close

Enter

Log in using OpenID

49422-49553

embedDownload
T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/28 SATIŞ
Satı lması na karar veril en taşı nmazın cinsi , niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 N O' LU TA ŞINMAZI N Özell ikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 5124 Ada No,
3 Parsel No, FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, FEVZİÇAKMAK
MAHALLESİ Köyü, Halen hoş durumdaki arsa nitelikli taşınmaz Eskişehir
merkeze yaklaşık kuş uçuşu 3070 mt mesafede ve çevre yoluna 60 mt mesafede
olup belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır.
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Yurtyapan Sokak No: 8 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Yüzölçümü: 129,00 m2 Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Var, Kat sayısı 1, inşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında bitişik nizam 1 kat mesken alanına isabet etmektedir.
Kıymeti: 19.350,00 TL KDV Oranı: % 18 Kaydındaki Şerhler: Diğer: Yok
1. Satış Günü: 19/09/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (266
NUMARALI ODA)
2 N O' LU TA ŞINMAZI N Özell ikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 9210 Ada No,
17 Parsel No, ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, ZİNCİRLİKUYU
MAHALLESİ Köyü, 129,00 M2 arsa üzerinde bodrum+zeminN+1. kattan oluşan ve
her katta 1 adet daire olmak üzere 3 adet daireden oluşan bina mevcut,
taşınmazın kat irtifakı tesis edilmemiş ve cins tashihi yapılmamıştır. Bodrum kat
95,00 m2 alanlı olup mesken olarak kullanılmaktadır. Salon, 3 adet oda, mutfak
banyo ve wc’den ibarettir. Diğer katlarda 95,00’er m2 olup bir oda salona katılmak
suretiyle genişletilmiş bu nedenle zemin ve 1. kat 2 adet oda, mutfak, banyo ve
wc’den oluşmaktadır, dairelerin kapı ve pencereleri ahşap doğrama, salon ve oda
zeminleri ahşap kaplama, ıslak zeminler seramik, banyo ve wv duvarları seramik,
diğer duvarlar plastik esaslı malzeme ile boyalıdır. Mutfakta tezgah, tezgahın
altında ve üzerinde mutfak dolapları, eviye ve eviye bataryası mevcuttur. Banyoda
duş, lavabo ve batarya mevcuttur, kalorifer ile ısıtılmakta olup doğalgaz yakıtlı
kombi ve panel radyatör kullanılmaktadır, binanın yaşı gözönünde bulundurulduğunda yıpranma oranı %25 dir.
Adresi: Batıkent Mahallesi Çandar Sk. No:37 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Yüzölçümü: 129,00 m2 Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Var, Kat sayısı 3, inşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında bitişik nizam 3 kat mesken alanına isabet etmektedir. Şuyuludur.
Kıymeti: 245.000,00 TL
KDV Oranı: % 1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : yok
1. Satış Günü: 19/09/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri: ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (266
NUMARALI ODA)
Satış Şartları:
1- İ hale açı k artı rma sureti yl e yapıl acaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Hissedarların ihaleye iştirak etmeleri halinde hissesi %20’den aşağı olanların
%20 teminatlarını tamamlayarak yatırdıkları takdirde ihaleye iştirak
edebileceklerdir. Dışarıdan ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar
teminat yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde teminat alınmayacağı gibi ihaleye
iştirak edemezler.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/28 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 49422- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne
izafeten 7.Bölge Müdürlüğünce aşağıda, ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel numaraları, vasfı, kayıt
malikleri ve kamulaştırılacak alanı yazılı olan taşınmazlarla ilgili, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu'nun 4650 sayılı kanunla değişik 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescil davası açılmış olup, dava konusu taşınmazlara ilişkin aşağıda mahkememiz dosya
numaraları yazılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre
içerisinde, ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda
maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması
kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tescil işleminin
yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ
tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tespit edilecek
kamulaştırma bedellerinin davalılar adına T.C. Vakıflar Bankası Ordu Şubesine yatırılacağı,
kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin, aşağıda esas numaraları
belirtilen dava dosyalarına müracaat ederek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri, 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince ilan olunur. 17/07/2014
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ
Dosya No: 2014/333 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 134 ada,
10 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 1.101,34 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Osman Güney, Mustafa Kırış, Cemal Güney, Mehmet Güney.
Dosya No: 2014/334 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 140 ada,
20 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 673,34 m2 lik kısmı.
Taşınmaz maliki: Hanife Kırış
Dosya No: 2014/335 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 135 ada,
15 parsel sayılı, tarla niteliğindeki taşınmazın 271,34 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Salih Tunç, Ayşe Tunç, Leyla Kocayiğit, Ali Tunç, Hikmet Tunç, Ayla Yıldız
Dosya No: 2014/336 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 204 ada,
1 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 528,63 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Tennur Tatlıcan, Hatice Şahin, Hafize Kiltan (Yıldırım), Gökhan Yıldırım,
Serap Şensoy (Yıldırım), Zeynep Yıldırım, Gülbeyaz Şahin, Rüstem Şahin, Mustafa Kemal
Yıldırım.
Dosya No: 2014/337 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 135 ada,
10 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 4.526,44 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Zekiye Tatlıcan, Nebiye Köksal, Sabiye Özçelik, Güner Öztürk, Mevlüde
Güngör, Gülen Öztürk, Aynur Ünlü, Zeki Katırcı, Özcan Katırcı.
Dosya No: 2014/338 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 172 ada,
43 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 84,99 m2 lik kısmı.
Taşınmaz maliki: Penpe Yüce
Dosya No: 2014/339 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 172 ada,
16 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 1.984,67 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Hatice Şenel (Güney), Gülümser Zengin (Güney), Penpe Güney, Havva
Aydın (Güler), Salih Güney, Ömer Güney, Recep Güney.
Dosya No: 2014/340 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 168 ada,
16 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 3.877,67 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Leman Güney, Dursun Güney, Seyhan Tatlıcan, Hafize Akyurt, Aydın Güney,
Muteber Tekçe, Nurten Aydemir, Ayten Haseken, Berat Güney, Figen Ulutaş
Dosya No: 2014/341 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 172 ada,
8 parsel sayılı, ağaçlık niteliğindeki taşınmazın 502,58 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Mevlüde Cebbar, Mustafa Cebbar, Gülüşan Çalış, Kemal Cebbar.
Dosya No: 2014/342 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 168 ada,
10 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 1.100,27 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Rabia Koçyiğit, Selçuk Akyurt, Sinem Akyurt (Yılmaz), Neziye Akyurt,
Hüsamittin Akyurt, Seyfittin Akyurt, Sebahittin Akyurt, Ahmet Akyurt.
Dosya No: 2014/343 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 168 ada,
6 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 411,00 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Mustafa Tatlıcan, Eyüp Tatlıcan, Fatma Yazar, Ali Kemal Tatlıcan
Dosya No: 2014/344 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 140 ada,
22 parsel sayılı, tarla niteliğindeki taşınmazın 6.566,52 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Meliha Kırış, Aysel Kırış
Dosya No: 2014/345 Esas
Dava konusu taşınmaz ve kamulaştırılan alan (m2): Ordu ili, Merkez Öceli Köyü, 137 ada,
1 parsel sayılı, fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın 4.084,71 m2 lik kısmı.
Taşınmaz malikleri: Saniye Ekici, Bilal Çabuk, Sebahittin Çabuk, Taliye Çabuk.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 49553- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content