close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

embedDownload
ir-LoR sanxasl aNoNinr sinxnri'NiN
22
MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI
TUTINICI
iLLER BANKASI ANoNiM liRKETi'NiN 2013 yrlrna ait Gcncl Kurul Toplantrsr.22 Mayrs 2014
tarihinde saat l4:@ de, Bankanrrr merkez adresi olan Ankara ili Macunkoy Ek Hizrnet Binasr adresinde.
Ankara Il f icaret Mtidtirltilii'ntin 22.05.2014 tarih ve 2470 sayrlr yazrlarryla grirevlendirilen Bakanlrk
Temsilcileri Ahmet OZTURK vc ibrahim SOYSAL'rn gtizetiminde toplanrldr.
Toplantrya ait davet kanun ve esas scizlegmede ting0riildillii gibi ve giinderni de ihtiva edecek
gekilde, Ttirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2014 tarih 8563 sayrh ve 07.05.2014 tarih ve 856,1 sayrh
nlishalarr ile 04.05.2014 ve 07.05.2014 tarihli POSTA gazetesinde ilan edilmiq; aynca ternsilcilere yasal
siileler igersinde PTT gubesinden taahhiitlU mektupla, toplantr giin ve giindemin bildirilrniqtir.
6107 sayrlr Iller Bankasr Anonirn $irketi Hakkrndaki I(anun'un "Alukhk Yapt.st t,c Serntal,e'
bagltkfr 4 ncii maddesi ve "()eSitli Hiikiinler BaSltklt" 13' tincii rnaddesinin 5' inci frkrasr gcrcfi Banka
Sennayesi hisselere bcilliunremiq ve hisse senediyle tenrsil. edihrentigtir. I 8.000.000.000,00 Il- Iik
sermayenin 8.528.3 14.983,40 TL si odenmi;tir'.6J07 sayrlr Iller Bankasr Anonirn $irketi Hakkrndaki
Kanun'urr "Genel Kurul" baslrklr 5'inci maddesinde srralanan 105 adet tenrsilciden 88 Adet ternsilcinin
genel kurul toplantrslna katrldrIr hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden anlagthnrgtrr. Toplantr nisabrnrn
nrevcut oldu[unun anlaqrlmasr iizerine gtindem rnaddelerinin gciriigti lmes ine gegilrnir;tir.
Madde l- Ycinetirn KLrrtrlu Baqkanr Sa1'rn Fuat CEDiK saat l4:r('de genel kurut toplantlsrnl agtl.
Saygr duru;u yaprldr. istiklal MarErnrrz okundu. Yonetim KurLrlLr Baqkant Sayrn Fuat (llrDiK ve Qevre re
$ehircilik Bakanr Sayrn iaris CULLUCE Cenel Kurula hitaben konuqnra yaptr.
Madde 2- Iller Bankasr Anonirr $irketi Ana Scizleqmesinin l3'iincti maddcsi dofrLrltusunda Diran
Bagkanlrlrna Yonetirn Kurulu Ba;kanr Sayrn Fuat CEDiK, tutanak yaznranlr$rna Nevgehir il Ozel idaresi
temsilcisi Sayrn Serdar PAI-A ve oy toplayrcrhlrna Qankrrr ili Kur;r.rnlu Belediye Bagkanr temsilcisi Savrn
Dt. $akir KAYMAK oy birlili ile segilrriqtir.
Genel KLrnrl toplantr tutanagrt'lrn imzalanrnasr igin divan heyetine yctki verihnesine oy birli[i1le
karar verildi. Katip iiyelerden Saytn Serdar PALA giinderni Genel Kurula okudlr. Divan Bagkanr Giirrdenrin
3 ncii 4 ncii ve 5 nci
uraddeleritrin birbiril'le baflantrh oldugunr.r,
bu maddelerin birle;tirilerck
3' iincii .1'
gcirUgiilmesinin usulen uygun olacafrnr ifade etti. Yaprlan agrk oylanra sonucunda giindenrin
iincii ve 5' inci maddelerinin birlegtirilerek goriigiilmesine oy birliIi1le karar verildi.
Madde 3-4-5 2013 ytlt t'aalil'et ve hesaplarr hakkrnda Yonetirn, Bilango ve Karlzalar hcsaplarrnr da
kapsayan faaliyet raporu ijnceden ve yasal siiresi igerisinde ternsilcilcrin bilgi ve incelemesine sunulmug
oltnast nedenille: Certel Ktrrrrlda tarnarnrrrr okrrrrmalarak lalnrzca Ozet Ycirretirn Krrrrrlrr Raportr'rrtrn
okunmasr, Denctim Kurulu Raporunun okunmasr, bilango ve karlzarar tablosunun okunnasr agrk oylamaya
sunuldu ve oy birliliyle kabLrl edildi[inden Ozet Br[rnrsrz Derretinr Raporu, bilango ve kar/zarar tablosLr ile
Ozet Yonetim Kurulu RaporLr Ycinetim KurLrlLr adrna Muhasebe ve Mali Igler Dairesi Ba:;kanr MLrhammet
GOf ER rarafrndan. Banka Dcnctirn KurulLr Raporrr f)eretirn Krrrrrltr U;elerinderr Sa; rrr Orlrar) CULf C
tarafrndan okundu. miizakereye agrldr sciz alan olmadr. Yaprlan oylanra sonucunda Yonetim Kurulu Faaliyet
Raporu, bilango ve kar zarar hesaplarr, Ba[lnsrz Denetirn Raporu ve Banka Denetirn Kurulu Raporu ayn
ayn oy birliliyle kabul ve tasdik edildi. Yaprlan oylama da, 2013 yrlr faaliyetleriyle ilgili olarak; Ydnetim
Kurulu Uyeleri ve Denetirn KLrrulLr Uyeleri ayn ayn oy birlifiyle ibra edildiler. (Yonetim Kurulu Uleleri
kendi ibralarrnda oy ku llannradr lar.)
Madde 6- 6107 saylll iller Bankasr Anonim $irketi Ilakkrnda Kanunun 4' tincii maddesine
gcire" Bakanlar Kurulr-r 'nca 2410212014 tarihindc kararlagtrnlarak 15.03.2014 tarih ve 28942 sayrh
Resmi Gazete'de I'a1 nlanan iller Bankasr Anonim Sirkcti scrmayesinin 9.000.000.000 f iirk
Lirasrndan 18.000.00 .pOO
Lirasrna grkanlmasr hususunda Genel Kurul katrhmcrlan
fuf
bilgilendirildi.
-
/)i
.
,,'Jl
,-x
f/t
"
Madde 7- Yiiksek Planlarna Kurulunca Banka Ycinetirn Kr:rulu ve Denetim Kurulu Ure['r'irre
birliIiyle karar verildi.
belirlenecek tavan iizerinden iicret tjdenmesine oy
Madde 8- Ydnetim Kurulu iiyelerine 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunun "$irketle iSlem
yapma, Sirkete borglanma yasafir" baghkh 395 inci ve"Rekobet ytsafl'baqhkh 396 ncr maddeleri
qerqevesinde iglem yapabilmeleri hususu oy birli!iyle kabul edildi.
oy
Madde 9- Banka Kanurru'nun 6 rncr maddesi gerefi tahsil edilerneyen Banka alacaklarrntn terkini
ile kabul edildi.
birli[i
Madde l0- 5.000.000.000 TL'ye kadar borqlanma araglarrnrn halka arz edilnreksizin (nitelikli
yatrnmcrlara satrg) ihrag edilmesine, ihrag edilecek borglanma araglarrnrn vadesinin ve faiz oranrnrn
belirlenmesi, ihrag igleminin bir yrllrk ddnem iginde bir veya birden fazla seferde yaprlmasr ve ihragla ilgili
di[er tiim konularda Iller Bankasr yonetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birli[i ile karar verildi.
Madde Il- 6107 Salrlr iller Bankasr A.$. Kanun'un 7'nci maddesi gerefi Ycinetinr KtrrLrhr Ulesi
segimine gegildi. Igigleri Bakanlrlr'nrn 22.05.2014 tarih 10838 sayrlr yazrlarr ilc Belediyeler adrna
Adtyaman Belediye Bagkanr Fehmi Hiisrev KUTLU ve Antakya (HATAY) Belediye Bagkanr isrnail
KIMYECI; il Ozel idareleri adrna Krrgehir il Genel Meclis Uyesi Levent YILDIZ ile Rize il Genel Meclis
Uyesi Mehmet YEREBAKAN arasrnda segimin gizli oy agrk tasnif usultiyle yaprlmasrna ve giirev
siirelerinin 3 (iig) yrl olarak belirlenmesine oy birliliyle karar verildi. Yaprlan gizli oylarna saat l5:45 de
ba;ladr, saat l6:00 da sona erdi.82 Ternsilcinin oy kullandr[r tespit edildi. Bunun sonucunda aqrk tasnif
tusuliiyle laprlan sayrrnda il Ozel idarcleri Adrrra Krrqehir il Genel Meclis Uyesi l-ercnt YILDIZ 16 o1.
Rize il Genel Meclis Uyesi Mehmet YEREBAKAN 5l oy aldr. Belediyelcr adrna Adryaman Bcledile
Bagkanr Fehrni Hiisrev KUTLU 68 oy, Antakya Beledil,e Baqkanr isrnail fiMYECi 9 o1 aldr.3 bo9,2 iptal
olmak iizere toplam 82 oy kullanrldrlr gririildii. Yaprlan saylm sonucura g<ire; Yrinetirn Kurulu Uyesi olarak
Belediyeler adrna Adryanrarr Belediye Baqkanr Fehmi Htisrcv KUTLU. il Ozel idareler adrlra Rize il Gencl
Meclis Uyesi Mehmet YEREBAKAN oy ile segildiler.
Madde 12- Dilek ve temennilcr alrndr. iller Bankasr Anonirn girketi Cenel Miidiirii Sayrn Mehmer
TurgLrt DEDEOGLU ve Ycinetim KLrrulu Baqkanr Sayrn Fuat CEDiK dilek ve temerrnileri cuaplatarak
Genel Kurula tegekkiirlerini arz etti.
Madde l3- Ciindemde ba;ka madde kalmadrgrndan Divan Bagkanr te:;ekkiir korugrrasrna
miiteakiben Genel Kurul Toplantrsr Saat l6:30 da sona erdi, Genel Kurul torrlantrsrnda alrnarr xararrara
herhangi bir itiraz ve muhalefetin olup olnradrlr Divan Bagkanrnca Genel Kurula sorLrldu. Herhangi bir
muhalefetin veya itiraztn olmadr!r gttriildii. i$ bu Genel Kurul Toplantr Tutanagr toplantr rnahallinde
bilgisayar marifetiyle 5 (beq) niisha olarak diizenlenerek okunup imza altrna alrndr.
22 MAYIS 20I3 / ANKARA
BAKANLI K
TEMSiLciSi
Ahmet O
BAKANLTry.,',
,TEMSILCISI
TOPLANTI BASKANI
iller
Yiinetim
A$
u Baskanr
TUTANAK
YAZMAN I
OY TOPLAYICI
\..-l
Dt. S*{ir
KAYtltAK
----'^
Kurgunlu Belediye
Baskanl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
824 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content