close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C.
MUS VALILIGI
it Milfi Egitim Miidiirliigii
SaYJ : 63326527/77411953249
Konu: .Zihinsel Engelliler Egitimi Kursu
15/05/2014
VALILIK MAKAMINA
Milli Egitim Bakanhgt, Ogretmen yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidfuliiguni.in
14.01.2014 tarih ve 177694 sayth yaztlan.
2012
yllmda Egitim sisteminde yaptlan degi~iklilikler sonucunda stmf
ogretmenliginde o1u~an fazlahgm giderilmesine yonelik olarak Talim ve Terbiye Kurulunun
12.02.2012 tarihli ve 5510 sayth Miitalaast ~ter~tevesinde Stmf Ogretmenlerine istemeleri
halinde ve daha sonra Hizmeti~ti Egitim yoluyla yeti~tirilmek iizere Zihinsel Engelliler Smtft
Ogretmenligine veya Teknoloji ve Tasanm Ogretmenlerine alan degi~ikligi imkam
verilmi~tir.
Talim ve Terbiye Kurululun 05.12.2013 tarihli ve 198 sayth karan ile 07.07.2009
tarihli ve 80 sayth karanna eklenen ge~tici 9. maddesinde smtf ogretmeni olarak gorev
yapmakta iken 540 saatlik Zihinsel Engelliler Ogretmenligi Egitim Programtm ba~an ile
tamamlayanlann Zihnse1 Engelli1er Smtft Alamna ,Egitim Kurumlanmn ihtiyacma gore alan
degi~ikligi yaptlabilir hiikmi.ine yer verilmi~tir denmektedir.
Bu baglamda ii~ti.incii a~ama 80 saat olarak 09-20 Haziran 2014 tarihleri arasmda,
dordiincii a~ama kurs ise 30 Haziran 2014-11 Temmuz 2014 hafta i~ti 10 gi.in 80 saat
08.00-17.00 saatleri arasmda Bilim Sanat Merkezinde iki grup halinde Zihinsel Engelliler
Egitim 3 ve 4.a~ama Kursu diizenlenecektir.
Diizenlenecek olan bu kursta Egitim Yoneticisi Milli Egitim Miidiirii Ali Tath, 3.
grubun Kurs Miidiirii olarak Milli Egitim Sube Miidiirii Serif TURAN, ~- ~bun kurs
Miidiirii olarak ta Milli Egitim Sube Miidiirii Mahmut KARAKAYA,Kurs I~ ve I~lemlerini
yiiriitmek iizere Milli Egitim Hizmeti~ti Egitim Sefi Seyfi c;AGLAYAN Ogretim Gorevlisi
olarak a~agtda adt-soyadt ve gorev i.invanlan yazllt ictareci ve ogretmenlerin 6gretim
Gorevlisi olarak gorevlendirilmesi ve bu kursta gorevlendirilen tiim personellerin ekders
iicretlerinin mali ythn ilgili harcama kaleminden kar~Ilanmasmt: Bu. kursa kattlan
ogretmenlerin kurs sfuesince gorevli izinli saytlmalanm ba~ka illerden ve Il~telerden gelen
ogretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin ilgili harcama kalemden kar~tlanmast hususunu.
Makamlanmzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Ali TATLI
Milli Egitim Miidiirii
OLUR
15/05/2014
Hiiseyin GOKTURK
Valia.
Vali yardlmctst
Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmt:;tJr
.
.
.
OGRETIM GOREVLILERININ
Gorevli Oldugu Kurum
Ad1-Soyad1
Erhan SAYILGAN
Rehberlik Ara~1ttrma Merkezi
P.D.R
Mahmut YILDIRIM
Egitim Uygulama i~ Egitim Merkezi
P.D.R
CemilASI
Rehberlik Ara~tlrma Merkezi
Rehber Ogretmen
.
Bran~1
..
~
ZIIDNSEL ENGELLILER KURSA KATILACAK OLAN OGRETMENLER
1-NigarYILDIRIM
V ali Adil Y azar Ilkokulu
2-Akm DONMEZ
Hikmet Ulugbey ilkokulu
Karakuyu Ilkokulu
3-Yunus Emre SARICICEK
4-E1ifDidem YASAR
Karakuyu Ilkokulu
Toprakkale llkokulu
5-Abdurrahman SIMSEK
6-0guzhan AY
Korpeaga9 Ilkokulu
7-Cihan CENGIZ
Sel9uklu Ilkokulu
Sel9uklu Ilkokulu
8-Serhat MAMAN
9-KenanGUR
KtrkoyYBO
10-Hiiseyin Kurtulu~ OZER
K1zllaga9 YBO
Tiirk Telekom iElkokulu
11-Beste SAGLAM
Konukbekler Ilkokulu
12-Siileyman DOGAN
Sogucak Ilkokulu
13-Murat Salih SEMIZOGLU
Y azla Ilkokulu
14-Alper YILMAZ
15-0zcan YILDIZ
Y e~ilce Ilkokulu
Merkez K1z YBO
16-Cemile OZYURT
17-Erkan BULUC
Seker Ilkokulu
Serinova YBO
18-Nevzat BAYRAKTAR
Sungu Hiirriyet ilkokulu
19-Siileyman SOYKAN
Sungu Hiirriyet ilkokulu
20-Mustafa KARAKAY A
Hikmet Ulugbey ilkokulu
21-Halil KONCAK
.
.
22-Samet KAYA
Eko In~aat Ilkokulu
Varto Karakoy Ilkokulu
23-0ktay KARAKAY A
Varto Cumhuriyet Ilkokulu
24-Veli YOLOGLU
Varto Haksever ilkokulu
25-Duygu DAGDELEN
26-lbrahim Halil ERTAS
Varto Karame~e Ilkokulu
V arto Ilbey Ilkokulu
27-Cihan BEYAZTAS
Varto Mehmet Akif Ersoy Ilkokulu
28-Tansel YAMAC
Varto Halk Egitim Merkezi
29-Mehmet SEVER
30-Birol SUSAM
V arto Buzlugoze ilkokulu
31-Elvan ASLAN
Varto Karame~e ilkokulu
Aga9koprii Ilkokulu
32-Ahmet YA VUZ
V arto Erdogan ilkokulu
33-Duygu TURAN
V arto Boyah Ilkokulu
34-Mehmet Muharrem Y APRAK
35-Sinan (:ELIK
Varto (:aglek ilkokulu
Varto Esenler Ilkokulu
36-Ban~ BOZDAG
Bulamk Cumhuriyet Ilkokulu
37-Minciye GO(:EN
Bu beige, 5070 saytlt Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik irnza ile irnzalanmt:;ttr
38-0sman BAYRAKTAR
39-Yakup DiN{::
..
.
40-0zlem KIZILGEDIK
41-Bahriye SALMANER
42-Y eliz CEPHE
43-Fatma KELE~
44-Gokhan DURMAZ
45-Metin ULKER
46-0mer Gokhan BOZKURT
47-Mehmet INCI
48-Buk.et SAYCH
49-Engin PA{::AL
50-Abdurrahim GUR
51-Murat ~ERAS
52-Ahmet Hakan EROL
53-Miinir BULUT
54-Pmar KARADAYI
..
.
55-~eyma OZDEMIR
56-Eyyiip Sadtk YAL{::IN
57-Muradiye TETIK
58-Buk.et ARMAN
Bulamk Siileymanpa$a Ilkokulu
Bu1amk Ktrkgoze ilkokulu
Bulamk Sa1iha llkokulu
Bulamk Ilkokulu
Bulanlk Yazba$1 ilkokulu
Bulantk Erentepe Ilkokulu
Bulamk Yazba$1 ilkokulu
Bulamk Yoncah Mehmet Akif Ersoy llkokulu
Haskoy Gazi ILkokulu
Haskoy Ortaca ilkokulu
Korkut Mehmet Akif Ersoy Ilkoku1u
Korkut Konakdiizii Ilkokulu
K10rkut Kapah Ilkokulu
Malazgirt Bezirhane ilkokulu
Malazgirt Bostankaya Ilkokulu
Malazgirt Karahasan Ilkokulu
Malazgirt Oguzhan ilkokulu
Malazgirt Atatiirk Ilkokulu
Malazgirt Giilkoru ilkokulu
Malazgirt Fatih Ilkokulu
Malazgirt Alparslan ilkokulu
Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmt~tlr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content