close

Enter

Log in using OpenID

A A

embedDownload
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
4 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tahmin biçimlerinden hangisi veya
hangileri okulöncesi dönemde sıklıkla ele alınmaz?
A ) Okul öncesi dönem çocuğu, göz önünde
I. Görsel tahmin
canlandırma seviyesinde şekil bilgisine sahiptir ve
II. İşlemsel tahmin
geometrik şekilleri daha çok bir bütün olarak
III. Sayısal tahmin
tanımakta ve adlandırmaktadır.
A)
B)
C)
D)
E)
2
Sadece I.
II. ve III.
Sadece III.
Sadece II.
I. ve III.
Çocukların 1'den 10'a kadar sayabilmeleri ve
1'den 5'e kadar olan rakamları tanıyıp
isimlendirmeleri genel olarak aşağıda belirtilen
hangi yaş döneminde meydana gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
3
A
2 - 3 yaş
1 - 2 yaş
3 - 4 yaş
4 - 5 yaş
Hiçbiri
5
Okulöncesi matematik programları, düşünceye
yönelik ve içerik olmak üzere iki temel standart
grubu altında sınıflandırılır. Buna göre,
aşağıdakilerden hangisi düşünceye yönelik
standartlardan biri değildir?
A)
Sonuç çıkartma
Geometri
C ) Problem çözme
D ) İletişim
E ) Bağlantılar
B)
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
B)
Doğduktan üç hafta sonra gibi kısa bir sürede,
çocuklar şekillerin ve biçimlerin yapılarını ayırt
etmeye başlamaktadır.
C)
Renk, şekilleri belirlemek için önemli bir araçtır
ve neredeyse her objenin, örneğin bir sandalye
veya bir masanın şekli renginden daha önemlidir.
D)
Şekil kavramının çocuklara kazandırılmasına tek
boyutlu şekillerle başlanır.
E)
Çocuklar duyu-motor dönemin ilk aşamalarında ve
işlem öncesi dönemin başlarında
zamanlarının çoğunu nesneleri sınıflandırma ve
eşleştirme çalışmalarına ayırırlar.
"4 - 5" yaşlarındaki çocukların aşağıdaki
becerilerin hangisini veya hangilerini rahatlıkla
sergilemeleri beklenir?
I. Bir grup nesneyi büyüklüklerine göre sıralama.
II. Sıra sayılarını kullanma.
III. Yarım ve bütünü gösterme.
A)
I. ve II.
I., II. ve III.
C ) Sadece I
D ) II. ve III
E ) Sadece II.
B)
KHK B.İ.M.
1
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
6
A
Aşağıda verilen ilgi köşelerinden hangisi okumayazmaya hazırlık etkiliklerinde çocuğa
kazandırılması planlanan becerilerin
geliştirilmesinde doğrudan etkilidir?
8
Aşağıdaki tanımlardan hangisi mekan kavramını
açıklamaktadır?
A)
Bir nesnenin veya şeklin üzerinde durduğu
zeminden farklı olduğunun algılanmasına verilen
isimdir.
B)
Çocuğun uzaklık, yön, bakış açısı değişiklikleri ve
ışık, gölge gibi etkilere rağmen bir nesnenin aynı
nesne olduğunu algılayabilmesine verilen isimdir.
C)
Görüş alanında bulunan görsel bilgileri belleğe
yerleştirme ve daha sonra bellekten çıkarma
becerisine verilen isimdir.
D)
Nesnelerin uzayda birbirlerine göre olan
konumlarının ilişkisine verilen isimdir.
E)
Çocuğun nesnenin zaman ve uzay içinde
görülmediği veya üzerinde işlem yapılmadığında
bile varlığını sürdürdüğünün farkına varmasına
verilen isimdir.
A)
Kukla köşesi
Müzik köşesi
C ) Atatürk köşesi
D ) Evcilik köşesi
E ) Eğitici oyuncaklar köşesi
B)
7
Verilen çalışma sayfasında, belli bir kurala göre
örüntü oluşturma çalışması çocukların hangi
alanda bir alt-yapı becerisi kazanmasını
hedeflemektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Konuşma becerisi
Yaratıcı dramada rol alma
Fiziksel yeterlilik
Okuma- yazma becerisi
Özbakım becerilerini
9
Aşağıdaki tanımlardan hangisi nesne devamlılığı
kavramını açıklamaktadır?
A)
Çocuğun uzaklık, yön, bakış açısı değişiklikleri ve
ışık, gölge gibi etkilere rağmen bir nesnenin aynı
nesne olduğunu algılayabilmesine verilen isimdir.
B)
Bir nesnenin veya şeklin üzerinde durduğu
zeminden farklı olduğunun algılanmasına verilen
isimdir.
C)
Görüş alanında bulunan görsel bilgileri belleğe
yerleştirme ve daha sonra bellekten çıkarma
becerisine verilen isimdir.
D ) Nesnelerin uzayda birbirlerine göre olan
konumlarının ilişkisine verilen isimdir.
E)
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
Çocuğun nesnenin zaman ve uzay içinde
görülmediği veya üzerinde işlem yapılmadığında
bile varlığını sürdürdüğünün farkına varmasına
verilen isimdir.
2
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
10
Çocuğun uzaklık, yön, bakış açısı değişiklikleri ve
ışık, gölge gibi etkilere rağmen bir nesnenin aynı
nesne olduğunu algılayabilmesine verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11
A
13
Nesne kimliği
Nesnelerin işlevleri
Nesne değişmezliği
Nesne devamlılığı
Nesne kavramı
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi 'Gösteri deneyi
'türüne uygun bir açıklama değildir?
A)
B)
Deney düzeneği önceden hazır olmalı işlevleri
öğrencilere açıklanmalıdır.
14
Deneyin konusu ile ilgili bilgilendirici pano
hazırlanmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi fen ve doğa etkinliğinde,
çocuklarda geliştirilmesi amaçlanan
davranışlardan biridir?
A)
Deneyler yoluyla fen eğitimine ilişkin bilgi
edinme yollarını öğrenmelerine;
B)
Duyarlılık, meraklılık, açık fikirlilik. vb bilimsel
tutumları kazanmalarına;
C)
Etkinliğin başından sonuna kadar gelişmeleri takip
ederek meraklarını sorgulamalarına;
D)
Bağımsız ve bilimsel düşünme yeteneklerini
geliştirmelerine;
E)
Hepsi
Aşağıdaki tanımlardan hangisi sosyal bilgi
kavramınının tanımıdır?
A)
Çocuğun eline aldığı nesnenin ağırlığı (fiziksel
özellikleri) ile ilgili sadece gözlem ve deneyim
yoluyla edindiği bilgiye verilen isimdir.
B)
Nesneler üzerine yapılan hareketler yoluyla,
nesnenin kendinde olmayan özellikleri çocuğun
zihninde oluşturma yoluyla edindiği bilgiye
verilen isimdir.
C)
Çocuğa gözlem becerisi kazandırmayı ve
gözlemlenen durumlarla ilgili uygun sözcükleri
kullanmayı amaçlayan, öğretmen tarafından
planlanan fen ve doğa etkinliklerine verilen genel
isimdir.
D)
Kültür ya da sosyal bir grubun belirlediği kuralları,
değerleri, kanunları ve dil sistemlerini içeren
bilgiye verilen isimdir.
E)
Bire bir eşleştirme, sınıflandırma, sıralama ve
karşılaştırma becerileri kullanarak edinilen bilgiye
verilen isimdir.
C)
Öğrenciler belli bir mesafe uzakta olmalıdır.
D ) Birkaç öğrenci yardıma çağrılmalıdır.
E ) Hiçbiri
12
Fen ve doğa etkinliklerinde öğretmenin rolüne
uygun olmayan davranış aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
Çocuklarla beraber hep aktiftir.
Çocukları inceleme yapmaya yönlendirecek
sorular sorar.
Çocukların etkin bir davranış sergilemede ihtiyaç
duydukları güvenli ortamı sağlar.
D)
Öğretmen etkin bir davranış sergiler.
E ) Çevreyi çocuklarda merak uyandıracak
materyallerle donatır.
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
3
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
15
Öğrenmenin, yaparak, diğerleri ile birlikte
yaşayarak ve amaçlı yapılan işler yoluyla
gerçekleştiği görüşünü savunan ve okul öncesi
eğitimcilerin babası olarak adlandırılan düşünür
aşağıda ismi verilen düşünürlerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
16
A
17
Rousseau
John Lock
Friedrich Froebel
Jean Piaget
Maria Montessori
'Bir bütünün parçalarını söyler' davranışı hangi
gelişimsel amaç-kazanımlar başlığının altında yer
alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Psikomotor alan
Bilişsel alan
Sosyal-duygusal alan
Dil alanı
Hiçbiri
18
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi okul öncesi
dönem çocuğunun 'Güven' ihtiyacına uygun bir
açıklamadır?
A)
"Çocuk, yetişkinler arasında sevgi, saygı ve tutarlı
ilişkilerin bulunduğu, sevildiği ve kendisine karşı
tutarlı davranılan bir ortama ihtiyaç duyar."
B)
"Çocuğun kendisini besleme şansına sahip
olmaya, oyun oynamaya, atlamaya, sıçramaya,
koruyucu elden kurtulmaya ve kendi hatalarını
yapmaya ihtiyacı vardır"
C)
"Çocuğun, yalnız kendisi olduğu için, onun
gelişimi ile ilgili her türlü sevinç ve problemlerini,
sağlık ve hastalıklarını kabul eden olgun bir
yetişkin sevgisine ve sevilmeye ihtiyacı vardır."
D)
"Çocukların yetişkinlerle ilgili olumsuz
duygularının çoğu, arkadaşları ile oynadıkları
oyunlarla çözülebilir ve buna ihtiyacı vardır."
E)
"Çocuğun ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda
kendi benliğinin farkına daha kolay varabilmesi
gerekir.
Aşağıdaki okul öncesi eğitim etkinlikleriden
hangisi, öykü canlandırma ve öykü tamamlama
çalışmalarını içeren etkinlikdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
Oyun etkinliği
Dil gelişimi etkinliği
Matematik etkinliği
Fen ve doğa etkinliği
Müzik etkinliği
4
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
19
A
Resim sergisini drama yöntemiyle gezdiren
öğretmen çocuklarla, bir resmin etrafında
toplanırlar. Seçilen resmin öyküsünü oluşturup
canlandırırlar.
22
Bu örnek etkinlikte öğretmen aşağıdaki drama
etkinlik türlerinden hangisini kullanmıştır?
Okul öncesi grupla drama çalışırken,
paylaşımlarda çocuğun etkin katılımının
sağlanması, yani söz alarak kendini ifade etmesi
bazı durumlarda zor olabilir.
Bu durumda öğretmen, o çocukların da özellikle
tartışmaya katılmaları için aşağıdaki
yaklaşımlardan hangisiyle hem düzeni sağlayabilir
hem de çocuğu cesaretlendirebilir?
A)
Seslerden öykü oluşturma
Çağrışımlardan öykü oluşturma
C ) Resimden öykü oluşturma
D ) Soyut kavramlardan öykü oluşturma
E ) Simgelerden öykü oluşturma
B)
20
A)
Eğer hep birlikte konuşursanız oyun oynamayız.
Kim önce el kaldırırsa o konuşacak.
C ) Ya konuş ya da bir daha konuşma.
D ) Kime top atarsam o konuşacak.
E ) Her zamanki gibi bu konuda da düşüncen yok.
B)
Doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon,
pandomim gibi kavramlar yaratıcı dramanın
hangi ögesi içinde sayılabilir?
23
A)
Mekan
Materyal
C ) Yöntem
D ) Hayali ortam
E ) Grup
B)
Metin Öğretmen, "Çizmeli Kedi, masalında en
küçük kardeş, kediyi satsa ne olurdu?" gibi o an
ve sonrasını çocuklarla canlandırır.
Metin Öğretmenin bu etkinliği aşağıdaki
doğaçlamalardan hangisine örnektir?
A)
B)
C)
21
Yüksel Öğretmen, yaşlılara saygı haftası
nedeniyle, elinde bastonla rol oynayarak sınıfa
girer. Çocuklara ne yaptığını sorar, küçük iletiler
vererek yardımcı olur. Bu gün ne yapacaklarını
açıklar. Drama etkinliği sonucunda çocukları
eleştirmeden, iletişimi güçlendirir, çalışmanın
eğitsel boyutu konuşulur.
Yüksel Öğretmen bu etkinlik sürecinde
aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?
D)
E)
24
Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi çocuklarının
temel hareketler döneminde kazandığı temel
beceriler arasında yer almaz?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Hedeften uzaklaştırma
Dikkat çekme
Bilgilendirme
Paylaşım, değerlendirme
Etkinliğe hazırlama
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
Doğaçlamadan fotoğraf
Masaldan doğaçlama
Resimden doğaçlama
Doğaçlama dans
Maske doğaçlama
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Tırmanma
Yüzme
Yürüme
Koşma
İtme
5
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
25
Okulöncesi çocuklarında eklemleri
hareketlendirmek, kasları güçlendirmek ve
esneklik kazandırmak için yapılan hareketler
beden eğitimi dersinin hangi aşamasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
26
B)
C)
D)
E)
28
İşlevsel egzersizler aşamasında
Serbest zaman aşamasında
Grup etkinlikleri aşamasında
Harekete sürükleyici etkinlikler aşamasında
Bütün sınıf etkinlikleri aşamasında
A)
Ninni
Tekerleme
C ) Türkü
D ) Bozlak
E ) Çalgı müziği
B)
29
Bariton
Tenor
C ) Alto
D ) Soprano
E ) Mezzosoprano
B)
30
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki insan seslerinden hangisi en yüksek
frekanslı - tiz- kadın sesidir?
A)
Fırlatma
Denge
Sıçrama
Koşu
Yakalama
"..................... gelişim yaşam boyu devam eden bir
süreç olup hareket becerilerinde azalma veya yeni
becerilerin kazanılması gibi tüm fiziksel
değişmelerle ilgilenir."
A)
"Kaynağı masallar, türküler, destanlar, geleneksel
seyirlik oyunlardır. Farklı türleri vardır.
Anlamlı, yarı anlamlı ya da kulağa hoş gelen
sözcükler bütünüdür."
Yukarıdaki tanım aşağıdaki seçeneklerden
hangisine uygundur?
Aşağıdaki becerilerden hangisi, belirli bir yerde
bir konumu(pozisyonu) devam ettirmek olarak
tanımlanır?
A)
27
A
Motor gelişim
Dil gelişimi
Bilişsel gelişim
Psikomotor gelişim
Duyuşsal gelişim
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
Aşağıdaki çalgı gruplarından hangisi okulöncesi
sınıf müzik eğitimi için uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Üflemeli çalgılar
Halk müziği çalgıları
Yaylı çalgılar
Orff çalgıları
Telli çalgılar
6
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
31
A
Okulöncesi müzik eğitiminin boyutlarından biri
olan basit çalgılar çalmak ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Çocuğun ilgi ve yeteneğine bağlı olarak çalgı
eğitimi alması sağlanmalı
B)
Çocuğa canlı olarak çalgı dinleme olanağı
yaratılmalı
C)
33
A)
Yetişkin çizimlerini taklit etmesini sağlama
B ) Çalışma yaprakları hazırlayarak çalışma
yapmasını sağlama
Artık araç gereçlerden çalgı yapılabileceği
gösterilmeli
D)
Çocuklara blokflüt eğitimi verilerek toplu olarak
çalmaları sağlanmalı
E)
Çocuğa sınıf içerisinde basit bir çalgı çalma
olanağı sağlanmalı
Karalamalar ve renk ilişkisi için kullanılabilecek
uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
C)
Özgür ortam, uygun malzeme ve yüzey sağlayıp
konu belirlememe
D)
Boyama kitabı ile sınırlı boyama yaptırma
Özgür ortam, uygun malzeme ve yüzey sağlayıp
konuyu belirleme
E)
34
32
İnformal eğitimin sürdüğü yaş gruplarında resim
çizen çocuğa, yetişkin yaklaşımını en iyi ifade eden
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Okul öncesi dönem ile ilkokul dönemi
çocuklarının resimleri arasındaki farkı en iyi
şekilde ifade eden cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Okulöncesi çocukları somut renkler kullanmaya
özen gösterir
B)
İlkokul çocukları resimlerinde kağıdın her tarafını
boyar
Eğitim süreci içinde bilimsel yönlendirme ile
renkli karalamalar oluşur
C)
İlkokul çocukları keyfi renkler kullanmaya daha
çok eğilimlidir
D)
Şemalaşan karalamalar renk kullanımının
başlangıcıdır
D)
Okulöncesi çocuklarının resimleri özgür,
hayalperest ve yalındır
E)
Resimi çizen çocuğun isimlendirdiği karalamalar
renk kullanımını tetikler
E)
Okulöncesi çocukları çalışacağı resim için konu
seçimi yapamaz
A)
Çok renkli karalamalar eğitimle ilgili olmayıp
içgüdü gereğidir
B)
Karalamalarda sıkılganlık ve verimsizlik renk
kullanımını başlatır
C)
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
7
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
35
Bir rengin ışıklı nüansından başlayarak
koyulaşmaya doğru götürülerek veya tam tersi
koyu nüansından açık nüansına götürülerek
yapılan kontrast aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
36
B)
C)
D)
E)
38
Verilen paragrafı okuyabilen, fakat okuduğunu
anlamakta sorun yaşayan, anafikri bulmakta
zorlanan çocuk için aşağıdakilerden hangisi
olabileceği düşünülür?
A)
Miktar kontrastı
Yanıltıcı kontrast
Gerçek kontrast
Kalite kontrastı
Açık-Koyu kontrast
Suluboya resim tekniği uygulaması yaparken
aşağıdaki araçlardan hangisine ihtiyacımız
yoktur?
A)
A
İşitsel Yetersizlik
Özgül Öğrenme Güçlüğü
C ) Algısal Yetersizlik
D ) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluk
E ) Zihinsel Yetersizlik
B)
39
Aşağıdakilerden hangisinin, özgül öğrenme
güçlüğü olan çocukların eğitimleri sırasında
yapılması gerekli değildir?
A)
Papye kağıdı
Kıskaç
Fırça
Palet
Sünger
Sık sık tekrar yapmak
Sınavlarda ve etkinliklerde ek süre vermek
C ) Ön sıraya oturtmak
D ) Okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle
yöntemi kullanmak
B)
E)
37
Aşağıdakilerden hangisinde gecikmiş konuşma
görülme olasılığı azdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Zihinsel yetersizlik
İşitme kaybı
Otizm
Evde birden fazla dil kullanımı
Kekemelik
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
40
Sadece akademik beceriler üzerine yoğunlaşmak
Görme yeteresizliği olan bireylerin öğretim
uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi üzerinde
çok durulmaz?
A)
Bağımsız hareket becerileri
Günlük yaşam becerileri
C ) Okuma-yazma becerileri
D ) Dinleme becerileri
E ) Dil becerileri
B)
KHK B.İ.M.
8
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
41
44
Aşağıdakilerden hangisi, yaygın gelişimsel
bozukluklar arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
42
A
A tipik otizm
Prader-willi sendromu
Rett sendromu
Asperger sendromu
Disentegratif bozukluk
A)
The method is based on the behaviourist belief
that language learning is the acquisition of a set of
correct language habits.
B)
All four skills; reading, writing, speaking and
listening are taught from the beginning.
C)
It allows students to perceive meaning directly
through the target language because no translation
is allowed.
D)
It is a language learning method based on the
coordination of speech and action.
E)
Vocabulary and grammar emphasized.
Memorizing grammar rules, reading and writing
are the primary skills that the students work on.
Which two skills are receptive skills in English?
A)
B)
C)
D)
E)
Reading / Listening
Writing / Listening
Reading / Speaking
Writing / Speaking
Reading / Writing
45
43
Which one of the following descriptions is James
Asher's Total Physical Response Method?
Which one is the best seating arrangement in the
classroom when introduce of new material for
group based activities?
A)
theatre seating arrangement
traditional seating arrangement
C ) semi circle or U shape seating arrangement
D ) dining-room seating arrangement
E ) round or square table seating arrangement
B)
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
Which one of the following is a characteristic of
five to seven year olds?
A)
They have a very short attention and concentration
span.
B)
They ask questions all the time.
They don't understand the language used quickly.
D ) They can tell the difference between fact and
fiction.
E ) They cannot decide for themselves what to learn.
C)
KHK B.İ.M.
9
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
46
A
49
Adres mektup birleştirme işlemi için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Genelde şirketlerin toplu mektup göndermek
istediklerinde kullandıkları bir yöntemdir.
B)
Alıcıları seçme işlemi sihirbaz aracılığı ile
yapılamaz.
C)
Bu yöntemle çok sayıda benzersiz mektup
gönderilebilir.
"RAM" nedir?
A)
Bilgilerin taşınması için gereken bellek
Üzerine herhangi bir bilgi yazılmayan birim
C ) Yalnızca okunabilir belek
D ) Program çalıştırılması için kullanılan geçici bellek
E ) Hepsi
B)
50
D)
Bir mektup, binlerce adrese gönderilebilir.
E ) İngilizce "Mail Merge" olarak adlandırılır.
Word 2010 programında aşağıdaki özelliklerden
hangileri yapılamaz?
A)
B)
47
Excel'deki bir tabloda en küçük değeri veren
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
48
C)
D)
E)
=Topla
=Eğer
=Mak
=Min
Hiçbiri
51
Bir sununun teması ve slayt düzenleri hakkındaki
arka plan, yazı tipleri, efektler, yer tutucu
boyutları ve konumlandırma gibi tüm bilgileri
depolayan ve bir slayt hiyerarşisinde en üstte
bulan slayt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Asıl not
Smart art
Asıl slayt
Slayt
Gerçek Slayt
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
Animasyon
Şekil
Listelerde sıralama
Grafik
Yazma
Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının tanımı
açısından yanlıştır?
A)
Bireyin kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge
ve uyum içerisinde olmasıdır.
B)
Bireyin kendisine ve çevresine etkin uyum
sağlamasıdır.
C)
İyilik hali.
Bireyin savunma mekanizmalarını kullanmaya
ihtiyaç duymadığı durumdur.
D)
E)
KHK B.İ.M.
Bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik
durumudur.
10
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
52
55
Sağlıklı (işlevsel) bir aile yapısı için aile üyeleri
arasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?
A)
B)
C)
D)
E)
53
A
Roller
Özerklik
Kurallar
İletişim
Yapılanma
Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh sağlığını
korumada ana/babanın göstermesi gereken
davranışlardan değildir?
Bir çocuğun ailesinin boşanmasından ötürü ruhsal
sorunlar yaşadığını fark eden bir öğretmenin
aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
A)
Okul yönetimi ve rehberlik servisi ile görüşüp
çocuğun yardım almasını sağlamak
B)
Çocuğun neden ruhsal sağlığının bozulduğunu
derinlemesine araştırması
C)
Çocuğun durumunu ailesi dahil herkesten
saklaması
D)
Çocuğun durumunu sınıftaki öğrencilere aktarması
E ) Çocuğun ailesini çağırıp hesap sorması.
A)
Çocuktan potansiyelini aşan beklenti içinde olmak
56 Hoşgörülü ebeveynlik, bir uçta ilgisiz-ihmalci,
B ) Çocuktan, gelişim dönemine uygun beklenti
öteki uçta ise müsamahakâr-hoşgörülü ebeveynlik
içinde olmak
olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdakilerin hangisi
C ) Ana/baba olarak kendi problem çözme
ilgisiz-ihmalkâr ebeveynliğin özelliklerinden birisi
becerilerine dikkat etmek
değildir?
54
D)
Çocukla çatışma içinde olsa bile, iletişim
kanallarını açık tutmak
E)
Çocuğun bağımsızlığını desteklemek
"Aile üyesine verilen özerklik" aşağıdaki aile
yapılarından hangisinde en üst düzeydedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Planlı Aileler
Bağlı Aileler
Bağımlı Aileler
Serbest ve Planlı Aileler
Serbest Aileler
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
A)
Çocuğun, ailenin belirlediği sınırlara uymasında
ısrar etmez, kural koymaktan, otorite
uygulamaktan ya da kısıtlamalardan kaçınır
B)
Çocuğu psikolojik anlamda reddetme düzeyinde
ihmal ederler
C)
Çocuğun ilgi ve gereksinimlerinin farkında
değildirler
D)
Anne baba, çocuğun yaşamında hiç yer almaz
E ) Hem denetim, hem de çocuğun gereksinimlerine
karşı gösterdikleri duyarlılık çok düşüktür
KHK B.İ.M.
11
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
57
A
Aşağıdakilerin hangisi aile katılımını engelleyen
faktörlerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
60
Zaman yetersizliği
Ailelere göre yöneticilerin, yöneticilere göre
ailelerin olumsuz tutumları
Ekonomik şartlar
Yasal düzenlemeler
İletişim bozukluğu
35-40 yaşlarında, toplum içerisinde saygın bir
mesleğe sahip ve asaletiyle herkes tarafından
sevilen ve sayılan bir kişi için, "Babasının
oğlu/kızı ya da "Anasının oğlu/kızı"; "Zaten onun
annesi/babası da saygın, asaletli ve sevilip sayılan
bir kişiydi" gibi tanımlamalar yapılması,
ebeveynlikle ilgili hangi kuramla ya da modelle
açıklanabilir?
A)
B)
C)
58
D)
Yeni Umutlar Anaokulu, aile eğitimi için bir dizi
çalışma konusu belirlemiştir. Konuyu ilgi çekici
hale getiren ve aileleri katılmaya ikna eden
çalışma konusu hangi seçenekte yer almaktadır?
A)
Hiperaktif Çocuklarla Baş Etmek
B ) Okul Korkusunu Yenmede Çocuklarımıza Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
C)
Oldukça Hareketli Çocuklarımızın Özelliklerini
Tanıyalım
D ) Disiplin Sorunlarına Karşı Alınacak Önlemler
E ) Çocuklarımızla Aramızdaki Anlaşmazlıkları Nasıl
Engelleyebiliriz?
E)
61
Okul öncesi öğrencilerinin, akıllarında sayı
kavramını oluşturmalarına yardım etmek isteyen
öğretmen, boncuk taneleri ile oluşturduğu
kümelerle rakamları eşleştirmiştir. Bu durumda
öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini
kullanmıştır?
A)
B)
C)
D)
59
Aşağıdakilerden hangisi "izole çekirdek aile"'nin
bir özelliğidir?
A)
Eşler, bitişik ailelerini kendi ailelerinin doğal bir
uzantısı olarak kabul ederler
B)
Ailenin psiko-sosyal alandaki yaşantısı, bitişik
aile ve akrabalık ilişkilerinin etkisi altındadır
Beş faktör kişilik modeli
Hümanistik kuram
Kişisel özellik kuramı
Sosyal -bilişsel faktör
İki yönlü kuram
E)
Bilimsellik
Bilinenden-bilinmeyene
Somuttan-somuta
Yakından-uzağa
Genelden-özele
C)
Bağlantılı aileler ile birlikte üç boyuttan oluşur
D ) Yoğun akrabalık ilişkileri vardır
E ) Bir önceki aile ile bağlar tam olarak kopmamış
olsa bile, en alt düzeyde olma eğilimindedir
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
KHK B.İ.M.
12
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
62
A
Okul öncesi kavram gelişiminde, Doğrudan
Öğretim Modeli'nde kavram sunusunda
kullanılan bütün örneklerde ilişkili niteliği
vurgulamak için, aralarında büyük farklılıklar
olan örnekler aynı etiketle etiketlenmelidir ilkesi
mevcut. Örneğin 'üstünde' kavramı 'sıra' ve 'süt
bardağı' kullanılarak gösterilecekse bu iki nesne
(sıra ve süt bardağı) kullanılarak, süt bazen
masanın sol üstünde, bazen ortasında, bazen sağ
üstünde ya da sıranın değişik yerlerinde
gösterilebilir.
64
A)
B)
C)
D)
E)
Kavram geliştirmede örnek seçimi ve
sıralanmasıyla ilgili olan bu ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
65
A)
B)
C)
D)
E)
63
Kuruluş
Aynılaşma
Farklılaşma
Değerlendirme
Sürekli çevrim
Okul öncesi kavram öğreniminde, aşağıdaki
kavramlardan hangisi öncelikli olarak
öğrenilmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Eşit aralıklarla dizilmiş, eşit sayıdaki iki sıra
boncuk çocuğa gösterildikten sonra, sıralardan
birindeki boncukların arası açılıp, çocuğa hangi
sırada fazla boncuk olduğu sorulduğunda, yanılıp
yanlış cevap veren çocuk, hangi dönemde olabilir?
Okul öncesi dönemde çocuklara değişik kaplar,
renkli kumlar, su ve pirinç verilir. Çocukların
değişik maddeleri dökerek, kapların boyutlarını
keşfetmesi durumuna ne denir?
A)
Genelleme
Ayrım süreci
C ) Sınıflandırma
D ) Aşırı genelleme
E ) Az genelleme
B)
TEST BİTTİ
Boyut
Zaman
Şekil
Renk
Mekan
Sınav : OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 17.09.2014
Saat : 16:00:00
Somut işlemler
Duyu-motor
Soyut işlemler
İşlem öncesi
İmgesel
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
KHK B.İ.M.
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content