýkýlýnca Yunan'a,
Doðu Roma'nýn
yýkýlýnca Osmanlýlara
geçtiði gibi Osmanlý
yýkýlýnca da Avrupa
konsorsiyumunun
kontrolüne geçecekti.
Unutulmamalýdýr
ki Truva yýkýlýnca olan
þey sadece
Çanakkale'nin
Yunanlýlarca iþgali
deðil Truva'nýn bütün
bir insicamý ile tarihe
karýþýp yerle yeksan
olmasýdýr. Bizans'ýn
yýkýlýþýyla olan þey
Roma paganizmi ve
Bizans Ortodoks
Hýristiyan kültürünün
yerini bütün bu
coðrafyanýn çekim
alanlarýnda Türk ve
Ýslam kültürünün
almasýdýr. Dolayýsýyla
sömürgeci güçlerin
boðazlara hâkim
olmak istemeleri
sadece Osmanlý
Ýmparatorluðunu
yýkarak ticari,
ekonomik ve stratejik
güç elde etmek
deðildir. Ayný zamanda
bütün bir Doðu Avrupa
ve Ortadoðu'nun
yeniden dizayn
edilmesi, büyük bir
gürültü ile çökerken
bile milyonlarca
Müslümanýn sýðýnaðý,
tek ümidi olma
özelliðini muhafaza
eden imparatorluðu
yýkarak bütün bir Ýslam
dünyasýnýn gardýný
düþürmektir. Bu
mesele bir baþkalaþma,
eski ile yeninin, gelen
ile gidenin ve nihayet
ezeli rekabetin
hesaplaþmasý
meselesidir.
Dünya tarihinin
en zalim olaylarýndan
birisi olan I. Dünya
Savaþý'nda Osmanlý
Devleti 2.900.000
askeri silah altýna
almýþ, 9 ayrý cephede
savaþmýþ, dört yýl
süren savaþ boyunca
250.000 dolaylarýnda
Çanakkale Cephesi'nde
olmak üzere, toplam
400.000 civarýnda þehit
vermiþtir. On binlerce
askerde yaralanmýþ
veya esir düþmüþtür.
Anadolu'da yaþayan
her üç kadýndan birisi
dul kalmýþ, her üç
hanenin birinden bir
kiþi Çanakkale'ye gelip
ya þehit ya da gazi
olmuþtur. 100.000'den
fazla "Öðretmen Mülkiyeli - Týbbiyeli"
yetiþmiþ aydýnýmýz
erimiþtir. Hulasa,
Ýngilizlerin tabiri ile
"Çanakkale Savaþlarý,
Türk ordusunun ve
dolayýsýyla Türk
Milleti'nin gençliðini
yiyip bitirmiþtir."
Hulasa, bize göre,
bir Açýk hava müzesi
olarak Çanakkale bu
milletin temel
eðitiminden
yükseköðrenimine
kadar her aþamasýnda
bir "Milli Birlik ve
Bütünlük Projesi"
olarak daha güçlü bir
formatla yeniden
yapýlandýrýlarak yer
almalýdýr. Zira
Çanakkale 18 Martlara
sýðamayacak kadar
önemli ve büyük bir
hadisedir. Bu
coðrafyanýn bütün
renklerini bir cephede
bir araya getirmiþ ve
þühedayý çatýlý
kemikleri ile koyun
koyuna baðrýnda
taþýmýþtýr. Bu milletin
kardeþliði birlik ve
bütünlüðü için
Çanakkale ceddin
nesline mana dolu bir
yadigârýdýr."
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý ‘Etkili Özgeçmiþ Hazýrlama’ ve
‘Etkili Görüþme’ konularýnda seminer düzenledi.
Etkili CV hazýrlama semineri
Enise Aðbal
Çorum Eðitim ve
Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul ve çevre
illerde okuyan öðrencilerin istihdamýna
katký saðlamak maksadýyla ‘Etkili Özgeçmiþ Hazýrlama’ ve ‘Etkili Görüþme’ konularýnda seminer düzenledi.
Vakýf merkezinde
yapýlan
semineri
ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslý, Eðitim
Uzmaný Fatma Çifteci, Double Wings Ýnsan Kaynaklarý çalýþanlarýndan
Deniz
Arýk, Fatmagül Büyükateþ ve 50 öðrenci
dinledi.
Ýnsan Kaynaklarý
Þirketi Double Wings
ile koordineli olarak
düzenlenen seminere
konuþmacý olarak Medeniyet Üniversitesi
Ýþletme Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan katýldý. Arslan, istihdam
için önemli iki hususun ‘Etkili Özgeçmiþ
Seminerler vakýf merkezinde düzenlendi.
Hazýrlama’ ve ‘Etkili
Görüþme’ olmasýnýn
yanýnda özgeçmiþte
yazýlý olan bilgilerin
kiþi ile özdeþleþmesinin daha da önemli olduðunu söyledi. Arslan, kiþinin özgün
cümleler kullanarak
ve hedeflenen iþe göre
hazýrladýðý özgeçmiþlerin daha olumlu sonuçlar doðuracaðýna
dikkat çekti.
Ýnternetteki iþ
bulma sitelerinin hazýr
olan özgeçmiþ formatlarýnýn hiç deðiþtirilmeden olduðu gibi
baþvuru
dokümaný
olarak kullanýlmasýnýn
insan kaynaklarý personellerince olumlu
karþýlanmadýðýný ifade
eden Arslan, Ýnsan
Kaynaklarý yetkililerinin elinden yüzlerce
CV geçtiðini ve bu ön
elemeyi baþarý ile geçebilmek için CV’nin
iyi hazýrlanmasý gerektiðini, ayrýca içinin
tecrübe ve donanýmlar
ile dolu olmasýnýn
önemli olduðunu kaydetti.
Arslan, seminerinde iyi hazýrlanmýþ
özgeçmiþ örnekleri ve
Türkiye’de hazýrlanmýþ ilk interaktif CV
örneðini de öðrencilere izleterek üniversite
öðrenimleri süresince
olabildiðince donaným
eksiklerini gidermeleri
konusunda da öðrencilere tavsiyelerde bulundu.
Yaklaþýk 3 saat
süren seminer sonunda programa dahil edilen görüþme ve mülakat teknikleri ile ilgili
seminerin Nisan ayý
içerisinde yapýlacaðý
belirtildi.
Saðlýk öðrencilerinden
huzurevi ziyareti
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri huzurevini ziyaret etti.
Enise Aðbal
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi
öðrencileri, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ziyaret etti.
Okul Müdürü Zühal Yekta Saraç, meslek
dersi öðretmeni Kamile
Tosun ve Edebiyat öðretmeni Gökhan Kabadayý eþliðinde Yaþlýlar
Haftasý nedeniyle yapýlan ziyarette öðrenciler,
büyükleriyle sohbet etme fýrsatý da buldular.
Platin Saðlýk Koleji meslek dersi öðretmenlerinden Kamile Tosun, ziyaret sonunda
yaptýðý
açýklamada,
“Ders müfredatýmýz dahilinde olan ‘Ulusal Kurumlarýmýz’ konusu üzerine Sosyal Hizmetler Ýl
Gençler yaþlýlarla sohbet etti.
Müdürlüðü’ne
baðlý
huzurevlerini yakýndan
tanýmak ve burada ikamet eden yaþlýlarýmýzla
ilgili, öðrencilerimizde
duyarlýlýk geliþtirmek
amacýyla Atýl Uzelgün
Huzurevi’ni ziyaret ettik. Ziyarette kadýn ve
erkek dinlenme salonlarýnda yaþlýlarýmýzla bire
bir sohbet edildi ve öðrenciler tarafýndan þiirler okundu. Böyle bir ziyaretin yaþlýlarýmýza
unutulmadýklarýný göstermek, öðrencilerimize
de büyüklerine saygý
duyma ve onlarý anýmsamayý hatýrlatmak adýna çok yararlý olduðu
fikrindeyim. Öðrencilerimin mükemmel birer
hemþire olacaklarýný bir
kez daha görüp onlarla
gurur duydum.” dedi.
16 PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Tutarlý tavýr çocuk
eðitiminde önemli
Enise Aðbal
Anne Eðitim Seminerleri’nin beþinci ve son oturumu gerçcekleþtirildi.
Betül Özseçer, Psikolojik Danýþman Nalân Yardýmcý’ya teþekkür ederek çiçek verdi.
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda Ertuðrul
Gazi Ýlkokulu ile Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi-Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nin üç yýldýr ortaklaþa
yürüttüðü Anne Eðitim Seminerleri’nin beþinci ve son
oturumu Ertuðrul Gazi Ýlkokulu konferans salonunda
gerçekleþtirildi.
Okul Müdürü Mustafa Hekim, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer’in yaný sýra çok sayýda
velinin katýldýðý eðitim semineri Psikolojik Danýþman
Nalân Yardýmcý tarafýndan verildi.
‘Çocuklarda Özdenetim ve Disiplin’ konusunun iþlendiði eðitim semineri renkli görüntülere sahne oldu.
Eðitim öncesinde birtakým ýsýnma, gevþeme ve drama
oyunlarý ile baþlangýç yapýldý. Video görüntülerinin de
verildiði sunumunda Nalân Yardýmcý, anne babalarýn tutarlý tavýrlarýnýn çocuk eðitiminde çok önemli olduðunu
hatýrlattý. Çocuðun ilk yaþam yýllarýndan itibaren temel
gereksinimlerinin zamanýnda karþýlanmasýnýn onlarýn
özgüven geliþimleri açýsýndan kritik olduðunu vurguladý. Aile içinde temel disiplin ve alýþkanlýklarýn olmasý
gerektiðini, çocuklarýn da bu düzene zaman içinde alýþýp
anne babalarýný model alacaklarýný belirtti.
Gerektiðinde çocuða ‘hayýr’ diyebilmenin, engellenen davranýþlarýn nedenlerini çocuða açýklamanýn
önemli olduðunu kaydeden Yardýmcý, çocuklarý aþýrý korumak, aþýrý ilgisiz býrakmak, davranýþlarýnýn sonuçlarý
ile yüzleþmesine fýrsat vermemek, evde birtakým görevler almasýna izin vermemek gibi tavýrlarýn okul baþarýsý
ve sosyal iliþkilerinde hatta yetiþkin yaþamda da sorunlara yol açacaðýný söyledi.
Seminer, velilerin sorularýnýn cevaplandýrýlmasý ile
sona ererken, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül
Özseçer, Psikolojik Danýþman Nalân Yardýmcý’ya teþekkür ederek çiçek verdi.
‘Deprem ve Erozyon’ semineri
Seminer Ertuðrul Gazi Ýlkokulu konferans salonunda düzenlendi.
Enise Aðbal
Öðrenciler deprem, erozyon gibi doðal afetlere karþý bilinçlendirildi.
Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu’nda ‘Deprem ve
Erozyon’ konulu seminer düzenlendi.
Toplumu bilinçlendirmek ve öðrencileri deprem, erozyon gibi doðal afetlerin etkilerine karþý bilinçlendirmek amacýyla yapýlan seminer, Okullar
Hayat Olsun Projesi’nden Sorumlu Milli Eðitim
Þube Müdürü Þule Toksoy ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Toprak Muhafaza Baþ Mühendisi
Volkan Aksoy’un sunumlarý ile baþladý.
Yurdumuzda depremin olasý etkileri ve erozyona karþý alýnacak tedbirler konulu sinevizyon
gösterisinin de yapýldýðý seminerin sonunda Okul
Müdürü Mehmet Ýsmail Þener ve Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çelik, katkýlarýndan dolayý Þube Müdürü Þule Toksoy ve Orman Muhafaza Baþ Mühendisi Volkan Aksoy’a teþekkür ettiler.
Konser hazýrlýðý tam gaz
Anadolu Türk Halk Müziði Korosu’nun konser için çalýþmalarý devam ediyor.
Enise Aðbal
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Anadolu
Türk Halk Müziði Korosu’nun konser için çalýþmalarý devam ediyor.
Müzik Öðretmeni Þef Özgür Yaþar yönetiminde, 15 Mayýs 2014 Perþembe günü Devlet Tiyatro
Salonu’nda yverilecek konser çalýþmalarý büyük bir
heyecanla sürüyor.
Çalýþmalarla ilgili bilgi veren Koro Baþkaný
Aydýn Kalender, “Bu sene çalýþmalarýmýza 2013 yýlýnýn Eylül ayýndan beri büyük bir özveri ile çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Amacýmýz hemþehrilerimize anýlarda kalacak türkü dolu güzel bir bahar akþamý yaþatmak. Þimdiden tüm halkýmýzý davet ediyoruz.” dedi.
Atýl Uzelgün’de THM konseri
Enise Aðbal
Çorum Belediyesi Türk
Halk
Müziði
Korosu, Yaþlýlar
Haftasý nedeniyle Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü’nde konser
verdi.
Huzurevi
sakinlerinin hoþça vakit geçirdiði
programa
Memur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Huzurevi
Müdürü Abdulhaluk Longa,
Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz ve misafirler katýldý.
Halk Müziði türkülerini
birbirinden güzel
seslerden
dinleyen yaþlýlar, müzik ziyafeti için teþekkür
ettiler.
Huzurevi sakinleri hoþça vakit geçirdi.
Yaþlýlar müzik ziyafetinde duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Yaþlýlar Halk Müziði türkülerini birbirinden güzel seslerden dinlediler.
Þule Toksoy ve olkan Aksoy sunum yaptý.
Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu’nda ‘Deprem ve Erozyon’ konulu seminer düzenlendi.
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
17
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
* Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA);
etkeni virüs dediðimiz mikroplarýn sebep olduðu
ölümcül seyredebilen bir enfeksiyon hastalýðýdýr.
* Hastalýðýn etkeni olan virüsün taþýyýcýsý
olarak rol alan keneler, yabani hayvanlar çiftlik
hayvanlarý ve insanlar arasýnda virüsün taþýnmasýna ve çoðalmasýna aracýlýk etmektedirler.
* KKKA doðal dengenin deðiþimiyle (iklim,
bitki örtüsü yabani hayvan sayýsýndaki artýþ
vb.)doðrudan ilgili bir hastalýktýr.
* Hastalýk ilk olarak tespit edildiði Kýrým'da
da doðal dengelerin deðiþmesi sonucu ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn giriþi için yasaklanan ve tarýma
kapalý alanlar tekrar tarýma açýldýðýnda hastalýk
görülmeye baþlamýþ.
* Doðal dengelerin bozulmasýnda ve buna
baðlý olarak hastalýðýn görülmesinde sürekli avlama yasaðý veya kontrolsüz avcýlýk ve yayla yasaðý
gibi faktörlerinde önemli etkileri bulunmaktadýr.
* Doðal hayatta yaban hayvan sayýsýndaki
artýþ kenelerin kan emmeleri ve üremeleri için uygun ortamýn oluþmasýna zemin hazýrlamýþ, zaten
çok fazla yumurtlama özeliðine sahip kene sayýsýnýn hýzla artmasýna sebep olmuþtur.
* Virüs, küçük odaklar þeklinde yaban hayvanlarý ile kene arasýnda devamlýlýðýný saðladýðýna
inanýlmaktadýr. Hastalýk yaban hayatý ile insanlarýn iç içe olduðu yerlerde kene sayýsýnýn artýþýna
baðlý olarak çýkmaktadýr.
* Ayrýca yerden beslenen kuþlar ile (keklik,
çulluk, karga) göçmen kuþlarýnda keneleri baþka
alanlara taþýnmasýnda etkili olduðu bilinmektedir.
* Keneler, kurak ve yarý kurak bozkýr iklimini sevmekte kuru taban örtüsüne sahip bodur ormanlýk alanlarda yaygýn görülmektedir.
* Hastalýk insanlara kenelerin ýsýrmasý veya
kenelerle temas sonucu bulaþýr. Yabani kemirici
hayvanlar, kuþlar ve keneler hastalýðýn doðadaki
saklayýcýsý durumundadýrlar.
* Keneler beslenmek için bu hayvanlardan
kan emerler, kan emme sýrasýnda aldýklarý virüsü;
insanlardan kan emerken bulaþtýrýrlar.
* Hastalýk daha çok hayvancýlýkla uðraþanlarda, mezbaha çalýþanlarýnda ve kýrsal alanda yaþayanlarda görülebilmektedir. Enfekte hayvanlarýn kan ve dokularý ile temas sonucu da geçiþ olabilmektedir. Ayrýca hastane kaynaklý enfeksiyon
oluþturma riski de bildirilmektedir.
KIRIM-KONGO KANAMALI ATEÞÝNDEN NASIL KUÞKULANILIR?
* Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikâyesi varsa,
* Çalý, çýrpý, su kenarlarý veya gür otlarýn bulunduðu alanlara piknik amaçlý veya diðer bir sebeple gitmeleri söz konusu ise ,
* Hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temaslarý var ise,
* Bu hastalýða yakalanmýþ kiþilerin kan ve
vücut sývýlarýna bir temaslarý olmuþ ise Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþinden þüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr.
Kuluçka Süresi
Kene tarafýndan ýsýrýlma ile virüsün alýnmasýný müteakip kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür;
bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte
kan, ifrazat veya diðer dokulara doðrudan temas
sonucu bulaþmalarda bu süre 5-6 gün; en fazla ise
13 gün olabilmektedir.
KKKA'nýn Belirtileri Nelerdir;
* Ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý
* Kas aðrýsý
* Kýrýklýk, halsizlik
* Karýn aðrýsý, kusma, ishal de görülebilir.
* Belirgin iþtahsýzlýk
* Ýlk günlerde yüzde ve göðüste kýzarmalar,
gözlerde kanamalar ortaya çýkabilir.
* Göðüs ve karýnda baþlamak üzere vücuda
yayýlan küçük nokta þeklinde kanamalar olabilir.
* Hastalýk tablosuna burun ve diþeti kanamalarý da eþlik edebilir.
K.K.K.A.'nin Tedavisi Var mýdýr?
Vücuduna kene yapýþan kiþiler 10 gün kadar
ani baþlayan ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý,
kusma gibi þikayetler yönünden kendini izlemelidir.
Böyle þikâyetlerin olmasý durumunda; en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý halinde hastalýðýn teþhis ve tedavisi için gereken iþlemler yapýlabilmektedir.
Korunma ve Kontrol
Kene riski olan yerlerde bulunulduðunda vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açýk
renkli elbiseler tercih edilmelidir.
Kenelerin vücuda gireceði açýklýklar kapatýlmalýdýr. (pantolon paçalarýnýn çorap içine konulmasý, çizme giyilmesi vb..)
Vücut kene yönünden sýk sýk kontrol edilmelidir.
Özellikle bebek ve çocuklar kýrsal alan ziyaretinden sonra kontrol edilmelidir.
Vücut üzerinde keneler öldürülmemeli patlatýlmamalýdýr.
Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla sigara basmak veya kolonya ve gazyaðý dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr.
Ýnsanlarýn veya hayvanlarýn kanlarýna korunmasýz temas edilmemelidir.
Hayvan sahipleri hayvanlarýný kenelere karþý
uygun akarisitlerle ilaçlamalý, hayvan barýnaklarý
kenelerin yaþamasýna imkân vermeyecek þekilde
olmalýdýr. (Çatlaklar ve yarýklar tamir edilmeli,
badana yapýlmalýdýr.)
Kene vücuttan ne kadar çabuk çýkarýlýrsa hastalýk riski de o kadar azalmaktadýr.
Keneyi vücuttan uzaklaþtýrma konusunda bilgi sahibi olmayanlar dýþýnda, kenenin çýkarýlmasý
için saðlýk kuruluþuna baþvurmaya gerek yoktur.
Kene mücadelesi çok önemli olmasýna raðmen oldukça zor görülmektedir. Keneler yumurta
dönemleri hariç diðer dönemlerinde de insanlardan kan emebilir, yaþamak için konakçýlarýndan
kan emmek zorundadýrlar.
Nisan-Ekim aylarýnda aktiftirler.
K.K.K.A hastalýðýnda kene mücadelesi çok
zor olduðundan burada önemli olan insan-kene temasýnýn engellenmesidir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol
Programlarý Þube Müdürlüðü
Meslek tanýtýmlarý devam
Mustafa Demirer
Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerine beslenme ve
diyetetik, eczacýlýk ve diþ hekimliði meslekleri tanýtýldý.
11. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý etkinliðe, Çorum
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezinde görevli Diþ Hekimi
Gamze Delikara Aðzýaçýk, Eczacý Hüseyin Toraman
ve Diyetisyen Ýlknur Toraman katýldý. Programda söz
alan katýlýmcýlar aldýklarý eðitim, çalýþma alanlarý,
mesleklerinin güzel ve zor yanlarýný anlattýlar. Öðrencilerin ilgi ile izlediði program, soru cevap þeklinde
devam etti.
Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci, meslekleri hakkýnda bilgil veren ve öðrencileri bilinçli tercih yapmalarý konusunda aydýnlatan katýlýmcýlara teþekkür etti.
‘Doðru ve yanlýþ
iyi tanýmlanmalý’
Enise Aðbal
Berberlerde 'yaz
saati' uygulamasý
Çorum Berber
ve Kuaförler Odasý
Baþkaný Mustafa Köse, berber ve kuaför
esnafýnýn yaz saati
uygulamasýna geçeceðini bildirdi.
Köse, yaptýðý
açýklamada, yaz saati
uygulamasýna geçilmesi nedeniyle bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinde deðiþikliðe gidildiðini söyledi. Bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn kapanýþ saatinin
saat
20.00'den
Mustafa Köse
21.00'e çýkarýldýðýný
belirten Köse, yeni
saat uygulamasýnýn
hayýrlý ve bol kazanç
Saatler ileri
alýndý
Yaz saati uygulamasýna dün gece geçildi. Yerel seçimler nedeniyle bu yýl yaz saati uygulamasý 1 gün gecikmeli baþladý.
Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla
bütün yurtta saatler, dün gece 03.00'dan itibaren 1 saat
ileri alýndý.
Bakanlar Kurulunun 16 Þubat tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan kararý doðrultusunda mart ayýnýn son
günü yaz saati uygulamasý baþladý.
Bu yýl yaz saati uygulamasýnda 1 günlük bir gecikme oldu. 30 Mart Pazar günü 03.00’da geçilmesi planlanan yaz saati uygulamasýna yerel seçimler nedeniyle
dün gece geçildi.
Saatler, 26 Ekim Pazar günü 04.00'dan itibaren de
1 saat geri alýnacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,
Bakanlar Kurulu'nun, vatandaþlarýn seçim zamanýnda
saat deðiþikliðinden etkilenmemesi için böyle bir karar
aldýðýný belirterek, "Belki 1 saatten dolayý herhangi bir
partinin oy kaybýna sebep olmaksýzýn bu gerçekleþtirilmiþ olacak" deðerlendirmesinde bulunmuþtu.
Mimar Sinan Ortaokulu Müdürlüðü’nün
düzenlediði Aile Okulu
& Anne Baba Eðitimi
Projesi’nin 4. semineri
geçtiðimiz Perþembe
günü yapýldý.
‘Çocuklarda Ahlaki Geliþim ve Ýdeal Ebeveyn Modeli’ konulu
seminere konuþmacý
olarak Seminere Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk katýldý.
Velileri, okulda
verilen davranýþlarla evde verilen davranýþlarýn
çatýþmasý noktasýnda
uyaran Uyanýk, doðru
ve yanlýþýn iyi tanýmlanmasý gerektiðini ancak
bu þekilde çocuklarýn
ahlaki deðerlerinin geliþtirilebileceðini söyledi.
Velilerin yoðun ilgi gösterdiði seminerin
3 Nisan 2014’de gerçekleþtirilecek programýnda Eþlerarasý Ýliþkilerin Çocuk Geliþimine
ve Davranýþlarýna Etkileri konusu ele alýnacak.
Seminer, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Aygün Akyol tarafýndan
verilecek.
18 PAZARTESÝ 31 MART 2014
Liseler futbolda kupa günü
www.corumhakimiyet.net
Liseli Gençler futbol il birinciliðinde kupalar bugün sahiplerini buluyor. Yarý final maçlarýný kazanan
Spor Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi bugün þampiyonluk için karþý karþýya gelecekler.
1 nolu dýþ sahada saat 10.00’da baþlayacak ilk
maçta yarý final maçlarýný kaybeden iki takým Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Eti Anadolu Lisesi okullarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat 11.30’da Spor Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi okullarý karþýlaþacak. Bu
maçýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren
okullara kupa ve sporculara madalyalarý verilecek.
Baki Aygün Ýsrail’de
Final Bayraklý’nýn
Liseli Gençler Futbol’da bugün oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Eti Anadolu Lisesi ile
Cumhuriyet Anadolu Lisesi arasýndaki üçüncülük dördüncülük maçýný Ahmet Ecevit, Serhat Sarkandý ve
Arslan Iðnak hakem üçlüsü yönetecek.
Spor Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi arasýndaki final maçýný ise Celal Bayraklý, Burak Þahinkara ve
Mehmet Tuðluk yönetecek.
Dün baþlayan ve 5 Nisan’da sona erecek ve Ýsrail’in Emek Hamayonat þehrinde
yapýlacak olan Dünya Liseler Kros Þampiyonasý’nda Çorum Okul Sporlarý Ýl
Temsilcisi Baki Aygün federasyon temsilcisi olarak görev yapacak.
Okul Sporlarý Ýl
Temsilcisi Baki Aygün
Dünya Liseler Kros
Þampiyonasý için Ýsrail’de. Federasyon temsilcisi olarak Ýsrail’e
giden Baki Aygün bugün baþlayýp 5 Nisan
cumartesi günü sona
erecek ve Ýsmail’in
Emek Hamayonat þehrinde yapýlacak Dünya
Þampiyonasý’nda milli
takýmda görev yapacak.
Ülkemizi Kros da
takým halinde Türkiye
þampiyonu olan erkeklerde Erzurum Adnan
Çorumspor’un U 17’de
rakipleri belli oldu
Çorumspor’un ilimizi temsil edeceði U 17 grup
maçlarýnda Sinop’daki rakipleri belli oldu. 3-5 Nisan tarihleri arasýnda Sinop’ta yapýlacak olan grup birinciliðinde Çorumspor ile birlikte Samsun Ýlk Adým Belediyespor, Amasya Merzifonspor ile Zonguldak Ereðli Demir
Çelikspor takýmlarý mücadele edecek.
3-6 Nisan tarihlerinde Çorum’da yapýlacak olan
grup birinciliðinde ise Ankara Keçiörengücü, Ankara
Beypazarý Belediyespor, Samsun Atakum Belediyespor,
Samsun Kadýköyspor, Kýrþehir Duruspor ile Kýrýkkale
temsilcisi bulunuyor.
Çorum’da yapýlacak olan grup birinciliðinin teknik
toplantýsý 2 Nisan çarþamba günü saat 16.30’da ASKF
Toplantý Salonunda yapýlacak.
Menderes Anadolu Lisesi , kýzlarda Aðrý Kýz
Teknik Ve Meslek Lisesi takýmlarý temsil
edecek ayrýca takým
derecesi haricinde Ferdi derece yapan spotculardan kurulu Kýz ve
Erkek Federasyon Karma takýmlarýda ayný
yarýþmada Dünys þampiyonluðu için mücadele edecekler .Okul
sporlarý Federasyonu
Çorum Il temsilcisi Baki Aygün'Ýsraile gidecek Milli takým kafilesinde Federasyon Temsilcisi Olarak görev yapacak ..
Baki Aygün 2012
yýlýnda Antalya'da yapýlan Dünya Liseler
Futbol Þampiyonasýnda da organizasyon komitesinde görev aldýðýný, 2014 Haziran ayýnda Trabzon da yapýla-
Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý E
grubunda ikinci maçlar oynandý
cak Dünya Liseler
Hentbol Þampiyonasýnýn Organizasyon komitesinde de federasyon tarafýndan görevlendirildiðini belirterek
Ilimizde okul sporlarýnýn icrasýnda göstermiþ
olduðumuz gayreti Federasyonuz ve özellikle Federasyon Baþkanýmýz Sayýn Ayhan Pala'nýn takdiri sonucunda bu görevlerin verildiðini söyledi..
2012 yýlýnda Malta'da yapýlan Dünya Liseler Kros Þampiyonasýnda Ülkemizi Aðrý
Naci Gökçe Lisesi erkek takýmý ve Aðrý Kýz
Meslek Lisesi kýz takýmlarý temsil ederek
Dünya þampiyonu olduklarýný belirten Aygün, 2 yýlda bir yapýlan
bu þampiyonada Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu olarak yarýþmaya katýlan okul ve
karma takýmlarla ayný
baþarýyý tekrarlamak
istediklerini belirtti.
Hitit Dersanesi: 3 - Uður Makina: 0
SALON : Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Caner Yýldýrým,
Can Acar .
HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gök-
han, Sultan, Ýlker, Tayfun, Emre, Oðuzhan.
UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin,
Can, Murat, Erdal, Mahmut, Mustafa,
Yusuf.
Bugün finalde Ticaret Meslek Lisesi ile karþýlaþacak Spor Lisesi
2. Küme U 19 Liginde mücadele iki maçla baþladý
Ýskilipspor:4-Ýskilip Belediyespor : 2 Ulukavakspor: 2-Osmancýk Belediye: 0
SAHA: Ýskilip Ýlçe.
HAKEMLER: Mahmut Selçok, Mustafa
Eves, Tarýk Bozkurt.
ÝSKÝLÝPSPOR: Þahin, Ergün (Hakan) Özden, Yunus, Remzi(Özkan), Yusuf, Mustafa, Soner, Kemal, Ömer (Arap),
Sercan.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Halil, Salih (fa-
tih), Metin, Soner, Sezai
(Furkan), Mücahit, Aydýn,
Uður, Sefa, Burak, Remzi.
KIRMIZI KART:
74. dak. Yunus (Ýskilipspor).
GOLLER: 23. ve 34.
dakikalarda Kemal, 40. ve
85. dakikalarda Mustafa
(Ýskilipspor), 55. ve 75.
dakikalarda Aydýn, 70.
dak. Sefa (Ýskilip).
SAHA:
Sentetik.
1 Nolu
HAKEMLER:
GOLLER: 74. dak.
Enver, 86. dak. Ahmet
Ak (Ulukavakspor).
ULUKAVAKSPOR: A. Kadir, M. Seydi, Miraç, Kahraman, E.
Talip, H. Celal (Ömer),
Ýbrahim, Musa (Ünal),
Ahmet Ak, Enven, Ahmet Demir (Yusuf).
OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ,
Volkan, Furkan, Ersin,
Sadýk, K. Taner, Eray,
Abdulkadir (Baki), Muhammet, Sefer, Barýþ
(Uður Deniz).x
KIRMIZI KARTLAR: 46. dak. Sefer
(Osmancýk Belediyes-
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Emre Alagöz.
ULUKAVAKSPOR: Tolga, Orhan,
por), 75. dak. Enver
(Ulukavakspor).
Emrah Okan, Abdullah
Akkayon, Ercan Davarcýoðlu.
Sungurlu Milli
Eðitim yarý finalde Ulukavakspor: 2 - Çorumspor: 1
E grubunda ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlan
Sungurlu Milli Eðitim yarý finali garantiledi. Son takým Ýl
1 nolu sahada bugün saat 11.30’da Spor Lisesi ile Ticaret Meslek
Lisesi takýmlarý Çorum þampiyonluðu için karþýlaþacaklar.
dak. Mert, 60. dak. Ýbrahim (Ulukavakspor), 40. dak. Batuhan (Çorumspor),
U 13 Liginde gruplarda
HE Kültürspor:0-Alaca Belediye: 2
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Mehmet Tuðluk.
HE KÜLTÜRSPOR: Rahman,
Metin, Enes, Furkan, Doðukan, M.
Emir, Eray, Ömer, Emre, Ozan, Mert,
Tahsin, Abdussamed, Mehmet, Ahmet,
Murathan.
ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat,
Okan, Üzeyir, Mikail, Mehmet, Ahmet,
Ozan, Kürþat, Eren, Mustafa, Yusuf,
Cankar, Esat, Mehmet, Erol, Abdulkadir,
Furkan, Ümit.
Sefa, Mert, Adem,
Volkan, Emre, Barýþ,
Ahmet Hakan, Ýbrahim, Kürþat, Ali Tayyip, Ý, Semih, Enes,
Alper, Fazlý, Muhammet, Mehmet.
Osmancýkgücü:7-Tedaþ Çorumgücü: 0
Umut, Volkan, Ýsa, Ýbrar, Aykut, Kenan, Alperen, Batuhan, Berkehan, Mustafa, Þahin,
Eren, Hacý, Nurettin,
Sezer, Mahmut, Enes.
Tolga,
Onat. Ali Mert, Tunahan Zengin, Samet,
Ahmet, Ýsmail, Kenan, Oðuzhan, Mustafa, Berat, Doðancan, Tunahan Duman,
Abdullah, Bayram, Furkan, Mustafa
Melih, Bekir.
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Furkan Alagöz.
OSMANCIKGÜCÜSPOR:
ÇORUMSPOR :
KIRMIZI
KART: 48.dak. Emre
(Ulukavakspor).
GOLLER:
29.
TEDAÞ ÇORUMGÜCÜSPOR:
Emircan, Hasan, Ergülü, Abdulkadir, Erkan, Satýlmýþ, Batuhan, Samet, Ömer, A.
Emirhan, Alper, Abdulsamet, Adnan,
Enes, Mustafa, Özkan,
GOLLER: 16. dak. Kenan, 29.ve
34. dakikalarda Berat, 37. dak. Furkan,
42. ve 52. dakikalarda Tunahan, 57. dak.
Abdullah (Osmancýkgücüspor)
Ulukavakspor grubundaki ilk maçtan galibiyetle ayrýlarak
final grubu için iddiasýný ortaya koydu
Çorum Belediye: 2-Mimar Sinan: 3
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Furkan Alagöz.
ÇORUM BELEDÝYESPOR:
Ýl Halk Saðlýðý ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak yarý finali garantiledi
Sungurlu Milli Eðitim: 3- Ýl Milli Eðitim: 2
SALON : Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Mahmut Uysal,
tafa, Aydýn, Özkan, Seçkin, Murathan,
Aþkýn.
SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM
MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mus-
ÐÜ : Turgut Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan,
Yusuf, Dilaver, Turgut Yýldýrým, Mehmet.
Tuncay Sevim .
Caner, Mustafa, Rýdvan, Berkay, Arda, Hakan, Eren, Onat, Murat, Tahsin, Eray,
Can, Muharrem, Berkant Daldal, Berkant Dülger, Ege.
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKS-
POR: Abdurrahman,
Mahmut, Mevlüt,
Furkan Aykaç, Emre, A. Samet, Batuhan, Enes, Engincan, Tevfikcan, Mehmet, Seyit, Yasin, Muhammet, Furkan
Güccan.
GOLLER: 20. dak. Enes, 35. dak.
Tevfikcan, 60+2. dak. Emre (Mimar Sinan ), 31. ve 33. dakikalarda Murat (Çorum Belediyespor).
Osmancýkgücü ilk maçýnda Tedaþ Çorumgücü’nü farklý yenerek idddialý baþladý
Çimentospor: 1-PTT Gençlik: 0
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Fatih Derviþoðlu.
ÇÝMENTOSPOR:
Emircan,
ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜ-
Mertcan, Elvan Alagöz, Mehmet, Kaan,
Ömür, Arda, Savaþ, Taner, Mehmet
Akif, Halitcan, Meriç, Mehmet Emin,
Serhat, Ali.
PTT GENÇLÝKSPOR: Gültekin,
Burak, Hamza, Nurullah, Berkant, Eray,
Furkan, Fatih, Ahmet, Emir Arsan, Ali,
Hüseyin, Emir Deniz, M. Eren, M.
Ahmet, Ahmet Can, Murat, Emirhan.
GOL: 38. dak. Arda (Çimentospor).
Mimar Sinan güçlü rakibi Belediyespor önünde son dakikada galibiyete ulaþtý
Gençlerbirliði: 0 - 1907 Gençlik:0
SAHA: 2 NOLU.
HAKEM: Furkan Karakuþ.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk,
Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü çeyrek final ikinci grubunda ikinci maçýndan da
galibiyetle ayrýlarak yarý finalde mücadele etmeyi garantiledi
Batuhan, Haþim, Memduh, Semih, Okan,
Hasan, Zafer, Mustafa Piþiren, Emre,
Yasin, Arda, Harun, Alper, Uður, Melih,
Mustaf Gündoðdu.
1907 GENÇLÝKSPOR: Umut Kardaþ, Batuhan Sarý, Sefa, Umut Sezai,
Mustafa, Enes, Emrah, Arda, Batuhan
Çýrakoðlu, Mert, Samet, Onur, Selim,
Kenan, Emirhan, Emre, Tuna, Ferdi.
Çimentospor grubundaki ilk maçýný tek golle kazanarak üç puanla lige baþladý
PAZARTESÝ 31 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Muhammen bedel:
136.000,00
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saatg: 13.50-14.00
Muhammen bedel:
250.000.00
***
16 NÝSAN
Çorum Emniyet
Müdürlüðü
Yer: Çorum Adliye
Sarayý
Saat: 14.30-14.40
ÇOGEP destekli
‘Gelecek Çocuklarla
Þekillenecek’ projesi
hizmet alýmý iþi.
***
T.C. Bayat Ýcra Dairesi
Çorum Bayat ilçesi 56
ada, 100 parsel, üzerinde
82 m2 kargir kümes ve
75 m2 tek katlý kargir ev
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
***
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Kamu
Hastaneleri Kurumu
2014-2015 yýlý 23 kalem
diþ sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Sýklýk Tabiat Parký
yollarýna beton parke taþý
yapýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
22 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
7 NÝSAN
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik malzemesi
alýmý iþi.
Muhammen bedel:
67.216,00
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30
Saat: 10.20-10.30
***
***
8 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 LN 217 plakalý, 2001
model, BMC marka
kamyonun satýþý iþi.
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Kaleboðazý Mahallesi
112 ada no, 37 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
35.000
Muhammen bedel:
15.287,13
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
Cad. No: 75 Kültür
Otoparký
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum Özel Ýdaresi
Tarýmsal Hizmetler
Müdürlüðü
Osmancýk Tepeyolaltý
Köyü Havuzdan Damla
Sulama Tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mahallesi Ýnönü Caddesi
No: 167 Çorum
Saat: 14.00
***
Saat: 10.00-10.10
Muhammen bedel:
69 AP 069 plakalý, 2011
model Renault marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Sima Otomotiv
Ankara Yolu 2. Km
Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
9 MAYIS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TK 299 plakalý, 2009
model Citroen marka
aracýn satýþý iþi.
Muhamen bedel: 28.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ.
ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX : 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 77 57
SATILIK DÜKKAN
***
13 MAYIS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ADRES :Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Þirketimiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli makine boyacýsý
ve kaynakçýlar alýnacaktýr.
Saat: 14.00-14.10
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
SATILIK ELEMAN ARANIYOR
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve
marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti
Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
SATILIK
DÜKKAN
05 FM 472 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
gri renkli, beyaz kasalý,
mavi tentelli kamyonun
satýþý iþi.
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Muhammen bedel:
50.000
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Yer: Ýskilip Caddesi
Kültür Otoparký Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak
ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:671)
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
***
KAYNAKÇI
ARANIYOR
10 NÝSAN
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
ELEMAN
ARANIYOR
Saat: 14.00-14.10
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:477)
***
Muhammen bedel:
65.000,00
8 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
13 ada no, 3 parsel nolu,
Yeni ve Alibey
Mahalle/Mevkiinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
***
Çorum il, merkez ilçe,
2884 ada no, 13 parsel
no, 3010 sayfa, 31 ciltte
Çoraklýk
Mahalle/Mevkii, 1
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Saat: 10.30
Yer: Bayat Hükümet
Konaðý
Saat: 12.00-12.10
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
***
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM
DEPARTMANLARINDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
-Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve
Elektrik Kaynaðý yapabilen ),
-Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks,
Autocad, Mastercam proramlarýný
kullanabilen)
-Vasýfsýz Üretim Elemanlarý,
Alýnacaktýr.
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
***
Yer: Ýl Emniyet
Müdürlüðü Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma
Büro Amirliði
Muhammen bedel:
5.186,00
ELEMANLAR ARANIYOR
Saat: 10.00-10.05
(Ç.HAK:686)
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC.
A.Þ.
Muhammen bedel:
69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
(Ç.HAK:675)
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Prodi Makina
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7
Tel: 234 81 91-234 91 81
Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren
Þirketimize;
MÜHENDÝS ALINACAKTIR
Ýstenilen Þartlar:
- Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma )
- Mühendislik fakültesi mezunu olmak
Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti.
Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230
12 33 / 0533 545 81 97
e-posta:[email protected]
ELEMANLAR
ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
ELEMAN
ARANIYOR
Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek
üzere en az 2 yýl tecrübesi olan ön lisans ve
lisans mezunu ön muhasebe personeli
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Tel: 225 22 73
SATILIK
DAÝRE
Üçtutlar Mah. Murat Evler’de
(Carrefour arkasýnda) 1. kat, kombili
3+1, 125 m2 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 036 27 64
(Ç.HAK:383)
Saat: 15.00-15.10
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel’de 3 katlý
betonarme karkas olarak
inþa edilmiþ binanýn
satýþý iþi.
Çorum il, merkez ilçe,
3148 ada no, 2 parsel no,
Ulukavak
Mahallesindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
***
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede
Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan
eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe
deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:662)
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Saat: 11.00-11.10
Saat: 09.30-12.02
***
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Mür. Tel: 213 76 29
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Alaybey Sokak No: 14
Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen, ofis programlarýna hakim
(Word-Excel) 20-30 yaþlarýnda bayan ofis
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:661)
Saat: 10.30-10.40
Muhamemen bedel:
30,000
Saat: 10.00-10.10
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
(Ç.HAK:668)
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Muhammen bedel:
209.839,66
(Ç.HAK:463)
Muhammen bedel:
420.000,00
19 NB 267 plakalý, gri
renkli, 2012 model
Renault marka, Megane
3 HB Pirivilege tipli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
56.830,80
(Ç.HAK:2559)
3 NÝSAN
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum Merkez
Gülabibey Mah. ada
2926, parsel 1’de kayýtlý
arsanýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:691)
***
Çorum il, merkez ilçe,
Sapa köyü Killik
mevkiinde muhtelif yer
ve fiyatlarla satýlmasýna
karar verilen 16 adet
taþýnmazýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:683)
Saat: 14.00
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Bahabey Mahallesi 574
ada no, 254 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:685)
***
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler
Mahallesinde 795 ada,
34 parselde 481,28 m2
yüzölçümlü kargir ev ve
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:687)
Saat: 10.00-10.10
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:571)
Madeni yað alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:670)
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
28 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu)
(Ç.HAK:657)
555.520.00
(Ç.HAK:654)
31 MART
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
19
Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti.
Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM
Tel: 0 364 235 05 19
PAZARTESÝ 31 MART 2014
Çaðrý ‘CAN’ verdi 0-0
Liderin kaybettiði haftada ziirveye yaklaþmak adýna kazanmanýn çok önemli olduðu maçta Çorum Belediyespor, Aksaray
deplasmanýnda ilk yarýda etkili bir futbol ortaya koydu ancak hücumda varlýk gösteremedi. Ýkinci yarýda ise fiziksel olarak büyük bir
düþüþ gösteren kýrmýzý siyahlý takým kelimenin tam anlamýyla döküldü. Bir puaný kaleci Çaðrýcan yaptýðý kurtarýþlarla kazandýrdý.
Teknik Heyetin mutlak kazanýlmasý gereken maçta yaptýðý deðiþiklikler akýllarda soru iþareti oluþturdu. Diðer olumsuz görüntü ise
hafta boyunca aðýr çalýþmalarýn futbolcularý fiziksel olarak çok etkilediði yönünde.
Çorum Belediyespor, 68 Yeni Aksarayspor deplasmanýnda ilk
yarýda etkili olduðu rakibi karþýsýnda ikinci yarýda fiziksel düþüþ nedeniyle çok sýkýntýlý anlar
yaþadý kaleci Çaðrýcan
rakibe gol izni vermeyince takýmlar sahadan
0-0 beraberlikle ayrýldýlar.
Cuma günü lider
Düzyurtspor’un maðlup
olmasý ve zirveye yak-
laþma adýna kazanmanýn
çok anlamlý olduðu 68
Yeni Aksarayspor maçýna Teknik Direktör Hakký Öztabað Maltepespor
maçýndan farklý olarak
orta alaný Eray, Furkan
ve Murat’tan oluþturdu.
Maçada oldukça etkili
baþlayan kýrmýzý siyahlý
takým topa sahip olmaya
ve rakip kalede etkili oldu.
Maçýn ilerleyen dakikalarýnda fiziksel ola-
Sakatlýðýn
ardýndan
Buðra Aksaray
maçýnda
takýmýn hücum
gücünde en
etkili ismi oldu
Osman Bodur maçýn ikinci
yarýsýnda rakibin baskýlý
oyunu karþýsýnda hayli zorlandý
rak düþüþler yaþasada ilk
yarýda topa sahip olan ve
oyunu kontrol eden Çorum Belediyespor ikinci
yarýda ise kelimenin tam
anlamýyla durdu. Hücumda rakibi önünde hiç
bir varlýk gösteremeyen
kýrmýzý siyahlý takýmýn
bu düþüþü karþýsýnda ev
sahibi takým cesaretlendi
ve gol için yüklendi.
Fiziksel düþüþün
çok belirgin olduðu Çorum Belediyespor’da
Teknik Heyet orta sahaya Oðuzhan Yalçýn ve
Kývanç’ý alarak kontrole
ele almak istedi ancak
bu bölümde de ev sahibi
takým etkili geldi. Son
dakikalarda hücumdan
çok savunmayý düþünen
Çorum Belediyespor’da
kaleci Çaðrýcan yaptýðý
kurtarýþlarla bir anlamda
takýmýnýn deplasmandan
bir puanla dönmesinde
en büyük pay sahibi oldu.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
2. dakikada sol kanatttan geliþen Blediyespor ataðýnda Murathan’ýn ceza sahasýna
yaptýðý ortada defanstan
seken top arka direkte
Buðra’nýn önünde kaldý
yakýn mesafeden ortaya
çýkardýðý topu savunma
kornere attý.
10. dakikada ev sahibi takýmýn ceza yayýna
yakýn noktada kazandýðý
serbest atýþta Alptuð’un
sert vuruþunda kaleci
Çaðrýcan son anda topu
köþeden kornere çeldi
ve rakibine gol izni vermedi.
14. dadikada orta
alandan Murat’ýn savunma arkasýna attýðý topa
Buðra hareketlendi topu
kontrol ederken ayaðýndan fazla açýnca araya
giren Süleyman topa sahip olarak tehlikenin büyümesine izin vermedi.
23. dakikada Çorum Belediyespor gole
çok yaklaþtý. Bu dakikada sol kanattan Murathan’ýn ortaladýðý top ceza sahasý içinde kafalardan sekti arkada direkte
Buðra son olarak kafayý
vurdu yerden seken topu
son anda köþeden direk
dibinden kaleci Yunus
topa sahip olarak Belediyespor’a gol izni vermedi.
27. dakikada ev sahibi 68 Yeni Aksarayspor ataðýnda Cemil’in
ortasýnda penaltý noktasý
üzerinde çok iyi yükselen Hasan kafayý vurdu
top yandan direðin dibinden az farkla auta gitti.
34. dakikada orta
alandan aldýðý topla ha-
68 YENÝ AKSARAY
Yunus............................5
Ramazan.......................5
Hakký Hakan ................6
Macit ............................7
Ýbrahim.........................6
Gökhan.........................6
Akif ..............................5
(62. dak. Yasin ............4)
Süleyman .....................5
Cemil.............................6
Alptuð ..........................7
(68. dak. Muhammet ..2)
Hasan............................5
(85. dak. Hakan ..........1)
ÇORUM BELEDÝYE
Çaðrýcan .......................8
Osman Bodur...............5
(83. dak. Okan ............1)
Nedim...........................5
Ýmam ............................5
Yakup ...........................6
Eray ..............................4
Furkan ..........................4
Murat............................4
(60. dak. Oðuzhan ......3)
Buðra............................7
Murathan......................4
(68. dak. Kývanç .........1)
Emir..............................5
Murat orta sahada görev yaptýðý 60 dakikalýk bölümde fazla
etkili olamadý. Maçta Macit’le
girdiði bir ikili mücadele anýnda
STAT : Aksaray Atatürk.
SARI KART: Eray (Çorum Belediyespor), Hakký
Hakan (68 Yeni Aksarayspor).
Bilal Kunt, Murat Ceylan, Aydýn
Karsavuran.
HAKEMLER :
Harun AKKAYA / AKSARAY
reketlenen Alptuð ceza
sahasýna girmeden yerden sert vurdu top yan
direðin dibinden az farkla auta gitti.
Ýlk yarý takýmlarýn
çabasý sonuç vermedi ve
soyunma odasýna 0-0
beraberlikle girildi.
52. dakikada Çorum Belediyespor Murat’la etkili oldu. Savun-
manýn arkasýna atýlan
uzun topla Murat hareketlendi ceza sahasýna
çizgisine geldiði anda
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
68 Yeni Aksaray - Çorum Belediyespor
Düzyurtspor-Balçova Belediye
Maltepespor - Elibol Sandýklýspor : 1-0
Erzurum B.Þehir - Sakaryaspor
Manavgat Evrenseki - Hacettepespor
Çýksalýnspor - Sancaktepe Belediye: 4-2
Darýca Gençlerbirliði- Orhangazispor
Bursa Nilüferspor- Ünyespor
Elazýð Belediyespor - Batman Petrolspor
: 0-0
: 1-2
rakibi tarafýndan düþürüldü. Belediyespor futbolcular ve kenar yönetim penaltý kararý beklerken maçýn hakemi hareketin ceza sahasý dýþýnda
olduðu belirterek en direk atýþ verdi. Atýþý Yakup kullandý farklý auta
gitti.
72. dakikada sol
kanattan geliþen ev sahibi takým ataðýnda Hakký’nýn ceza sahasýna ortasýnda Hasan vurmak
üzereyken mükemmel
bir kademeye giren Yakup son anda topu kornere göndererek kalesinde mutlak bir golü önledi.
73. dakikada savunmadan Ýmam’ýn kafayla uzaklaþtýrmak istediði topu önünde bulan
Cemil ceza yayý dýþýndan sert vurdu kaleci
Çaðrýcan topu son anda
kornere tokatladý.
77. dakikada Çorum Belediyespor kalesi
ayný dakika içinde iki
büyük tehlike yaþadý.
Ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde
önce Gökhan sert vurdu
Çaðrý tokatladý dönen
topa bu kez Cemil vurdu
Çaðrýcan ikinci bir mükemmel refleksle topu
tokatladý ve kalesini
mutlak bir golden kurtardý.
89. dakikada Çorum Belediyespor penaltý noktasýna yakýn noktada meydana gelen karambolde son olarak Cemil yerden sert vurdu
kaleci Çaðrýcan köþede
topa sahip oldu ve maçta baþladýðý gibi golsüz
beraberlikle sona erdi.
: 2-1
: 0-4
: 0-1
: 1-1
: 1-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
Eray cezalý
Çorum Belediyespor’da Eray cezalý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn cumartesi günü
oynadýðý 68 Yeni Aksarayspor maçýnda bu
sezonki dördüncü sarý
kartýný gören Eray cezalý duruma düþtü.
Eray, çarþamba günü
Elazýð Belediyespor ile
evinde
oynayacaðý
maçta forma giyemeyecek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Düzyurtspor
Hacettepespor
Batman Petrol
Çorum Belediye
Elibol Sandýklý
M. Evrenseki
Darýca Gençler
Erzurum B. Þ
Sancaktepe Bel
Maltepespor
Orhangazispor
Bursa Nilüfer
Balçova Beledi
Yeni Aksaray
Çýksalýnspor
Sakaryaspor
Ünyespor
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
16
14
14
13
12
13
12
11
11
10
10
9
8
6
5
6
4
3
6
10
5
7
10
7
8
10
10
7
7
10
8
12
12
9
8
4
6
4
9
8
6
8
8
7
7
11
11
9
12
10
11
13
16
21
48
49
37
42
32
47
35
37
40
34
37
24
26
22
28
26
18
19
24
23
28
26
19
40
18
27
33
38
44
32
37
33
37
39
32
71
Gelecek hafta maç programý:
2 Nisan Çarþamba :
Çorum Belediyespor - Elazýð Belediyespor.
Sancaktepe Belediye- Darýca Gençlerbirliði.
Balçova Belediye - Manavgat Evrenseki.
Elibol Sandýklý - 68 Yeni Aksarayspor.
Ünyespor - Maltepespor.
Sakaryaspor - Bursa Nilüferspor.
Orhangazispor - Erzurum Büyük Þehir.
Hacettepe - Çýksalýnspor.
Batman Petrolspor - Düzyurtspor.
54
52
47
46
46
46
44
43
43
37
37
37
32
30
27
27
20
13
Emir maç boyunca hücumda yalnýzlarý
oynadý ve rakib savunma arasýnda varlýk
gösteremeden maç bitti
Macit nefes aldýrmadý
Bu sezon ortasýnda
Çorum
Belediyes-
por’dan ayrýlan Macit
Arabacý, eski takýmýna
karþý Aksaray’da kelimenin tam anlamýyla mükemmel mücadele etti.
Bir buçuk sezon
kýrmýzý siyahlý formayý
giyen Macit Arabacý bu
devre arasýndaki transfer
döneminde 68 Yeni Aksarayspor ile anlaþmýþtý.
Cumartesi günü eski takýmýna karþý forma giyen
Macit doksan dakika boyunca Belediyespor hücum elemanlarýna nefes
aldýrmadý. Verdiði mücadele ile takýmýnýn maça
tutunmasýnda büyük pay
sahibi olan Macit Arabacý maç sonunda takýmý
adýna öne çýkan isimlerin
baþýnda geldi.
Elazýð hazýrlýðý baþladý
Çorum Belediyespor çarþamba günü oynayacaðý
Elazýð Belediyespor hazýrlýklarýna dün baþladý. Aksaray
maçýnýn ardýndan akþam saatlerinde Çorum’a dönen
kýrmýzý siyahlý takým dün saat 11.00’de Yunus Emre
parkýnda ilk çalýþmasýný yaptý.
Koþu pistinde 10’ar dakikalýk iki süreli koþu yapan kýrmýzý siyahlý takýmýn bu çalýþmasýna tüm futbolcular katýldýlar. Hafif jenerasyon çalýþmasý ile Elazýð
Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayan kýrmýzý
siyahlý takým bugün saat 11.00’de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
19 368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content