close

Enter

Log in using OpenID

AKFEN Tahvil Talep Formu

embedDownload
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
60.000.000.-TL Nominal Değerli ,3 Yıl Vadeli, 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Tahvillerin
Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
T ALEP FORMU
YATIRIMCI
Gerçek Kişiler
BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adı*
:
İkinci Adı*
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
:
Telefon
:
Kurum Ünvanı*
:
E-posta
Vergi Numarası
:
Tüzel Kişiler
:
@
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki Hesap No : ………………………………………………………………..
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
Cep
Telefonu* :
*Acil durumlar için mutlaka doldurulmalıdır.
Minimum 1.000 (1.000.-TL nominal) adet tahvil talebinde bulunulabilir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır.
TALEP EDİLEN TAHVİL ADEDİ (Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar)
Başvurulan Tahvil Adedi
:
adet
Kabul Edilecek Asgari Tahvil Adedi*
:
adet
(*Minimum talep 1.000 adet olup, doldurulması zorunlu değildir)
İmza :
Tarih :
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
ÖDEME SEÇENEKLERİ* ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet
Blokesi
Nakit ve/veya
Hesaben
Döviz
Blokesi
*Yatırımcılar ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarları
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarları
Birden fazla döviz cinsinden blokaj olması durumunda dövizlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1, 2, veya 3 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
Birden fazla kıymetin blokaja konu olması durumunda kıymetlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1, 2, veya 3 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
ABD Doları
Likit Fon:
:
…………….
…………….
Kıymet Tanımı
:
TL
TL
Bozdurma Sırası
:
:
…………………………………………
Euro
:
Bozdurma Sırası
TL DİBS
:
Kıymet Tanımı
:
Bozdurma Sırası
:
…………….
…………….
TL
:
TL
…………………………………………
İngiliz Sterlini
Bozdurma Sırası
:
TL
:
Bu Formda Yer Alan Talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.akfen.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr internet sitelerinde 02.12.2014 tarihinde İlan Edilen Sermaye Piyasası Aracı
Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Özet'teki ve 03.01.2014 tarihinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanındaki Bilgileri Okuyarak ve Okuduğum Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek Yapmaktayım. Bu Formu
İmzalamakla, SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU'NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI'NDA Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve
Taahhüt Ederim.
TAHVİLİN TESLİMİ İLE KARŞILANMAYAN TALEPLERİN BEDEL İADESİ BİLGİLERİ (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
İade Edilecek Türk Lirası'nın Aktarılacağı*
Aracı Kurum/Banka/Takasbank
:
Şube No/Aracı Kurum Kodu
:
Hesap No*
:
IBAN
:
Alıcının Adı Soyadı
:
Tahvilin Aktarılacağı
Aracı Kurum/Banka/Takasbank
Şube/Aracı Kurumun Kodu
Hesap No / Fon Kodu
MKK Sicil No
Alıcının Adı Soyadı
:
:
:
:
:
*İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda tarafıma bilgi verilmiştir.
Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN'ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN'ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ettiğimi kabul ettiğimi beyan ederim.
TL İademi/Tahvillerimi Oyak Yatırım'daki hesabıma aktarınız
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Parasal Tutar (Min. 1.000 TL - Talep Aralıkları 1 TL ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Aracı Kurum Kodu
: OYA
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık
net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir
tarafından imzalanmış yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content