close

Enter

Log in using OpenID

2014/156 KAMYON GARAJI 6 ve 70 NOLU

embedDownload
-1
T.C.
Karar No
2014/156
Karar Tarihi
02/12/2014
EvrakJVo
682048
Geli? Tarihi
25/11/2014
SALJHLi BELEDIYESI
MECLJSKARARI
YAZI i?LERJ MUDURLUGU
EvrakDairesi
Kamyon garaji 6 ve 70 nolu motortu
tasiyicilar kooperatiflne tahsis edilen yerlerin
Konusu
kira bedellerinin belirlenmesi;
20.00
Saat
Kesinlestirme Tarih 06/12/2014
Tekrar Goru^ulecek mi?
H
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN KATJBi
MECLIS 0YERLERI
:Zcki K.AYDA
:Bcray ERiM,Zcynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zehra TIRYAKi.Sabahattin TEKDAL.Yahm $ENKAYA.Osmaii
VURAL.Ccvdcl ZURNACI.Bcray ERJM.Nuri KAYA,Sc?il CAN.Huseyin Einre
EROL.Basri ERSOY.Yiicel KA$lKCl,Giirol ERSOY.Hasan DORGA.isa
YILDIRIM. Yunus CAN DAN,Mustafa MERMJ.Cem YALVAC-Mesut CEYLAN.
Mural GlRGiN,Koray KAPLAKZcyncl Abidin ALPASLAN.Mehmet QAKIR.
Muslafa BULUT.Mciimcl $ANVER.Cihan SARI.Volkan GOKMENER, Hidaycl
DENlZ.Mevli PEHLIVAN.AlpaslanBALCl.Fcrayi ASLAN.Abdulkadir
AKKAPLAN
:
GECICi DIVAN KATIBI
Salihli Belediye Meciisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
giindeminde bulunan konulan goru§iap karara baglamak iizere 02/12/2014 giinu saat 20.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32 iiyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 9- Kamyon garaji 67 ve 70 nolu motorlu ta$iyicilar kooperatiflne
tahsis edilen yerlerin kira bedellerinin belirlenmesi hususunun goriistilmesi.
Yazi isjeri Muduru Talat YILDIRIM; Miilkiyeti Belediyemize ait olan Atattirk Mahallesi, 358
ada, 45 parseide kayit\ Kamyon Garaji i^erisinde bulunan B Blk. \. katta bulunan 2 adet idari
binanm S.S. 67 nolu Salihli Motorlu Tasjyicilar Kooperatifl ve S.S.70 Nolu Mersinli Motorlu
Ta§iyicilar Kooperatifme 04/11/2014 tarih ve 2014/148 nolu meclis karan ile 10 yilligina tahsisieri
yapilmistir. Bu iki yerin aylik kira bedellerin belirlenmesinin meclis^e gbrusulerek karar verilmesi
hakkinda,
Geregini musaadelerinize arz ederim. Emlak Tstimlak Md. Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet Kasim aymda tahsisini yapmistik degerli
arkadaslanm simdi de biit9esini, yilhk aidatlanni belirlemek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna
gondermek icin getirdik Evet bu konuyla ilgili komisyonun karanni nasii olsa alacagiz
Konu hakkinda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gortisuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Miilkiyeti Belediyemize ait olan ve
04/11/2014 tarih ve 2014/148 nolu meclis karan ile 10 yilhgma S.S. 67 nolu Salihli Motorlu
Tasiyicilar Kooperatifl ile S.S.70 Nolu Mersinli Motorlu Ta§iyicilar Kooperatiflne tahsis edilen
Ataturk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayitli Kamyon Garaji icerisinde B Blk. 1. katta bulunan 2
adet is yerinin kira bedellerinin belirlenmesi hususunun Plan ve Biitce Komisyonuna havalesini
oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 32. Oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy
birligiyle kabul edilmistir.
Beray KRIM
Meclis Uycsj,
Divan Katflii
Zcyncl Abidin ALPASLAN
is Cvesi
Div n K.ititii
C A
\J
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content