close

Enter

Log in using OpenID

2014/158 toplu konut idaresi başkanlığı

embedDownload
- 1T.C.
SAUHLi BELEDIYESi
Karar No
MECLISKARARI
Evrak Dairesi
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/158
Toplu Konut Idaresi Baskanhgi
tarafindan gbnderilen Durasalli
Mahallesi, 344 ada, 1 parselde bulunan
toplu konut alanmin imar plani tadilati
talebinin gorusulmesi.
20.00
Karar Tarihi
02/12/2014
Konusu
Evrak No
6K1842
Saat
Geli§ Tarihi
25/11/2014
Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014
Tekrar Gorii^ulecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN KATIBI
MECLIS UYERLERI
H
;Zcki KAYDA
:Bcray ERJM,Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zchra TiRYAKi.Sabahallin TEKDAL.Yalmi $ENKAYA.Osman
VURAUCevdet ZURNACI.Beray ERlM.Nuri KAYA.Segil CAN.Huseyin Emrc
EROL,Basri ERSOY.Yiiccl KA$IKCI.Giirol ERSOY.Hasan DORGAJsa
YlLDIRIM.Yunus CANDAN.Mustafa MERMLCcm YALVAC-Mcsut
CEYLAN,Mural GtRGIN.Koniy KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet
CAKIR.Mustafa BULUT.Mchnict §ANVER.Cihan SARl.Volkan
GOKMENER.Hidaycl DENlZ.Mcvli PEHLiVAN.AlpaslanBALCI.Ferayi
ASLAN.Abdulkadir AKKAPLAN
DIVAN KATIBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan gorustip karara baglamak uzere 02/12/2014 gunu
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM IV1ADDES1: 11- Toplu Konut Idaresi Ba$kanhgi tarafindan gonderilen
Durasalli Mahallesi, 344 ada, 1 parselde bulunan toplu konut alanmin imar plant tadilati
talebinin gdru§ulinesi.
Yazi 1§1. Md. Talat YILD1RIM; Belediye Baskanlik Makamma; Toplu Konut Idaresi
Baskanligmm 01.10.2014 tarih ve 059949 sayili yazilannda Salihli ilpesi Durasilh Mahallesi
344 ada 1 parsel iizerinde hazirlanmi§ Toplu Konut projesi ile ilgili Toplu Konut idaresi
Ba§kanligmca hazirtanan 1/5000 ol^ekli Nazim ve I/1000 oUjekli uygulama imar plam
degisikliginin incelenerek onaylanmasi talebi 18.11.2014 tarihli imarkomisyon toplantilannda
incelenmistir.
Yukanda konumu belirtilen alanda Toplu Konut Idaresi Baskanliginca yapilmasi istenilen
imar plan degisikliginin 1/5000 olcekli nazirn imar plant kapsaminda olmasi nedeniyle 5216
sayili Buyuk§ehir Belediye Kanununun 7 Maddesine istinaden Biiyiiksehir Belediye
meclisince oncelikle ele almmasi gerektiginden, 1/1000 olQekli uygulama imar planmdaki
degisiklikleri ile ilgili goriis olusturulmasi ve konunun Biiyiiksehir Belediye meclisince
incelenmesi i^in BeJediye Meclisimizce karar alinmasmi miisaadelerinize arz ederim Plan ve
Proje Md. Vk
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Bu konuda imar komisyonu toplandi, karanm
verdi. Evet, komisyon baskani arkadasimiza soz veriyorum. Buyurun.
Imar Komisyon Sozcusu Koray KAPLAN; lyi aksamlar baskamm Komisyonumuzca
- yarJilaif.incejLemede; Basbakanlik Toplu Konut idaresi Baskaligimn 01.10.2014 tarih ve
.,_ 059949,.^ayili yazilannda mulga Durasilh Belediye Baskanliginca Durasilh Mahallesinde 344
ada 1 parselde planlanan Toplu Konut Alamnda ibadet yeri, sosyal tesis alam ve egit m tesis
•
.
-2T.C.
SALJHLJ BELEDIYESi
MECUSKARARI
alam planlanmasi Toplu Konut Idaresi Baskanligmca talep edilmektedir.
Durasilli Belediyesince onaylanan imar plamnda Toplu Konut Alam icerisinde yer almas*
gereken sosyal ve alt yapi alanlannin planh olmadigi gbruldugunden Toplu Konut Idaresi
Baskanligmca talep edilen imar plan! degisikliginin Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligine
uygun oldugu gorulmustur.
5216 sayili Buyuksehir Belediye Kanununun 7. maddesinin b bendi geregince soz
konusu talep nazim imar plam degisjkligi de gerektiginden 344 ada, 1 parsele iliskin
hazirlanan 1/5000 olcekli nazim imar plam ve 1/1000 blcekli uygulama imar planlannin
incelenmek uzere Manisa Buyuksehir Belediyesine gonderilmesi komisyonumuzca uygun
gbrulmustur.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; imar komisyonundan gelen rapor bu
arkadaslar, gruplar bu konuda Biiyuksehir' e gonderecegiz.
Grubu adma soz alan uye Secil CAN; Uygundur baskamm.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi?
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Bizce de uygundur baskamm.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Ak Parti?
Grubu adma soz alan uye Hidayet DENiZ; Baskamm uygundur da yalniz surada
komisyon raporunun yaziminda soyle bir sey gbruyorum. Sanki biz havale makamiyiz, havale
ediyoruz, sonucu cikiyor.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Maalesef 1/5000 icin oyleyiz.
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DENIZ; Hayir, hayir biz havale etmiyoruz baskamm
Olumlu veya olumsuz bir karar ahyoruz. Bizim aldigimiz bu olumlu veya olumsuz karan,
Buyuksehir Belediye Meclisi inceleyip olumlu veya olumsuz karara bagliyor. Yani havale
etmiyoruz biz karar ahyoruz. Burada ozellikle arkadaslann yazimda biraz daha dikkatli
olmalanm oneriyorum. (^unkii yann bir giin bunlar yargiya ta§mdigmda bunlann hepsi bir
bozulma nedenidir, sikmti olusturur. Yani biz talebi kabul ediyor Talebimiz kabulden sonra
yasa geregi Buyuksehir Belediye meclisine giriyor, tekrar goru§ulmek uzere Bu bilgiyi
ozellikle payla§mak istedim. Tesekkur ederim.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Hasan Bey.
Soz alan daire gbrevlisi Hasan AYDIN: Baskamm Buyuksehir Belediyesi yasasi
geregince nazim imar plam degisikligi gerektiren talepleri ilce belediyeler incelemiyorlar,
direk Buyuksehir Belediye meclisinin yetkisinde. Ama konu 1/1000 ve 5000 ni beraber
kapsadigi icin ve bir resmi talep oldugu icin biz 1/1000 le beraber konuyla inceliyoruz, 1/1000
imar plan degisikliginde detaylar var. O delay konusunda 1/1000 ler de goru§ olusturup 5000
nin onaylanmasi yetkisi Biiyiiksehirde oldugu icin Buyuksehir' e gonderecegiz. Ve normalde
5000 planll talepler, ozel sahislardan gelen talepleri hicbir sekilde ilce belediyeleri gorus
olusturamiyor, inceleyemiyor direk Buyuksehir Belediye Meclisi konu hakkinda inceliyor,
onayladiktan sonra 5000 leri I yil icerisinde yasa geregi alt olcekli planlan yapma yetkisi Ilce
belediyelerinde. Burada biz ikisini beraber ele aldigimiz icin 1000 likleri gbrecegiz, 1000
liklerin uygunlugu konusunda gbriis olusturduktan sonra bu 5000 ligin onaylanmasi icin
Buyuksehir meclisine gbndermek zorundaydik.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Evet tesekkur ediyorum.
Konu hakkinda baska soz almak isteyen olmadigi gbriilerek geregi gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Bas,kam Zeki KAYDA; Salihli Ilcesi Durasilh Mahallesi
344 ada 1 parsel uzerinde hazirlanmis Toplu Konut projesi ile ilgili Toplu Konut Idaresi
Baskanhgmca hazirlanan 1/5000 olcekli Nazim ve 1/1000 olcekli uygulama imar plam
degisikliginin incelenerek onaylanmasi talebinin komisyondan geldigi sekli ile; Durasilh
Belediyesince onaylanan imar plamnda Toplu Konut Alam icerisinde yer almasi gereken
sosyal ve alt.yapi alanlannin planh olmamasi ve Toplu Konut Idaresi Baskanhgmca talep
-3T.C.
SALIHLi BELEDJYESi
MECLIS KARARI
edilen imar plant degi§ikliginin Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligine uygun olmasi nedeni
ile 5216 sayili Biiyuksehir Belediye Kanununun 7. maddesinin b bendi geregince soz konusu
talep nazim imar plani degisikligi de gerektiginden 344 ada, 1 parsele iliskin hazirlanan 1/5000
ol^ekli nazim imar plani ve 1/1000 b'lgekli uygulama imar planlannm incelenmek iizere
Manisa Buyiiksehir Belediyesine gonderilmesi hususunu oylanniza sunuyorum arkadaslar.
Kabul edenler? 32. Oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul
edilmistir.
AYDA
Balkan
ivt- Balkan i
w J
Bcray ERIM
Mcclis I M-st
Divan Katil
Zeynel Abidin ALPASLAN
IMcclis Cyesi
OiMan Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 082 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content