close

Enter

Log in using OpenID

31 mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide

embedDownload
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR ....................................................................................................................
1-2
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI .........................................................................................................
3
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .....................................................................
4
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI ............................................................................
5
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI .............................................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR ..................................................
7-47
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ....................................................
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .......................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ............................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR ........................................................................................................
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN İŞ ORTAKLIKLARI ......................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .............................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR ..................................................
STOKLAR ...................................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ............................................................................
ŞEREFİYE ...................................................................................................................................
BORÇLANMALAR ....................................................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .............................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR ..............................
BORÇ KARŞILIKLARI ..............................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ..............................................................................
ÖZKAYNAKLAR .......................................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR/GİDERLER .........................................................
FİNANSMAN GELİR/GİDERLERİ ...........................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .........................................................................................
TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .......
PAY BAŞINA KAZANÇ ............................................................................................................
NAKİT AKIM TABLOSUNA İLİŞKİN EK BİLGİLER ............................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ....................................................................
7-12
13-15
16-19
20
20-21
21-23
24
25
25
26
26
27
27-28
29-31
31-32
32
33
34-35
36
36
37
38-39
40-45
45
46
47
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
31 Mart 2014
(*)
EUR’000
31 Mart 2014 31 Mart 2014 31 Aralık 2013
(*)
USD’000
Bin TL
Bin TL
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflar
- İlişkili olmayan taraflar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Türev araçlar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
4
7
7
7
8
3.101.037
2.628.757
285.913
2.342.844
289.317
15.947
2.461.846
514.632
4.258.579
3.610.010
392.638
3.217.372
397.312
21.899
3.380.794
706.731
9.325.437
7.905.199
859.799
7.045.400
870.033
47.955
7.403.262
1.547.600
8.897.078
8.167.354
503.779
7.663.575
868.437
47.279
6.540.179
1.286.757
13.181
18.101
39.637
49.983
9.024.717
12.393.426
27.139.123
25.857.067
5
64.845
89.051
195.003
214.657
6
7
7
7
8
3.296.071
100.997
100.997
288.550
28.055
5.157.463
484.309
968.179
509.249
347.760
4.526.416
138.696
138.696
396.259
38.528
7.082.620
665.090
1.329.577
699.339
477.571
9.911.945
303.717
303.717
867.729
84.368
15.509.522
1.456.415
2.911.508
1.531.413
1.045.784
10.050.786
326.011
326.011
870.881
19.389
84.565
14.875.039
1.364.779
2.909.169
1.233.434
984.183
Toplam duran varlıklar
11.245.478
15.443.147
33.817.404
32.932.893
Toplam varlıklar
20.270.195
27.836.573
60.956.527
58.789.960
9
17
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
İş Ortaklıkları
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflar
- İlişkili olmayan taraflar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Türev araçlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
10
11
12
14
17
(*) Euro (“EUR”) ve ABD Doları (“USD”) tutarları, Türk Lirası (“TL”) tutarları üzerinden 31 Mart 2014 tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) EUR ve USD resmi alış kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem
özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir (Not 2.1.3).
1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, 12 Mayıs 2014 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına CFO (Finans Başkanı) Ahmet F. Ashaboğlu ve
Muhasebe Direktörü Emine Alangoya tarafından imzalanmıştır.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
31 Mart 2014
(*)
EUR’000
31 Mart 2014 31 Mart 2014
(*)
USD’000
Bin TL
31 Aralık 2013
Bin TL
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflar
- İlişkili olmayan taraflar
Diğer borçlar
Türev araçlar
Dönem karı vergi yükümlülükleri
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
13
13
7
7
7
1.078.616
932.970
3.110.667
153.380
2.957.287
562.215
4.661
15.004
340.936
698.595
1.481.238
1.281.226
4.271.804
210.633
4.061.171
772.076
6.401
20.604
468.200
959.362
3.243.614
2.805.628
9.354.397
461.244
8.893.153
1.690.692
14.018
45.119
1.025.264
2.100.807
2.197.243
2.494.843
9.978.208
850.864
9.127.344
1.844.381
21.770
43.859
904.568
1.690.804
1.307
1.794
3.929
6.744
6.744.971
9.262.705
20.283.468
19.182.420
13
4.313.051
19.698
5.923.010
27.051
12.970.208
59.237
12.388.597
51.180
15
16
14
17
131.845
35.340
114.527
62.327
181.060
48.532
157.277
85.592
396.485
106.275
344.405
187.429
376.816
109.006
324.408
166.940
4.676.788
6.422.522
14.064.039
13.416.947
11.421.759
15.685.227
34.347.507
32.599.367
18
18
843.275
321.657
1.158.050
441.724
2.535.898
967.288
2.535.898
967.288
18
1.164.932
3.088
1.599.774
4.241
3.503.186
9.286
3.503.186
9.286
14
16
17
Satış amaçlı elde tutulan yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler:
Uzun vadeli borçlanmalar
Türev araçlar
Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Sermaye toplamı
Pay senedi ihraç primleri
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelir/giderler
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelir/giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
18
(671)
(921)
(2.017)
18
18
(18.206)
792.473
4.060.982
186.919
(25.002)
1.088.283
5.576.850
256.691
(54.750)
2.383.124
12.212.186
562.103
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Kontrol gücü olmayan paylar
6.189.517
2.658.919
8.499.916
3.651.430
18.613.118
7.995.902
18.035.018
8.155.575
Toplam özkaynaklar
8.848.436
12.151.346
26.609.020
26.190.593
20.270.195
27.836.573
60.956.527
58.789.960
Toplam kaynaklar
Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler
186
(72.950)
2.375.553
9.540.044
2.679.713
22
(*) EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden 31 Mart 2014 tarihindeki TCMB EUR ve USD resmi alış kurları
kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir (Not 2.1.3).
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
2
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(2)
Yeniden
düzenlenmiş
31 Mart 2014
(1)
EUR’000
31 Mart 2014
(1)
USD’000
31 Mart 2014
Bin TL
31 Mart 2013
Bin TL
5.146.037
20.162
7.049.646
27.620
15.621.311
61.203
13.504.933
57.751
5.166.199
7.077.266
15.682.514
13.562.684
Satışların maliyeti (-)
Finans sektörü faaliyetleri maliyetleri (-)
(4.563.089)
(12.878)
(6.251.055)
(17.642)
(13.851.712)
(39.092)
(12.123.358)
(36.686)
Maliyetler
(4.575.967)
(6.268.697)
(13.890.804)
(12.160.044)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar
582.948
7.284
798.591
9.978
1.769.599
22.111
1.381.575
21.065
Brüt kar
590.232
808.569
1.791.710
1.402.640
(329.505)
(212.735)
(17.282)
122.451
(104.460)
(730.151)
(471.400)
(38.295)
271.339
(231.474)
(623.525)
(407.871)
(31.090)
180.361
(222.237)
Notlar
Satış gelirleri
Finans sektörü faaliyetleri gelirleri
Gelirler
3
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
19
19
(240.529)
(155.291)
(12.615)
89.386
(76.253)
İş Ortaklıkları’nın kar/zararındaki paylar
6
104.156
142.686
316.177
356.865
Esas faaliyet karı
3
299.086
409.724
907.906
655.143
2.646
(523)
3.625
(716)
8.033
(1.587)
7.950
(277)
301.209
412.633
914.352
662.816
20
20
304.880
(370.496)
417.661
(507.549)
925.494
(1.124.678)
495.024
(539.206)
3
235.593
322.745
715.168
618.634
14
14
77.527
(19.934)
97.461
106.206
(27.308)
133.514
235.342
(60.511)
295.853
40.446
(69.253)
109.699
3
313.120
428.951
950.510
659.080
127.951
185.169
175.282
253.669
388.407
562.103
207.193
451.887
0,222
0,178
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelir/(gideri) öncesi
faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar
Vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri (-)
- Ertelenmiş vergi geliri
Net dönem karı
Net dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Pay başına kazanç (Kr)
24
(1) EUR ve USD tutarlar, TL tutarlar üzerinden 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait ortalama TCMB EUR
ve USD alış kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir
(Not 2.1.3).
(2) SPK’nın yayımlamış olduğu Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum kapsamında önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yeniden düzenlemenin etkileri Not 2.1.2 içerisinde sunulmuştur.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Mart 2014
(*)
EUR’000
Net dönem karı
31 Mart 2014 31 Mart 2014 31 Mart 2013
(*)
USD’000
Bin TL
Bin TL
313.120
428.951
950.510
659.080
-
-
-
107
107
(2.823)
565
(2.258)
(3.867)
774
(3.093)
(8.568)
1.714
(6.854)
-
298
(15)
283
408
(20)
388
905
(45)
860
503
(25)
478
(10.667)
2.385
(8.282)
(14.613)
3.268
(11.345)
(32.382)
7.241
(25.141)
14.286
(2.263)
12.023
8.376
11.470
25.420
(43.905)
9.309
20.628
(57.469)
Diğer kapsamlı gelir:
Kar/zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:
Duran varlıklar değer artış fonu
Vergi etkisi
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazanç/kayıpları
Yeniden ölçüm kazanç/kayıpları
Vergi etkisi
Kar/zararda yeniden sınıflandırılacaklar:
Finansal varlıklar değer artış fonu
Finansal varlık değer artış/azalışları
Vergi etkisi
Finansal riskten korunma fonu
Finansal riskten korunma karları/zararları
Vergi etkisi
Yabancı para çevrim farkları
İş Ortaklıkları’nın diğer kapsamlı
gelir/giderlerinden paylar
6.795
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)
4.914
6.729
14.913
(88.766)
Toplam kapsamlı gelir
318.034
435.680
965.423
570.314
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
127.594
190.440
174.793
260.887
387.323
578.100
179.597
390.717
(*) EUR ve USD tutarlar, TL tutarlar üzerinden 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait ortalama TCMB EUR
ve USD alış kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir
(Not 2.1.3).
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye
Pay
Sermaye senedi
Ödenmiş düzeltme
ihraç
Sermaye farkları primleri
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler
Transferler
Dağıtılan temettüler
Toplam kapsamlı gelir
2.535.898
23.913
(25.187)
(1.293)
-
-
-
31 Mart 2013 itibariyle bakiyeler
2.535.898 967.288
9.286
22.620
1 Ocak 2014 itibariyle bakiyeler
2.535.898 967.288
9.286
-
2.535.898 967.288
Transferler
Sermaye arttırımları
Dağıtılan temettüler
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2014 itibariyle bakiyeler
-
967.288 9.286
Kar/zararda
Kar/zararda
yeniden
yeniden
sınıflanmayacak
sınıflanacak
Duran Aktüeryal Yabancı Finansal Finansal
Kardan
varlıklar
kayıp/
para
riskten varlıklar
ayrılan
değer
kazanç çevrim korunma
değer kısıtlanmış
artış fonu
fonu farkları
fonu artış fonu
yedekler
-
106.344 (306.903)
521.913 2.336.332
(97.996)
Birikmiş karlar
Net
dönem
karı
2.324.150 7.792.918
(9.892)
47.841
(25.187)
96.452
(259.062)
423.917
2.336.332
28.360
(28.174)
289.326
(343.025)
(19.251)
2.375.553 2.679.713
-
683
(2.886)
17.860
10.094
9.286
29.043
(31.060)
307.186
(332.931)
(9.754)
(29.005)
- (2.324.150) 2.324.150
- 451.887
170
Kontrol
gücü
olmayan
Toplam
paylar özkaynaklar
16.285.952 7.975.305 24.261.257
390.717
(338.868)
179.597
(338.868)
570.314
16.676.669
7.816.034
24.492.703
9.540.044
18.035.018
8.155.575
26.190.593
7.571 (2.679.713) 2.672.142
- 562.103
-
578.100
2.383.124
451.887 10.117.238
562.103 12.212.186
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
Geçmiş
Ana
yıllar ortaklığa ait
karları özkaynaklar
60.745
(607.741)
387.323
18.613.118 7.995.902
60.745
(607.741)
965.423
26.609.020
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(2)
Yeniden
düzenlenmiş
Notlar
31 Mart 2014
(1)
EUR’000
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları:
Net dönem karı
31 Mart 2014 31 Mart 2014
(1)
USD’000
Bin TL
313.120
428.951
(77.527)
(104.156)
72.271
(4.447)
76.562
46.921
39.127
1.583
44.729
(21.597)
(2.123)
384.463
(106.206)
(142.686)
99.003
(6.092)
104.884
64.278
53.601
2.169
61.274
(29.586)
(2.909)
526.681
(235.342)
(316.177)
219.380
(13.500)
232.413
142.433
118.774
4.806
135.778
(65.559)
(6.446)
1.167.070
(40.446)
(356.865)
189.769
209.546
38.274
48.935
35.022
(29.895)
(1.473)
751.947
(503.519)
(17.217)
(689.780)
(23.586)
(1.528.483)
(52.264)
(915.444)
(78.800)
İşletme faaliyetlerine ilişkin toplam nakit akışı
(136.273)
(186.685)
(413.677)
(242.297)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
3
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları
Finansal yatırımların satışı ve itfası
Finansal yatırımların elde edinimi ve sermaye katılımları
(283.437)
33.107
(10.363)
(388.285)
45.354
(14.196)
(860.400)
100.500
(31.457)
(667.393)
68.096
20.912
-
Yatırım faaliyetlerine ilişkin toplam nakit akışı
(260.693)
(357.127)
(791.357)
(578.385)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları:
Sermaye artışları
Ödenen temettü
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net
Türev işlemlerden kaynaklanan nakit girişleri, net
Ödenen faiz
Alınan faiz
15.099
(23.621)
522.278
5.200
(45.557)
34.993
20.685
(32.359)
715.478
7.123
(62.409)
47.938
45.836
(71.704)
1.585.427
15.784
(138.292)
106.225
(83.758)
1.010.178
(125.969)
101.544
Finansman faaliyetlerine ilişkin toplam nakit akışı
508.392
696.456
1.543.276
901.995
21.596
29.586
65.559
29.895
133.022
2.744.126
182.230
3.759.226
403.801
8.330.068
111.208
6.632.437
2.877.148
3.941.456
8.733.869
6.743.645
Net dönem karı mutabakatı için düzeltmeler:
Vergi (geliri) / gideri ile ilgili düzeltmeler
İş Ortaklıkları’nın kar/zararındaki paylar
İş Ortaklıkları’ndan elde edilen temettü gelirleri, net
İş Ortaklıkları’nın sermaye artışlarına katılım
Amortisman ve itfa gideri
Karşılıklardaki değişimler
Faiz giderleri, net
Türev araçlardan kaynaklanan giderler, net
Borçlanmalara ilişkin kur farkı giderleri, net
Nakit ve nakit benzerleri kur farkı gelirleri, net
Duran varlıkların satışına ilişkin kar, net
6
6
6
3
25
20
20
Net işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Vergi ödemeleri
25
Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
Nakit ve nakit benzerleri dönem başı bakiyesi
Nakit ve nakit benzerleri dönem sonu bakiyesi
25
950.510
31 Mart 2013
Bin TL
659.080
(1) EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait ortalama TCMB EUR
ve USD alış kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir
(Not 2.1.3).
(2) SPK’nın yayımlamış olduğu Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum kapsamında önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yeniden düzenlemenin etkileri Not 2.1.2 içerisinde sunulmuştur.
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
6
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) 11 Aralık 1963 tarihinde Türkiye’de kurulmuştur. Koç Holding’in fiili
faaliyet konusu; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve
sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki
başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini
sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Koç Holding’in, Bağlı Ortaklıklar’ının ve İş Ortaklıkları’nın (hepsi
birlikte “Grup” olarak adlandırılmıştır) toplam personel sayısı kategorileri itibariyle 39.315 beyaz yakalı
(2013: 37.259) ve 43.541 mavi yakalı (2013: 43.737) olmak üzere toplam 82.856’dır (2013: 80.996).
Koç Holding’in kayıtlı adresi aşağıdadır:
Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1
Kuzguncuk-İSTANBUL
Koç Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 10 Ocak 1986 tarihinden itibaren
Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Koç Holding’in hisselerinin
çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:
%
Koç Ailesi üyelerinin sahip olduğu şirketler
Koç Ailesi üyeleri
Vehbi Koç Vakfı
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Diğer
42,69
25,82
7,15
1,99
22,35
100,00
Koç Holding’in temel faaliyetleri Türkiye’de olup, Grup’un faaliyetleri beş sektör altında toplanmıştır:





Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer (*)
(*) Grup’un diğer sektörü içerisinde özellikle gıda, perakende, turizm, bilgi teknolojileri ve inşaat sektörleri yer almaktadır.
Bu sektörlerdeki şirketlerin ticari hacmi düşük olduğundan ayrı raporlanabilir sektör olarak dikkate alınmamışlardır.
7
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Koç Holding’in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”) ve iş ortaklıkları
(“İş Ortaklıkları”), faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları sektörler bazında aşağıda belirtilmiştir:
Enerji Sektörü
Bağlı Ortaklıklar
Ülke
ADG Enerji Yatırımları A.Ş. (“ADG Enerji Yatırımları”)(*)
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri
Pazarlama A.Ş. (“Akpa”)
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. (“ Anadoluhisarı Tankercilik”)
Aygaz A.Ş. (“Aygaz”)
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. (“Aygaz İletim”)
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (“Aygaz Toptan Satış”)
Beykoz Tankercilik A.Ş. (“Beykoz Tankercilik”)
Demir Export A.Ş. (“Demir Export”)
Deniz İşletmeciliği ve Tic. A.Ş. (“Ditaş”)
Enerji Yatırımları A.Ş. (“Enerji Yatırımları”)
Ferrocom Madencilik San.ve Tic. A.Ş. (“Ferrocom”) (*)
Kadıköy Tankercilik A.Ş. (“Kadıköy Tankercilik”)
Kandilli Tankercilik A.Ş. (“Kandilli Tankercilik”)
Karşıyaka Tankercilik A.Ş. (“Karşıyaka Tankercilik”)
Kartal Tankercilik A.Ş. (“Kartal Tankercilik”)
Kuleli Tankercilik A.Ş. (“Kuleli Tankercilik”)
Kuzguncuk Tankercilik A.Ş. (“Kuzguncuk Tankercilik”)
Maltepe Tankercilik A.Ş. (“Maltepe Tankercilik”)
Salacak Tankercilik A.Ş. (“Salacak Tankercilik”)
Sarıyer Tankercilik A.Ş. (“Sarıyer Tankercilik”)
T Damla Denizcilik A.Ş. (“T Damla Denizcilik”)
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”)
Türkiye
Faaliyet konusu
LNG
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Ticaret
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
LPG
LNG
LNG
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Madencilik
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Yatırım
Madencilik
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Petrol Ürünleri
Üretim ve Ticareti
Türkiye Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Üsküdar Tankercilik A.Ş. (“Üsküdar Tankercilik”)
İş Ortaklıkları
Müteşebbis Ortak
AES Enerji Ltd. (“AES Enerji”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (“AES Entek”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
Ayas Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Ayas Enerji”)
Oyak Birleşik Enerji A.Ş.
Cenay Elektrik Üretim, İnşaat, Sanayi ve
Ticaret Ltd. (“Cenay Elektrik”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
Eltek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve
Toptan Ticaret A.Ş. (“Eltek”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
Güney Tankercilik A.Ş. (Güney Tankercilik”)
Türk Hava Yolları
Kumköy Enerji Üretim A.Ş.
(“Kumköy Enerji”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
Kuzey Tankercilik A.Ş. (“Kuzey Tankercilik”)
Türk Hava Yolları
Opet Fuchs Madeni Yağ San.ve Tic.A.Ş. (“Opet Fuchs”)
Fuchs Petrolub AG
Opet International Limited (“Opet International”)
Öztürk Ailesi
Opet Petrolcülük A.Ş. (“Opet”)
Öztürk Ailesi
Opet Trade B.V.(“Opet Trade BV”)
Öztürk Ailesi
Opet Trade (Singapore) Pte. Ltd. (“Opet Singapore”)
Öztürk Ailesi
Selen Elektrik Üretim A.Ş.
(“Selen Elektrik”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
Seymenoba Elektrik Üretimi A.Ş.
(“Seymenoba Elektrik”)
AES Mont Blanc Holdings B.V.
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. (“THY Opet”)
Türk Hava Yolları
Ülke
Faaliyet konusu
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Türkiye
Elektrik
Türkiye
Elektrik
Türkiye Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Türkiye
Elektrik
Türkiye Petrol Ürünleri Taşımacılığı
Türkiye
Madeni Yağ Ticareti
İngiltere
Petrol Ürünleri Ticareti
Türkiye
Petrol Ürünleri Ticareti
Hollanda
Petrol Ürünleri Ticareti
Singapur
Petrol Ürünleri Ticareti
Türkiye
Elektrik
Türkiye
Türkiye
Elektrik
Petrol Ürünleri Ticareti
(*) 2014 yılında konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
Opet Gıda ve İhtiyaç Mad. Tur. San. İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Opet Gıda”), 12 Şubat 2014 tarihinde Opet Petrolcülük A.Ş.
(“Opet”) ile birleşmiştir.
8
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Otomotiv Sektörü
Bağlı Ortaklıklar
Ülke
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (“Otokar”)
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (“Otokoç”)
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Otokoç Sigorta”)
Tasfiye Halinde Otoyol Sanayi A.Ş. (“Otoyol”) (*)
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İş Ortaklıkları
Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. (“Fer-Mas”)
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Ford Otosan”)
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (“Tofaş”)
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. (“Türk Traktör”)
Müteşebbis Ortak
Fiat Auto S.p.A.
Ford Motor Co.
Fiat Auto S.p.A.
CNH Osterreich Gmbh
(*) Tasfiye süreci devam etmektedir.
9
Ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Faaliyet konusu
Üretim
Ticaret
Sigortacılık
Faaliyet konusu
Ticaret
Üretim
Üretim
Üretim
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Dayanıklı Tüketim Sektörü
Bağlı Ortaklıklar
Ülke
Archin Limited (“Archin”) (*)
Arçelik A.Ş. (“Arçelik”)
ArcticPro SRL (“ArcticPro”) (*)
Ardutch B.V. (“Ardutch”)
Ardutch B.V. Taiwan (“Ardutch Taiwan”)
Beko A and NZ Pty Ltd. (“Beko Australia”)
Beko Cesko (“Beko Cesko”) (*)
Beko Deutschland GmbH (“Beko Deutschland”)
Beko Egypt Trading LLC (“Beko Egypt”)
Beko Electronics Espãna S.L. (“Beko Espana”)
Beko France S.A.S. (“Beko France”)
Beko Hong Kong Ltd. (“Beko Hong Kong”)
Beko Italy SRL (“Beko Italy”)
Beko Llc (“Beko Russia”)
Beko Plc. (“Beko UK”)
Beko Shanghai Trading Company Ltd. (“Beko Shanghai”)
Beko Slovakia S.R.O. (“Beko Slovakia”)
Beko S.A. (“Beko Polska”)
Beko S.A. Czech Republic (“Beko Czech”)
Beko S.A. Hungary (“Beko Hungary”) (*)
Beko Ukraine LLC (“Beko Ukraine”)
Blomberg Werke GmbH (“Blomberg Werke”) (*)
Carron SA (Proprietary) Limited (“Defy Carron”) (*)
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. (“Beko China”)
Defy Appliances (Proprietary) Limited (“Defy”)
Defy (Botswana) (Proprietary) Limited (“Defy Botswana)”
Defy (Namibia) (Proprietary) Limited (“Defy Namibia”)
Defy (Swaziland) (Proprietary) Limited (“Defy Swaziland”) (*)
Defy Trust Two (Proprietary) Limited (“Defy Trust Two”)
Elektra Bregenz AG (“Elektra Bregenz”)
Grundig Ceska Republika S.r.o (“Grundig Czech Republic”) (*)
Grundig Intermedia Ges.m.b.H (“Grundig Austria”) (*)
Grundig Intermedia GmbH (“Grundig Intermedia”)
Grundig Magyarország Kft. (“Grundig Hungary”) (*)
Grundig Multimedia A.G. (“Grundig Switzerland”)
Grundig Multimedia B.V. (“Grundig Multimedia”)
Grundig Nordic AB. (“Grundig Sweden”)
Grundig Nordic No AS (“Grundig Norway”)
Grundig Portuguesa Lda (“Grundig Portugal”) (*)
Grundig Slovakia s.r.o. (“Grundig Slovakia”) (*)
Kindoc Park (Proprietary) Limited (“Defy Kindoc”)
Ocean Appliances Limited. (“Defy Ocean”) (*)
Raupach Wollert GmbH (“Raupach”) (*)
SC Arctic SA (“Arctic”)
Hong Kong, Çin
Türkiye
Romanya
Hollanda
Tayvan
Avustralya
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Mısır
İspanya
Fransa
Hong Kong, Çin
İtalya
Rusya
İngiltere
Çin
Slovakya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Ukrayna
Almanya
Güney Afrika Cumhuriyeti
Çin
Güney Afrika Cumhuriyeti
Botsvana
Namibya
Svaziland
Güney Afrika Cumhuriyeti
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Avusturya
Almanya
Macaristan
İsviçre
Hollanda
İsveç
Norveç
Portekiz
Slovakya
Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Afrika Cumhuriyeti
Almanya
Romanya
İş Ortaklıkları
Müteşebbis Ortak
Ülke
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (“Arçelik LG”)
LG Electronics Inc.
Türkiye
(*) Bilanço tarihi itibariyle faaliyetleri bulunmamaktadır.
10
Faaliyet konusu
Satış
Üretim/Satış
Servis
Holding
Satın Alma
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satın Alma
Satış
Üretim/Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Üretim
Satış
Üretim/Satış
Üretim/Satış
Satış
Satış
Satış
Yatırım
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Holding
Satış
Satış
Satış
Satış
Yatırım
Satış
Holding
Üretim/Satış
Faaliyet konusu
Klima Üretimi
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Finans Sektörü
Bağlı Ortaklıklar
Ülke
Koç Finansman A.Ş. (“Koç Finansman”)
Türkiye
İş Ortaklıkları
Müteşebbis Ortak
Faaliyet konusu
Tüketici Finansmanı
Ülke
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. (“Fiat Finans”)
Fiat Auto S.p.A.
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
(“Koç Finansal Hizmetler” veya “KFS”)
UniCredit S.p.A.
Stiching Custody Services YKB (“Stiching Custody”)
UniCredit S.p.A.
Tasfiye Halinde Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(“Yapı Kredi Yatırım”)
UniCredit S.p.A.
UniCredit Menkul Değerler A.Ş. (“UniCredit Menkul”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Azerbaijan C.J.S.C.
(“Yapı Kredi Azerbaycan”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Bank Nederland N.V. (“Yapı Kredi Nederland”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Bank Moscow (“Yapı Kredi Moscow”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Diversified Payment Rights
Finance Company (“Yapı Kredi SPC”) (*)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. (“Yapı Kredi Faktoring”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
(“Yapı Kredi Finansal Kiralama”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Holding B.V. (“Yapı Kredi Holding”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Invest LLC. (“Yapı Kredi Invest”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(“Yapı Kredi Koray”)
Koray Şirketler Topluluğu
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
(“Yapı Kredi Portföy”)
UniCredit S.p.A.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(“Yapı Kredi Menkul”)
UniCredit S.p.A.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Yapı Kredi Bankası”)
UniCredit S.p.A.
Türkiye
İştirakler
Ülke
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (“Allianz Emeklilik”)
Banque de Commerce et de Placements S.A. (“Banque de Commerce”)
Türkiye
İsviçre
Faaliyet konusu
Tüketici Finansmanı
Türkiye
Hollanda
Holding
Saklama
Türkiye
Türkiye
Yatırım Ortaklığı
Aracılık
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Azerbaycan
Hollanda
Rusya
Cayman Adaları
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Azerbaycan
Özel Amaçlı İşletme
Faktoring
Leasing
Finansal Danışmanlık
Yatırım Menkul Değerler
Türkiye
Gayrimenkul
Türkiye
Portföy Yönetimi
Türkiye
Türkiye
Aracılık
Bankacılık
Faaliyet konusu
Sigortacılık
Bankacılık
(*) Yapı Kredi Bankası’nın ortaklığı olmamakla birlikte, seküritizasyon işleminin yapılmasını teminen kurulmuş özel amaçlı
işletme de konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
11
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Diğer Sektörler
Bağlı Ortaklıklar
Ülke
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. (“Ayvalık Marina”)
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Bilkom”)
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. (“Divan”)
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. (“Düzey”)
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. (“Harranova Besi”)
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Koç Sistem”)
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. (“Koç Yapı Malzeme”)
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. (“Mares”)
Ram Dış Ticaret A.Ş. (“Ram Dış Ticaret”)
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. (“RMK Marine”)
Setur Servis Turistik A.Ş. (“Setur”)
Setur Yalova Marina İşletmeciliği A.Ş. (“Yalova Marina”)
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (“Tat Gıda”)
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (“Tek-Art Marina”)
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Zer Ticaret”)
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İş Ortaklıkları
Ülke
Müteşebbis Ortak
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. (“Koçtaş Yapı Market”)
Kingfisher Plc
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (“Netsel”)
Torunlar GYO A.Ş.
Tedi İçecek San. ve Tic. A.Ş.(*) (“Tedi İçecek”) Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.K.A.
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Faaliyet konusu
Turizm
Ticaret
Turizm
Ticaret
Tarım ve Gıda
Teknoloji
Ticaret
Turizm
Dış Ticaret
Gemi İnşaası
Turizm
Turizm
Gıda
Turizm
Ticaret
Faaliyet konusu
Perakende
Turizm
Meyve Suyu İth.ve Satş
(*) Tat Gıda tarafından %50 hissesinin Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.K.A.’dan satın alımı sonrası, 16 Ocak 2014 tarihi itibariyle
konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
Konsolide finansal tablolarda yer alan raporlanabilir sektörlerin amacına uygun olarak, Koç Holding’in bireysel
finansal tabloları “Diğer” sektörü içerisinde sınıflandırılmıştır (Not 3).
12
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1
Uygulanan finansal raporlama standartları
Grup’un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II -14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları /
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Türkiye Muhasebe Standardı No:34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” uyarınca işletmeler, ara dönem finansal
tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide
finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Dolayısıyla bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Grup’un
31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre
Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
Koç Holding ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakleri kanuni finansal tablolarını
Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen
Hesap Planı’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yürürlüğe konulan
“Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine ve yine BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere, Bankacılık Kanunu’na ve Sigortacılık Kanunu ve Sigorta
Mevzuatı’na uygun olarak Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı
Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan
kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe
uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler ve işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan
duran varlıklardaki kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değerin arasındaki farklardan kaynaklanan değerlemeler
haricinde tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış kanuni kayıtlara Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
2.1.2
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem özet konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden
sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi
yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait
konsolide gelir tablosunda ve nakit akım tablosunda geriye dönük olarak aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır:
-
Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari işlemlere ilişkin 107.385 bin TL tutarındaki kur farkı
geliri, 4.687 bin TL tutarındaki türev araçlardan karlar ve 39.380 bin TL tutarındaki vade farkı geliri
esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine sınıflandırılmıştır.
13
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
-
Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari işlemlere ilişkin 180.666 bin TL tutarındaki kur farkı
gideri, 8.288 bin TL tutarındaki vade farkı gideri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine
sınıflandırılmıştır.
-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubunda bulunan 6.200 bin TL tutarındaki temettü geliri ve
1.750 bin TL tutarındaki sabit kıymet satış karı yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisine sınıflandırılmıştır.
-
Esas faaliyetlerden diğer giderler hesap grubunda bulunan 277 bin TL tutarındaki sabit kıymet satış zararı
yatırım faaliyetlerinden giderler içerisine sınıflandırılmıştır.
-
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları içerisinde bulunan 101.544 bin TL tutarındaki alınan faizler,
finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları içerisine sınıflandırılmıştır.
2.1.3
Finansal tablolarda gösterilen EUR ve USD tutarlar
TMS/TFRS’ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden
TCMB tarafından duyurulan 31 Mart 2014 tarihindeki 3,0072 TL = 1 EUR ve 2,1898 TL = 1 USD resmi kurları,
konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve nakit akım tablolarında gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB
tarafından duyurulan 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemdeki günlük resmi alış kurlarından
hesaplanan 3,0356 TL = 1 EUR ve 2,2159 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara
dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir.
2.2
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları, aşağıda belirtilen ve 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar
ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (“UFRYK”) yorumları dışında, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
- TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
- TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları
(Değişiklik)
- TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
- TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
- TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Yayımlanan ancak yürürlüğe henüz girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar, değişiklikler ve
iyileştirmeler:
- TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıflandırma ve Açıklama
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından
yayımlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:
- UFRS 9 Finansal Araçlar - Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler UFRS 9 (2013)
14
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu
TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır.
Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli
değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
Grup’un, cari dönem içerisinde muhasebe politika ve tahminlerinde gerçekleşen önemli değişiklikleri
bulunmamaktadır.
2.4
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, TFRS’nin ara dönem
finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca,
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2013
tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara
dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile
birlikte değerlendirilmelidir.
Grup muhasebesi
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ının, İş Ortaklıkları’nın ve İştirakleri’nin oy hakları ve
etkin ortaklık oranları, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle raporlanan oranlardan aşağıda bahsi geçen şirketler
dışında değişiklik göstermemiştir.
Bağlı Ortaklıklar
Etkin
ortaklık
oranları
31 Mart 31 Aralık
2014
2013
Koç Holding’in
doğrudan ve
dolaylı oy hakları
31 Mart 31 Aralık
2014
2013
Koç Ailesi
üyelerinin oy
hakları
31 Mart 31 Aralık
2014
2013
Toplam
oy hakları
31 Mart 31 Aralık
2014
2013
RMK Marine
Tek-Art Marina
Yalova Marina
53,98
51,13
46,67
53,81
50,48
46,63
66,84
53,34
100,00
66,84
51,94
100,00
33,16
46,06
-
33,16
47,46
-
100,00
99,40
100,00
100,00
99,40
100,00
İş Ortaklıkları
Netsel
Opet Gıda (1)
Tedi İçecek (2)
28,12
21,91
27,76
18,00
-
55,00
50,00
55,00
50,00
-
-
-
55,00
50,00
55,00
50,00
-
(1)
(2)
2.5
Opet Gıda ve İhtiyaç Mad. Tur. San. İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Opet Gıda”), 12 Şubat 2014 tarihinde Opet Petrolcülük
A.Ş. (“Opet”) ile birleşmiştir.
Tat Gıda tarafından %50 hissesinin Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.K.A.’dan satın alımı sonrası, 16 Ocak 2014 tarihi
itibariyle konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme,
tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul
beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
15
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
İş Ortaklıkları’nın finansal bilgileri, Grup’un yönetimsel yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan bölümlere göre
raporlama bilgilerine, tam konsolidasyon yöntemi (%100 olarak) ile dahil edilmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde
oluşan bölümlere göre raporlama bilgileri “kombine finansal bilgiler” olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıdaki tablolar içerisinde raporlanan “kombine gelirler”, sektör içi ve sektörler arası gelir eliminasyonu
tutarlarını da içermektedir. “Kombine gelirler” dışında kalan diğer finansal bilgiler, tam konsolidasyon kapsamında
yapılan düzeltme ve eliminasyonlar sonrası tutarları ifade etmektedir.
Kombine finansal bilgilerin, 31 Mart 2014 ve 2013 ara hesap dönemlerine ait özet konsolide finansal tablolarda
raporlanan tutarlar ile mutabakatı ayrıca sunulmuştur.
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı
tüketim
Diğer
Toplam
Grup dışı gelirler
Sektör içi gelirler
Sektörler arası gelirler
13.395.681
2.422.737
47.468
4.824.693
313.381
25.116
2.875.605 3.752.768 1.130.295
36.475
8.602
217.049
26.400
10.811
515.104
25.979.042
2.998.244
624.899
Kombine gelirler
15.865.886
5.163.190
2.938.480 3.772.181 1.862.448
29.602.185
764.613
690.592
1 Ocak - 31 Mart 2014
Kombine brüt kar
Finans
911.303 1.686.547
295.667
4.348.722
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden
diğer gelir/giderler (net) (1)
(398.317)
(316.520)
(696.346)
(847.372)
(296.517)
(2.555.072)
30.729
(19.681)
20.367
(329.936)
(523)
(299.044)
Kombine esas faaliyet karı
397.025
354.391
235.324
509.239
(1.373)
Yatırım faaliyetlerinden
diğer gelir/giderler (net)
Finansal gelir/giderler (net)
2.048
(120.414)
(783)
(66.221)
(453)
(98.175)
10.973
-
3.823
16.732
Kombine vergi öncesi kar
278.659
287.387
136.696
520.212
19.182
1.242.136
Vergi gelir/gideri (net)
267.335
129.047
(27.119)
(124.078)
(10.853)
234.332
Kombine net dönem karı
545.994
416.434
109.577
396.134
8.329
1.476.468
Net dönem karı (2)
208.043
165.884
44.783
134.190
9.203
562.103
1.494.606
15.608
(268.078)
(1) Finans sektörü kredi karşılık giderleri ve Finans dışı sektörlerin ticari işlemlere (ticari alacak ve borç) ilişkin kur farkı ve
vade farkı gelir / gideri “esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler” hesabı içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
(2) Ana ortaklık payı konsolide net dönem karını ifade etmektedir.
16
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı
tüketim
Finans
Diğer
Toplam
Grup dışı gelirler
Sektör içi gelirler
Sektörler arası gelirler
11.338.867
1.732.707
48.673
5.134.857
436.455
77.032
2.475.912 3.309.833
89.097
1.768
34.329
14.497
957519
196.464
452.581
23.216.988
2.456.491
627.112
Kombine gelirler
13.120.247
5.648.344
2.599.338 3.326.098 1.606.564
26.300.591
515.197
682.807
1 Ocak - 31 Mart 2013
Kombine brüt kar
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden
diğer gelir/giderler (net) (1)
(374.097)
756.892 1.832.464
279.198
4.066.558
(307.884)
(566.480)
(798.812)
(269.398)
(2.316.671)
7.474
(16.281)
(25.234)
(308.782)
7.054
(335.769)
Kombine esas faaliyet karı
148.574
358.642
165.178
724.870
16.854
Yatırım faaliyetlerinden
diğer gelir/giderler (net)
Finansal gelir/giderler (net)
746
(66.799)
247
3.490
111
(8.007)
9.401
-
6.706
10.997
Kombine vergi öncesi kar
82.521
362.379
157.282
734.271
34.557
Vergi gelir/gideri (net)
71.926
4.154
(26.310)
(147.319)
(7.685)
154.447
366.533
130.972
586.952
26.872
1.265.776
43.732
146.270
50.302
195.973
15.610
451.887
Kombine net dönem karı
Net dönem karı (2)
1.414.118
17.211
(60.319)
1.371.010
(105.234)
(1) Finans sektörü kredi karşılık giderleri ve Finans dışı sektörlerin ticari işlemlere (ticari alacak ve borç) ilişkin kur farkı ve
vade farkı gelir / gideri “esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler” hesabı içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
(2) Ana ortaklık payı konsolide net dönem karını ifade etmektedir.
17
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
31 Mart 2014
31 Mart 2013
a) Gelirler
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
15.865.886
5.163.190
2.938.480
3.772.181
1.862.448
13.120.247
5.648.344
2.599.338
3.326.098
1.606.564
Kombine
29.602.185
26.300.591
(13.145.727)
(773.944)
(11.930.555)
(807.352)
15.682.514
13.562.684
Eksi: İş Ortaklıkları (Not 6.c)
Eksi: Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
b) Esas faaliyet karı
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
397.025
354.391
235.324
509.239
(1.373)
Kombine
1.494.606
Eksi: İş Ortaklıkları (Not 6.c)
Artı: İş Ortaklıklarının net kar payları (Not 6.b)
(902.877)
316.177
Konsolide
148.574
358.642
165.178
724.870
16.854
1.414.118
(1.115.840)
356.865
907.906
655.143
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
123.439
167.871
86.547
64.956
24.204
119.656
154.353
75.929
62.480
22.664
Kombine
467.017
435.082
(234.604)
(225.536)
232.413
209.546
c) Amortisman ve itfa payları
Eksi: İş Ortaklıkları
Konsolide
18
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
31 Mart 2014
31 Mart 2013
d) Vergi öncesi kar
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
Kombine
Eksi: İş Ortaklıkları (Not 6.c)
Artı: İş Ortaklıklarının net kar payları (Not 6.b)
278.659
287.387
136.696
520.212
19.182
82.521
362.379
157.282
734.271
34.557
1.242.136
1.371.010
(843.145)
316.177
Konsolide
(1.109.241)
356.865
715.168
618.634
545.994
416.434
109.577
396.134
8.329
154.447
366.533
130.972
586.952
26.872
Kombine
1.476.468
1.265.776
Eksi: İş Ortaklıkları (Not 6.c)
Artı: İş Ortaklıklarının net kar payları (Not 6.b)
Eksi: Kontrol gücü olmayan paylar
(842.135)
316.177
(388.407)
(963.561)
356.865
(207.193)
562.103
451.887
847.982
405.043
81.621
24.753
21.338
525.114
346.135
70.148
32.963
15.020
1.380.737
989.380
e) Net dönem karı
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
Konsolide
f) Yatırım harcamaları
Enerji
Otomotiv
Dayanıklı tüketim
Finans
Diğer
Kombine
Eksi: İş Ortaklıkları
Konsolide (*)
(416.577)
(321.987)
964.160
667.393
(*) Yatırım harcamaları Tüpraş’ın 1 Ocak - 31 Mart 2014 döneminde aktifleştirdiği toplam 103.760 bin TL tutarındaki nakit
çıkışı gerçekleşmemiş borçlanmalara ilişkin oluşan kur farkı giderini de içermektedir.
19
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Finans
Kasa
Alınan çekler
Banka
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Diğer
31 Mart 2014
Finans dışı
Toplam
31 Aralık 2013
Finans dışı
Finans
Toplam
-
2.566
55.997
2.566
55.997
-
2.069
73.336
2.069
73.336
10.201
61.076
5.693
199.773
8.876.525
113.606
209.974
8.937.601
119.299
5.147
5.223
4.855
224.084
8.462.006
120.358
229.231
8.467.229
125.213
76.970
9.248.467
9.325.437
15.225
8.881.853
8.897.078
31 Mart 2014 tarihi itibariyle 591.568 bin TL tutarında bloke mevduat bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 567.010
bin TL). Söz konusu tutarın 591.081 bin TL tutarındaki kısmı Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş’ın Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirlendiği üzere, müşterilerinden topladığı gelir payından oluşmaktadır
(31 Aralık 2013: 566.744 bin TL) (Not 17).
NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Mart 2014
Kısa vadeli Uzun vadeli
Toplam
Satılmaya hazır
-
31 Aralık 2013
Kısa vadeli Uzun vadeli
Toplam
195.003
195.003
-
214.657
214.657
195.003
195.003
-
214.657
214.657
Satılmaya hazır finansal varlıkların detayı ve hissedarlık oranları (İş Ortaklıkları’nın payları dahil) aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2014
(%)
Halka açık:
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
20.862
30,00
20.862
Halka açık olmayanlar:
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş.
Ferrocom Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*)
Makmarin Kaş Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.
Setur Antalya Marina İşletmeciliği A.Ş.
Alaşehir Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.
Set Air Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş.
Körfez Hava Ulaştırma A.Ş.
Mytilini Marina S.A.
Diğer
(*) 2014 yılında konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
20
52.500
23.642
22.589
21.000
15.743
13.067
4.037
4.000
3.194
14.369
31 Aralık 2013
(%)
19.957
30,00
19.957
50,00
50,00
50,00
100,00
93,00
88,00
91,82
70,00
100,00
50,00
45.118
33.794
23.642
18.839
21.000
15.721
13.067
4.037
4.000
1.644
13.838
174.141
194.700
195.003
214.657
50,00
50,00
50,00
100,00
93,00
88,00
91,82
70,00
100,00
50,00
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Grup’un Koç Ailesi üyeleri ile beraber %20 veya daha fazla oy hakkına sahip oldukları halde, Grup’un önemli bir
etkiye sahip olmadığı ya da konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıkları ve
iş ortaklıkları konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiş; satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır
ve gerçeğe uygun değerleri üzerinden, gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir şekilde tespit edilemediği
durumlarda ise elde etme maliyeti tutarlarından varsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle,
değerlenmiştir.
Konsolidasyon kapsamına dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının toplam varlık, ciro ve net dönem
karının; konsolide toplam varlık, ciro ve net dönem karına oranı %1 seviyesinin altındadır.
Özkaynağa dayalı satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin
bulunmadığı veya gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması nedeniyle
gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlıkların kayıtlı değeri elde etme
maliyeti tutarından varsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
NOT 6 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN İŞ ORTAKLIKLARI
a) İş Ortaklıkları’nın taşınan değerlerinin ve özkaynak yöntemine konu konsolidasyon oranlarının detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
%
Tutar
%
Tutar
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
AES Entek
Diğer
44,12
38,46
37,59
41,33
37,50
49,62
7.023.895
928.172
641.596
591.083
192.282
351.915
183.002
44,12
38,46
37,59
41,33
37,50
49,62
9.911.945
7.007.097
857.255
713.715
632.408
278.744
351.817
209.750
10.050.786
b) İş Ortaklıkları’nın dönem içi hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Kar/zararlarından paylar
Diğer kapsamlı gelirlerinden/(giderlerinden) paylar
İş Ortaklıkları’ndan temettü gelirleri (*)
İş Ortaklıkları'nın sermaye arttırımına katılım
Stoklar üzerindeki kar eliminasyonu
İş Ortaklıkları’na ödenen temettüler
2014
2013
10.050.786
9.000.830
316.177
20.628
(485.164)
13.500
(4.208)
226
Dönem sonu - 31 Mart
9.911.945
356.865
(57.469)
(591.613)
144
8.708.757
(*) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle söz konusu temettü gelirlerinin 219.606 bin TL tutarındaki kısmı tahsil edilmiştir (31 Mart
2013: 189.769 bin TL).
21
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN İŞ ORTAKLIKLARI (Devamı)
İş Ortaklıkları’nın kar/zararlarından paylar:
31 Mart 2014
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
31 Mart 2013
136.234
77.887
49.133
28.224
26.038
(1.339)
204.785
67.713
39.382
21.639
22.607
739
316.177
356.865
İş Ortaklıkları’nın diğer kapsamlı gelirlerinden/(giderlerinden) paylar:
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Diğer
23.962
(7.195)
908
2.777
176
(64.799)
(115)
7.593
(148)
-
20.628
(57.469)
143.398
122.160
72.328
112.500
34.778
105.894
115.385
180.421
82.660
75.000
32.253
485.164
591.613
3.667.046
2.045.627
1.716.461
4.658.744
595.204
462.645
3.220.555
2.570.526
1.758.823
3.440.258
505.710
434.683
13.145.727
11.930.555
486.099
107.755
120.891
101.465
78.654
8.013
701.288
129.192
123.364
78.992
69.958
13.046
902.877
1.115.840
İş Ortaklıkları’ndan temettü gelirleri:
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
c) İş Ortaklıkları’nın önemli gelir tablosu kalemlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Gelirler
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
Esas Faaliyet karı
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
22
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN İŞ ORTAKLIKLARI (Devamı)
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Vergi öncesi kar
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
497.064
60.311
130.957
79.537
79.974
(4.698)
843.145
710.638
134.967
125.472
63.441
72.192
2.531
1.109.241
Net kar (Kontrol gücü olmayan paylar öncesi)
Koç Finansal Hizmetler
Ford Otosan
Tofaş
Opet
Türk Traktör
Diğer
377.552
202.525
130.715
68.290
69.435
(6.382)
568.745
176.069
104.775
52.357
60.285
1.330
842.135
963.561
d) İş Ortaklıkları’na ilişkin diğer önemli hususlar:
i) Grup’un İş Ortaklıkları’ndan Tofaş bünyesinde, 2008-2012 yılları arası mali dönem ile ilgili yapılan vergi
incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli
Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2013 Aralık ve 2014 Nisan ayları içerisinde Tofaş’a iletilmiştir.
Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV
açısından eleştiri konusu yapılmıştır. Tofaş’tan 2008 yılı için 13,4 milyon TL vergi aslı, 23,8 milyon TL vergi
ziyaı cezası, 2009 yılı için 8,4 milyon TL vergi aslı, 14,9 milyon TL vergi ziyaı cezası, 2010 yılı için 9,1 milyon
TL vergi aslı, 16,2 milyon TL vergi ziyaı cezası, 2011 yılı için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1 Milyon TL vergi
ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi aslı, 4,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.
Tofaş yönetimi raporda eleştiri konusu olan uygulamaların, ilgili vergi mevzuatlarına ve uluslar arası çifte
vergiyi önleme anlaşmalarına uygun ve uyumlu olduğunu düşünmektedir. Tofaş, bahse konu raporlarla ilgili
olarak uzlaşma ve hukuki süreç dahil tüm yasal haklarını tatbik etmeyi planlamaktadır. Olası bir hukuki süreç
dahilinde, oluşacak nihai kararın müspet gerçekleşme ihtimalinin aksi duruma göre daha olası ve yüksek
görülmesi sebebi ile, bahse konu vergi raporlarına yönelik ilave bir karşılık finansal tablolara yansıtılmamıştır.
ii) Grup’un İş Ortaklıkları’ndan Ford Otosan, Yeni Nesil Transit ve yeni ürün Transit Custom modeli yatırımları
için 2010 yılı Aralık ayında 1.342.220 bin TL tutarında Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.
%30 yatırıma katkı oranına sahip olan bu teşvikler kapsamında bugüne kadar 559.295 bin TL yatırım harcaması
yapılmıştır (31 Aralık 2013: 559.295 bin TL). Ayrıca, 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
ve yatırım teşvik sistemini yeniden düzenleyen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu”
kararı kapsamında Ford Otosan, yukarıda bahsedilen yatırımlara ilişkin yeni karar kapsamında yapacağı Yeni
Nesil Transit ve yeni model Transit Courier yatırımlar için toplam 1.652.210 bin TL tutarında Öncelikli Yatırım
Teşvik Belgesi almıştır. Araç yatırımlarına ek olarak, 2013 yılında, yeni 6 ve 4 silindirli motor üretimi için
187.379 bin TL tutarında öncelikli yatırım teşvik belgesi alınmıştır. %40 yatırıma katkı oranına sahip söz
konusu teşvikler kapsamında bilanço tarihi itibariyle 972.877 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır.
31 Mart 2014 itibariyle, Ford Otosan yatırım teşviklerine ilişkin olarak toplam 548.746 bin TL (31 Aralık 2013:
405.776 bin TL) ertelenen vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir.
23
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
31 Mart 2014
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri ve alınan çekler
Eksi: Şüpheli alacaklar karşılığı
Eksi: Ertelenen finansman gelirleri
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 21)
Kısa vadeli ticari alacaklar
Uzun vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2013
5.542.229
2.033.635
(186.732)
(40.015)
7.349.117
6.032.981
2.194.422
(197.861)
(39.956)
7.989.586
859.799
503.779
8.208.916
8.493.365
7.905.199
303.717
8.167.354
326.011
8.208.916
8.493.365
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle gayri kabili rücu faktoring kapsamında
faktoring şirketlerinden tahsil etmiş olduğu 1.362.227 bin TL’yi (31 Aralık 2013: 1.609.499 bin TL) ticari
alacaklarından düşmüştür.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
197.861
165.941
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar
Kayıtlardan silinenler (*)
Yabancı para çevrim farkları
5.829
(901)
(16.916)
859
Dönem sonu - 31 Mart
186.732
2.269
(348)
(593)
(572)
166.697
(*) Tahsil kabiliyeti kalmamış şüpheli ticari alacaklar, karşılıkları ile beraber kayıtlardan düşülmektedir.
Ticari borçlar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Ticari borçlar
Eksi: Ertelenen finansman giderleri
8.905.566
(12.413)
9.137.674
(10.330)
İlişkili taraflara borçlar (Not 21)
8.893.153
461.244
9.127.344
850.864
9.354.397
9.978.208
24
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Krediler
Yasal takip altındaki krediler
1.724.783
57.678
1.730.665
51.778
Brüt
1.782.461
1.782.443
Eksik: Değer düşüklüğü karşılığı
(44.699)
Net
(43.125)
1.737.762
1.739.318
2014
2013
43.125
22.767
Değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Kredi değer düşüklüğü karşılığındaki artış
Karşılık ayrılan tutarlardan yapılan tahsilatlar
Kayıtlardan silinenler
1.774
(193)
(7)
Dönem sonu - 31 Mart
5.265
(213)
(44)
44.699
27.775
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
NOT 9 - STOKLAR
İlk madde ve malzeme
Mamuller
Yarı ve ara mamuller
Yoldaki mallar
Ticari mallar
Diğer stoklar
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı
25
1.947.332
2.440.222
928.565
1.296.442
760.725
100.453
(70.477)
1.924.792
2.069.884
788.585
1.050.653
657.299
113.689
(64.723)
7.403.262
6.540.179
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
2014
2013
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
21.708.784
(6.833.745)
18.053.035
(6.269.527)
Net kayıtlı değer
14.875.039
11.783.508
Dönem başı net kayıtlı değer
14.875.039
11.783.508
Girişler
Çıkışlar
Transferler (*)
Yabancı para çevrim farkları
Cari dönem amortismanı
922.348
(88.626)
(441)
(4.092)
(194.706)
613.568
(64.522)
5.518
(6.476)
(180.587)
Dönem sonu net kayıtlı değer
15.509.522
31 Mart tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
22.519.149
(7.009.627)
18.577.192
(6.426.183)
Net kayıtlı değer
15.509.522
12.151.009
12.151.009
(1) Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Fuel Oil Dönüşüm projesi kapsamında alınan döviz
kredileri ile ilgili oluşan borçlanma maliyetlerini TL kredi faizleri ile karşılaştırmış ve 720.986 bin TL tutarındaki borçlanma
maliyetlerini kümüle yönteme göre finansal tablolarında yapılmakta olan yatırımlar hesabında aktifleştirmiştir
(31 Aralık 2013: 536.100 bin TL).
(2) Maddi olmayan duran varlıklara transfer edilmiştir. (2013: Stoklardan 11.015 bin TL ve maddi olmayan duran varlıklara
5.497 bin TL tutarındaki transferlerden oluşmaktadır.
NOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2014
2013
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
2.062.937
(698.158)
1.825.373
(545.767)
Net kayıtlı değer
1.364.779
1.279.606
Dönem başı net kayıtlı değer
1.364.779
1.279.606
Girişler
Çıkışlar
Transferler (*)
Yabancı para çevrim farkları
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler
Cari dönem amortismanı
41.812
(5.428)
441
9.806
84.766
(39.761)
53.825
(2.101)
5.497
(18.114)
(32.834)
Dönem sonu net kayıtlı değer
1.456.415
1.285.879
31 Mart tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
2.185.156
(728.741)
1.863.484
(577.605)
Net kayıtlı değer
1.456.415
1.285.879
(*) Maddi duran varlıklardan transfer edilmiştir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle amortisman hariç, gerçekleşen araştırma ve geliştirme harcamalarının toplamı
39.186 bin TL tutarındadır (31 Mart 2013: 33.601 bin TL).
26
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 12 - ŞEREFİYE
Dönem başı net kayıtlı değer - 1 Ocak
Yabancı para çevrim farkları
2014
2013
2.909.169
2.913.543
2.339
Dönem sonu net kayıtlı değer - 31 Mart
(11.516)
2.911.508
2.902.027
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
2.736.463
168.417
6.628
2.736.463
166.154
6.552
2.911.508
2.909.169
Şerefiye’nin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tüpraş
Defy Grubu
Diğer
NOT 13 - BORÇLANMALAR
31 Mart 2014
Finans Finans Dışı
Kısa vadeli finansal borçlar (*) :
Krediler
İhraç edilen borçlanma senetleri
Faktoring borçları
Finansal kiralama borçları
Uzun vadeli finansal borçlar:
Krediler
İhraç edilen borçlanma senetleri
Finansal kiralama borçları
Toplam
31 Aralık 2013
Finans Finans Dışı
Toplam
563.855
411.559
-
4.718.163 5.282.018
305.880
717.439
5.589
5.589
44.196
44.196
578.621
349.970
-
3.669.104
80.286
5.013
9.092
4.247.725
430.256
5.013
9.092
975.414
5.073.828 6.049.242
928.591
3.763.495
4.692.086
517.516
155.000
-
8.007.999 8.525.515
4.281.074 4.436.074
8.619
8.619
391.287
255.000
-
7.264.597
4.364.828
112.885
7.655.884
4.619.828
112.885
672.516 12.297.692 12.970.208
646.287 11.742.310 12.388.597
1.647.930 17.371.520 19.019.450
1.574.878 15.505.805 17.080.683
(*) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarını da içermektedir.
İhraç edilen uzun vadeli borçlanma senetleri:
2014 yılı:
Bulunmamaktadır.
2013 yılı ve öncesi:
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tat Gıda, 50 milyon TL nominal değerde, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon
ödemeli ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %7,31 faiz oranlı tahvil ihracını 14 Mart 2013
tarihinde tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Arçelik, İrlanda Borsasına kote, 500 milyon USD nominal değerde, 10 yıl
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %5,125 faiz oranlı tahvil
ihracını 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Aygaz, 150 milyon TL nominal değerde, 700 gün vadeli, 175 günde bir kupon
ödemeli ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %7,128 faiz oranlı tahvil ihracını
18 Nisan 2013 tarihinde tamamlamıştır.
27
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13 - BORÇLANMALAR (Devamı)
Koç Holding, İrlanda Borsasına kote, 750 milyon USD nominal değerde, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli
ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %3,568 faiz oranlı tahvil ihracını 24 Nisan 2013 tarihinde
tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Setur, 35 milyon TL nominal değerde, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve
vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %11,33 faiz oranlı tahvil ihracını 28 Ağustos 2013 tarihinde
tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş, Londra Borsasına kote, 700 milyon USD nominal değerde, 5,5 yıl
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %4,168 faiz oranlı tahvil
ihracını, 2 Kasım 2012 tarihinde tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Otokoç, 50 milyon TL nominal değerde, 18 ay vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli
ve vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, yıllık %9,15 faiz oranlı, tahvil ihracını 7 Kasım 2012 tarihinde
tamamlamıştır.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Koç Finansman’ın, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, vadeleri 18 ile 24 ay ve faiz
oranı yıllık %6,57 - %9,80 aralığında, vade sonunda anapara ve kupon ödemeli, toplam 554,8 milyon TL
nominal değerde tahvil ihraçları bulunmaktadır.
Diğer önemli borçlanmalar:
Tüpraş hisse alım bedelinin ödenmesi amacıyla, 2006 yılında Akbank T.A.Ş. Malta Branch, Türkiye Garanti
Bankası A.Ş. Luxemburg Branch, Türkiye İş Bankası A.Ş. Bahrain Offshore Branch, Standard Bank Plc.,
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahrain Offshore Branch, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından oluşturulan
konsorsiyumdan 10 yıl vadeli, 2013 yılı başına kadar Libor+2,3, sonrasında Libor+2,8 faiz oranlı 1.800 milyon
USD olarak alınan krediye ilişkin gerçekleşen anapara geri ödemeleri sonrasında, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
ilgili kredi bakiyesi 330,7 milyon USD tutarına düşmüştür.
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş, 2011 yılında, Fuel Oil Dönüşüm Projesi Yatırımının finansmanı için
3 ayrı kredi anlaşması imzalamış olup, bu anlaşmalara istinaden kredi kullanımına 2011 yılında başlamış ve
2012 - 2014 yıllarında devam etmiştir. Finansman paketi kapsamında İspanyol İhracat Kredi Kuruluşu (CESCE)
tarafından sigorta edilen 1.111,8 milyon USD tutarındaki kredi ve İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu (SACE)
tarafından sigorta edilen 624,3 milyon USD tutarındaki kredi ilk 4 yılı anapara ve faiz geri ödemesiz (ilgili
kredilerin faiz tahakkukları, kredi anapara bakiyeleri üzerine eklenmektedir), toplam 12 yıl vadelidir. Üçüncü
kredi anlaşması toplam 359 milyon USD tutarında olup 4 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadelidir. 26
Kasım 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24 Ekim 2013 tarihli mektupla CESCE ve SACE’den
kullanılacak kredi tutarı yenilenerek sırasıyla 1.078,5 milyon USD ve 597,4 milyon USD tutarına düşürülmüştür.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle kredi sigorta ödemeleri ve yatırım harcamaları için toplam 1.848,1 milyon USD
tutarında kredi kullanılmıştır (31 Aralık 2013: 1.742,8 milyon USD).
Krediler ile ilgili verilen teminat ve ipotekler ile rehin hisse senetlerine ilişkin bilgiler Not 22’te sunulmuştur.
Uzun vadeli finansal borçların geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4-5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
28
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.331.150
1.433.645
1.100.759
2.213.401
4.891.253
3.746.055
1.038.290
731.274
2.244.756
4.628.222
12.970.208
12.388.597
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31Mart 2014
31 Aralık 2013
Dönem karı vergi yükümlülükleri
Yurtiçi
Yurtdışı
50.045
2.979
194.536
19.648
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi
(7.905)
(170.325)
Dönem karı vergi yükümlülükleri (net)
45.119
43.859
(211.457)
(132.948)
(196.957)
(127.451)
(344.405)
(324.408)
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Yurtiçi
Yurtdışı
Ertelenen vergi varlıkları
Yurtiçi
Yurtdışı
Ertelenen vergi varlıkları (net)
1.456.037
75.376
1.163.256
70.178
1.531.413
1.233.434
1.187.008
909.026
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıklarını ve iş ortaklıklarını konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple konsolide finansal tablolara
yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyon kapsamına alınan tüm bağlı ortaklıklar için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de Kurumlar Vergisi oranı %20’dir. Kurumlar Vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin
sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır.
Koç Holding, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıkları, ertelenen vergi varlıklarını ve yükümlülüklerini, bilanço
kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartları ve vergi mevzuatı uyarınca düzenlenmiş ve yasal finansal
tabloları arasındaki farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, SPK Finansal Raporlama Standartları
ve Vergi Kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
29
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Birikmiş geçici farklar ve yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Ertelenen vergi
Toplam geçici
varlıkları/
farklar
(yükümlülükleri)
31 Mart
31 Aralık
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
2014
2013
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım teşvikleri (*)
Mahsup edilen yatırım teşvikleri (-) (*)
Kıdem tazminatı karşılığı
İndirilebilir birikmiş mali zararlar
Garanti ve montaj gider karşılıkları
Stoklar
Kullanılmayan izin günleri karşılıkları
Dava karşılıkları
Gider tahakkukları (net)
Ertelenen gelirler
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri (net)
Diğer (net)
4.518.459
(4.835.800)
(324.390)
(284.872)
(250.823)
(72.984)
(49.073)
(16.136)
(10.978)
105
66.432
(431.665)
Ertelenen vergi varlıkları (net)
4.225.431
(4.163.798)
(311.894)
(297.937)
(229.136)
(70.181)
(45.429)
(15.771)
(8.511)
21.658
37.999
(230.559)
(927.638)
1.900.354
(72.215)
64.877
59.253
51.807
14.583
9.814
3.227
2.196
(21)
(13.285)
94.056
(864.880)
1.579.992
(41.082)
62.399
61.629
47.592
14.102
9.086
3.154
1.702
(4.331)
(7.600)
47.263
1.187.008
909.026
(*) Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP) için, 2011 yılı 1. çeyreğinde 14/07/2009 tarihli
ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, büyük ölçekli yatırım teşvik belgesi almıştır.
İlgili yasa kapsamında Şirket, yeni yatırımları nedeniyle yapacağı yatırım harcamalarının %30’unu vergi matrahından
%50 oranında, yatırım nihayetlenip gelir elde edilmeye başladığında indirim konusu yapabilecektir. 7 Ekim 2013
tarihinde ise Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP), T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü tarafından 19 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere stratejik yatırım kapsamına alınmıştır. Şirket
Stratejik Yatırım Teşviği kapsamında yatırım döneminde yapmakta olduğu harcamalarının %50’sini vergi matrahından
%90 oranında indirim konusu yapabilecektir. Bu kapsamda Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 4.835.800 bin TL
(31 Aralık 2013: 4.163.798 bin TL) yatırım harcaması yapmış olup ileriki dönemlerde kullanabileceği 1.900.354 bin TL
(31 Aralık 2013: 1.579.992 bin TL) vergi aktifi elde etmiştir. Ayrıca Şirket, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
31 Mart 2014 tarihi itibariyle oluşan vergi matrahından toplam 72.215 bin TL’yi mahsup etmiştir (31 Aralık 2013: 41.082
bin TL).
Ayrı birer vergi mükellefi olan Bağlı Ortaklıklar’ın SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırladıkları
finansal tablolarda ilgili şirketlerin net ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri Koç Holding’in konsolide
bilançosunda ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri hesapları içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmıştır. Yukarıda
gösterilen geçici farklar ile ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri ise brüt değerler esas alınarak hazırlanmış
olup net ertelenen vergi pozisyonunu göstermektedir.
Ertelenen vergi varlığı hesaplanmamış mahsup edilebilir mali zararların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 yıla kadar
2 yıla kadar
3 yıla kadar
4 yıla kadar
5 yıl ve üzeri
30
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
145.793
151.596
369.985
26.763
866.542
145.776
150.713
369.381
27.776
410.004
1.560.679
1.103.650
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
909.026
(274.727)
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen:
- Finansal varlıklar değer artış fonu
- Finansal riskten korunma fonu
- Duran varlıklar değer artış fonu
- Aktüeryal kayıp/kazanç fonu
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler
Yabancı para çevrim farkları
295.853
109.699
(45)
254
1.714
(16.953)
(2.841)
Dönem sonu - 31 Mart
1.187.008
(25)
(106)
107
169
(164.883)
NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
57.080
339.405
52.335
324.481
396.485
376.816
337.558
1.847
320.967
3.514
339.405
324.481
Çalışanlara sağlanan faydalar
Kullanılmayan izin günleri karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı:
- Yurtiçi
- Yurtdışı
İş Kanunu’na göre Koç Holding ve Türkiye’de kayıtlı Bağlı Ortaklıkları ve İş Ortaklıkları en az bir yıllık hizmeti
tamamlayarak 25 yıllık (kadınlar için 20 yıl) çalışma hayatı ardından emekliye ayrılan (kadınlar için 58, erkekler
için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen ve askerlik hizmetleri için çağrılan her çalışanına veya vefat eden çalışanının
mirasçılarına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2014 itibariyle
3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Söz konusu karşılık, Koç Holding ve Türkiye’de kayıtlı Bağlı Ortaklıkları çalışanlarının emekli olmasından
doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.
Temel varsayım, her hizmet yılı için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece, uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oranı göstermektedir.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, Grup’un konsolide kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL (1 Ocak 2013: 3.129,25 TL) olan
tavan tutarı göz önüne alınmıştır.
31
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı)
TMS/TFRS, kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler
kullanılmıştır. İlgili oranlar, konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar’ın aktüer öngörülerinin ağırlıklı
ortalamaları alınarak sunulmuştur.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
4,78
97,34
4,78
97,26
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
324.481
310.533
Faiz gideri
Dönem içerisindeki artış
Aktüeryal kayıplar
Dönem içerisindeki ödemeler
5.480
20.187
8.568
(19.311)
2.528
16.104
(11.301)
Dönem sonu - 31 Mart
339.405
317.864
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
309.011
241.264
208.245
49.565
21.978
195.201
309.011
220.462
168.768
49.525
17.642
139.160
1.025.264
904.568
Net iskonto oranı (%)
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan devir hızı oranı (%)
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
NOT 16 - BORÇ KARŞILIKLARI
a) Kısa vadeli borç karşılıkları:
Rekabet Kurulu ceza karşılığı (*)
Garanti ve montaj gider karşılıkları
Yıllara sari işler maliyet karşılığı
Dava ve ceza karşılıkları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu katılma payı karşılığı
Diğer
(*) Rekabet Kurulu, Grup’un Bağlı Ortaklıkları’ndan Tüpraş’a, şirketin 2013 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından
belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren % 1’i oranında olmak üzere 412.015 bin TL idari para cezası verilmesine
karar vermiştir. Söz konusu idari para cezası, ilgili hükümler çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 309.011 bin TL olarak
ödenecek olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili tutar için karşılık ayrılmıştır. Gerekçeli karar 24 Nisan 2014 tarihinde
tebliğ edilmiştir (Not 26).
b) Uzun vadeli borç karşılıkları:
Garanti gider karşılıkları
106.275
32
109.006
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Diğer dönen varlıklar
KDV alacakları
İndirilecek vergi ve fonlar
Verilen avanslar
Peşin ödenen giderler
Verilen depozito ve teminatlar
Kredi teminatı olarak alınan varlıklar
Diğer
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
681.147
248.105
228.038
218.162
37.309
9.889
124.950
426.817
403.702
182.180
145.633
37.572
9.507
81.346
1.547.600
1.286.757
460.500
316.149
231.352
37.783
464.871
240.545
230.278
48.489
1.045.784
984.183
593.464
536.037
323.957
227.628
122.509
80.187
40.245
15.275
161.505
569.013
448
342.990
220.480
278.857
75.211
34.880
21.362
147.563
2.100.807
1.690.804
b) Diğer duran varlıklar
Yedek parça ve diğer malzemeler
Verilen avanslar
Peşin ödenen giderler
Diğer
c) Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Gelir payı (*)
Temettü borçları
Alınan avanslar
Satış destek ve kota teşvik primi tahakkukları
Personele borçlar ve prim tahakkukları
Ertelenen gelirler
Lisans bedelleri gider tahakkukları
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
(*) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği uyarınca Tüpraş tarafından
toplanan gelir payları, kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmeksizin “Kısa vadeli diğer yükümlülükler” içerisinde
muhasebeleştirilmekte ve Ulusal Petrol Stoğu Komisyonu’nun kararına istinaden bankalarda bloke edilerek özel faizli
vadesiz mevduat olarak değerlendirilmekte olup; ilgili mevduat “Nakit ve nakit benzerleri” içerisinde sınıflandırılmıştır.
d) Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
33
74.621
112.808
73.613
93.327
187.429
166.940
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Koç Holding, SPK’da kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, kayıtlı
sermayesi ile çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile)
Nominal değeri ile çıkarılmış sermaye
5.000.000
2.535.898
Türkiye’deki şirketler, hissedarlarına bedelsiz hisse dağıtarak bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye
tavanını aşabilirler.
Koç Holding’in ortakları ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:
31 Mart 2014
% Pay
Tutar
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Koç Ailesi Üyeleri
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat,
Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş.
31 Aralık 2013
% Pay
Tutar
42,59
25,82
1.079.984
654.608
42,59
25,82
1.079.984
654.608
0,10
2.659
0,10
2.659
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi
üyeleri tarafından sahip olunan şirketler
68,51
1.737.251
68,51
1.737.251
Vehbi Koç Vakfı
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Diğer
7,15
1,99
22,35
181.405
50.452
566.790
7,15
1,99
22,35
181.405
50.452
566.790
100,00
2.535.898
100,00
2.535.898
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları (*)
Toplam sermaye
967.288
967.288
3.503.186
3.503.186
(*) Sermaye düzeltme farkları, sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin TMS 29 kapsamında düzeltilmiş toplam
tutarları ile düzeltme öncesindeki tutarları arasındaki farkı ve iktisap ve birleşmeler kapsamındaki pay senedi ihraçlarının
rayiç değer farklarını içermektedir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay senetlerinin gruplarına göre analizleri aşağıdaki gibidir:
Grup
A
B
Pay senedi adedi
Bin TL
Pay senedi cinsi
67.877.342.230
185.712.462.770
678.773
1.857.125
Nama
Nama
253.589.805.000
2.535.898
Koç Holding Ana Sözleşmesi ile A grubu pay senedi sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:
1. Ana sözleşmenin 6’ıncı maddesi uyarınca payların rüçhan hakları kendi grupları için ihraç edilen yeni payların
alımında kullanılır; ancak B grubu pay senedi sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan hakları A grubu pay
senedi sahipleri tarafından kullanılmak istenirse bu haklar SPK Mevzuatı çerçevesinde kullanılabilir.
2. Ana sözleşmenin 15’inci maddesi “c” bendi uyarınca (esas mukavele değişiklikleri ve ibra ve sorumluluk davası
açılması için alınan kararlar hariç olmak üzere), A grubu paylar Genel Kurul toplantılarında sahip oldukları her
pay için iki oy hakkına sahiptirler.
34
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Giderler
31 Mart 2014
Kar/zararda yeniden sınıflanmayacak:
Duran varlıklar değer artış fonu
Aktüeryal kayıp/kazanç fonu
29.043
(31.060)
(2.017)
Kar/zararda yeniden sınıflanacak:
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlıklar değer artış fonu
Finansal riskten korunma fonu
- Nakit akış riskinden korunma
- Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma
31 Aralık 2013
28.360
(28.174)
186
307.186
(29.005)
(332.931)
(148.462)
(184.469)
289.326
(19.251)
(343.025)
(174.866)
(168.159)
(54.750)
(72.950)
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/giderlerin dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar
değişim tablolarında sunulmuştur.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Yasal yedekler
Özel yedekler
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
230.311
2.152.813
230.311
2.145.242
2.383.124
2.375.553
İştirak Hissesi Satış Kazançları ile Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası kapsamında, gerçekleşen iştirak ve
gayrimenkul satışları neticesinde kanuni finansal tablolarda oluşan satış kazançlarının %75’lik kısmı “Özel
Yedekler” altında sınıflandırılmıştır. Söz konusu tutarın 2.125.677 bin TL’lik kısmı beş yıllık sürenin
tamamlanması sebebiyle ek kurumlar vergisi yükü doğurmadan dağıtılabilir duruma gelmiştir.
35
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR/GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelirleri
Ticari işlemlere ilişkin vade farkı gelirleri
Kira gelirleri
Teşvik ve tazminat gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı giderleri
Ticari işlemlere ilişkin vade farkı giderleri
Krediler ve şüpheli alacaklar değer düşüklüğü karşılığı
Dava, ceza ve diğer karşılık giderleri
Ürün geri çağırma gideri
Diğer
31 Mart 2014
31 Mart 2013
181.095
62.954
4.255
4.007
2.008
17.020
112.072
39.380
3.522
8.888
1.701
14.798
271.339
180.361
(171.755)
(17.234)
(4.389)
(2.618)
(622)
(34.856)
(180.666)
(8.288)
(6.031)
(2.340)
(4.388)
(20.524)
(231.474)
(222.237)
NOT 20 - FİNANSMAN GELİR/GİDERLERİ
Finansman gelirleri
Kur farkı gelirleri (*)
Faiz gelirleri
Türev araçlardan karlar
Diğer finansman gelirleri
Finansman giderleri
Kur farkı giderleri (*)
Faiz giderleri
Türev araçlardan zararlar
Diğer finansman giderleri
31 Mart 2014
31 Mart 2013
789.975
99.367
35.402
750
354.405
107.836
26.819
5.964
925.494
495.024
(860.194)
(218.141)
(40.208)
(6.135)
(369.310)
(156.771)
(4.456)
(8.669)
(1.124.678)
(539.206)
(*) Ticari işlemlere (ticari alacak ve borç) ilişkin kur farkı gelir / gideri “esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler” hesabı
içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
36
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraf bakiyeleri
31 Mart 2014
İş Ortaklıkları
Diğer
Toplam
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Ticari borçlar
Borçlanmalar
4.324.004
807.561
432.574
573.214
- 4.324.004
52.238
859.799
28.670
461.244
573.214
31 Aralık 2013
İş Ortaklıkları
Diğer
5.061.203
433.729
815.854
626.097
Toplam
- 5.061.203
70.050
503.779
35.010
850.864
626.097
b) İlişkili taraflarla yapılan işlemler
1 Ocak – 31 Mart 2014
İş Ortaklıkları
Diğer
Toplam
Mal ve hizmet satışları
Mal ve hizmet alımları
Faiz geliri
Faiz gideri (-)
2.301.358
436.514
46.815
(8.283)
33.850 2.335.208
76.576
513.090
46.815
(8.283)
1 Ocak – 31 Mart 2013
İş Ortaklıkları
Diğer
Toplam
1.736.192
596.727
75.649
(13.403)
15.605 1.751.797
61.337
658.064
75.649
(13.403)
Grup’un İş Ortaklıkları konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ının, İş Ortaklıkları ile gerçekleşen işlemleri ve İş Ortaklıkları’ndan olan bakiyeleri
eliminasyona tabi değildir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ilgili bakiyelerden nakit ve nakit benzerleri ve borçlanmaların tamamı Grup’un Bağlı
Ortaklıklar’ının Yapı Kredi Bankası’ndaki bakiyelerinden oluşmaktadır. Ticari alacakların 388.281 bin TL
(31 Aralık 2013: 266.512 bin TL) tutarındaki kısmı Tüpraş’ın Opet ve THY Opet ile petrol ürünleri satış ilişkisi
nedeniyle oluşan bakiyesinden; ticari borçların 244.448 bin TL (31 Aralık 2013: 475.087 bin TL) tutarındaki kısmı
ise Otokoç’un Ford Otosan ve Tofaş ile araç alım ilişkisi nedeniyle oluşan bakiyesidir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ticari alacakların 265.558 bin TL tutarındaki kısmı ise İş Ortaklıkları’ndan olan
temettü alacaklarıdır.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ilgili işlemlerden mal ve hizmet satışlarının 2.121.253 bin TL (31 Mart 2013:
1.555.914 bin TL) tutarındaki kısmı Tüpraş’ın Opet ve THY Opet ile petrol ürünleri satış ilişkisi kapsamındaki satış
tutarıdır. Mal ve hizmet alımlarının ise 301.257 bin TL (31 Mart 2013: 417.344 bin TL) tutarındaki kısmı ise
Otokoç’un Ford Otosan ve Tofaş ile araç alım ilişkisi kapsamındaki alım tutarıdır.
c) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Koç Holding’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Başkanlar olarak belirlenmiştir.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık dönemde, Koç Holding’in üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar
toplamı 7.702 bin TL’dir (31 Mart 2013: 3.171 bin TL). Bu tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.
37
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Şarta Bağlı Yükümlülükler:
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş nezdinde 24 Temmuz 2013 tarihinde, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim
Kurulu tarafından başlatılan vergi incelemesi rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.
Finans sektörü dışı şirketlerle ilgili verilen ve alınan teminatların özeti aşağıdaki gibidir:
b) Teminatlar:
Verilen teminatlar:
Teminat mektupları
Teminat akreditifleri
Bankalara verilen kefaletler
Hisse senetleri (*)
Diğer
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.674.650
1.121.249
228.465
127.714
4.972
3.078.781
1.210.166
222.879
127.714
4.984
5.157.050
4.644.524
(*) Tüpraş hisse alım bedelinin ödenmesinde ve Grup’un mevcut kredilerinin yeniden finansmanında kullanılmak amacıyla
2006 yılında temin edilen kredilere (Not 13) ilişkin olarak, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grup’un sahip olduğu 127.714 bin
TL nominal tutarlı Tüpraş hisseleri (31 Aralık 2013: 127.714 bin TL Tüpraş) üzerine, kredi veren bankalar lehine rehin tesis
edilmiş olup söz konusu hisselere ait oy ve temettü hakkı saklı kalmıştır.
Alınan teminatlar:
Teminat mektupları
İpotekler
Kefalet
Teminat senetleri
Doğrudan borçlandırma limiti
Diğer
38
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.597.843
1.879.075
408.686
221.333
144.092
301.213
3.626.396
1.874.679
509.710
158.900
140.358
253.237
6.552.242
6.563.280
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ının 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finans sektörü harici
teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonu aşağıdaki gibidir (Yabancı para TRİ’ler TL karşılıkları üzerinden
sunulmuştur):
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-TL
-USD
-EUR
-Diğer
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-TL
-USD
-EUR
-Diğer
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
-USD
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
39
4.906.351
1.926.139
2.402.118
538.179
39.915
4.383.968
1.335.143
2.391.276
632.541
25.008
250.699
138.796
111.567
336
-
260.556
151.285
108.944
327
-
-
-
-
-
-
-
-
5.157.050
4.644.524
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi
a) Kredi Riski
Grup’un konsolide finansal varlıklarının maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir.
31 Mart 2014
Ticari
alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
8.208.916
A. Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net kayıtlı değeri (*) 7.717.062
B. Koşulları yeniden görüşülmüş finansal
varlıkların net kayıtlı değeri
32.031
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net kayıtlı değeri
401.010
D. Değer düşüklüğüne uğrayan finansal
varlıkların net kayıtlı değeri
58.813
- Vadesi geçmiş
58.813
- Brüt kayıtlı değeri
245.545
- Değer düşüklüğü
(186.732)
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
55.769
- Vadesi geçmemiş
- Brüt kayıtlı değeri
- Değer düşüklüğü
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E.Toplu olarak ayrılan değer düşüklüğü (-)
-
31 Aralık 2013
Ticari
alacaklar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
8.493.365
A. Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net kayıtlı değeri (*) 7.526.306
B. Koşulları yeniden görüşülmüş finansal
varlıkların net kayıtlı değeri
28.379
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net kayıtlı değeri
884.647
D. Değer düşüklüğüne uğrayan finansal
varlıkların net kayıtlı değeri
54.033
- Vadesi geçmiş
54.033
- Brüt kayıtlı değeri
251.894
- Değer düşüklüğü
(197.861)
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
53.217
- Vadesi geçmemiş
- Brüt kayıtlı değeri
- Değer düşüklüğü
- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E.Toplu olarak ayrılan değer düşüklüğü (-)
(*) İlişkili taraflardan alacakları da içermektedir.
40
Finans
Nakit
sektörü
ve nakit Finansal
alacakları benzerleri yatırımlar
Türev
araçlar
1.737.762 9.322.871
-
47.955
1.580.953 9.322.871
-
47.955
131.915
-
-
-
11.915
-
-
-
30.461
30.461
57.678
(27.217)
28.934
(17.482)
-
-
-
Finans
Nakit
sektörü
ve nakit Finansal
alacakları benzerleri yatırımlar
Türev
araçlar
1.739.318 8.895.009
-
66.668
1.602.162 8.895.009
-
66.668
118.860
-
-
-
9.643
-
-
-
26.208
26.208
51.778
(25.570)
17.108
(17.555)
-
-
-
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Mart 2014 itibariyle vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacakların 4.445.000 bin TL
(31 Aralık 2013: 4.459.524 bin TL) tutarındaki kısmı ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
ticari alacakların 234.021 bin TL (31 Aralık 2013: 276.99 bin TL) tutarındaki kısmı teminat ile güvence altına
alınmıştır.
b)
Döviz Kuru Riski
Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu konsolide varlık ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Varlıklar
Yükümlülükler
Net bilanço pozisyonu
Bilanço dışı türev araçların net pozisyonu
8.687.984
(17.711.682)
9.454.082
(17.809.459)
(9.023.698)
(8.355.377)
910.545
Yabancı para net pozisyonu
31 Aralık 2013
(8.113.153)
880.843
(7.474.534)
Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ından Tüpraş, net yabancı para finansal yükümlülüklerden ötürü ortaya çıkan kur
riskini, ürün satış fiyatlarına döviz kuru değişimlerini yansıtmak suretiyle sınırlandırmaktadır. 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle Tüpraş’ın sahip olduğu ham petrol ve petrol ürünü stokları toplam tutarı 4.191.997 bin TL’dir
(31 Aralık 2013: 3.377.035 bin TL).
Ayrıca Tüpraş’ın, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım finansmanı kapsamında, yatırımın devam etmesi sebebi ile
finansman giderleri (belirli bir seviyeye kadar kur farkı giderleri de dahil olmak üzere) aktifleştirilen 1.848 milyon
USD tutarında kredi bakiyesi (Not 13) bulunmaktadır.
41
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Mart 2014 tarihi itibariyle EUR, USD ve diğer para birimleri TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net pozisyonundan dolayı oluşacak kur farkı zararı sonucu vergi
öncesi kar, aşağıdaki tabloda ilgili para birimleri cinsinden detaylandırıldığı üzere, 793.624 bin TL daha düşük
olacaktı. Söz konusu kur farklarının ana ortaklık net dönem karı etkisi yaklaşık 290 milyon TL seviyesindedir.
%10 kur artışının vergi öncesi kar etkisi:
USD
EUR
Diğer
Toplam
(8.073)
3.693
(793.624)
31 Mart 2014
Yabancı para net pozisyonu (*)
(789.244)
(*) Riskten korunan kısmın kur farkı etkilerini içermemektedir. İş ortaklıklarının döviz pozisyonları kaynaklı vergi öncesi kar
etkileri, duyarlılık çalışmasına dahil edilmiştir.
%10 kur artışının diğer kapsamlı gelir (vergi öncesi) etkisi:
USD
EUR
Diğer
Toplam
31 Mart 2014
Riskten korunan kısım (*)
(1.752)
(125.369)
-
(127.121)
(*) Nakit akış ve yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma kapsamında değerlendirilen ve finansal riskten korunma fonu
altında muhasebeleştirilen kur farkı etkilerini içermektedir.
42
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
USD (1)
31 Mart 2014
EUR (1)
Diğer
(TL Karşılığı)
Toplam
(TL Karşılığı)
Varlıklar:
Ticari alacaklar (2)
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan varlıklar
Diğer varlıklar
274.228
1.962.365
66.247
57.652
497.266
286.551
12.676
16.172
539.352
20.735
170
2.384
2.635.233
5.179.638
183.355
177.264
Dönen varlıklar
2.360.492
812.665
562.641
8.175.490
Ticari alacaklar (2)
Parasal finansal varlıklar
Diğer varlıklar
45.811
3.319
627
96.498
8.418
22.100
21.482
91
411.988
32.583
67.923
Duran varlıklar
49.757
127.016
21.573
512.494
Toplam varlıklar
2.410.249
939.681
584.214
8.687.984
Yükümlülükler:
Ticari borçlar (2)
Borçlanmalar
Diğer yükümlülükler
2.041.555
257.203
206.956
199.277
378.981
43.439
33.986
2
5.103.849
1.702.894
583.826
Kısa vadeli yükümlülükler
2.505.714
621.697
33.988
7.390.569
Ticari borçlar (2)
Borçlanmalar
Diğer yükümlülükler
28.178
4.278.449
-
279.857
16.253
-
61.704
10.210.534
48.875
Uzun vadeli yükümlülükler
4.306.627
296.110
-
10.321.113
Toplam yükümlülükler
6.812.341
917.807
33.988
17.711.682
Net bilanço pozisyonu
(4.402.092)
21.874
550.226
(9.023.698)
2.471.524
(1.560.979)
Aktif karakterli türev araçlar
Pasif karakterli türev araçlar
736.151
(3.605)
284.512
(344.641)
3.917
(516.680)
Bilanço dışı türev enstrümanların net pozisyonu
732.546
(60.129)
(512.763)
910.545
Yabancı para net pozisyonu
(3.669.546)
(38.255)
37.463
(8.113.153)
Parasal kalemler yabancı para net pozisyonu
Riskten korunma amaçlı sınıflandırılan
türev araçların gerçeğe uygun değeri
(3.735.793)
(50.931)
37.293
(8.296.508)
(707)
(1) Orijinal para birimleri üzerinden sunulmuştur.
(2) Konsolidasyon eliminasyonları öncesi tutarlardır.
43
13.991
-
40.524
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
USD (1)
31 Aralık 2013
EUR (1)
Diğer
(TL Karşılığı)
Toplam
(TL Karşılığı)
Varlıklar:
Ticari alacaklar (2)
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan varlıklar
Diğer varlıklar
231.968
2.435.160
62.177
53.980
546.063
153.230
27.393
7.786
604.014
15.479
305
219
2.702.619
5.662.799
213.450
138.293
Dönen varlıklar
2.783.285
734.472
620.017
8.717.161
Ticari alacaklar (2)
Parasal finansal varlıklar
Diğer varlıklar
43.854
3.289
529
105.787
4.994
21.582
246.400
90
650.640
21.686
64.595
Duran varlıklar
47.672
132.363
246.490
736.921
Toplam varlıklar
2.830.957
866.835
866.507
9.454.082
Yükümlülükler:
Ticari borçlar (2)
Borçlanmalar
Diğer yükümlülükler
2.358.669
177.279
186.024
219.677
462.217
25.827
38.685
139.716
4.288
5.717.874
1.875.382
477.160
Kısa vadeli yükümlülükler
2.721.972
707.721
182.689
8.070.416
Ticari borçlar (2)
Borçlanmalar
Diğer yükümlülükler
29.249
4.157.402
-
256.972
16.644
-
62.427
9.627.741
48.875
Uzun vadeli yükümlülükler
4.186.651
273.616
-
9.739.043
Toplam yükümlülükler
6.908.623
981.337
182.689
17.809.459
Net bilanço pozisyonu
(4.077.666)
(114.502)
683.818
(8.355.377)
883.277
(262.383)
431.687
(350.753)
10.528
(692.523)
3.163.356
(2.282.513)
620.894
80.934
(681.995)
Aktif karakterli türev araçlar
Pasif karakterli türev araçlar
Bilanço dışı türev enstrümanların net pozisyonu
880.843
Yabancı para net pozisyonu
(3.456.772)
(33.568)
1.823
(7.474.534)
Parasal kalemler yabancı para net pozisyonu
Riskten korunma amaçlı sınıflandırılan
türev araçların gerçeğe uygun değeri
(3.518.949)
(60.961)
1.518
(7.687.984)
1.361
(1) Orijinal para birimleri üzerinden sunulmuştur.
(2) Konsolidasyon eliminasyonları öncesi tutarlardır.
44
17.392
-
53.976
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
İthalat ve ihracat bilgileri (TL Karşılığı)
İhracat
USD
EUR
Diğer
31 Mart 2014
31 Mart 2013
2.379.793
888.214
353.199
2.499.863
599.218
271.286
3.621.206
3.370.367
9.254.088
356.453
8.738
8.064.233
365.176
5.841
9.619.279
8.435.250
31 Mart 2014
31 Mart 2013
950.510
659.080
388.407
207.193
562.103
451.887
253.589.805.000
253.589.805.000
0,222
0,178
İthalat
USD
EUR
Diğer
NOT 24 - PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç:
Net dönem karı
Kontrol gücü olmayan paylara
ait net dönem karı
Ana ortaklığa ait net dönem karı
Beheri 1 Kr olan nominal değerli hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Pay başına kazanç (Kr)
45
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 25 - NAKİT AKIM TABLOSUNA İLİŞKİN EK BİLGİLER
31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım tablolarında gösterilen bilgilere ilişkin detaylar:
31 Mart 2014
Karşılıklardaki değişimler:
Yıllara sari işler maliyet karşılığı
Garanti ve montaj gider karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Krediler ve ticari alacaklar için ayrılan karşılıklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Diğer karşılıklar
Net işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Stoklar
Ticari alacaklar
Ticari borçlar
Diğer varlık ve yükümlülükler, net
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Yabancı para çevrim farkları
39.477
18.071
11.101
7.603
5.754
60.427
15.529
24.155
7.331
7.534
(3.692)
(12.583)
142.433
38.274
(862.209)
544.178
(623.811)
(607.834)
(218)
(573.564)
(460.990)
436.499
(292.940)
(16.189)
21.411
Nakit ve nakit benzerleri:
Nakit ve nakit benzerleri (Not 4)
Eksi: Bloke mevduat (Not 4)
46
31 Mart 2013
(8.260)
(1.528.483)
(915.444)
9.325.437
(591.568)
7.243.325
(499.680)
8.733.869
6.743.645
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
i)
Koç Holding A.Ş.’nin 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda;
- 131.769.941,54 TL birinci temettü ile 274.734.515,88 TL ikinci temettü toplamı olan 406.504.457,42 TL
tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesine;
- Ortaklara nakden ödenecek 406.504.457,42 TL temettü ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen
75.214.130,23 TL olmak üzere toplam 481.718.587,65 TL nakit ödemelerin; 17.449.477,97 TL tutarındaki
kısmının cari yıl yasal karının istisna kazançlarına isabet eden kısmından; 464.269.109,68 TL tutarındaki
kısmının cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanarak ödenmesi; Koç Holding Emekli ve
Yardım Sandığı Vakfı’na tahsis edilen 8.500.000 TL’lik nakit ödemenin ise cari yıl diğer kazançlara isabet
eden kısmından karşılanmasına karar verilmiştir.
Nakit olarak ödenecek bütün temettü ve kar paylarının 9 Nisan 2014 tarihinden itibaren ödenmesine
başlanılmıştır.
ii)
Rekabet Kurulu tarafından Tüpraş’a verilen 412.015 bin TL idari para cezasına (Not 16) ilişkin gerekçeli karar
24 Nisan 2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. Maddesi
hükmü çerçevesinde, 412.015 bin TL idari para cezası dörtte üçü nispetinde 309.011 bin TL olarak ödenecek
olup; alınan karar ve cezaya ilişkin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava hakkı
kullanılacaktır.
............................
47
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
683 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content