close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Grubundan Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Projesi

embedDownload
Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 22 SAYI: 3447 03 NÝSAN 2015 CUMA
SGK’DAN SÜRE UZATIMI
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik
kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý
gidermek için süre uzatýmý yaptýðýný duyurdu.
SGK’dan yapýlan açýklama þu þekilde; “31
Mart 2015 tarihinde ülke genelinde yaþanan
elektrik kesintisi nedeniyle Kurumumuz ile prim
tahsilat anlaþmasý olan bankalarýn, tahsilat
sistemlerimizle iletiþiminde sýkýntýlar yaþanmýþ ve
prim tahsilatlarýnda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim
ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini
önlemek amacýyla son ödeme günü 31 Mart
2015 olan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat
iþlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar
uzatýlmýþ olup, bu tarihe kadar yapýlacak söz
konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ
sayýlacaktýr.”
GSS yapýlandýrmasý
6 ay uzatýldý...
Ortaca SGK Merkez Müdürü V. Sosyal
Güvenlik Denetmeni Özkan Arslan, 31 Mart
2015 tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanan
kanun deðiþikliðine istinaden, Genel Saðlýk
Sigortasý (GSS) borçlarý için Sosyal Yardýmlaþma
Vakfýna Gelir testi için son müracaat tarihi 30
Eylül 2015 olarak uzatýldýðýný açýkladý.
Arslan, C-1 (Eski Yeþilkart bunlarýn borcu
sýfýrlandýðý için) haricinde çýkan Gelir testi
sonucuna göre Kuruma yapýlandýrma için son
müracaat tarihinin 2 Kasým 2015 olduðunu,
yapýlacak yapýlandýrma sonucunda ilk taksit veya
peþin ödemenin son gününün ise, 30 Kasým 2015
olduðunu söyledi.
-Soner Aydýn
BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ
YÝNE O “HAL”
YÝNE KAVGA
ORTACA VE DALAMAN’DA
saatleri akþamdan sabaha olarak
belirlendi.
Buna göre Dalaman terminalinden
þehir içine hareket sabah, 03.00, 04.00,
06.00, 07.00 ve 08.00 arasý, akþam
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 olacak.
Dalaman þehir içinden terminale hareket,
00.00, 01.00 ve 05.30’da son bulacak.
yoðunluk yok. Buna istinaden de 4 lira
olan liste fiyatýný da 3 liraya indirdik.
Büyükþehir belediyesinin bu uygulamasý
zor durumdaki minibüs esnafýnýn
kazancýný etkiler” dedi.
48 Nolu Dalyan Minibüs Kooperatifi
baþkaný Adem Dindar, uygulamanýn
Ortaca-Dalyan, Dalaman
þehiriçi-Terminal ücreti ayný
Ortaca-Dalyan arasýnda yolcular
zabýta noktalarýnda satýlan Kent kartý
kullanmalarý halinde tam 2lira, öðrenci
1,5 lira ücret ödeyecekler, þoför kartý
kullanmalarý halinde de tam, 2,5 lira,
öðrenci 2 lira ödeyecek. Dalaman
þehiriçi-Terminal arasýnda yolculuk
yapan müþteriler için de ayný fiyat
uygulanacak.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, otobüs
hatlarýna Ortaca ve Dalaman’ý da ekledi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý, otobüs hatlarýna
Ortaca ve Dalaman’ý da ekledi.
Otobüslerde kullanýlacak olan Kent
kartlar belediye zabýta noktalýndan temin
edilebilecek. Seferler ilk etapta, OrtacaDalyan, Dalaman-Dalaman terminal
arasýnda gerçekleþtirilecek.
Ortaca’da seferler 45
dakika ile 1 saat 45 dakika
aralýðýnda
Ortaca-Dalyan arasý seferler sabah
saat 07.15’de karþýlýklý olarak
baþlayacak, 45 dakika ile 1 saat 45
dakika arayla 23.45’e kadar devam
edecek.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý, Ortaca-Dalyan arasý
otobüs sefer hareket saatleri þöyle
belirlendi:
Ortaca’dan hareket
07.15, 08.00, 08.45, 09.30, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.15, 18.15, 19.45, 21.15 ve 22.45
Dalyan’dan hareket
07.15, 08.00, 08.45, 09.30, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.15, 19.00, 20.30, 22.00 ve 23.45
Dalaman seferleri akþam
saatlerinde
Dalaman’dan þehirler arasý otobüs
terminaline yolcu taþýyacak olan otobüs
Pazar günleri sefer
düzenlenmeyecek
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý’ndan alýnan bilgiye
göre, otobüsler hafta içerisinde seferde
olacak. Pazar günleri otobüs seferleri
düzenlenmeyecek. Otobüslerden
engelliler ve 65 yaþ üstü olanlar ücretsiz
olarak faydalanabilecek.
bölgedeki turizmi canlandýrmak için yeni projeler üretiyor.
þoför esnafýný olumsuz yönde etkilediðini
söyledi.
Muðla Büyükþehir Belediyesinin ticari
amaçlý olarak sadece taþýmacýlýk yaptýðýný
dile getiren Dindar, “bizleri korumasý
gereken büyükþehir belediyesi ne yazýk
ki bizimle rekabet içerisinde. Biz burada
yaz aylarýnda 4 ay çalýþýyoruz 12 ay
S.S. 23 Nolu Ortaca Otobüs ve
Minibüs Kooperatifi baþkaný Ali Çeler,
seferlerin Büyükþehir belediyesi
tarafýndan ihtiyaç olduðundan deðil,
vatandaþa hoþ görünmek için
konulduðunu söyledi.
Büyükþehir belediyesinin þoför
esnafýnýn ekmeðiyle oynandýðý görüþünü
savunan Çeler, ”Ortaca-Dalyan arasýnda
yaz sezonunun dýþýnda zaten bir
Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu bölgedeki turizmi
canlandýrmak için yeni projeler üretiyor.
Murat Demirci, yürüyüþ ve bisiklet
yollarý projesini katýldýðý toplantýda anlattý.
Projeyle birlikte Köyceðiz-Ortaca-Dalaman
ilçeleri yürüyüþ ve bisiklet yolarýyla birbirine
baðlanacak.
Grup üyeleriyle yapýlan toplantýda konuþan proje yürütücüsü Murat Demirci, bisiklet ve yürüyüþ yollarýyla turizmi köylere
de yaymayý hedeflediklerini söyledi.
Bu ilçelerde iþaretli ve uzun mesafeli
bir bisiklet ve yürüyüþ yolunun yapýlmasýný
amaçladýklarýný belirten Demirci, þunlarý
söyledi:
"Bu bölgenin tanýnmasýný, alternatif
turizmle birlikte turizmi 12 aya çýkarmayý hedefliyoruz. Bunu yaparken eko
Bir kiþi ölmüþtü
Ayný iþ yerinde, borç meselesi
yüzünden 10 Ekim 2014'te Soner S.
ile iþ yeri sahibi arasýnda kavga
çýkmýþtý. Taraflarý ayýrmaya
çalýþýrken Soner S'nin av tüfeðiyle
açtýðý ateþ sonucu vurulan Behzat
Yaðlý hayatýný kaybetmiþti.
-Ömer Kundakçý
Vatandaþa hoþ
görünmeye çalýþýyorlar
Çevre Grubundan Yürüyüþ
ve Bisiklet Yollarý Projesi
nOrtaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu
Ali Çeler
Ortaca Sebze ve Meyve Hali'nde
çýkan kavgada bir kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre, Cemil
Gümüþ (46) halde bulunan firmadan
alacaðýný istemek için iþletmeye gitti.
Alacaðý nedeniyle firma yetkilileri ile
Gümüþ arasýnda kavga çýktý. Kavga
sýrasýnda Gümüþ, vücudunun çeþitli
yerlerinden yaralandý. Çevredekilerin
haber vermesiyle olay yerine polis
ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri
geldi.
Firma yetkilileri tarafýndan darp
edildiðini iddia eden Gümüþ,
ambulansla Ortaca Devlet
Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.
Gümüþ'ün saðlýk durumunun iyi
olduðu öðrenildi.Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
Adem Dindar
vergilerimizi ödüyoruz. Ücretlerde
düzenlemeler yaptýk. Uygulama þoför
esnafýmýzý olumsuz yönde etkiler” dedi.
-Ömer Kundakçý
turizm anlayýþýyla yapýyoruz. Bisiklet ve
yürüyüþ yolu projesinin sürdürülebilir
olmasýný, devamýnýn gelmesini, bakýnýn
sürekli olarak yapýlmasýný hedefliyoruz.
Özellikle kýrsal kesimde turizmden pay
almamýþ köylerden bu yollarý geçirerek
onlarýn da buradan pay almasýný saðlamak
istiyoruz."
Demirci, baþarýlý bir proje olan Likya
Yolu'nun çok güzel bir örnek olduðunu,
bu yolun özellikle yerel halk tarafýndan
benimsendiðini ve seyahat acenteleri
tarafýndan pazarlandýðýný ifade etti.
Likya Yolu'nun geçtiði köylerde de
'köy pansiyonculuðu' yapýldýðýný anýmsatan Demirci, "Turistlerin istediði de bu.
Buralarý ön plana çýkarmak istiyoruz. Bunu
da burayý bozmadan yerel öðelerle birlikte
kullanarak yapacaðýz. Amacýmýz orda köy
pansiyonculuðu ile baþlayýp her yeri
betonlaþtýrmak deðil. Oranýn güzelliðini ve
doðallýðýný bozmadan turizmden pay
almasýný saðlamak" diye konuþtu.
Demirci, Baþvuru sahibi olarak Dalyan
Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði
tarafýndan GEKA’ya sunulan proje ile ilgili
projenin ortaklarýný ise þu þekilde anlattý.
Ortaklarý: Köyceðiz Belediyesi, Ortaca
Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Muðla
Ticaret Odasý, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi.
Potansiyel iþtirakçileri: KOBÝDOK
Köyceðiz Bisiklet ve Doða Sporlarý Kulubü
, Dalyan Bisiklet Muhtarlýðý (Dalyan Bisiklet
Kulübü Derneði), ''DABÝSDE'' Dalaman
Bisiklet Derneði, diðer (TÜRSAB?)
Potansiyel destek gruplarý:
Köyceðiz: Köyceðiz Kent Konseyi,
Köyceðiz Yürüyüþ Grubu, Köyceðiz Bisiklet topluluðu,
Ortaca: Ortaca Kent Konseyi, Ortaca
Bisiklet Topluluðu, ORTACA OUTDOOR,
Dalyan Yürüyüþ Grubu, Dalyanlý, Dalyan
Outdoor
Dalaman: Dalaman Kent Konseyi, Dalaman Doða Yürüyüþçüleri, Dalaman bisiklet topluluðu
Bütçesi ve finansman kaynaklarý:
Projenin tahmini bütçesi 300 bin TL’dýr.
Finansman kaynaklarý GEKA, Proje Ortaklarý ve dernekler dýþýndaki proje iþtirakçileridir.
GEKA'dan talep edilen mali katký
(=en fazla %75) 225 bin TL, Proje ortaklarýnýn mali katkýsý (=en az %25) 75000
TL’dýr. -Soner Aydýn
2
03 NÝSAN 2015 CUMA
Kordonda
kitap okuma
etkinliði
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
ORMAN HAFTASI’NDA
ORMANLAR KÝRAYA VERÝLDÝ
Bakanlýktan savunma
Köyceðiz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öðrencileri
kordonda kitap okuma etkinliði
yaptý.
Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öðrencileri kordonda kitap okuma etkinliði
yaptý.
Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Denizcilik Alaný öðrencileri ve öðretmenleri
kütüphanecilik haftasý kapsamýnda göl
kenarýnda bir saat kitap okudu.
Kitap okumanýn faydalarýna deðinen Türk
Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Hayal Karataban;
“Kitap okumak; insanýn algýsýný, hayal gücünü,
konuþma becerisini, kelime hazinesini geliþtirir.
Gençlerimizin okuduðunu anlamama ve bunun
arkasýndan gelen baþarýsýzlýklarý söz
konusudur. Ýþte bu sorunlarýn temel nedeni
kitap okumamaktýr. Kitap okumayý seven,
alýþkanlýk haline getiren nesiller yetiþtirmek için
ailelere ve biz eðitimcilere büyük iþ
düþmektedir” dedi.
Karataban, okulda her gün kitap okuma
saati düzenlediklerini, Kütüphanecilik haftasý
dolayýsýyla okuma farkýndalýðý yaratmak için
kordonda gerçekleþtirdiklerini söyledi.
-SONER AYDIN
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber
Gazetesi
YIL: 22 SAYI: 3447 03 NÝSAN 2015
CUMA
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk.
No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye
iþhaný B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt
Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11
Ortaca/Muðla
e-mail: egehaber48@gmail.com
info@ortacahaber.com
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 86450530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar
yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür
vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
“Günü birlik kullanýma yönelik
tesislerin yapýmýna izin verilecek”
T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Orman Genel Müdürlüðü Basýn
Müþavirliði’nden yapýlan açýklama ise
þöyle;
“25 Mart 2015 tarihli bazý basýn
kuruluþlarýnda yer alan “Göcek
Koylarý talana açýlýyor “baþlýklý
haberlerle ilgili olarak ; “Muðla Orman
Bölge Müdürlüðü, Dalaman Orman
Ýþletme Müdürlüðü sorumluluk
alanýnda, Göcek Koylarýnda bulunan
Taþyaka, Küçük Sarsala, Akbük ve
Göbün koylarý kaçak faaliyetlerin ve
kaçak yapýlanmanýn önüne geçmek
amacýyla 1995 yýlýnda ilgili Bakanlýklar
arasýnda yapýlan bir protokolle ve ilgili
yerlerden (ÖÇK SÝT vb.) alýnan olurla
yat mola noktasý olarak tesis edilmiþtir.
Muðla Ýlinin Büyükþehir olmasý, Ýl
Özel Ýdaresinin kapanmasý ve tüzel
kiþiliðinin bitmesi nedeniyle ilgili
tesisler Özel Ýdare tarafýndan Dalaman
Orman Ýþletme Müdürlüðüne 2014 yýlý
Mayýs ayýnda devredilmiþtir.
Söz konusu yerler devlet ormaný
olup ziyaretçilerin günübirlik
nOrman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði’nin Dalaman ilçesindeki
ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla 6831
Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri'
sayýlý Orman Kanunun 25. Maddesi ve
olarak ihale edilmesine tepkiler çýð gibi büyüyor.
Mesire Yerleri Yönetmeliði hükümlerine
göre Orman Genel Müdürlüðünce
Orman Genel Müdürlüðü Dalaman lira deðer biçti. Ýhaleye katýlan kiþiler
ve Bedri Rahmi Koylarý’nda bulunan
Günübirlik Mesire Yeri olarak tescil
Orman Ýþletme Þefliði’nin Dalaman
kýr lokantalarý 26-27 Mart 2015
ise her bir koy için yaklaþýk 2 milyon
edilmiþtir.
ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya
tarihinde ihaleye çýkarýlýyor. Doðayla iç
lira teklif verdi.
Bu alanlarda mevcut bulunan ve
(Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala
içe ve hiçbir yapý yapýlmadan
Zorlu, Simavi adalarýna
mevzuata uygun durumda olan kýr
koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak
kullanýlan, tarihi yapýlarý barýndýran bu
gazinosu, WC vb. tesisler kullanýlacak,
girebilen var mý?
ihale edilmesine tepkiler çýð gibi
eþsiz coðrafi bölgelerin, holdinglere
tamire ihtiyacý olanlarýn onarýmý
Dalaman Koylarýný Kurtarma
büyüyor.
satýlmasýný istemiyoruz. Yapýlaþmaya
yapýlacaktýr. Ýhtiyaç duyulmasý halinde
Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Platformu üyesi Erdoðan Karakuþ,
açýlmasý halinde doðanýn bozulup yerini Kýyý kanunu ÖÇK, SÝT vb. mevzuatý
eylemlerde kiþilerin yapýlan ihaleyle
Orman Ýþletme Þefliði’nin Dalaman
beton yapýlar alacaðýný biliyoruz.
kapsamýnda uygun görüþler alýnarak
ilgili demokratik tepkilerini
Bu dört koy ile beraber bütün
ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya
Mesire Yerleri Tebliðinde belirtilen kýr
gösterdiklerini söyledi.
Dalaman ve Göcek koylarý, çevre
(Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala
gazinosu, büfe, WC gibi vatandaþlarýn
Yapýlan ihaleyle koylarýn baþkalarýna koruma alaný içindedir. Ýhaleye söz
koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak
ihtiyaçlarýný karþýlayacak geçici ve
peþkeþ çekilmek istendiðini iddia eden
konusu olan koylardan bir tanesi doðal günü birlik kullanýma yönelik tesislerin
ihale edilmesine tepkiler devam
Karakuþ, "Bu koylarýn bu þekilde ihale sit alaný, diðeri arkeolojik sit alanýdýr. C
ederken sevindirici karar Muðla 2.
yapýmýna izin verilecektir.
edilmesinin yanlýþ olduðunu
tipi mesire yeri statüsü verilerek bu
Ýdare Mahkemesi’nden geldi.
Söz konusu alanlarýn mesire yeri
düþünüyoruz. Hali hazýrda koylardaki
koylarýn yapýlaþmasýnýn önü
Taþyaka koyunun ihalesinin
olarak üçüncü þahýslara kiralanmasý
iþletmecilerle sözleþmeleri
açýlmaktadýr. Tüm özellikler ve tehditler Mesire Yerleri Yönetmeliði uyarýnca
yürütmesi durduruldu. Diðer koylar
güncellenmesi gerekiyordu. Koylarda
ihale sürecinde dikkate alýnmamakta,
için de ihalenin iptali için baþvuru
2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre
yapýlmasý istenenler mevcut
eski uygulamalarýn aksine bu koylarýn
yapýldý.
ihale yoluyla yapýlabildiðinden ihale
iþletmecilerle tartýþýlsaydý bu kadar
29 yýllýðýna kiralanmak istenmesi ile de hazýrlýðý gayet þeffaf þekilde bu
Ýhaleye yürütmeyi
tepki almazdý" diye konuþtu.
kamu yararý göz ardý edilmektedir.
kapsamda yapýlmýþtýr. Haberlerde iddia
durdurma sevinci
Karakuþ, koylarýn büyük
Bizler Ortaca Kent Konseyi Turizm edildiði gibi bu alanlarýn imara açýlmasý,
Muðla Büyükþehir Belediyesi
holdinglere kiralanmasýnýn, ilçede
ve Çevre Grubu Üyeleri olarak; Orman doðal ve tarihi yapýya zarar verebilecek
tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda; büyük bir istihdam açýðýna sebep
ve Su Ýþleri Bakanlýðý’nýn bu yeni
tesislerin yapýlmasý kesinlikle söz
“Muðla Büyükþehir Belediyesi;
olacaðýný ifade etti.
yaklaþýmýnýn; doðayý tehdit edeceðini,
konusu deðildir”
Dalaman Ýlçesi, Kapýkargýn Mahallesi,
Göcek koylarýnda eskiden
yapýlaþmayý teþvik edeceðini, hukuka
Orman Haftasý
Taþyaka Mevkii'ndeki ormanlýk alanda özelleþtirilen adalar olduðunu anlatan
ve yerel halkýn çýkarlarýna aykýrý
“21 - 26 Mart tarihleri arasýnda
yapýlacak tesisler için Dalaman Orman platform üyesi Telat Topçuoðlu ise,
olacaðýný, bu sebeple ihale sürecinin
kutlanýlýr.
Amacý ormanlarýn önemini
Ýþletme Müdürlüðü’nün açmýþ olduðu
"Özelleþtirilen adalarýn yakýnýna halk
durdurulmasý gerektiðine inanýyoruz.
öðretmektir.
Hafta boyunca
ihalenin iptali için yaptýðý baþvuru
yaklaþtýrýlmýyor. -Zorlu, Simavi
Dalaman Halkýnýn haklý mücadelesini
öðrencilerin ve vatandaþlarýnda
sonucunda, 2. Ýdare Mahkemesi ihaleyi adalarýna girebilen var mý?. Bu koylar
sonuna kadar destekliyor, yerel ve
durdurma kararý aldý. Dava gerekçesi
da özelleþtirilip büyük þirketlere
ulusal bütün sivil toplum kuruluþlarýný, katýlýmýyla yapýlan etkinliklere fidan
olarak Ýl Özel Ýdaresine tanýnan
geçtikten sonra ne tur tekneleri
siyasi erkleri, basýn-yayýn kuruluþlarýný dikilir. Ormanlarýn doðaya katkýlarý
anlatýlýr”
haklarýn kendilerine geçtiðini, Orman
buralara yanaþabilecek ne de halk
ve tüm halkýmýzý da bu mücadeleye
-Ömer Kundakçý
Ýþletme Müdürlüðünce ihaleye
buralardan faydalanabilecek. O yüzden destek olmaya çaðýrýyoruz.
çýkýlamayacaðý ileri sürülerek iptali ve
bu özelleþtirmenin ve ihalenin
yürütmenin durdurulmasýný isteyen
durdurulmasýný istiyoruz."
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
Ýhale süreci derhal
gündemde olan diðer koylar için de
durdurulmalý
iptal baþvurusu yaptý” görüþlerine yer
Ortaca Kent Konseyi Turizm ve
verildi.
Çevre Grubu adýna açýklama yapan
Dalaman Belediye baþkaný
Baþkan Mehmet Sertkaya “Dalaman ve
Muhammet Þaþmaz, son dakika
Göcek koylarý, çevre koruma alaný
yaþanan kararýn sevindirici olduðunu
içindedir. Ýhaleye söz konusu olan
söyledi.
koylardan bir tanesi doðal sit alaný,
Þaþmaz, “karar çok güzel ve
diðeri arkeolojik sit alanýdýr. C tipi
memnuniyet verici. Yürütmenin
durdurulmasý kararý Taþyaka koyu için mesire yeri statüsü verilerek bu
koylarýn yapýlaþmasýnýn önü
geçerli. Biz ihalenin durdurulmasýný
açýlmaktadýr” dedi.
istemiþtik ancak yine de yapýldý. Bu
Ortaca Kent Konseyi Turizm ve
karar aklýn yolunun bir olduðunu
Çevre
Grubu’nun açýklamasý þöyle;
gösteriyor. Umarým diðer koylar için de
“Bölgemizde
eþsiz güzellikleriyle ön
ayný karar verilir, insanlarýmýz maðdur
plana
çýkmýþ,
özellikle günübirlik tekne
edilmez” dedi.
turu ile yat turizminin Göcek ve
Milyonlar havada uçuþtu
Muðla Büyükþehir Belediyesi ve karþý da ilaçlama yapýyor.
Dalaman’la özdeþleþmesine sebep
Orman Genel Müdürlüðü Dalaman olmuþ olan koylarýmýzdan dördü için,
Ýlçedeki tüm mahallelerde bulunan
Ortaca belediyesi ekipleri sivrisinekle
Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan 29
kanalizasyon
sistemleri fosseptikler ve
mücadele
çalýþmalarýný
sürdürüyor.
mevcut statü ve uygulamalarý endiþe
yýllýðýna kiraya çýkarýlan koylardan
laðýmlarýn
yaný
sýra sivrisineklerin üreme
Kýþ
aylarýnda,
genellikle
kanalizasyon
verici þekilde deðiþtiren yeni bir ihale
Akbük için 110 bin lira, Taþyaka (Bedri yapýlýyor.
sistemlerinde hareketsiz halde bulunan alaný olan muhtemel su birikintileri
Rahmi) için 90 bin lira, Göbün için 120
Akbük Koyu, Göbün Koyu, Sarsala sivrisinekler için yapýlan ilaçlamanýn ilaçlanýyor.
bin lira ve Küçük Sarsala için 80 bin
-Soner Aydýn
devamýnda ekipler sivrisinek larvalarýna
Ortaca’da Sivrisinekle
mücadele
3
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
03 NÝSAN 2015 CUMA
MEHMET
ERDOÐAN DÝRENÝÞ
ÇADIRINDA
nMHP Muðla Milletvekili Mehmet
Fethiye Belediye Baþkaný Saatcý:
“GÜCÜ ELÝNDE
TUTAN ‘ÖNCE
BEN’ DÝYOR”
Erdoðan Dalaman koylarýnýn
kiralanmasýný protesto etmek için Þehit
Mehmetçik Parkýnda kurulan direniþ
çadýrýný ziyaret etti.
MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan
Dalaman koylarýnýn kiralanmasýný protesto
etmek için Þehit Mehmetçik Parkýnda kurulan
direniþ çadýrýný ziyaret etti.
Erdoðan’ýn ziyaretine MHP Ýlçe Baþkaný
Telat Topçuoðlu ve yönetim kurulu üyeleri de
katýldý.
Erdoðan burada yaptýðý konuþmada,
“Dalaman koylarýnýn peþkeþ çekilmesini
verdiðimiz soru önergesi ile meclis ve Türkiye
gündemine taþýdýk. Dalaman halkýnýn
gösterdiði bu dik duruþa destek vermek amacý
ile bugün buradayýz. Mevcut iktidar savaþta
maðlup olmuþ ordu gibi taþýyabildiklerini
ayakkabý kutularýna doldurarak götürmeye
çalýþýyor. Sahillerimiz ve koylarýmýzý ise
taþýyamayacaklarý için talan etmeye çalýþýyor.
Buna hep birlikte karþý duracaðýz. Asýl 7
Haziran’da da Türk milletinden dik duruþ
bekliyoruz. Týpký burada yaptýðýnýz gibi 7
Haziran günüde ayný duruþu gösterirseniz 8
Haziran’ da zaten bunlar olmayacaktýr’’ dedi.
-Cihat Cura
AK PARTÝ’DEN
EYLEME DESTEK
Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan ‘C tipi mesire yeri’
ilan edilerek ihaleye açýlmasýna Dalaman Ak
Parti’den tepki
Dalaman Þehit Mehmetçik Parkýnda
“Koylarý Kurtarma Platformu”nun eylem
çadýrýný Dalaman AK Parti Ýlçe teþkilatý da
ziyaret ederek destek verdi.
Çadýr önünde açýklama yapan AK Parti
Dalaman ilçe baþkaný Mehmet Orhan; koylarýn
iþletmesinin yerel halk tarafýndan yapýlmasýnýn
Dalaman'a faydalý olacaðý için her zaman
desteklemeye hazýr olduklarýný söyledi.
Orhan, “sorunlarýn çözüleceðine
inanýyoruz. Ýnþallah düzelir tekrar hizmet
vermeye baþlarlar. Bizde Dalaman’ýn çocuklarý
gençleri olarak daha iyi hizmet alacaðýna ve
Dalaman'ýn ekonomisine katký saðlayacaklarýna
sonsuz inanýyoruz'' dedi.
Eylem çadýrýna AK Parti Dalaman Ýlçe
baþkaný Mehmet Orhan, Ýlçe Kadýn Kollarý
baþkaný Aslýhan Korkut Ekinci ve partililer
katýldý.
-Ömer Kundakçý
PARSEL PARSEL
SATIYORLAR
nCHP Muðla Milletvekili Prof. Dr.
Nurettin Demir koylarýn ihalesine karþý
Dalaman’ da kurulan direniþ çadýrýný
ziyaret etti.
nFethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'nde bulunan belediye iskelesinin Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan özelleþtirilmeye açýlmasýna ve Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan koylarýn mesire yeri olarak kiralanmasýna
vatandaþlar tepki gösterdi.
Fethiye ilçesinin Göcek
Mahallesi'nde bulunan belediye
iskelesinin Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan
özelleþtirilmeye açýlmasýna ve
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
tarafýndan koylarýn mesire yeri
olarak kiralanmasýna vatandaþlar
Behçet
Saatci
tepki gösterdi.
Göcek Ýskele Meydanýnda
toplanan vatandaþlar, yaðmur
nedeniyle meydanda kurulan
çadýrýn altýnda "Koylar, kýyýlar
halkýndýr, satýlamaz", "Her yer
Göcek her yer direniþ", "Susma
haykýr, talana hayýr" þeklinde
slogan attý.
Eyleme çevre ilçelerden gelen
birçok vatandaþ da þemsiye ve
giydikleri yaðmurluklarla yaðmur
altýnda destek verdi.
Fethiye Belediye Baþkaný
Behçet Saatcý, yaptýðý
açýklamada, eylemin siyasi bir
hareket olmadýðýný, Göcek
esnafýnýn ekmeðinin peþinde
koþma ve hakkýný arama hareketi
olduðunu söyledi.
Kapitalizmin artýk herkesin
hücrelerine kadar girdiðini öne
süren Saatcý,"Gücü elinde tutan
kim olursa olsun paylaþmýyor.
Bunun yerine bütün yetkilerini
sonuna kadar kullanmaya
çalýþýyor. Sevgiyle yoðrulmuþ
topraklardan gelen insanlar
olarak, paylaþmak bizim içimizde
olmasýna raðmen maalesef þu
anda gücü elinde tutan herkes
bunu sonuna kadar kullanýyor ve
"önce ben" diyor. Halbuki bizim
paylaþmaya ihtiyacýmýz var.
Bugün iktidarý da büyükþehiri de
elinde tutanlar ayný þekilde
davranýyor" diye konuþtu.
Saatcý, Göcek Koylarý'nýn
ihalesinin yanlýþ olduðunu,
iskelenin de Göceklilere
býrakýlmasý gerektiðini vurguladý.
Göcek Kültür ve Turizm
Derneði Baþkan Yardýmcýsý Fatih
Ugan ise, Göcek Ýskelesi'nin
kullanýma açýldýðý günden itibaren
bölge halkýna hizmet ettiðini ve
mavi tur yolculuklarýnýn
vazgeçilmez noktasý olduðunu
ifade etti.
Dernek olarak yapýlacak
özelleþtirmeyle kamu yararýnýn
ORTACA’DA GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMÝ
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO)
mali desteði ile kendi iþini kurmak isteyen
giriþimcilerin iþ kurma fikirlerini ve yeni
projelerinin desteklenmesini saðlamak
amacýyla Ortaca’da ‘‘Giriþimcilik Eðitimi’’
düzenlenecek.
Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreterliði
tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 1 Nisan
2015 tarihinde KOSGEB tarafýndan talepleri
alýnan eðitimin ilki yoðun katýlým talebi nedeni
ile 3 Nisan 2015 tarihinde ikincisi ise 13 Nisan
2015 tarihinde Prof. Dr. Mehmet
Marangoz’un katýlýmý ile Ortaca Kent Konseyi
eðitim salonunda yapýlacak.
-Soner Aydýn
CHP Milletvekili
Nurettin Demir:
ortadan kalkacaðýna inandýklarýný
belirten Ugan, "Özelleþtirme
kapsamýnda ihaleyi alan firmanýn
amacý para kazanmak olacak ve
bu durum da baðlama fiyatlarýna
yansýyacaktýr. Küçük tekne
sahipleri günlük tur tekneleri
kýsaca halk için ekonomik
CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir koylarýn ihalesine karþý Dalaman’ da kurulan
direniþ çadýrýný ziyaret etti. Demir, ‘’Koylar peþkeþ çekiliyor, ülkeyi parsel parsel satmaya devam
ediyorlar’’ dedi.
Demir, burada yaptýðý konuþmada ’’Bu yörelerin plansýz, programsýz bir þekilde yöre halkýnýn
elinden alýnmýþ olmasý ve Orman Bakanlýðý’nýn
tasarrufuna verilmiþ olmasý önemli. Muðla sahillerinin geçen 30 Marttan bu yana özelleþtirilmesine karþý büyük bir çaba gösteriyoruz.
Ýztuzu’nda olduðu gibi. Bu hükümetin zihniyeti,
düþüncesi Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn satýlýyor
olmasý. Sata sata bitirdiler þimdi sýra yollara,
koylara kaldý” ifadelerini kullandý.
Kendi Bakanlarýnýn itirafý ile nasýl ki “Ankara’yý parsel parsel sattý” diyorsa, Hükümette
ülkeyi parsel parsel satmaya devam etmektedir
diyen Demir, þunlarý söyledi. “Korunmasý gereken dünyaca ünlü Göcek, Dalaman koylarýnýn
peþkeþ çekiliyor ve yöre halkýndan kaçýrýlýyor
olmasý ibret verici. Yöre halký da kendi malýna
sahip çýkma anlamýnda bir eylem yapýyor. Buralarý
biliyorsunuz her sene tekrarlanan bir ihale süreci
ile yöre halký tarafýndan kullanýlýyordu. Þimdi ise
ihale þartlarýna baktýðýmýzda 29 yýllýðýna buralar
ihale ediliyor. 29 yýllýðýna ihale edilmesini buralarýn
betonlaþmasýna bir ön hazýrlýk gibi düþünmek
lazým. Biz yörenin milletvekili ve burada doðmuþ
büyümüþ yörenin çocuðu olarak yapýlan iþleme
karþýyýz ve bölge halkýnýn haklý direniþine destek
vermek amacý ile buradayýz’’
-Ömer Kundakçý-Cihat Cura
Gökhan
Günaydýn
baðlama imkaný kalmayacaktýr.
Böylece halk denizden bir adým
daha uzaklaþmýþ olacak" dedi.
-TEMA Fethiye temsilcisi
Okyay Tirli de kýyýlarýn ve
koylarýmýzýn gerçek sahipleri olan
halk tarafýndan iþletilmesi taraftarý
olduklarýný belirtti.
-Eyleme destek veren CHP
Ankara Milletvekili Gökhan
Günaydýn, Türkiye'de yerel
insanlarýn kullanmasý gereken
deðerlerin, sermayeye peþkeþ
çekmeye yönelik bir çaba varsa
buna hep birlikte karþý
çýkacaklarýný söyledi.
"Biz diyoruz ki Göcek Koylarý
Göceklilerindir, limanlarýmýz
halkýndýr. Dolayýsýyla bunun
tersine olan her türlü uygulamanýn
karþýsýnda olacaðýz." diyen
Günaydýn þunlarý kaydetti:
"Muðla Büyükþehir Belediyesi
de hukuki mücadeleyi
yürütmektedir. Burada halk
mücadelesi ile hukuki mücadele
birlikte yürüyecektir. Koylar,
limanlar, kentler yerel halkýn
olacaktýr. Buradan haykýrýyoruz,
yaðma yok çünkü demokrasi var,
seçimler var, halk ve emek var."
-Ömer Kundakçý
Dalaman'da kablo
hýrsýzlarý tutuklandý
Dalaman'da kablo hýrsýzlýðý yaptýðý
iddiasýyla gözaltýna alýnan 2 kiþi tutuklandý.
Ýlçeye baðlý Gürleyik Mahallesi Çalý Çukuru
ile Elmacýk Makasý mevkisindeki Türk
Telekom'a ait kablolarýn çalýnmasý üzerine Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý ekipleri çalýþma baþlattý.
Yapýlan çalýþmalar sonucunda kablolarý
çaldýklarý belirlenen Z. Y. (53) ile oðlu R. Y.
(32) gözaltýna alýndý.
Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramalarda
ise 100 metre kablo, balta, 10 kilogram bakýr,
4 çuval alimünyum folyo ile demir kesme
makasý ele geçirildi.
Þüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, daha
önce de çaldýklarý kablolarý Ortaca ilçesinde
hurdacýlýk yapan H. N'ye (29) sattýklarýný itiraf
etti.
Olayla ilgili gözaltýna alýnana H. N'nin
ifadesi alýnarak serbest býrakýldýðý, Z. Y. ile R.
Y'nin çýkarýldýðý mahkemece tutuklandýðý
öðrenildi.
Zanlýlarýn evlerinde ele geçirilen
malzemelerin ise Türk Telekom Müdürlüðü
yetkililerine teslim edildiði bildirildi.
-ÖMER KUNDAKÇI
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
03 NÝSAN 2015 CUMA
KÖYCEÐÝZLÝ KIZLAR
EGE BÖLGE ÞAMPÝYONU
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
Köyceðiz Toparlar Ortaokulu Küçük Kýzlar Hentbol Takýmý Muðla il þampiyonluðunun
ardýndan Ege Bölgesi þampiyonu olup Türkiye Yarý Finallerine katýlmaya hak kazandý.
Milas Sebahattin Akyüz
Fen Lisesi Satranç
Turnuvasý yapýldý
Bir Delinin
Hatýra Defteri
Genco Erkal
03 Nisan 2015-Muðla
Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi ile TSF
Milas Ýlçe Temsilciliðinin düzenlediði “Satranç
Turnuvasý” beþ kategoride 175 sporcunun katýlýmý ile yapýldý.
Turnuvanýn sembolik olarak açýlýþ hamlesini
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýradet Genç yaptý. Milas
Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Müdürü Aynur
Buran’a satranç sporuna katkýlarýndan dolayý
TSF Ýlçe Temsilcisi Elif Vildan Altunbozar
tarafýnda plaket verildi.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri
Milas Kaymakamý Fuat Gürel’in de katýldýðý
törenle verildi.
-Tuncay Karaçelik
Karia Yolu
Moskova’da
MUTSO GEKA’nýn organizasyonu ile
Moskova’da düzenlenen MIT Moskova
Turizm Fuarýnda yerini aldý.
MUTSO GEKA’nýn organizasyonu ile Moskova’da düzenlenen MIT Moskova Turizm
Fuarýnda yerini aldý.
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO),
Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) organizasyonu ile 18-21 Mart tarihinde Moskova’da
düzenlenen MIT Moskova Turizm Fuarý’na
katýlarak Karia Yolu’nun tanýtýmýný gerçekleþtirdi.
Dünyanýn en büyük beþ turizm fuarý arasýnda
yer alan MIT Moskova Turizm Fuarý’nda GEKA
ile birlikte yer alarak, Muðla’da turizmi 12 aya
yayma çalýþmalarý kapsamýnda hayata geçirilen
Karia Yolu’nun tanýtýmýný gerçekleþtiren MUTSO,
tur operatörleri, acentalar ve bireysel doða
severler ile bir araya geldi.
Fuara, Karia Yolu’nun tanýtýmý ve bölgenin
turizm olanaklarýnýn aktarýlmasý amacýyla
MUTSO adýna AB, Dýþ Ticaret, Proje ve Raporlama Birim Görevlisi Burcu Öztürk katýldý.
-Tuncay Karaçelik
Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi
04 Nisan 2015-Bodrum
Köyceðiz Toparlar Ortaokulu
Küçük Kýzlar Hentbol Takýmý
Muðla il þampiyonluðunun
ardýndan Ege Bölgesi þampiyonu
olup Türkiye Yarý Finallerine
katýlmaya hak kazandý.
Köyceðiz Spor Salonunda
yapýlan il þampiyonasýnda tüm
müsabakalarý kazanan Toparlar
Ortaokulu Öðrencisi Küçük Kýzlar
Takýmý, Geçtiðimiz hafta Afyon'da
yapýlan bölge finallerinde Isparta,
Burdur, Afyon ve Aydýn
þampiyonlarýný da yenerek
Türkiye Yarý Finallerine katýlmaya
hak kazandýlar. Bunun yaný sýra
büyük kýzlar takýmý da geçen
haftaki turnuvada il þampiyonu
olup Muðla'yý Bölge Finallerinde
temsil etme hakkýný kazandý.
Beden Eðitimi Öðretmeni
Ramazan Demirci konu ile ilgili
yaptýðý açýklamada; ‘5 yýllýk
altyapý planlamasý sonucu
geldiðimiz noktada Toparlar
Ortaokulu Kýz Hentbol Takýmlarý
artýk ilde her maç için favori
durumda. Milli Takým seçmeleri
için geçtiðimiz günlerde Bursa
Kampýna 4 öðrenci gönderildi.
Bunun haricinde il karmalarýna
direkt oyuncu gönderen bir takým
halindeyiz’ dedi.
Milli takým seçmelerine katýlan
baþarýlý sporcu Damla Nur
Yýldýrým’ýn velisi Filiz Yýldýrým
kýzýnýn baþarýsýndan dolayý çok
mutlu olduklarýný ifade etti.
Yýldýrým, "Toparlar
Ortaokulunu farklý kýlan iþin
sadece öðretim kýsmýyla
ilgilenmemesi. Yani
öðrencilerimizi hem merkezi
sýnavlara hazýrlayýp hem de diðer
alanlarda geliþtirmeye çalýþýyorlar.
Okulumuz hafta sonlarý yaþayan
bir kültür evi gibi. TEOG
derslerinden ayrý olarak saz, gitar,
tiyatro, futbol, hentbol, halk
oyunlarý kurslarý okulumuzda
veriliyor. Dolayýsýyla
öðrencilerimiz çok yönlü olarak
yetiþmekte, Çocuklarýmýz
katýldýklarý ve baþarýlý olduklarý
dallar sayesinde farklý yerlere
gidip kendilerini geliþtirme ve
tanýtma þansý buluyorlar"
Toparlar Okulu Aile Birliði
Baþkaný Havana Duru Tekin ise;
‘Öncelikle pes etmeyip uðraþan
Ramazan hocamýza, okul
öðrencilerinin arkadaþlarýný
desteklemesini saðlayan okul
müdürü Aziz Yýldýz'a, sponsorluk
görüþmelerini yapýp takýmýn
malzeme teminini saðlayan Zekayi
hocamýza, istediðimiz zaman spor
salonunu kullanmamýz konusunda
yardýmcý olan Ýlçe Spor Tesisleri
Sorumlusu Osman Özbek'e
ilgilerinden ve yardýmlarýndan
dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
Þampiyonluk sevinci
baþkanla paylaþýldý
Ege bölge þampiyonu olan
Toparlar Ortaokulu hentbol takýmý
ve okul idarecileri þampiyonluk
sevincini Köyceðiz Belediye
baþkaný Kamil Ceylan ile paylaþtý.
Kamil Ceylan, Ege bölge
þampiyonu takýmýzý kutluyorum.
Bölgemizi çok güzel bir þekilde
temsil ettiler.
02-05 Nisan 2015 tarihlerinde
yapýlacak olan küçükler hentbol
yarý-final müsabakalarýnda ilimizi
temsil edecekler. Toparlar
Ortaokulu hentbol takýmýný ve
okul idaresini baþarýlarýndan
dolayý kutluyor ve devamýný
diliyorum” dedi.
Tuncay Karaçelik
Ortaca Belediyespor,
Yeni Milas’ý bekliyor
Muðla Süper Amatör kümede þampiyonluk mücadelesi veren Ortaca
Belediyespor, Yeni Milasspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Þampiyonluk
yolunda önemli olan maç için taraftarlardan destek bekliyor.
Nurol Kültür Merkezi
Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan
Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl
sonra yeniden yorumluyor.
Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden
olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda
sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik
oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara
Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca
sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla
sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl
kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un
toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha
güldürürken içimizi acýtacak.
Yazan: Nikolay Gogol
Türkçesi: Coþkun Tunçtan
Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco
Erkal
Müzik: Mete Sakpýnar
Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu
Giysi: Özlem Kaya
Fotoðraf: Vedat Açýkalýn
Biletler:biletix
EGE HABER
bayinizde & internette
ortacahaber.com
Muðla Süper Amatör kümede þampiyonluk
mücadelesi veren Ortaca Belediyespor, Yeni
Milasspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Þampiyonluk
yolunda önemlþi olan maç için taraftarlardan destek
bekliyor.
BAL ligine çýkmak için mücadele veren Ortaca
Belediyespor, lig dördüncüsü, Yeni Milasspor ile 5
Nisan 2015 Pazar günü Saat 15.00’de Ortaca
Ahmet Ateþ stadýnda karþý karþýya gelecek.
Kaleci Ýbrahim’in doðum günü
Diðer taraftan Ortaca Belediyespor oyuncularý
ve yöneticileri pasta keserek baþarýlý kaleci Ýbrahim
Þahin’in doðum gününü kutladýlar.
Maç fazlasý ve 1 puan farkla lig lideri
durumundaki Marmaris Belediyespor ise ayný gün
Dalyanspor ile evinde mücadele edecek.
-Ömer Kundakçý
SÜPER AMATÖR LÝG
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
03 NÝSAN 2015 CUMA
ORMESKOOP
Ýlk Ürününü Sattý
“Alým Garantili Üretim
Projesinde” Üretime
Start Verildi
Polis teþkilatý 170 yaþýnda
Polis teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýlý Ortaca Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çeþitli
etkinliklerle kutlanacak.
6-10 Nisan polis haftasý etkinliklerinde, 6
Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de Ortacaspor
Veteranlarý ile Emniyet personeli arasýnda Yunus
Emre Anadolu Lisesi halý sahasýnda futbol müsabakasý düzenlenecek. 9 Nisan Perþembe günü
saat 12.15’de Ortaca Merkez camiinde þehitler
için mevlüd-i þerif okunacak. Hafta içerisinde
düzenlenen etkinliklerin ardýndan 10 Nisan günü
Ortaca Cumhuriyet meydanýnda tören düzenlenecek. Yapýlacak olan konuþmalardan sonra Ýlçe
Milli eðitim Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen
resim, þiir ve kompozisyon dallarýnda dereceye
giren öðrencilere ödülleri verilecek.
Kutlamalar, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü lokalinde
kokteyl ile devam edecek. -Ömer Kundakçý
nMuðla Büyükþehir Belediyesi
Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan baþlatýlan “Alým Garantili
Üretim Projesinin” ilk ayaðý olan
“Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi
Üretimi Projesinde” üretime start
verildi.
nOrtaca'da kurulan Ortaca Yaþ Meyve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) ile
çiftçinin ürünü aracý olmadan tüketiciye ulaþacak. Geçtiðimiz yýl üreticileri tek
çatý altýnda toplamak üzere kurulan kooperatif üyelerinin ilk ürününü iç
pazarda satýlmak üzere sevkiyatýný yaptý.
Ortaca'da kurulan Ortaca Yaþ
Meyve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) ile çiftçinin ürünü aracý
olmadan tüketiciye ulaþacak. Geçtiðimiz yýl üreticileri tek çatý altýnda
toplamak üzere kurulan kooperatif
üyelerinin ilk ürününü iç pazarda
satýlmak üzere sevkiyatýný yaptý.
Üretici ile tüketici
arasýndaki aracýyý
kaldýrýyoruz
Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný ve
kooperatif üyesi Salim Çöllü yaptýðý
açýklamada, uzun zamandýr kurmak
için mücadele verdikleri kooperatifin geçen yýl kurulduðunu ve bu yýl
ilk ürün sevkiyatýna baþladýklarýný
bildirdi.
Kooperatifin þu anda 60 kuruþa
üyelerinden aldýðý ürünleri, sattýktan
sonra ürünlerin üzerinden gelen
mýyla baþladýk. Önümüzdeki sezon
nar, limon, domateste kooperatifimiz sayesinde üreticilerimizin
parasý kaybolmadan tüketiciye
ulaþacak" dedi.
Çöllü, kooperatif üyelerinin iyi
tarým uygulamalarýna baþladýðýný,
ürünlerin sertifikalý olacaðýný,
hijyenik ortamda saðlýklý bir þekilde
yetiþecek olan ürünlerin tüketiciye
de saðlýklý bir þekilde ulaþmýþ olacaðýný ifade etti.
Her yýl 4 milyon lira
kayýp var
Bölgede tarýmla uðraþanlarýn her
Süleyman
Tosun
Halka Açýk ve Ücretsizdir
"Sahne Iþýklarý"
(Limelight) 1952
: Charles Chaplin
SENARYO : Charles Chaplin
OYUNCULAR : Charles Chaplin, Claire
Bloom, Nigel Bruce, Buster Keaton
MÜZÝK : Charles Chaplin
TÜR : Dram, Müzik
YAPIM : A.B.D.
DÝL : Ýngilizce (Türkçe Altyazýlý)
SÜRE : 137 dk.
KONU : Chaplin'in Amerika' daki son filmi
müzikhol komedyenlerinin dramýný anlatýyor.
Chaplin bir gün bir balerini intihar etmek üzereyken kurtarýyor ve ona destek oluyor. Ýki ortak
komedyenin arasýndaki sorunlarda böylece
açýða çýkýyor. "Sahne Iþýklarý" dönemin sessiz
sinemadan gelme iki ünlü ismini de bir araya
getirmesi açýsýndan önemli: Charlie Chaplin ve
onun ortaðýný oynayan Buster Keaton.
ve ayrýca;
Salim Çöllü
YÖNETMEN
Kýsa Metraj Film
Gösterimi
20 Mart 2015 Cuma Günü Saat: 18.30
YER
: Öðretmenin Simit Evi
Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma
Grubu
Halka Açýk ve Ücretsizdir
farký yine üreticimize döneceðini
vurgulayan Çöllü, "ORMESKOOP
ile hem üreticimiz hem de tüketicimiz karlý olacak. Tüketici ucuz hem
kaliteli ürünlerle buluþacak. Artýk
üretici ile tüketici arasýndaki aracýyý
kaldýrýyoruz. Bu sezon portakal alý-
Hedef dýþ pazar
ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun ise kooperatif üyelerinin
ürünlerini bu sezon almaya baþladýklarýný ve alýnan mallarýn iç pazara
gönderileceðini dile getirdi.
Hedeflerinin ürünleri iç piyasadaki tüketiciye daha kaliteli ve uygun fiyata ulaþtýrmak olduðunu
anlatan Tosun, "Ýlk ürün olarak Valencia portakalýn satýmýný yapacaðýz. Önümüzdeki yýllarda dýþ pazara
da açýlacaðýz. Üreticilerimizin ürünlerini en iyi þekilde deðerlendiriyoruz" diye konuþtu.
Kooperatif markasý
güven veriyor
SÝNAMATEK ORTACA
03 Nisan 2015 Cuma Saat: 19.00
YER
: Öðretmenin Simit Evi
Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu
cimiz kendi kalkýnacak. Ýleriki
aþamalarda kooperatif aracýlýðýyla
üreticimize gübre, ilaç ve mazot
desteði de yapmayý planlýyoruz. Bir
noktada da üreticimizi banka kredilerinden kurtarmayý hedefliyoruz."
yýl ürünlerinin satýmýndan büyük
zararlar gördüðünü belirten Çöllü,
þunlarý kaydetti: "Bölgedeki üreticinin her yýl 4 milyon liranýn üzerinde
kaybý var. Kooperatifle birlikte bu
sorun en aza indirgenecek. Kötü
niyetli tüccarlar tarafýndan parasý
ödenmeyen çiftçiler çok maðdur
oluyor. Eðer bu kayýplarý yok denecek kadar aza indirebilirsek, üreticimizin ve esnafýmýzýn yüzü gülecektir. Böylece ortadan kaybolan
bu para bölgemize dönecek, üreti-
ORMESKOOP baþkan yardýmcýsý ve Satýþ Temsilcisi Ahmet Ýren,
kooperatifin elde edeceði ürünleri
iç ve dýþ pazarda pazarlayabilme
güçlerinin olduðunu söyledi.
Kooperatifin kuruluþunun yeni
olmasýna raðmen iç ve dýþ piyasada
tanýndýðýný ifade eden Ahmet Ýren,
“kooperatif aracýlýðý ile satacaðýmýz
ürünlere yoðun talepler var. Kooperatifimizin markasý altýnda satýþlarýmýz da tüketiciye güven veriyor.
Ancak üye sayýmýzýn az olmasýndan
Ahmet
Ýren
dolayý istenilen miktardaki ürünleri
karþýlayamýyoruz. Ortak sayýmýz artarsa bu talepleri rahatlýkla karþýlayabiliriz. Bu durum üreticimizin
menfaatine olacaktýr. Þu aþamada
yetiþtirilen domatese talep var
pazarlama çalýþmalarýmýz devam
ediyor, bizim için önemli bir
geliþme” dedi.
-ÖMER KUNDAKÇI
Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal
Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan
baþlatýlan “Alým Garantili Üretim Projesinin”
ilk ayaðý olan “Alým Garantili Mevsimlik Süs
Bitkisi Üretimi Projesinde” üretime start
verildi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün ve S.S. Beyobasý Tarýmsal
Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Þaban Çetin’in
iki hafta önce pilot bölge olarak seçilen
Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde
imzaladýðý Alým Garantili Üretim protokolü ile
baþlayan süreçte mevsimlik süs bitkilerinin
seralara dikimi baþladý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal
Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile
ilgili þunlarý söyledi; “ Üreticilerimize destek
sözüyle çýktýðýmýz yolda çok güzel sonuçlar
alýyoruz. Pilot bölge olarak Beyobasý’ný seçtik.
Ancak, daha þimdiden birçok bölgemizden
üretime katýlmak için talepler almaya baþladýk.
Üreticilerimizin bu istek ve heyecanlarý bizleri
çok mutlu ediyor. Aldýðýmýz olumlu tepkiler
gösteriyor ki, Beyobasý’nda yaktýðýmýz bu
üretim ateþi, yakýn zamanda tüm Muðla’yý
saracak ve bu da bizlerin en büyük mutluluðu
olacak.Bugün burada yaþanan bu bayram
havasýnýn tüm Muðla’da yaþanmasý en büyük
dileðimiz ve hedefimizdir. Muðla Büyükþehir
Belediyesi tüm birim ve olanaklarýyla
üreticilerimizin destekçisi olmaya devam
edecektir.”
Kooperatif üyesi üreticilerin, eþleri ve
çocuklarýyla baþladýklarý dikim faaliyetleri ile
bölge seralarýnda renkli kareler ortaya çýkýyor.
Büyükþehir’den
“Gülümsemenin
Büyüsü” Semineri
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
“Gülümsemenin Büyüsü” konulu hizmet içi
eðitim semineri düzenledi.
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi
Baþkanlýðý’nýn Muðla Büyükþehir Belediyesi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür
Merkezinde düzenlediði “Gülümsemenin
Büyüsü” eðitim semineri 5 oturum þeklinde
gerçekleþti ve seminere toplam 1084 personel
katýldý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý
konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, eðitim
seminerlerinin personeller için çok olumlu ve
faydalý olduðunu söyledi. Zaðlý; “Psikolog/
Eðitimci Kutay Ürkmen tarafýndan sunulan
eðitim seminerinin alt baþlýklarý, Ýletiþimde
Gülümsemenin Yeri ve Önemi, Beden Dilinde
Gülümseme, Önyargýdan Sýyrýlmak, Ýletiþim
Kazalarý, Diyaloglarýmýz Aynamýzdýr,
Gülümsemek Bize Neler Kazandýrabilir?,
Gülümsemek Güven Verir, Gülümseyerek
Fark Yaratýn, Fark Yaratmak Ýçin “Farkýnda”
Olun, Farklý Bakabilmenin Önemi,
Karþýnýzdaki Kiþi Kendisini “Deðerli” ve
“Özel” Hissetmek Ýster, Misafirleriniz Aldýklarý
Hizmetten Önce Duygularýný
Hatýrlayacaklardýr, Gülümseyen bir “Takým”
Olabilmek þeklinde ifade edilebilir.
Personellerimizin yoðun katýlýmý ile
gerçekleþen hizmet içi eðitim seminerimiz
oldukça verimli geçti.” dedi.
6
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
03 NÝSAN 2015 CUMA
YAÐIÞLAR DA ARTTI SICAKLAR DA
yüzde 88, sýcaklýklarda ise 0.4C artýþ
olduðu saptandý.
Ocak-Þubat-Mart aylarý yaðýþ
ortalamasý:
1956-2014 Yýllarý Ortalamasý: 429,7
mm/m2, 2015 yýlýnda ise, 810,2 mm/m2
Artýþ: 380,5 mm/m2 (yüzde 88)
Yýllýk toplam yaðýþ ortalamasý:
1956-2013 yýllarý ortalamasý: 981,2
mm/m2, 2014 yýlýnda ise, bin 078,2 mm/
m2
Artýþ: 97 mm/m2 (yüzde 10)
Yýllýk ortalama sýcaklýk:
1956-2013 yýllarý ortalamasý: 18,1 C,
2014 yýlý ise, 18,5 C, sýcaklýklarda artýþ,
artýþ, 0.4 C
-Ömer Kundakçý
MUÐLA’DA ULAÞIMA
KADIN ELÝ DEÐDÝ...
Muðla
Büyükþehir
Belediyesi,
toplu ulaþým
araçlarýnda
görev yapan
kadýn þoför
sayýsýný 2’ye
çýkardý.
nOrtaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle tarým arazilerini su bastý.
Aþýrý yaðýþlardan dolayý Dalaman Akköprü barajýnda su seviyesinin yükselmesinden dolayý baraj
kapaklarý tedbirli olarak açýldý.
Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili
olan saðanak yaðýþ nedeniyle tarým
arazilerini su bastý. Aþýrý yaðýþlardan
dolayý Dalaman Akköprü barajýnda su
seviyesinin yükselmesinden dolayý baraj
kapaklarý tedbirli olarak açýldý.
Dalaman Meteoroloji
Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre,
son 12 saatte metrekareye Ortaca'da 51,
Dalaman'da ise 35 kilogram yaðýþ düþtü.
Dalaman çayýndan akan su debisinin
artmasý nedeniyle tarým arazilerinin zarar
görmemesi için tedbir amaçlý sulama
kanallarýnýn aðýzlarý iþ makinalarýnýn
yardýmýyla kapatýldý.
Tedbir alýndý, su baskýnlarý
önlendi
Ortaca Sulama Birliði Baþkaný Adnan
Dolu “Akköprü'deki barajýn su
seviyesinin yükselmesi ve barajýn fazla
su göndermesinden dolayý Çaylý
bendinde bir tedbir almaktayýz.
Çiftçimizin ve Ortaca halkýnýn herhangi
bir zarar görmemesi için elimizden
geldiði gayreti gösteriyoruz. Akköprü
barajýndan kontrollü olarak gönderilen
suyla birlikte yaðýþlardan önce Dalaman
çayýndan 130 metreküp su geliyordu. Bu
þu anda yaklaþýk 200 metreküpe çýktý.
Bu fazlalýktan dolayý biz de onun
tedbirlerini alýyoruz” dedi.
Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yapýlan
anonslarla vatandaþlar olasý sel olaylarýna
karþý tedbirli olmalarý konusunda
uyarýldý. Ortaca belediyesine ait iþ
makinasý Çaylý bendi mevkisinde taþkýn
önlemek için çalýþma yaptý.
Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný Salim
HAMDÝ TOPÇUOÐLU
egerem@yahoo.com
KARGA MASALI
Bugünlerde Osmanlýcýlýk moda. Türkçülük ise
neredeyse suç.
1870’li yýllarý yeniden yaþayacak gibiyiz.
Her ne kadar Mehmet Akif, takipçilerini
“Tarih tekerrürden ibarettir derler
Ýbret alýnsaydý hiç tekerrür eder miydi tarih”.
diyerek uyarsa da ülkeyi yönetenler bit pazarýna
nur yaðdýrmaya kararlýlar.
Matbaa bundan 1500 yýl önce ilk kez Çin’ de
kullanýlmýþ.
Batýda ise Johannes Gütenberg 1450 yýlýnda
metal harflerle oluþturduðu hurufatla yeni baský
tekniðini baþlatmýþ.
Gütenberg’in bastýðý ilk kitaplardan biri de
“Ýncil”
Cumhuriyete 90 yýllýk reklam arasý diyenler de
gayet iyi bilirler ki matbaa Osmanlýya 1727’de yani
Gütenberg’den tam 234 yýl sonra Ýbrahim
Müteferrika adlý bir Macar dönmesi tarafýndan
getirilmiþ.
Acaba o Osmanlý sevdalýlarý matbaanýn bu kadar
gecikmesinde gerekçeleri bilmezler mi?
Bilirler elbette.
Çöllü, üreticiden olumsuz yönde bir
ihbar gelmediðini söyledi.
Bu ayda olan yaðýþlarla da tarým
arazilerini su bastýðýný ancak seralardan
su çýkmadýðýný bildiren Çöllü, "Bundan
sonra olacak yaðmurlar aþýrý olmadýðý
sürece çiftçiye zarar vermez. Yaðýþ
devam eder ve tarlalarda su fazla durur
ise aðaç köklerine zarar verebilir. Baraj
kapaklarýnýn açýlmasýndan dolayý bazý
mahallelerde de sular yükseldiði bilgisini
aldýk. Þu anda gelen bir zarar ihbarý yok.
Ýnþallah da olmaz" diye konuþtu.
Yaðýþlar yüzde 88 arttý
Dalaman Kaymakamlýðý, Dalaman
Meteoroloji Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan meteorolojik deðerlendirmeyi
paylaþtý.
Dalaman’da, 1956 yýlýndan bugüne
yapýlmakta olan meteorolojik ölçümlerin
deðerlendirilmesi sonucunda, yaðýþlarda
da sýcaklýklarda da artýþ olduðu gözlendi.
Ölçümlerde yýllýk yaðýþ ortalamasýnda
yüzde 10, Ocak-Þubat-Mart döneminde
Hattat dediðimiz el yazýsýyla kitap çoðaltanlarýn
iþlerini kaybetme korkusuyla din adamlarýyla iþbirliði
yaparak “Din kitaplarýný makinelerde basmak
günahtýr.” bahanesiyle bu halkýn aydýnlanmasýný 300
yýl engellediðini, devletin de halkýn aydýnlanmasý
diye bir sorunu olmadýðýný bal gibi bilirler.
Hatta onlar engizisyondan kaçan Yahudi David
ve Samuel ibn Nahmias kardeþlerin 1493 yýlýnda
Ýstanbul'da ilk basýmevini kurduklarýný; ama
kendilerine yalnýzca Tevrat ve dini kitaplar basma
izni verildiðini de bilirler.
Ama þunlarý sorgularlar mý bilmem:
“Hýristiyan dünyasýnda matbaa, bastýðý “Ýncil” le
deðer kazanýyor.”
“Osmanlý, Yahudi göçmenlere sadece Tevrat ve
din kitaplarý basma izni veriyor.”
Ama ayný Osmanlý kendi halkýnýn okumasýný
öðrenmesini yaygýnlaþtýracak matbaayý “günah”
kalkanýna sarýlarak yurda sokmuyor. Üstelik
Ýbrahim Müteferrika’ya da din kitaplarý basmayý
yasaklýyor.
Baþka halklarýn dinlerini öðrenmeleri yolu açan
devlet, kendi halkýnýn dinini öðrenmesinin yollarýný
açmýyor.
Okumasýnlar, yazmasýnlar; ama efendilerini iyi
dinlesinler...
Ancaaak!
Biz bu güzel bahar gününde o efendilere
anýmsatalým:
" Efendiler La Fontaine’in “Karga ile Tilki”
masalýndaki güzel sesini göstermek için aðzýndaki
peyniri tilkilere kaptýran o kargalar yok artýk.
Þimdiki kargalar Cumhuriyetin nimetlerinden
yararlandý.Bu masalý iyi bildiklerinden tilkilere
kanmýyorlar. Ötmeden önce peynirlerini,
pençelerinin arasýnda korumaya alýyorlar."
Güne Söz: Kitaplýk kurmak, tapýnak yapmak
Muðla Büyükþehir Belediyesi, toplu
ulaþým araçlarýnda görev yapan kadýn þoför
sayýsýný 2’ye çýkardý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý, kadýnlara pozitif
ayrýmcýlýðýn yapýldýðý ve erkek egemen bir
sektör olan ulaþýmda kadýnlarýn daha fazla
katýlýmýný saðlamak amacý ile baþlattýðý kadýn otobüs þoförü uygulamasýnda vatandaþlardan gelen olumlu geri dönüþler sonucu bayan þoför sayýsýný arttýrýyor.
Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde ilk
kadýn þoförün göreve baþlamasýndan kýsa
bir süre sonra ikinci kadýn þoförde Menteþe Þehir Ýçi seferlerinde hizmet vermeye
baþladý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile
ilgili yaptýðý açýklamada, kadýn þoförler ile
kadar kutsaldýr. (Victor Hugo)
MUSTAFA GÜZELGÖZ
Mustafa Güzelgöz 1943 yýlýnda Ürgüp Tahsin
Aða Kütüphanesi’ne atanýr. Kütüphane, eserler
bakýma muhtaçtýr; ama gelen giden de yoktur.
Çevresindekileri kitap okumaya çaðýrsa da gelen
giden olmaz.
Mustafa bir þeyler yapmalýdýr.
Devletlûlerin “Otur oturduðun yerde. Baþýna dert
mi lazým?” uyarýlarýna aldýrmaz
Kitaplarý eþeðe yükler ve köy köy gezmeye
baþlar.
Eþeðinin adý Yüksel’dir.
Yüksel, yüklerin en deðerlisini yýllarca köy
çocuklarýna, kadýnlarýna taþýr.
Masal gibi de deðil mi?
Dahasý mý bence masalýn geri kalanýný bir zahmet
Fakir Baykurt ustadan okuyun.
Kütüphaneler gününde 2005 yýlýnda aramýzdan
ayrýlan Mustafa Güzelgöz’ü saygýyla analým.
KÝTAPLIÐINIZ VAR MI?
Ülkemizde 1964 yýlýndan beri Mart ayýnýn son
Pazartesi günü ile baþlayan hafta Kütüphaneler
Haftasý olarak kutlanýr.
Okumayan bir ulus olduðumuzu, dahasý ülkede
yaþadýðýmýz “akýl tutulmasý çaðýnýn” nedeninin de
"okuryazarlýk" çaðýndan "okuyan" ve "yazan" bir
topluma geçememiþ olduðumuzu da bilmeyen yok.
Yýllarca öðrencilerime okuma alýþkanlýðý
kazandýrmak için çabaladým. Hâlâ sonucu bile bile
“Ben hayatta hiçbir kitap okumadým ki, sizin
önerdiðiniz kitaplarý okuyayým.” diyen üniversite
öðrencilerine bir kitap olsun okutmaya çalýþýrým.
Acý; ama baþarýsýz olduðum bir gerçek.
Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasý (BES) Genel
ilgili çok fazla olumlu geri dönüþ aldýklarýný
söyledi. Kolukýsa; “Bayan þoförlerimiz
kurum içi yaptýðýmýz eðitim ve denetim
faaliyetlerinde de oldukça baþarýlý sonuçlar
alýyor. Yapýlarý gereði erkeklerden daha
hassas ve dikkatli olan bayan þoförlerimizin sayýsýný gelen olumlu tepkileri de dikkate alarak arttýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýmýz devam ediyor. Otobüs sürmek için
gerekli belgelere sahip tüm bayan þoför
adaylarýmýz belediyemize baþvuru yapabilirler.” dedi.
Bir çocuk annesi olan kadýn þoför Hatice Yýlmaz yaptýðý açýklamada, Büyükþehir
Belediyesi bünyesinde þoför olarak
vatandaþlara hizmet vermekten oldukça
memnun olduðunu ve tüm bayan þoför
adaylarýný yanlarýnda görmek istediklerini
belirtti. -Tuncay Karaçelik
Baþkaný Gürkan Avcý aþaðýdaki bilgileri 2009 yýlýnda
vermiþ.
“2009 yýlý itibariyle Almanya’da 10.531,
Ýngiltere’de 4.620, Ýspanya’da 5.209 kütüphane
var. Türkiye’de ise 52’si çeþitli nedenlerle kapalý
olan1152 bulunmaktadýr.
Türkiye’deki kütüphanelerde 13 milyon kitap
olmasýna karþýlýk, Bulgaristan’da 46 milyon,
Rusya’da 739 milyon, Almanya’daki
kütüphanelerde 104 milyon kitap mevcut.
Türkiye’de kütüphanelere kayýtlý üye sayýsý 493
bin 500 iken, Ýran’da 7 milyon, Fransa’da 16
milyon, Ýngiltere’de 35 milyon kütüphane üyesi
bulunuyor.
Almanya’da 7 bin 500 kiþiye 1 kütüphane
düþerken Türkiye’de 68 bin 500 kiþiye 1 halk
kütüphanesi düþmektedir.
Almanya’da halk kütüphanelerinde çalýþan
kütüphaneci sayýsý 8 bin 337, Fransa’da 7 bin 88,
Ýngiltere’de 6 bin 978, Ýspanya’da 3 bin 794,
Türkiye’de sadece 333 kiþidir.
Japonya’da toplumun yüzde 14’ü, Amerika’da
yüzde 12’si, Ýngiltere ve Fransa’da yüzde 21’i
düzenli kitap okurken, Türkiye’de yalnýzca binde 1
kiþi kitap okuyor. Bir Japon yýlda ortalama 25, bir
Ýsviçreli yýlda ortalama 10, bir Fransýz yýlda
ortalama 7, bir Türk ise 10 yýlda ancak 1 kitap
okuyor.
Þimdi soralým:
Yýl 2015. Sizce deðiþen bir þeyler var mýdýr?
Bence var. Hem de çok þey deðiþti.
Halkýmýz akýn akýn kütüphanelere gitti. Türkçe
kitaplarý okudu bitirdi. Þimdi sýra Osmanlýca
kitaplarý okumaya geldi.
Kýsmetse yakýnda herkesin evinde Osmanlýca
kitaplardan oluþan birer kütüphanesi olacak.
Kütüphaneler haftanýz kutlu olsun.
7
03 NÝSAN 2015 CUMA
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Dalyan’da teknelerin
sezon hazýrlýðý
Plaj Voleybolu
Almanya Finali ve
Kite Surf Festivali
Almanya’nýn 9 farklý kentinde
yapýlacak olan “Plaj Voleybolu
Turnuvasý” finalinin Muðla’da
yapýlmasý ve Gökova Körfezindeki Kite
Surf sahilinde de Uluslararasý bir de
turnuva düzenlenmesini amaçlayan
projenin toplantýsý Marmaris’te yapýldý.
3. KÖYCEÐÝZ YAÐLI
PEHLÝVAN
GÜREÞLERÝ
Dünyaca ünlü Dalyan kanallarýnda turist taþýyan
teknelerin de bakým ve onarýmlarý Ortaca belediyesine
ait tekne çekek yerinde devam ediyor. Bazý teknelerin
hazýrlýk çalýþmalarý devam ederken, hazýrlýklarý
tamamlanan tekneler de suya indirilmeye baþlandý.
Köyceðiz belediyesi kültür etkinlikleri
kapsamýnda; organize ettiði 3. Köyceðiz Yaðlý
Pehlivan Güreþleri, 6 Mayýs 2015 Çarþamba
günü Toparlar mahallesi Kazancý mevkisinde
yapýlacak.
Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan,
“Ata sporumuz yaðlý güreþi yaþatmak için düzenlenen ve geleneksel hale gelen güreþlerimizi
izlemek üzere tüm bölge halkýný Köyceðiz’de
görmek istiyoruz” dedi. -Soner Aydýn
görüyor.
Turizmci Özay Akdoðan,
Dalyan’da ticari, balýkçý özel
olmak üzere ortalama 491
teknenin faaliyette olduðunu
söyledi.
2014 yýlý sezon sonunda
teknelerin çok çalýþmasýndan
dolayý yýpranma olduðunu dile
getiren Akdoðan, “2015 yýlý yaz
sezonuna hazýrlýk için
teknelerimizi karaya çektik. Bütün
hýzýyla marangozlarýmýz,
boyacýlarýmýz, polyestercilerimiz
ciddi bir çalýþma içerisindeler.
Yaklaþýk 15 Nisan’da bütün
teknelerimiz pýrýl pýrýl olmuþ bir
vaziyette denize indirilecek” dedi.
Sezondan ümitliyiz
Dünyaca ünlü Dalyan
kanallarýnda turist taþýyan
teknelerin de bakým ve onarýmlarý
Ortaca belediyesine ait tekne
çekek yerinde devam ediyor. Bazý
teknelerin hazýrlýk çalýþmalarý
Þehitler Anýsýna
Bisiklet Turu
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
Çanakkale Þehitlerini Anma Programý
kapsamýnda bisiklet turu düzenliyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi, Çanakkale
Þehitlerini Anma Programý kapsamýnda bisiklet
turu düzenliyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm
Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan
düzenlenen “Çanakkale Þehitlerini Anma
Bisiklet Turu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde
yapýlacak ve tura katýlacak olan çeþitli bisiklet
topluluklarý, dernek ve gönüllülerden oluþan 35
kiþilik bisiklet kafilesi için 3 Nisan Cuma günü
saat 18.00’da uðurlama töreni düzenlenecek.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm
Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan konu
ile ilgili yaptýðý açýklamada, bu günümüzü
borçlu olduðumuz þehitler adýna bu bisiklet
turunu düzenlediklerini söyledi. Ýnan;” 3 Nisan
Cuma günü tura katýlacak olan bisiklet kafilesi
için uðurlama töreni düzenliyoruz. Muðla
Ýlimizin protokolünün katýlýmý ile gerçekleþecek
olan uðurlama programý Muðla Þehitler
Anýtýnda saat 18.00’da yapýlacak, uðurlama
törenine tüm halkýmýz davetlidir.” dedi.
devam ederken, hazýrlýklarý
tamamlanan tekneler de suya
indirilmeye baþlandý.
Tekne sahipleri bakým
maliyetlerinin fazla olmasý
dolayýsýyla kendi iþlerini kendileri
Turizm sezonunun 1
Nisan’dan itibaren baþladýðýna
iþaret eden Akdoðan, “2015
yýlýnýn yaz sezonundan ümitliyiz,
özellikle Ýskandinav ülkeleri. Rus
pazarý ne kadar düþse de Ýngiliz,
Alman ve diðer Ýskandinav
ülkeleri bu bölgeye aðýrlýk veriyor.
Bu konuyla ilgili yaz sezonu
tatilinin baþlamasýyla birlikte
yüksek miktarda yerli turistin
bölgemizi ziyaret edeceðini
düþünüyoruz” diye konuþtu.
11 yýldan bu yana turizm ile
uðraþtýðýný anlatan Tekne
iþletmecisi Mehmet Gökçen, ise;
“Bakým döneminde hakikaten zor
iþler bekliyor bizi. Burada
maliyetlerin çok artý olmasý, bize
ekstra olan bu iþleri kendimizin
yapmamýza yönlendiriyor. Ayný iþi
parayla yaptýrma imkanýna sahip
deðiliz, çünkü turizmden yeterli
bir geliri alamýyoruz” dedi.
Ömer Kundakçý
Almanya’nýn 9 farklý kentinde yapýlacak olan
“Plaj Voleybolu Turnuvasý” finalinin Muðla’da
yapýlmasý ve Gökova Körfezindeki Kite Surf
sahilinde de Uluslararasý bir de turnuva
düzenlenmesini amaçlayan projenin toplantýsý
Marmaris’te yapýldý.
Muðla Valisi Amir Çiçek’in baþkanlýk ettiði
toplantýya Beach Services GmbH ve ACT
AgencyGmbH firmalarý yetkilileri ile birlikte proje
sponsorlarýndan ve Almanya'nýn 5 .büyük tur
operatörü Schauisland Reisen’in Pazarlama
Müdürü Adnan Eken, ATM/YDA Dalaman Genel
Müdürü Hamdi Güvenç, proje kapsamýndaki
ilçelerin kaymakamlarý, daire müdürleri ve bazý
STK’larýn temsilcileri katýldý.
Muðla’nýn Tanýtýmýna Katký
Projeye destek amacýyla toplantýya katýlan
ATM/YDA Dalaman Genel Müdürü Hamdi
Güvenç, Türkiye’nin Frankfurt Turizm
Ataþesinin desteði ve teþviki ile söz konusu
etkinliklerin Muðla bölgesine kazandýrýlmaya
çalýþýldýðýný anlatarak, “Bu proje için 6 aydýr yoðun
bir çalýþma yürüttük. Berlin Fuarýnda Frankfurt
Turizm Ataþemizle yaptýðýmýz toplantýda projenin
son halini kararlaþtýrdýk. Süreçte Turizm
Bakanlýðýmýzýn önemli katkýsý oldu. Bu sürece
katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum. Bu
sayede öncelikli Pazar hedeflerimiz içinde yer
alan öncelikli Alman Pazarý ve global anlamda
Dalaman/Muðla Bölgesinin tanýtýmýný daha geniþ
kitlelere yayýlmasýný hedefliyoruz” dedi.
Güvenç, Türkiye’deki finallerin Almanya
basýnýnda, öncelikli olarak Sky Almanya ve
SKY’ýn dünya çapýnda yayýn yapan kanallarýnda
ve Online web sayfasýnda yer almasýnýn da proje
kapsamýnda yer aldýðýna iþaret ederek,
“Almanya’daki ön elemelerde finale kalan ve
kazanan takýmlara Türkiye’deki turnuvaya
katýlým belgesi verilecek. Turnuva sonundaki
kupa seremonisini tüm dünyanýn izlemesi de
hedeflerimiz arasýnda. Böylelikle, projenin
Muðla’nýn tanýtýmýna ciddi katký saðlayacaðýný
düþünüyorum” diye konuþtu.
Muðla Ýl Spor Müdürü Bekir Çeker ise, her
iki etkinliðinde bölge tanýtýmý ve spor bilinci adýna
saðlayacaðý katkýnýn tartýþýlmaz olduðunu,
gerçekleþtirilmesi için destek verdiðini” ifade etti.
Toplantý sonunda Beach Services tarafýndan
Muðla Valisi Amir Çiçek’e daha önceki final
maçýnda kullanýlmýþ voleybol topu ve Voleybol
filesi ziyaret anýsýna hediye edildi.
Tuncay Karaçelik
SANAYÝ ÝÞLETMELERÝNÝN DÝKKATÝNE!
2014 Yýlý “Yýllýk Ýþletme Cetveli” Verilmesi Ýçin
30 Nisan 2015 Mesai Bitimi
SON GÜN!
6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereði, sanayi
iþletmelerince, bir önceki yýla ait bilgilerini içeren “Yýllýk Ýþletme Cetveli”, eDevlet kapýsý veya Bakanlýk web sayfasý (sanayi.gov.tr) e-hizmetler
bölümünde bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsünü kullanarak
elektronik ortamda her yýlýn ilk dört ayýnda (30 Nisan 2015 tarihi mesai
bitimine kadar) verilmesi zorunludur.
Aksi takdirde haklarýnda; anýlan Kanunun 9. Maddesine göre 835,00
TL Ýdari Para Cezasý uygulanacaktýr.
Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde,
en geç 30 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar taahhütlü posta, kargo
ve kurye firmalarý yoluyla ya da yazýlý olarak dilekçe ekinde Ýl
Müdürlüðümüze gönderilmesi/verilmesi zorunludur.
Ýdari para cezasýna maruz kalmamak için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin
belirtilen süre içinde verilmesi önemle duyurulur.
BÝLÝM, SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
03 NÝSAN 2015 CUMA
1.KÖYCEÐÝZ HAVZASI
ÇALIÞTAYI
(24-25 NÝSAN 2015)
Muðla Valiliði, Muðla Sýtký
Koçman Üniversitesi, Köyceðiz
Kaymakamlýðý ve Köyceðiz
Belediyesinin desteklediði 1.
Köyceðiz Havzasý Çalýþtayý, 2425 Nisan 2015 tarihlerinde
Köyceðiz Halk Eðitim Merkezi
toplantý salonunda yapýlacak.
Soldan-saða:
Kevser Gezer,
Aylin Yýldýrým,
Fatma Ayhan,
Asuman Uslu
ÇINTAR RESTORAN
VEDA ETTÝ
nÇýntar Ev Yemekleri iþletmesi 27 Mart
2015 Cuma günü kapandý.
Ortaca’da 7 yýldýr faaliyet gösteren Çýntar Ev
Yemekleri Restoran 27 Mart 2015 Cuma günü
kapandý. Ýþletme sahibi arkeolog Aylin Yýldýrým “7 yýldýr
beklentimin üzerinde bir tevvecüh gördük. Ancak
yoruldum, kendime ve çocuklarýma daha fazla vakit
ayýrmak istiyorum. 7 sene boyunca mekanýmýzý bir
dost meclisine çeviren tüm konuklarýmýza en içten
sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Yaptýðý lezzetli yemekler kadar öðlen yemeklerinde
Ortacalýlarýn sosyalleþme mekaný olarak da öne çýkan
Çýntar Restoran’ýn kapanmasý, müdavimlerini üzdü.
-Mehmet Bozkýr
100 YILDA
100 KADIN
Araçlarda ne
akü býraktýlar
ne de radyatör
“Muðla’da 100 Yýlda 100 Kadýn”
projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi
Odasý ile Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesi’nin iþbirliðinde, Bodrum
ve Marmaris Ticaret Odalarýnýn
maddi katkýlarýyla kitap haline
getirildi.
Muðla Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi
(KAGÝK)’in 1914-2013 yýllarýný kapsayan
“Muðla’da 100 Yýlda 100 Kadýn” projesi;
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý ile Muðla
Sýtký Koçman Üniversitesi’nin iþbirliðinde,
Bodrum ve Marmaris Ticaret Odalarýnýn
maddi katkýlarýyla kitap haline getirildi.
Kitabýn tanýtýmý MUTSO’nun verdiði
resepsiyonla yapýldý. Kitapta yer alan
kadýnlara veya yakýnlarýna plaket ve kitap
sunuldu.
100 YILDA 100 KADIN projesinde
Ortaca Kent Konseyi tarafýndan bölgeden
önerilen Þerefnaz Baþoðlu ve June Haýmoff
(Kaptan June) da yer aldý.
Soner Aydýn
Ortaca MUSKÝ Önünde Engelli Vatandaþtan
SU FATURASINDA
VERGÝ ÝSYANI
Ortaca ilçesinde yaþayan bedensel engelli Kadriye Ar, su
faturasýndaki atýk su bedeline tepki gösterdi.
Þerefnaz
Baþoðlu
June
Haýmoff
KIZILAY KAN BAÐIÞ
TIRI ORTACA’DA
03.04.2015 CUMA GÜNÜ ORTACA MERKEZ CAMÝ
ÖNÜNDE 11:30-19:30 SAATLERÝ ARASINDA KAN
BAÐIÞ TIRIMIZDA KAN BAÐIÞI ALINACAKTIR.
nOrtaca Sanayi Sitesinde meydana
gelen hýrsýzlýk olayýnda bazý araçlarýn
akü ve radyatörleri çalýndý.
Ortaca Sanayi Sitesinde meydana gelen
hýrsýzlýk olayýnda bazý araçlarýn akü ve
radyatörleri çalýndý.
Sabaha karþý Sanayi Sitesine gelen kimliði
belirsiz 3 kiþi tamir için býrakýlan araçlarýn akü
ve radyatörlerini çalarak olay yerinden
uzaklaþtýlar.
Zanlýlarýn araçlardan malzemeleri sökme aný
çevredeki iþ yerlerinin güvenlik kameralarý
tarafýndan tespit edildi.
Olaya þahit olan bir kamyon þoförü
‘aracýmýn tamiri için akþamdan sanayiye
geldim, mazot deposu dolu olduðu için
hýrsýzlýk olabileceði düþüncesi ile aracýn içinde
yattým. Sabaha karþý bazý sesler duyarak
uyandým. Araçlardan akü ve radyatör
söktüklerini gördüm. Fakat tamirci çýraðý
zannederek bir müdahalede bulunmadým’ dedi.
Ýþyerlerinin güvenlik kameralarýný inceleyen
Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri
zanlýlarýn
yakalanmasý için çalýþma baþlattý.
-ÖMER KUNDAKÇI
EGE ortacahaber.com
HABER
bayinizde & internette
Ortaca ilçesinde yaþayan bedensel
engelli Kadriye Ar, su faturasýndaki atýk su
bedeline tepki gösterdi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Ortaca
þubesine gelen Ar, faturasýna itiraz etti.
Ýtirazýn ardýnda açýklama yapan Ar,
faturasýna yansýyan atýk su bedelinin çok
yüksek olduðunu iddia etti.
Faturadaki atýk su bedelinin
vatandaþtan haksýz yere alýndýðýný savunan
Ar, "Toplam fatura bedelim 80 lira 50
kuruþ bunun 34 lira 50 kuruþu çeþitli
vergiler. Elektrik faturasýnda bile bu kadar
vergi ödemiyoruz. Su bizim temel
ihtiyacýmýz. Neden suda bu kadar vergi
ödüyoruz?" dedi.
Ar, MUSKÝ görevlilerine þikayetini
bildirdiðini, ücretlerin yönetmeliðe uygun
yazýldýðýný bildirdiklerini ifade etti.
MUSKÝ görevlilerinden tatmin edici bir
cevap alamadýðýný belirten Ar þunlarý
kaydetti:
"Ben engelli bir vatandaþým. Devletin
bana verdiði 2 kuruþ maaþla geçiniyorum.
Çocuðumu okutuyorum. Kendim de
üniversitede okuyorum. Bir de babam var
evde ve ben bu kadar aðýr bir fatura
ödüyorum. Devlet bana veriyor, ben
belediyeye veriyorum. Yetkililerden
açýklama bekliyorum."
-Ömer Kundakçý
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content