BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

BALIKESIR UNIVERSITESI
YATAY GEclslsLEMLERI
2014-2015 EEitim-0こ retim Ylll Giz Yarlylll
YATAY GECIS BASVURU VE DEGERLENDIRPIE TAKVIMI:
lwlru Tlrihi
Bitis
五意││
B五 ゞ五
3‐
14.0712014
21.07.2014
plこ lrlll`il■ │.TII卜 i
‐
血筐
BIゞ 五
苺
‐
22:01712014
K■ ⅢKり
BI11ゞ
f慨 計,
13a,111g19
31.0712014
01.08.2014
01.09:2014
11‐
TI11‐ 11‐
3■ ヽ
05109:20141
γ
91‐
―
ドⅢⅢT,ri‐ li
9■
■ISIraigII
Bitis
15109.20114
19:0912014
YATAY GECiS BASVURUSU iCiN GEREKLi BELGELER:
1-Ba,vuru Dilek9esi
2-Not Durum Belgesi(TranSkript):Ba,Vuran ёЁrencinin ttrllacaЁ l kurumdan alaca色
1,
izlcditti biitiin derslc五 ve bu derslcrden aldl言 l notlarl gё steren reslni belge.(kopyaSl kabul edilmez.)
rllctti.
3-Ders 19eriklerinin onayh ё
4-Disiplin cezasl almadl言 lna ili§ kin bclge.
5-0言 rencinin OSYNIIslnavlna girdiこ i ylla ait sonu9 belgcsinin fotokopisi.
6-lkinci ё
Ёretiinden ёrgiin ёЁretiine ba§ vuran ёttrenciler i9in O/010'a girdittine ili§ kin belge.
7-Yurtdl,lndan yapllan ba,vurularda ayrlca;
_Oniversiteyi tanltlcl doktiman
―Yurt dl,lnda ёЁreniFne ba,layan ёttrcnCilerden, Tiirkiye'dcki iiniversitelerc yatay gc9i§
ba§ vllrularlnda OSYS sonucu veya a,aこ lda bclirtilcn muadil sayllan belgeler aranacaktlr. Bu
renime ba,ladlklarl yllda OSYS'ye girmi§ olmalarl,ё n lisans programlarl
adaylarin■ 前 dl,lnda ёЁ
i9in YGS'de ilgili puan t面 nde 140 veya daha fazla, lisans prograrnlarl i9in LYS'de ilgili puan
tiiriindc 1 80 veya daha fazla puan alIIlalarl,artl aranacaktir.
● SAT l(Minimum 1000 puall)
● ACT(Minimum 21 Puan3
o Abitur
● Franslz Bakaloryasl
o GCE A Level Serti■ kasl(Minimum 2 ders)
● Uluslar arasl Bakalorya(Intemational Baccalaureat IB)
● Avusturya Matura Diplomasl(Matura Reifczeugnis)
o ltalya Maturita Diplomasl(Diploma di Maturita)
Basvuru Kosullarl ile llgili Diこ er HuSuslar:
**``Yiksekё retim Kurumlarlnda Onlisans ve Lisans Dizeyindeki Prograllnlar Araslnda Ge9i§
Ё
cift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arasl Kredi Transfcri Yapllmasl Esaslarina lli§
kin Yё nctmclik''ile
**``Ballkesir tnivcrsitcsi Kurum 19i ve Kurumlar Arasl Yatay Ge9is Yapllmasl Esaslarina lliskin
Yё nerge"9ersevesinde yapllmakta olup,ba,vurular ilgili okulun
ёttrenci i,leri blirosuna,ahsen
veya posta yolu ile yapllabilir.
'* Eksik belgcler ve postada rneydana gelen geciluncler deこ
crlendilllleye allnmaz.
,