close

Enter

Log in using OpenID

15.10.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET Ġ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
Toplantı No
: 15/10/2014
: 2014/37
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr. Osman YILDIZ
BaĢkanlığında saat 11.00’de toplanmıĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır
1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında aĢağıda adı-soyadı, programı ve numarası yazılı
öğrencinin vermiĢ olduğu staj muafiyet belgesi Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda
incelenmiĢ olup, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 4 .maddesi
“Mesleği ile ilgili bir işyerinde en az iki aydan bu yana çalışan ve halen böyle bir iş yerinde
çalıştığını belgeleyen öğrenciler,kurulun teklifi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile
zorunlu stajlarından muaf tutulabilirler.” hükmü gereğince isimi yazılı öğrencinin staj
muafiyetinin uygun olduğuna ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.N
OKUL NO
T.C. KĠMLĠK NO
1
130757018
74044021192
SatılmıĢ Serkan YILDIRAN
2
130754013
14962018416
Ahmet YÜKSEL
ADI SOYADI
PROGRAMI
Elektronik HaberleĢme
(UE)
Rafneri ve Petro Kimya
Tek
KABUL
/RED
KABUL
KABUL
2-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretleri nedeniyle harç yatırma
zorunluluğu olmayan, harçlarını yatırmayan, kayıt yenilemelerini yaptıramayan veya
harçlarını yatırıp ders kaydı yaptıramayan aĢağıda adı-soyadı programı ve numarası
belirtilen öğrencilerin 21 EKĠM 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar harçlarını yasal
faiziyle birlikte yatırmalarına, ders kayıt yenilemelerine ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi
BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
120703024
120753021
120751010
120701034
120701019
130721075
130751017
120752047
120752012
ADI SOYADI
Tolgay GÜLER
Aykut UZ
Yusuf AÇIKGÖZ
Emrah AĞIRMAN
Hakan GÖKBULUT
Vedat KIġ
Kemal ÜSTÜNDAĞ
Emre TAYLAN
Hakan ERDEM
PROGRAMI
ELEKTRĠK TEK
ELEKTRĠK TEK
MAKĠNE ( ĠÖ)
MAKĠNE
MAKĠNE
ELEKTRONĠK HAB.TEK.(UE)
MAKĠNE
ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEK.
ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEK.
3- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan aĢağıda adı-soyadı yazılı öğrencinin
belirtilen sürede kaydının dondurulmasına oy birliğiyle karar verildi.
NUMARA
ADI SOYADI
PROGRAMI
SÜRESĠ
140703001
Ali ASMA
ELEKTRĠK TEK
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
140707017
Hüseyin
ÖZTÜRK
140766058
KürĢat ÇELEBĠ
140704035
SEFA ÇANGA
140757014
Emrah ĠLHAN
140752008
Emrah KAMALI
MURAT
YILMAZ
140753053
ELT HAB.TEK
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
OTOMOTĠV
RAFĠNERĠ ve PETRO KĠMYA TEK.
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
ELT HAB.TEK
RAFĠNERĠ ve PETRO KĠMYA TEK.
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
ELEKTRĠK TEK
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
KONTROL VE OTOMASYON TEK.
140709050
2014-2015 Güz – 2014-2015 Bahar Yarıyılları
HAKAN KARA
4-AĢağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiĢ olduğu dilekçeleri
incelenmiĢ olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi
BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.No
NUMARASI
ADI SOYADI
PROGRAMI
1
070758042
Ergin SELEN
ĠNġAAT TEK.
2
120715019
Emrah ALIMLI
MANTARCILIK
6-Yüksekokulumuza 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran aĢağıda adı-soyadı
programı ve numarası yazılı öğrencilerin Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince; daha önce mezun oldukları veya kayıt
sildirdikleri Yükseköğretim Kurumlarından almıĢ ve baĢarılı oldukları derslerden muaf
olmalarına ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle
karar verildi.
S.NO
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
1
140721125
ENGĠN ESEN
ELEKTRONĠK HABERLEġME U.E
2
140708053
ORHAN YORGUN
ĠġAAT TEKNOLOJĠSĠ
3
140722105
DENĠZ ÇELĠK
KONTROL VE OTOMASYON U.E
4
140720127
ġÜKRÜ GÖKÇEK
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
5
140722107
ÖMER ÖĞÜT
KONTROL VE OTOMASYON U.E
6
140720119
ZEHRA GÜVEN
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
7
140720108
MUHAMMED YAVUZ
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
8
140722110
CEM GÜLER
KONTROL VE OTOMASYON U.E
9
140720128
SEÇKĠN KABUKÇUOĞLU
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
10
140720135
HÜSEYĠN YETĠM
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
11
140720126
ABDULLAH YILDIRIM
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
12
140720124
ONUR TEPEGÖZ
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
13
140721104
ERTUĞRUL YILMAZ
ELEKTRONĠK HABERLEġME U.E
14
140721114
MUTTALĠP BAKġI
ELEKTRONĠK HABERLEġME U.E
15
140721128
MUSTAFA BUCAK
ELEKTRONĠK HABERLEġME U.E
16
140721121
SERHAT ALPTEKĠN
ELEKTRONĠK HABERLEġME U.E
17
140756049
FATĠH ÇAYURPINAR
ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ
18
140720123
NAĠM ÖZBAĞ
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
19
140720120
ĠSA NĠHADĠOĞLU
BĠLGĠSAYAR PROĞRAMI U.E
7-2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavlarının 15-23 Kasım 2014 tarihleri
arasında (Cumartesi-Pazar günleri dahil) Bölüm BaĢkanlıklarının belirlediği tarih ve saatte
yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETĠM KURULU KARARLARI ĠÇĠN
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content