close

Enter

Log in using OpenID

A- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Sürecinde

embedDownload
DUYURU: 10.10.2014/19
09.10.2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın resmi internet sitesinde
yayımlanan “34 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Sirküleri” ile;
 Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca vakıflara vergi muafiyeti, derneklere
ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması
sürecinde GİB’e iletilen bazı hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Sirkülerde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
I- 34 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (KVK) SİRKÜLERİ:
A- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Sürecinde Aranan Şartlar:
07.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4962 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”un
20. maddesine göre, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve
özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin
yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilmektedir.
Vakıfların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine
ilişkin şartlar ile usul ve esaslar “1 seri no.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması
Hakkında Genel Tebliğ”de açıklanmıştır. Buna göre, Vakıflara Bakanlar Kurulu
Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için (Tebliğde belirtilen diğer şartların
yanı sıra), vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin
en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme,
kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara
1
harcanacağının yazılı olması gerekmektedir.
İşbu Duyuru konusu 34 sayılı KVK Sirküleri’nde;
 Vakıf resmi senedinde bu oranın yüzde seksen olmasının yukarıda
belirtilen şartın ihlali olarak değerlendirilmeyeceği ve
 Dolayısıyla, resmi senetlerinde bu oranı yüzde seksen olarak belirlemiş
olan vakıfların, söz konusu oranı üçte iki olarak değiştirmelerine gerek
bulunmadığı
açıklanmıştır.
B- Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün Alınma Süreci:
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27. maddesine göre, Kanun ve Dernekler
Yönetmeliği’nde belirlenen şartları karşılayan derneklere, ilgili bakanlıkların ve
Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek statüsü” verilebilmektedir.
Maliye Bakanlığı’nın görüş oluşturma sürecinde dikkate aldığı hususlar GİB
tarafından yayımlanan 14.11.2003 tarih ve 2 sayılı Kurumlar Vergisi
Sirküleri’nde açıklanmıştır.
Buna göre, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma talebinde bulunan bir
dernek hakkında Bakanlıkça olumlu görüş verilebilmesi için aşağıdaki koşulların
varlığı aranmaktadır:
 Dernek tüzüğünde; amaç olarak belirlenen faaliyetlerin kamu hizmeti
niteliğinde olması,
 Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına
harcanacağı hususuna tüzükte yer verilmesi,
 Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının,
belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığının tüzükte yazılı
bulunması,
 Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen
gerçekleştirilmiş olması,
 Derneğin sahip olduğu malvarlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde amaç
edindiği hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde olması.
2
İşbu Duyuru konusu 34 sayılı KVK Sirküleri ile, 14.11.2003 tarihli ve 2 sayılı KV
Sirküleri’nde yer alan "Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki
yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması" şeklindeki düzenlemede geçen “iki” ibaresi
“bir” olarak değiştirilerek, tüzükte yer alan hususların halihazırda fiilen
uygulanıyor olması gereken süre 2 yıldan 1 yıla indirilmiştir.
Yukarıda yer verilen Maliye Bakanlığınca olumlu görüş verilebilmesi için
gereken diğer şartlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, ilgili şartlar
mevcut haliyle geçerli olmaya devam etmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi B Blok No:9 Kat:4
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
3
www.lineardenetim.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content