close

Enter

Log in using OpenID

7 nisan.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Çaðrý Merkezi bitiyor
TEKNOKENT baþladý
Kargý’nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan
Saltanat gibi muhtarlýk
* HABERÝ 16’DA
7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Müdürlüðü'nün karþýsýnda 1500m²
alana yaptýrýlan Çorum Çaðrý
Merkezi binasýnýn yapým
çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Bina 2
Mayýs’ta bitecek. Ayný bölgede
ihalesi yapýlan TEKNOKENT
inþaatý ise baþladý. * HABERÝ 4’DE
TOBB EML 2015’te bitecek
* HABERÝ 4’DE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor.
‘Çorum kabuðunu kýrmalý’
MÜSÝAD Çorum Þubesi genel
kurulunda konuþan Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah Kafkas,
“Çorum’un dünyaya açýlmasý ve
kabuðundan sýyrýlmasý lazým.
Çorumlu
iþadamlarý
açýldýklarý
uluslararasý
pazarlarda sadece
ailelerinin rýzkýný
aramýyor,
milletimizin
ekonomik açýdan
geliþimine katký
saðlýyor. Artýk
çevre illerle
yarýþan bir Çorum
Agah Kafkas
olmaktan çýkmalý,
marka bir þehir olarak dünya
ekonomisinden pay alan bir þehir
olma hedefiyle ilerlemeliyiz” dedi.
ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri
Çorum MÜSÝAD
Bekiroðlu’yla devam
* HABERÝ 10’DA
Çenesiz, ‘Anadolu’nun
Liderleri’ arasýnda
Ece Holding
Yönetim Kurulu
Baþkaný
Erdem
Çenesiz,
‘Anadolu’nun
En Etkin 50 Ýþ
Ýnsaný’
araþtýrmasýnda
yerini aldý.
Erdem Çenesiz
Rumi Bekiroðlu
Çorum’da
çýkan
kavgada
pompalý
tüfekle
vurulan
2 kiþi
yaralandý.
Olay, kentin en iþlek caddelerinden Kubbeli Caddesi’nde meydana geldi.
Ýmam Hatip Liseleri, Arapça alanýndaki bilgi ve becerileriyle kýyasýya bir rekabet sergiledi.
ÝHL’lerden Arapça rekabet
Ýmam Hatip Liseleri Arasý 5. Arapça Bilgi ve Etkinlik
Yarýþmalarý Çorum finali yapýldý.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ
2’DE
Eþini bulamayýnca kurþun yaðdýrdý
Kayýnvalide
öldü
Çorum'da bir
kiþi tartýþtýðý
kayýnvalidesini
tüfekle
öldürüp,
kayýnbpederini
yaraladýktan
sonra
kayýplara
karýþtý.
* HABERÝ 12’DE
* SAYFA 9’DA
* HABERÝ 6’DA
Silahlý kavga, 2 yaralý
Þoförlerin yeni
baþkaný Tahsin Þahin
Tahsin Þahin
ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4
yardým týrýný dualarla uðurladý. 100 ton insani yardým
malzemesi taþýyan týrlar geçtiðimiz Cumartesi günü saat
14.00’de ÝHH’nýn Eþref Hoca Caddesi’ndeki yeni
ofisinden hareket etti.
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)
Çorum Þubesi’nin ilk genel kurulu önceki gün yapýldý.
Genel kurula tek aday olarak katýlan Rumi Bekiroðlu,
kuruculuðunu yaptýðý MÜSÝAD Çorum Þubesi
Baþkanlýðý’na seçildi.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ
14’DE
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk
seçimini Tahsin
Þahin kazandý. 6
adayýn yarýþtýðý
seçimlerde, Tahsin
Þahin 203 oy
alarak Oda
Baþkaný olurken,
diðer adaylar
Recep Kayýkçý 98,
Hayri Güler 19,
Metin Özkan 19,
Ufuk Erden 144 ve
Hamit Kaya 35 oy
aldý.
Suriye’ye 4 týr
daha yardým
Yaralý kayýnpeder hastanede tedavi altýna alýndý.
* HABERÝ
2’DE
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor.
Adaylardan birlik vurgusu
Mayýs ayýnda yapýlacak olan genel kurulda Birlik
Baþkanlýðý'na yeniden aday olan ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor.
* HABERÝ 8’DE
2
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Köy olan beldelerdeki sýkýntý
Beldelerin köye
dönüþtürülmesinin
yansýmalarýný yerel
seçim sonrasý yaþamaya baþladýk.
Bu durumdaki
Hacýhamza Belediyesi'ne ait araçlarýn
Özel Ýdare'ye devredilmesini istemeyen
halk eylem yaptý. Tartýþmalar devan ederken, iþ makineleri
þimdilik Hacýhamza'da kaldý.
Ayný þekilde bir
baþka þikâyeti Elvançelebi'den aldýk. Köy
olan Elvançelebi'de
yeni seçilen muhtar ve
ihtiyar heyeti köyün
kepçesi ile bölgede alt
ve üst yapý yatýrýmlarýný çok iyi bilen, arýzalara anýnda müdahale eden personelin
Elvançelebi'de býra-
kýlmasýný istiyorlar.
Örnekleri çoðaltmak mümkün.
Diyeceðim odur
ki; beldelerde yaþayan
vatandaþlar, daha önce aldýklarý belediye
hizmetlerini köy olduktan sonra alama-
yacaklarý endiþesini
taþýyorlar. Çöpler, su
arýzalarý veya baþkaca
belediye hizmetleri
bundan sonra nasýl
karþýlanacak onu merak ediyorlar. E haksýz
da deðiller.
Köy olan eski
beldelerde geçmiþte
var olan hizmetlerin
statü deðiþikliði ile
nasýl sürdürüleceðinin
çok iyi izah edilmesi,
bu konunun muhataplarýnýn kamuoyunu
bilgilendirmesi elzem
oldu.
Eþini bulamayýnca kurþun yaðdýrdý
Çorum'da bir kiþi
tartýþtýðý kayýnvalidesini
tüfekle öldürüp, kayýnbpederini yaraladýktan
sonra kayýplara karýþtý.
Olay, merkeze baðlý
Acýpýnar Köyü'nde meydana geldi. Ýddialara gö-
re, ailevi sorunlar yaþayan E.B. isimli þahýs kayýnbabasý Muharrem Þahan (54) ve Mercan Þa-
han (52) ile konuþmak
için Acýpýnar köyüne gitti. Yolda kayýnbabasý ve
kaynanasý ile tartýþan
E.B yanýnda bulunan tüfekle Þahan çiftçine ateþ
açtý. Açýlan ateþ sonucu
vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan Mercan
Þahan olay yerinde hayatýný kaybederken, Muharrem Þahan yaralandý.
Hacýhamza Belediyesi'ne ait araçlarýn Özel Ýdare'ye devredilmesini istemeyen halk eylem yapmýþtý.
Olay yerinde ilk
müdahalesi yapýlan Þahan, ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Durumu aðýr
olan Þahan'ýn ameliyata
alýndýðý öðrenildi. Olayýn ardýndan kaçan
E.B.'nin yakalanmasý
için baþlatýlan çalýþmalar
sürüyor.(ÝHA)
Alaca’da kaza, 1 yaralý
Yaralý kayýnpeder hastanede tedavi altýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman Koptur'un (55)
kullandýðý kamyon, Alaca çevre yolunun 5'inci kilometresindeki Akören köyü yol ayrýmýnda, Mesut Arslan'ýn
(32) yönetimindeki kamyonetle çarpýþtý.
Kazada, kamyonetteki Ertuðrul Küçük (24) yaralandý. 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan Alaca Devlet
Hastanesine kaldýrýlan Küçük'ün tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (A.A.)
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV
YETKÝLÝ BAYÝÝ
* Sökme takma
* Rot-balans
* Ön düzen
* Nitrojen gazý
LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR
* Lastik tamir
* Lastik otel
* Yað
* Akü
Bölgenin en büyük
lastik oteli
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
(Ç.HAK:3370)
AKLINIZ LASTÝKLERÝNÝZDE KALMASIN
LASTÝKLERÝNÝZ AVRUPA STANDARTLARINDA RAFLARDA SAKLANMAKTADIR. LASTÝKLERÝNÝZ SÝGORTALIDIR...
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 364 234 66 10
Olay, kentin en iþlek caddelerinden Kubbeli Caddesi’nde meydana geldi.
Silahlý kavga, 2 yaralý
Çorum’da çýkan kavgada pompalý tüfekle vurulan
2 kiþi yaralandý.
Olay, önceki
gün kentin en iþlek
caddelerinden Kubbeli Caddesi’nde
meydana geldi. Ýddiaya göre, M.Ç. ile
aralarýnda husumet
olan N.Ö. arasýnda
tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyüyerek kavgaya dönüþmesi
üzerine M.Ç., yanýndaki pompalý tüfekle ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu
N.Ö. ile yanýnda
bulunan A.K. vücutlarýnýn çeþitli
bölgelerine isabet
eden saçmalarla yaralandý. Esnaflarýn
haber vermesi üzerine olay yerine çok
sayýda polis sevk
edilirken, olay sýrasýnda caddeden geçen vatandaþlar ise
olup bitenleri film
izler gibi seyretti.
Açýlan ateþ sonucu iki kiþi vücutlarýnýn çeþitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralandý.
Caddeyi yaya trafiðine kapatan polis,
olay yerinde toplanan kalabalýðý daðýtmak için uzun
süre uðraþ verdi.
Yaralýlar, olay yerinde yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýldý. Olayýn
ardýndan kaçmaya
çalýþan M.Ç. ise,
olay anýnda bir berberde oturan polis
tarafýndan suç aleti
tüfekle birlikte yakalandý. M.Ç.’nin
olayda kullandýðý
silahý 2 gün önce
Ankara’dan aldýðý
iddia edildi.
Öte yandan,
bugün meydana gelen olayla birlikte
Türkiye’nin en huzurlu kentleri arasýnda
gösterilen
Çorum’da son 3
günde üçüncü silahlý kavga gerçekleþti. Her üç olayda
da pompalý tüfek
kullanýlmasý dikkat
çekti. Geçtiðimiz
günlerde iki grup
arasýnda çýkan silahlý kavga sonucu
A.D. (16) hayatýný
kaybederken, dün
de ailevi sorunlar
nedeniyle bir kiþi
merkeze baðlý Acýpýnar köyünde kayýnvalidesini pompalý tüfekle öldürüp, kayýnbabasýný
da vurduktan sonra
kayýplara karýþmýþtý. (ÝHA)
(Ç.HAK:812)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
3
4
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çaðrý Merkezi binasý Mayýs’ta bitiyor
Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüðü'nün karþýsýnda 1500m² alana yaptýrýlan Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor.
TTNET'ÝN alt kuruluþu olan ASÝST A.Þ. tarafýndan Çorum’a çaðrý merkezi kurulmasý amacýyla Çorum OSB Yönetim Kurulu tarafýndan OSB Müdürlüðü'nün karþýsýna, prefabrik-betonarme olarak 800 kiþi istihdam edilebilecek þekilde yaptýrýlan
Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn inþaat çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Bu kapsamda Vali
Sabri Baþköy inþaat alanýnda incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldý. Ýncelemeler sýrasýnda Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý
da hazýr bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda gelinen son aþama ve devam eden çalýþmalar hakkýnda OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý'dan bilgi
alan Vali Baþköy; "Çorum Çaðrý Merkezi binasýný Mart ayý içerisinde 1 milyon 470
bin lira bedelli ihale etmiþtik. Görünen o ki çalýþmalar son süratle ilerliyor. Bu çalýþma hýzý ile çaðrý merkezinin binasý planlanan tarih olan 2 Mayýs' yetiþecektir." dedi.
Sahih Ýslam (Ehli sünnet Ýslam'ý)
Haber Merkezi
Teknokent
inþaatý baþladý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý,
Hitit Üniversitesi, Özel Ýdaresi, Çorum
Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ve
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan ortaklaþa finanse edilen Çorum
TEKNOKENT binasý yapým çalýþmalarý temel kazýsý ile baþladý.
OKA’nýn mali destek araçlarýndan biri olan Güdümlü proje uygulamalarý kapsamýnda hazýrlanan ve Kalkýnma Bakanlýðý’nca onaylanan ‘Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Kurulmasý Projesi’ TEKNOKENT binasý-
nýn yapým çalýþmalarý OSB'de baþladý.
TEKNOKENT binasýnýn sýyýrma
ve temel kazýsý çalýþmalarýný yerinde
inceleyen Vali Sabri Baþköy, devam
eden çalýþmalar hakkýnda OSB Müdürü Yaþar Þahin ve saha sorumlusu Gazi
Sarýaslan'dan bilgi aldý.
Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve
Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýndan 18
Þubat'ta 5 milyon 50 bin Lira bedelle
ihale edilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi binasýnýn 271 günde tamamlanmasý planlanýyor. Haber Mer-
kezi
TEKNOKENT binasý yapým çalýþmalarý temel kazýsý ile baþladý.
Hayrettin
Karaman
TOBB EML 2015’te bitecek
Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor.
Sabri Baþköy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan
Çorum OSB'ye yaptýrýlan
24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Ýncelemeler sýrasýnda Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut
Aþýkoðlu ve Müslüm Kýlýç
ile þantiye þefi Ümit Karatekin de hazýr bulundu.
Çorum
OSB'de
8000m² alana 24 derslikli
olarak inþa edilen TOBB
Endüstri Meslek Lisesi'nde hýzla devam eden
çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali Baþköy, ilgililerden bilgi aldý.
TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin tamamlanmasýyla Çorum OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerimizin kalifiye eleman eksikliðinin de giderilmiþ
olacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "TOBB Endüs-
Allah tarafýndan vazedilmiþ olan dinî hükümlerin doðru
anlaþýlmasý Allah'ýn muradýný tesbit etmekle mümkündür. Allah
kullarýna iletilmesini dilediði þey-leri vahiy yoluyla peygamberine
bildir-miþ, vahyi açýklayýp uygulama görevini de ona vermiþtir. Son
peygamberin teb-ligat ve uygulamalarýnýn ilk muhatapla-rý sahabe
topluluðu olduðundan Ýslâm'ýn temel konularýnda onlarýn anlayýþ,
uy-gulama ve rivayetleri Allah'ýn muradýna ve Peygamber'in
sünnetine uygun dü-þen bir yol olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple
Müslüman çoðunluk daima bu yolu takip etmeye çalýþmýþtýr. Ehl-i
sün-net âlimlerine göre naslardan isabetli hükümler çýkarmak ve
ihtilaflý konularýn çözümüne ulaþabilmek için anlamý açýk olan
muhkem âyetlerden hareket etmek, sahih hadislerin beyanlarýný
dikkate al-mak, naslarý bütünlük içinde anlamaya çalýþmak, naklî ve
aklî bir zaruret bulun-madýkça naslarýn zahirine baðlý kalýp ak-lý
nakle tâbi kýlmak gerekir. Nas bulun-mayan konularda ise aklýn
temel ilkele-rine baþvurularak Kur'an'ýn genel muh-tevasýna ve
özüne uygun bir þekilde ictihad etmek lâzýmdýr. Ancak nassýn
bulunduðu konularda ve dinin temel esaslarýný belirlemede akla
baðýmsýz yetki verilemez. Ehl-i sünnet-çe benimsenen bu temel
ilkeler dýþýn-da genel prensipleri ve mezhebin itikadî görüþleri,
zamanýn þartlarýna ve Ehl-i sünnet bünyesindeki gruplara göre az
çok farklýlýk göstermiþtir.
Baþlangýç devrine ait kaynaklarda 'Hulefâ-yi Râþidîni meþru
kabul etmek, imanýn amelden ay-rýlmadýðýna ve amelin imana dahil
bu-lunduðuna inanmak. Kur'an'ýn Allah ke-lâmý olup
yaratýlmadýðýný benimsemek, her þeyin ilâhî kadere göre vuku
bul-duðuna, ilâhî sýfatlarýn gerçekliðine ve bunlarýn kadîm
olduklarýna, Allah'ýn âhirette görüleceðine inanmak' gibi belli
te-lakkiler Ehl-i sünneti diðer mezhepler-den ayýran görüþler olarak
kaydedilir.
Sahih Ýslam'ýn ilkelerini ve ilk dönemlerde onu diðerlerinden
ayýran özelliklerini özetlemiþ olduk.
Daha sonraki dönemlerde ortaya çýkan -Ehl-i sünnete göreyanlýþ anlama ve uygulamalar içinden ikisi bugünün önemli 'islâmî
meseleleri' arasýndadýr: 1. Dinin kapsamý (Müslümanýn hayatýnda
dinden baðýmsýz bir alanýn bulunup bulunmadýðý) konusundaki
yanlýþ anlayýþ. 2. Tarikat, cemaat, parti gibi oluþumlar ile bunlarýn
liderlerine yüklenen yetkiler ve özelliklerle ilgili sapmalar.
Vali Baþköy, TOBB EML inþaatýnda incelemelerde bulundu.
tri Meslek Lisesi'nin iki
yan Vali Baþköy; "Sanayirum OSB Toplantý Saloadet atölyesini ve bahçe
cilerimizin ihtiyaçlarý doðnunda, Milli Eðitim Müdüzenlemesini biz yapacarultusunda, onlarýn kalifidürü Seyit Ali Büyük, Çoðýz. Bunun için en kýsa zaye eleman eksikliðini giderum OSB Müdürü Yaþar
manda ihaleye çýkacaðýz.
recek bölümler açacaðýz
Þahin, Milli Eðitim Þube
Dolayýsýyla lisemiz 2015
ve sanayicilerimiz ile öðMüdürleri Mahmut Aþýyýlý içerisinde tamamlanarencilerimizi iþyerinde bukoðlu ve Müslüm Kýlýç,
rak 2015-2016 eðitim-öðluþturacaðýz. Dolayýsýyla
þantiye þefi Ümit Karateretim yýlýna yetiþecektir."
öðrencilerimiz iþin pratiðikin ve diðer yetkililerle
dedi.
ni de teoriðini de çok iyi
TOBB Endüstri Meslek
kavramýþ
olarak
iþ
baþý
Lisesi'nin devam eden inTOBB Endüstri Mesyapmak imkaný bulacakþaatý ile atölye ve bahçe
lek Lisesi'nde hangi branþtýr." diye konuþtu.
düzenlemesiyle ilgili olata eksiklik varsa o bölümrak bir deðerlendirme toplerin açýlacaðýný vurgulaBaþköy ayrýca Çolantýsý yaptý. Haber Merke-
KUTLAMA
Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden
seçilen Sayýn
Ýslam'ýn deðiþmez ve baðlayýcý iki kaynaðý (Kur'an ve
Sünnet) ile 'dinin dünya ve siyaset iþlerinden ayrýlmasý' bid'atýnýn
ortaya çýktýðý son iki asra kadar sürüp gelen uygulamaya
bakýldýðýnda ortaya çýkan þüphesiz hakikat þudur: Müslüman kýlýk
kýyafetinden, tuvalet âdâbýndan tutun yasama, yargý, yürütme,
ekonomi, hukuk, ahlak ve san'ata kadar bütün alanlarda dinin
talimatýný rehber edinmek durumundadýr; onun hayatýnda dinden
baðýmsýz bir alan yoktur. Mübah (serbest, dinin emir ve yasaðý
bulunmayan) alan da yine din tarafýndan belirlenmektedir; müminin
aklýna ve arzusuna býrakýlmýþ deðildir. Bugün bu ilkeye inanmayan
kimseler Ehl-i sünnet dýþýnda kalýrlar.
Ýslam tevhîd dinidir; bunun da manasý 'Allah'tan baþka
tanrýnýn bulunmadýðý, ancak O'na kulluk edileceði ve ancak O'ndan
yardým dileneceðidir'. Hz. Peygamber (s.a.) den baþka, hatadan ve
günahtan korunmuþ hiçbir kimse yoktur. Sahabîler, daha sonrakiler,
alimler, salihler, velîler hem günah iþleyebilirler, hem de
yanýlabilirler. Bu sebeple onlarýn söyledikleri ve yaptýklarý ancak
Kur'an'a ve Sünnet'e uygun olduðunda örnek alýnabilir. Ýmam-ý
Rabbânî'nin deyiþiyle 'Bir kimse havada uçsa, su üzerinde yürüse,
kalplerde olaný bilse dahi eðer onun söz ve davranýþlarýnda kýl ucu
kadar Sünnet'e uymayan bir þey varsa o kimse 'yularý serbest
býrakýlmýþ bir imtihan aracý'dýr. 'Müminler bu hokkabaza mý, Kur'an
ve Sünnet'e mi uyacaklar' sorusunun cevabý için ona bu imkan
verilmiþtir'.
Þeyhini, mürþidini, liderini günah iþlemez, yanýlmaz, yaptýðý
ve söylediði tartýþýlamaz, Kur'an ve Sünnet ölçüsüne vurulamaz diye
bilen ve inanan kimseler Ehl-i sünnet (sahih Ýslam) dýþýnda kalýrlar.
KUTLAMA
(Konuya devam edeceðim).
YGS 2 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 3.’SÜ
YGS 1 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5.’SÝ
YGS 6 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5.’SÝ
OLAN DEÐERLÝ ÖÐRENCÝMÝZ
Muzaffer Külcü
(Ç.HAK:818)
ile Meclis Üyeleri’ni kutlar, görevlerinde
üstün baþarýlar dileriz.
Tevfik Güllü
Önder Güllü
MURAT
SEZGÝN
BALOÐLU
'NU
KUTLAR , BAÞARILARININ DEVAMINI DÝLERÝZ.
M.A BUTÝK
DERSHANESÝ
TEL: 0 364 221 52 12
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
KUTLAMA
Sayýn
MUZAFFER
KÜLCÜ
’yü
Baþarýlý bir 5 yýllýk hizmetin
ardýndan Çorum halkýnýn
teveccuhünü kazanýp yeniden
belediye baþkanlýðýna seçilmesi
nedeni ile candan kutlar,
baþarýlarýnýn devamýný dilerim.
Þahinler Mobilya
(Ç.HAK:815)
Ertan Þahin
5
Suriye’ye 4 týr daha yardým
6
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
Enise Aðbal
ÝHH Çorum Þubesi,
Suriye halký için
hazýrlanan 4 yardým týrýný
dualarla uðurladý. 100 ton
insani yardým malzemesi
taþýyan týrlar geçtiðimiz
Cumartesi günü saat
14.00’de ÝHH’nýn Eþref
Hoca Caddesi’ndeki yeni
ofisinden hareket etti.
Suriye’ye 15.
yardým týrýný uðurlayan
ÝHH, yola çýkan 4 týrý
Mavi Marmara þehitleri
Furkan Doðan, Cevdet
Kýlýçlar, Necdet Yýldýrým
ve Fahri Yaldýz adýna
gönderdi. Çorum
www.corumhakimiyet.net
MÜSÝAD Üyeleri, STK
Temsilcileri ve ÝHH
gönüllülerinin katýlýmýyla
düzenlenen uðurlama
programýnda Hafýz Yusuf
Demirel Hoca’nýn yaptýðý
duanýn ardýndan insani
yardým týrlarý Suriye’ye
doðru yola çýktý.
‘Hedefimiz Mavi
Marmara þehitleri adýna 9
týr uðurlamak’
Uðurlama
programýnda bir konuþma
yapan ÝHH Çorum
Temsilcisi Selim
Özkabakçý, “Suriye halký
için 4 týr insani yardým
malzemesini on beþinci
týrýmýzý dualarla Suriye’ye
uðurluyoruz. Çorum’dan
gönderdiðimiz insani
yardým malzemeleri
Suriye sýnýrýný geçerek
ÝHH ekiplerince iç
bölgelerdeki maðdur
halka ulaþtýrýlacak.
Çorum ÝHH olarak
Suriye savaþýnýn baþýndan
beri hayýrsever
Çorumlular’ýn
yardýmlarýný Suriye’ye
ulaþtýrýyoruz. Bazen
bizzat Suriye tarafýna
geçerek daðýtýmlara
refakat ediyoruz. Þu ana
kadar Suriye’ye Çorum
ÝHH olarak on bir Ýnsani
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, basýn açýklamasý yaptý.
Yardým týrý ulaþtýrdýk,
þimdi uðurlayacaðýmýz
dört týrla birlikte bu sayý
on beþe çýktý.
Hedefimiz, içinde
bulunduðumuz 2014 yýlý
içerisinde Mavi Marmara
þehitleri adýna Suriye’ye
dokuz týr uðurlamak. Her
yardým Týrý bir
þehidimizin adýný taþýsýn
istiyoruz. Bu günde dört
týrý dört þehidimizin adýyla
uðurlayacaðýz. Mavi
Marmara Þehitlerimizden
Furkan Doðan, Cevdet
Kýlýçlar, Necdet Yýldýrým,
Fahri Yaldýz yardým týrý
adýyla yola çýkarýyoruz.
Ýnþallah önümüzdeki
günlerde de Diðer Mavi
Marmara Þehitlerimiz
adýyla Suriye’ye birer
insani yardým týrý
çýkaracaðýz.
Uðurlamakta
olduðumuz yardýmlar,
Çorum MÜSÝAD
Þubesi’nde yaptýðým
Suriye dramýný anlatan
programýn basýna
yansýmasý ile Ýsviçre’de
çalýþan MÜSÝAD
üyelerini harekete
geçirmiþ ve onlarýn
yaptýklarý çalýþma sonucu
meydana gelmiþtir. Bu
güzel ve onurlu
çalýþmalarýndan dolayý
Ýsviçre MÜSÝAD Üyesi,
ÝHH Gönüllüsü Çýtak
Ailesi’ne ve bu güzel
çalýþmaya vesile olduðu
için Çorum MÜSÝAD
üyesi kardeþlerime
teþekkür ediyorum.
Çorum MÜSÝAD üyesi
kardeþlerimizle birlikte
inþallah bundan sonrada
hayýr çalýþmalarýný
artýrarak devam
ettireceðimize
inanýyorum.” diye
konuþtu.
dolu
100 ton insani yardým malzemesi taþýyan týrlar
geçtiðimiz Cumartesi günü dualarla uðurlandý.
Týrlar un ve makarna
Yardým týrlarýnda 50
ton makarna, 50 ton un
bulunduðunu belirten
Özkabakçý, þöyle devam
etti; “Ýnsani yardým
týrlarýmýzýn iki tanesi ÝHH
Reyhanlý Ofis aracýlýðý ile,
ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý.
iki tanesi de ÝHH Kilis
Ofis aracýlýðý ile
Suriye’nin iç bölgelerine
ulaþtýrýlacaktýr.
Çorum ÝHH olarak
Suriye yardým
çalýþmalarýmýz aralýksýz
devam ediyor. Hayýrsever
Çorumlular’ýn Suriye
yardýmlarýný her zaman
olduðu gibi yerine
ulaþtýrmaya devam
ediyoruz. Yardýmlarýnýn
ÝHH aracýlýðý ile yerine
ulaþmasýný isteyen hayýr
sahipleri sadece Çorum
ÝHH ile temasa
geçebilirler. Çünkü ÝHH
Suriye’de iki yüz
personeli ile sadece
Türkiye’den giden deðil
dünyanýn birçok
bölgesinden gelen
yardýmlarýn organizesini
yaparak yerine ulaþtýrýyor.
Suriye’ye ulaþan
yardýmlarýn sadece yüzde
10’u Türkiye’den
ulaþmaktadýr. Kalan
KUTLAMA
Belediye Baþkanlýðý görevine yeniden
seçilen Sayýn
Muzaffer Külcü
ve Meclis Üyeleri’ni kutlar, üstün
baþarýlarýnýn devamýný dilerim.
(Ç.HAK:820)
Çorum-Çoruh Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði adýna Baþkan
Nuri Zorlu
yüzde doksan yardýmlar
farklý ülkelerden
gönderiliyor. Gelen bu
yardýmlarda ÝHH aracýlýðý
ile mazlum halka adil bir
þekilde daðýtýlýyor.
Yardýmý yerine
ulaþtýrmak yardým
yapmaktan daha zor.
Bunu savaþ bölgesine
gittiðimizde daha iyi
anlýyoruz. Birileri canýný
ortaya koyarak bu
yardýmlarý savaþ
bölgesine ulaþtýrýyorsa
bize düþende oraya
yardýmlarý göndermektir.
Deðerli dostlar
Suriye’de yaþananlar
büyük bir insanlýk
dramýdýr. Esat kendilerini
uygar olarak tanýmlayan
ülkelerinde içinde olduðu
dünyanýn gözleri önünde
çocuklarý, kadýnlarý,
yaþlýlarý katletmekte,
yakýp yýkmakta ve
tecavüzler yapmaktadýr.
Hayvanlar için, aðaçlar
için ayaklananlar,
Suriye’deki öldürülen,
tecavüz edilen çocuklarý
görmezden gelmektedir.
Allah Teâlâ Nisa
Suresi 75 Ayeti
kerimesinde þöyle
buyuruyor; “Size ne oldu
ki, Allah yolunda ve;
“Rabbimiz bizi þu, halký
zalim kentten çýkar, bize
katýndan bir koruyucu ver,
bize katýndan bir yardýmcý
ver!” diyen zayýf erkek,
kadýn ve çocuklar
uðrunda
savaþmýyorsunuz?”
Bizler, Müslümanýz ve
insanlýðýmýzýn gereði
elbette bu çýðlýklara sessiz
kalmayacaðýz. Suriye’de
þu anda katledilenler
Müslüman olmasa da
bizler destek olmak
zorundayýz çünkü Ýslami
kimliðimiz bunu
gerektirir.”
Yeni ofis 31
Mayýs’tan önce hizmete
açýlacak
ÝHH’nýn, Eþref Hoca
Caddesi Carrefour
Alýþveriþ Merkezi
arkasýndaki yeni ofisinin
de Mavi Marmara
katliamýnýn yýl dönümü
31 Mayýs’tan önce
hizmete açýlacaðýný
kaydeden ÝHH Ýl
Temsilcisi Selim
Özkabakçý, “Bay ve
bayan gönüllülerimiz
daha iyi ortamda daha
verimli çalýþmalarýný
burada yapacaklardýr.
Ofisimiz 500 m2 den
oluþmaktadýr, erkek
gönüllülerimiz ve bayan
gönüllülerimize ayrý
çalýþma ortamlarý
hazýrlýyoruz. Rahat ve
huzurlu ÝHH’ya yakýþýr
bir atmosfer oluþturmak
istiyoruz. Ofisimizde 100
kiþilik seminer salonumuz
olacak, alanlarýnda uzman
hocalarýmýz ve abilerimiz
buradan sizlerle
buluþacak. Ayrýca bu
binada Mavi Marmara
þehidimiz Furkan Doðan
adýna bir okuma salonu
açacaðýz. Gençlerimizle
Çorum Genç ÝHH’yý
oluþturacaðýz, masa tenisi,
satranç gibi etkinliklerin
de arasýnda olduðu okuma
programlarý
düzenleyeceðiz. Çorum
Hitit Üniversitemizde ve
lisede okuyan gönüllü
gençlerimize yönelik
etkinlikler yapmayý
planlýyoruz. Ýnþallah
ilerleyen zaman içerisinde
gönüllülerimizle birlikte
daha güzel ve daha büyük
çalýþmalara imza
atacaðýmýzý düþünüyoruz.
Buradan Çorum ÝHH’ýn
yeni ofisinin oluþmasýna
maddi, manevi katký
saðlayan ve destek olan
tüm dostlarýmýza teþekkür
ediyorum.” dedi.
TEÞEKKÜR
DERSHANE ÖÐRENCÝMÝZ
MURAT SEZGÝN BALOÐLU'NUN
YGS SINAVINDA GÖSTERDÝÐÝ BAÞARIDA
EMEÐÝ GEÇEN
AÝLESÝ,
FEN LÝSESÝ YÖNETÝCÝ
VE
ÖÐRETMENLERÝ
AYRICA
DERSHANEMÝZ
ÖÐRETMENLERÝNÝ
TEBRÝK EDERÝZ.
M.A BUTÝK
DERSHANESÝ
TEL: 0 364 221 52 12
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
7
KUTLAMA
Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn
Muzaffer
Külcü
ve Belediye Meclis Üyeleri’ni kutlar, görevlerinde
üstün baþarýlar dileriz.
(Ç.HAK:817)
Giray Otomotiv
Opel Bayii
Hüseyin-Mustafa-Murat Haboðlu
KUTLAMA
Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn
Muzaffer Külcü
ZEKÝ GÜL (KONT.)
NAHÝDE TEKÝN (KONT.)
AHMET ÖZLER (KONT.)
ABDÜLAZÝZ LAYIK
GAZANFER ÖZTÜRK
ÞAHESTE UÇAR
ALÝ BEYAZ
AYHAN ÞAMLI
H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU
NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU
ÞÜKRÜ GAYI
SEMRÝN KALELÝ
MEHMET DÖNGEL
ÖZGÜR KILIÇ
EKREM DEMÝRTEN
ÝSMAÝL AKGÖZ
SEYHAN GÜNHAN
ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ
ÜNAL KÖSE
ÝSMAÝL TEKÇAM
LÜTFÝ KARAKUÞ
ERDEM BURAK BAKIRCI
SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU
NURULLAH ÝPEK
OGÜN MEROÐLU
Lütfi Karakuþ
SERDA UYSAL KARLIDAÐ
NECDET BÝÇER
MEHMET TAHTASIZ
ERTUÐRUL DEMÝRAN
SEZER YALÇINKAYA
(Ç.HAK:796)
ile deðerli kardeþim
’un da içinde
bulunduðu Belediye Meclisi Üyeleri’ni kutlar, baþarýlar dilerim.
LEBLEBÝ
KURUYEMÝÞ
8
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Adaylardan birlik vurgusu
Mayýs ayýnda yapýlaHasan Coþgun'u ziyaret
cak olan genel kurulda Birederken, ardýndan sýrasýylik Baþkanlýðý'na yeniden
la Yorgancýlar ve Döþemeaday olan ÇESOB Baþkaný
ciler Odasý Baþkaný ErdoYalçýn Kýlýç, genel kurula
ðan Çerikçi'yi, Taksiciler,
hazýrlanýyor.
Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet
"Birilerinin boyunduGayretli'yi, Aþçý ve Loruðu altýnda yaþamak istekantacýlar Odasý Baþkaný
miyoruz. Artýk birilerinin
Ýsmet Çýtak'ý, Sebzeciler
buna dur demesinin zamaný
ve Pazarcýlar Odasý Baþgeldi" diyen Kýlýç, esnaflar
kaný Erdoðan Yýlmaz'ý,
olarak güçlerinin farkýnda
Bakkallar ve Bayiler Odaolmadýklarýný kaydetti. Ansý Baþkaný Özkan Þanal'ý,
cak esnaf teþkilatýnýn güçlü
Marangozlar Odasý Baþbir teþkilat olduðunun altýný
kaný Ömer Latif Akdað'ý,
Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiçizen Yalçýn Kýlýç, "Yap,
ler Odasý Baþkaný Adem
boz, parçala olmayacaðýz.
Çýkýk'ý, Kasaplar ve CeEsnaflar olarak el ele, kol
lepler Odasý Baþkaný Rekola olmak için mücadele
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor.
cep Gür'ü, Oto Tamirciler
edeceðiz. Birlik ve beraberOdasý Baþkaný Necmettin Uzun'u ve son olarak Kalaycýlar ve Hýrdaliðimizi kimsenin bozmasýna müsaade etmeyeceðiz. Seçimler sonrasý
vatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek'i ziyaret ederek destek istedi.
tekrar parçalý bir yapý kimseye fayda getirmeyecektir. Bu yüzden birOda Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaretlerde
likten yanayýz" diye konuþtu.
bazý oda baþkanlarý hayýrlý olsun dileklerini iletirken, bazý oda baþkanÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, beraberinde Terziler Odasý Baþkalarý ise Kýlýç'a tam destek verdiklerini dile getirdiler.
ný Lütfi Barut, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, YorBakkallar ve Bayiler Odasý'ný ziyaretinde konuþan Yalçýn Kýlýç,
gancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, MarangozÖzkan Þanal'ýn çocukluk arkadaþý olduðunu belirterek, "Allah yolunu
lar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler
açýk etsin. Bu bir hizmet yarýþý, Cenab-ý Mevlam kime nasip ederse o
Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin
Baþkan olsun" dedi. Özkan Þanal ise, "Biz esnaf olarak her zaman
Uzun, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ve Þofördost ve arkadaþýz ve öyle kalacaðýz. Bu bir hizmet yarýþýdýr. Bu bayler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum
raðý en yukarýlara taþýmak için gayret göstereceðiz. Kim taþ taþ üstümerkezde faaliyet gösteren meslek odalarýný ziyaret etti.
ne koyarsa bu esnaf ve sanatkarlarýmýz için en büyük kazaným olacakKýlýç ilk olarak Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný
týr" ifadelerini kullandý.Haber Merkezi
Baþköy’e nezaket ziyareti
Vali Sabri Baþköy,
Türkiye Lokantacýlar ve
Pastacýlar Federasyonu
Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice ve beraberindeki heyeti makamýnda
kabul etti. Kabul heyetinde; Türkiye Lokantacýlar
ve Pastacýlar Federasyonu
Baþkan Vekili ve Ýstanbul
Lokantacýlar Esnaf Odasý
Baþkaný Sait Karabaðlý,
Türkiye Lokantacýlar ve
Pastacýlar Federasyonu
Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi
Çebi, Çorum Lokantacýlar
Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Sakallý, Ayþe Çilingir, Zafer Ka-
lem, Turgay Karaca, Ferhat Bülbül ve Mustafa Çilingir de yer aldý.
Çorum Lokantacýlar
Esnaf Odasý seçimleri
kapsamýnda Çorum’a geldiklerini belirten Genel
Baþkan Yenice; "Esnaf
odalarýnda seçimler Mart
ayý itibarý ile sona erdi. Bu
kapsamda tüm illerimizi
ziyaret etmeye çalýþýyoruz. Esnaf ve Sanatkârlar
Odasý Birliklerinde Mayýs
ayýnda, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nda ise Haziran
ayýnda yapýlacak seçimlerle 4 yýllýk yeni yönetim
kurullarý belirlenecek."
dedi.
Hasan Yýlmaz Makine Sanayi (HYMS), geçtiðimiz yýl Karayollarý 63. Þube Þefliði'nde kullanýlacak trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesini üreterek Çorum'da bir ilke imza atmýþtý.
Karayollarý 63. Þube Þefliði, HYMS tarafýndan
yapýlan makineden memnun kalýrken, 2. makine sipariþini de geçtiðimiz aylarda verdi. HYMS tarafýndan ikincisi yapýlan trafik iþaret levhalarýný çakma
sökme makinesi de önceki gün Karayollarý 63. Þube
Þefliði yetkililerine teslim edildi.
Teslim törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý
Baþkaný Adem Çýkýk, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Oto Tamirciler
Odasý Yönetim Kurulu üyesi Kadir Akdað, HYMS
Sahibi Hasan Yýlmaz ve Karayollarý 63. Þube Þefliði yetkilileri katýldý.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Karayollarý 63.
Þube Þefliði'nde kullanýlacak olan trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesinin yine usta ellerle
hazýr hale getirildiðini belirterek, Çorum'da böyle
bir makinenin yapýlmasýnýn Çorum sanayisi açýsýn-
dan hem bir yenilik hem de bir kazanç olduðunu
söyledi. Makineyi yerinde inceleyen ve test eden Kýlýç, HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz'ý bu baþarýsýndan
dolayý kutladý.
RÖMORKTA DA 1 NUMARA
Hasan Yýlmaz Makine Sanayi, römork yapýmýnda da Çorum'un önde gelen firmalarý arasýnda
yer alýyor. Çorum çiftçisine hem saðlam hem de uygun fiyata römork sunan HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) programýndan yararlanan Çorumlu çiftçilere römork yapýmý için yüzde 50 hibe desteði verildiðini ifade ederek, iþletmelerinde bu destekten yararlanan çiftçilere de hizmet
verildiðini kaydetti. Çeþitli renk ve ebatlarda kaliteli
malzemeden, saðlam ve dayanýklý römork ürettiklerini ifade eden Yýlmaz, eski römorkunu getirenlere
de yeni römork yapýmýnda fiyat indirimi saðladýklarýný sözlerine ekledi.
"Türk çiftçisi var oldukça, Yýlmaz Römork tartýþýlmaz" sloganýyla faaliyet gösteren Hasan Yýlmaz
Makine Sanayi (HYMS), KSS 63. Sokak No:8 adresinde hizmet veriyor. Haber Merkezi
Oto tamirciler fuara gidiyor
Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu yöneticileri Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu
cek kuþaklara aktarýlmasý
Federasyonu Genel Baþmemnuniyeti dile getiren
için Lokantacýlar ve Pastakaný Aykut Yenice ile ÇoVali Baþköy; "Çorum
cýlar
Federasyonu'nun
rum Lokantacýlar Esnaf
mutfaðý geleneksel olarak
gayretleri önemlidir." deOdasý Baþkaný Ýsmet Çýgeniþ bir yelpazeye sahipdi.
tak ve yeni yönetim kurutir. Çorum ve ülkemiz
lunu tebrik ederek çalýþBaþköy, Türkiye Lomutfaðýnýn daha fazla ön
malarýnda baþarýlar diledi.
kantacýlar ve Pastacýlar
plana çýkarýlmasý ve geleHaber Merkezi
Çorum'da falim hakkýmýzý alaaliyet
gösteren
lým."
fast-food ve köfteBu toplantýlaci esnafýnýn sorunrýn sýk yapýlmasýný
larý masaya yatýrýlisteyen Çýtak, "Sadý.
týlan tavuk döner,
Türkiye Loet döner köfte gibi
kantacýlar ve Pasyiyecekler bundan
tacýlar Federasyosonra bir fikir birlinu Baþkaný Ethem
ðine varýlarak beAykut Yenice ile
lirli gramajlarda
Türkiye Lokantaverilmeli. Bu gracýlar ve Pastacýlar
majlara mutlaka
Federasyonu Baþuyulmasý için eskan Vekili ve Ýsnaflarýmýzla beratanbul Lokantacýber görüþ birliði
lar Esnaf Odasý
içerisinde olup bu
Fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý.
Baþkaný Sait Karakonularý çözüme
baðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Dekavuþturmalýyýz. Camlardaki ekmek arasý 1,5 TL, 2 TL yenetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý
rine örneðin 50 gr. tavuk döner 4 TL, 100 gr. tavuk dönerin
Baþkaný Lütfi Çebi ile Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý
fiyatý bu kadar, et dönerin fiyatý bu kadar, köftemizin fiyaBaþkaný Ýsmet Çýtak'ýn yer aldýðý toplantýya çok sayýda fasttý bu kadar diye yazmalýyýz. Bu fiyatlarý belirlerken de orfood ve köfteci esnafý da katýldý.
tak akýlla hareket etmeliyiz" diye konuþtu.
Toplantýda konuþan Türkiye Lokantacýlar ve Pastacý‘Tüm meslek gruplarýnýn sorunlarý görüþülecek’
lar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice, haksýz rekaBu toplantýlarý diðer meslek gruplarý pideci, tatlýcý,
betin esnafa yüksek oranda zararýnýn dokunduðunu belirtepastacý ve lokantacýlarla bir araya gelerek yapmayý düþünrek, bunun böyle olmamasý gerektiðini, sýk sýk bir araya gedüklerini dile getiren Ýsmet Çýtak, "Çok önemli sorunlarýlerek bu konularýn esnafýn kendi arasýnda çözülebileceði
mýzýn olduðunu biliyoruz. Bizde bu konuda meslektaþlarýbir konu olduðunu kaydetti. Rekabet sorununun sadece Çomýza ve odamýzýn üyelerine bilgi birikimlerinizi ve bu korum'un sorunu olmadýðýný tüm Türkiye'de ayný sorunlarýn
nudaki tecrübelerimizi aktarmak ve sorunlarý çözmek koher gittikleri ilde tartýþýldýðýný belirten Yenice, "Rekabetle
nusunda gayretli olacaðýmýzý buradan söylüyoruz. Tüm
ilgili odanýzla ele le verirseniz daha olumlu ve daha düzgün
üyelerimizin toplantýlara gerekli önemi ve hassasiyeti gösbir yol izlersiniz" dedi.
termelerini ve bu sorunlarýn hepimizin ortak sorunlarý oldu‘Aldatan da aldanan da olmayalým’
ðunu bilmemiz gerekir.
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný ÝsHijyen saðlýk belgeleri konusunda da tüm üyelerimizi
met Çýtak da, toplantýya katýlanlara teþekkür ederek, üyeletekrar bilgilendireceðiz. Geçmiþ yönetim zamanýnda veririne þöyle seslendi: "Arkadaþlar bizler aþevi ya da hayýr kulen belgenin bizim almakla yükümlü olduðumuz belgeyle
rumu deðiliz. Cebinizdeki mevcut paranýzla daha sonrada
ilgisi olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Cezalý duruma düþmememiz
üzerine borçlanarak açtýðýnýz iþyerlerinde sabahýn erken saiçin Halk Eðitim Merkezlerine müracaat ederek personelleatlerinden gecenin geç saatlerine kadar beklemenizin karþýrimize bu belgeyi alma zorunluluðu getirilmiþtir. Bu konulýðý bu fiyatlar olmamalý. Neden bedava çalýþýyoruz. Amaç
daki çalýþmalarýmýz daha sonra mesaj ve telefon yoluyla
burada para kazanmak, geçimimizi saðlamak deðil midir?
üyelerimize bildirilecektir" ifadelerine yer verdi. Haber
Ucuz satmak her þeyin çözümümü dür? Aldatan da olmaMerkezi
yalým aldanan da olmayalým. Yaptýðýmýz iþin hakkýný vere-
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Merkezi
Agah Kafkas
’ýn muhterem babasý
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dileriz.
(Ç.HAK:813)
Özkan Þanal
Necmettin Uzun
ný Necmettin Uzun, oda üyelerinin son
teknoloji makine ve ekipmanlarý yerinde
görebilecekleri fuara tüm oda üyelerinin
katýlmasýný istediklerini kaydetti. Fuarý 12
Nisan Cumartesi günü gezmeyi planladýklarýný belirten Uzun, oda üyelerinin ufkunu
açacak olan fuara þuan itibariyle 300'ün
üzerinde katýlým olduðunu, daha fazla katýlým olmasý halinde otobüs sayýsýný artýrabileceklerini sözlerine ekledi.
Fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama
ve yönetim konularý yer alýyor. Haber
Cemalettin Kafkas
TAPDK belgeleri için son fýrsat
ve belgesi iptal olan 67 üyenin bulunduðunu dile getiren Özkan Þanal, "Ruhsatlarý iptal edilen esnaflar
için yenileme süresi tanýndý. Kimsenin maðduriyet
yaþamasýný istemiyoruz. Ruhsatlarý iptal olan üyelerimizin biran önce Oda'ya müracaat etmelerini bekliyoruz" dedi. Ruhsat yenileme için þu belgeler gerekiyor: "Vergi levhasý fotokopisi, nüfus cüzdaný fotokopisi, iþyeri açma ruhsatý aslý ve fotokopisi, Ziraat
Bankasý'na yatýlan ücretin fotokopisi ve savcýlýk sabýka kaydý.” Haber Merkezi
Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý tarafýndan fuar organizasyonu
düzenlendi.
10-13 Nisan 2014 tarihleri arasýnda
Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan fuara
Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri de
katýlacak. Türkiye'nin lider uluslararasý
otomotiv endüstri fuarý olma özelliði taþýyan "automeckanica" fuarýna katýlmak
isteyenler 8 Nisan Salý gününe kadar
Oda'ya müracaat edebilecekler.
Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþka-
BAÞSAÐLIÐI
Köftecilerin sorunlarý görüþüldü
Tütün ve alkol satýþ ruhsatlarý iptal olanlar için
son fýrsat.
Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Tarým Müdürlükleri tarafýndan verilen ruhsatlardan ruhsatý iptal olanlarýn biran önce Oda'ya müracaat ederek, ruhsatlarýný yenileyebileceklerini söyledi.
TAPDK belgesinde sürenin 31 Mart itibariyle
sona erdiðini ancak Çorum'da belgeye müracaat eden
Trafik iþaret levhasý üretiyor
Hasan Yýlmaz Makine Sanayi Karayollarý Þefliði’ne trafik levhasý üretiyor.
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Sürücü belgesi
için yeni þart
Sürücü kursuna kaydolan adaylardan istenecek belgeler arasýna
'parmak izi alýndý belgesi' de eklendi.
Karayollarý Trafik Yönetmeliðine baðlý olarak yürürlüðe giren
Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik
gereði, sürücü belgesi almak için sürücü kursuna kaydolmak isteyen
adaylarýn kayýt anýnda istenecek belgeleri içerisine ‘parmak izi' belgesi de ilave edildi.
Kýsa adý TÜSEKON olan Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu Genel Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:
“Karayollarý Trafik Yönetmeliðine baðlý 4 Mart 2014 tarihinde
yürürlüðe giren Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde yapýlan bu deðiþiklik gereði sürücü belgesi almak için sürücü kursuna
kaydolmak isteyen adaylarýn kayýt anýnda istenecek belgeleri içerisine ‘parmak izi' belgesi ilave edildi. Yapýlan deðiþiklik neticesinde bu
belgeyi almak
için Trafik Tescil Þubelerinde
uzun kuyruklar
oluþmaya baþladý. Altyapýsý hazýrlanmadan ve
ortaya çýkaracaðý sorunlar hesap edilmeden
baþlatýlan bu uygulama sürücü
belgesi almak
isteyen vatandaþlara ve sürücü eðitimi veren kurumlarýmýza eziyet
haline geldi.''
Ýhlas Haber Ajansý’na açýklamalarda bulunan Yýlmaz, teknik
altyapýlar ve eleman yetersizlikleri dikkate alýnmadan
baþlatýlmýþ olan bu uygulama sonucunda oluþan sorunlara duyarsýz kalýndýðýný ileri sürdü.
Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerinin bu sorunun
muhatabý olarak Emniyet Genel Müdürlüðü’nü iþaret ettiðini anlatan Yýlmaz, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Emniyet yetkilileri ise ‘Tescil bürolarýmýzda aþýrý
iþ yükü var, yetiþemiyoruz, araþtýrýlmadan baþlatýlmýþ bir
uygulama’ diyor. Yetkililerimize sesleniyoruz. Bu uygulama 3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayýlý ‘Bürokrasinin
Azaltýlmasý ve Ýþlemlerin Basitleþtirilmesine Yönelik
Yönetmelik‘ felsefesine aykýrý bir uygulama. Parmak izi
belgesinin, sürücü eðitimiyle bir ilgisi yok. Sürücü belgesi almak için sürücü kurslarýna müracaat eden vatandaþlardan bu belgeyi istemek doðru deðil. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli ve bu iþlem sürücü belgesi almaya hak kazanmýþ vatandaþlarýn iþlemlerinin en sonuncu aþamasýnda ve emniyet genel müdürlüðünce yapýlmaMotorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde deðiþiklik yapýldý.
lý.”
Sürücü kursuna kaydolan adaylardan istenecek belgeler arasýna 'parmak izi alýndý belgesi' de eklendi.
ÝLKBAHAR
KAMPANYASI
ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA
* ÜCRETSÝZ CHECK-UP
* ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA
* GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK
* CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER
SERVÝS
Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A
225 03 80 - 0 542 337 68 41
YEDEK PARÇA
Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No: 29
224 14 83 - 0 542 337 68 41
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci
el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Citroen C4 1.6 HDi SX PK 2006
Fiat Doblo 1.9 Multijet
2007
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2012
Fiat Doblo 1.6 Multijet Pre 2012
Fiat Palio 1.2 EL
2002
Fiat Palio 1.2 16V EL
2004
Fiat Tempra SXA
1995
Ford Focus 1.6 Ambiente 2001
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006
Honda Civic 1.4 ÝS
1998
Hyundai Accent 1.4 Era Te 2006
Lada Samara 1500
1993
Opel Astra 1.6 CD
2000
Opel Corsa 1.4 GLS Aut 1999
Opel Vectra 2.0 GLS
1997
Peugeot Bipper 1.4 HDi CP2010
Renault 12 STW
1988
Renault R19 1.6 Europa RT1996
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.6 Dynamiqu 2002
Renault Kangoo 1.9 D Expr2003
Renault Kangoo 1.5 DCI M2005
Renault Kangoo 1.5 DCI 2007
Renault Megane 1.6 RTE 1998
Renault Megane 1.6Authan 2004
Fiyatý (TL)
26 bin
14 bin
28 bin 500
41 bin 500
12 bin
10 bin
8 bin
19 bin
20 bin
16 bin 500
21 bin 500
7 bin
21 bin
15 bin
12 bin
23 bin
4 bin
10 bin
7 bin
17 bin
11 bin 750
15 bin
17 bin 500
12 bin
21 bin 500
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2003
Skoda Octavia 1.6Ambient 2012
Tofaþ Doðan L
1991
Tofaþ Þahin S
1995
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1996
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001
Toyota Corolla 1.6 Sol
2005
Toyota Corolla 1.6 TerraHB2005
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Passat 1.8 T C 2002
Volkswagen Polo 1.6
1997
7 bin
8 bin 500
27 bin
43 bin
6 bin 500
6 bin 500
17 bin
16 bin
20 bin
27 bin
28 bin
32 bin 500
33 bin 500
13 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1997
10 bin
Ford Transit 12+1
2000
14 bin 500
Ford Transit 14+1
2001
17 bin
Ford Transit 330
2003
13 bin 500
Ford Transit 14+1
2004
27 bin 500
Ford Transit Jumbo
2008
39 bin 500
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
VW Transporter
2004
26 bin 500
VW Transporter City Van 2006
36 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla
hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan
verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum MÜSÝAD
Bekiroðlu’yla devam
Recep Mebet
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi’nin ilk genel kurulu önceki gün yapýldý.
Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak’taki Dernek binasýnda yapýlan genel
kurula tek aday olarak katýlan Rumi Bekiroðlu, kuruculuðunu yaptýðý MÜSÝAD
Çorum Þubesi Baþkanlýðý’na seçildi.
Divan Baþkanlýðý’ný Mahmut Köksal’ýn yaptýðý genel kurulda Saliha Köklükaya ve Elvan Can Çabuk üye olarak göRumi Bekiroðlu
rev aldý.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri katýldý.
BEKÝROÐLU: ‘MÜSÝAD, ÇORUM’UN UFKUNU AÇTI’
Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulun açýþ konuþmasýný
yapan Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD’ýn hizmet amaçlarý ve faaliyetleri
hakkýnda bilgiler verdi.
“MÜSÝAD’ýn amacý, Çorum’u dünyaya tanýtmak” diyen Bekiroðlu, kiþisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal geliþimi hedeflediklerini açýkladý. Bekiroðlu, “MÜSÝAD Çorum Þubesi, müte-
þebbislerimize yön göstererek ticarette
yeni ufuklar açýyor. Anadolu kaplaný olan
Çorum’un sanayisini daha ileri taþýmasý
ve dýþa açýlmasýnda da MÜSÝAD önemli
bir köprü arzediyor” dedi.
Çorum’da 50’yi aþkýn üyesi bulunan
MÜSÝAD’ýn kýsa sürede önemli faaliyetlere imza attýðýna dikkat çeken Bekiroðlu,
dýþ ticaret gezilerinin Çin’le devam edeceði müjdesini verdi.
CEYLAN’DAN ÖVGÜ
Sunuculuðunu Salih Osman Fýndýk’ýn yaptýðý genel kurulda kürsüye gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MÜSÝAD’dan övgüyle
söz etti.
“MÜSÝAD, Çorum’da olmasý gereken bir sivil toplum kuruluþuydu” diyen Ahmet Sami Ceylan, iþ dünyasýnýn seçkin isimlerinin
Dernek çatýsý altýnda buluþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’nin 2023 vizyonu hedeflerine deðinen Ceylan, Çorum
iþ dünyasýna seslenerek, “Memleketimizi ve ülkemizi hep birlikte geliþmiþ ülkeler düzeyine taþýyacaðýz” dedi.
Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna girmeyi hedefleyen Türkiye’de iþ dünyasýna önemli sorumluluklar düþtüðüne dikkat çeken Ceylan, huzur ve istikrar vurgusu yaptý. Ceylan, “Halkýmýz 30 Mart seçimlerinde istikrar ve güvene
oy verdi. Bu tablo bozulursa ekonomi de tepetaklak olur.
O nedenle 2023 hedeflerine hep birlikte yürüyecek ve
Türkiye’yi daha ileri taþýyacaðýz” diye konuþtu.
Ahmet Sami Ceylan
MÜSÝAD YÖNETÝMÝ BELLÝ OLDU
Mahmut Köksal’ýn baþkanlýðýndaki divanda Saliha Köklükaya ve Elvan Can Çabuk görev aldý.
Yönetim ve denetim raporlarýnýn okunarak ibrasýnýn ardýndan seçime geçildi. Yapýlan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu Rumi Bekiroðlu, Fatih Yaðlý, Hayri
Þamlý, Lemzi Çöplü, Mahmut Öztemiz, Mücahit Ahmet
Köksal, Þükrü Türkoðlu, Bülent Demirci, Adnan Týðlý,
Engin Býyýkoðlu ve Orhan Coþkun’dan oluþtu. Denetim
Kurulu üyeliklerine ise Salih Osman Fýndýk, Halit Ýnaltekin ve Necip Uygur seçildi.
Genel kurula katýlan üyelere teþekkür eden Rumi
Bekiroðlu, MÜSÝAD’ýn ilk genel kurulu ve yeni dönemin hayýrlý uðurlu olmasýný diledi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri katýldý.
Yerel seçim sonuçlarýný yorumlayan Agah Kafkas:
‘Maðlubiyeti hazmedemiyorlar’
Recep Mebet
da durabileceðimiz bir markaya ihtiyacý var. Çorum,
Çorumlu’nun parasýyla kalkýnabileceði yere geldi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 30 Mart
Baþkasýnýn parasýna ve yatýrýmlarýna ihtiyaç var. De2014 Mahalli Ýdareler Seçimi sonuçlarý ile ilgili deðermiryolu eksiðimiz hariç altyapý problemimiz kalmadý.
lendirmelerde bulundu.
Duygusal yatýrýmdan reel yatýrýma geçilmeli düþünceMÜSÝAD Çorum Þubesi genel kurulunda konuþan
siyle Çorum’u farklý bir boyuta taþýdýk. Türkiye artýk
Agah Kafkas, muhalefeti kast ederek, “Seçim sonucunkabuðuna sýðmýyor, Çorum da bu fotoðrafa uyum saðda büyük bir arsýzlýkla karþý karþýyayýz” dedi.
lamalý.
“Türkiye, tarihi bir seçim yaptý” diyen Kafkas, muMillet, 30 Mart’ta Türkiye üzerindeki oyunlarý
halefet partilerinin seçim sonrasý açýklamalarýný, “Nasýl
bozacak bir kararlýlýk sergiledi. Partimizden olmayan
bir yarýþsa hiç maðlubu yok. Matematiðin bittiði yeri yabazý adaylar seçim sonrasý bulunduklarý noktayý kenþýyoruz” sözleriyle yorumladý.
dilerine yakýn bulmayarak seçildikten sonra prangalarAgah Kafkas
Tarihin en büyük saldýrýsý karþýsýnda milletin Türdan kurtulma kararý verdiler. Tarihimizin en önemli
kiye üzerinde kurulan hesaplarý bozduðunu vurgulayan
krizlerinden birini yaþadýðýmýz dönemde insanlar taraf
Kafkas, “Kardeþlik hukukumuzu bozanlara takýlmamamýz gerek”
olmak zorunda kaldýlar. Elbette karþýt görüþler arasýndaki fikirsel
diyerek gelinen süreçte artýk yeni sayfalar açýlmasý gerektiðine iþatartýþmalar önemlidir ancak yaþanan geliþmeler tam anlamýyla bir
ret etti.
kriz planýna dönüþtü. Yaþanan süreci en iyi þekilde yorumlayan milletimiz, kendi deðerlerinden çýkmama kararlýlýðýný gösterdi. Tarihin
Çorum iþ dünyasýna yönelik mesajlar da veren Saðlýk Bakan
en büyük saldýrýsý karþýsýnda millet Türkiye üzerine yapýlan hesapYardýmcýsý Kafkas, þöyle konuþtu:
larý bozdu. Millet, kendi liderine sahip çýktý. Buradan çýkartmamýz
‘KABUÐUMUZDAN SIYRILMALIYIZ’
gereken ders doðrultusunda, kardeþlik hukukunu gözettiðimiz arka“MÜSÝAD, milli deðerlerimizle barýþýk olan ve sermayenin
daþlarýmýz kendilerini bir kez daha hesaba çekmeliler. Kardeþlik
dünyaya açýlan kapýsý konumunda. Çorum, müteþebbis ruhu ve
hukukumuzu bozanlara takýlmamamýz gerek.
kendi yaðýyla kavrulan sanayisiyle bölgenin ekonomik merkezi durumunda. MÜSÝAD’la Çorumlu müteþebbisleri buluþmasýný bu açý‘MÜSÝAD’LA HEM ÇORUM HEM TÜRKÝYE KAZANAdan son derece anlamlý buluyorum. Çorum’un dünyaya açýlmasý ve
CAK’
kabuðundan sýyrýlmasý lazým. Çorumlu iþadamlarý açýldýklarý ulusTürkiye tarihi bir seçim yaptý. Millet, yeni Türkiye yolunda telararasý pazarlarda sadece ailelerinin rýzkýný aramýyor, milletimizin
miz bir sayfa açtý. Ancak seçim sonuçlarý neticesinde büyük bir arekonomik açýdan geliþimine katký saðlýyor. Artýk çevre illerle yarýsýzlýkla karþý karþýyayýz. Nasýl bir yarýþsa hiçbir maðlubu yok. Maþan bir Çorum olmaktan çýkmalý, marka bir þehir olarak dünya ekotematiðin bittiði noktadayýz. Millet, Türkiye’nin önünü açtý.
nomisinden pay alan bir þehir olma hedefiyle ilerlemeliyiz. Bunun
MÜSÝAD, Çorum’un ufkunu çizen, fikir üreten bir merkez oliçin de basit iþletme mantýðýndan kurtulup farklý bir ivme yakalamalý. Ýþ dünyasý olarak Çorum’a mecbursunuz, o nedenle memlekemalýyýz.
timiz için daha çok çalýþmalýsýnýz. Kapris yapmayýn, danýþýlan bir
‘ÇORUM’A YABANCI YATIRIM LAZIM’
cazibe merkezine dönüþün. Ýnanýyorum ki MÜSÝAD’la hem Çorum
Yabancý sermayenin Türkiye’ye gelmesi için ciddi çaba sarfethem de Türkiye kazanacak. Oluþturacaðýmýz sinerjiden çok umuttik ve etmeye de devam ediyoruz. Çorum’un, hep birlikte arkasýnluyum.”
Ýmam Hatip Liseleri, Arapça alanýndaki bilgi ve becerileriyle kýyasýya bir rekabet sergiledi.
ÝHL’lerden Arapça rekabet
Recep Mebet
Ýmam Hatip Liseleri Arasý 5. Arapça
Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum finali
yapýldý.
Çorum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
(ÝHL)’nin koordinesinde düzenlenen yarýþma önceki gün 19
Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti.
Arapça bilgi, hitabet ve þiir kategorilerindeki yarýþmaya
Çorum ÝHL ile Sungurlu, Alaca, Ýskilip,
Osmancýk ve Mecitözü ÝHL öðrencileri katýldý.
Yarýþma
jürisi
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Þahabettin Ergüven, Öðretim Görevlisi Yalçýn Atalýk ve Dr.
Abdulkerim Muhammed El-Ubeydi’den
oluþtu.
Ýsmail
Yumayak’ýn Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþlayan
yarýþmayý
Meslek
Dersleri Öðretmeni
Ercan Anbar sundu.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Milli
Eðitim Þube Müdürleri Gazi Yýldýrým ve
Kadir Songüt, bazý
okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri ve çok sayýda öðrencinin izlediði yarýþmanýn açýþ konuþmasýný
Çorum Anadolu ÝHL
Müdür Baþyardýmcýsý
Bekir Tokgöz yaptý.
Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye
gelen Milli Eðitim
Müdürü Büyük de katýlýmcýlara hitaben bir
selamlama konuþmasý
yaparak yarýþmacý öðrencilere baþarýlar diledi.
ça’nýn dünya dilleri
arasýndaki yeri ve önemi ile ilgili tanýtým filmi sunuldu.
Program sonunda
dereceye giren öðrencilere plaket ve madalya verilirken kategorilerinde birinci olan
okullarýn 26 Nisan
2014 tarihinde Sinop’ta düzenlenecek
Arapça Bölge Yarýþmasý’nda
Çorum’u
temsil edecekleri öðrenildi.
Seyit Ali Büyük
Bekir Tokgöz
Yarýþma jürisi öðrencilerin cevaplarýný deðerlendirdi.
5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum finali yapýldý.
BÜYÜK’TEN
BAÞARI VURGUSU
Ýmam Hatipler’in
100 yýllýk bir çýnar olduðunu söyleyen Seyit
Ali Büyük, “Yaþla
övünmek yetmez, baþarýlarla taçlandýrmak
gerek” dedi.
Arapça yarýþmalarýnýn Kuran dilinin
öðrenilmesi ve ümmetle iletiþimin yaþatýlmasý açýsýndan önemine dikkat çeken Büyük, ÝHL öðrencilerinden Arapça’yý en iyi
þekilde öðrenmelerini
istedi.
Eðitimde iþbirliðinden de bahseden
Büyük, “Ýmam Hatip
Liseleri’ne halkýmýzýn
teveccühü büyük. Eðitimi tüm paydaþlarýyla
güçlendirmeye çalýþýyoruz. Hep birlikte el
ele, gönül gönüle eðitimi daha iyi bir noktaya taþýmayý arzu ediyoruz” diye konuþtu.
Çorum Anadolu ÝHL Ýlahi Korosu, dinleyenleri mest etti.
Yarýþma programý 19 Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti.
ÞAMPÝYONLARA ÖDÜL
Yapýlan sunumlarýn ardýndan geçilen
yarýþma sonucunda
Arapça bilgi ve hitabet kategorilerinde
Çorum Anadolu ÝHL,
þiir kategorisinde ise
Osmancýk ÝHL birinci
oldu.
Çorum Anadolu
ÝHL Ýlahi Korosu’nun
mini bir konser verdiði programda Arap-
Yarýþmada dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi.
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Vestel’den Karen Ticaret’e büyük ödül
Karen Ticaret, Osmancýk Caddesi’ne yeni maðaza açýyor
Recep Mebet
Vestel yetkili bayii Karen Ticaret, Türkiye çapýnda büyük bir baþarýya imza attý.
Çorum’da faaliyet gösteren Karen Ticaret, yerel
tanýtým ve reklam alanýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla Vestel’in 1.500 yetkili bayii arasýnda ikinci oldu.
Vestel Pazarlama A.Þ. tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerde bölgesinde ise birinci olan Karen Ticaret, pazarlama alanýnda yaptýðý çalýþmalarla Türkiye’ye örnek gösterildi.
Karen Ticaret sahibi Mehmet Kamitoðlu, geçtiðimiz günlerde Antalya’da düzenlenen bayiler toplantýsýnda ödülünü Vestel Pazarlama A.Þ. Genel Müdürü Ergün Güler’in elinden aldý.
Düzenlenen programda tebrikleri kabul eden
Mehmet Kamitoðlu, “Sektörün lideri konumunda
olan Vestel’i, Çorum’da baþarýyla temsil etmenin guKaren Ticaret sahibi Mehmet Kamitoðlu açýklama yaptý.
rurunu yaþýyorum. Elde ettiðimiz baþarýda büyük payý olan ve kýymetli fikirleri ile bize yol gösteren Genel Müdürümüz Ergün Güler baþta olmak üzere, Ýç Anadolu Bölge
Müdürümüz Cihan Ertunç ve tüm müþterilerimize þükranlarýmý sunuyorum” dedi.
OSMANCIK CADDESÝ’NE YENÝ MAÐAZA
Vestel’in Çorum’daki pazar payýný zirveye taþýmanýn mutluluðu ile yeni yatýrýmlara imza attýklarýný belirten
Mehmet Kamitoðlu, yakýnda yeni bir maðaza daha açacaklarý müjdesini verdi.
Osmancýk Caddesi numara 73/B’de faaliyet gösterecek olan maðazayý Nisan ayý sonuna kadar açmayý planladýklarýný vurgulayan Kamitoðlu, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Belediye Taþ Bina arkasýndaki 360 metrekarelik merkez maðazamýzýn ardýndan Osmancýk Caddesi’ne yeni bir
þube açmaya hazýrlanýyoruz.
Engellilere yönelik düzenlemelerimiz nedeniyle Vestel’in ‘engelsiz
maðaza’ olarak örnek gösterdiði merkez þubemizden sonra Osmancýk
Caddesi’nde yeni konseptiyle dikkat çeken bir maðaza daha açýyoruz.
Karen Ticaret olarak Vestel marka küçük ev aletlerinden bilgisayara, beyazeþyadan ankestre ürünlerine, LCD televizyondan klimaya kadar
yüzlerce ürünü müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz.
Karen Ticaret, yerel tanýtým ve reklam alanýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla Vestel’in 1.500 yetkili bayii arasýnda ikinci oldu.
ÇÝFTE EKRAN TEKNOLOJÝSÝ ÇORUM’DA
Vestel’in ‘Çifte Ekran’ televizyon çeþitlerini, maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunmaya baþladýk. Bu sistem sayesinde iki ayrý televizyon kanalý ayný ekranda gözlük ve kulaklýk desteðiyle rahatlýkla net
bir þekilde izlenebiliyor.
Yakýnda Vestel tarafýndan üretilen akýllý telefon ve tablet bilgisayar
çeþitleri de maðazamýzda yerini alacak.
Yýl boyunca düzenlediðimiz kampanyalar ile her bütçeye hitap
eden ürünlerimizi cazip fiyat ve ödeme seçenekleriyle müþterilerimize
sunuyoruz.
BENZERSÝZ GARANTÝ
Kalite ve ürün çeþitliliðiyle önde olan Vestel, beyazeþyada 5 yýl garanti sunuyor. Çamaþýr ve bulaþýk makineleri ile buzdolaplarýnda 10 yýl
motor garantisi uygulayan Vestel, tüketicilere kalite açýsýndan da benzersiz garanti seçenekleri saðlýyor.
Yeni nesil beyazeþya ve zengin ürün çeþitlerimizi yakýndan görmek
ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Belediye Taþ
Bina arkasý Gazi 2. Sokak numara 4/B’de hizmet veren maðazamýza
bekliyoruz.”
Vestel ürünlerinde benzersiz garanti imkanlarý sunuluyor.
Çifte ekran teknolojisine sahip Vestel televizyonlar Karen Ticaret’te.
Karen Ticaret, ikinci maðazasýný Osmancýk Caddesi’nde açacak.
Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. No: 4/B - Tel: 225 75 05
12 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Þoförlerin yeni baþkaný Tahsin Þahin
Tahsin Þahin
Erol Taþkan
Ýkinci kez tekrar edilen 6 adayýn yarýþtýðý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý baþkanlýk seçimini Tahsin Þahin kazandý.
169. yýldönümünü kutladýðýmýz Polis Haftasý'nýn þu
Emekli Polis Memuru
günlerinde, toplumsal huzuruBilal ÇETÝN
muzun saðlanmasý için büyük
özveriyle çalýþan Türk Polis
Teþkilatýmýzýn bayramýný içtenlikle kutluyorum.
Türk Polisi, devletin bütünlüðü, genel güvenliði, vatandaþlarýn hak ve hürriyetlerinin
korunmasý, suçlarýn önlenmesi,
hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygýyý kendisine görev
edinmiþtir.
Polisimizin vatandaþlara
hak ettiði sevgiyi, ilgi ve desteðin ortaya konulmasý, hizmetler
yürütülürken modern kamu yönetiminin bütün gerekliliklerinden
yararlanýlmasý "Ortak akýl ve ortak vizyon" ile çalýþmanýn
baþarýlar getireceði bilinci ile "Vatandaþ odaklý" yönetim
anlayýþýnýn yerleþtirilmesi vazgeçilmezlerdendir.
Türk milleti polisine her aman güvenmiþ ve her türlü desteði
vermiþtir. Vatandaþlarýn polise duyduðu güveni zedelemek, insanlara en iyi kaliteli hizmeti vermek öncelikle hedefi olmalýdýr.
Sevgi, adalet, eþitlik, sabýr, hoþgörü ve nezaketin halkla bütünleþmesinin temel anahtarý olduðunu akýllarýndan çýkarmamalarý
gerekir.
Polisin genel görevi, ülkede güvenliði saðlamak, suçu önlemek ve olayý aydýnlatmaktýr. Polisimizin görevi çok çeþitlidir.
Günlük hayatta polisin görev alanýna girmeyen veya polisi
ilgilendirmeyen hemen hemen hiçbir konu yok gibidir. Polisin
görevleri kanunu, geleneksel ve demokratik olarak sýnýrlandýrýlabilir. En baþta PSVK'nunu olmak üzere daha birçok kanun polise
görev ve yetki verilmiþtir. Polisin görevleri arasýnda hizmetin
gereklerini yapmak, yasakladýklarýný da yapmamaktýr. Görevin
hukuki bir dayanaðý olmasý gerekir. Hizmet hukuku normlarýnýn
yani, kanun, tüzük ve kararnamelerin yapýlmasýný veya yapýlmamasýnýn öngördüðü huþulardýr. Bu anlayýþ içinde çalýþan tüm teþkilat mensuplarýný da kutlamak gerekir.
Þunu da özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Polis
hizmetlerinin yürütülmesinde emir-komuta, amir-memur iliþkileri
çok önemlidir. Görevler, adil, eþit ve dengeli olmalýdýr.
Polislerinde bizler gibi birer insan olduklarý unutulmamalýdýr.
Türk Polis Teþkilatý artýk eðitimli ve kültürlüdür. Çünkü Polis
Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarý'nda en deðerli
hocalar, bilim adamlarý ve uzmanlar tüm branþlarda dersler verilmekte nazari ve tatbiki deneyler yapýlmaktadýr.
Polisimizin de bugün geldiði noktada, çaðýn bilim ve
teknolojisine uygun araç ve
gereçlerle donanýmlý, en üst
seviyede eðitimli, görevinin bilinci içerisinde, yardýmsever olmalarý
da bizleri memnun ediyor. Diðer
dünya ülkelerinden eðitim için
gelen polis öðrencilerine de örnek
olduklarý aþikardýr. Ýlimizin asayiþ
durumu incelendiðinde, genel
anlamda, güvenli bir þehir olduðu
görülmektedir. Ýlimizde kurulu
MOBESE kameralarý çok suçu
önlemiþ, yakalatmýþ, plaka tanýma
sisteminde büyük baþarýlar elde
edilmiþtir.
Çorum'da polisin "Halk için,
toplum için" varlýðý hissettirilmek suretiyle vatandaþlarýmýzýn
güvenli ve huzurlu bir ortamda eðlenmeleri ve yaþantýlarýný
sürdürmeleri saðlanmasýnda, kentin huzur, güvenli, suç oraný
düþük il olmasýnda en büyük pay Çorum halkýna ait olup bu kenti
yöneten ilin Valisi Sayýn Sabri Baþköy, emrinde güvenlik
konusunda üstün baþarý sahibi olan Emniyet Müdürü Sayýn Halil
Ýbrahim Doðan Bey'e ve teþkilat mensuplarýna da ait olduðundan
onlara da sonsuz teþekkürler.
Þunlarý da yazmadan geçmek istemiyorum. Evde, iþyerinde,
kahvehanede, parklarda televizyonlarýn karþýsýnda otururken, kargaþalarý izlerken, polis teþkilatýný suçlamak çok kolaydýr. Bir kapkaççý deðerli bir kolyenizi ve çantanýzý kapýp kaçarken tek kelime
"Polis" olmuyor mu? Önünüz tinerci ve zorbalarla kesildiðinde,
eviniz veya iþyeriniz bir yangýna ve doðal afete maruz kalýndýðýnda, kazalarda, yanma ve yaralanmalarda gözlerimizle, ellerimizle,
telefonlarýmýzla "Yetiþ polis imdat" diye baðýrmýyor muyuz?
Bizler rahat rahat uyurken ve istirahat ederken, sizler bu ülkenin
bölünmez bütünlüðü için ellerinizdeki parmaklarý dahi oynatmazken, o insanlar canlarýný ortaya koyarken, onlar bizlerden fazla
bir þey beklemiyorlar, sadece "Morallerimizi bozmayýn, iþleri biz
ehillere býrakýn" demiyorlar mý?
Ben emekli bir meslek mensubunuz olarak þunu isterdim.
Tüm þehitlerimizi rahmetle anarken, mesleðinde 30 yýlýný doldurmuþ, alnýnýn akýyla emekli olmuþ, yaþayan kahraman gazilerimizi,
eþ ve çocuklarýný bir yemekte buluþturup plaket veya diðer
hediyelerle ödüllendirip gönüllerini hoþ etmeyi, unutulmadýklarýný
ve hatýrlandýklarýný bilmelerini saðlanmasýný temenni ederdim.
Kazasýz belasýz bir hafta diliyor, 169 senedir devletimizin
saðladýðý imkanlar ölçüsünde, halkýn hizmetinde olan polis teþkilatý, inþallah bu hizmetleri sonsuza kadar devam ettirir. Tüm teþkilat mensuplarýnýn eþleri ile birlikte saðlýklý, huzurlu ve mutlu
olmalarýný diliyor, onlarýn bayramlarýný tekrar tekrar ailecek candan kutluyor, gözlerinden öpüyorum.
Yakýn mazimizin þahsiyet
Eyfeli yüceliðinde, siyasi deha
Hüsnü Salih CENAN
Elhamrasý azametinde, toplayýcý
ve ihata edici liderlik Süleymaniyesi þeklinde vücut bulmuþ en
mühim isimlerinden biri olan Sultan Abdülhamid-i Sani'yi (Ýkinci
Abdülhamid) elbette ki bir makalenin dar kelime kadrosu içinde
destanlaþtýrabilmek mümkün deðildir. Lakin bunun yanýnda Nihal
1
Atsýz'ýn Tanrýdaðý dergisinde
"Gök Sultan" , Necip Fazýl'ýn
meþhur Abdülhamid Han kitabýnda "Ulu Hakan" olarak gösterdiði
bu âli þahsiyeti belki birkaç makale ile sadece fragmanlýk çapta neon ýþýklarýnýn yanýp sönüþü halinde gönüllerin cazibe merkezi haline getirebiliriz kanaatindeyim.
Sultan Abdülhamid, kendi öz vatanýnýn hakiki hizmet "kýtmir"lerinin sadakat ruhuna karþý suikast tertip ederek kýtmirliði deðil, hakikate karþý havlayýcýlýðý þahsýna düstur edinmiþ bir "yolsuzlar ve soysuzlar çetesi"nin devirdiði; ama o devriliþin altýna tüm Ýslam Âlemi'ni zemin kýldýðý bir büyük hükümdardýr. Bu zemine sinsi bir gölge gibi akseden Ýttihat ve Terakki Cemiyeti, Abdülhamid
devrilince, aslen gölge oluþunu inkar ederek bir nevi kahramanlýk
"voltraný" gibi cemiyetin karþýsýna dikilmiþ ve Osmanlý'yý bu nefsaniyet canavarýnýn midesine aperatif (iþtah açýcý içki) olarak atmaktan da zerre kadar haya etmemiþlerdir.
Ýþte Sultan Abdülhamid, bu büyük hýyanet þebekesinin süngüsünü doðrulttuðu "dik durup diklenmeyen" bir hedeftir ki, sadece
kendisine yöneltilen bu hain silahýn temsil ettiði ihanete bakarak,
ne gibi bir mana eri olduðuna dair fikir sahibi olabiliriz.
Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in oðludur. Diðer
kardeþleri V. Murad, Sultan Reþat, Sultan Vahdeddin de sýrasýyla
tahta geçmiþlerdir. Yani Abdülhamid'in yanlamasýna soy þeceresinde, saltanat makamý manasýnda bir hayli velud (doðurucu, verimli)
bir tablo ile karþýlaþýyoruz.
Abdülhamid, 34. Osmanlý
hükümdarý -Fetret Devri'ndeki Süleyman ve Musa Çelebileri saymazsak- ve 113. halifedir. Annesi
Tir-i Müjgan sultandýr. Tir-i Müjgan "ok halinde kirpik" manasýna
gelen bir terkip kelimedir. Sultan
Abdülmecid yayýndan fýrlayan bu
siyasi kabiliyet okuna bakýnca, ismin ne kadar da manidar olduðunu
görürüz.
Annesi vefat edince kendisine Abdülmecid'in bir diðer hanýmý
Pirustu Kadýn Efendi bakmýþtýr.
Sultan Abdülhamid de Pirustu Kadýn Efendiyi ömrü boyunca öz anasý mevkiinde görmüþ ve ona daimi bir hürmet edasýyla yaklaþmýþtýr.
Abdülhamid, amcasý Sultan Abdülaziz'in zalimce katlediliþinin - ki bu hadisenin bir intihar deðil, cinayet olduðunu artýk en þedid Osmanlý düþmanlarý da kabul ederler- hemen ardýndan V. Murad'ýn doksan üç günlük kýsa ve verimsiz taht tecrübesinden sonra
tahta çýkmýþtýr. V. Murad Çýraðan Sarayýna gönderilmiþ, Sultan Abdülaziz'i katleden taifenin baþ suçlusu olan Mithat Paþa da sadrazam olarak tayin edilmiþtir.
Abdülhamid, Mithat Paþa'yý daha sonra muhakeme ettirip,
Taif'e sürgün ettirmiþtir. Abdülhamid'in bu affedici hususiyetlerine
onun devr-i saltanatýnda çokça rastlamak mümkündür. Nitekim bir
müddet Adliye Nazýrý olmuþ Abdurrahman Nureddin Paþa bile bu
lütufkâr merhametten rahatsýz olmuþ ve bunu açýkça Abdülhamid'e
söylemiþtir.
Sultan Abdülhamid her âdemoðlunu "adamlýk meþheri"ne kazandýrýlacak birer lütf-u ilahi eseri fert olarak gördüðünden hakikaten "maraz doðuracak merhamet" seviyesinde bu tip siyasette sýkça bulunmuþtur. Bu sýhhat haddini zorlayan merhameti onu siyaset
kütüðünden de kurtaramamýþtýr.
Ýkinci yazýmýzda bu mevzua devam edeceðiz…
Yetiþ Polis
Ýmdat
Sultan
Abdülhamid
Han’a dair
Fikrin ileri uçlarýnda
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk
seçimini Tahsin Þahin
kazandý. 6 adayýn yarýþtýðý seçimlerde, Tahsin
Þahin 203 oy alarak
Oda Baþkaný olurken,
diðer adaylar Recep
Kayýkçý 98, Hayri Güler 19, Metin Özkan 19,
Ufuk Erden 144 ve Hamit Kaya 35 oy aldý.
Hatýrlanacaðý üzere 2 Þubat 2014 tarihinde yapýlan genel kurulda en fazla oyu alan Recep Kayýkçý'nýn baþkanlýðý, yapýlan itiraz üzerine hukuki gerekçelerle
düþürülmüþtü. Yapýlan
deðerlendirmeler sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
görevine devam etmesi,
oda baþkanlýðý için ise
yeniden seçime gidilmesi kararlaþtýrýlmýþtý.
Bu kadar üzerine
ÇESOB'ta yoðun güvenlik önlemleri altýnda
gerçekleþtirilen seçim,
Tahsin Þahin'in baþkanlýðý ile sonuçlandý.
Seçimler ÇESOB Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirildi.
6 adayýn yarýþtýðý seçimlerde güvenlik önlemleri artýrýldý.
Seçime katýlan delegeler tercihlerini Tahsin Þahin’den yana kullandý.
Sanat Dostlarý, ÇEKVA’da toplandý
Ana-kýzýn þiir tutkusu
Recep Mebet
Çorum Eðitim ve
Kültür Vakfý (ÇEKVA)
tarafýndan düzenlenen
'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti.
Vakfýn Çorum Þubesi eðitim salonunda
gerçekleþen toplantýya
Çorum'da yetiþmiþ þair,
yazar ve halk ozanlarý
katýldý.
Katýlýmcýlarýn
eserlerini paylaþtýðý toplantýya kýzýyla katýlan
Emine Çerçi, þiir tutkusuyla Sanat Dostlarý’ný
mest etti. Fen Edebiyat
Fakültesi öðrencisi olan
Hatice Çerçi ise annesinden aldýðý ilhamla þiir kitabý çýkardýðýný belirtti.
E ð i t i m c i - Ya z a r
Bahri Güven yönettiði
toplantýda sýrasýyla söz
alan Murat Köymen,
Rýza Koçak, Gülser Kýrýþ, Salim Savcý, Fatma
Yalçýnkaya, Muzaffer
Gündoðar, Nihat Ýnce,
Mehmet Tatlýsu, Ýbrahim Gösterir, Hasan
Korkmaz, Ömer Öztürk, Mustafa Aygün,
Arap Kurt, Selahattin
Aydemir, Can Yoksul,
Ahmet Güngör, Zülal
Kaya, Ethem Erkoç,
Abdulkadir Ozulu, Necdet Filizli, Haydar Kýlýç,
Rýza Kandemir, Selami
Sözer, Salim Demir ve
Bahri Yýllar eserlerinden örnekler sundular.
Sanat
Dostlarý
Toplantýsý'nýn her ayýn
ilk cumartesi günü
ÇEKVA'da düzenlendiðini hatýrlatan Bahri
Güven, Mayýs ayý toplantýsýna tüm sanat dostlarýný
beklediklerini
Emine Çerçi ve kýzý Hatice Çerçi,
þiir tutkusuyla takdir topladýlar.
ÇEKVA tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:7 Cemâzil-Âhýr: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:25 Mart 1430 Kasým:151
2014
7
NÝSAN
Çalýþmadan duâ eden, silahsýz harbe giden gibidir.
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.38
06.08
12.50
16.25
19.19
20.41
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
Þehrini çok seven ve Ço-Çevre yolu ( Küçük Sanayi
rumdan uzakta yaþayan bir ‘’Dýþ
Sitesinin arkasýndan kapaklý baðlaÇorumlu’’ olarak, þehrimize hizrý civarýndan geçecek ve Çimento
met vermek için aday olanlardan,
fabrikasý civarýnda mevcut çevre
halkýmýzýn teveccühüne sahip
yoluna baðlanacak)
olacaklarýn seçilmesini temenni
- Fidanlýk (Hazýrlanacak bir
ettim.
plana göre yeþil niteliði korunacak
Seçimlerin Çoruma ve Çoþekilde kullanýlmasý)
Muzaffer Külcü baþta
rumluya yakýþacak þekilde huzur
- Eski yapýlarýn korunmasý
içinde yapýldýðýný televizyonlarolmak üzere tüm seçilen
(Güpür hamamý, Velipaþa oteli ve
dan takip ettim. Birçok yerde
sayýsýz eski yapý)
belediye baþkanlarýmýzý
olaylar ve oy sayýmý sorunlarý ya- Çorumun bir mahallesinin
þandýðý halde þehrimiz bu konuda
kutluyorum
eski haliyle korunmasý ( Alaybey
her zamanki gibi güzel not aldý.
sokaðý gibi)
Muzaffer Külcü baþta olmak
- Velipaþaevi civarýndaki eski
üzere tüm seçilen belediye baþkanlarýmýzý tebrik ediyor ve baþarýKarakolun canlandýrýlmasý ve Velipaþa cami ile bütünleþtirilmesi
lar diliyorum. Bu arada belediye ve il genel meclislerine seçilen
Hükümet
Konaðý
meydanýnýn
gerçekleþtirilmesi
hemþehrilerimizi de kutluyor ve baþarýlý çalýþmalar diliyorum.
- Bilim ve Teknik müzesinin kurulmasý
Doðduðu yöreye hizmet etmenin ne kadar önemli olduðunu
ve insaný bahtiyar ettiðini ben de þehrimizi Meclisde ve kabinede
-Belediye konser, sanat ve kültür binasýnýn inþasý
temsil ettiðimde hissetmiþtim. Eminim ki ikinci defa seçilenler baþ***
ladýklarý iþleri aksatmadan sürdürecekler, yeni seçilenler ise seçim
1950’lerden beri Çorum merkezde gerçekleþen seçimleri yakonuþmasýnda vaat ettiklerini gerçekleþtirmek için koþturacaklarkinen
takip ettim. Her bir belediye baþkaný þehre damgasýný vurdýr.
mak için elinden geleni esirgemedi. Bu hizmetlerden bazýlarý halen
Bu arada þehrimizde belediye olma niteliðini kaybeden 20
hatýrlanýyor. Hangi dönemlerde hangi hizmetlerin öne çýktýðý husubeldenin durumu önümüzdeki günlerde Hacýhamza beldesinde olsunda eksik bir deðerlendirme yapmamak için yalnýz Baha Çorbaduðu gibi þehrimizin gündeminde önemli bir yer alacaktýr. Bu belcýoðlu örneðini vereceðim.
delerin kapatýlmasý konusunu bir baþka yazýmda ele alacaðým.
Halkýmýz kendi için önemli hizmetler yapmýþ yollar açmýþ,
***
aðaçlar dikmiþ Baha Çorbacýoðlu’nu unutmamýþ ve ismini bir cadÇorumun her belediyesinin sorunlarýný tek tek bilemediðim
deye ve parka vermiþtir.
için, doðduðum Çorum merkez belediyesinin her zaman yazýlarýmBöyle bir günde diðer belediye baþkanlarýnýn ismini de belirda dile getirdiðim sorunlarýný yeniden seçilen Belediye Baþkanýmýz
li yerlere vererek onlara olan minnettarlýðýmýzý yerine getirmeliyiz
Muzaffer Külcü’ye ve Belediye Meclisi üyelerine kýsa baþlýklar hadiye düþünüyorum.
linde gerçekleþtirilmesi için tekrar arz edeceðim.
Ýstanbul, 4 Nisan 2014
Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
Kýssadan Hisse kitaplarýnda;
***
"haksýzlýk yapanýn zulmü asla hakHz. Musa ile Hýzýr arasýnda
sýzýn yanýna kalmaz"ý ifade eden
geçen ilginç olaylarý anlatýr. Hz.
birço olaylar vardýr. Bunlardan birisi
Emekli Din Görevlisi
Musa, Ulu Allahýn mülazim bir
de þudur:
peygamberidir. Hýzýr ise nebi midir,
Bir gün Hz. Musa A.S. dýþ
veli midir tam belli olmayan, ancak
görünüþü itibariyle haksýzlýk gibi
Allah'ýn kendisine ledünni -fizik
görünen, ancak, aslýnda kiþinin daha
ötesi- ilimleri verdiði yüce Allah'ýn
önceden iþlediði bir suçun cezasý
sevgili kuludur.
olarak tecelli eden bir olaya þahit
Hz. Allah, Hz. Musa'ya hikoluyor. Yüce Allah'tan bu iþin hikmetini göstermek için Hz. Hýzýr'la
metini soruyor. Yüce Allah cc. hikbir yolculuk yapmasýný emrediyor.
metini Hz. Musa'ya göstermek için
Her ikisi (Musa ve Hýzýr A.S.)
56-57
dört yolun kavþaðýnda bulunan çeþdenizin birleþtiði yerde buluþup yolmenin karþýsýndaki bir aðaçta saklaculuða çýkýyorlar. Ýlk yolculuklarý
narak orada cereyan edecek olayý
gemi yolculuðu oluyor. Hz. Musa,
izlemesini emreder. Hz. Musa
Hýzýr'a bana bilmediðimi öðremen
aðaçlarýn arasýna saklanýr ve geleni
için sana tabi oluyorum, dedi. Hýzýr A.S. de "benimle yolculuk
gideni izlemeye baþlar. Derken bir ara tozu duman akaan bir atlý gelir.
yapacaksan hoþuna gitmeyen olaylar göreceksin. Bana karýþmayacakÇeþmenin baþýna bir atlý gelir. Çeþmeden su içer. Ýstirahat eder. O sýrasýn" diye söz aldý. Gemiye bindiler. Gemi yepyeni bir gemi idi.
da aðacýn dalýna astýðý için altýn dolu kemeri unutarak atýna binip
Geminin kaptaný bunlarýn mübarek birer kiþi olduklarýna inanarak
oradan uzaklaþýr. Hemen onun gidiþi ile bir delikanlý gelir çeþmenin
ücretsiz olarak yolculuk yapmalarýný saðlamýþtý. Emi yol alýrken, Hýzýr
baþýna. Çeþmede elini yüzünü yýkar. Bir önceki adamýn býraktýðý içind
eline aldýðý bir balta ile gemiyi yaraladý ve geminin su almasýna sebep
ealtýn dolu kemeri görür, hýzla oradan atýna binip ayrýlýr. Biraz önce
oldu. Gördüler ve mani oldular. Hz. Musa sabredemedi. "Bizi ücret
gelip istirahat eden, yani kemerini orada unutan kiþi hýzla geri gelir.
almadan gemisine alan bu iyi insanlarýn yepyeni gemisini neden
Saðý solu araþtýrýr. Yani unuttuðu kemerini arar. Ama nafile, bulunadeldin, gemiyi yaralayýp kalitesini düþürdün" dedi. Hýzýr'a, "Hýzýr, ben
maz. Çünkü ondan sonra çeþmeye gelen atlý delikanlý alýp gitmiþtir. Bu
sana demedim mi, sen bana sabredemezsin diye" söylendi. Musa özür
arada aðacýn dibind ebir ihtiyar görür. Kemeri onun aldýðýný sanarak
diledi.
burada ben biraz önce bir kemer unutmuþum. Onu sen almýþ olmalýsýn.
Gemiden indiler, yola devam ettiler. Yolda bir erkek çocuða rastÇünkü ben hemen döndü. Burada senden baþka kimse yok. Kemeri
ladýlar. Hýzýr çocuðu tutup öldürdü. Hz. Musa sabrýný bozdu ve Hýzýr'a
nereye sakladýysan çabuk çýkar, der. Birþeyden haberi olmayan ihtiyar,
çýkýþtý. Tertemiz bir çocuðu suçsuz yere öldürdün. Hýzýr sen bana
þiddetle kemeri görmediðini, çünkü gözleriin ama olduðunu söyler.
sabredemezsin
demedim mi dedi. Tekrar anlaþtýlar sabretmeye.
Kemeri unutan kiþi, ihtiyara ben tam bu senin dibinde durduðun aðacýn
Yürüdüler, bir köye geldiler. Acýktýlar, kimden bir yiyecek istedilerse
yanýnda kemerimi unuttum. Sen aldýn, ver yoksa baþýný uçururum dese
de kimse bir lokma yiyecek, bir bardak su vermediler. Nihayet ökyün
de boþ. Neticede hýrsýndan gözü dönen kemerci ama adamý öldürür. Bu
çýkýþýnda yýkýlmak üzere olan bir duvar gördüler. Hýzýr manevi gücünü
sefer yaptýðý iþin felaketini anlar ve kimse görmeden oradan ayrýlayým
kullanarak eðri duvarý doðrulttu. Hz. Musa sabredemedi. Hýzýr'a bu
der, atýna atlar ve oradan uzaklaþýr. Ýþlediði suç kemerin acýsýný unutköylüler bize bir lokma yiyecek vermediler. Sen onlarýn üzerine yýkýlaturdu.
cak olan taþ duvarý doðrultup yýkýlmaktan kurtardýn. Hýzýr, Hz
Bu geliþen olaylarý dikkatle ve ibretle saklandýðý aðacýn dalýndan
Musa'ya, artýk son, ayrýlýyoruz. Ben senin gibi sabrý az olanlarla yolcuizleyen Hz. Musa, A.S. yarab bu olaylardaki hikmet nedir diye
luk yapamam. Bu yolculuðumuzda olan sebebini bilmeden itiraz
düþünüyordu. Adili mutlak olan Hz. Allah cc. "Ya Musa, insanlar
ettiðin olaylarýn hakiki sebeplerini sana arzedeyim de öyle ayrýlalým.
böyledir. Hasedinin gerçek yüzünü (tabiri caizse kamera arkasýný)
1.Gemi var ya, onlar denizde çalýþýp rýzýk kazanan fakir kardeþgöremezler. Bu olayýn içinde hakiki adalet vardýr. Dinle ya Musa,
lerin gemisiydi. Ýleride korsanlar saðlam gemileri gasbediyorlardý.
parasýný çeþme baþýnda unutan adam vaktiyle yanýnda uzun zamandýr
Gemiyi yaraladým ki, onu beðenip almasýnlar. Ve öyle de oldu.
çalýþtýrdýðý bir fakire hakkýný vermemek için onu iþinden kovmuþ.
Korsanlar gemi yaralanmýþ diye gemiyi gasp etmeken vazgeçtiler.
Adam, adamýn zulmünden kurtulmak için yýllarca çalýþtýðý, emeðini
(Kehif, ayet 79)
alamadan oradan ayrýlmýþtý. O kemeri bulan delikanlý, parasýný ala2.Erkek çocuða gelince... O çocuðun anne ve babalarý mümin
madýðý fakirin oðludur. Kemeri çeþmede buldu ve bu nedir, kimindir
kiþilerdi. Bu çocuðu öldürdüm, çünkü bu çocuk büyüyünce zalim bir
demeden aldý kaçtý. Aslýnda o kemeri bulan delikanlý o fakirin oðludur.
kiþi olacak ve anne ve babasýna zulmedecekti. Bunu önlemek için
Vaktiyle babasýný çalýþtýrýp onun ücretini vermeyen, o kemerin
Allah'ýn emri ile çocuðun zulmüne mani olmuþ oldum. (Kehif, ayet 80)
sahibidir. Yani delikanlý babasýnýn alamdýðý hakkýný miras olarak aldý.
Suçsuz yere kemeri aldý zanný ile öldürülen ama ihtiyara gelince...
3.Yýkýlmaktan kurtardýðým duvara gelince. O duvarýn sahibi
Vaktiyle zalim bir adamdý. Astýðý astýk, kestiði kestik birisiydi.
öldüler. Ýk iyetim çocuk býraktýlar. Babalarý o duvarý yaparken duvarýn
Eþkiyalýðý sýrasýnda kendisini öldüren kemerin asýl sahibinin babasýný
altýna bin binayý yapacak kadar altýný (hazineyi) duvarýn altýna koydu.
öldürmüþtü. Hatta eþkiyalýðý sýrasýnda gözlerini kaybetmiþti.
Ýleride duvar yýkýlýnca çocuklarým bu parayý bulsunlar ve evlerini yapMazlumun kaný yerde kalmadý. Gaddar bir zalimi öldürdü. Çünkü
sýnlar istemiþti. Ýþte yetimin kefili Hz. Allah'týr. Emretti, o duvarý yýkýlgörünür sebep unuttuðu kemerini o ama ihtiyarýn aldýðýný zannederek
maktan kurtardým. Ben bunlarý kendiliðimden yapmadým. Hikmet ve
öldürmesi idi. Aslýnda babasýný haksýz yere zulmederek öldüren bir
ibret sahibi kudret sahibi Hz. Allah'ýn iradesi ile yaptým. Olaylara
kiþiyi öldürmüþ ama bunun böyle olduðundan habersiz. Yani hak yerde
çýplak gözle görenler buradaki gizli adaleti göremezler. Eðer gayp
kalmaz. Bir gün adalet mutlaka tecelli eder. Bu olay Hz. Musa
alemi insanlara bildirilseydi, onlar bundan asla memnun olmazlardý.
zamanýnda onun þeriatý kuralarý içinde deðerlendirilmelidir. Bu olay
Zira bu durumda hayatta olmazdý. 30 yaþýnda öleceðini bilen bir genç
Ýslam þeriatýnda zuhur etse, bunun adalet tecellisi b öyle görünmez.
hiç okula gidip eðitim öðretim yapar mý. Ýleride ferdi veya toplumsal
Çünkü bu olay iþin aslýný bilerek yapýlmýþ bir olay deðildir. Hikmete
olaylarda öleceðini, öldüreceðini önceden bilen insanlar bu durumda
mebn (adaletin tecellisini simgeleyen bir kurgudur. Aslýnd amerak
nasýl yaþardý. Taht kavgalarý, iftiralar, iþlenerek orkunç günahlar insanedenler için sureyi kehifte Hz. Musa ile Hýzýr A.S.in çok ilginç bir olay
larý bu dünyada yaþatmazdý. Sureyi kehfin 60-80. ayetleri ile anlatýlan
vardýr. Oradan Kur'an'dan okumalýdýrlar. Kýsaca özetlersek faydalý olur
bu ilginç olaylara bu açýdan bakarak deðerlendirilmelidir.
sanýyorum. Detayý Kelif Suresindedir. (60-82. ayetler arasý)
(Sürecek)
Fikrettin ÇIPLAK
13
Bir Ýman Kahramaný Zübeyir Gündüzalp 2
Uzun ýsrarlar sonunda risaleyi okumaya baþlayýnca bitirme- Tefekkür
den býrakamaz ve dünyasý deðiþir. Dünyamýz
Artýk yolunu bulmuþtur.
Bütün aþk ve heyecanýný,gayeyi hayatýný nurlar ile hayatlandýracaktýr.
Satýrlarýn ötesinde bir an önce Bediüzzaman’ý görmek ve ona
ciddi manada yardýmcý olmaktýr…
Raþit Yücel
26 yaþýndadýr…
rasityü[email protected]
Nihayet üstadýmýzý görmek corumhakimiyet. net
ve elini öpmeye muvaffak olur.
Hýçkýra hýçkýra aðlar ve titrer.
Sora Bediüzzaman onu baðrýna basar ve daha
sonra yüzünü yýkamasýný emreder.
Memuriyetten istifa edip üstadýn yanýnda kalmayý arzu eder.
Bu isteðini Bediüzzaman’a söylediði zaman:
"Þimdi git, sonra seni yanýma alýrým" hitabýnda bulunur.
Zübeyir çoktan kendini nura feda etmeye hazýrlamýþtýr. Bu emelini hayatýnýn sonuna kadar muhafaza etmiþtir.
Afyon hapsi vesilesi ile kendini ihbar ederek
Cezaevine girmiþ, üstadýna hizmet etmiþtir.
Afyon müdafaasý bir þaheserdik.
"Sen de Bediüzzaman’ýn talebesi imiþsin sorusuna mukabil:
"Kabul buyururlarsa nur þakirdiyim " diyebilirim hitabýna karþýlýk Bediüzzaman, ayaða kalkarak:
" Bine bedeldir, bine bedeldir…"p
Hitabýnda bulunur.
(Sürecek)
Allah’ýn sonsuz rahmet
okyanusundan
Mevlana denizine
inen hikmet damlalarý
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
KAYA
G.BEY MH.CEMÝLBEY
1.SK.3/B-C-D GÖÐÜS
HASTANESÝ KARÞISI
224 08 14
OYA
GAZÝ CAD. NO:53/A (
VERGÝ DAÝRESÝ
KARÞISI ) 213 88 16
2.8963
2.8980
2.1135
2.1147
Gram
ALIÞ
88,63
SATIÞ
88.68
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6862
7 NÝSAN 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT
EDENLER
1-Orman Müdürlüðü’nde çalýþan Mehmet Ali
Uyar, Hacý Abdullah Uyar’ýn babalarý Mehmet Uyar.
2- Cemilbey Köyü’nden gelme Þehriye Korkut.
3- Karabürçek Köyü’nden gelme Mehmet Küçük.
4- Kavacýk Köyü’nden Dursun Bolat.
5- Teknik Ziraat’tan emekli Nihat Camkýran.
6- Acýpýnar Köyü’nden Mercan Þahan.
7- Emin Sakallý’nýn yengesi Hayriye Sakallý.
8- Hýmýroðlu Köyü’nden Mehmet Ýpek.
9- Buðdüz Köyü’nden gelme, Ahmet, Mehmet ve
Nazmi Yaðlý’nýn babalarý Mustafa Yaðlý.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
Çenesiz, ‘Anadolu’nun
Liderleri’ arasýnda
Enise Aðbal
Ece
Holding
Yönetim
Kurulu
Baþkaný Erdem Çenesiz, ‘Anadolu’nun
En Etkin 50 Ýþ Ýnsaný’ araþtýrmasýnda
yerini aldý.
Daha önce 3 kez
gerçekleþtirdiði araþtýrmayý yenileyen
Ekonomist Dergisi’nde Anadolu’nun
lider iþ insanlarýný
deðerlendiren jüri ilk
Erdem Çenesiz, etkin 50 iþ insaný arasýnda yer aldý.
sýrada Gaziantep’in
dev þirketi Sanko
Holding’in Yönetim
Kurulu Baþkaný Abdülkadir Konukoðlu’nu gösterirken,
Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
Erdem Çenesiz 42.
sýrada yerini aldý.
Çenesiz, 2013
yýlýnda yapýlan Anadolu’nun En Etkin
50 Ýþ Ýnsaný araþtýrmasýnda da 33. sýrada yer almýþtý.
3 aylýk enfalasyon zammý eritti
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan 2014
Mart ayý enflasyon rakamlarýna göre, Tüketici Fiyatlarý Endeksinin
yýlbaþýna göre yüzde
3,57 oranýnda artýþ gösterdiðini bildiren Demokrat
Eðitimciler
Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Üç aylýk enflasyon artýþý, memurun 2014 yýlý zammýný eritti" dedi.
‘ZAMLAR ENFLASYON ARTIÞININ
ÜZERÝNDE OLMALI’
Hükümetin imzalanan toplu sözleþmeye
dayalý olarak memurlara 2014 yýlý için toplam
175 TL brüt zam yaptýðýný hatýrlatan Örs, "Ýlk
üç aylýk enflasyon oraný
daha þimdiden kimi
memurlarýn yýllýk maaþ
zammýný yedi. Böyle
giderse Haziran ayýnda
tüm memurlarýn yýllýk
maaþ zammý enflasyon
karþýsýnda tamamen erimiþ olacak. Biz hükümetten memur maaþ
zamlarý, enflasyon artýþ
oranýnýn altýnda kalma-
sý durumunda, aradaki
farkýn maaþlara zam
olarak yansýtýlmasý yoluna gitmesini istiyoruz" diye konuþtu.
‘MAAÞLARIMIZ
ENFLASYON KARÞISINDA EZÝLMESÝN’
Hükümetin imzaladýðý toplu sözleþme
metnine göre 2014 yýlý
enflasyon artýþ oraný
her ne olursa olsun maaþlara ilave artýþ yapýlmayacaðýný kaydeden
Örs, þöyle dedi; "Hükümet 2014 yýlý için belli
bir yüzde oranýnda zam
yapýlmasý yerine sadece
brüt 175 TL taban aylýk
artýþý yapma yoluna gitmiþti. Bu durum ise maaþlara farklý oranlarda
artýþa sebep olmuþ ve
2014 yýlý için maaþ artýþ
oranlarý kadro unvan ve
dereceleri
itibariyle
yaklaþýk yüzde 1,50 ile
yüzde 7,70 Aralýðýnda
gerçekleþmiþti. 3 aylýk
enflasyonun yüzde 3,57
çýkmýþ olmasý, 2014 yýlý için bu orandan daha
düþük maaþ artýþý saðlanan çok sayýdaki kamu
personelinin maðduriyetine þimdiden sebep
oldu. Tüm memurlar
daha þimdiden ilerleyen
aylara iliþkin enflasyon
artýþý nedeniyle tedirginlikle beklenmeye
baþladý. Hükümetin yasal bir düzenleme ile bu
duruma karþý tedbir almasýný istiyoruz. 2014
yýlý ilk üç aylýk enflasyon artýþý karþýsýnda
memur ve emeklileri
daha þimdiden ezilmeye baþladý. Bu durumun
ilerleyen aylarda daha
da aðýrlaþacaðýndan
korkuyorlar. Biz hükümetten enflasyon karþýsýnda ezilen ve eriyen
bir ücret politikasý deðil
aksine enflasyonu ezen
bir maaþ artýþ politikasý
istiyoruz
‘EÐÝTÝMDE ÇÖZÜM BEKLEYEN
ACÝL KONULAR’
Öðretmenlere ve
eðitim
çalýþanlarýna
ödenen ücret ve gelir
daðýlýmýnda aldýðý pay,
sunduklarý hizmetin niteliðine uygun olmalýdýr. Fatih projesi gibi
onlarca yeni uygulama-
lar bir bir hayata geçiriliyor. Fakat öðretmenlerin performanslarýný
doðrudan etkileyen itibar, kariyer ve ekonomik sorunlar çözülmedikçe, gözünü 2023 hedeflerine dikmiþ Türkiye'nin eðitim ve öðretimde baþarýlý olabilmesi ve diðer alanlarda geliþmesi mümkün olamaz. Bu nedenle öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda Yükselme
Yönetmeliðinin maðdurlarý olan; lisansüstü
öðrenim görenler, uzman ve baþöðretmenlik
sýnavlarýna girme hakkýný elde edenler, yükselme sýnavýnda baraj
puanlarýný aþarak kontenjan engeline takýlan
eðitimcilerimizin sorunlarýnýn çözümü gerekiyor.
‘ÖÐRETMENÝN
EK GÖSTERGESÝ NE
ZAMAN 3600 OLACAK’
657 Sayýlý Devlet
Memurlarý Kanunu'nun
ilgili hükümleri gereðince kariyer meslek
gruplarýna
saðlanan
Nihat Örs
3600 ek göstergenin
öðretmenlerimiz içinde
uygulanmasýný istiyoruz. Eðitim sisteminin
bilimsel, nitelikli, demokratik, milli ve özgün bir form kazanmasý
için stratejik vizyon
planlarý yapan ve bir
kýsmýný uygulamaya
baþlayan Milli Eðitim
Bakanlýðýmýzýn bu vizyon ve projeksiyon hedeflerine ulaþmasý için
eðitim ordusunun ifade
ettiðim bu haklý ve
meþru taleplerine biran
önce karþýlýk vermesini
ve hayata geçirmesini
bekliyoruz."
Haber
Merkezi
söyledi.
Bu kapsamda geçmiþ yýllarda yoðun katýlýmlarla düzenledikleri
köy þenliðini yeniden organize edeceklerini, üniversitede okuyan ancak
maddi durumu iyi olmayan köylü gençlere öðrenim bursu temin edebilmesi konusunda da bir
dizi çalýþma yapacaklarýný anlatan Halil Kabadayý, hedeflerinin Çorum'un ve bölgenin en
önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan
Büyük Keþlik (Nesimi
Keþlik) Köyüne kalýcý
eserler býrakmak olduðunu sözlerine ekledi.
Mustafa Demirer
Danýþtay Genel Sekreteri Çorum eski
Valisi Hüseyin Poroy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’a taziye ziyaretinde bulundu.
Toptancýlar Sitesi’nde bulunan ÖZ-AK
Gýda’nýn merkezinde gerçekleþtirilen ziyarette AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile iþyeri sahibi Mehmet Özdoðan da ha-
zýr bulundu.
Cenaze törenine katýlamadýðý için üzgün olduðunu belirten Poroy, Kafkas'ýn Çorum’da bulunan baba evini ziyaret ederek
acýsýný derinden paylaþtýðýný söyledi.
Kafkas, Çorum’a gelerek kendisine taziye ziyaretinde bulunan Poroy’un ince davranýþýna teþekkür etti.
Çorum Eczacý
Odasý, eczacýlarýn
mesleki geliþimlerine
katký saðlamak ve
bilgi birikimlerini artýrmak amacýyla düzenlediði meslek içi
eðitim seminerlerine
devam ediyor.
Bu kapsamda
Eczacý Odasý tarafýndan organize edilen
‘Homeopatiye GiriþÝlaç Hazýrlama Teknikleri ile ilgili eðitim, geçtiðimiz Cuma
günü Çorum Eczacý
Odasý Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. Eczacýlarýn yoðun katýlým gösterdiði eðitim, Hacettepe
Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalý Öðretim
Üyeleri Doç Dr. Ý.
Ýrem Tatlý Çankaya
ve Uzm. Ecz. L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt tarafýndan verildi.
Bilginin en güçlü silah ve sermaye
olduðunu vurgulayan
Eczacý Odasý Genel
Sekreteri Ecz. Sönmez Çalýþkan, tekno-
loji ve bilginin hýzla
geliþtiði çaðýmýzda,
her mesleðin çaða
adapte olmasýnýn lüks
deðil artýk gereksinim olduðunu belirterek, dünyadaki týp ve
eczacýlýktaki son ge-
Amasya’da yaþayan polis memuru
Sadýk Demirtaþ, 1.5
yýl önce bir sergide
gördükten sonra merak saldýðý ahþap yakma ve daðlama sanatýný öðrenip hazýrladýðý tablolardan sergi
açtý.
22 yýllýk polis
memuru Çorum Ýskilipli Sadýk Demirtaþ,
“Eserlerimi mesaiden
arta kalan zamanlarda evimde hazýrladým. Özellikle de 2
metre geniþliðinde
1900’lü
yýllarýn
Amasyasýný anlatan
tabloya çok uðraþtým.
3 ayda tamamladýðým
bu tablonun üzerinde
1 milyonun üzerinde
nokta olduðunu tahmin ediyorum” dedi.
30 tablonun yer
aldýðý sergideki eserlerinin hat ve gravürlerden oluþtuðuna deðinen evli ve 2 çocuk
babasý Demirtaþ, bir
meslektaþýnýn da ken-
disinden sonra bu sanatý öðrenmeye baþladýðýný söyledi. Demirtaþ, serginin hazýrlanmasýna destek
olan ailesine ve
Amasya Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Osman Akbaþ’a teþekkür etti.
Beraberinde ahþap yakma ve daðlama sanatýna merakýyla bilinen vali yar-
Çorum Eczacý Odasý, meslek içi eðitim seminerini sürdürüyor.
Eczacýlar eðitimden memnun.
liþmelerin, eþ zamanlý olmasa da en kýsa
zamanda ülkemizdeki eczacýlýða adapte
edilmeye çalýþýldýðýný
söyledi.
Çalýþkan, eczacýlarýn mezun olduk-
tan sonraki mesleklerindeki geliþmelere
istinaden, bilgilerini
güncellemeleri amaçlý meslek içi eðitimlerin hýzlanarak artacaðýný söyledi.
Çorumlu polisin sergisi
Haber Merkezi
tin nikahlarýný kýyarak mutluluklarýna
ortak oldu.
Ýskilip Belediyesi Evlendirme Müdürlüðü’ne nikah törenin ardýndan Tahir
ve Göl çiftine ömür
boyu mutluluklar dileyen Çatma, genç
çiftle hatýra fotoðrafý
çektirdi. (ÝHA)
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma’nýn belediyedeki ilk icraatý nikah kýymak oldu.
Poroy’dan taziye ziyareti
Eczacýlar eðitimde
Baþkan Çatma’nýn ilk icraatý
Çorum’un Ýskilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma’nýn belediyedeki ilk icraatý
nikah kýymak oldu.
Ýskilip Belediye’sinde düzenlenen
devir teslim törenin
ardýndan Ahmet Tahir Ýnce ve Tugba Göl
çiftinin isteklerini
kýrmayan baþkan Recep Çatma, genç çif-
Danýþtay Genel Sekreteri Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy,
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’a taziye ziyaretinde bulundu.
Enise Aðbal
Nesimi Keþlik Köyü
Derneði'nde yeni yönetim
Alaca'ya baðlý Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme
Kültür Derneði'nde yeni
yönetim belirlendi.
Halil Kabadayý baþkanlýðýnda oluþturulan
yeni dernek yönetiminde
Sefa Akgöz, Gürsel Aygün, Çelebi Aygün ve Ali
Aygün görev aldý.
Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme Kültür Derneði
Baþkaný Halil Kabadayý,
dernek yönetimi olarak
önümüzdeki dönemde
köylüler arasýndaki birlik ve beraberliðin daha
pekiþtirilmesi amacýyla
önemli faaliyet ve çalýþmalarda bulunacaklarýný
www.corumhakimiyet.net
Amasya’da yaþayan polis memuru Sadýk Demirtaþ ahþap sergi açtý.
dýmcýsý Nevzat Sinan
ve diðer yetkililerle
birlikte Hazeranlar
Konaðý’nda açýlan
sergiyi dolaþan Vali
Ýbrahim Halil Çomaktekin, “Amasya’nýn 8 bin 500 yýllýk tarihiyle birçok
medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir kültür
þehri. Amasyamýzda
düzenlenen her türlü
kültürel ve sanatsal
faaliyetleri destekliyoruz. Bu sanatlarýn
gelecek kuþaklara aktarýlmasýný ve yaþatýlmasýný diliyorum.
Sergimiz sanatseverlerimize ve tüm
Amasya halkýna hayýrlý olsun” diye konuþtu.
Çomaktekin,
eserlerini beðendiði
Demirtaþ’ý tebrik etti.
(ÝHA)
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
15
CHP teþekkür turuna çýktý
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere,
CHP Belediye Baþkan
Adayý Kenan Nuhut,
seçilen Belediye Meclis Üyesi Adaylarý 30
Mart Yerel Seçimleri
sonrasýnda teþekkür ziyaretlerini sürdürdü.
Arasta ve Toptancýlar Sitesi'ni ziyaret
eden CHP heyeti, Çorum'da gerçekleþtirilen
demokrasi þöleni nedeniyle STK'lara ve esnafa teþekkür etti. CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
CHP heyeti Arasta esnafýný ziyaret etti.
Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin sadece Türkiye'ye deðil
tüm dünyaya örnek teþkil ettiðinin altýný çizerek, kýrmadan, incitme-
den, incinmeden geçirilen seçim sürecinde
sandýða giden tüm
hemþehrilerini caný gönülden kutladýklarýný,
Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin artarak devam edeceðine
inandýklarýný kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalýþmalarýna
hýz kesmeden devam
edeceklerini dile getiren Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas da, memleket
sevdasý ile Çorum'un
hakkettiði hizmetlere
ulaþabilmesi adýna oy
versin ya da vermesin
kimseyi ötekileþtirmeden gece gündüz demeden hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti. Haber Merkezi
Eðitim-Ýþ fidan dikti
Eðitim Ýþ Çorum Þubesi Üyeleri önceki gün fidan dikti.
Mustafa
Demirer
Eðitim
Ýþ
Çorum
Þubesi
Üyeleri önceki
gün fidan dikti.
Orman Ýþletme
Müdürlüðü'nün belirlediði
Ömerbey köyü civarýndaki alana
çam fidaný dikme
etkinliði gerçekleþtirildi.
Etkinliðe
sendika üyeleri ve
yakýnlarý katýlmýþtýr.
Haber Mer-
ÖGEM’den anlamlý etkinlik
kezi
Sendika üyeleri Ömerbey köyünde fidan dikti.
Enise Aðbal
CHP heyeti, Çorum'da gerçekleþtirilen demokrasi þöleni nedeniyle STK'lara ve esnafa teþekkür etti.
ÖÐ-DER þube baþkanlarý toplandý
Enise Aðbal
Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐDER) Þube Baþkanlarý Toplantýsý Ankara’da yapýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan toplantýya
ÖÐ-DER Çorum Þube Baþkaný Hüseyin
Balyüz de katýldý.
Teþkilat çalýþmalarýnýn deðerlendirdiði toplantýda ayrýca
eðitim, sosyal ve siyasi olaylara Milli
Görüþ açýsýndan bakýldý.
Toplantýda bir
konuþma yapan ÖÐDER Genel Baþkaný
Ýsmail Hakký Akkiraz, “Ülkemizde eðitim siyasetini belirleyen karar vericiler,
baþta Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül, Baþbakan R. Tayyip Erdoðan, Milli Eðitim
Bakaný Nabi Avcý olmak üzere "eðitim þekil deðil muhtevadýr"
gerçeðini
görerek
muhtevada köklü deðiþiklikler yapmak
zorundadýrlar. Bu deðiþim saðlanamaz ise
Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐ-DER) Þube Baþkanlarý Ankara’da toplandý.
Türkiye'nin geleceði
karanlýktýr. Þehvetleri
önceleyen bir muhteva ile Türkiye ancak
helak olmaya gider.
Eðitimde köklü
bir deðiþim yapýlmasý
halinde Milli Görüþün inançlý kadrolarýnýn gayretli çalýþmalarýyla, en yakýn zamanda Allah'ýn lütuf
ve yardýmýyla "Yaþa-
nabilir Bir Türkiye,
Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" kurulmuþ olacak
ve bütün insanlýk saadet bulacaktýr.” dedi.
Analiz’de STS’ye yoðun ilgi
Analiz Dergisi Dershaneleri'nin il genelinde yaptýðý STS (Seviye Tespit Sýnavý)'ye
yoðun ilgi gösterildi. Dershane binasýnda
gerçekleþtirilen sýnav öðrencilerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþti.
Analiz Dersanesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Üzel; " Öðrencilerin baþarýya odaklandýðýný görmek bizi mutlu ediyor. 2 yýl üst üste
SBS'de il birincisi çýkarmamýz bunda en büyük
etkendir. Günler önce sýnav kontenjanýn dolmasýný bunun göstergesi olarak ele alabiliriz. Yoðun ilgi bizi çok mutlu etti.
Sizin aracýlýðýnýz ile kontenjanýn dolmasýndan dolayý sýnav kaydýný alamadýðýmýz velilerimizden özür diliyoruz. Ýlgi gösteren bütün
hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz." Dedi.
Haber Merkezi
Öðrenci Geliþim
Etüt Eðitim Merkezi
(ÖGEM), Çorum Belediyesi iþbirliði ile
Ýpekli Evler Çoraklý
mevkiinde aðaç dikme etkinliði düzenledi.
ÖGEM Müdürü
Ümmügül Akseki,
Türkçe Öðretmeni
Ýrem Özbek , Ýngilizce
Öðretmeni Gamze Taþaðal, öðrenciler ve
velilerin katýldýðý aðaç
dikiminde fidanlar
toprakla buluþtu.
Etkinlikte öðrencilerle birlikte çeþitli
aðaçlar dikildiðini dile getiren Kurum Müdürü Akseki, öðrencilerin kendi emekleri
ile dikmiþ olduklarý
aðaçlar için büyük bir
mutluluk duyduklarýný ve aðaç dikmede
birbirleri ile yarýþtýklarýný ifade ederek
verdikleri emekten
dolayý herkese teþekkür etti.
Fidan dikiminden sonra öðrenciler
öðretmenleri ile birlikte çeþitli oyunlar
oynayarak doyasýya
eðlendiler.
Ýndirimli erken
kayýtta son gün 15 Nisan
Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi fidan dikti.
Aðaç dikiminde çok sayýda fidan toprakla buluþtu.
2013-2014 öðretim yýlýnda etüt merkezine çok talep olduðunu ve bu dönemin
öðrencilerin baþarý
düzeyini artýrarak öðrenciler için verimli
geçtiðini dile getiren
ÖGEM Müdürü Ümmügül Akseki, öðrenci velilerin etütte verilen eðitimden çok
memnun kaldýklarýný
kaydetti.
10 yýldýr verilen
kaliteli eðitim hizme-
tinin 11. yýlýnda da devam edeceðini dile
getiren Akseki, 2014 2015 eðitim öðretim
yýlý erken indirimli
kayýtlarýn 15 Nisan’da
sona ereceðini söyledi.
Devlet okullarýna
geçiþte kolaylýk
STS dershane binasýnda gerçekleþtirildi.
Analiz Dergisi Dershaneleri'nin il genelinde yaptýðý STS (Seviye Tespit Sýnavý)'ye yoðun ilgi gösterildi.
MEB, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda geçerli
olmak üzere özel okullarda
eðitim gören lise öðrencilerinin, puanla yerleþtirilen
devlet okullarýna geçiþlerinde kontenjan þartý aranmayacak.
Yürürlükteki Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðine göre, ortaöðretime yerleþtirme esas puanla öðrenci
alan liseler arasýndaki nakil
ve geçiþlerde yerleþtirme
puaný ve okulun açýk kontenjaný; yetenek sýnavýyla
öðrenci alan okullar arasýndaki nakiller ve geçiþlerde
ise açýk kontenjan ile öðren-
cinin geriye dönük sýnýflar
bazýndaki yýl sonu baþarý puaný esas alýnýyordu.
Herhangi bir puan kullanýlmaksýzýn öðrenci alan
liselerde ise nakil ve geçiþlerde öðrencinin ikametgah
adresi belirleyici oluyordu.
KONTEJAN ÞARTI
YOK
MEB tarafýndan yapýlan
yeni düzenlemeye göre, sadece 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda geçerli olmak
üzere özel liselerden devlet
liselerine nakil ve geçiþlerde, nakil olunacak okulun
taban puan þartýna baðlý olarak kontenjan þartý aranma-
yacak.
Ortaöðretim yönetmeliðine göre, nakil iþlemleri
için temmuz, aðustos, eylül
ve þubat aylarýnda haftada
bir, diðer aylarda ise ayda
bir kez baþvuru yapýlabiliyor. Deðiþiklikle, özel öðretim kurumlarýndan resmi
okullara geçmek isteyenler
için sadece bu eðitim öðretim yýlýnda zaman þartý aranmayacak.
Baþvuru ve onay iþlemleri il milli eðitim müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yürütülecek. Geçiþ ve
nakillerde kontenjan þartý dýþýndaki diðer nakil þartlarý
aranacak.(Haber Merkezi)
16 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Oðuzlar ÇPL’de okuma þenliði
Enise Aðbal
50. Kütüphaneler
Haftasý, Oðuzlar Çok
Programlý Lisesi'nde
çeþitli etkinliklerle
kutlandý. Etkinlikler
kapsamýnda ‘Okuma
Þenliði’
organize
edildi.
Bir hafta boyunca süren etkinlikte 5.
ders saatlerinde tüm
öðrenci, öðretmen ve
personel kitap okudu.
Etkinliðin son günü
Kütüphanecilik Kulübü Rehber Öðretmeni Ayþegül Hatýk
tarafýndan organize
edilen
programla
okul bahçesinde 1 saatlik toplu kitap okuma etkinliði yapýldý.
Programa Oðuzlar
Kaymakamý Ömer
Faruk Yýlmaz da katýldý.
Kitap okuma etkinliði sonunda kitap
okumanýn nedenlerine iliþkin bir konuþma yapan Edebiyat
Öðretmeni Bayram
Çetiner, þunlarý söyledi: “Ýnsan okumakla
kiþilik kazanýr, geçmiþ uygarlýklarý ve
kültürleri tanýr, onlarýn deneyimlerinden
yararlanarak yaþamýný düzenler. Okumakla her þeyden önce
sözcük daðarcýðýnýz
zenginleþir. Sözcük
bilgimiz ne kadar iyi
olursa bir eseri anlamak da o ölçüde kolaylaþýr. Sözcük daðarcýðýný geliþtirmenin tek yolu da okumaktýr. Okumakla sadece sözcüklerin ilk
anlamlarý deðil nüanslarý ve yan anlamlarý da öðrenilir. Bu
50. Kütüphaneler Haftasý, Oðuzlar Çok Programlý Lisesi'nde kutlandý.
Organizasyonun gerçekleþmesine katkýda bulunan
öðrencilere de çeþitli hediyeler verildi.
Bir hafta boyunca süren etkinlikte 5. ders saatlerinde
tüm öðrenci, öðretmen ve personel kitap okudu.
tür sözcükler anlatýma renk katar ve onu
zenginleþtirir. Günümüzde teknoloji ile
paralel olarak düþünce ürünleri de büyük
bir hýzla artmaktadýr.
Yeni sözcüklerin dile
girmesi, geliþmeleri
takip etmek ve bilgi
alýþveriþini hýzlandýrmak için okumaya ihtiyaç var. Az okuyan,
kelime daðarcýðý düþük olan kiþi duygu
ve düþüncelerini anlatmakta ve yorumlamakta güçlük çeker.
Okumak, etkili konuþma isteðini de
güçlendirir. Okumak
ayný zamanda yazma
alýþkanlýðý da kazandýrýr. Büyük yazarlar
dahi ilk eserlerini,
okuyup etkisinde kaldýklarý yazarlara öykünerek oluþturmuþlardýr. Okumak zihinsel çalýþmalarý geliþtirir, çevreye nesnel
bakmayý, olaylarý daha iyi anlamayý ve
yorumlamayý, çok
yönlü düþünmeyi ve
deðerlendirmeyi,
böylece kendimize ait
farklý yetenekleri açýða çýkarýr. Ýnsan kendini her yönüyle keþfeder. Mesleki alanda
yetkinliðe de baþlar.
Kýsacasý kitap hayatýn kendisidir.”
Okul Müdürü
Muzaffer Çelik, etkinliðe katýlan öðrenciler ve öðretmenler
baþta olmak olmak
üzere bütün personele
teþekkür etti. Organizasyonun gerçekleþmesine katkýda bulunan öðrencilere de
çeþitli hediyeler verildi.
Kargý’nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan devraldý.
Saltanat gibi muhtarlýk
Çorum’un Kargý ilçesi'ne baðlý Gümüþoluðu
Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, 30 yýldýr
köy muhtarlýðý görevini yürüten babasýndan görevi
devraldý.
Köyde çiftçilik yapan Bayram Alkan, 30 yýldýr
muhtar olan babasý 65 yaþýndaki Ýsmail Alkan’ýn
aday olmamasý üzerine adaylýðýný açýkladý. Seçimde
diðer aday Cengiz Çakal’a karþý yarýþan Bayram Alkan 50 seçmenden 29’unun oyunu alarak muhtar seçildi.
Genç yaþta muhtar olmanýn heyecanýný yaþayan ve babasý gibi uzun yýllar görev yapmak istediðini belirten Bayram Alkan, " Köyümüzde 6 dö-
‘MBSTS kaldýrýlmalý’
Türk Diyanet Vakýf Sen Þube Baþkayapýlan bu dayatma, 657 sayýlý Devlet
ný Mustafa Ünlü, MBSTS’nin kaldýrýlmasý
Memurlarý Kanunu`nun 72. maddesine
gerektiðini bildirdi.
aykýrý ve hiçbir kurumda eþi ve benzeri
olmayan uygulama olup, hukuki olmaBir kurumun geliþmiþlik düzeyinin,
dýðý gibi eziyet olarak algýlanmaktadýr.
çalýþanlarýnýn saygýnlýðý ve gördüðü itibarBu eziyet daha önce her il merkezinde
la ölçüldüðünü belirten Ünlü, baðlý olduðu
yapýlan sýnavlar, bu yýl 21 il merkezine
kuruma bazý eleþtirilerde bulundu. Ünlü,
alýnarak daha da arttýrýlmýþtýr.
yaptýðý açýklamada þöyle dedi; “Saygýn
kurum olmak amaç olarak belirtilmekte
Hizmetiçi Eðitim Kurslarý ile çödeðil, Kurumun sunduðu hizmet ile muhazümlenebilecek konularý bahane ederek
Mustafa Ünlü
taplarýna ve çalýþanlarýna saygý göstermekdayatma ile yapýlan MBSTSsýnavý kalle gerçekleþmektedir.
dýrýlmalýdýr. MBSTS (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personeli Ýçin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý) adý alKutlu Doðum Haftalarýnda mesaj olarak seçilen
‘Merhamet, Paylaþým, Kardeþlik ve insanlýk onuru’ tetýnda yapýlan bu dayatma, 657 sayýlý Devlet Memurlamalarýnýn iþlenmesi vatandaþa ne kadar etkili olduðurý Kanunu`nun 72. maddesine aykýrý ve hiçbir kurumnu bilemeyiz, lakin kurum çalýþan iliþkilerinde katký
da eþi ve benzeri olmayan uygulama olup, hukuki olsaðlayamadýðý yapýlan ankette kuruma olan güvenin
madýðý gibi eziyet olarak algýlanmaktadýr. Bu eziyet
yüzde 28 civarýnda çýkmasýndan anlaþýlmaktadýr.
daha önce her il merkezinde yapýlan sýnavlar, bu yýl 21
MBSTS (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personeli
il merkezine alýnarak daha da arttýrýlmýþtýr.” Haber
Ýçin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý) adý altýnda
Merkezi
'Aþk Bir Þey Deðildir' turnede
Hemþehrimiz tiyatro sanatçýsý ve
yazar Þahin Örgel'in yazdýðý, Bursa
Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen ve geçen sezondan beri Bursa'da
ve sahnelendiði tüm bölgelerde büyük
ilgi görerek kapalý giþe oynayan 'Aþk
Bir Þey Deðildir' adlý tiyatro oyunu 8-
9 Nisan'da Samsunlu izleyicilerle buluþtu. Oyun 11-12 Nisan'da Çorum
Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerin
huzuruna çýkacak.
Ali Volkan Çetinkaya'nýn yönettiði 'Aþk Bir Þey Deðildir' oyununun dekor tasarýmýný Ufuk Üsterman, kostüm
nemdir muhtarlýk yapan babamdan bayraðý devralmak gurur verici. Köyüm için güzel çalýþmalar yapýp, sorunlarýný çözmek için elimden gelen çabayý
göstereceðim’’ dedi.
Muhtarlýk görevini oðluna devreden Ýsmail
Alkan ise, gençlerin önünü açmak için aday olmadýðýný, oðluna elinden geldiðince yardým ederek destek olacaðýný belirtti.
Kargý Kaymakamlýðý’na mazbatasýný almak
için gelen Bayram Alkan, evraklarýný teslim ederek,
iþlemleri tamamlamasýnýn ardýndan mazbatasýný babasý Ýsmail Alkan’ýn elinden aldý. (ÝHA)
yeni
tasarýmýný Ceren Karahan, ýþýk tasarýmýný da Yüksel Aymaz üstleniyor. "Nihal" karakterini Ecehan Þarman Çetinkaya'nýn, "Tekin" karakterini de Ali
Volkan Çetinkaya'nýn canlandýrdýðý
oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesi ve www.mybilet.com'dan temin edilebiliyor. Haber Merkezi
Toprak San. Tic.
Ltd. Þti.
DUYURU
(Ç.HAK:821)
Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No: 46’da bulunan Yýldýz
Kiremit Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. ile Akkent Mah. Ýskilip Cad. No:
114 Adresinde bulunan Yeni Yýldýz Toprak San. ve Tic. Ltd. Þti’de
çalýþan elemanlarýmýzýn 16 ve 17.04.2014 Tarihlerinde iþ baþý
yapýlacak olup, Çorum-Ýlçe ve Köylerinde bulunan elemanlarýmýzýn
belirtilen günde iþyerlerimizde bulunmalarý duyurulur.
Hemþehrimiz tiyatro sanatçýsý ve yazar Þahin Örgel'in yazdýðý 'Aþk Bir Þey Deðildir' adlý oyun Samsun’dan sonra Çorum’da turneye çýkýyor.
Kaplýca þantiyesinde inceleme
Mustafa Demirer
MTA Genel Müdür
Yardýmcýsý Hayrullah
Daðýstan, Daire Baþkaný
Ýsmail Kara ve hemþehrimiz EÜAÞ Genel Müdürü Nurettin Kulalý ile
birlikte Ýskilip'te aralýksýz devam eden sýcak su
sondaj çalýþmalarýný incelemek üzere þantiye
alanýna geldi.
Heyeti Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
eski Belediye Baþkaný
Numan Sezer, AK Parti
Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi
Üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya, Belediye Meclis Üyeleri Murat
MTA yetkilileri Ýskilip’te sondaj çalýþmalarýný inceledi.
Önder, Ahmet Yapacak,
Mehmet Derici ve Halk
Bankasý Müdürü Ekrem
Kalkan karþýladý. MTA
Genel Müdür Yardýmcýsý
Hayrullah Daðýstan çalýþmada gelinen aþamalar hakkýnda Belediye
Baþkaný Recep Çatma'ya ayrýntýlý bilgi verdi.
Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
sondaj çalýþmalarýnýn
aralýksýz devam ettiðini,
çalýþmalara
belediye
olarak her türlü katkýyý
saðlayacaklarýný belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti.
Tel: 0 364 213 73 20-213 43 01 Fax: 0 364 213 91 59
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
17
Eti ünvanýný korudu
1. Küme U 19 liginde geçtiðimiz yýlda þampiyonluðu kazanan Eti Lisesi Gençlikspor bu yýlda
Çorum’u temsil etme hakký kazandý. U 16 kategorisinden baþlayarak þampiyonluk kazanan kadro bu
çýkýþýný U 19’da ikinci yýlda üst üste elde ederek sürdürdü. Son maçýnda Gençlerbirliði’ni tek golle 1-0
yenen Eti Lisesi þampiyonluk kupasýný galibiyetle aldý. Maç sonunda düzenlenen kupa törenine ise
ikinci olan Çorumspor ve dördüncü olan Çorum Belediyespor takýmlarýnýn temsilci göndermemesi
tepki çekti.
Üçüncü olan Gençlerbirliði’nin kupasýný ASKF Yönetim
Kurulu üyesi Halil Öztürk verdi
SAHA: 2 Nolu
HAKEMLER: Erdoðan Yandým, Mustafa
Eves, Abdullah Akkoyun.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Gazi, Hasret (Berkan), Okan, Seydi, Ercan, Satýlmýþ, Raif, Aykut (Cem), Taylan (Hamdican), Recai,
Umut.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Ertuðrul, Kerim
(Enes), Ahmet, Batuhan, Þaban, Ýsmail, Ýbrahim
(Cafer), Nebi, Emirhan, Arda, Hamza.
GOL: 60. dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor).
U 13’da gruplarda ikinci maçlar oynandý
190 Gençlik:
0 - Çorumspor : 3
SAHA:
2 Nolu Sentetik .
HAKEM: Mehmet Tuðluk .
1907 GENÇLÝKSPOR: Umut, Ba-
tuhan Sarý, Sefa, Kenan, Mustafa, Enes,
Emrah, Arda, Batuhan, Mesut, Samet,
Onur, Salim, Umut, Emirhan, Emre, Tuna, Ferdi.
ÇORUMSPOR : Ahmet, Berkehan,
Mert, Turan, N. Mert, Kenan, Burak, Þahin, Furkan, Emre, Bilal, Umut, Utkan,
Gazi, Alperen, Eren, Batuhan, Sefa.
KIRMIZI KART: 50. dak. Mert
(1907 Gençlikspor), Batuhan (Çorumspor).
GOLLER: 7. dak. Emre, 17. dak.
Burak, 33. dak. Bilal (Çorumspor).
Osmancýkspor: 0 - Gençlerbirliði: 2
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEM: Abdullah Akkoyun .
OSMANCIKSPOR: Ata, Burhan,
Ramazan, Emre, Ýbrahim, Burak, Emirhan, Recep, Aziz, Mert, Ayberk, Burak,
Yusuf, Erdel, Vuram, Hasan, Cemil .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Batuhan, Hüseyin, Ferhat, Memduh, Murathan, Okan, Hasan, Soner, Okancan,
Alihan, Yasin, Zafer, Alperen, Semih,
Arda, Melih, Mustafa.
GOLLER: 20. ve 25. dakikalarda
Soner (Gençlerbirliði).
Ulukavakspor: 0 - Alaca Belediye : 2
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEM: Erdoðan Yandým.
ULUKAVAKSPOR: Tolga, Orhan,
Sefa, Alper, Adem, Okan, Muhammet,
Barýþ, Ahmet, Ýbrahim, Kürþat, Ýsmet,
Fazlý, Muhammet, Mert, Ali, Enes .
ALACA BELEDÝYESPOR: Fýrat.
Okan, Üzeyir, Esat, Mehmet, Mikail,
Ozan, Kürþat, Eren, Ahmet, Mustafa,
Gencer, Yusuf, Abdullah, Y. Ökkeþ, M,
Eren, Doðan..
GOLLER: 45. dak. Eren, 59. dak.
Ahmet (Alaca Belediyespor).
Çorum Belediye: 8 - PTT Gençlik: 0
.
SAHA: 2 Nolu Sentetik
HAKEM:
met Avcý .
Tahsin Sa-
kan, Eren, Onat, Murat,
Mustafa, Eray, Caner, Muharrem, Berkant Daldal,
Berken Dülger, Tahsin.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Can, Ýbrahim,
PTT GENÇLÝKSPOR:
Hüseyin, Nurullan, Berkant,
Burak, Hamza, Ahmet Can,
Enes,
Muhammet,
Oðuzhan, Emirhan,
Ahmet, Gültekin, Fatih, Emir, Mücahit,
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
Mustafa,
Batuhan,
HAKEM: Serhat Sarkandý .
Mert.
ÇÝMENTOSPOR: Mehmet Ali,
GOLLER:
8. dak.
Emrecan, Mertcan, Mahmut, Mert,
Umur, Elvan, Mehmet Akif Marýn, Berkay, 9. dak. Eray,
34.
ve
46.
dakikalarda
Ömer, Arda, Kaan, Enes, Savaþ, Yasin,
Ali, Tufan, Kazým, Mehmet Akif Ýnce . Murat, 42. ve 58. dakiÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Bedirhan, kalarda Onat, 52. ve 57.
Ahmet, Ömer, Nafican, Nurican, Emre. dakikalarda
Tahsin
Gaffar, Semih, Tuðrul, Fazlýcan, Emre (Çorum Belediyespor).
Rýdvan, Berkay, Arda, Ha-
Çimentospor :1-Özel Ýdare:1
Koç, Abdurrahim, Mert, Kürþat, Bilge
Kaðan.
GOLLER: 8. dak. Fazlýcan (Ýl Özel
Ýdarespor), 59. dak. Arda (Çimentospor)).
Tedaþ Çorumgücü:0 - M. Sinan:10
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEM: Vuslat Ay.
TEDAÞ ÇORUMGÜCÜSPOR:
Samet, Hasan, Abdussamet, Abdulkadir, Ertan, Alper, Satýlmýþ, Mustafa,
Ömer, Özkan, Ergülü, Emircan, Emirhan, Eray, Adnan, Batuhan .
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Abdurrahman, Mahmut, Müca-
hit, Furkan, Aykan, Abdussamet, Emre,
Batuhan, Enes, Engincan, Tevfikcan,
Oðuzhan, Hamza, Seyit, Hakan, Yasin,
Furkan, Gücün, Emircan.
GOLLER: 5. ve 12. dakikalarda
Batuhan, 6. dak. Emre, 15. ve 44. dakikalarda Abdussamet, 20. dak. Enes, 33.
dak. Engincan, 42. dak. Mücahit, 47.
dak. Oðuzhan, 50. dak. Emircan (Mimar Siinan Gençlikspor).
Mimar Sinan Gençlikspor grubundaki ikinci maçýnýda kazanmayý baþardý
1. Küme U 19 Liginde mücadele sona erdi. Haftalar öncesinden
þampiyon ve kupa sahiplerinin belli olduðu
ligde son maçlar cumartesi günü oynandý. Eti
Lisesi Gençlikspor ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alýrken son maçýnda bu sezonki performansý ile dikkat çeken
Gençlerbirliði karþýsýnda tek golle maçý 1-0 kazanarak ligi galibiyetle
tamamladý.
Ligin son hafta
maçlarýnda ligden düþen
Çimentospor Ýl Özel
Ýdarespor ile 3-3 berabere kalarak lige puanla
veda ederken, dördüncü
olan Çorum Belediyespor ise son maçýnda He
Kültürspor ile 1-1 berabere kaldý ve ligi puanla
tamamladýlar,
Son haftayý maç
yapmadan geçiren Çorumspor ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Gençlerbirliði üçüncülük kupasýný alýrken dördüncülük kupasýda Çorum Belediyespor'un oldu. Eti
Lisesi Gençlikspor'un U
19 kadrosu U 16 kategorisinden baþlayarak U
17 ve son olarakta iki
sezondur U 19 liginde
þampiyonluðu kazanarak iyi bir ekip olduðunu
ortaya koydu. Maçlarýn
ardýndan düzenlenen törende sadece iki takýma
kupalarý
verilebildi.
Ýkinci olan Çorumspor
ve dördüncü olan Çorum Belediyespor kulüplerinin sporcu ve
temsilcisi bulunmadýðý
için maçýn ardýndan ku-
palar verilemedi.
Eti Lisesi Gençlikspor U 19 kategorisinde gruplarda Çorum'u temsil etmeye hak
kazandý.
2. Küme U 19 Liginde
ikinci maçlar oynandý
AlacaSAHA:Belediye:2 - Ulukavakspor: 0
Alaca Ýlçe .
HAKEMLER: Mahmut Selçok, Ömür Soytemiz,
Mevlüt Burak Çelik .
ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan, Atakan,
Mehmet, Taha (Fatih), Göktuð, Volkan, Samet, Muhammet (Osman), Sinan (Abdurrahman), Furkan, Seyit.
ULUKAVAKSPOR: A. Kadir, M. Seydi, Miraç,
Kahraman, E. Talip, H. Celal, Ýbrahim (Ömer), Musa (Ý.
Cihat), Ahmet Ak, Ünal, Ahmet Benli.
KIRMIZI KARTLAR: 37. dak. A. Kadir, 85. dak.
Ömer (Ulukavakspor).
GOLLER: 61. dak. Furkan, 72. dak. Sinan (Alaca
Belediyespor).
Osmancýk Bel: 2 - Ýskilip Belediye: 2
SAHA: Osmancýk Ýlçe .
HAKEMLER: Burak Þahinkara,
Arslan Iðnak .
Emre Alagöz,
OSMANCIK BELEDÝYESPOR:
Barýþ, Volkan,
Furkan, Ersin, Baki, Sinan, Eray, Abdulkadir, Kazým
(Sefa), Hamdi, Barýþ .
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Halil, Metin, Sefa
(Salih), Furkan, Turgut, M. Aydýn, Fatih, Mücahit, Uður,
Berk, Remzi .
GOLLER: 40. ve 43. dakikalarda Abdulkadir (Osmancýk Belediyespor), 45. ve 55. dakikalarda Berk (Ýskilip Belediyespor).
Ýskilip Belediyespor’dan
Recep Çatma’ya ziyaret
Ýlçemizi 2 yýldýr
Bölgesel Amatör Lig’de
temsil eden Ýskilip Belediyespor teknik direktörü Nihat Armutçu ve
futbolcularý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma’ya hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Baþkan
Çatma’ya yeni görevinde baþarýlar dileyen Nihat Armutçu, takýmýn
son durumu hakkýnda
da bilgiler verdi. Önlerinde son 3 maçlarýnýn
kaldýðýný aktaran Armutçu, Ýskilip Belediyespor’un ligde kalmasý
için yoðun bir çalýþma
temposu sergilediklerini
ifade ederek, baþta Kýrþehirspor maçý olmak
üzere 3 maç için destek
istedi.
Ýskilip Belediyespor’un yaþatýlabilmesi
için Ýskilip’in iþadamlarýna, esnaflarýna, bürokratlarýna ve seyircisine
büyük görev düþtüðünü
söyleyen Çatma, son
yýllarýn en büyük yatýrým projelerinin baþladýðý þu günlerde her þeyin
belediyeden beklenilmesinin doðru olmadýðýný ifade etti.
Baþkan Çatma ko-
nuþmasýnýn devamýnda,
tüm seyircilerin bilet
alarak Ýskilip Belediyespor’a destek çýkmasý
çaðrýsýnda bulunarak, “2
sezondur bütçe olarak
bizden çok üst düzeyde
olan takýmlara karþý sergilediðiniz onurlu mücadeleyi hep takdir ettim. Seçimde görev bize
nasip oldu. Bizde bundan sonra sizlere her türlü desteði vereceðimizden þüpheniz olmasýn.
Yalnýz burada sadece
Belediyemize deðil iþ
adamlarýmýza,esnaf ve
bürokratlarýmýza ve daha da önemlisi seyircimize büyük görev düþü-
yor. Gördüðüm kadarý
ile içeride oynadýðýmýz
her maç ortalama 10001500 seyircimiz hemþerimiz maça gelip takýmýmýza destek oluyor. Bu
çok sevindirici. Ancak
son yýllarýn en büyük
yatýrým projelerini baþlattýðýmýz þu günlerde
her þeyi sadece Belediyeden beklememek lazým.
Þimdi bende seyircimizden istirham ediyorum ; 1 liralýk destek
herkesin görevidir. Ýçeride oynanan 13 maçta
ortalama 1000-1500 TL
den 15.000 TL civarýnda
bir gelir saðlanabilir ki
bu da takýmýmýzýn
önemli bir eksiðini karþýlar. Yarýn ve ligin son
maçý ben dahil tüm Ýskilip’li hemþerilerimizi ve
spor severlerimizi bilet
alarak ve çay parasý vererek takýmýmýza destek
olmaya çaðýrýyorum. Bu
1 lira meselesi deðil takýmý sahiplenme meselesidir. Bu güne kadar
görev yapan yönetim
kurulunu , teknik heyet
ve sporcularý kutlar sezon sonu kümede kalan
ve gelecek sezonda güzel ilçemizin ismini Türkiye genelinde temsil
eden bir baþarý dilerim”
ifadelerini kullandý.
Þampiyon olan Eti Lisesi Gençlikspor’un kupasýný ASKF
Baþkaný Sefer Kurtaran verdi
Çorum Belediyespor: 1
HE Kültürspor
:1
SAHA : 2 Nolu.
HAKEMLER: Yunus
Müjde Arca
Dursun, Berkant Arman,
ÇORUM BELEDÝYESPOR:
Adil, Ömer, Uðurcan, Ahmet, Burak, Yavuz (Ergün), Abdurrahman (Hakan), Sefa, Berat, Emre, Yaþarcan (Ergün).
H.E.KÜLTÜRSPOR: Ali, Mustafa (Samet), Bünyamin (Onur), Esat, Murat, Yasin (Bilal), Kadir, Ahmet,
A.Can, Sefa, Sedat.
GOLLER: 3. dak. Sefa (H.E.Kültürspor), 32. dak.
Berat (Çorum Belediye)
Çimentospor:3 - Ýl Özel Ýdare: 3
SAHA: 1 Nolu.
HAKEMLER: Serhat Serkandý, Muharrem Bekleviç, Erkan Akyol.
ÇÝMENTOSPOR: Okan, Furkan, Serhat, Yavuz,
Mert, Nurullah (Kürþat), Niyazi, A.Kadir, Fatih, Metin,
Yusuf.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Onur, Emre, Bahattin,
Sefa, Emrahcan, Murat Baþýbüyük, Emre Karatay, Sadýk (Alperen), Mustafa, Kenan (Enes), Ýsa (Murat Yaþar)
GOLLER: 37. (penaltýdan) dak. Yusuf, 78. dak.
Fatih, 80. dak. Mert (Çimentospor), 39. dak. Sadýk, 54.
dak. Ýsa, 70. dak. Emre (Ýl Özel Ýdare)
2. Küme Büyüklerde
ikinci yarý baþladý
Mecitözüspor: 9 - Gençlerbirliði: 0
SAHA: Mecitözü Ýlçe .
HAKEMLER: Mehmet Zeki Sevim, Fatih Derviþoðlu, Furkan Alagöz .
MECÝTÖZÜSPOR: Samet, Mert (Halil Ýbrahim),
Ozan, Elvan, Erkan, Bektaþ, Bülent (Hasan), Mustafa
Çýðýr, Mustafa Özer, Ruhi, Aydýn, Gökhan.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Furkan, Arda,
Turan, Yunus, Þaban, Emirhan, Ýsmail, Abdulkerim,
Samet, Ahmet.
GOLLER: 3. ve 48. dakikalarda Gökhan, 28. 62.
ve 76. dakikalarda Ruhi, 34. dak. Mustafa Özer, 35.
dak. Erkan, 74. ve 75. dakikalarda Hasan (Mecitözüspor).
Kargýgücü: 4 - Düvenci Belediye: 1
SAHA: Osmancýk Ýlçe .
HAKEMLER: Hakan Kaya, Ömür Soytemiz, Ah-
met Kandemir .
KARGIGÜCÜSPOR: Kývanç (Tarýk), Murat, Hasan, Mustafa, Muhammet, Rýza, Murat Yaþar (Burak),
Ali, Bedirhan, Murat Akçay, Sertan, Tugay (Ýlhan).
DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR : ümit, Fuat, Adem,
Orhan (Mehmet), Hüseyin, Ömer, Ferdi, Adnan, Metin,
Talat, Özcan (Mücahit).
GOLLER: 14. ve 23. dakikalarda Murat Akçay,
57. dak. Murat Yaþar, 64. dak. Tugay (Kargýgücüspor),
88. dak. Hüseyin (Düvenci Belediyespor).
Oðuzlar Belediye:1 - HE Kültür: 8
SAHA: Oðuzlar Ýlçe .
HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Mustafa Eves,
Ýskilip Belediyespor futbolcular yeni Baþkan Recep Çatmayý ziyaretinde toplu halde
Baran Avcý .
OÐUZLAR BELEDÝYESPOR: Emre (Murat Buruk), Ýsmail, Aykut (Murat), Çetin, Osman, Furkan, Bilal, Tugay, Kürþat, Serhat, Atilla (Celalettin).
HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Mustafa (Ahmet), Kadir, Gökhan (Esat), Bünyamin, Yasin (Eyüp),
Murat, Emrah, Cem, Sefa, Vedat .
GOLLER: 5. dak. Osman (Oðuzlar Belediyespor),
22. ve 45. dakikalarda Kadir, 31. ve 43. dakikalarda
Mustafa, 52. dak. Vedat, 56. dak. Murat, 80. dak. Eyüp,
87. dak. Esat (HE Kültürspor).
Ulukavak takipte: 2-0
18 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHA: 1 Nolu .
HAKEMLER : Özkan Kaya, Serhat Sarkandý, Yu-
nus Dursun.
Çimentospor, Osmancýk’ý
son vuruþta devirdi: 3-2
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER : Emrah Okan, Mahmut Selçok, Doðan Metin.
ÇÝMENTOSPOR: Okan, Sedat Þahin, Yusuf, F. Metin, M. Caner, Hasan
Manici (Fatih), Zihni, Mert Can (Cemil), Yunus, Burak, Mutlu .
OSMANCIK BELEDÝYESPOR:
Ahmet, Yunus Emre (Emre), Eray (Yavuz), Abdulkadir, Mustafa, Selim.
KIRMIZI KART: 90+2, dak. Yavuz (Osmancýk Belediyespor).
GOLLER: 29. dak. Sedat Þahin,
84. dk. Zihni, 90+4. dak. F. Metin (Çimentospor), 60. dak. Mustafa, 87. dak.
Kamil (Osmancýk Belediyespor).
Sedat, Ersin, Mehmet, Kamil, Serdar,
1. Küme Final
Grubunda kendilerine
üst sýralarda yer bulmak isteyen iki taký-
mýn maçýnda Çimentospor ikinci galibiye-
Dokuyan’dan 12 sayý
Çorum Basketbolünün yetiþtirdiði en yetenekli isim olan ve halen Tofaþspor ile 1. ligde
mücadele eden Uður
Dokuyan hafta sonu oynanan Olin Edirne maçýnda attýðý 12 sayý ile
kariyerinin büyüklerdeki en baþarýlý maçýný çýkardý.
Cumartesi günü
Bursa’da oynanan maçta Tofaþspor, Olin Edirne takýmýný 126-67 yendi. Maçta 19 numaralý
formasýyla 21.43 dakika
süre olan Uður Dokuyan
maçý beþte dörtlük üç
sayýlýk atýþlarý ile 12 sayý ile tamamlarken dört
savunma ribaundu üç
asist, bir top kaybý ve iki
blok yaparak tamamladý.
Çorum 12 DABO
çalýþmalarýndan yetiþen
ve ardýndan da Tofaþspor’a transfer olan Uður
Uður Dokuyan antrenörü Yaþar Yýlmaz ile birlikte
Dokuyan deðiþik kateolarak devam ettiren
gorilerde 100’ün üzerinUður Dokuyan sporun
de milli takým formasýný
derslere engel olmadýðýgiydi. Lise ve Üniversiný gösteren en güzel örtesi öðrenimini burslu
nek.
tini Osmancýk Belediyespor’u son dakika
golüyle 3-2 yenerek
üç puanýn sahibi oldu.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsý oldukça
gergin geçti. Sakatlýklarýn çok fazla olduðu
maçýn ilk yarýsýný Çimentospor Sedat Þahit’in ayaðýndan bulduðu golle 1-0 önde
tamamladý.
Ýkinci yarýda baskýyý kuran Osmancýk
Belediyespor 60. dakikada Mustafa’nýn
kafasýndan bulduðu
golle maçta beraberliði yakaladý. Son dakikalar ise tam bir gol
düellosuna sahne oldu. 84. dakikada Çimentospor Zihni’nin
ayaðýndan skoru 2-1
yaparken bu golden
üç dakika sonra konuk
takým Kamil ile maçta
yeniden skoru eþitledi:
2-2. Maçýn uzatma dakikalarýnda son atakta
sað kanattan yapýlan
ortada arka direkte
boþ durumda F. Metin
topu Osmancýk Belediyespor aðlarýna göndererek baþlama vuruþunu yapmadan sahadan 3-2 galip ayrýlan
Çimentospor 7 puana
yükselirken Osmancýk
Belediyespor 10 puanda kaldý.
ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent , Selahattin (Samet), Hakverdi, Batuhan (Fatih),
Mahir, Þaban, Sefa, Tuncay (Cengiz).
OSMANCIKSPOR: Furkan Akyüz, Muhammet,
Emre, Mücahit (Talha), Furkan, Ekrem, Ensari (Sezer),
Serkan, Mahmut, Burak (Selçuk).
GOLLER: 23. dak. Tuncay, 86. dak Sefa (Ulukavakspor).
1. Küme Final Grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor sekizinci maçýnda yedinci galibiyeti Osmancýkspor’u 2-0 yenerek elde etti.
1 nolu sahada oynanan maça Ulukavakspor etkili
baþladý ve ilk yarýyý 23. dakikada Tuncay’ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti.
Ýkinci yarýda Osmancýkspor beraberlik için baský
kurdu ve etkili ataklar geliþtirdi. Bu ataklarda Ulukavakspor savunmasý rakibine gol izni vermedi.
Maçýn son dakikalarýnda gol için yüklenen Osmancýkspor savunmasýndaki boþluðu iyi deðerlendiren
Sefa maçý bitiren golü 86. dakikada attý.
Sahadan 2-0’lýk galibiyetle ayrýlan Ulukavakspor
21 puanla lider Alaca’yý takibini devam ettirirken Osmancýkspor ise 7 puanda kaldý.
Alaca, Eti’yi ilk yarýda geçti: 2-1
nan .
SAHA:
Mimar Si-
HAKEMLER
:
Gökhan Yumlu, Mahmut
Selçok, Barýþ Karakuþ .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Özkan (Gazi-
can), Satýlmýþ (Cem),
Okan, Seydi, Ercan, Sadýk (Berkan), Raif, Abdullah, Taylan, Recai,
Umut.
ALACA BELEDÝYESPOR: Emrah, Sezai,
Yusuf, Kerem, Bünyamin, Hüseyin, Serkan
(Volkan), Sinan (Muhammet), Ahmet, Ruhi Cihan
(Burak), Lokman.
GOLLER: 6. (penaltýdan) dak. Raif (Eti
Lisesi Gençlikspor), 12.
ve 41. dakikalarda Hüseyin (Alaca Belediyespor).
1. Küme Final Grubu lideri Alaca Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor deplasmanýnda
ilk dakikalarda maðlup
duruma düþmesine karþýn tecrübeli ismi Hüseyin’in attýðý iki golle rakibini 2-1 yenerek üç
puanýn sahibi oldu ve
son iki haftaya lider olarak girdi.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn henüz 6. dakikasýnda hakem Gökhan Yumlu tartýþmalý bir penaltý kararý
verirken atýþý kullanan
Raif topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne
geçirdi.
Golden sonra toparlanan Alaca Belediyespor 12. dakikada ceza sahasý dýþýndan kazandýðý frikik atýþýný Hüseyin kullandý yerden
köþeye gönderdiði topa
kaleci Özkan hamle yaptý ancak çýkartamayýnca
sarý kýrmýzýlý takým skoru 1-1 yaptý.
Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Alaca Belediyespor ataðýnda Hüseyin’in ikinci golüyle
Samsun Atakum’u kaleci
Serkan yarý finale taþýdý
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Özcan Genel, Erdoðan Yandým, Emre Alagöz .
ruk, Kürþat, Furkan, Oðuzhan Çavuþ,
Muhammet, Oðuzhan Devecioðlu .
KADIKÖYSPOR:
SAMSUN ATAKUM BELEDÝYESPOR: Sekan, Berkcan, Yakup, Er-
Mert, Doðan, Mete, Onur, Metehan, Fa-
doðan, Ahmet, Onur, Furkan, Baki, Hasan, Muhammet, Batuhan.
Çorum’da yapýlan U 17 grup birinciliðinde Samsun Atakum Belediyespor
kalecisi Serkan takýmýný elleri ve ayaklarýyla yarý final grubuna taþýdý.
Grup maçlarýný birinci olarak tamamlayan iki Samsun takýmý Atakum
Belediyespor ile Kadýköyspor takýmlarý
dün saat 12.00’de final maçýnda karþý
karþýya geldiler,
Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde
üstün oynayan Atakum Belediyespor iki
kez direklere takýldý ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda ise
maçta Kadýköyspor üstün oynadý. Atakum Belediyespor kalecisi bu ataklarda
yaptýðý kurtarýþlarla rakibine gol izni
vermedi.
Karþýlaþmanýn son dakikasýnda
maçýn hakemi penaltý kararý verdi ve
Kadýköyspor yarý final grubuna çok
yaklaþtý. Temlit penaltýsý olarak kullanýlan atýþda ilk vuruþu tokatlayan ikinci
hamlede rakibinin önüne atlayarak maçý
uzatmaya götüren isim olan kaleci Serkan bu baþarýsýný penaltý atýþlarýnda da
sürdürdü.
Uzatmalarda takýmlar gol bulamayýnca seri penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda yaptýðý kurtarýþlarla takýmýný inatle yarý final grubuna taþýyan
kaleci Serkan elleriyle yaptýðý kurtarýþlara birde penaltý atýþýný kullanarak topu
Kadýköyspor aðlarýna göndermeyi baþardý ve penaltýlarda rakibine 4-3 üstünlük saðlayan Atakum Belediyespor grup
birincisi olarak yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandý.
Maçýn kahramaný olan kaleci Serkan’ý arkadaþlarý omuzlara alarak tribündeki taraftarlarýna kadar götürdüler
ve büyük bir sevinç yaþadýlar.
SAMSUN
Atakum Belediye kalecisi Serkan baþarýsý ile takýmýný yarý finale taþýdý ve ardýndan
da arkadaþlarýnýn omuzlarýnda mutluluðu böyle yaþadý
devreyi konuk takým 2-1
önde tamamladý.
Ýkinci yarýda Eti Lisesi Gençlikspor’un beraberlik için baský kur-
duðu bölümlerde Alaca
Belediyespor savunmasý
rakibine gol izni vermedi ve maçý zorda olsa 21 kazanan Alaca Beledi-
yespor 21 puanla liderliðini sürdürdü. Eti Lisesi
ise bu maðlubiyetle dört
puanda kaldý.
Menajer Ýrfan
Bolat’dan tepki
Menajer Ýrfan Bolat, hakkýnda çýalýnmazsa lisanslarýnýzý fesh ederiz gikartýlan söylemlere ve suçlamalara sert
bi sözler söylenerek baský altýna alýnýtepki gösterdi ve ‘El insaf yahu’ dedi.
yorlar. Bu sözler futbol ahlakýna sýðmaz. Sefa Akýn Baþýbüyük’ün transfeBolat, mesleði gereði illeri gezerini kendilerinin yaptýðýný söyleyenlerek genç ve yetenekli futride kýnýyorum, Benim
bolcularý belirlediðini ve
sözleþmem elimde varsa
onlarýn büyük kulüplere
bu transferi yaptýðýný
transferine katký verdiðini
söyleyen baþka birisi bubelirterek ‘Çorum’da bu
yursun göstersin sözleþanlamda yaptýðýmýz çalýþmeyi.
kalar sonunda bazý duyduklarýmýz ve yaþadýklarýBen þunu açýk yümýz gerçekten bizleri çok
reklilikle söylüyorum,
üzmektedir.
Çorum’un dýþa açýlan kapýsý benim ve bu kapýda
Çorum’dan dýþarýya
sonuna kadar açýk olasporcu gönderilemezken
cak. Bundan kimsenin
bir çok futbolcunun önüþüphesi olmasýr. Bu eleþnü açtýk ve iyi yerlere geltirilerim yanýnda bu süre
melerine katkýda bulunzarfýnda bana yardýmcý
duk. Ancak hakkýmda yaolanlara çok teþekkür
kýlan acýmasýzca eleþtiriediyorum. Ben futbol toler, futbolcularý benden
punun döndüðü her yeruzaklaþtýrda çabalarýna bir
de olmaya devam edeceanlam veremiyorum.
ðim ve Çorum’da bunlar
Ýrfan Bolat’la sözleþarasýnda öncelikli iller
mesi olan antrenmanlarýarasýnda bulunuyor’ dedi.
Menajer Ýrfan Bolat
mýza çýkamaz, o imzalar
U 16 Final Grubu ilk maçý
Gençlerbirliði: 1 - Çorum Belediyespor:1
SAHA: 1 Nolu Ýlçe .
HAKEMLER: Burak Þahinkara,
Ercan Davarcýoðlu, Tarýk Bozkurt .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul,
Enes, Ahmet, Mehmet, Emin, Nebi, Ýbrahim, Sefa, Batuhan, Muhammet,
Hamza, Furkan, Rafet, Bekir, Ekrem,
Fatih, Yavuz, Oðuzhan .
ÇORUM BELEDÝYESPOR : Candoðan, Atakan, Dursun, Ercan, Mustafa,
Özkan, Fatih, Mustafa, Mert, Furkan,
Oðuz, Berkay, Alperen Sinan, Oðuzhan,
Ergün, Hakan, Alperen Karakuþ, Berkay.
KIRMIZI KART: 65. dak. Nebi
(Gençlerbirliði), 72. dak. Ergün (Çorum
Belediyespor)
GOLLER: 40. dak. Nebi (Gençlerbirliði). 68. dak. Ogün (Çorum Belediyespor).
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar
www.ilan.gov.tr’de
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
(Ç.HAK:332)
Satýlýk Taksitli
Bað Parselleri
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Bahabey Mahallesi 574 ada
no, 254 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 56.830,80
Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3148
ada no, 2 parsel no, Ulukavak
Mahallesindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Nilgün EK
Hüseyin kýzý
18/11/1976 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:814)
0 533 654 80 06
Küçük Sanayi Sitesi’nde
faaliyet gösteren OTO YIKAMA
firmasý devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0534 595 15 08
0 536 028 62 66-0 530 960 51 62
KÝRALIK DÜKKAN
Okuma Salonlarý - Fitness Spor
Merkezi ve Market olmaya elveriþli
Giriþ Kat 500 M2 - Alt Kat 500 m2
kiralýk dükkan. Ayrýca yazýhanesi
mevcuttur. Adres : Bahçelievler Mah.
Þenyurt Cad. 1.Sok. No:3/a
Tel : 213 58 56
Elemanlar Aranýyor Bayan Eleman
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli
bay-bayan tezgahtarlar alýnacaktýr.
Bay elemanlarýn (askerlikle iliþkisi olmayan)
Adres: Osmancýk Cad. No: 17/D
(Þehir Pastanesi Karþýsý) ÇORUM
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Aranýyor
Yuvam Hýrdavat-Boya-Dekorasyon
firmasýnda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen Bayan Sekreter alýnacaktýr.
Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sok.
No: 49 (Kültür Sitesi Arkasý)
Tel: 0 536 256 49 46
Elemanlar Alýnacaktýr
Firmamýzýn Çorum’da bulunan
13 adet asansörün bakým ve arýza
iþlerini yapacak deneyimli elemanlar
alýnacaktýr.
Yemek+SSK Maaþ
UÐURAL MOTORLU ARAÇLAR LTD. ÞTÝ.
FÝRMAMIZA BÜRO ÝÞLERÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR.
ADRES: KSS 91. SK NO:2/B ÇORUM
TEL : 0 364 234 84 59
TEL : 0312 394 1 394
CEP : 0538 768 4310
(Ç.HAK:687)
(Ç.HAK:662)
(Ç.HAK:477)
(Ç.HAK:794)
Not: Semazenimiz de mevcuttur.
PAPSÝ PÝZZA
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:717)
(Ç.HAK:803)
DEVREN SATILIK
OTO YIKAMA
GRUP KERVAN
Düðün ve Niþan gibi özel
programlarýnýzda tasavvuf
musikisi grubumuzla
hizmetinizdeyiz.
Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak
üzere lise mezunu bay eleman
alýnacaktýr.
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16
ÇORUM
Tel: 213 63 92
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
SATILIK ELEMAN ARANIYOR
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
ELEMANLAR
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve
marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti
Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
(Ç.HAK:675)
Ýnþaat malzemesi sektöründe
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay
muhasebe elemaný ve forklift
kullanabilen depo sorumlusu
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 212 24 47
Sedef Plastik
Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM
Tel: 0 507 177 76 06
ELEMAN ARANIYOR
Adres: Alaybey Sokak No: 14
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
Devren Satýlýk Market
ve Fatura Ödeme
Merkezi+Kontör
Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A
Fiyat: 15.000 TL
GSM: 0 535 663 33 35
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:383)
28 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu)
Elemanlar Aranýyor
Plastik geri dönüþüm iþinde çalýþtýrýlmak
üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel: 213 76 29
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý
Ustasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Efesebat Tarým Makinalarý
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7
Tel: 213 27 67
SATILIK
DÜKKAN
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
KÝRALIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesinde 89. Sok. No:
3’de bulunan 500 m2 içi yapýlý
dükkan kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 535 821 60 61
(Ç.HAK:787)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Kaleboðazý Mahallesi 112
ada no, 37 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 15.287,13
Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda
bulunan Garanti Bankasý arka
sokaðýndaki halen faal durumda olan
oto ve halý yýkama tesisi devren
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 972 40 86
ELEMAN ARANIYOR
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede
Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan
eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe
deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:790)
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
DEVREN SATILIK
OTO YIKAMA
(Ç.HAK:463)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13
ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve
Alibey Mahalle/Mevkiinde
bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 67.216,00
Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.20-10.30
***
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
KÝRALIK veya ELEMANLAR ARANIYOR
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:654)
22 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Gýda toptancýlýðý yapan firmamýzda
görevlendirilmek üzere
* B veya E sýnýfý ehliyeti olan
* Fiziksel engeli olmayan
* Sevkiyat konusunda tecrübeli
* Bay (askerlikle iliþkisi olmayan)
Mür. Tel: 0 544 597 95 63
(Ç.HAK:713)
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesislerinde
kullanýlmak üzere bardak su
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Elemanlar Aranýyor
ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ.
ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX : 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 77 57
(Ç.HAK:699)
21 NÝSAN
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:746)
Sýklýk Tabiat Parký yollarýna
beton parke taþý yapýlmasý
yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
Þirketimiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli makine boyacýsý
ve kaynakçýlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:754)
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Mobilya boyama atölyesinde
çalýþtýrýlmak üzere kalfa ve yetiþtirilmek
üzere çýrak alýnacaktýr.
ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:743)
ÇOGEP destekli ‘Gelecek
Çocuklarla Þekillenecek’
projesi hizmet alýmý iþi.
Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü
Lojistik Þube Müdürlüðü
Satýnalma Büro Amirliði
Saat: 10.30
***
ELEMAN ARANIYOR
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:789)
16 NÝSAN
Çorum Emniyet Müdürlüðü
(Ç.HAK:442)
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34 parsel’de
3 katlý betonarme karkas
olarak inþa edilmiþ binanýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saatg: 13.50-14.00
***
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:807)
Çorum Merkez Gülabibey
Mah. ada 2926, parsel 1’de
kayýtlý arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
420.000,00
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:816)
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:742)
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar mevkiinde
bulunan tarla vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
0 532 713 46 36-0 364 225 19 44
(Ç.HAK:793)
10 NÝSAN
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:802)
Osmancýk Tepeyolaltý Köyü
Havuzdan Damla Sulama
Tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mahallesi
Ýnönü Caddesi No: 167
Çorum
Saat: 14.00
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:670)
Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede
Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum
manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel
örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri
sahibinden taksitli satýlýktýr.
Peþinat : 3.000.00
36 Ay Taksitx350.00 : 12.600.00
Toplam : 15.600.00
Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal
Hizmetler Müdürlüðü
(Ç.HAK:824)
19 LN 217 plakalý, 2001
model, BMC marka
kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad.
No: 75 Kültür Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:780)
8 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:2559)
7 NÝSAN
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Temizlik malzemesi alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.30
***
19
ELEMAN
ARANIYOR
Banvit piliç pazarlamada çalýþtýrýlmak
üzere sektöründe deneyimli elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Mür. Tel: 212 29 26
Çorum Belediyespor lider provasýný yaptý
PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014
Tecrübeliler
kadroda
Kafile sabah 05.00’de yola çýkacak
Çorum Belediyespor’da yarýn Düzyurtspor ile
oynanacak maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör
Mustafa Altýndað kadroyu tamamen tecrübeli isimlerden kurdu.
Dün yapýlan taktik çalýþmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda Utku, Muhammet Zahid,
Osman Bodur, Nedim, Ýmam, Yakup, Eray, Okan,
Oðuzhan Yalçýn, Murat Akgül, Kývanç, Ender, A.
Buðra, Furkan, Emir, Gökhan, Mehmet Akif ve
Vedat.
Belediyespor’da maç kadrosu dün akþam lojmanda kampa girdi. Kafile sabah saat 05.00’de yola
çýktý. Öðlen saatlerinde kalacaðý Yalý Otel’e yerleþecek olan Çorum Belediyespor saat 16.00’da yapacaðý
ter idmaný ile hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç
Yarýn grup lideri Düzyurtspor ile deplasmanda
karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn
hazýrlýklarýný hafta sonu yaptýðý antrenmanlarla tamamladý. Cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan
antrenmana sakatlýðý devam eden Murathan dýþýnda tüm
futbolcular katýldýlar. Önceki gün yeni Teknik Direktör
olarak anlaþma saðlanan Mustafa Altýndað, ýsýnma
hareketlerinin ardýndan çift kale maç yaptýrarak futbolcularý biraz daha tanýmaya çalýþtý.
Yeni Teknik Direktör Mustafa Altýndað onbirini
belirlemeye çalýþýrken futbolcularýnda forma kapma
mücadelesi içinde olduklarý gözlendi. Her iki yarýda
farklý iki tertip oynatan Altýndað’ýn çift kale boyunca
antrenör Arif Ceylan ile bir araya gelerek görüþtüðü ve
futbolcular hakkýnda bilgi aldýðý gözlendi. Teknik
Direktör Mustafa Altýndað’ýn Düzyurtspor maçýnda
sahaya Utku, Osman, Nedim, Okan, Yakup, Oðuzhan
Yalçýn, Murat, M.Akif, Kývanç, Buðra, Emir onbiri ile
çýkmasý bekleniyor.
Dün öðlen saatlerinde yine Nazmi Avluca sahasýnda duran top ve þut çalýþmasý ile Düzyurtspor maçýnýn
hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor’da maç
kafilesi bu saba erken saatlerde Trabzon’a gitti. Kafile
akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.
Zirve iyice karýþtý
Hacettepespor’un Darýca’ya yenilmesi, Batman Petrol’un Manavgat
Evrenseki deplasmanýndan üç puanla dönmesi ve Erzurum’un evinde
kazanmasýyla þampiyonluk ve ilk beþ mücadelesi iyice kýzýþtý.
3. Lig 2. grupta 30. hafta maçlarý biri dýþýnda
tamamlandý. Lig ikincisi Hacettepespor’un Darýca
Gençlerbirliði’ne yenilmesi, Batman Petrol’un
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Liseler Judo’da beþ madalya
Ordu’da yapýlan Liseli Gençler
Judo grup birinciliðinde beþ sporcu
Türkiye Þampiyonasý biletini aldý. 2-4
Mart tarihleri arasýnda Ordu’da yapýlan
Liseli Gençler Türkiye Judo grup birincliðinde bayanlar 48 Kg’da Spor
Lisesi’nden Merve Taþ altýn madalya
kazanýrken, 52 Kg’a ayný okuldan
Senarur Ýçaðasý ikinci olarak gümüþ
madalyanýn sahibi oldu.
Erkekler 55 Kg’da Turizm
Otelcilik ve Meslek Lisesi öðrencisi
Çorumspor, Bartýn’da 20’la yýkýldý
Samet Marým, 60 Kg’da Bilge Kaan
Ticaret Meslek Lisesi’nden Hamza
Erköse ve +90 Kg’da Özel Pýnar
Anadolu Lisesi’nden Halil Ýbrahim Boz
üçüncü olarak bronz madalya
kazandýlar.
12 sporcu ile grup maçlarýna giden
Çorum takýmý beþ sporcuyla Türkiye
Þampiyonasýna
katýlma
hakký
kazandýlar. Liseli Gençler Türkiye Judo
Þampiyonasý 5-7 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun’da yapýlacak.
Çorumspor, Bartýnspor deplasmanýnda ilk yarýda Akýn Aktaþ , 74. dakikada ise
Kaan’ýn gollerine engel olamayýnca maçtan 2-0 maðlup ayrýldý. Rakibi Ýskilip
Belediyespor’un aldýðý galibiyetle kýrmýzý siyahlýlar ligin bitimine iki hafta ligde
kalma yolundaki umutlarýný oldukça azalttý.
Çorumspor, Bartýnspor deplasmanýnda her iki
yarýda yediði gollerle rakibine 2-0 maðlup oldu.
Kýrmýzý Siyahlýlar, Ýskilip Belediyespor’un galip
gelmesiyle son iki haftaya düþme yolunda tüm avantajlarýný kaybetti. Bartýn Atatürk Stadý'nda oynanan ve
Bartýnlý spor severlerin yüksek katýlýmý ile gerçekleþen
maçta Bartýnspor ilk dakikadan itibaren kontrollü bir
oyunu tercih etti. Zaman zaman tempoyu yükselten
Çorumspor, Bartýnspor kalesinde gol ararken, kaleci
Ayhan'ý geçemedi. Ýlk yarýnýn sonlarý yaklaþýrken golcü
isim Akýn Aktaþ'la 1-0 öne geçen Bartýnspor, soyunma
odasýna avantajlý girdi.
Ýkinci yarýya da kontrollü baþlayan Bartýnspor, 1-0
önde olmanýn avantajýyla oyunun temposunu düþürerek
rakibinin beraberlik arzusunu kýrdý. Sahada rakibine
kendini kabul ettiren Bartýnspor, 74. dakikada yine
golcü ismi Kaan'la farký 2'ye çýkardý. Bu dakikadan
sonra kontrolü tamamen ele geçiren Bartýnspor, rakibini kendi sahasýna kapattý ancak geliþtirdiði ataklardan
gol çýkaramadý ve maç 2-0 Bartýnspor'un üstünlüðüyle
Manavgat Evrenseki deplasmanýndan üç puanla dönmesi ve Erzurum’un evinde üç puan kazanmasýyla
grupta yarýþ iyice kýzýþtý.
Grupta altýncý sýrada bulunan Manavgat
Evrensekispor ile lider Düzyurtspor arasýndaki puan
frakýnýn beþ olmasý kalan dört haftada mücadelenin çok
daha zorlu geçeceðini gösteriyor. Çorum Belediyespor
yarýn Düzyurtspor deplasmanýnda alacaðý puanlarla
yakaladýðý avantajý iyi deðerlendirmek istiyor.
Manavgat Evrenseki- Batman Petrolspor
Erzurum B. Þehir - Sancaktepe Belediye
Maltepespor - Bursa Nilüferspor
Elazýð Belediyespor-Elibol Sandýklý
Çýksalýnspor - Balçova Belediyespor
68 Yeni Aksarayspor - Ünyespor
Orhangazispor - Sakaryaspor
Darýca Gençlerbirliði - Hacettepespor
Düzyurtspor - Çorum Belediyespor :
: 0-2
: 2-0
: 1-3
: 0-3
: 1-1
: 1-0
: 1-3
: 3-1
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Düzyurtspor
Batman Petrol
Hacettepespor
Çorum Belediye
Elibol Sandýklý
M. Evrenseki
Darýca Gençler
Erzurum B. Þ
Sancaktepe Bel
Bursa Nilüfer
Orhangazispor
Maltepespor
Yeni Aksaray
Sakaryaspor
Balçova Beledi
Çýksalýnspor
Ünyespor
29
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16
16
14
14
13
14
13
12
11
10
10
10
8
8
8
6
5
3
6
5
10
7
10
7
9
11
11
10
8
7
12
9
9
13
8
4
7
9
6
8
7
9
8
7
8
10
12
13
10
13
13
11
17
23
49
41
52
45
37
51
40
40
42
28
39
35
26
32
28
32
20
21
26
29
29
28
22
43
21
28
37
36
48
43
35
41
42
40
33
77
Gelecek hafta maç programý:
8 Nisan Salý:
Düzyurtspor - Çorum Belediyespor.
13 Nisan Pazar :
Çorum Belediyespor - Manavgat Evrenseki.
Sancaktepe Belediye - Orhangazispor.
Hacettepespor - Erzurum Büyük Þehir.
Bursa Nilüferspor - 68 Yeni Aksarayspor.
Ünyespor - Elazýð Belediyespor.
Sakaryaspor - Maltepespor.
Balçova Belediyespor - Darýca Gençlerbirliði.
Batman Petrolspor - Çýksalýnspor.
Elibol Sandýklýspor - Düzyurtspor.
Ýskilip, Kýrþehir önünde hayata döndü: 2-1
Ýskilip Belediyespor ligde kalma yolunda çok önemli maçta
grubun þampiyonluk adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor’u ilk
yarýsýný 1-1 biten maçýn 85. dakikasýnda Aydýn’ýn ayaðýndan
kazandýðý golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala rakibi
Çorumspor önünde üç puanlýk bir avantaj yakaladý. Mavi
beyazlýlarýn maçýn ardýndan galibiyet ve üç puan sevinci
görülmeye deðerdi.
STAD: Ýskilip Þehit
Mikail Kaya
HAKEMLER:
Semih Duran, Abdullah
Seyithanoðlu,
Hamdullah Gökmen.
Ý S K Ý L Ý P
BELEDÝYESPOR:
Ýbrahim, Salih Yaramýþ,
Maçýn son dakikalarýnda gelen gol sonrasýnda Ýskilip Belediyespor’lu futbolcularla büyük sevinç yaþandý
Ordu’da yapýlan grup maçlarýnda kürsüye çýkarak Türkiye Þampiyonasý’na katýlmaya hak kazanan Çorumlu sporcular antrenörleriyle birlikte toplu halde
Enes, Eray, Salih Saðýr,
Burak (77. dak. Mustafa
Uçar), Y.Emre (Dk. 46
Turgay), Eþref (77. dak.
Aydýn),
Muhammed
Thione, Sadýk, Mustafa
Veran.
Y E Þ Ý L
KIRÞEHÝRSPOR:
Serkan, Rýfat, H.Ahmet,
Oktay, Birkan (31. dak.
Bölgesel Amatör
Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden
Ýskilip
Belediyespor, grubun
þampiyonluk adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor
önünde maðlup duruma
düþmesine
karþýn
sahadan
2-1
galip
ayrýlarak ligin son iki
haftasýna ligde kalma
adýna büyük bir avantaj
saðladý.
Ýskilip Þehit Mikail
Kaya Stadý’nda oynanan
maçý ilçe kaymakamý,
yeni belediye baþkaný ve
meclis üyeleri ile 1000
kadar taraftar ile 50
kadar Yeþil Kýrþehirspor
taraftarý izledi.
Maça
konuk
Kýrþehirspor
etkili
baþladý. 20. dakikada
konuk takým hiç beklemediði anda golü
buldu. Yaklaþýk 35 metre
mesafeden
Rýfat
göðsüyle indirdiði topu
Gökhan), Ayaz, Ýbrahim,
Sinan, Rýdvan, Rýza (31.
dak. Selman), Yunus (75.
dak. Adama).
GOLLER: 20. dak.
Rýfat
(Yeþil
Kýrþehirspor), 30. dak.
Mustafa Veran, 85. dak.
Aydýn
(Ýskilip
Belediyespor).
aþýrtma bir vuruþla
Ýskilip kalesine gönderdi
ve önde olan kaleci
Ýbrahim’in üzerinden
topu aðlara göndererek
takýmýný 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra konuk
Yeþil Kýrþehirspor oyunun kontrolünü elinde
bulundurdu ve maçý
kopartacak pozisyonlardan
yararlanamadý
birinde ise direðe takýldý.
30. dakikada bu kez
Ýskilip Belediyespor beklemediði anda beraberlik
golünü buldu.
Savunmadan
Enes’in uzun topuna
ceza yayý üzerinde yükselen Mustafa Veran’ýn
kafa vuruþunda top
kalecinin üzerinden Yeyil
Kýrþehirspor aðlarýna
gitti ve maçta eþitlik saðlandý.
Bu golden sonra
konuk takým teknik
heyeti sahada etkili bir
görüntü veren iki ismini
oyundan alarak bir
anlamda maçýn gidiþatýný
deðiþtirdi. Ýlk yarýnýn
kalan
dakikalarýnda
maçta takýmlar üstünlük
kuramadý ve devre 1-1
berabere sonuçlandý.
Ýkinci yarýda maç
öncesi
hastalýðý
nedeniyle son anda
kadrodan
çýkartýlan
Turgay riske edildi ve
oyuna alýndý. Tecrübeli
futbolcu
savunmanýn
önünde baþarýlý bir performans gösterdi ve
oyunu kontrol etmesini
saðladý.
54
53
52
49
49
49
48
47
44
40
38
37
36
33
33
31
23
13
Kýrþehirspor ’un
doldur
boþaltlarý
karþýsýnda savunmada
baþarýlý bir görüntü veren
Ýskilip Belediyespor rakibine gol izni vermedi.
Son bölümde kontratak
futbolu için iki genç
forvet Mustafa Uçar ile
Aydýn’ý oyuna alan
Ýskilip
Belediyespor
kenar yönetimi maçýn 85.
dakikasýnda
bunun
karþýlýðýný aldý.
Sol kanattan topla
ceza sahasýna giren
Aydýn uzak kaleye yerden düzgün bir vuruþla
topu Yeþil Kýrþehirspor
aðlarýna
göndererek
takýmýný zorlu rakibi
önünde 2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümde konuk
takýmýn beraberlik çabasý
sonuç vermeyince Ýskilip
Belediyespor sahadan 21 galibiyet ve üç puanla
ayrýlarak ligde son iki
haftaya rakibi Çorumspor’un üç puan önünde
büyük avantaja sahip
olarak giriyor. Maç
sonunda
Ýskilip
Belediyespor’da futbolcular ve tribündeki
taraftarlar büyük sevinc
yaþadýlar.
Savunmanýn baþarýlý ismi Enes bir rakip ataðý engellemeye çalýþýrken
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
17 517 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content