close

Enter

Log in using OpenID

İhale ilanı için tıklayınız

embedDownload
DAZKIRT
x0ylrnr
in.lr.t ir,.l,xr
nizrvrnr cdrUnnnn ninr,ici n,lsxlNr,rGr
KtztlOren 1000 m2, Artkdy 500 m2, Yukarr Yenice 1 000 m2, YUregil 1200 m2, Akarca 750 m2, Bozan 1250
m2, AgalrYenice 1000 m2, Qiftlik 500 m2, Sarrkavak 1500 m2,Karaalagkuyusu 1500 ve idris 750 m2 kriylerinde
Kciy igi yollanna toptamda 10.950 m2 kititti parke tapr atrmr ve diigeme yaprm igi
l-idarenin
alAdresi
b)Telefon ve faks numarasl
Kurtuluq Mah. Hiikiimet Kona[r Kat 2 D AZKIRI/ AFYONKARAHI SAR
(0272) 421 3223 - (0272) 42r 3e ee
2-ihale konusu yaprm iginin
a)
Niteli[i, tiir-ii. Miktan
b)Yaprlaca[t yer
c)iqe baglama tarihi
ige baqlanacaktrr.
Kilitli Beton Parke Tapr 9.950
m2
Krzrldren, Ank0y, Yukan Yenice, AqaSr Yenice, Sarrkavak, Akarca,Bozan,
Ytirefiil, idris, Karaafagkuyusu, Qiftlik Ktiylerinde
Sdzlegmenin yaprldr[r tebli! tarihinden itibaren l0 gtin iginde yer teslimi
yaprlarak
d)iqin stiresi
Yer teslimi tarihinden itibaren 60 giindiir.
3- ihatenin
a) Yaprlacalt yer
Dazkn Hiiktimet Konalr toplanfi
b) Tarihi ve saati
13.03.2015 Cuma gtinii saat l0:30
odasr
4-ihateye katrlmaya iligkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyle ilgili hususlar
a)Tebligat igin adres beyanr ayrrca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr gereli kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odast veya Meslek Odast Belgesi,
c)Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulunduiu ytlda almmtq ilgilisine gdre Ticaret velveya
Sanayi Odastna veya ilgili Meslek Odastna kayrth oldulunu gdsteren belge,
d)Tiizel kiqi olmasr halinde, mevzuatr gere[i tiizel kiqinin siciline kayrth bulundufiu Ticaret ve/veya Sanayi Odastndan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg tiizel
kigililin siciline kayrth oldu$una dair belge,
e)Teklif vermeye yetkili oldulunu gtisteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,
f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
g)T6zel kigi olmasr halinde ilgilisine gtire tiizel kiqiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigili[in ydnetimdeki gtirevleri
belirtilen son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden belgeler ile tiizel kigili[in noter tasdikli imza
sirktileri,
h)K6ylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale Yiinetmeli[inin I l. Maddesinin bentlerinde saytlan durumlarda olmadtpma dair yanh
taahhiitname.
r) Ktiylere Hizmet Gdttirme Birligi ihale Yainetmeliginin 28.Md,bahsi geqtigi gekilde hazrrlanacak Teklif Mektubu.
i) K6ylere Hizmet Gotiirme Birlili ihale Y0netmelipinin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin Yo3' inden az
olmamak iizere)
ihale konusu igin tamamr veya bir krsmt alt ytiklenicilere yaptrnlamaz.
k) ihale doktimantnm satrn altndtltna dair belge,
I) Ortagr oldulu veya hissedarr bulunduiu tiizel kiqilere iligkin beyanname,
m) ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadr[rna dair taahhiitname
j)
5-l.Makine ve Di[er Ekipmanlara itighin Belgeler
ytiklenici aqaf,rdaki i9 makinelerini ve ekipmanr iizerinde
ig kaldrlr takdirde ingaat Mahallinde bulunduracaltnt taahhiit edecelctir.
isteklilerin tenai matr olan makine ve ekipman; fatura yada demirbag veya amortisman defterinde kayrth oldu[una dair noter
tespit tutanalr ile veya yeminli mali muqavir raporu ile tevsik edilir. Taahhut (kiralamak) suretiyle temin edilecek makine ve
ekipman igin noter onayh taahhiitnamenin sunulmast gerekir'
5.1.1 I Adet Greyder ve I adet kepge Taahhiitnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterlili[e iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gereken kriterler.
5-2-l iq Deneyim beigesi: isteklinin son 5 (beq) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya 6zel sekrdrde sdzleqme
bedelinin en az yojy i oranrnda gergeklegtirdi$i veya %o 70 si orarunda denetledili veyahut ydnetti[i idarece kusursuz kabul
o/o 70 si orantndan az olmamak iizere
edilen ihale konusu ig veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin
tek s6zleqmeye iligkin ig deneyim belgesi. ingaat miihendisleri ve mimarlar diplomalan ile katrlabilecektir.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.
7- ihale Doktimanr ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLici BA$KANLIGI Kurrulug
Mah. Hiikiimet Konair Kat: 2 DAZKIRI adresinde giiriilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. ihale
doktimanr 150,00 TL. kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokUmanrnr almalan / satrn
almalan zorunludur.
8- istekliler tekliflerini her bir ig kaleminin miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarrnm garprmr sonucu bulunan
toplam bedel iizerinden vereceklerdir ihale sonucu iizerine ihale yaprlan istekliye her ig kaleminin miktan ile ig kalemleri igin
teklif edilen birim fiyatlamn garplml sonucu bulunan toplam bedel Ozerinden teklif birim fiyat iizerinden iqlem gtirUlecektir. Bu
ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.
9-
Hazrlanmrg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr, (Projede deliqiklik olmasr gerekirse degigiklikler teknik
elemanlanmrzln uygun gcirmesi sunucunda uygulanacaktrr.)
l0- imar ve Kentsel iyilegtirme Mtdiirlii$i Teknik Elemanlarrnca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanalrna istinaden hak edigi haznlanarak ddemeler yaptlacakttr.
11-igyerinde gahgtmlacak iggilerle ilgili her ti.irlti gUvenlik dnlemi yUklenicitaraftndan sa[lanacak olup, idare higbir yiikilmltlUk
almayacaklrr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi 30 i9 gUn[dtu. )
l2- Bu
ige ait gecikmelerde her takvim giinii igin s<izlegme bedelinden 7o 0,3 gecikme cezasl yiiklenicinin cidemesinden kesilir.
l3- Konsorsiyrm olarak ihaleye teklif verilemez.
l4-Birligimiz KOylere Hizmet Giiti.irme Birligi ihale Yonetmeligine tabidir.
lS-Birlilimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content