close

Enter

Log in using OpenID

12 ноче - Robinson Tours

embedDownload
Tarih: 27-10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Beiediye
Meclisinin
08.10.2014
tarihli
toplantısında gündemin 80. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde; EXPO 2016
alanının Kundu Böigesi’ne
bağlantı yolunun Antalya
Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi’nde kalan kısırımın yeniden düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2014
tarihli
toplantısında gündemin 80. maddesinde görüşülerek imar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Aksu
İlçesi sınırları içerisinde; EXPO 2016 alanının Kundu
Bölgesi’ne bağlantı yolunun Antalya Kemerağzı-Kundu
Küitür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde kalan
kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na gönderilmek üzere Komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup,
20
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
••:>;
I
Ac
•f i V
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
i
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
YÂivcAi)
jr - > i-
n
Cenk Halil BAYÂZ
İmar Kop^Öyesi
T
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
yy
AaaM *
W Vv w
Oytun hylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom, Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İraar Kom, Üyesi
K.
Tarih: 27.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2014
tarihli
toplantısında gündemin 80. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Aksu ilçesi sınırları içerisinde; EXPO 2016
alanının Kundu Bölgesi’ne
bağlantı yolunun Antalya
Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi’nde kalan kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2014 ' tarihli
toplantısında gündemin 80. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Aksu
İlçesi sınırları içerisinde; EXPO 2016 alanının Kundu
Bölgesi’ne bağlantı yolunun Antalya Kemerağzı-Kundu
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde kalan
kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na gönderilmek üzere Komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup,
-.0
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur._________________________________ • >
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali
Oytun Eylem DOĞMUŞ
imar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
,
i'
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom • Üyesi
Reşat OKTAY
Selçuk SENİRLİ
Üyesi
E X P O 2016-K U N D U B Ö L G E S İ B A Ğ L A N T I Y O L U N U N “K E M E R A Ğ Z I-K U N D U
K Ü L T Ü R T U R İZ M K O R U M A V E G E L İŞ İM B Ö L G E S İ” İÇ İN D E K A L A N
K IS M IN IN D Ü Z E N L E N M E S İN E İL İŞ K İN 1/5000 Ö L Ç E K L İ N İP D E Ğ İŞ İK L İĞ İ
1. P L A N L A M A N IN K O N U S U
A ntalya kentinin ev sahipliği yapacağı “ Ç içek ve Ç ocuk” tem alı “E X P O 2016
A N T A L Y A ” U luslararası F u ar O rganizasyonuna 100’den fazla ülke ile 30 uluslararası
kuruluşun katılım ı beklenm ektedir. E X P O 2016 A ntalya organizasyonunun düzenleneceği
N isan-E kim 2016 tarihleri arasında yerli v e yabancı 8 m ilyon turistin ziyaret etm esi
hedeflenm ektedir.
“E X P O 2016” alanına erişilebilirliğin arttırılm ası am acıyla E X P O 2016 A N T A L Y A
A lanını, güneyde K em erağzı K undu B ölgesine ve B elek bağlantı yo lu n a ulaştırm ası
hedeflenen y aklaşık
11.5 km . uzunluğundaki ulaşım
güzergahının elde edilm esi plan
değişikliğinin konusudur (Şekil 1).
Şekil 1. EXPO 2016 Alanı ile Kundu bölgesi bağlantı güzergâhı
2. P L A N L A M A A L A N IN IN G E N E L T A N IM I
E xpo 2016 A lanı ve K u n d u bölgesi için A ntalya B üy ü k şeh ir B elediyesinin 13/01/2014
tarih 35 sayılı B elediye M eclis K ararı ile onaylanm ış olan 1/25.000 ölçekli N azım İm ar
P lanında önerilen güzergahın, tarım alanı ve A ksu T oplulaştırm a Projesi kapsam ında kalm ası
nedeniyle ulaşım güzergahının D S İ 13. B ölge M üdürlüğü ve K arayolları 13.B ölge M üdürlüğü
ile yapılan görüşm eler sonucunda, A ksu Çayı T aşkın K o ru m a Projesi ve A ksu B ölgesi
T oplulaştırm a P rojesi ile birlikte çözülebileceği ortaya çıkm ıştır. B u kapsam da K em erağzıK undu K T K G B ölgesi dışında kalan alanlarda 1/25.000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliği
08/10/14 tarih 495 sayılı B üyükşehir B elediye M eclisi K ararı ile onaylanarak yürürlüğe
girm iştir (Şekil 2).
AKSU EXPO 2016 ALANI - KUNDU TURİZM MERKEZİ ULAŞIM BAĞLANTISI GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
•STERİM
Şekil 2. EXPO 2016 Alanı ile Kundu bölgesi bağlantı güzergâhına ilişkin Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.10.2014 tarih 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği
Söz konusu bağlantının K em erağzı-K undu K ü ltü r T urizm K orum a ve G elişim B ölgesi
k apsam ında kalan kesitine ilişkin hazırlanm ış olan
1/5000 ölçekli N azım
İm ar Planı
D eğişikliği ise, T urizm B akanlığınca 31/12/2013 tarihinde onaylanan P lanın bulunduğu
bölgede yapılm aktadır (Şekil 3).
Şekil 3. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 31/12/2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği
3. P L A N L A M A N IN A M A Ç V E K A P SA M I
Y ürürlükte bulunan 1/25.000 ölçekli N azım İm ar P lanında belirlenm iş olan bağlantı
yolu, 'A razi T oplulaştırm a ve T arla İçi G eliştirm e H izm etleri' projesinin uygulanm ası
hususunda B akanlar K u ru lu ’n un 07.04.2011 tarih 2011/1677 sayılı kararı; 28 N isan 2011 tarih
ve 27918 sayılı R esm i G azetede yayınlanarak yürürlüğe girm iş olan A k su Ç ayı Islahı Projesi
ile elde edilm esi am açlanm ıştır.
A ncak,
bu
güzergahın
A ksu
T oplulaştırm a
projesi
kapsam ında
elde
edilip
edilem eyeceğine ilişkin geçtiğim iz süreç içerisinde yapılan toplantılar neticesinde yeni bir yol
güzergahının A ksu T oplulaştırm a Projesi kapsam ında taşınm az sahiplerinden yönetm elik
uyarınca alınabilecek % 1 0 ’luk pay ile elde edilm esi m üm kün olm adığı ortaya çıkm ış ve D Sİ
Şedde yolunun genişletilm esi suretiyle böyle bir kullanım ın sağlanm asının m üm kün olup
olm adığı tartışılm ıştır. Y apılan toplantılar ve çalışm alar neticesinde E X PO yolunun A ksu
Islah projesinin sağ sahilinde şedde yolunun genişletilerek bu am aca yönelik bir yolun elde
edilm esinin m üm kün olabileceği h u susunda şıfai görüşler alınm ıştır.
Bu
doğrultuda D S İ ve
K arayolları
B ölge
M üdürlüğünden
yetkililerin
katılım
gösterdiği E X P O Y O L U toplantısında, K arayolları B ölge M üdürlüğünce hazırlanan taslak
projede sağ sahilde şedde genişlem esi suretiyle oluşturulan 20 m .lık profile sahip yolun
kam ulaştırm a işlem i dışında arazı toplulaştırm asından elde edilebileceği anlaşılm ış olup bu
doğrultuda plan değişikliği yapılm ası gerekliliği d o ğm uştur (Şekil 4).
YOL GENİŞLİĞİ 20 M.
10.00
183.00
10.00
Şekil 4. Aksu Çayı Yatak ve EXPO Kundu Bağlantı Yolu kesiti
A ksu çayı şedde kenarında oluşturulacak ulaşım bağlantısının 1/25.000 ölçekli N azım
İm ar P lanında değişiklik y apılm asına yönelik konu, tarafım ızca D S İ 13. B ölge M ü d ü rlü ğ ü ’ne
08.09/2014 tarih 3829-23934 sayılı resm i yazı ile sorulm uş ve 17.09.2014 tarihinde yapılan
teknik çalışm alar neticesinde oluşan taslak planın uygun bulunduğu ve detay p ro jeler için
protokol yapılm ası gerektiği belirtilm iştir.
A yrıca açılm ası planlanan yolun yak laşık 7 km . lik kısm ı K undu T urizm M erkezi
sınırları içerisinde kalm aktadır. B u bağlam da T urizm B akanlığı yetkilileri ile yapılan
top lan tılar sonucunda, söz konusu y olun sadece E X P O O rganizasyonu sürecinde değil, aynı
zam anda genel olarak bölge turizm inin ulaşılabilirliğinin arttırılarak canlandırılm asına im kân
v erebileceğinden kurum lar arası m utabakat sağlanm ıştır.
EX PO
2016
ANTALYA
O rganizasyonun
gerçekleşeceği
tarihe
kadar
yolun
açılabilm esi am acıyla 1/25.000 ölçekli N azım İm ar P lanı değişikliği, 08/10/2014 tarih 495
sayılı
B üyükşehir
B elediye
M eclisi
tarafından
onaylanarak
yürürlüğe
girm iştir.
Bu
planlam anın konusu ise yapılan 1/25.000 ölçekli N azım İm ar P lan ın a göre K em erağzı-K undu
K ültür ve T urizm B ölgesi k ısm ında 1/5.000 ölçekli N azım İm ar Planı ve 1/1000 ölçekli
U ygulam a İm ar Planları değişikliğidir.
4. B U G Ü N K Ü A R A Z İ K U L L A N IM I V E K A D A S T R A L D U R U M
1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğine konu alan, K undu ve K um köy tapulam a
bölgelerinin bulunduğu alanda girm ektedir (Şekil 5). A yrıca halihazırda planlam a alanın bir
kısm ında A ksu Çayı T aşkın K orum a P rojesine bağlı olarak arazi toplulaştırm a çalışm alarına
devam edilm ektedir.
Şekil 5. 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğine konu alana ilişkin arazi kullanım durumu
K am u kaynaklarının verim li kullanılm ası ve yürütülen to p lulaştırm a projesinde kam unun
yararına yararlanabilm esi adına bu çalışm a D S İ 13. B ölge M üdürlüğü ile b irlikte eşgüdüm lü
olacak biçim de yürüm ektedir.
5. P L A N L A M A K A R A R L A R I
D S İ 13. B ölge M üdürlüğünün 30/09/2014 tarih 615725
sayılı resm i yazısı ile
tarafım ıza iletilm iş olan A ksu Çayı T aşkın K orum a Projesi, halihazır haritalar üzerine
işlenm iştir. P rojenin batı sahil şeridi üzerinde bu lu n an şedde y o llan , K arayolları 13. B ölge
M üdürlüğü ile eşgüdüm lü biçim de y ü rütülm ek suretiyle çalışılm ış yol profiline göre
düzenlenm iştir. E xpo 2016 K undu bağlantı hattı A ksu Çayı taşkın k orum a projesi kapsam ında
şedde üzerinde batı sahilde 20 m .lik profile sahip olan b ir ulaşım bağlantısı oluşturulm uştur
(Şekil 6).
B u kapsam da A ksu Çayı T aşkın K o ru m a P rojesinin 2011 yılında T oplulaştırm a A lanı
olarak ilan edilm iş olan kesim lerin dışında kalan kısm ı ile E xpo- K u n d u bağlantı yolunun
açılabilm esi am acıyla A ksu Ç ayı T aşkın K o ru m a P rojesinde belirlenen yatak kesiti ve
şeddeleri düzenlenerek Expo~K undu bağlantı hattını oluşturm ası hedeflenen şedde yolu
plan lara işlenm iştir.
EX P O - K U N D U T U R İZ M M ER K EZİ
&
U LA Ş IM B A Ğ L A N TIS I 1/5000 Ö L Ç E K L İ A
P LA N D E Ğ İŞ İK İL İö i
K
G Ö S TE R İM
—
PL AN ONAMA SINIRI
TUR İZM MERKEZİ SINIRI
^
İKİNCİ D ER EC E YOLLAR
Şekil 6. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği
6. P L A N H Ü K Ü M L E R İ
*Plan üzerindeki yol şerit, refüj ve kavşak düzenlem eleri şem atik olup; yapım ını üstlenecek
ilgili idare tarafından projelendirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
362 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content