close

Enter

Log in using OpenID

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tüzel Kişiliği Sona Eren

embedDownload
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
www.erkankaraarslan.org
6360 Sayılı Kanun
Kapsamında Tüzel
Kişiliği Sona Eren
Belediyelerin Yapması
Gerekenlere İlişkin Bir
Yol Haritası
I. GENEL DEĞERLENDİRMELER
6360 sayılı Kanun, büyükşehir olan otuz ilde,
biryandanilözelidarelerinivebeldebelediyelerinikaldırmakta,diğeryandandabuillerdekiilçebelediyelerinibüyükşehirilçebelediyesihâlinedönüştürmektedir.
✓ yeninazımveuygulamaimarplanınınyapılması,
6360sayılıKanunözelliklecoğrafiolarak,yerelyönetimleringörev,yetkivesorumluluklarınıdeğiştirmektedir.
✓ işmakinelerivediğertaşıtlarınsatışı
Bu Kanunla Büyükşehir kapsamındaki tüm köylervebeldebelediyeleritüzelkişiliklerinikaybetmektedir.
Ayrıca büyükşehir belediye sınırları dışında olup nüfusu
2.000’inaltındaolanbeldebelediyelerideilözelidarelerinedevredilerekkapatılmaktadır.
✓ imarplanıdeğişikliğiverevizyonu
✓ hertürlüimaruygulaması(inşaatruhsatıhariç),
✓ borçlanmaları
✓ taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin
sonaereceğitarihiaşanborçlanmaları
6360 sonrasında idare bazında değişim aşağıda
görüldüğügibigerçekleşecektir.
Tüzel kişilikleri kaldırılan bahse konu bu köy ve
beldeler,tüzelkişiliklerisonaerenekadar(30Mart2014
tarihinekadar)yapamayacaklarıveancakbaşkabirkamu
idaresininizniileyapabilecekleriişlemleraşağıdadetaylarıylasıralanmıştır.
Tüzelkişiliklerikaldırılanbelediyeveköyler;
✓ Nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere
hiçbirşekildeyenipersonelalımıyapamaz.
✓ Tüzelkişiliğinsonaereceğitarihigeçecekşekilde
yenihizmetalımıyapamaz.
✓ Tüzelkişiliğinsonaereceğitarihigeçecekşekilde
mevcuthizmetalımlarınınkapsamınıvepersonel
sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı
sözleşmesidüzenleyemez.
4
katılacaklarıilçebelediyesininonayınabağlıdır.
İçişleri Bakanlığının onayınatabidir.
Henüzilçebelediyesioluşmamışyerlerdebildirimlerilbelediyesineyapılırveonaylarilbelediyesinceverilir.
Tüzelkişiliklerikaldırılanbelediyeveköyleryukarda anılan işlemler dışında ki işleri yapabilirler. Örneğin,
malalımınınönündehiçbirengelbulunmamaktadır.Ayrıca
seçimtarihinigeçmeyenhizmetalımıyapmalarınınönündeherhangibirengelyoktur.
II. TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDELER
İÇİN YOL HARİTASI
Tüzel kişiliği kaldırılan beldeler, tüzel kişiliğin kaldırıldığı tarihe kadar (30 Mart 2014) gerekli hazırlıklarını
yapmalarıvedeviriçinhazırlıklıolmalarıgerekmektedir.
(2)Tüzelkişiliğinsonaerdiğidönemde;
Tüzelkişiliklerikaldırılanbelediyeveköylerin;
• Taşınırmallarındevri
✓ taşınmazlarınıntahsisivekiralanması,
• Taşınmazmallarındevri
✓ işvetopluişsözleşmesininyapılması,
• Hazırdeğerlerindevri
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
MEVZUAT
• İnsan kaynaklarının devri
• Alacak ve borçların devri
• Davaların devri
• Muhasebe sistem ve kayıtlarının devri
Yapılacaktır.
Beldelerde devirde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.
(1) Muhasebe kayıtlarının devir sürecinde muhasebe yetkililerinin devir yapması zorunludur. Bazı belediyelerde muhasebe yetkilileri devir vermeden ayrılabilir.
Bu belediyelerde devir işlemlerinin Belediye Başkanınca
oluşturulacak devir kurulunca yapılması gerekir. Ayrıca devir yapmadan giden muhasebe yetkilisinin durumu Valiliğe
ihbar mahiyetinde duyurulmalıdır.
(2) Belediye muhasebe devrinde, devralacak idareler muhasebe hesaplarının envanterini yaparak devralmalıdır. Yani her bir hesaba
ilişkin verinin doğruluğu iç ya da
dış başka bir veriyle teyit edilerek devir yapılmalıdır.
(3) Bu çerçeve de muhasebe sisteminin devri, taşınır,
taşınmaz, borç, alacak devrinin
de esasını oluşturulacaktır.
(4) Belediye devir sürecinin
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için
devralan idarenin hesap planı mevzuata uygun bir şekilde detaylandırılmalıdır.
Bu çerçevede devredilen belediyelerden alınan paralar
banka hesabının, devredilen katma değer vergileri devredilen kdv hesabının, belediyeler adına ödenecek paralar
diğer duran varlıklar hesabının, iller bankası payları vade
yapısına uygun bir şekilde banka kredileri hesabının, borçlar bütçe emanetleri hesabının ve bunların net değeri de
net değer hesabının 99.01 ila 99.13 nolu detayları açılarak
buralara işlenmelidir. Böylece belediye borçları ve alacakları ile bu işlemlerin net değeri aynı kodlarda devredilen
belediyeler bazında raporlanabilecek ve buradan işlemler
yürütülebilecektir.
(5) Devirlerde hesapların tamamının devri değil
1,2,3 ve 4 ile başlayan hesapların devri yapılacak bu işlemden sonra aktif ve pasif arasındaki fark 500.01.09.99
ile başlayan net değer hesabına kaydedilecektir.
(6) Belediyelerin devrinde borç ve alacak bilgileriOcak 2014 • Yıl: 14 • Sayı: 160
nin devredilen belediyeden tam olarak online alınması çok
önemlidir.
(7) Mizanda yer alan hesaplardaki tüm değerlerin
envanteri yapılmalıdır. Örneğin, 12 ve 22nolugelirlerden
alacak hesap grubundaki hesapların gelir sistemindeki rakamlarla; vergi, sgk ve diğer ka mu borçlarının ilgili kamu
idarelerinin verileriyle, alınan depozito ve teminatların 330
nolu hesapla; iller bankasına ve diğer bankalara olan borçların 300 ve 400 nolu hesaplarla; emanete alınmış borçların 320 nolu hesapla örtüşmesi gerekmektedir. Bu envanterlerin tek tek her hesap için yapılması gerekmektedir.
(8) Belediyelerden 2014 yılının ilk üç ayına ilişkin
ödeme ve muhasebe evrakları (Muhasebe İşlem Fişleri
ve Ödeme Emri Belgeleri) yevmiye sırasına göre teslim
alınmalı ve bunlar üzerinde zaman içerisinde denetimler
yaptırılmalıdır.
(9) 2013 ve öncesi döneme ilişkin ödeme ve muhasebe evrakları ile rapor, cetvel ve diğer belgelerin yönetim
dönemi hesabı dosyası şeklinde Sayıştay Başkanlığına
gönderilmesi sağlanmalıdır. (10) Teminat Mektupları hesaben devralınmamalı, getirilen teminat mektupları sayılarak alındı
karşılığında devralınmalı ve bunlar
devralınan idare tarafından sıfırdan
kayıtlara alınmalıdır.
(11) Kullanılmış ve kullanılmamış olan alındıların teslimi son derece önemlidir. Bunlar
Yönetmelikte belirtilen bir form
ekinde sıra numaralarına da dikkat
edilerek sayılarak teslim alınmalı ve kullanılmamış olanlar devralan belediye alındı
kayıt defterine giriş şeklinde kaydedilmelidir.
(12) Yukarıda ki şekilde devralınan mizanlar devre
ilişkin Muhasebe İşlem Fişinin ekinde yer almalıdır. Başka
bir belediyeyi devralan belediyenin bir parçası haline getiren bu muhasebe işlem fişinde 1,2 hesap kodu ile başlayan varlıklar 3,4 hesap kodu ile başlayan borçlar ve bunların sonucu Net Değer Hesabında yer alacaktır.
(13) Kişilerden alacaklar hesabından devralınanlar
Yönetmeliğin amir hükmü gereği alacak izleme dosyalarıyla alınmalıdır.
(14) Devir sürecinde çekler kesinlikle devralınmamalı ve ilgili bankalara teslimi sağlanmalı aynı şekilde mühürler de devralınmamalı darphane ve damga matbaasına
göndertilmelidir.
(15) Banka hesaplarının devrinde bankalardan
5
MEVZUAT
otomatikaktarmayapmayanbelediyelerdenmutlaksurettemutabakatyazılarıtalepedilmelidir.
(16)Taşınırlarındevrinde;
• Tüzelkişiliğinsonaerdiğitarihitibariyleeldeedilentaşınırkesinhesabıesasalınmalıdır.
• Daha sonra bir sayım yapılmalı ve sayım tutanaklarıdüzenlenmelidir.Sayımsonuçlarıilekesin hesaplar arasında uyum varsa ve bu uyum
mizanladabütünleşiksedeviryapılmalıdır.
• Fiilenambarlardaveortakkullanımdaolanmallaroluşturulansayımkuruluncasayılarakkişilerin zimmetinde olan mallar ise zimmet fişlerine
dayanılarak teslim alınmalı ve bunlar öncelikle
devralanidareMaliHizmetlerBirimitaşınırkayıtlarınagirilmelidir.
• Taşınırkayıtlarınayapılangirişlerinsonuçlarıile
mizanda yer alan taşınır rakamları karşılaştırılmalıeksikliklermuhasebedençıkışfazlalıklarise
muhasebeyegirişkaydıyapılmalıdır.
• Fiili durumlarla kaydi durumların aynı hale getirilmesini sağlayan bu işlemden sonra taşınırlar
üstyönetiminbilgisivegözetimiyleilgilibirimlere
aktarılmalıdır.
• Aktarmalarda normal yollarla kayıtlara mal edilmelidir.
(17) Tahakkuk ve borçların kişi bazında devrinin
yapılamadığı belediyelerin bu bilgileri bir şekilde manuel
olarakdevralınmalıtahsilatveödemelerbumanuelkayıtlarüzerindensürekliolarakkontroledilmelidir.
(18)258Yapılmaktaolanyatırımlarhesabıgeçici
kabulaşamasınakadarkullanılanbirhesaptır.Geçicikabulüyapılmayanbirişyoksa258noluhesaplardevredilen
belediyelerdekapatılmışveilgilihesabaaktarılmışolmalıdır.Bunedenle258noluhesaplarındevirleriyapılmamalıdır.
bankadanyapılantahsilatlarıözelolarakizlenmelivedevralanbelediyekayıtlarınaalınmalıdır.
(22) Devredilen belediyeler adına yapılan borç
ödemeleri (Bütçe emanetinden, depozitolardan, vergi ve
sosyal güvenlik ödemelerinden, emanetlerden, kredilerden)geçiciolarak(hesaplartamolarakdevralınanakadar)
297.99.01ila13arasındakikodlardanyapılmalıvedaha
sonrabuhesaptanyapılanödemelerilgiliborçhesabıyla
karşılıklıolarakkapatılmalıdır.
(23) Devralınan belediye adına yapılan faiz ödemeleriincelemeyesevkedilmelivebuincelemesonucundagerekirserücuumüessesesiçalıştırılmalıdır.
(24)Ülkemizdeamortismanverileriçoksağlıklıdeğildir.2014yılındaçokciddibiramortismanmodülüçalışması yapılarak mevcut sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.Busağlıklıveciddibirhesapvebilançosistemiiçin
zorunlubirhusustur.Kredibiliteninönşartıdır.
(25)Devredilenbelediyelerin2014öncesiişlemlerinindenetimiSayıştaytarafındanyapılacağıvarsayımıyla
2014ilküçayınailişkintahsilat,ödeme,ihalevesatınalma, taşınır, muhasebe, atama ve yükselme işlemlerinin
ciddibirdenetimineihtiyaçbulunmaktadır.Devirsürecinin
sağlıklıbirşekildeneticelendirilmesiiçinbugerekliliktir.
(26) Gelirlerin devralınmasında zamanaşımına
uğrayangelirlerinözelolarakbelirtilipşerhlidevralınması
gerekmektedir.
(27)Taşınmazlar, taşınmazların yönetimine ilişkin
yönetmelikçerçevesinde5ayrıtablodadevralınmalıdır.
(28)Davadosyalarıdetaylıbirtablovetümdetaylarıiledevralınmalıdır.
(29) Evlenme cüzdanları ilgili belediyenin değerli
kağıdıolmadığıiçinkesinlikledevralınmamalıdır.
(30) İnsan kaynakları dosyaları, Devlet Personel
Başkanlığınca belirtilen düzende devralınmalı, atama ve
yükselmelerin hukukiliği detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.
(19)Taahhüdegirilmişvegerçekleşmemişbirsözleşmevarsabunundeğerinin920ve921noluhesaplardakaydedilmişolmasıgerekmektedir.
(20)Vadesigeçmişvergivesosyalgüvenlikborçlarıilediğerkamuidarelerineolanborçlarınilgilihesaplarındandevriyapılmamalı368noluhesabaaktarılarakbu
hesaptan devri yapılmalı ve bu hesaptan işlemleri takip
edilmelidir.
(21) 30 Marttan itibaren devredilen belediyelerin
6
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Erkan KARAARSLAN
[email protected]
www.erkankaraarslan.org
Under The Law
No.6360, A Road Map
Regarding The Actions
To Be Taken By
Municipalities Whose
Legal Entities Expired
Çeviri: Berna KONAL BEŞLİ
I. GENERAL ASSESMENT
✓ Cannot draw up a service procurement
agreement that expands the scope and the
number of personnel of the existing service
procurementinawaythatwillbeendedafter
thetimeoftheexpirationoflegalentity.
The law no. 6360 abolishes special provincial
administrationsandtownmunicipalitiesinthirtyprincipals
that are metropolises; in the mean time it converts the
district municipalities to metropolitan sub-provincial
municipality.
The law no. 6360 changes the missions,
authorizations and responsibilities of the local
administrationsespeciallyasgeographically.
For the municipalities and villages whose legal
entitieswereabolished;
✓ allocationandleasingoftherealestates,
With this law, all villages and town municipalities
withinthescopeofMetropolislosetheirlegalentities.In
addition,thetownmunicipalitieswhosepopulationisunder
2.000andthatareoutsidemunicipalboundarieshavealso
beenabolishedbybeingtransferredtospecialprovincial
administrations.
✓ making labor contract and collective labor
agreement,
After 6360, the alteration on the basis of
administrationwilltakeplaceasfollows.
✓ allkindsofdevelopmentplanimplementation
(exceptconstructionpermit),
Theactsthatmentionedvillagesandtownswhose
legal entities were abolished cannot carry out until the
expiration of their legal entities (until 30 March 2014)
and the acts that can be carried out with the admission
ofanotherpublicadministrationarelistedbelowatgreat
length.
✓ sellingtheconstructionequipmentsandother
vehicles,
Themunicipalitiesandvillageswhoselegalentities
wereabolished;
✓ Cannotrecruitnewpersonnelinanycircumstances
includingtheoneswhoareappointedbytransfer.
✓ Cannot procure new service that will be ended
afterthetimeoftheexpirationoflegalentity.
Ocak 2014 • Yıl: 14 • Sayı: 160
✓ makingnewlanduseplanandimplementary
developmentplan,
✓ alterationandrevisionofconstructionplan,
✓ becomingindebted
dependontheapprovalofthedistrictmunicipalities
thattheywilljoin.
✓saleofrealestatesanddebtswhoseduedate
isaftertheexpirationoflegalentity
dependontheapprovalofMinistryofInterior.
The notifications are made to the provincial
municipality in the places where district municipality has
not been constituted yet and the approvals are given by
provincialmunicipality.
7
MEVZUAT
The municipalities and villages whose legal
entities were abolished can take other actions except
above mentioned. For example, there is no prevention
for purchasing of goods. In addition, there is also no
prevention for service procurement that doesn’t last for
after the elections.
officers can leave without making transfer. In these
municipalities, the transfer procedures should be made by
transfer boards that are constituted by Mayor. Besides, the
case of the accounting officer who leaves without making
transfer should be reported to the Governorship in the
nature of denunciation.
II. ROAD MAP FOR THE TOWNS WHOSE
LEGAL ENTITIES WERE ABOLISHED
(2) The administrations that will take over the
municipality accounting should take over them by making
an inventory of the accounting. So the transfer should be
made by crosschecking the accuracy of the data for each
account with any other internal or external data.
The towns whose legal entities were abolished
should make necessary preparations and be prepared for
the assignment until the time that the legal entities expired
(30 March 2014).
(2) In the period of the legal entity expired;
• Transfer of chattels,
• Transfer of real estates,
• Transfer of liquid assets,
• Transfer of human resources,
• Transfer of debits and credits,
• Transfer of court cases,
• Transfer of accounting system and records
will be made.
Matters to be considered at the assignments of the
towns are listed below.
(1) In the process of the transfer of the accounting
records, it is compulsory that the transfer will be made by
accounting officers. In some municipalities, accounting
(3) In this framework, the transfer of accounting
system will also constitute the basis of the transfer of
chattels, real estates, debits and credits.
(4) To be carried out of the process of municipality
transfer in a healthy way, the accounting area of the
transferee administration should be detailed in accordance
with legislation. In this framework, the money transferred
from the municipalities that are taken over, to the bank
account, transferred value added taxes to the transferred
value added tax account, the money that will be paid on
behalf of municipalities to the other real assets account,
the shares of the bank of provinces to the bank credits
account in accordance with the term structure, the debits
to the budget escrows account and the net value of them
to the net value account should be handled by opening
the number 99.01 and 99.13 details of these accounts.
Thus, the debits and credits of the municipalities and the
net value of these banking processes can be reported in
the same codes on the basis of transferred municipalities
and hence the processes can be carried out.
(5) In the transferring procedures, the transfer of
the accounts that start with 1,2,3 and 4 will be made, not
all of the accounts, and after this process, the variance
between the assets and liabilities will be recorded to the
net value account that starts with 500.01.09.99.
(6) In the transferring of the municipalities, receiving
the data of the debits and credits from the transferred
municipality precisely online is crucial.
(7) The inventory of the all the values in the
accounts that are involved in the trial balance. For
8
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
MEVZUAT
Legislation and the unused ones should be recorded by
transfereeadministrationinthewayofenteringthereceipt
register.
(12) The trial balances taken over in the way
above should be included in the annex of Accounting
Transaction Vouchers belonging to the period. This
accountingtransactionvoucherthatmakesthetransferred
municipality a part of the transferee municipality, will
involve the assets starting with 1,2 account codes and
debits 3,4 account codes and the results of them in the
NetValueAccount.
example, the accounts with income numbered 12 and
22 in the group of receivable accounts require to be
corresponded with the numbers in the revenue system;
tax, social security institution and other public debts
require to be correspondent with concerning public
administrations,receiveddepositandassurancesrequire
tobecorrespondentwiththeaccountnumbered330;the
debitstothebankofprovincesandotherbanksrequireto
be correspondent with the accounts numbered 300 and
400; the entrusted debits requires to be correspondent
withtheaccountnumbered320.Thisinventoryshouldbe
doneforeachaccountonebyone.
(8) From the municipalities, payment and
accountingdocuments(AccountingTransactionVouchers
andPaymentOrderDocuments)belongingtothefirstthree
monthsoftheyear2014shouldbereceivedaccordingto
the order of journal and inspections should be made on
themfromtimetotime.
(9)Paymentandaccountingdocumentsbelonging
to the year 2013 and before, and report, schedule and
other documents in the form of administration period
accountdocumentshouldbeprovidedtobesenttoCourt
ofAccounts.
(10)LetterofGuaranteesshouldn’tbetakenover
byapproximation,theletterofguaranteesshouldbetaken
over by counting against receipt and these should be
recordedbytransferredadministrationfromscratch.
(11) Delivery of the used and unused receipts
is crucial. These should be taken over by counting and
consideringthesequencenumbersinanannexformofthe
Ocak 2014 • Yıl: 14 • Sayı: 160
(13) Things transferred from receivable accounts
shouldbetakenfrompeopleintracefilesaccordingtothe
mandatoryprovisionofRegulations.
(14)Intheprocessoftransfer,checksshouldn’tbe
takenoverandhavetobedeliveredtotherelevantbanks.
Inaddition,sealsshouldn’talsobetakenoverandhaveto
bedeliveredtothemintandstampprinthouse.
(15) In the process of account transfers, the
reconciliation letters should be definitely demanded
from the municipalities that do not transfer from banks
automatically.
(16)Inthetransferofchattels;
• Thecertainaccountforchattelsgainedasof
thedateofthelegalentity’sexpirationshould
bebasis.
• Then, an inventory should be taken and
inventory reports should be prepared. If
thereisaconsistencybetweentheinventory
results and the certain accounts, and this
consistencycorrespondstothetrialbalance,
transfershouldbemade.
• De facto in storages and in common use
goods should be taken over counting by
inventory boards and goods entrusted by
people should be taken over depending
on the counter checks. These should be
recorded in the transferee administration,
FinancialServicesUnit.
9
MEVZUAT
• The results of the entries to chattel records and
the chattel numbers in the trial balance should
be compared, and the deficiencies should be
recorded as exit from the accountancy, and
excesses should be recorded as entry to the
accountancy. • After this process, which helps inventory
situations become the same, the chattels
should be transferred to the relevant units
with the knowledge and supervision of the
executives.
• In transferring, goods recordings should be
done in normal ways.
(17) The data of the municipalities, whose transfers
of assessments and debits cannot be done on personal
basis, should be taken over manually in some way; returns
and payments should be checked constantly on these
manual records.
(18) The 258 account of ongoing investments is
an account used until temporary admission stage. If there
isn’t any work whose temporary admission isn’t made, the
accounts numbered 258 should be closed in transferred
municipalities and should be transferred into the relevant
account. Thus, the transfers of accounts numbered 258
shouldn’t be made.
(19) If there is an agreement that was committed
and unrealized, its value should be recorded in the
accounts numbered 920 and 921.
(20) Overdue tax and social security debts and the
debts owe to the other public administrations shouldn’t be
transferred from relevant accounts, should be transferred
into the account numbered 368 and from this account the
processes should be followed.
(21) From 30 March, the collections, made
from banks, of the transferred municipalities should be
followed principally and should be taken to the transferee
municipality records.
(22) Debt payments on behalf of transferred
municipalities (from budget escrows, deposits, taxes and
social security payments, escrows, credits) should be
made temporarily (until the accounts will be taken over
precisely) with the codes between 297.99.01 and 13 and
then the payments made from this account should be paid
off with the relevant debt account.
10
(23) The interest payments made on behalf of
transferred municipality should be shipped to examine and
if necessary, in the result of this examination should be
applied for the recourse.
(24) In our country, the depreciation data are not
very optimal. In 2014, a serious study of depreciation
module is required to overcome current difficulties. This is
a compulsory concern for healthy and serious account and
balance system. It is prerequisite for credibility.
(25) On the assumption of that the supervision of
the processes before 2014 of transferred municipalities
will be made by Court of Accounts, the processes of
collection, payment, procurement and purchasing,
chattel, accountancy, appointment and promotion require
a serious inspection. It is necessary for concluding the
transfer process in a healthy way.
(26) In the process of revenue transfer, time barred
revenues should be specifically stated and taken over with
annotation.
(27) Real assets should be taken over in the
framework of the regulation relating to the management of
assets in 5 different tables.
(28) Case files should be taken over with a detailed
table and with its all details.
(29) Marriage certificates shouldn’t be taken over
because they are not valuable paper of the municipality.
(30) Human resource files should
be taken over in the order specified
by State Personnel Presidency,
the legality of appointments and
promotions should be evaluated in a
detailed way.
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content