close

Enter

Log in using OpenID

2014/152 istifa ile boşalan plan bütçe

embedDownload
-1KararNo
2014/152
KararTarihi 02/12/2014
EvrakNo
679962
Geli? Tarihi
Tekrar G6ru§ulecek mi?
T.C.
SALIHLI BELEDiYESI
MECLJS KARARI
YAZ! J§LERi MUDURLUGU
Evrak Dairesi
istifa ile bos,alan Plan Butce Komisyonuna
Konusu
uye secimi.
Saat
20.00
Kesinlestirme Tarih 06/12/2014
H
BELEDIYE BALKAN I
DIVAN KATiBI
MECLIS UYERLERI
:Zeki KAYDA
:Bcray ERIM. Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehrd TiRYAKJ.Sabalialtin TEKDAL.Yahm §ENKAYA. Osman
VURAL.Cevdel ZURNACLBeray ERIM,Nuri KAYA,Se$il CAN, Huseyin Emre
EROL,Basri ERSOY.Yiicel KA§IKCI,Giirol ERSOY,Hasan DORGAJsa YILDIRIM,
Yunus CANDAN.Mustafa MERMl.Cem YALVAC Mesut CEYLAN, Mural GIRGIN,
Koray KAPLARZeynei Abidin ALPASLAN. Mehmet CAKIR, Mustafa BULUT.
Mehmet §ANVER,Cilian SARI.Volkaii GOKMENER,Hidayet DENIZ.Mevli
PEHLiVAN,Alpaslan BALCIJerayi ASLAN.AbduIkadir AKKAPLAN
GECICi DIVAN KATiBi
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
giindeminde bulunan konulan gortisiip karara baglamak uzere 02/12/2014 giinu saat 20.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dah'tl 32 meclts mevcudunun 32 tiyesinin katilimiyla
toplandi.
GUNDEM \ ADDESJ: 4- Istifa ile bo^alan Plan Biilcc Komisyonuna iiye se^imi.
Yazi Isleri Mudurii Talat YILDIRIM: Belediye Ba§kanligma; 5393 sayili Belediye
Kanununun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi (^alisma Yonetmeliginin 21. Maddesi hiikiimleri
dogrultusunda belediye meclisimiz 08.04.2014 tarih ve 2014/38 sayih karari ile kendi iiyeleri
arasmdan bir yil sure ile gorev yapmak iizere 5 ki§ilik plan ve biitce komisyonu iiyelerini
segmi^tir. Plan Biitce Komisyonu iiyesi secilen Cemal §AHIN 10.11.2014 tarih ve 24219 sayida
kayith dilekcesi ile meclis iiyeliginden istifa etmi§ oiup yerine Belediye Meclisi (^ah§ma
Yonetmeliginin 21. Maddesinin 4. paragrafmdaki; ^Komisyon uyeliklerinde eksilme oldugu
takdirde kalan siireyi tamamlamak iizere yeni uye secilir" Hiikmiine gore Plan ve Butce
Komisyonunda kalan siirede gorev yapmak iizere yeni iiyenin secilmesi gerekmektedir.
Belediye Meclisi (^ahsma Yonetmeliginin 21. Maddesinin 4. Paragrafi hiikmiine gore Plan
ve Butpe Komisyonunda eksilen iiyenin yerine kalan siirede gorev yapmak iizere yeni iiyenin
secilerek belirlenmesi hususunu arz ederim. Yazi Jsl.Md.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadasjanm yine kanun geregi
a9ik oylama yapacagiz. Bu konuda gruplara Milliyetci Hareket Partisi?
Grubu adma sbz alan uye Secil CAN; Milliyetpi Hareket Partisi olarak isa YILDIRIM' i
oneriyoruz baskamm.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi?
Gruba adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Yine baskamm sey aday onermiyoruz.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet te§ekkiir ediyorum. AK Parti?
Onermiyorsunuz. Baska soz almak isteyen olmadigi gortilerek geregi goriisiildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Plan ve Butce Komisyonunda eksilen
uyenin yerine kalan siirede gorev yapmak meciis uyesi isa YILDIRIM 1 in sesilmesini kabu!
edenler? 32 oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimsereler? Yok. Oy birligiyle kabul edilmistir.
Beray ERIM
Meclis Cycsi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Iiyesi
Divan Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content