close

Enter

Log in using OpenID

3 World Conference on Educational and Instructional Studies

embedDownload
rd
3 World Conference
on Educational and
Instructional Studies
WCEIS - 2014
06-08 November 2014
Porto Bello Hotel Resort& SPA
Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey
PROGRAM & PAPER ABSTRACTS
www.wceis.org
3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014
06-08 November 2014, Porto Bello Hotel Resort & SPA, Antalya / Turkey
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN VE OLMAYAN ANNELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Şükran Şimşek, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Kırşehir
Prof. Dr. Figen Gürsoy, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara
Engelli çocuğa sahip olan ve olmayan annelerin problem çözme becerilerinin incelendiği bu çalışmada,
annelerin problem çözme becerilerinde bazı değişkenlerin etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma Kırşehir il merkezinde, 7-14 yaşında çocuğu olan 124 engelli çocuk annesi ile normal gelişim gösteren
çocuk sahibi 134 anne olmak üzere toplam 258 anne üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada Genel Bilgi Formu ile
annelerin problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Şahin ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmış
olan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda engelli çocuğa sahip olan ve olmayan
annelerin problem çözme beceri puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu ve engelli çocuğu olan annelerin
problem çözme becerilerinin, engelli çocuğu olmayan annelerin problem çözme becerilerinden daha düşük
olduğu saptanmıştır. Ayrıca engelli çocuğu olan annelerin öğrenim düzeyinin problem çözme becerilerinde
anlamlı farklılık yaratığı; engelli çocuğu olmayan annelerin problem çözme becerilerinde ise çocuk sayısının
anlamlı farklılık yarattığı da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli çocuk, engelli çocuğa sahip anne ve problem çözme.
KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Öğretim Görevlisi Dr. Menekşe Şahin, Hitit Üniversitesi
Fikret Tepençelik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. Yrd.
Küreselleşme sürecinin bilgi toplumlarında eğitimin önemi giderek artmış ve ekonomik kalkınmanın itici gücünü
nitelikli insan kaynakları oluşturmaya başlamıştır. Üretim teknolojisi ve yönetim anlayışında köklü değişiklerin
yaşandığı bilgi toplumlarında işler parçalanmış ve basitleştirilmiş olsa da nitelikli işgücünü ön plana çıkarmış ve
tüm ülkeleri nitelikli işgücü yetiştirme konusunda yeni arayışlara sevk etmiştir. Bilgi toplumunun gerektirdiği
yetenekleri sağlanın yolu olarak eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve kalitesinin artırılması kaçınılmaz bir strateji
haline gelmiştir.
Bu çalışmada üniversite mezunlarının kariyer planlamasına yardımcı olmak üzere; işe alımlarda
yükseköğrenimin rolüne ilişkin işveren algılarının değerlendirilmesine yönelik olarak Çorum ili kapsamında bir
alan araştırması yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kariyer geliştirme, yükseköğretim, bilgi toplumu.
A SURVEY OF SCIENCE & MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES' ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE LEVEL, AND
ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENTAL ISSUES, AWARENESS, & BEHAVIOR: SAMPLE OF AKDENIZ
UNIVERSITY
Assist. Prof. Dr. Seyid Ahmet Sargin, Akdeniz University, Alanya Faculty of Education, Primary Education
Division, Department of Science Education, 07400 Alanya, Antalya, Turkey
Research Assistant, Furkan Baltaci, Akdeniz University, Alanya Faculty of Business, Tourism Management
Division, Department of Tourism & Hospitality, 07400, Alanya, Antalya, Turkey
Assist. Prof. Dr. Cengiz Erdik, Akdeniz University, Alanya Faculty of Education, Primary Education Division,
Department of Mathematics Education, 07400 Alanya, Antalya, Turkey
This study was conducted to measure of elementary mathematics & science teachers candidates' attitudes
towards environmental issues, awareness, behavior, and the level of environmental knowledge. As a result,
students' environmental awareness has been determined as high, and the solution of environmental
problems against practices have been ascertained as a positive attitude. However, students' environmental
awareness and positive attitudes have been detected not to reflect to their behavior. Also, according to the
results of studies conducted during the environmental knowledge test, it is found that 57% of students have
very little knowledge of environmental issues, whereas 43% of them have average knowledge level. The
33
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya – Ankara/Turkey
3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014
06-08 November 2014, Porto Bello Hotel Resort & SPA, Antalya / Turkey
obtained results have been revealing the necessity of inducement for taking more responsibility in
environmental matters with both the social responsibility practices, as well as with the courses added to the
curriculum.
Keywords: Akdeniz, Environmental Awareness, Environmental Behavior, Environmental Knowledge.
KNOWLEDGE ASSUMPTIONS AMONGST SCHOOL LEADERS: A CASE STUDY IN SOUTH AFRICAN SCHOOLS
Prof. RJ (Nico) Botha, College of Education, UniversitY of South Africa, Pretoria
The traditional leadership approach of the principal appears to be changing in relation to the changes and
reforms that are taking place in schools today. These reform initiatives necessitate new and creative ways of
thinking about our concept of educational leadership. It also became clear from the literature on leadership
that a person’s assumption of various types of knowledge influence his or her leadership approach. The
purpose of this paper, based on an empirical study in South African schools, was to identify this impact of
principals’ assumptions of knowledge on their leadership approaches. A total of 100 questionnaires were sent
electronically to school principals of randomly selected schools to assess the link between principals’
assumptions about the nature of knowledge and principal leadership. The findings confirm the relationship
between epistemological beliefs and leadership practices amongst principals and provide substantial
justification for using epistemological beliefs in the study of school leadership.
AN EXPLATORY CASE STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS WITH STUDY ABROAD EXPERIENCES
Ms. Nurhan Tütüncü, TOBB University of Economics and Technology
Assoc Prof. Dr. Betil Eröz- Tuğa, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus
Study abroad opportunities in pre-service language teacher training programs aim to give teacher candidates a
chance to improve their intercultural communicative competence (ICC) by developing personal and
professional relationships. This study investigated the effectiveness of the sojourn experiences of a group of
language teachers on their ICC development and teaching practices. Nine English language teachers working at
a private university in Ankara, Turkey, participated in the project. Data were collected via a background
questionnaire, semi-structured face-to-face interviews, and classroom observations. The results achieved in
this study were: 1) The definitions of ICC and interculturally competent speaker were derived; 2) the
importance of ICC for language teachers and language learners was highlighted; 3) possible classroom
applications of and skills associated with ICC knowledge were identified; and 4) possible problems related to
the curriculum, materials, student-profile, and classroom activities of the institution where the participants
worked were recognized.
Key Words: Intercultural Communicative Competence, Study Abroad, Erasmus and Comenius
.
KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAĞIMSIZ ANAOKULUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Fatma Ünal, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. İlhan Günbayı, Akdeniz Üniversitesi
Araş. Gör. Ceren Koca, Akdeniz Üniversitesi
Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız bir anaokulunun kurum kültürünü analiz etmektir.
Bu araştırma Antalya ili Kepez ilçesinde bulunan bağımsız anaokulunda görev yapan yöneticiler ve öğretmenleri
kapsamaktadır.
Araştırma kültür analizi (etnografya) deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini okulda görevli 3
yönetici (1 Müdür, 2 Müdür yardımcısı), 16 öğretmen ve evrenden gönüllük esasına dayalı seçilen çalışma grubu
oluşturmaktadır. Bu yönüyle araştırma bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır.
34
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya – Ankara/Turkey
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content