close

Enter

Log in using OpenID

2015 Sözleşmeli Mübaşirlik Nihai Başarı Listes

embedDownload
T.C.
ĠSTANBUL ADLĠ YARGI ĠLK DERCE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
16 - 17 MART 2015 TARĠHLERĠNDE YAPILAN SÖZLEġMELĠ MÜBAġĠRLĠK
SÖZLÜ SINAVI SONUCUNDA BAġARILI OLAN ADAYLARLA ĠLGĠLĠ DUYURU
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2015 tarih ve 32992892/797/2547 sayılı
kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik sınavı konulu yazısı ekinde gönderilen EK-1/A liste ile İstanbul Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza İstanbul Adliyesi 40 Sözleşmeli
Mübaşir alımı için sınav izni verilmiş olup;
Sözleşmeli Mübaşirlik sınavına müracaat eden adaylardan 2014 KPSS sınavında almış
oldukları puana göre yapılan sıralama sonucunda Bakanlıkça verilen (40) Sözleşmeli Mübaşir kadro
sayısının 10 katı sıralamasına giren 400 adayın 16 – 17 Mart 2015 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli
Mübaşirlik sözlü sınav sonucunda oluşturulan Nihai Başarı Listesi ektedir.
Ekli Nihai Başarı Listesinde isimlerinin karĢısında ASĠL yazılı olan her adayın ve ilk 10
YEDEK adayın aşağıda belirtilen evrakları tamamlamak üzere en kısa sürede (en geç 27 Mart 2015
Cuma günü) İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına getirmeleri
gerekmektedir.
İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS veya Kargo aracılığı ile en geç 27
Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur.
Ek
: Sözleşmeli Mübaşirlik sözlü sınavı sonucu nihai başarı listesi
ADAYLARDAN ĠSTENEN BELGELER
 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
(Anne, baba, varsa kardeş, evlenme veya boşanma bilgileri ile eş, ve
çocukları içerir şekilde)
 Erkek Adaylar için güncel askerlik durumunu gösterir belge
 Güvenlik Arşiv Araştırma Formu ( 2 adet eksiksiz ve fotoğraf yapıştırılmış olacak şekilde)





(tıklayınız)
Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
(tıklayınız)
Mecburi hizmete ilişkin beyan (tıklayınız)
Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)
2 Adet vesikalık fotoğraf
A4 kağıdına olacak Ģekilde nüfus cüzdanı fotokopisi (Her adayın getirmesi gerekmektedir.)
Adres: İstanbul Adalet Komisyonu Kalemi İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Meydanı Gürsel Mah. No:1 Şişli/İSTANBUL
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sınav ve Memur Alım Masası Zabıt Katibi Tel:(0212) 375-75-75 Dahili: 51225 – 6 – 7 – 57080
Faks: (212) 375-70-14
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.istanbul.adalet.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content