close

Enter

Log in using OpenID

47911-48035

embedDownload
T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen
Anabilim Dallarında Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.
KONTENJANLAR
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI
TABİYETİ
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
(Ortak Program)
Hemşirelik
-
T.C. Uyruklu
Doğum ve Kadın
Hastalıkları
Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği
-
T.C. Uyruklu
5
-
T.C. Uyruklu
5
-
T.C. Uyruklu
5
-
Sağlık İdaresi
KONTENJAN
TEZLİ YÜKSEK
LİSANS
2
KONTENJAN
DOKTORA
2
BAŞVURU TARİHİ/YERİ:
- Müracaatlar 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet ile
yapılacaktır.
- Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
- Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapılabilir.
DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV BİLGİLERİ:
SINAVIN ADI
TARİHİ/ SAATİ
YERİ
Bilim-Mülakat Sınavı
26 Ağustos 2014 Salı DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez
Saat 14:00
Kampüs), Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Binası, Kütahya
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
2- Lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden
en az 60 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
3- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı
(Enstitüde onaylatılacak) veya noter onaylı sureti.
a) Sağlık İdaresi ve Hemşirelik Anabilim Dalları için; ALES (EA-SÖZ-SAY) puanı en az 55,
b) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için ALES (SAY) en az 60 olmalı veya ALES'e
eşdeğer sayılan ve Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test)
vesya GRE (Greduate Record Examination) sınavından ALES'e eşdeğer bir puan almış olmak.
c) Sağlık İdaresi Anabilim Dalı başvurularında Tıp Fakültesi mezunlarından ALES puanı
aranmaz. Sağlık İdaresi Anabilim Dalında Tıp Fakültesi mezunları için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)
sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde onaylatılacak) veya noter onaylı sureti. TUS puanı en az
50 olmalıdır.
5- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde
onaylatılacak) veya noter onaylı sureti. YDS puanı en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) bir sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmak.
6- Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Adaylar Mezun olduğu Üniversiteden,
genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılığını getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama karşılığını
getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm
tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
7- Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından en az 100 üzerinden 50 (elli) notu
alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
8- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü noter onaylı fotokopisi.
9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
10- İstenilen belgeler sırasıyla plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
11- Başvuru için mezun olunması gereken lisans programları Tablo-1 de belirtilmiştir.
DOKTORA PROGRAMI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
2- Lisans ve yüksek lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların yüksek lisans
not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması
gerekmektedir.)
3- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı
(Enstitüde onaylatılacak) veya noter onaylı sureti. ALES (SAY) puanı en az 65 olmalı veya ALES'e
eşdeğer sayılan ve Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test)
veya GRE (Greduate Record Examination) sınavında en az ALES'e eşdeğer bir puan almış olmak.
5- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde
onaylatılacak.) veya noter onaylı sureti. YDS puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) bir sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmak.
6- Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi aslı veya noter onaylı sureti. (Adaylar mezun olduğu
Üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılıklarını getireceklerdir. Yüzlük sistem not
ortalama karşılığını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not
sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
7- Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu
alamayan adaylar başarısız sayılırlar.
8- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü noter onaylı fotokopisi.
9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
10- İstenilen belgeler sırasıyla plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
11- Başvuru için mezun olunması gereken lisans ve yüksek lisans programları Tablo-1 de
belirtilmiştir.
TABLO-1
PROGRAM
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
ANABİLİM DALI BİLİM DALI BAŞVURU İÇİN MEZUN OLUNMASI
GEREKEN PROGRAMLAR
Fizik Tedavi ve Fakültelerin ve lisans öğretimi veren
Rehabilitasyon
Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve
(Ortak Program)
Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümleri ve ilgili yüksek lisans alanlarından
mezun olanlar.
Fizik Tedavi ve
Fakültelerin ve lisans öğretimi veren
Rehabilitasyon
Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve
(Ortak Program)
Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümlerinden mezun olanlar.
Hemşirelik
Doğum ve Fakültelerin ve lisans öğretimi veren
Kadın
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik,
Hastalıkları Sağlık Memurluğu, Ebelik bölümlerinden
Hemşireliği mezun olanlar.
Çocuk Sağlığı Fakültelerin ve lisans öğretimi veren
ve Hastalıkları Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik,
Hemşireliği Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olanlar.
Sağlık İdaresi
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri
mezunları. Fakültelerin ve lisans öğretimi veren
Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Kurumları
Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Diyetisyenlik,
Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olanlar.
Adaylar başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://sabe.dpu.edu.tr/index/sayfa/1559/
lisansustu-egitim-ve-ogretim-ogrenci-basvuru-ve-kabul-kosullari-yonergesi adresindeki "Lisansüstü
Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinden" ayrıntılı bilgi edinebilirler.
ÖNEMLİ NOT: Noter onaylı getirilen tüm evrakların; Noter onaylı suretinin fotokopisi KESİNLİKLE kabul
edilmeyecektir. Noter çıktısının aslı istenecektir. İstenilen Diploma ve diğer belgelerin asılları ve birer
fotokopisi ile gelinmesi halinde Enstitümüzce aslı gibidir yapılabilecektir.
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
(Bas›n: 47911- www.bik.gov.tr)
Tel: 0 274 265 20 31/32 57/ Fax: 0 274 265 20 95
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/348
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Benan Çınar, Av. Hakkı Güneş ve Av. Bahar
Apaydın tarafından davalı Abdullah Akçakır aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin
Tespiti ve Tescil davasının yapılan ön incelemesi gereğince;
DSİ Genel Müdürlüğünce Muğla ili, Milas ilçesi, Kandak Köyü, 101 ada, 21 parsel
sayılı ve tamamı 8.778,46 m2 olan taşınmazın 3.082,07 m2’lik kısmının
kamulaştırılmasına karar verildiğinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının
20.07.2005 tarih ve 2588 Sayılı oluru ile kesinleşen 2942 Sayılı kanunla değişik 4650/10
Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin
tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde İdari
Yargıda iptal veya Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılan davanın
Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde,
kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma
bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü
adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi
adına T.C Ziraat Bankası Milas Şubesine yatırılacağı,
Konuya ve Kamulaştırılan malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ
tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem
yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. 13/06/2014
(Bas›n: 48035- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
719 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content